G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BEDRIJFSECONOMISCHE DIENST. (met Supplement) (1960) DOOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BEDRIJFSECONOMISCHE DIENST. (met Supplement) (1960) 1963-1973 DOOR"

Transcriptie

1 G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 347 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BEDRIJFSECONOMISCHE DIENST (met Supplement) (1960) DOOR J.J. HOOGERVORST SCHIEDAM 1980

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Plaats en taak van de Bedrijfseconomische Dienst Ontwikkeling en functioneren van de dienst Het Archief Wijze van citeren... 4 INVENTARIS... 5 I. Stukken van algemene aard... 5 II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Betreffende het orgaan Betreffende de taak financieel-economische zaken... 5 a. kostprijs... 5 b. financiering organisatorische aangelegenheden... 7 a. structurele (re)organisatie... 7 b. planning... 8 c. methodeverbetering... 9 d. personeelszaken SUPPLEMENT INVENTARIS I. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Betreffende de taak financieel-economische zaken a. kostprijs b. financiering organisatorische aangelegenheden BIJLAGE Lijst van commissies, Werkgroepen enz Secretariaten Voorzitterschap Vertegenwoordigingen... 13

3 INLEIDING 1. Plaats en taak van de Bedrijfseconomische Dienst Op 25 mei 1962 aanvaardde de gemeenteraad van Schiedam het voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van een nieuw schema voor de organisatie van de verschillende gemeentelijke diensten. In dit schema kwamen 2 nieuwe diensten voor, te weten de Stedebouwkundige Dienst en de Bedrijfseconomische Dienst. In het preadvies aan de raad werd onder andere gesteld, dat het in de bedoeling lag dat laatstbedoelde dienst zich zou bezig houden met de bedrijfseconomische aspecten van de andere diensten en tevens de Dienst Marktwezen en het Algemeen Handelsentrepôt onder zijn hoede zou nemen. De dienst startte per 1 april 1963 bij het in dienst treden van de directeur, de heer J. Zwakhals. De taak werd nader omschreven in de instructie van de directeur, zoals vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 24 november Hierbij werd bepaald dat de directeur het college van burgemeester en wethouders en de hoofden van diensten en bedrijven, desgevraagd of uit eigener beweging, van advies zou dienen in bedrijfseconomische- en bedrijfsorganisatorische vraagstukken, die zich in gemeentelijk verband voordoen en dat aan hem de begroting en de jaarrekening van de daarvoor in aanmerking komende diensten en bedrijven, ter beoordeling vanuit bedrijfseconomisch gezichtspunt zou worden voorgelegd. In artikel 1 van de instructie is echter nadrukkelijk bepaald, dat de directeur onder de directieven van het college van burgemeester en wethouders is gesteld. In de praktijk heeft een ander blijkbaar tot misverstand geleid, want burgemeester en wethouders hebben in een nota aan de gemeenteraad op 8 november 1967 nogmaals uitvoerig gepleit voor een constructie waarbij de Bedrijfseconomische Dienst alleen opdrachten van het college zou ontvangen, welke nota dan ook op 8 december 1967 door de gemeenteraad voor kennisgeving is aangenomen. Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad in november 1966, waren trouwens ook al vragen gesteld over de plaats van Bedrijfseconomische Dienst in de gemeentelijk organisatie. Onder andere was aan de orde het feit of de dienst onder een bepaalde wethouder moest ressorteren. In de nota van 8 november 1967 sprak het college er zich uitdrukkelijk voor uit om de dienst een staforgaan van burgemeester en wethouders te doen zijn, zodat het uit dien hoofde onjuist zou zijn als de dienst onder een bepaalde wethouder zou ressorteren. Wel had het college er begrip voor, dat er behoefte bestond om een bepaalde wethouder in zaken van Bedrijfseconomische Dienst als woordvoerder te laten optreden, waarvoor als zodanig werd aangewezen de wethouder van financiën en personeelszaken. Zoals in het voorgaande al genoemd, was de dienst een staforgaan van burgemeester en wethouders. Van zelfstandigheid was maar tot op zekere hoogte sprake. In elk geval was er geen sprake van financiële zelfstandigheid en vond er ook geen aanwijzing plaats als tak van dienst ingevolge artikel 252 van de gemeentewet. De zelfstandigheid kwam slechts tot uitdrukking door de hiërarchische plaats onder het college, wat in elk geval het onafhankelijk karakter van de rapportage zou moeten waarborgen. Zoals uit het archief blijkt, adviseerde en rapporteerde de dienst over allerlei bedrijfseconomische vraagstukken met een financieel karakter of van organisatorische aard, niet alleen met betrekking tot de dienst en bedrijven maar ook met betrekking tot projecten in overig gemeentelijk verband. De bedrijfseconomie heeft echter veel raakvlakken want uit de bescheiden blijkt dat de directeur ook betrokken werd bij problemen van niet direct financieeleconomische aard zoals personeelsaangelegenheden. Nu in het bovenstaande de taak van de dienst in het algemeen is belicht, zullen in het vervolg van deze inleiding onder ontwikkeling en functioneren enige taakonderdelen nader worden toegelicht. Resumerend kan wat betreft de taak en de plaats van de dienst worden gesteld, dat is gestreefd naar een onafhankelijke positie van de dienst in de administratie en dat de taak samengevat als volgt kan worden omschreven: het verlenen van medewerking in de beleidsontwikkeling in gemeentelijke financieeleconomische- en organisatorische zaken. 2

4 2. Ontwikkeling en functioneren van de dienst In de eerste plaats moet worden opgemerkt, dat een Bedrijfseconomische Dienst in de gemeenteadministratie een vrij uniek gebeuren is; men komt een dergelijke dienst bij andere gemeenten slechts sporadisch tegen. Wellicht dat de ligging van Schiedam in het geïndustrialiseerde Rijnmondgebied bevorderlijk is geweest voor het ontstaan ervan. Opmerkelijk is bovendien, dat de dienst zich met zeer veel zaken heeft bezig gehouden en desondanks toch gedegen rapporten en adviezen uitbracht, temeer omdat hier toch sprake was van een kleine dienst. Zover uit de bescheiden valt op te maken, bedroeg de maximale personeelsbezetting op een bepaald moment niet meer dan 3 personen. De grote betrokkenheid van de dienst bij de automatisering uitte zich in elk geval in de toestemming om per 1 maart 1969 een systeemanalist aan te trekken, waarvoor als zodanig werd benoemd de heer J. Schijf. Hij was voornamelijk belast met het voorbereiden in eigen beheer, respectievelijk in service uitbesteden van automatiseringsobjecten. Een ander taakonderdeel waar de Bedrijfseconomische Dienst intensief bemoeienis mee had, was de beëindiging van de waterleveringsovereenkomst uit 1921 met Rotterdam, destijds gesloten onder het beding van het afstaan van grond door Schiedam, inclusief het instemmen met grenswijziging voor de aanleg van de Merwehaven. Ook gaf de Bedrijfseconomische Dienst zijn visie op het investeringsprogramma Naast deze en vele andere activiteiten, functioneerde de dienst ook als secretariaat of coördinerend orgaan van diverse commissies en werkgroepen (zie de bijgevoegde lijst in de bijlage). In het voorgaande werd reeds even gesproken over de personeelsbezetting. Volledigheidshalve kan worden gesteld, dat deze meestal bestond uit een directeur, een medewerker in middelbare rang en een medewerker in één van de lagere rangen. Uit de archiefbescheiden blijkt, dat de personeelsbezetting in de loop der jaren bestond uit de heren: J. Hoogerwerf, F.A.C. Meijer van Meijbeek, H. Schaddenhorst, J. Schijf en drs. J. Zwakhals, die als directeur fungeerde. Over zijn persoon kan nog worden opgemerkt, dat hij over een gedegen theoretische opleiding beschikte, blijkens uit diverse vakdiploma's en dat hij kon bogen op een langdurige ervaring in de economische sector onder andere bij de rijksoverheid. De dienst was aanvankelijk gevestigd in het pand Korte Haven 27 te Schiedam, maar na het gereedkomen van het Stadskantoor verhuisde de dienst op 9 januari 1973 naar dit nieuwe kantoor aan de Emmastraat 1. Ondanks vele positieve elementen die de Bedrijfseconomische Dienst bij het raadplegen van de zaken waarbij zij betrokken was achterlaat, is het niet duidelijk waarom zij geruisloos - althans op papier - uit de gemeentelijke organisatie is verdwenen. Wellicht dat een zekere administratieve reorganisatie hieraan debet is. Successievelijk werd de personeelsbezetting ingekrompen, waarna in 1976 alleen nog maar de directeur met een beperkte taak functioneerde. Zijn vertrek uit gemeentedienst maakte dat thans gesproken moet worden van de voormalige Bedrijfseconomische Dienst, hoewel een officieel besluit van het gemeentebestuur om de dienst op te heffen op dit moment nog niet is genomen. 3. Het Archief Hoewel de dienst eerst op 1 april 1963 van start ging, zijn in het archief toch vaak bescheiden aangetroffen van vroegere datum. Kennelijk waren dit zaken die bij de administratie al enige tijd in portefeuille waren en waaraan men nog geen uitvoering had gegeven. De dienst heeft deze zaken bij de uitoefening van zijn werkzaamheden meegenomen en dezerzijds is getracht door het plaats van ( ) op het titelblad, aan te geven dat dit bescheiden betreft van vóór de officiële datum van functioneren. Het archief is destijds verzorgd door een ambtenaar van de dienst. Helaas maakt die verzorging een slordige indruk; de bescheiden zijn niet stevig en niet gelijkmatig in de omslagen gehecht en de chronologie binnen de merendeels 3

5 zaaksgewijs gevormde dossiers is soms ernstig verstoord. Voorzover mogelijk is hierin dezerzijds verbetering gebracht. De systematiek is matig; het ordeningsplan bestaat slechts uit een op volgorde van inventarisnummer geplaatst dossierbestand. Er is geen code gebruikt. Bij het archief is wel een kaartregister aangetroffen, ingericht op trefwoord en in alfabetische volgorde geplaatst. Elk trefwoordkaartje bevat meestal een aantal titelomschrijvingen van dossiermappen; er is ruimschoots met verwijzingskaartjes gewerkt. Daarnaast is een aantal kaartjes aangetroffen, vermeldende de doorlopende inventarisnummers met daarachter de titelomschrijvingen van de dossiers. Het kaartsysteem is als inventarisnummer 7 onder de rubriek stukken van algemene aard in deze inventaris opgenomen. Ook zijn enige registers van ingekomen en uitgaande stukken aangetroffen, die onder de rubriek stukken van algemene aard als inventarisnummer 4 en 6 in deze inventaris zijn opgenomen, maar die de toegankelijkheid van het archief niet vergroten. Het archief is oorspronkelijk opgeslagen in 52 archiefdozen en beslaat dan ± 8 strekkende meters archiefruimte; het is bijna compleet aangetroffen hoewel enige nummers. met betrekking tot bescheiden in de sfeer van de ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en dergelijke ontbreken te weten de nummers 236, 237, 243, 244, 245, 247, 250, 251, 270, 272 en 275. Pogingen om die bescheiden te achterhalen, hebben helaas geen resultaat gehad. Het oorspronkelijke aantal inventarisnummers bedraagt 313. Bij een eerste verkenning bleken de dossiermappen erg verspreid over de dozen te zijn opgesteld. Uiteraard is eerst de volgorde weer hersteld waarbij tevens zeer selectief te werk is gegaan met het oog op het afscheiden van de mappen die voor vernietiging in aanmerking komen. Er bleken namelijk vrij veel mappen aanwezig te zijn met documenten die nauwelijks als archiefbescheiden ingevolge de Archiefwet kunnen worden aangemerkt, zoals verzamelingen kranten- en tijdschriftenartikelen - niet vergezeld van enige administratieve neerslag - en overige verzamelingen documenten die niet hebben geresulteerd in enige maatregel of besluit, zoals voorbedrukte formulieren met ponskaarten en daarbijbehorende omslagen. Bovendien konden veel dossiers worden gezuiverd van duplicaten en overige overbodige zaken, terwijl veel omslagen met afdrukken van vergaderstukken werden aangetroffen, waarvan de originelen zich in het desbetreffende commissiearchief bevonden of in sommige gevallen in het secretariearchief werden aangetroffen. Daarnaast wordt opgemerkt, dat in een enkel geval in het archief ook bescheiden werden aangetroffen, die blijkens het registratiekenmerk duidelijk tot het secretariearchief behoorden en uit het oogpunt van herkomstbeginsel zijn deze stukken dan ook naar hun plaats in het secretariearchief teruggebracht. Overigens moet met betrekking tot de vernietiging nog worden opgemerkt dat in overleg met de administratie enerzijds en de gemeentearchivaris anderzijds, van de wettelijke mogelijkheden hiertoe geen uitputtende gebruik is gemaakt. Overwogen is namelijk, dat de door de Bedrijfseconomische Dienst gevoerde activiteiten in de zestiger- en zeventiger jaren een belangrijke basis zijn geweest voor het locale beleid in de administratie en de organisatie en dat het uit dien hoofde gerechtvaardigd is, zeker uit het oogpunt van de historische ontwikkeling, om bepaalde bescheiden die volgens de wettelijke normen zouden mogen worden vernietigd, toch te bewaren. Daarnaast kan nog worden opgemerkt dat het archief van de Bedrijfseconomische Dienst ontegenzeggelijk een belangrijke ondersteuning is voor het archief van de gemeentesecretarie. Niettemin is door deze selectie het archief van zijn oorspronkelijke lengte van 8 strekkende meter teruggebracht tot ± 3 strekkende meter. 4. Wijze van citeren Verwijzing naar archiefstukken van dit archief geschiedt door (eerste maal altijd volledig): Gemeentearchief Schiedam, Archief van de Bedrijfseconomische Dienst (1960) , inv.nr...: of (verkort) GA Schiedam, Bedrijfseconomische Dienst, inv.nr... 4

6 INVENTARIS I. Stukken van algemene aard 1. Jaarverslagen, Kwartaalverslagen, Lijst van ingekomen stukken om advies, Ingekomen stukken, Met chronologische lijst 5. Lijst van uitgaande stukken, Doorslagen van uitgaande stukken, Alfabetische- en numeriek kaartsysteem op de dossiers, z.d. II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Betreffende het orgaan 8. Dossier inzake de huisvesting, de ontwikkeling en het functioneren van de dienst, Voorschriften van het gemeentebestuur voor de rechtspositie van het personeel, Dossier inzake de instructie van de directeur, vastgesteld door de gemeenteraad, Betreffende de taak 2.1 financieel-economische zaken a. kostprijs 11. Dossier inzake de opstelling van de berekeningen van de onderhoudskosten van gemeentewoningen en dergelijke in de wijk Groenoord,

7 12. Dossier inzake de opstelling van een berekening van de exploitatiekosten van aansluiting van de wijk Bijdorp op aardgas, Dossier inzake de maatregelen, getroffen met betrekking tot de beëindiging van de overeenkomst tot levering van drinkwater door Rotterdam aan Schiedam, omslagen 13. Historisch overzicht, Kostprijs, Overleg met de studiecommissie, Overleg bepaling afkoopsom, Treffen van dading, Voorbereiding nieuwe overeenkomst, Dossier inzake de opstelling van het te verwachten exploitatieresultaat bij fasegewijze omschakeling op aardgas en ombouw apparaten, Dossiers inzake de beoordeling van de exploitatieopzet voor de ontwikkeling van een centraal antennesysteem, omslagen Voor het gemeentelijk woningbezit Voor de hele gemeente. 22. Dossier inzake de opgestelde exploitatieopzet van het project Individuele centrale verwarming in woningwetwoningen, Dossier inzake de getroffen voorbereidingen voor een nieuwe overeenkomst met de gemeente Rotterdam voor de levering van elektriciteit, Dossier inzake de opgestelde rapportage naar aanleiding van de ontwerpwaterleidingwet, in het bijzonder ten aanzien van de verkoopprijs van het drinkwater, Dossier inzake de opstelling van de berekening van de kosten bij overschakeling naar een nieuwe technische installatie voor de rioolwaterafvoer genaamd project Nieuwe Maas, Dossier inzake het verstrekken van gegevens voor een afweging van de kosten van huur van transportmiddelen versus een eigen gemeentelijk wagenpark, b. financiering Dossier inzake de opgestelde raming van de investeringen verbonden aan de omschakeling op aardgas, omslagen 6

8 29. Dossier inzake de opgestelde financiële regeling aangaande de voor de rekening van Schiedam blijvende kosten van opheffing van de Poldervaart, Dossier inzake de opgestelde raming van de investeringen op basis van de woningbouwplannen en sanering op lange termijn, Dossier inzake samenstelling van de gegevens voor de kredietverlening ten behoeve van het project Individuele verwarming in bestaande woningen, Dossier inzake de samenstelling van het conceptinvesteringsprogramma , organisatorische aangelegenheden a. structurele (re)organisatie 33. Dossier inzake de uitgebrachte adviezen bij het rapport van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tot reorganisatie van diverse gemeentelijke diensten, Dossier inzake het onderzoek, ingesteld naar aanleiding van het beleidsvoornemen tot het afstoten van de loodsdienst naar de gemeente Rotterdam, Dossier inzake de uitgebrachte nota over een mogelijke toekomstige plaats van het bureau Huisvesting in de gemeentelijk organisatie, Dossier inzake de uitwerking van de consequenties voor de gemeentelijke Technische Bedrijven bij beëindiging van de eigen gasproductie, Dossier inzake de ondersteuning van het voorstel van de Havenmeester om de telefoonwachtdienst te organiseren in samenwerking met de Brandweer, Dossier inzake de opstelling van de nota ontwikkeling in de democratische bestuursvorm ten behoeve van het beleid bij de spreiding van wijk- en dienstencentra, Dossier inzake de opstelling van een rapportage over het instellen van een wachtdienstregeling voor de gemeentelijke instellingen,

9 40. Dossier inzake het onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden tot samenwerking tussen de Dienst Gemeentewerken en de gemeentelijke Woningdienst op het terrein van de servicediensten, Organisatie- en relatieschema Gemeenteziekenhuis, Dossier inzake het onderzoek, ingesteld naar de consequenties voor de Woningdienst bij overheveling van gemeentelijke bouwactiviteiten naar de woningbouwverenigingen, Dossier inzake het uitbrengen van advies over een mogelijke organisatievorm van de activiteiten met particuliere instellingen op het terrein van het welzijn, Dossier inzake de voorbereidingen getroffen in het kader van een mogelijke concentratie van de nutsbedrijven Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, omslagen Dossier inzake de gevoerde besprekingen in de werkgroep Integratie nutsbedrijven over een mogelijke concentratie van de nutsbedrijven, omslagen 46. Januari juni Juni december Dossier inzake de opstelling van de diverse conceptnota's in het kader van de ontwerpregeling Nutsbedrijf Waterweg-Noord', omslagen 52. Dossier inzake het met de gemeente Maassluis gevoerde overleg met betrekking tot eventuele concentratie nutsbedrijven, Dossier inzake de opstelling van overwegingen tot aanpassing van het organisatieschema Schiedam-Empeo in het kader van de stadssanering, Dossier inzake herziening van de organisatie van de gemeentelijke vervoersreinigings- en ontsmettingsdienst, b. planning 55. Dossier inzake de opstelling van een ontwikkelingsplan voor het winkelcentrum Kethel,

10 56. Dossier inzake de opstelling van het rapport Hoog- en laagbouw te Schiedam ; schematische verdeling van de flatwoningen ten opzichte van de eengezinswoningen, Dossier inzake de opstelling van de prognose woningbouw en sanering te Schiedam, c. methodeverbetering 58. Dossier inzake het gevoerde overleg met de commandant van de Brandweer om met Bouw- en Woningtoezicht te komen tot een collectieve advisering, Dossier inzake de gevoerde besprekingen over de administratieve organisatie van het gemeentelijk Grondbedrijf, Met aantekeningen over het gronduitgiftebeleid. 60. Dossier inzake overschakeling op tweemaandelijkse meteropneming en incasso door de gemeentelijke Technische Bedrijven, Dossier inzake het advies uitgebracht naar aanleiding van de incassomoeilijkheden bij de Technische Bedrijven en bij de Woningdienst, Dossier inzake efficiëncyonderzoek, verricht ten behoeve van een doelmatiger functioneren van de administratie van de gemeentelijke openbare leeszaal en bibliotheek, Dossier inzake het geven van aanwijzingen voor een verbeterde procedure bij verlenen van huisvestingsvergunningen, Dossier inzake de opstelling van een modelcodering van de diverse categorieën inkomsten en uitgaven op de gemeentebegroting, Dossier inzake de verrichte doorlichting van de administratie van de Algemene Begraafplaats, Met enige aanwijzingen terzake Dossiers inzake het in service uitbesteden respectievelijk begeleiden in eigen beheer van diverse projecten tot automatisering van gemeentelijke administraties, en 9

11 Gemeentelijke administratie algemeen Gemeentelijke administratie algemeen Bevolkingsadministratie Salarisadministratie Salarisadministratie onderwijs Administratiedienst Gemeentewerken Uitkeringsadministratie gemeentelijke Sociale Dienst Huurincassoadministratie gemeentelijke Technische Bedrijven Kosten- en magazijnadministratie gemeentelijke Technische Bedrijven Verbruiksadministratie gemeentelijke Technische Bedrijven Verbruiksadministratie gemeentelijke Technische Bedrijven. 77. Dossier inzake de vertegenwoordiging namens de gemeente in het centrum voor automatisering Zuid-West Nederland, N.B.: Voor adviezen en dergelijke met betrekking tot het deelnemen van ambtenaren en bestuurders aan conferenties en cursussen over automatisering, zie inv.nr. 81. d. personeelszaken 78. Dossier inzake de uitvoering van de opdracht tot doorlichting van de personeelsafdeling van de gemeentelijk Technische Bedrijven met overlegging van een ontwerpinstructie voor het overlegorgaan technische diensten, Dossier inzake het resultaat van de doorlichting van de personeelsbezetting van de gemeentelijke Woningdienst, inhoudende advies tot uitbreiding in diverse sectoren (opzichters), Dossier inzake het onderzoek ingesteld naar de personeelsbezetting van de financiële administratie van de dienst Gemeentewerken met advies over het rangniveau van de functie hoofd administratie, Dossiers inzake de uitgebrachte adviezen tot het doen deelnemen van ambtenaren en bestuurders aan conferenties en cursussen over automatisering, Dossier inzake het onderzoek ingesteld naar de taakverdeling en personeelsbezetting van de administratie van het gemeenteziekenhuis met advies tot verdere mechanisering, Dossier inzake de vervaardiging van een schematische opzet van het dienstrooster van de suppoosten van het Gemeentemuseum, Dossier inzake het voorstel tot aanstellen van een controleambtenaar 10

12 brandveiligheidsvoorschriften en een telefonist bij de Brandweer, Dossier inzake aanwijzingen om de personeelsbezetting van de telefoondienst van de brandweer te versterken in verband met wijziging van de arbeidstijden, Dossier inzake het uitgebrachte voorstel tot uitbreiding van de personeelsformatie van de gemeentelijke Sociale Dienst, SUPPLEMENT INVENTARIS I. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Betreffende de taak 1.1 financieel-economische zaken a. kostprijs 87. Lijst van uitgaande stukken, z.d. en ingekomen stukken, Stukken betreffende de besprekingen over het watercontract tussen Rotterdam en Schiedam, Voorstellen inzake het tarievenbeleid drinkwater na 1973, Rapportage over de economische gevolgen integratie openbaar vervoer Schiedam- Vlaardingen, b. financiering 91. Notities opgesteld ter beantwoording van de begrotingsvragen, Nota's naar aanleiding van de opstelling van het ontwerpinvesteringsprogramma, , Ontwerpinvesteringsplan Met enige aantekeningen, (Concept) investeringsplan en programma Met enige nadere gegevens,

13 95. Conceptinvesteringsprogramma Met enige aanwijzingen voor de opstelling, organisatorische aangelegenheden 96. Rapport over de opheffing van het los- en laadstation van de Nederlandse Spoorwegen, Rapportage betreffende de exploitatie van de gemeentelijke taxidienst door de VROM en de financiële beschouwingen van de geplande nieuwbouw, Rapport betreffende de beschikbaarstelling van gegevens voor de installatie van een mechanische vuilvang bij gemaal Westfrankeland, Stukken betreffende de opstelling van een functiebeschrijving hoofd werkverband buitenobjecten gemeentelijke Sociale Dienst, Advies betreffende de personeelsuitbreiding bij de secretarieafdeling Onderwijs, Advies betreffende de functieafbakening van de adviseur sportraad/chef afdeling plantsoenen, 1970,

14 BIJLAGE Lijst van commissies, Werkgroepen enz. N.B.: Het personeel van de Bedrijfseconomische Dienst verrichte het voorzitterschap respectievelijk secretariaat en dergelijke van de onderstaande commissies; verschillende van deze commissiearchieven berusten als aparte verzameling in het Stadskantoor te Schiedam). 1. Secretariaten Overlegorgaan Technische Diensten Automatiseringscommissie Werkgroep Integratie Nutsbedrijven Werkgroep Invoering Centraal Antenne Systeem Saneringscommissie en haar werkgroepen Werkgroep Administratieve Organisatie Sociale Werkplaats Waterweg- Noord 2. Voorzitterschap Automatiseringscommissie Werkgroep Administratieve Organisatie Sociale Werkplaats Waterweg-Noord Werkgroep Financiën (ingesteld door de Stuurgroep Binnenstad) 3. Vertegenwoordigingen Commissie voor de Technische Bedrijven Bouwcommissie Stadskantoor Commissie Nieuwbouw Sociale Werkplaats Commissie Sociale Werkvoorziening Werkgroep Concentratie Waterleidingbedrijven Werkgroep Functiewaardering Werkgroep Binnenstad Commissie Technische Coördinatie Stadssanering Directorium Gemeentelijke Sociale Werkplaats Stuurgroep Samenwerking Sociale Werkvoorziening Waterweg-Noord Ambtelijke Werkgroep met Rotterdam, betreffende het watercontract Werkgroep Rioolwaterzuivering 13

Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Woningdienst, (1904-)

Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Woningdienst, (1904-) Toegangsnummer: 69 Inventaris van het archief van de Gemeentelijke Woningdienst (1904-) 1918-1978. J.M.M. JANSEN Gemeentearchief Schiedam 2012 This finding aid is written in Dutch. 2 Gemeentelijke Woningdienst

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN VERNIETIGBAAR OP TERMIJN (VOT)

BOUWVERGUNNINGEN VERNIETIGBAAR OP TERMIJN (VOT) BOUWVERGUNNINGEN VERNIETIGBAAR OP TERMIJN (VOT) 1906-1988 DOOR N. FRIEDEL EN W. van t HOF SCHIEDAM INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 INVENTARIS... 4 1. Bouwvergunningen VOT 1906-1954; geborgen

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 568 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE BRANDWEER WATERWEG 1890-2000 INHOUDSOPGAVE Wijze van citeren... 2 INVENTARIS... 3 2 Wijze van citeren

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen,

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen, T00423 Inventaris van het archief van het Waterleidingbedrijf Vianen, (1870) 1910-1990 Archiefburo Voorzee September 2004 2 INHOUDSOPGAVE A. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE 5 B. INVENTARIS 7 Lijst

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Archief van de Secretarie; Gemeentelijk Bureau voor Documentatie en Registratuur en rechtsvoorgangers

Archief van de Secretarie; Gemeentelijk Bureau voor Documentatie en Registratuur en rechtsvoorgangers Archief van de Secretarie; Gemeentelijk Bureau voor Documentatie en Registratuur en rechtsvoorgangers Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30021 Periode: 1919-1980 Archiefvormer Secretarie; documentatiebureau

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Archief van de Gemeenteontvanger,

Archief van de Gemeenteontvanger, Archief van de Gemeenteontvanger, 1818- Inleiding De Gemeenteontvanger De (Gemeente)ontvanger maakt gedurende de periode 1818-1978 deel uit van de gemeentelijke organisatie. Hij is belast met de invordering

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 4 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR L.A. ABMA, H. KRUSE SCHIEDAM 1958, 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 Artikel 1 (instelling rechtspersoon) 1. Er is een openbaar lichaam,

Nadere informatie

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg 2014 Colofon Opgesteld door : A.W. Boot Datum : 9apri 2015 Versie : 1.0 Document : 15-18576-3643 Inhoudsopgave 1. Inleiding......3 2. Wettelijke verplichtingen.....3 3. Beheer van archieven.....3 4. Huisvesting...

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 27 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHIEDAMSE KUNSTKRING 1934-1963 DOOR R.S. TOSCANI SCHIEDAM 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. Geschiedenis...

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 Toegangsnummer: 616 Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 J.M.M. Jansen Gemeentearchief Schiedam MMXIII This finding aid is written in Dutch. 2 Beheerscommissie

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie der Domeinen van het Ministerie van Financiën, 1944-1991

Inventaris van het archief van de Directie der Domeinen van het Ministerie van Financiën, 1944-1991 Nummer archiefinventaris: 2.08.91 Inventaris van het archief van de Directie der Domeinen van het Ministerie van Financiën, 1944-1991 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking;

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking; De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Secretarie. Hulpsecretarie Kethel De gemeente Kethel en Spaland werd op 01-08-1941

Secretarie. Hulpsecretarie Kethel De gemeente Kethel en Spaland werd op 01-08-1941 Historisch Organigram van de gemeente Schiedam Dit organigram is een werkdocument. Verbeteringen en aanvullingen stellen wij zeer op prijs. U kunt deze doorgeven via archief@schiedam.nl Secretarie Secretarie

Nadere informatie

Archief van de Secretarie; Afdeling Gemeenteblad en Administratieve Bibliotheek

Archief van de Secretarie; Afdeling Gemeenteblad en Administratieve Bibliotheek Archief van de Secretarie; Afdeling Gemeenteblad en Administratieve Bibliotheek G Vermeij en AJM Kwakernaak Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5300 Periode: 1917-1971 Archiefvormer Secretarie; afdeling

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Onderwerp: Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Ons kenmerk: 11BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 103, tweede lid van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968

Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968 110 Inventaris van het archief van de Vereeniging Volksbadhuis 1899-1968 A.C. DE VOOGD VAN DER STRAATEN Gemeentearchief Schiedam, (c) 1968 Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief van de

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug Behoort bij raadsvoorstel 2016-310, titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN

Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Gemeenschappelijke regeling archiefbeheer Leiderdorp BESLUITEN Behoudens advies van de commissie MSCG De raad voor te stellen een gemeenschappelijke regeling aan te gaan

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in :

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEBUREAU GEMEENTEN De colleges van burgemeester en wethouders, van de gemeenten:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen 30,

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling ;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

Plaatsingslijst op het archief van het Politiek Jongeren Contact Schiedam Gemeentearchief Schiedam, (c) 1987 (Bewerkt 2004)

Plaatsingslijst op het archief van het Politiek Jongeren Contact Schiedam Gemeentearchief Schiedam, (c) 1987 (Bewerkt 2004) 2 Plaatsingslijst op het archief van het Politiek Jongeren Contact Schiedam 1956-1968 Gemeentearchief Schiedam, (c) 1987 (Bewerkt 2004) Beschrijving van het archief Naam archiefblok: Archief van het Politiek

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 mei 2015 Registratienummer: TB15.5023243 Agendapunt: 12 Onderwerp: Vaststelling archiefverordening gemeente Ten Boer 2015 Voorstel: 1. De Archiefverordening

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) Nummer archiefinventaris: 2.16.88 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) 1964-1978 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016

Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016 BLANCO gemeente Eindhoven 16R6835 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00752 Beslisdatum B&W 7 juni 2016 Dossiernummer 16.23.351 Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening gemeente Eindhoven 2016 Inleiding

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling)

Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling) Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling) De colleges van burgemeester en wethouders van Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord,

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, Nummer archiefinventaris: 3.07.5067 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, 1945-1990 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

(N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken)

(N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken) Nota PS-commissie Vergaderdatum 22 september 1999 Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid Agendapunt nr. 6 Commissie nr. ROB/99/062 Onderwerp Masterplan Bedrijventerrein Crailo Opsteller/telefoon

Nadere informatie

Nummer Toegang: 88 Inventaris van de gemeentelijke sociale werkvoorziening,

Nummer Toegang: 88 Inventaris van de gemeentelijke sociale werkvoorziening, Nummer Toegang: 88 Inventaris van de gemeentelijke sociale werkvoorziening, 1949-1976 Archief Delft 88 Van der Woudenstichting 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Auditdienst, voorheen Accountantdienst van het Ministerie van Economische Zaken 1996-2006

Inventaris van het archief van de Auditdienst, voorheen Accountantdienst van het Ministerie van Economische Zaken 1996-2006 Nummer archiefinventaris: 2.06.174 Inventaris van het archief van de Auditdienst, voorheen Accountantdienst van het Ministerie van Economische Zaken 1996-2006 Auteur: Doc-Direkt Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR387666_2 15 mei 2017 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne

Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne (lichte gemeenschappelijke regeling) De colleges van burgemeester en wethouders van Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne, ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende orgaan betreft,

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 16R.00535

RAADSVOORSTEL 16R.00535 RAADSVOORSTEL 16R.00535 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 september 2016 Portefeuillehouder(s): burgemeester Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische zaken

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Hoofdafdeling Comptabiliteit, (1949) van het Ministerie van Defensie

Inventaris van het archief van de Hoofdafdeling Comptabiliteit, (1949) van het Ministerie van Defensie Nummer archiefinventaris: 2.13.168 Inventaris van het archief van de Hoofdafdeling Comptabiliteit, (1949) 1963-1976 van het Ministerie van Defensie Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2008

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 15R R.00717

RAADSVOORSTEL 15R R.00717 RAADSVOORSTEL 15R.00717 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 17 november 2015 Portefeuillehouder(s): Bob Duindam Portefeuille(s): Onderwijs Contactpersoon: E. van Andel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

Stichting Wijk bij Duurstede 700 jaar stad E. Hinders December 2016

Stichting Wijk bij Duurstede 700 jaar stad E. Hinders December 2016 247 Stichting Wijk bij Duurstede 700 jaar stad 1996-2001 E. Hinders December 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Aanwijzingen voor de gebruiker...3 Zoekgeraakte stukken... 3 inventaris...4

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld door het bestuur d.d. 17 mei 2017 snf.div.14216520-1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Stichting Normering Flexwonen kent een aantal organen waaronder het Bestuur, de Raad

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Corsanummer: 2011011790 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Bloemendaal GtmatnU Spaarnwoud gemeente HEEMSTEDE Gemeente Zandvoort Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

Nadere informatie

de Archiefwet 1995; 2015;

de Archiefwet 1995; 2015; Archiefverordening 2016 De gemeenteraad van de gemeente Cranendonck gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 3 november 2015 f '-fj - ^ ^3^' gelet op artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 612 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. DE STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE EN GEZINSVOORLICHTING

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 599 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WOONWAGENSCHAP WESTLAND 1973-1982 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM MMX Inventaris van het archief van het

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Archief van het Gemeentelijk Grondbedrijf

Archief van het Gemeentelijk Grondbedrijf Archief van het Gemeentelijk Grondbedrijf A.H. Kramer Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30275 Periode: 1921-1986 Archiefvormer Gemeentelijk Grondbedrijf Inleiding Het Gemeentelijk Grondbedrijf werd ingesteld

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 362 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WONINGBOUWVERENIGING VOOR KETHEL 1914-1989 DOOR F.M. VERHEIJEN SCHIEDAM 1992 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012.

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. OVERWEGENDE dat de "verordening voor de controle op het financiële beheer

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949)

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.25.39 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) 1950-1997 Auteur: Mehmet Bilgen, R. Reens Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Nummer archiefinventaris: 2.15.5224 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000.

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen,

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

fwl Burgemeester en wethouders van Maasdriel, gelet op artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet besluiten vast te stellen de volgende:

fwl Burgemeester en wethouders van Maasdriel, gelet op artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet besluiten vast te stellen de volgende: Burgemeester en wethouders van Maasdriel, fwl gelet op artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet besluiten vast te stellen de volgende: Instructie voor de secretaris van de gemeente Maasdriel 2012 Hoofdstuk

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen,

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen, T00423 Inventaris van het archief van het Waterleidingbedrijf Vianen, (1870) 1910-1990 Archiefburo Voorzee September 2004 INHOUDSOPGAVE A. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE 5 B. INVENTARIS 7 Lijst van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland HOOFDSTUK I. INLEIDENDE EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: - deelnemende provincies: de provincies

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 3 onderwerp Verordening op de rekenkamer Gouda De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het presidium van 2 januari 2007 nr 3; gehoord

Nadere informatie