G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BEDRIJFSECONOMISCHE DIENST. (met Supplement) (1960) DOOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BEDRIJFSECONOMISCHE DIENST. (met Supplement) (1960) 1963-1973 DOOR"

Transcriptie

1 G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 347 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BEDRIJFSECONOMISCHE DIENST (met Supplement) (1960) DOOR J.J. HOOGERVORST SCHIEDAM 1980

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Plaats en taak van de Bedrijfseconomische Dienst Ontwikkeling en functioneren van de dienst Het Archief Wijze van citeren... 4 INVENTARIS... 5 I. Stukken van algemene aard... 5 II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Betreffende het orgaan Betreffende de taak financieel-economische zaken... 5 a. kostprijs... 5 b. financiering organisatorische aangelegenheden... 7 a. structurele (re)organisatie... 7 b. planning... 8 c. methodeverbetering... 9 d. personeelszaken SUPPLEMENT INVENTARIS I. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen Betreffende de taak financieel-economische zaken a. kostprijs b. financiering organisatorische aangelegenheden BIJLAGE Lijst van commissies, Werkgroepen enz Secretariaten Voorzitterschap Vertegenwoordigingen... 13

3 INLEIDING 1. Plaats en taak van de Bedrijfseconomische Dienst Op 25 mei 1962 aanvaardde de gemeenteraad van Schiedam het voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van een nieuw schema voor de organisatie van de verschillende gemeentelijke diensten. In dit schema kwamen 2 nieuwe diensten voor, te weten de Stedebouwkundige Dienst en de Bedrijfseconomische Dienst. In het preadvies aan de raad werd onder andere gesteld, dat het in de bedoeling lag dat laatstbedoelde dienst zich zou bezig houden met de bedrijfseconomische aspecten van de andere diensten en tevens de Dienst Marktwezen en het Algemeen Handelsentrepôt onder zijn hoede zou nemen. De dienst startte per 1 april 1963 bij het in dienst treden van de directeur, de heer J. Zwakhals. De taak werd nader omschreven in de instructie van de directeur, zoals vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 24 november Hierbij werd bepaald dat de directeur het college van burgemeester en wethouders en de hoofden van diensten en bedrijven, desgevraagd of uit eigener beweging, van advies zou dienen in bedrijfseconomische- en bedrijfsorganisatorische vraagstukken, die zich in gemeentelijk verband voordoen en dat aan hem de begroting en de jaarrekening van de daarvoor in aanmerking komende diensten en bedrijven, ter beoordeling vanuit bedrijfseconomisch gezichtspunt zou worden voorgelegd. In artikel 1 van de instructie is echter nadrukkelijk bepaald, dat de directeur onder de directieven van het college van burgemeester en wethouders is gesteld. In de praktijk heeft een ander blijkbaar tot misverstand geleid, want burgemeester en wethouders hebben in een nota aan de gemeenteraad op 8 november 1967 nogmaals uitvoerig gepleit voor een constructie waarbij de Bedrijfseconomische Dienst alleen opdrachten van het college zou ontvangen, welke nota dan ook op 8 december 1967 door de gemeenteraad voor kennisgeving is aangenomen. Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad in november 1966, waren trouwens ook al vragen gesteld over de plaats van Bedrijfseconomische Dienst in de gemeentelijk organisatie. Onder andere was aan de orde het feit of de dienst onder een bepaalde wethouder moest ressorteren. In de nota van 8 november 1967 sprak het college er zich uitdrukkelijk voor uit om de dienst een staforgaan van burgemeester en wethouders te doen zijn, zodat het uit dien hoofde onjuist zou zijn als de dienst onder een bepaalde wethouder zou ressorteren. Wel had het college er begrip voor, dat er behoefte bestond om een bepaalde wethouder in zaken van Bedrijfseconomische Dienst als woordvoerder te laten optreden, waarvoor als zodanig werd aangewezen de wethouder van financiën en personeelszaken. Zoals in het voorgaande al genoemd, was de dienst een staforgaan van burgemeester en wethouders. Van zelfstandigheid was maar tot op zekere hoogte sprake. In elk geval was er geen sprake van financiële zelfstandigheid en vond er ook geen aanwijzing plaats als tak van dienst ingevolge artikel 252 van de gemeentewet. De zelfstandigheid kwam slechts tot uitdrukking door de hiërarchische plaats onder het college, wat in elk geval het onafhankelijk karakter van de rapportage zou moeten waarborgen. Zoals uit het archief blijkt, adviseerde en rapporteerde de dienst over allerlei bedrijfseconomische vraagstukken met een financieel karakter of van organisatorische aard, niet alleen met betrekking tot de dienst en bedrijven maar ook met betrekking tot projecten in overig gemeentelijk verband. De bedrijfseconomie heeft echter veel raakvlakken want uit de bescheiden blijkt dat de directeur ook betrokken werd bij problemen van niet direct financieeleconomische aard zoals personeelsaangelegenheden. Nu in het bovenstaande de taak van de dienst in het algemeen is belicht, zullen in het vervolg van deze inleiding onder ontwikkeling en functioneren enige taakonderdelen nader worden toegelicht. Resumerend kan wat betreft de taak en de plaats van de dienst worden gesteld, dat is gestreefd naar een onafhankelijke positie van de dienst in de administratie en dat de taak samengevat als volgt kan worden omschreven: het verlenen van medewerking in de beleidsontwikkeling in gemeentelijke financieeleconomische- en organisatorische zaken. 2

4 2. Ontwikkeling en functioneren van de dienst In de eerste plaats moet worden opgemerkt, dat een Bedrijfseconomische Dienst in de gemeenteadministratie een vrij uniek gebeuren is; men komt een dergelijke dienst bij andere gemeenten slechts sporadisch tegen. Wellicht dat de ligging van Schiedam in het geïndustrialiseerde Rijnmondgebied bevorderlijk is geweest voor het ontstaan ervan. Opmerkelijk is bovendien, dat de dienst zich met zeer veel zaken heeft bezig gehouden en desondanks toch gedegen rapporten en adviezen uitbracht, temeer omdat hier toch sprake was van een kleine dienst. Zover uit de bescheiden valt op te maken, bedroeg de maximale personeelsbezetting op een bepaald moment niet meer dan 3 personen. De grote betrokkenheid van de dienst bij de automatisering uitte zich in elk geval in de toestemming om per 1 maart 1969 een systeemanalist aan te trekken, waarvoor als zodanig werd benoemd de heer J. Schijf. Hij was voornamelijk belast met het voorbereiden in eigen beheer, respectievelijk in service uitbesteden van automatiseringsobjecten. Een ander taakonderdeel waar de Bedrijfseconomische Dienst intensief bemoeienis mee had, was de beëindiging van de waterleveringsovereenkomst uit 1921 met Rotterdam, destijds gesloten onder het beding van het afstaan van grond door Schiedam, inclusief het instemmen met grenswijziging voor de aanleg van de Merwehaven. Ook gaf de Bedrijfseconomische Dienst zijn visie op het investeringsprogramma Naast deze en vele andere activiteiten, functioneerde de dienst ook als secretariaat of coördinerend orgaan van diverse commissies en werkgroepen (zie de bijgevoegde lijst in de bijlage). In het voorgaande werd reeds even gesproken over de personeelsbezetting. Volledigheidshalve kan worden gesteld, dat deze meestal bestond uit een directeur, een medewerker in middelbare rang en een medewerker in één van de lagere rangen. Uit de archiefbescheiden blijkt, dat de personeelsbezetting in de loop der jaren bestond uit de heren: J. Hoogerwerf, F.A.C. Meijer van Meijbeek, H. Schaddenhorst, J. Schijf en drs. J. Zwakhals, die als directeur fungeerde. Over zijn persoon kan nog worden opgemerkt, dat hij over een gedegen theoretische opleiding beschikte, blijkens uit diverse vakdiploma's en dat hij kon bogen op een langdurige ervaring in de economische sector onder andere bij de rijksoverheid. De dienst was aanvankelijk gevestigd in het pand Korte Haven 27 te Schiedam, maar na het gereedkomen van het Stadskantoor verhuisde de dienst op 9 januari 1973 naar dit nieuwe kantoor aan de Emmastraat 1. Ondanks vele positieve elementen die de Bedrijfseconomische Dienst bij het raadplegen van de zaken waarbij zij betrokken was achterlaat, is het niet duidelijk waarom zij geruisloos - althans op papier - uit de gemeentelijke organisatie is verdwenen. Wellicht dat een zekere administratieve reorganisatie hieraan debet is. Successievelijk werd de personeelsbezetting ingekrompen, waarna in 1976 alleen nog maar de directeur met een beperkte taak functioneerde. Zijn vertrek uit gemeentedienst maakte dat thans gesproken moet worden van de voormalige Bedrijfseconomische Dienst, hoewel een officieel besluit van het gemeentebestuur om de dienst op te heffen op dit moment nog niet is genomen. 3. Het Archief Hoewel de dienst eerst op 1 april 1963 van start ging, zijn in het archief toch vaak bescheiden aangetroffen van vroegere datum. Kennelijk waren dit zaken die bij de administratie al enige tijd in portefeuille waren en waaraan men nog geen uitvoering had gegeven. De dienst heeft deze zaken bij de uitoefening van zijn werkzaamheden meegenomen en dezerzijds is getracht door het plaats van ( ) op het titelblad, aan te geven dat dit bescheiden betreft van vóór de officiële datum van functioneren. Het archief is destijds verzorgd door een ambtenaar van de dienst. Helaas maakt die verzorging een slordige indruk; de bescheiden zijn niet stevig en niet gelijkmatig in de omslagen gehecht en de chronologie binnen de merendeels 3

5 zaaksgewijs gevormde dossiers is soms ernstig verstoord. Voorzover mogelijk is hierin dezerzijds verbetering gebracht. De systematiek is matig; het ordeningsplan bestaat slechts uit een op volgorde van inventarisnummer geplaatst dossierbestand. Er is geen code gebruikt. Bij het archief is wel een kaartregister aangetroffen, ingericht op trefwoord en in alfabetische volgorde geplaatst. Elk trefwoordkaartje bevat meestal een aantal titelomschrijvingen van dossiermappen; er is ruimschoots met verwijzingskaartjes gewerkt. Daarnaast is een aantal kaartjes aangetroffen, vermeldende de doorlopende inventarisnummers met daarachter de titelomschrijvingen van de dossiers. Het kaartsysteem is als inventarisnummer 7 onder de rubriek stukken van algemene aard in deze inventaris opgenomen. Ook zijn enige registers van ingekomen en uitgaande stukken aangetroffen, die onder de rubriek stukken van algemene aard als inventarisnummer 4 en 6 in deze inventaris zijn opgenomen, maar die de toegankelijkheid van het archief niet vergroten. Het archief is oorspronkelijk opgeslagen in 52 archiefdozen en beslaat dan ± 8 strekkende meters archiefruimte; het is bijna compleet aangetroffen hoewel enige nummers. met betrekking tot bescheiden in de sfeer van de ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en dergelijke ontbreken te weten de nummers 236, 237, 243, 244, 245, 247, 250, 251, 270, 272 en 275. Pogingen om die bescheiden te achterhalen, hebben helaas geen resultaat gehad. Het oorspronkelijke aantal inventarisnummers bedraagt 313. Bij een eerste verkenning bleken de dossiermappen erg verspreid over de dozen te zijn opgesteld. Uiteraard is eerst de volgorde weer hersteld waarbij tevens zeer selectief te werk is gegaan met het oog op het afscheiden van de mappen die voor vernietiging in aanmerking komen. Er bleken namelijk vrij veel mappen aanwezig te zijn met documenten die nauwelijks als archiefbescheiden ingevolge de Archiefwet kunnen worden aangemerkt, zoals verzamelingen kranten- en tijdschriftenartikelen - niet vergezeld van enige administratieve neerslag - en overige verzamelingen documenten die niet hebben geresulteerd in enige maatregel of besluit, zoals voorbedrukte formulieren met ponskaarten en daarbijbehorende omslagen. Bovendien konden veel dossiers worden gezuiverd van duplicaten en overige overbodige zaken, terwijl veel omslagen met afdrukken van vergaderstukken werden aangetroffen, waarvan de originelen zich in het desbetreffende commissiearchief bevonden of in sommige gevallen in het secretariearchief werden aangetroffen. Daarnaast wordt opgemerkt, dat in een enkel geval in het archief ook bescheiden werden aangetroffen, die blijkens het registratiekenmerk duidelijk tot het secretariearchief behoorden en uit het oogpunt van herkomstbeginsel zijn deze stukken dan ook naar hun plaats in het secretariearchief teruggebracht. Overigens moet met betrekking tot de vernietiging nog worden opgemerkt dat in overleg met de administratie enerzijds en de gemeentearchivaris anderzijds, van de wettelijke mogelijkheden hiertoe geen uitputtende gebruik is gemaakt. Overwogen is namelijk, dat de door de Bedrijfseconomische Dienst gevoerde activiteiten in de zestiger- en zeventiger jaren een belangrijke basis zijn geweest voor het locale beleid in de administratie en de organisatie en dat het uit dien hoofde gerechtvaardigd is, zeker uit het oogpunt van de historische ontwikkeling, om bepaalde bescheiden die volgens de wettelijke normen zouden mogen worden vernietigd, toch te bewaren. Daarnaast kan nog worden opgemerkt dat het archief van de Bedrijfseconomische Dienst ontegenzeggelijk een belangrijke ondersteuning is voor het archief van de gemeentesecretarie. Niettemin is door deze selectie het archief van zijn oorspronkelijke lengte van 8 strekkende meter teruggebracht tot ± 3 strekkende meter. 4. Wijze van citeren Verwijzing naar archiefstukken van dit archief geschiedt door (eerste maal altijd volledig): Gemeentearchief Schiedam, Archief van de Bedrijfseconomische Dienst (1960) , inv.nr...: of (verkort) GA Schiedam, Bedrijfseconomische Dienst, inv.nr... 4

6 INVENTARIS I. Stukken van algemene aard 1. Jaarverslagen, Kwartaalverslagen, Lijst van ingekomen stukken om advies, Ingekomen stukken, Met chronologische lijst 5. Lijst van uitgaande stukken, Doorslagen van uitgaande stukken, Alfabetische- en numeriek kaartsysteem op de dossiers, z.d. II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Betreffende het orgaan 8. Dossier inzake de huisvesting, de ontwikkeling en het functioneren van de dienst, Voorschriften van het gemeentebestuur voor de rechtspositie van het personeel, Dossier inzake de instructie van de directeur, vastgesteld door de gemeenteraad, Betreffende de taak 2.1 financieel-economische zaken a. kostprijs 11. Dossier inzake de opstelling van de berekeningen van de onderhoudskosten van gemeentewoningen en dergelijke in de wijk Groenoord,

7 12. Dossier inzake de opstelling van een berekening van de exploitatiekosten van aansluiting van de wijk Bijdorp op aardgas, Dossier inzake de maatregelen, getroffen met betrekking tot de beëindiging van de overeenkomst tot levering van drinkwater door Rotterdam aan Schiedam, omslagen 13. Historisch overzicht, Kostprijs, Overleg met de studiecommissie, Overleg bepaling afkoopsom, Treffen van dading, Voorbereiding nieuwe overeenkomst, Dossier inzake de opstelling van het te verwachten exploitatieresultaat bij fasegewijze omschakeling op aardgas en ombouw apparaten, Dossiers inzake de beoordeling van de exploitatieopzet voor de ontwikkeling van een centraal antennesysteem, omslagen Voor het gemeentelijk woningbezit Voor de hele gemeente. 22. Dossier inzake de opgestelde exploitatieopzet van het project Individuele centrale verwarming in woningwetwoningen, Dossier inzake de getroffen voorbereidingen voor een nieuwe overeenkomst met de gemeente Rotterdam voor de levering van elektriciteit, Dossier inzake de opgestelde rapportage naar aanleiding van de ontwerpwaterleidingwet, in het bijzonder ten aanzien van de verkoopprijs van het drinkwater, Dossier inzake de opstelling van de berekening van de kosten bij overschakeling naar een nieuwe technische installatie voor de rioolwaterafvoer genaamd project Nieuwe Maas, Dossier inzake het verstrekken van gegevens voor een afweging van de kosten van huur van transportmiddelen versus een eigen gemeentelijk wagenpark, b. financiering Dossier inzake de opgestelde raming van de investeringen verbonden aan de omschakeling op aardgas, omslagen 6

8 29. Dossier inzake de opgestelde financiële regeling aangaande de voor de rekening van Schiedam blijvende kosten van opheffing van de Poldervaart, Dossier inzake de opgestelde raming van de investeringen op basis van de woningbouwplannen en sanering op lange termijn, Dossier inzake samenstelling van de gegevens voor de kredietverlening ten behoeve van het project Individuele verwarming in bestaande woningen, Dossier inzake de samenstelling van het conceptinvesteringsprogramma , organisatorische aangelegenheden a. structurele (re)organisatie 33. Dossier inzake de uitgebrachte adviezen bij het rapport van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tot reorganisatie van diverse gemeentelijke diensten, Dossier inzake het onderzoek, ingesteld naar aanleiding van het beleidsvoornemen tot het afstoten van de loodsdienst naar de gemeente Rotterdam, Dossier inzake de uitgebrachte nota over een mogelijke toekomstige plaats van het bureau Huisvesting in de gemeentelijk organisatie, Dossier inzake de uitwerking van de consequenties voor de gemeentelijke Technische Bedrijven bij beëindiging van de eigen gasproductie, Dossier inzake de ondersteuning van het voorstel van de Havenmeester om de telefoonwachtdienst te organiseren in samenwerking met de Brandweer, Dossier inzake de opstelling van de nota ontwikkeling in de democratische bestuursvorm ten behoeve van het beleid bij de spreiding van wijk- en dienstencentra, Dossier inzake de opstelling van een rapportage over het instellen van een wachtdienstregeling voor de gemeentelijke instellingen,

9 40. Dossier inzake het onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden tot samenwerking tussen de Dienst Gemeentewerken en de gemeentelijke Woningdienst op het terrein van de servicediensten, Organisatie- en relatieschema Gemeenteziekenhuis, Dossier inzake het onderzoek, ingesteld naar de consequenties voor de Woningdienst bij overheveling van gemeentelijke bouwactiviteiten naar de woningbouwverenigingen, Dossier inzake het uitbrengen van advies over een mogelijke organisatievorm van de activiteiten met particuliere instellingen op het terrein van het welzijn, Dossier inzake de voorbereidingen getroffen in het kader van een mogelijke concentratie van de nutsbedrijven Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, omslagen Dossier inzake de gevoerde besprekingen in de werkgroep Integratie nutsbedrijven over een mogelijke concentratie van de nutsbedrijven, omslagen 46. Januari juni Juni december Dossier inzake de opstelling van de diverse conceptnota's in het kader van de ontwerpregeling Nutsbedrijf Waterweg-Noord', omslagen 52. Dossier inzake het met de gemeente Maassluis gevoerde overleg met betrekking tot eventuele concentratie nutsbedrijven, Dossier inzake de opstelling van overwegingen tot aanpassing van het organisatieschema Schiedam-Empeo in het kader van de stadssanering, Dossier inzake herziening van de organisatie van de gemeentelijke vervoersreinigings- en ontsmettingsdienst, b. planning 55. Dossier inzake de opstelling van een ontwikkelingsplan voor het winkelcentrum Kethel,

10 56. Dossier inzake de opstelling van het rapport Hoog- en laagbouw te Schiedam ; schematische verdeling van de flatwoningen ten opzichte van de eengezinswoningen, Dossier inzake de opstelling van de prognose woningbouw en sanering te Schiedam, c. methodeverbetering 58. Dossier inzake het gevoerde overleg met de commandant van de Brandweer om met Bouw- en Woningtoezicht te komen tot een collectieve advisering, Dossier inzake de gevoerde besprekingen over de administratieve organisatie van het gemeentelijk Grondbedrijf, Met aantekeningen over het gronduitgiftebeleid. 60. Dossier inzake overschakeling op tweemaandelijkse meteropneming en incasso door de gemeentelijke Technische Bedrijven, Dossier inzake het advies uitgebracht naar aanleiding van de incassomoeilijkheden bij de Technische Bedrijven en bij de Woningdienst, Dossier inzake efficiëncyonderzoek, verricht ten behoeve van een doelmatiger functioneren van de administratie van de gemeentelijke openbare leeszaal en bibliotheek, Dossier inzake het geven van aanwijzingen voor een verbeterde procedure bij verlenen van huisvestingsvergunningen, Dossier inzake de opstelling van een modelcodering van de diverse categorieën inkomsten en uitgaven op de gemeentebegroting, Dossier inzake de verrichte doorlichting van de administratie van de Algemene Begraafplaats, Met enige aanwijzingen terzake Dossiers inzake het in service uitbesteden respectievelijk begeleiden in eigen beheer van diverse projecten tot automatisering van gemeentelijke administraties, en 9

11 Gemeentelijke administratie algemeen Gemeentelijke administratie algemeen Bevolkingsadministratie Salarisadministratie Salarisadministratie onderwijs Administratiedienst Gemeentewerken Uitkeringsadministratie gemeentelijke Sociale Dienst Huurincassoadministratie gemeentelijke Technische Bedrijven Kosten- en magazijnadministratie gemeentelijke Technische Bedrijven Verbruiksadministratie gemeentelijke Technische Bedrijven Verbruiksadministratie gemeentelijke Technische Bedrijven. 77. Dossier inzake de vertegenwoordiging namens de gemeente in het centrum voor automatisering Zuid-West Nederland, N.B.: Voor adviezen en dergelijke met betrekking tot het deelnemen van ambtenaren en bestuurders aan conferenties en cursussen over automatisering, zie inv.nr. 81. d. personeelszaken 78. Dossier inzake de uitvoering van de opdracht tot doorlichting van de personeelsafdeling van de gemeentelijk Technische Bedrijven met overlegging van een ontwerpinstructie voor het overlegorgaan technische diensten, Dossier inzake het resultaat van de doorlichting van de personeelsbezetting van de gemeentelijke Woningdienst, inhoudende advies tot uitbreiding in diverse sectoren (opzichters), Dossier inzake het onderzoek ingesteld naar de personeelsbezetting van de financiële administratie van de dienst Gemeentewerken met advies over het rangniveau van de functie hoofd administratie, Dossiers inzake de uitgebrachte adviezen tot het doen deelnemen van ambtenaren en bestuurders aan conferenties en cursussen over automatisering, Dossier inzake het onderzoek ingesteld naar de taakverdeling en personeelsbezetting van de administratie van het gemeenteziekenhuis met advies tot verdere mechanisering, Dossier inzake de vervaardiging van een schematische opzet van het dienstrooster van de suppoosten van het Gemeentemuseum, Dossier inzake het voorstel tot aanstellen van een controleambtenaar 10

12 brandveiligheidsvoorschriften en een telefonist bij de Brandweer, Dossier inzake aanwijzingen om de personeelsbezetting van de telefoondienst van de brandweer te versterken in verband met wijziging van de arbeidstijden, Dossier inzake het uitgebrachte voorstel tot uitbreiding van de personeelsformatie van de gemeentelijke Sociale Dienst, SUPPLEMENT INVENTARIS I. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 1. Betreffende de taak 1.1 financieel-economische zaken a. kostprijs 87. Lijst van uitgaande stukken, z.d. en ingekomen stukken, Stukken betreffende de besprekingen over het watercontract tussen Rotterdam en Schiedam, Voorstellen inzake het tarievenbeleid drinkwater na 1973, Rapportage over de economische gevolgen integratie openbaar vervoer Schiedam- Vlaardingen, b. financiering 91. Notities opgesteld ter beantwoording van de begrotingsvragen, Nota's naar aanleiding van de opstelling van het ontwerpinvesteringsprogramma, , Ontwerpinvesteringsplan Met enige aantekeningen, (Concept) investeringsplan en programma Met enige nadere gegevens,

13 95. Conceptinvesteringsprogramma Met enige aanwijzingen voor de opstelling, organisatorische aangelegenheden 96. Rapport over de opheffing van het los- en laadstation van de Nederlandse Spoorwegen, Rapportage betreffende de exploitatie van de gemeentelijke taxidienst door de VROM en de financiële beschouwingen van de geplande nieuwbouw, Rapport betreffende de beschikbaarstelling van gegevens voor de installatie van een mechanische vuilvang bij gemaal Westfrankeland, Stukken betreffende de opstelling van een functiebeschrijving hoofd werkverband buitenobjecten gemeentelijke Sociale Dienst, Advies betreffende de personeelsuitbreiding bij de secretarieafdeling Onderwijs, Advies betreffende de functieafbakening van de adviseur sportraad/chef afdeling plantsoenen, 1970,

14 BIJLAGE Lijst van commissies, Werkgroepen enz. N.B.: Het personeel van de Bedrijfseconomische Dienst verrichte het voorzitterschap respectievelijk secretariaat en dergelijke van de onderstaande commissies; verschillende van deze commissiearchieven berusten als aparte verzameling in het Stadskantoor te Schiedam). 1. Secretariaten Overlegorgaan Technische Diensten Automatiseringscommissie Werkgroep Integratie Nutsbedrijven Werkgroep Invoering Centraal Antenne Systeem Saneringscommissie en haar werkgroepen Werkgroep Administratieve Organisatie Sociale Werkplaats Waterweg- Noord 2. Voorzitterschap Automatiseringscommissie Werkgroep Administratieve Organisatie Sociale Werkplaats Waterweg-Noord Werkgroep Financiën (ingesteld door de Stuurgroep Binnenstad) 3. Vertegenwoordigingen Commissie voor de Technische Bedrijven Bouwcommissie Stadskantoor Commissie Nieuwbouw Sociale Werkplaats Commissie Sociale Werkvoorziening Werkgroep Concentratie Waterleidingbedrijven Werkgroep Functiewaardering Werkgroep Binnenstad Commissie Technische Coördinatie Stadssanering Directorium Gemeentelijke Sociale Werkplaats Stuurgroep Samenwerking Sociale Werkvoorziening Waterweg-Noord Ambtelijke Werkgroep met Rotterdam, betreffende het watercontract Werkgroep Rioolwaterzuivering 13

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen,

Inventaris van het archief van. het Waterleidingbedrijf Vianen, T00423 Inventaris van het archief van het Waterleidingbedrijf Vianen, (1870) 1910-1990 Archiefburo Voorzee September 2004 2 INHOUDSOPGAVE A. VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE 5 B. INVENTARIS 7 Lijst

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012

Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 Toegangsnummer: 616 Inventaris van het archief van de Beheerscommissie Centrum Landvreugd, 1968-2012 J.M.M. Jansen Gemeentearchief Schiedam MMXIII This finding aid is written in Dutch. 2 Beheerscommissie

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 4 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE BEGRAAFPLAATS 1849-1972 DOOR L.A. ABMA, H. KRUSE SCHIEDAM 1958, 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

Secretarie. Hulpsecretarie Kethel De gemeente Kethel en Spaland werd op 01-08-1941

Secretarie. Hulpsecretarie Kethel De gemeente Kethel en Spaland werd op 01-08-1941 Historisch Organigram van de gemeente Schiedam Dit organigram is een werkdocument. Verbeteringen en aanvullingen stellen wij zeer op prijs. U kunt deze doorgeven via archief@schiedam.nl Secretarie Secretarie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie der Domeinen van het Ministerie van Financiën, 1944-1991

Inventaris van het archief van de Directie der Domeinen van het Ministerie van Financiën, 1944-1991 Nummer archiefinventaris: 2.08.91 Inventaris van het archief van de Directie der Domeinen van het Ministerie van Financiën, 1944-1991 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in :

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEBUREAU GEMEENTEN De colleges van burgemeester en wethouders, van de gemeenten:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Auditdienst, voorheen Accountantdienst van het Ministerie van Economische Zaken 1996-2006

Inventaris van het archief van de Auditdienst, voorheen Accountantdienst van het Ministerie van Economische Zaken 1996-2006 Nummer archiefinventaris: 2.06.174 Inventaris van het archief van de Auditdienst, voorheen Accountantdienst van het Ministerie van Economische Zaken 1996-2006 Auteur: Doc-Direkt Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

(N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken)

(N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken) Nota PS-commissie Vergaderdatum 22 september 1999 Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid Agendapunt nr. 6 Commissie nr. ROB/99/062 Onderwerp Masterplan Bedrijventerrein Crailo Opsteller/telefoon

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 612 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. DE STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE EN GEZINSVOORLICHTING

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Corsanummer: 2011011790 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Bloemendaal GtmatnU Spaarnwoud gemeente HEEMSTEDE Gemeente Zandvoort Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996 Nummer archiefinventaris: 2.04.5182 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.11 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Commissie voor de Rijksradiodistributie, 1940-1942 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Nummer archiefinventaris: 2.15.5224 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003;

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; Gemeente Ooststellingwerf De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. A.6 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; gelet op artikel 213 van de gemeentewet;

Nadere informatie

Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties

Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties Reg. nr.: 1310408 Afdeling: Concern en Dienstverlening Onderwerp Vervanging van papieren bouw- en omgevingsvergunningen door digitale reproducties Samenvatting Gemeenten vallen onder de werking van de

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 598 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET VOORMALIG VERZET SCHIEDAM 1945-2010 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1.

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Casinospelen van het ministerie van Justitie, 1970-1999

Inventaris van het archief van de Raad voor de Casinospelen van het ministerie van Justitie, 1970-1999 Nummer archiefinventaris: 2.09.90 Inventaris van het archief van de Raad voor de Casinospelen van het ministerie van Justitie, 1970-1999 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012.

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. OVERWEGENDE dat de "verordening voor de controle op het financiële beheer

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 10 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00140* 14RDS00140 Onderwerp Vaststellen Archiefverordening 2014 1 Samenvatting Op grond van de Archiefwet 1995 dienen de gemeenteraden verordeningen op te

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray

Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray Dienstverleningsovereenkomst Archiefbeheer Venlo Venray De gemeente Venray, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer J.J.P.M. Gilissen, handelend

Nadere informatie

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j o 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde overleg tussen het bedrijfschap Horeca en Catering en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo- Oldenzaal De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldenzaal en Hengelo (hierna gezamenlijk te noemen: deelnemende gemeenten) ; Overwegende

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)

PRIVACYREGLEMENT van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) Regionaal Interzuilair Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Holland & Rijnstreek PRIVACYREGLEMENT van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid van

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969.

Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969. Inventaris van de archieven van de Vrijwillige Brandweer van Hoensbroek, 1922 1969. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Inventaris... 4 3. Overzicht van vernietigde archiefbescheiden... 5 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de cv Valkerij (1991-2007) (S/2015/042) Maarten Savels. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2015

Plaatsingslijst van het archief van de cv Valkerij (1991-2007) (S/2015/042) Maarten Savels. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2015 623 Plaatsingslijst van het archief van de cv Valkerij (1991-2007) (S/2015/042) Maarten Savels Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2015 1 Inleiding 1. Historische inleiding De coöperatieve vennootschap

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 Rapport Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf in zijn persbericht van 13 april 2006 stelt de bevindingen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. raad: de raad van de gemeente Raalte; b. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Nummer archiefinventaris: 2.15.5223 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Jaargang: 2012. Nummer: 2. Uitgifte: 13 januari 2012

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Jaargang: 2012. Nummer: 2. Uitgifte: 13 januari 2012 Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 2 Uitgifte: 13 januari 2012 Besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2011 tot vaststelling

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Advies Rolnummer: LPL. 137 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Credietvereeniging, (1643) 1852-1918 (De Nederlandsche Bank)

Inventaris van het archief van de Credietvereeniging, (1643) 1852-1918 (De Nederlandsche Bank) Nummer archiefinventaris: 2.25.77.14 Inventaris van het archief van de Credietvereeniging, (1643) 1852-1918 (De Nederlandsche Bank) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche Bank: Arnoud Glaudemans;

Nadere informatie

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden;

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE E08d De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van

Nadere informatie

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief Nummer Toegang: NDBK Het Nieuwe Instituut (c) 2000 NDBK 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6 Openbaarheidsbeperkingen...6

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn: gb03.103 1 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 5 november 2003 onderwerp: verordening ex art 213 Gw bijlage: ontwerpbesluit datum: 23 oktober 2003 gemeenteblad I nr.: 103 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.042.49

Nummer archiefinventaris: 2.19.042.49 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.49 Inventaris van de archieven van de Vereniging Landbouwboekhouden; Landelijke Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB), (1922) 1926-1983 Auteur:

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden,

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 16 februari 2005, gelet op artikel 213 van de Gemeentewet, BESLUIT: vast te stellen de bijgevoegde:

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landelijke Stuurgroep Energieonderzoek (LSEO) van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1974-1977

Inventaris van het archief van de Landelijke Stuurgroep Energieonderzoek (LSEO) van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1974-1977 Nummer archiefinventaris: 2.14.67 Inventaris van het archief van de Landelijke Stuurgroep Energieonderzoek (LSEO) van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1974-1977 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Mogelijke publicatiemedia na 1 januari 2014. art. 139 Gemeentewet Het elektronisch gemeenteblad dat aan technische eisen voldoet.

Mogelijke publicatiemedia na 1 januari 2014. art. 139 Gemeentewet Het elektronisch gemeenteblad dat aan technische eisen voldoet. Bijlage overzicht publicatieverplichtingen (niet limitatief). Hieronder treft u een schema van de wettelijke publicatieverplichtingen aan van de verschillende soorten berichten na 1 januari 2014 en na

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Onderwerp: Verordening Adviesraad Samenlevingszaken De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Adullam (1969-2007) 765 Samengesteld door P. Bak Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010;

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010; BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WAALWIJK 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit besluit bedoelt met: a. wet de Archiefwet 1995; b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008

Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008 Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008 Vaststelling De Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: J. Rademaker Behandelende afdeling: Publiekszaken Datum: 16-10-2013 NR. TITEL: Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten West- Kennemerland

Nadere informatie