G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BEDRIJFSECONOMISCHE DIENST. (met Supplement) (1960) DOOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BEDRIJFSECONOMISCHE DIENST. (met Supplement) (1960) 1963-1973 DOOR"

Transcriptie

1 G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 347 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BEDRIJFSECONOMISCHE DIENST (met Supplement) (1960) DOOR J.J. HOOGERVORST SCHIEDAM 1980

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Plaats en taak van de Bedrijfseconomische Dienst Ontwikkeling en functioneren van de dienst Het Archief Wijze van citeren... 4 INVENTARIS... 5 I. Stukken van algemene aard... 5 II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Betreffende het orgaan Betreffende de taak financieel-economische zaken... 5 a. kostprijs... 5 b. financiering organisatorische aangelegenheden... 7 a. structurele (re)organisatie... 7 b. planning... 8 c. methodeverbetering... 9 d. personeelszaken SUPPLEMENT INVENTARIS I. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Betreffende de taak financieel-economische zaken a. kostprijs b. financiering organisatorische aangelegenheden BIJLAGE Lijst van commissies, Werkgroepen enz Secretariaten Voorzitterschap Vertegenwoordigingen... 13

3 INLEIDING 1. Plaats en taak van de Bedrijfseconomische Dienst Op 25 mei 1962 aanvaardde de gemeenteraad van Schiedam het voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van een nieuw schema voor de organisatie van de verschillende gemeentelijke diensten. In dit schema kwamen 2 nieuwe diensten voor, te weten de Stedebouwkundige Dienst en de Bedrijfseconomische Dienst. In het preadvies aan de raad werd onder andere gesteld, dat het in de bedoeling lag dat laatstbedoelde dienst zich zou bezig houden met de bedrijfseconomische aspecten van de andere diensten en tevens de Dienst Marktwezen en het Algemeen Handelsentrepôt onder zijn hoede zou nemen. De dienst startte per 1 april 1963 bij het in dienst treden van de directeur, de heer J. Zwakhals. De taak werd nader omschreven in de instructie van de directeur, zoals vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 24 november Hierbij werd bepaald dat de directeur het college van burgemeester en wethouders en de hoofden van diensten en bedrijven, desgevraagd of uit eigener beweging, van advies zou dienen in bedrijfseconomische- en bedrijfsorganisatorische vraagstukken, die zich in gemeentelijk verband voordoen en dat aan hem de begroting en de jaarrekening van de daarvoor in aanmerking komende diensten en bedrijven, ter beoordeling vanuit bedrijfseconomisch gezichtspunt zou worden voorgelegd. In artikel 1 van de instructie is echter nadrukkelijk bepaald, dat de directeur onder de directieven van het college van burgemeester en wethouders is gesteld. In de praktijk heeft een ander blijkbaar tot misverstand geleid, want burgemeester en wethouders hebben in een nota aan de gemeenteraad op 8 november 1967 nogmaals uitvoerig gepleit voor een constructie waarbij de Bedrijfseconomische Dienst alleen opdrachten van het college zou ontvangen, welke nota dan ook op 8 december 1967 door de gemeenteraad voor kennisgeving is aangenomen. Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad in november 1966, waren trouwens ook al vragen gesteld over de plaats van Bedrijfseconomische Dienst in de gemeentelijk organisatie. Onder andere was aan de orde het feit of de dienst onder een bepaalde wethouder moest ressorteren. In de nota van 8 november 1967 sprak het college er zich uitdrukkelijk voor uit om de dienst een staforgaan van burgemeester en wethouders te doen zijn, zodat het uit dien hoofde onjuist zou zijn als de dienst onder een bepaalde wethouder zou ressorteren. Wel had het college er begrip voor, dat er behoefte bestond om een bepaalde wethouder in zaken van Bedrijfseconomische Dienst als woordvoerder te laten optreden, waarvoor als zodanig werd aangewezen de wethouder van financiën en personeelszaken. Zoals in het voorgaande al genoemd, was de dienst een staforgaan van burgemeester en wethouders. Van zelfstandigheid was maar tot op zekere hoogte sprake. In elk geval was er geen sprake van financiële zelfstandigheid en vond er ook geen aanwijzing plaats als tak van dienst ingevolge artikel 252 van de gemeentewet. De zelfstandigheid kwam slechts tot uitdrukking door de hiërarchische plaats onder het college, wat in elk geval het onafhankelijk karakter van de rapportage zou moeten waarborgen. Zoals uit het archief blijkt, adviseerde en rapporteerde de dienst over allerlei bedrijfseconomische vraagstukken met een financieel karakter of van organisatorische aard, niet alleen met betrekking tot de dienst en bedrijven maar ook met betrekking tot projecten in overig gemeentelijk verband. De bedrijfseconomie heeft echter veel raakvlakken want uit de bescheiden blijkt dat de directeur ook betrokken werd bij problemen van niet direct financieeleconomische aard zoals personeelsaangelegenheden. Nu in het bovenstaande de taak van de dienst in het algemeen is belicht, zullen in het vervolg van deze inleiding onder ontwikkeling en functioneren enige taakonderdelen nader worden toegelicht. Resumerend kan wat betreft de taak en de plaats van de dienst worden gesteld, dat is gestreefd naar een onafhankelijke positie van de dienst in de administratie en dat de taak samengevat als volgt kan worden omschreven: het verlenen van medewerking in de beleidsontwikkeling in gemeentelijke financieeleconomische- en organisatorische zaken. 2

4 2. Ontwikkeling en functioneren van de dienst In de eerste plaats moet worden opgemerkt, dat een Bedrijfseconomische Dienst in de gemeenteadministratie een vrij uniek gebeuren is; men komt een dergelijke dienst bij andere gemeenten slechts sporadisch tegen. Wellicht dat de ligging van Schiedam in het geïndustrialiseerde Rijnmondgebied bevorderlijk is geweest voor het ontstaan ervan. Opmerkelijk is bovendien, dat de dienst zich met zeer veel zaken heeft bezig gehouden en desondanks toch gedegen rapporten en adviezen uitbracht, temeer omdat hier toch sprake was van een kleine dienst. Zover uit de bescheiden valt op te maken, bedroeg de maximale personeelsbezetting op een bepaald moment niet meer dan 3 personen. De grote betrokkenheid van de dienst bij de automatisering uitte zich in elk geval in de toestemming om per 1 maart 1969 een systeemanalist aan te trekken, waarvoor als zodanig werd benoemd de heer J. Schijf. Hij was voornamelijk belast met het voorbereiden in eigen beheer, respectievelijk in service uitbesteden van automatiseringsobjecten. Een ander taakonderdeel waar de Bedrijfseconomische Dienst intensief bemoeienis mee had, was de beëindiging van de waterleveringsovereenkomst uit 1921 met Rotterdam, destijds gesloten onder het beding van het afstaan van grond door Schiedam, inclusief het instemmen met grenswijziging voor de aanleg van de Merwehaven. Ook gaf de Bedrijfseconomische Dienst zijn visie op het investeringsprogramma Naast deze en vele andere activiteiten, functioneerde de dienst ook als secretariaat of coördinerend orgaan van diverse commissies en werkgroepen (zie de bijgevoegde lijst in de bijlage). In het voorgaande werd reeds even gesproken over de personeelsbezetting. Volledigheidshalve kan worden gesteld, dat deze meestal bestond uit een directeur, een medewerker in middelbare rang en een medewerker in één van de lagere rangen. Uit de archiefbescheiden blijkt, dat de personeelsbezetting in de loop der jaren bestond uit de heren: J. Hoogerwerf, F.A.C. Meijer van Meijbeek, H. Schaddenhorst, J. Schijf en drs. J. Zwakhals, die als directeur fungeerde. Over zijn persoon kan nog worden opgemerkt, dat hij over een gedegen theoretische opleiding beschikte, blijkens uit diverse vakdiploma's en dat hij kon bogen op een langdurige ervaring in de economische sector onder andere bij de rijksoverheid. De dienst was aanvankelijk gevestigd in het pand Korte Haven 27 te Schiedam, maar na het gereedkomen van het Stadskantoor verhuisde de dienst op 9 januari 1973 naar dit nieuwe kantoor aan de Emmastraat 1. Ondanks vele positieve elementen die de Bedrijfseconomische Dienst bij het raadplegen van de zaken waarbij zij betrokken was achterlaat, is het niet duidelijk waarom zij geruisloos - althans op papier - uit de gemeentelijke organisatie is verdwenen. Wellicht dat een zekere administratieve reorganisatie hieraan debet is. Successievelijk werd de personeelsbezetting ingekrompen, waarna in 1976 alleen nog maar de directeur met een beperkte taak functioneerde. Zijn vertrek uit gemeentedienst maakte dat thans gesproken moet worden van de voormalige Bedrijfseconomische Dienst, hoewel een officieel besluit van het gemeentebestuur om de dienst op te heffen op dit moment nog niet is genomen. 3. Het Archief Hoewel de dienst eerst op 1 april 1963 van start ging, zijn in het archief toch vaak bescheiden aangetroffen van vroegere datum. Kennelijk waren dit zaken die bij de administratie al enige tijd in portefeuille waren en waaraan men nog geen uitvoering had gegeven. De dienst heeft deze zaken bij de uitoefening van zijn werkzaamheden meegenomen en dezerzijds is getracht door het plaats van ( ) op het titelblad, aan te geven dat dit bescheiden betreft van vóór de officiële datum van functioneren. Het archief is destijds verzorgd door een ambtenaar van de dienst. Helaas maakt die verzorging een slordige indruk; de bescheiden zijn niet stevig en niet gelijkmatig in de omslagen gehecht en de chronologie binnen de merendeels 3

5 zaaksgewijs gevormde dossiers is soms ernstig verstoord. Voorzover mogelijk is hierin dezerzijds verbetering gebracht. De systematiek is matig; het ordeningsplan bestaat slechts uit een op volgorde van inventarisnummer geplaatst dossierbestand. Er is geen code gebruikt. Bij het archief is wel een kaartregister aangetroffen, ingericht op trefwoord en in alfabetische volgorde geplaatst. Elk trefwoordkaartje bevat meestal een aantal titelomschrijvingen van dossiermappen; er is ruimschoots met verwijzingskaartjes gewerkt. Daarnaast is een aantal kaartjes aangetroffen, vermeldende de doorlopende inventarisnummers met daarachter de titelomschrijvingen van de dossiers. Het kaartsysteem is als inventarisnummer 7 onder de rubriek stukken van algemene aard in deze inventaris opgenomen. Ook zijn enige registers van ingekomen en uitgaande stukken aangetroffen, die onder de rubriek stukken van algemene aard als inventarisnummer 4 en 6 in deze inventaris zijn opgenomen, maar die de toegankelijkheid van het archief niet vergroten. Het archief is oorspronkelijk opgeslagen in 52 archiefdozen en beslaat dan ± 8 strekkende meters archiefruimte; het is bijna compleet aangetroffen hoewel enige nummers. met betrekking tot bescheiden in de sfeer van de ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en dergelijke ontbreken te weten de nummers 236, 237, 243, 244, 245, 247, 250, 251, 270, 272 en 275. Pogingen om die bescheiden te achterhalen, hebben helaas geen resultaat gehad. Het oorspronkelijke aantal inventarisnummers bedraagt 313. Bij een eerste verkenning bleken de dossiermappen erg verspreid over de dozen te zijn opgesteld. Uiteraard is eerst de volgorde weer hersteld waarbij tevens zeer selectief te werk is gegaan met het oog op het afscheiden van de mappen die voor vernietiging in aanmerking komen. Er bleken namelijk vrij veel mappen aanwezig te zijn met documenten die nauwelijks als archiefbescheiden ingevolge de Archiefwet kunnen worden aangemerkt, zoals verzamelingen kranten- en tijdschriftenartikelen - niet vergezeld van enige administratieve neerslag - en overige verzamelingen documenten die niet hebben geresulteerd in enige maatregel of besluit, zoals voorbedrukte formulieren met ponskaarten en daarbijbehorende omslagen. Bovendien konden veel dossiers worden gezuiverd van duplicaten en overige overbodige zaken, terwijl veel omslagen met afdrukken van vergaderstukken werden aangetroffen, waarvan de originelen zich in het desbetreffende commissiearchief bevonden of in sommige gevallen in het secretariearchief werden aangetroffen. Daarnaast wordt opgemerkt, dat in een enkel geval in het archief ook bescheiden werden aangetroffen, die blijkens het registratiekenmerk duidelijk tot het secretariearchief behoorden en uit het oogpunt van herkomstbeginsel zijn deze stukken dan ook naar hun plaats in het secretariearchief teruggebracht. Overigens moet met betrekking tot de vernietiging nog worden opgemerkt dat in overleg met de administratie enerzijds en de gemeentearchivaris anderzijds, van de wettelijke mogelijkheden hiertoe geen uitputtende gebruik is gemaakt. Overwogen is namelijk, dat de door de Bedrijfseconomische Dienst gevoerde activiteiten in de zestiger- en zeventiger jaren een belangrijke basis zijn geweest voor het locale beleid in de administratie en de organisatie en dat het uit dien hoofde gerechtvaardigd is, zeker uit het oogpunt van de historische ontwikkeling, om bepaalde bescheiden die volgens de wettelijke normen zouden mogen worden vernietigd, toch te bewaren. Daarnaast kan nog worden opgemerkt dat het archief van de Bedrijfseconomische Dienst ontegenzeggelijk een belangrijke ondersteuning is voor het archief van de gemeentesecretarie. Niettemin is door deze selectie het archief van zijn oorspronkelijke lengte van 8 strekkende meter teruggebracht tot ± 3 strekkende meter. 4. Wijze van citeren Verwijzing naar archiefstukken van dit archief geschiedt door (eerste maal altijd volledig): Gemeentearchief Schiedam, Archief van de Bedrijfseconomische Dienst (1960) , inv.nr...: of (verkort) GA Schiedam, Bedrijfseconomische Dienst, inv.nr... 4

6 INVENTARIS I. Stukken van algemene aard 1. Jaarverslagen, Kwartaalverslagen, Lijst van ingekomen stukken om advies, Ingekomen stukken, Met chronologische lijst 5. Lijst van uitgaande stukken, Doorslagen van uitgaande stukken, Alfabetische- en numeriek kaartsysteem op de dossiers, z.d. II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Betreffende het orgaan 8. Dossier inzake de huisvesting, de ontwikkeling en het functioneren van de dienst, Voorschriften van het gemeentebestuur voor de rechtspositie van het personeel, Dossier inzake de instructie van de directeur, vastgesteld door de gemeenteraad, Betreffende de taak 2.1 financieel-economische zaken a. kostprijs 11. Dossier inzake de opstelling van de berekeningen van de onderhoudskosten van gemeentewoningen en dergelijke in de wijk Groenoord,

7 12. Dossier inzake de opstelling van een berekening van de exploitatiekosten van aansluiting van de wijk Bijdorp op aardgas, Dossier inzake de maatregelen, getroffen met betrekking tot de beëindiging van de overeenkomst tot levering van drinkwater door Rotterdam aan Schiedam, omslagen 13. Historisch overzicht, Kostprijs, Overleg met de studiecommissie, Overleg bepaling afkoopsom, Treffen van dading, Voorbereiding nieuwe overeenkomst, Dossier inzake de opstelling van het te verwachten exploitatieresultaat bij fasegewijze omschakeling op aardgas en ombouw apparaten, Dossiers inzake de beoordeling van de exploitatieopzet voor de ontwikkeling van een centraal antennesysteem, omslagen Voor het gemeentelijk woningbezit Voor de hele gemeente. 22. Dossier inzake de opgestelde exploitatieopzet van het project Individuele centrale verwarming in woningwetwoningen, Dossier inzake de getroffen voorbereidingen voor een nieuwe overeenkomst met de gemeente Rotterdam voor de levering van elektriciteit, Dossier inzake de opgestelde rapportage naar aanleiding van de ontwerpwaterleidingwet, in het bijzonder ten aanzien van de verkoopprijs van het drinkwater, Dossier inzake de opstelling van de berekening van de kosten bij overschakeling naar een nieuwe technische installatie voor de rioolwaterafvoer genaamd project Nieuwe Maas, Dossier inzake het verstrekken van gegevens voor een afweging van de kosten van huur van transportmiddelen versus een eigen gemeentelijk wagenpark, b. financiering Dossier inzake de opgestelde raming van de investeringen verbonden aan de omschakeling op aardgas, omslagen 6

8 29. Dossier inzake de opgestelde financiële regeling aangaande de voor de rekening van Schiedam blijvende kosten van opheffing van de Poldervaart, Dossier inzake de opgestelde raming van de investeringen op basis van de woningbouwplannen en sanering op lange termijn, Dossier inzake samenstelling van de gegevens voor de kredietverlening ten behoeve van het project Individuele verwarming in bestaande woningen, Dossier inzake de samenstelling van het conceptinvesteringsprogramma , organisatorische aangelegenheden a. structurele (re)organisatie 33. Dossier inzake de uitgebrachte adviezen bij het rapport van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tot reorganisatie van diverse gemeentelijke diensten, Dossier inzake het onderzoek, ingesteld naar aanleiding van het beleidsvoornemen tot het afstoten van de loodsdienst naar de gemeente Rotterdam, Dossier inzake de uitgebrachte nota over een mogelijke toekomstige plaats van het bureau Huisvesting in de gemeentelijk organisatie, Dossier inzake de uitwerking van de consequenties voor de gemeentelijke Technische Bedrijven bij beëindiging van de eigen gasproductie, Dossier inzake de ondersteuning van het voorstel van de Havenmeester om de telefoonwachtdienst te organiseren in samenwerking met de Brandweer, Dossier inzake de opstelling van de nota ontwikkeling in de democratische bestuursvorm ten behoeve van het beleid bij de spreiding van wijk- en dienstencentra, Dossier inzake de opstelling van een rapportage over het instellen van een wachtdienstregeling voor de gemeentelijke instellingen,

9 40. Dossier inzake het onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden tot samenwerking tussen de Dienst Gemeentewerken en de gemeentelijke Woningdienst op het terrein van de servicediensten, Organisatie- en relatieschema Gemeenteziekenhuis, Dossier inzake het onderzoek, ingesteld naar de consequenties voor de Woningdienst bij overheveling van gemeentelijke bouwactiviteiten naar de woningbouwverenigingen, Dossier inzake het uitbrengen van advies over een mogelijke organisatievorm van de activiteiten met particuliere instellingen op het terrein van het welzijn, Dossier inzake de voorbereidingen getroffen in het kader van een mogelijke concentratie van de nutsbedrijven Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, omslagen Dossier inzake de gevoerde besprekingen in de werkgroep Integratie nutsbedrijven over een mogelijke concentratie van de nutsbedrijven, omslagen 46. Januari juni Juni december Dossier inzake de opstelling van de diverse conceptnota's in het kader van de ontwerpregeling Nutsbedrijf Waterweg-Noord', omslagen 52. Dossier inzake het met de gemeente Maassluis gevoerde overleg met betrekking tot eventuele concentratie nutsbedrijven, Dossier inzake de opstelling van overwegingen tot aanpassing van het organisatieschema Schiedam-Empeo in het kader van de stadssanering, Dossier inzake herziening van de organisatie van de gemeentelijke vervoersreinigings- en ontsmettingsdienst, b. planning 55. Dossier inzake de opstelling van een ontwikkelingsplan voor het winkelcentrum Kethel,

10 56. Dossier inzake de opstelling van het rapport Hoog- en laagbouw te Schiedam ; schematische verdeling van de flatwoningen ten opzichte van de eengezinswoningen, Dossier inzake de opstelling van de prognose woningbouw en sanering te Schiedam, c. methodeverbetering 58. Dossier inzake het gevoerde overleg met de commandant van de Brandweer om met Bouw- en Woningtoezicht te komen tot een collectieve advisering, Dossier inzake de gevoerde besprekingen over de administratieve organisatie van het gemeentelijk Grondbedrijf, Met aantekeningen over het gronduitgiftebeleid. 60. Dossier inzake overschakeling op tweemaandelijkse meteropneming en incasso door de gemeentelijke Technische Bedrijven, Dossier inzake het advies uitgebracht naar aanleiding van de incassomoeilijkheden bij de Technische Bedrijven en bij de Woningdienst, Dossier inzake efficiëncyonderzoek, verricht ten behoeve van een doelmatiger functioneren van de administratie van de gemeentelijke openbare leeszaal en bibliotheek, Dossier inzake het geven van aanwijzingen voor een verbeterde procedure bij verlenen van huisvestingsvergunningen, Dossier inzake de opstelling van een modelcodering van de diverse categorieën inkomsten en uitgaven op de gemeentebegroting, Dossier inzake de verrichte doorlichting van de administratie van de Algemene Begraafplaats, Met enige aanwijzingen terzake Dossiers inzake het in service uitbesteden respectievelijk begeleiden in eigen beheer van diverse projecten tot automatisering van gemeentelijke administraties, en 9

11 Gemeentelijke administratie algemeen Gemeentelijke administratie algemeen Bevolkingsadministratie Salarisadministratie Salarisadministratie onderwijs Administratiedienst Gemeentewerken Uitkeringsadministratie gemeentelijke Sociale Dienst Huurincassoadministratie gemeentelijke Technische Bedrijven Kosten- en magazijnadministratie gemeentelijke Technische Bedrijven Verbruiksadministratie gemeentelijke Technische Bedrijven Verbruiksadministratie gemeentelijke Technische Bedrijven. 77. Dossier inzake de vertegenwoordiging namens de gemeente in het centrum voor automatisering Zuid-West Nederland, N.B.: Voor adviezen en dergelijke met betrekking tot het deelnemen van ambtenaren en bestuurders aan conferenties en cursussen over automatisering, zie inv.nr. 81. d. personeelszaken 78. Dossier inzake de uitvoering van de opdracht tot doorlichting van de personeelsafdeling van de gemeentelijk Technische Bedrijven met overlegging van een ontwerpinstructie voor het overlegorgaan technische diensten, Dossier inzake het resultaat van de doorlichting van de personeelsbezetting van de gemeentelijke Woningdienst, inhoudende advies tot uitbreiding in diverse sectoren (opzichters), Dossier inzake het onderzoek ingesteld naar de personeelsbezetting van de financiële administratie van de dienst Gemeentewerken met advies over het rangniveau van de functie hoofd administratie, Dossiers inzake de uitgebrachte adviezen tot het doen deelnemen van ambtenaren en bestuurders aan conferenties en cursussen over automatisering, Dossier inzake het onderzoek ingesteld naar de taakverdeling en personeelsbezetting van de administratie van het gemeenteziekenhuis met advies tot verdere mechanisering, Dossier inzake de vervaardiging van een schematische opzet van het dienstrooster van de suppoosten van het Gemeentemuseum, Dossier inzake het voorstel tot aanstellen van een controleambtenaar 10

12 brandveiligheidsvoorschriften en een telefonist bij de Brandweer, Dossier inzake aanwijzingen om de personeelsbezetting van de telefoondienst van de brandweer te versterken in verband met wijziging van de arbeidstijden, Dossier inzake het uitgebrachte voorstel tot uitbreiding van de personeelsformatie van de gemeentelijke Sociale Dienst, SUPPLEMENT INVENTARIS I. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Betreffende de taak 1.1 financieel-economische zaken a. kostprijs 87. Lijst van uitgaande stukken, z.d. en ingekomen stukken, Stukken betreffende de besprekingen over het watercontract tussen Rotterdam en Schiedam, Voorstellen inzake het tarievenbeleid drinkwater na 1973, Rapportage over de economische gevolgen integratie openbaar vervoer Schiedam- Vlaardingen, b. financiering 91. Notities opgesteld ter beantwoording van de begrotingsvragen, Nota's naar aanleiding van de opstelling van het ontwerpinvesteringsprogramma, , Ontwerpinvesteringsplan Met enige aantekeningen, (Concept) investeringsplan en programma Met enige nadere gegevens,

13 95. Conceptinvesteringsprogramma Met enige aanwijzingen voor de opstelling, organisatorische aangelegenheden 96. Rapport over de opheffing van het los- en laadstation van de Nederlandse Spoorwegen, Rapportage betreffende de exploitatie van de gemeentelijke taxidienst door de VROM en de financiële beschouwingen van de geplande nieuwbouw, Rapport betreffende de beschikbaarstelling van gegevens voor de installatie van een mechanische vuilvang bij gemaal Westfrankeland, Stukken betreffende de opstelling van een functiebeschrijving hoofd werkverband buitenobjecten gemeentelijke Sociale Dienst, Advies betreffende de personeelsuitbreiding bij de secretarieafdeling Onderwijs, Advies betreffende de functieafbakening van de adviseur sportraad/chef afdeling plantsoenen, 1970,

14 BIJLAGE Lijst van commissies, Werkgroepen enz. N.B.: Het personeel van de Bedrijfseconomische Dienst verrichte het voorzitterschap respectievelijk secretariaat en dergelijke van de onderstaande commissies; verschillende van deze commissiearchieven berusten als aparte verzameling in het Stadskantoor te Schiedam). 1. Secretariaten Overlegorgaan Technische Diensten Automatiseringscommissie Werkgroep Integratie Nutsbedrijven Werkgroep Invoering Centraal Antenne Systeem Saneringscommissie en haar werkgroepen Werkgroep Administratieve Organisatie Sociale Werkplaats Waterweg- Noord 2. Voorzitterschap Automatiseringscommissie Werkgroep Administratieve Organisatie Sociale Werkplaats Waterweg-Noord Werkgroep Financiën (ingesteld door de Stuurgroep Binnenstad) 3. Vertegenwoordigingen Commissie voor de Technische Bedrijven Bouwcommissie Stadskantoor Commissie Nieuwbouw Sociale Werkplaats Commissie Sociale Werkvoorziening Werkgroep Concentratie Waterleidingbedrijven Werkgroep Functiewaardering Werkgroep Binnenstad Commissie Technische Coördinatie Stadssanering Directorium Gemeentelijke Sociale Werkplaats Stuurgroep Samenwerking Sociale Werkvoorziening Waterweg-Noord Ambtelijke Werkgroep met Rotterdam, betreffende het watercontract Werkgroep Rioolwaterzuivering 13

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.14.10 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Auteur: M.T.L. van der Veldt Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de verslag van de werkzaamheden van de referendumcommissie INHOUDSOPGAVE Conclusies en aanbevelingen 5 1. Inleiding 9 2. Referendum 11 2.1. Het eerste nationale referendum 11 2.2. Wet raadplegend referendum

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 13 februari 2014 Jaarverslagen 2013

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Selectielijst voor de neerslag van het College voor zorgverzekeringen (01-07-1999 01-04-2014) en Zorginstituut Nederland (vanaf 01-04-2014)

Selectielijst voor de neerslag van het College voor zorgverzekeringen (01-07-1999 01-04-2014) en Zorginstituut Nederland (vanaf 01-04-2014) Selectielijst voor de neerslag van het College voor zorgverzekeringen (01-07-1999 01-04-2014) en Zorginstituut Nederland (vanaf 01-04-2014) Vastgesteld Staatscourant 13106, 18 mei 2015 Zorgdrager: Zorginstituut

Nadere informatie

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Nummer archiefinventaris: 2.25.07 Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Auteur: Het Expertise Centrum Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering

Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering Gemeentearchief Amsterdam In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Begeleidingsgroep Convenant Archieven

Nadere informatie

SELECTIELIJST VOOR ARCHIEFBESCHEIDEN VAN GEMEENTELIJKE EN INTERGEMEENTELIJKE ORGANEN opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996

SELECTIELIJST VOOR ARCHIEFBESCHEIDEN VAN GEMEENTELIJKE EN INTERGEMEENTELIJKE ORGANEN opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996 SELECTIELIJST VOOR ARCHIEFESCHEIDEN VAN GEMEENTELIJKE EN INTERGEMEENTELIJKE ORGANEN opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996 Actualisatie Vastgesteld Staatscourant 25 juni 2012 nr. 11906 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, 1929-1952 (1953)

Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, 1929-1952 (1953) Nummer archiefinventaris: 2.15.23.02 Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, 1929-1952 (1953) Auteur: J.A. Vesters Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

M. Schreurs, W.v.d. Wetering, S. Nicolasen, E. van Leeuwen

M. Schreurs, W.v.d. Wetering, S. Nicolasen, E. van Leeuwen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00433 Datum: 15 juli 2015 Team: Informatiebeleid Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: M. Schreurs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 824 Wijziging van de begroting van de uitgaven van Hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) voor

Nadere informatie

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen. over 2009. archiefinspecteurs

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen. over 2009. archiefinspecteurs 1 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs in Drenthe, Fryslân en Groningen over 2009 augustus 2010 drs. D. M. Bunskoeke drs. J. Dijkstra archiefinspecteurs 2 De provinciale archiefinspectie oefent

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Onderzoek naar de herpositionering van zbo s

Onderzoek naar de herpositionering van zbo s Onderzoek naar de herpositionering van zbo s ABDTOPConsult Johan de Leeuw Colofon ABDTOPConsult Nieuw adres: Herengracht 17-19 2511 EG Den Haag mei 2013 Johan de Leeuw, opdrachtnemer (ABDTOPConsult) Henk

Nadere informatie

Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek

Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek 11 JUL m Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek Postbus 188 1440 AD Purmerend Wielingenstraat 75 1441 ZN Purmerend tel. 0299-411530 fax 0299-411548 directeur -archivaris: mevr.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten

Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren. Kostenbeheersing grote projecten Rekenkamercommissie Deurne, Asten en Someren Kostenbeheersing grote projecten Kostenbeheersing grote projecten Onderzoeksrapport over de wijze van beheersing van voorbereiding en uitvoering van grote projecten

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Persoonsdossiers: een geval apart september 2005

Persoonsdossiers: een geval apart september 2005 Persoonsdossiers: een geval apart september 2005 Nota voor het bestuur van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Nationaal Archief 1 Samenvatting (management summary) In 2001 attendeerden

Nadere informatie

NOTA NEMEN VAN ONDERZOEK

NOTA NEMEN VAN ONDERZOEK NOTA NEMEN VAN ONDERZOEK ANONIEM RAPPORT van de GEMEENTELIJKE OMBUDSMAN op basis van artikel 9:36 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht gemeente Amersfoort / 30 december 2009 Inleiding Op 4 februari

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Nummer archiefinventaris: 2.27.06 Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 1 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 Mei 2009 drs. D.M. Bunskoeke drs. J.

Nadere informatie