RouteYou Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RouteYou Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge info@routeyou.com www.routeyou.com"

Transcriptie

1 Bachelorproef Kevin Noel RouteYou Active Learning Training Op welke manier kan een RouteYou-training geoptimaliseerd worden, zodat sportdiensten beter gebruik kunnen maken van de RouteYou-software? Howest St-Jorisstraat 71, 8000 Brugge Tel.: RouteYou Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge Eindwerk voorgelegd tot het behalen van de graad Professionele Bachelor Sport en bewegen.

2

3 Bachelorproef Kevin Noel RouteYou Active Learning Training Op welke manier kan een RouteYou-training geoptimaliseerd worden, zodat sportdiensten beter gebruik kunnen maken van de RouteYou-software? Howest St-Jorisstraat 71, 8000 Brugge Tel.: RouteYou Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge Eindwerk voorgelegd tot het behalen van de graad Professionele Bachelor Sport en bewegen.

4 De auteur geeft de toelating dit afstudeerwerk voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van het afstudeerwerk te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder beperking van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit dit afstudeerwerk.

5

6 Woord vooraf Deze bachelorproef is een hoogtepunt en mooi sluitstuk van mijn driejarige opleiding Sport en Bewegen te Howest, Brugge. Wegens mijn passie voor outdoor sporten volgde ik het aangeboden keuzetraject Leisure Management. Het is dan ook via mijn studie en vooral mijn interesse in het mountainbiken dat ik kennis leerde maken met recreatieve navigatie. Toen RouteYou een afstudeerstage aanbood ging ik daar dan ook graag op in, en waarvoor ik nogmaals mijn dank betuig. Om sportdiensten meer vertrouwd te maken met recreatieve navigatie, had ik het idee een workshop te creëren. Gebaseerd op de bestaande RouteYou Training Sessions. Ik wil dan ook mijn stagementor, de heer Pascal Brackman, en stagebegeleider, de heer David De Bolle, bedanken om hun expertise hierover te delen met mij. Ook de andere collega s zijn bedankt voor de toffe samenwerking tijdens mijn stageperiode. Daarnaast zou ik ook graag de sportdiensten danken voor hun respons op mijn bevragingen. Zonder hun input zou dit werk nooit geworden zijn tot wat het nu is. Graag nog een woordje van dank aan mijn bachelorproef begeleiders mevrouw Lore Cuypers en mevrouw Liesbeth Mazyn. Door hun tips en bijsturingen kon ik de motivatie behouden, die nodig was om dit werkstuk te voltooien. Ook de aanmoediging van mijn collega s, medestudenten, vrienden en familie hebben mij een hart onder de riem gestoken. Zodanig ik het harde werk, die nodig was, kon blijven volhouden. Ik wens u veel leesgenot toe. Kevin Noel Oostakker, 20 mei I

7 Abstract In dit werkstuk wordt nagegaan welke aanpassingen er noodzakelijk zijn aan de RouteYou Training Sessions, om beter aan de verwachtingen van sportdiensten te voldoen. Routeyou is zowel een online routeplanner als mobiele navigatiesoftware, bedoeld als hulpmiddel om aan recreatieve ontspanning te doen. Het doel is in eerste instantie de fysieke activiteit te verhogen bij de gebruikers. Om ten volle de mogelijkheden te onderzoeken van RouteYou, overloopt dit werk eerst de belangrijkste onderdelen van een actieve workshop. Het verloop en de inhoud van de huidige trainingen worden hierbij bekeken en ontleed. De aangepaste workshop (draaiboek) moet de belangen behartigen van de sportdiensten enerzijds, alsook die van RouteYou anderzijds. Om zo tot een meerwaarde voor beide partijen te komen ten opzichte van de bestaande trainingen. Enkele best practices werden toegelicht om dit extra in de verf te zetten. Via een online bevraging aan 303 Vlaamse sportdiensten werd nagegaan in hoeverre zij vertrouwd zijn met RouteYou, en wat voor hen belangrijk is met betrekking tot recreatieve navigatie. De 106 reacties vormden zo de basis van de workshop RouteYou Active Learning Day. In een tweede fase werd achterhaald of de verwachtingen van de deelnemers aan de workshop zijn ingelost. Zien de sportdiensten de waarde in de RouteYou routeplanner, en kan RouteYou voldoende overtuigen met de aangeboden functies? Door het uitwerken van een vernieuwende workshop, heeft RouteYou een draaiboek dat beter aansluit bij de behoeften van de doelgroep, in dit geval de sportdiensten. Volgens een format dat aansluit bij hun eigen visie. En waarbij sportdiensten de opgedane kennis sneller en makkelijker kunnen toepassen in het werkveld. Het kan eveneens een leidraad vormen voor RouteYou, om soortgelijke events te organiseren naar andere doelgroepen toe. Active learning routeplanner fysieke activiteit RouteYou workshop sportdiensten- recreatieve navigatie GPS - bewegingspromotie II

8 Inleiding Digitalisering in de sport blijft stijgen. Zo ook het GPS gebruik en gebruik van smartphones tijdens actieve vrijetijdsbesteding. Doordat deze technologieën nog vrij recent zijn, zijn deze nog niet ingeburgerd. En onbekend is onbemind. Gebruikers weten nog niet welke platforms er aanwezig zijn om ten volle gebruik te kunnen maken van deze technologieën. Ook sportprofessionals doen er goed aan om toekomstgericht te denken en up-to-date te zijn met de nieuwste sporttrends. Er is dan ook vraag naar opleidingsmomenten die meer inzicht verwerven bij het gebruik van trajectbegeleiding. Vele sportdiensten organiseren diverse events waarbij digitale trajectbegeleiding een grote hulp zou kunnen bieden. De nodige kennis ontbreekt echter nog om dit ten volle toe te passen. Daarom is het belangrijk om provinciale of gemeentelijke sportdiensten, in eerste instantie te informeren over RouteYou. Daarnaast zal een duidelijke uitleg over de werking van de software, het gebruiksgemak voor nieuwe gebruikers sterk vergroten. Hierdoor is het idee gekomen om een training of workshop te organiseren voor zowel (toekomstige) klanten als bestaande gebruikers. Het is de bedoeling zo veel mogelijk sportdiensten te laten kennismaken met Routeyou. Van hieruit kunnen geïnteresseerden zich vervolgens verder verdiepen in de werking van de software. Social media kunnen hiervoor een krachtig medium vormen. Door gebruik te maken van een terugkommoment, onder de vorm van een workshop, kunnen klanten op de hoogte blijven van nieuwe functies of updates. De nieuwsbrief informeert wanneer deze plaats vinden. Een workshop zal hen laten ervaren hoe de software in al zijn facetten kan gebruikt worden. De inhoud van zo n infosessie beslaat naast een functionaliteitenoverzicht ook een try-out ter plekke. En bijkomende vragen worden zo goed mogelijk beantwoord. Een online bevraging geeft een beter beeld van wie reeds bekend is met RouteYou en hoe ze deze al dan niet gebruiken. Het toont aan hoe nieuwe gebruikers en klanten RouteYou willen toepassen en wat hun doeleinden zijn. Het vertelt hoe de sportdiensten een dergelijke workshop ervaren en tracht na te gaan of ze ook blijvend gebruik willen maken van de software. III

9 Het doel van dit trainingsmoment is sportdiensten ertoe aan te zetten RouteYou te gebruiken, ter promotie van de recreatieve sportbeoefening in hun regio. Deze is opgesteld om (nieuwe) gebruikers effectiever en efficiënter te leren omgaan met de software. Het moet eveneens het bedrijf tijd besparen om steeds wederkerende gebruik gerelateerde vragen te beantwoorden. Het is een middel om sportdiensten te overtuigen klant te worden, of een partnership aan te gaan. Door een positieve ervaringssessie kunnen provincies, steden en gemeenten, warm gemaakt worden zodat ze RouteYou blijvend gebruiken. Dit werd dan ook bevraagd middels een interview volgend op de ervaringssessie. Bij een gunstig antwoord is het van belang de beste troeven verder uit te spelen. Inlogstatistieken geven het gebruik weer waaruit de nodige gegevens kunnen gefilterd worden. Samengevat bestaat dit werkstuk uit drie delen. Een eerste deel zal onder meer handelen over de verschillende doelstellingen van zowel de sportdiensten als RouteYou. Een stukje marketing wordt meegegeven om de bedrijf-klant verhouding te duiden. Via managementsprincipes wordt verduidelijkt wat de visie is van RouteYou. De structuur van een workshop wordt ontleed om een optimaal en dynamisch resultaat te bekomen. Een stukje communicatie verschaft inzicht op de nodige vormen van interactie. Door in te spelen op de trends in de sportwereld en het verwachtingspatroon zal de inhoud afgestemd worden op de doelgroep. Het tweede deel beslaat het onderzoek naar de eigenlijke inhoud van de workshop. Wat moet er aanwezig zijn om van een succes te spreken? Beslaat de sessie het interesseveld van de doelgroep? Hoe wordt deze informatie aangeboden? En dit alles op een zo actief mogelijke manier. Er werd ook naar een verklaring gezocht voor het lage deelnemersaantal op de workshop. Zo werd er een extra bijvraag gesteld aan de sportdiensten om dit probleem te achterhalen. In het derde deel worden de bevindingen van deelnemers besproken. Wat er beter kon, wat er ontbrak, wat er goed was, zijn slechts enkele topics die de revue passeren. Er wordt ook bekeken hoe RouteYou hier dan verder mee aan de slag kan. Om vervolgens tot een zo succesvol mogelijk draaiboek te komen. IV

10 Inhoudstafel Woord vooraf... I Abstract... II Inleiding... III Inhoudstafel... 7 Verklarende woordenlijst/lijst met afkortingen... 9 Hoofdstuk 1: Theoretisch kader Mindmap RouteYou Marketing Wat is marketing? Behoeften en doelgroep bepalen Ansoff-Matrix Management en Marketingstrategie RouteYou Communicatiestrategie Link marketing communicatie Stappenplan Communicatiestrategie RouteYou Sportdiensten Sportlandschap in Vlaanderen Gemeentelijke sportdiensten Publiek-private samenwerking Behoefteprofiel sportdiensten Sport en toerisme Trends in de sport Digitalisering vs back to nature Demografische ontwikkelingen Evolutie sportparticipatie Workshops Wat is een workshop? Waarom een workshop? Structuur en ontwikkeling van een Workshop

11 1.7.4 RouteYou Training Sessions Samenvatting Voorontwerp Hoofdstuk 2: Eigen praktijkgericht onderzoek Onderzoek naar het interesseveld van de doelgroep Resultaten bevraging Infrastructuur Communicatiemiddelen Ervaring RouteYou Interesse gespecialiseerde functionaliteiten Meerwaardezoeker RouteYou Active Learning Training Ontwikkeling RouteYou Active Learning Training Theoretisch gedeelte Praktisch gedeelte Structuur RouteYou Active Learning Training Uitvoering RouteYou Active Learning Training Bijvraag Afwezigheid Extra promotie RouteYou Active Learning Training Hoofdstuk 3: Praktische toepassing van het product in het werkveld Analyse van de RouteYou Active Learning Training Accenten en keuzes op basis van de theorie Bevindingen en werkpunten gebaseerd op input van de sportdiensten Extra aanbevelingen Productinhoud Meerwaarde van het product Voor RouteYou Voor Sportdiensten Voor de algemene bevolking Conclusie Referentielijst Lijst van figuren en tabellen

12 Verklarende woordenlijst/lijst met afkortingen B2C BLOSO BVLO C2C CEM CJSM CRM GIS GPS ISB OSM POI s RP RY RYDC SARC SMART SVS TS TFT Vlabus VSF VTS WS(s) Business to consumer Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, Sport en Openluchtrecreatie Bond Voor Lichamelijke Opvoeding Consumer to consumer Customer Expercience Management Cultuur, Jeugd, Sport en Media Customer Relations Management Geographic Information System Global Positioning System Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid Open Street Maps Points-of-interest Routeplanner RouteYou RouteYou DayClinic Strategische Adviesraad voor het Beleidsdomein CJSM Specifiek, Meetbaar, Actiegericht, Realistisch en Tijdsgebonden Stichting Vlaamse Schoolsport Topsport Taskforce Topsport Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding Vlaamse Sportfederatie Vlaamse Trainersschool Workshop(s) 9

13 Hoofdstuk 1: Theoretisch kader 1.1 Mindmap Figuur 1. Mindmap 10

14 Figuur 1 is een schematisch overzicht waarop dit werkstuk is gebaseerd. Deze vertrekt vanuit de workshop RouteYou Active Learning Training. Het geeft weer welke aspecten invloed hebben op de workshop of hoe ze noodzakelijk zijn om deze tot stand te brengen en vorm te geven. Er zijn vijf hoofdtopics met elk een eigen onderverdeling. Het meest voor de hand liggende topic bij het creëren van een workshop is het thema Workshop. Nagaan welke structuur werkt en hoe de inhoud moet bepaald worden zijn essentiële zaken voor het slagen van een workshop. De workshop moet ook passen binnen de visie, het management en de marketing die RouteYou voert. Het hoofdstuk Marketing gaat hierop in en koppelt dit aan enkele bekende marketingstrategieën. Doelstellingen beslaat zowel de verwachtingen van de deelnemer (de sportdiensten) als van de organisator (RouteYou). Vandaar dat de functie van beide partijen wordt toegelicht. Via het onderdeel Sportlandschap Vlaanderen wordt er geschetst wat de concrete positie is van de sportdiensten. Het luik Communicatieplan wil vervolgens de oplossing bieden op hoe, waar en wanneer de sportdiensten het best bereikt kunnen worden. Toerisme geeft zicht op hoe een gemeente of sportdienst zich wil profileren naar de buitenwereld toe en in welke mate sporttoerisme daarbij een rol speelt. Het zit dan ook vervat in het hoofdstuk Sportdiensten. Tenslotte zijn er ook nog de Trends. Welke trends kunnen de beslissingen van de sportdiensten of van RouteYou beslissen en heeft dit vervolgens een impact op de workshop? 11

15 1.2 RouteYou RouteYou is een bedrijf dat actief is op het domein van recreatieve navigatie. (RouteYou, het bedrijf, 2006). Concreet houdt dit in dat RouteYou (RY) gratis software aanbiedt, waarmee eigen trajecten kunnen aangemaakt worden. Deze trajecten kunnen daarna afgeprint worden, of zijn te downloaden als.gpx-bestanden op de computer, GPS of smartphone. Figuur 2 laat zien hoe zo een route wordt weergegeven in de routeplanner (RP). Figuur 2. Maken van een route via de routeplanner. RY combineert hun kennis over Geomatica met die over informatica, op die manier zijn ze in staat een RP te ontwikkelen als product. DiGruttolo & Mohamed (s.d.) beschrijven geomatica als de studie die zich bezig houdt met het verzamelen, analyseren en interpreteren van data die betrekking heeft tot het aardoppervlak. Meer info hierover in Bijlage 1. Naast zelf nieuwe routes aanmaken, is het ook mogelijk om reeds bestaande routes te gebruiken. Door middel van een zoekfunctie of via het inzoomen op een kaart, zijn eerder opgemaakte routes te vinden. Omdat niet elke route even kwaliteitsvol is opgemaakt, krijgen ze een beoordeling mee aan de hand van sterren. RouteYou (RY) heeft als doel recreatieve navigatie te promoten. Via het web, het mobiele web, gps en en smartphones, zijn digitale routers en software beschikbaar voor de gebruikers. 12

16 Partners en klanten kunnen de software toevoegen aan hun eigen website om specifieke gebruikers te bereiken. De research & development van RY is voornamelijk bezig met het creatieve aspect van de zaak. Om blijvend succes te hebben en te groeien als bedrijf, zijn innovaties belangrijke topic. Ideeën kunnen intern, binnen het bedrijf ontstaan, of extern binnenkomen via crowdsourcing. Onder crowdsourcing wordt verstaan dat taken die gewoonlijk door een personeelslid worden uitgevoerd, nu uitbesteed worden aan een onbekend publiek, onder de vorm van een open vraag. (Howe, 2008). In andere woorden, het publiekelijk uitbesteden van een opdracht. De cel informatica binnen RY zorgt voor de uiteindelijke uitvoering van de software via de verschillende kanalen (website, mobiele website en de app). Door de continue veranderingen in techniek en nieuwe goedgekeurde ideeën, moet alles constant bijgestuurd worden. Zeker in een omgeving die zo onderhevig is aan een sterke evolutie. 1.3 Marketing Het hoofddoel van elk bedrijf, ook RY, is winst maken. Alle gebeurtenissen en subdoelen binnen een bedrijf staan dan in het kader hiervan, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een workshop (WS). Uit al deze activiteiten zou een rechtstreekse of onrechtstreekse gebruikstoename moeten voortvloeien die op haar beurt winst genereerd Wat is marketing? Marketing is een sociaal managementproces waarin individuen en groepen verkrijgen waaraan zij behoefte hebben en wat zij wensen, door producten en waarde te creëren en deze met anderen uit te wisselen. In de bedrijfscontext houdt marketing in: winstgevende relaties met afnemers opbouwen en in stand houden. (Kotler & Armstrong, 2013). Concreet gesteld, de gezonde wisselwerking tussen vraag en aanbod behouden. Dit proces wordt schematisch weergegeven in figuur 3. 13

17 Figuur 3. Schema opbouwen van klantrelaties Het is daarom noodzakelijk om de afnemers (doelgroepen) te kennen en hun specifieke wensen te weten. Klanten zullen slechts geneigd zijn verder gebruik te maken van het product, als dit product ook voldoende beantwoordt aan hun vereisten Behoeften en doelgroep bepalen Eeen bedrijf moet goed weten wat het wil doen en voor wie het dit wil doen. Om hiertoe te komen wordt de markt verdeelt in klantsegmenten (marksegmentatie) en wordt vervolgens de doelgroep bepaald (doelgroepenkeuze). (Kotler & Armstrong, 2013) Ansoff-Matrix Figuur 4. Ansoff-Matrix Om te begrijpen hoe een bedrijf producten aan de man kan brengen, moet de Ansoff-matrix, Figuur 4, geïnterpreteerd kunnen worden. Hierin staan de 4 groeistrategieën en hun 14

18 verhoudingen tot de producten en de markten. In deze bundel wordt enkel ingegaan op de marktontwikkeling. In 2013 beschreven Kotler & Amstrong dit als bedrijven die met hun bestaande producten nieuwe markten of nieuwe marksegmenten willen penetreren. Ook internationalisatie includeren ze hierbij. RY (het bedrijf) wil sportdiensten (nieuwe marktsegment) een betalend account (het product) aanbrengen Management en Marketingstrategie RouteYou Bij de huidige RY Training Sessions wordt er steevast ingegaan op de visie die RY heeft. Via een marketing en managementverhaal wordt er aan de bezoekers aangetoond waarvoor zij staan. Dit is gekoppeld aan het commerciële aspect zodat het voor de potentiële klanten ook duidelijk is wat te verwachten bij een samenwerking met RY. Daarom worden hieronder enkele principes toegelicht Crowdsourcing RY heeft een sterke eigen aanpak wat betreft hun management en marketing. Ze stoelen hierbij op het principe van Gebruik het warm water en voeg al roerend toe. (RouteYou, s.d.). Door gebruik te maken van reeds bestaande middelen, en door toevoeging van de eigen software bekomen ze een nieuw en uniek concept. Dit is ook de reden waarom ze aan crowdsourcing doen, zoals reeds vermeld. In 2006, beschrijft Jeff Howe dit voor een eerste maal als bedrijven en organisaties die hun opdrachten aanbieden aan een (meestal) groot netwerk, taken die normaliter door hun eigen personeel werden uitgevoerd. Het belangrijkste kenmerk is de open vraag die zorgt voor een enorm potentieel aan werkkrachten. De opdrachten kunnen vervolgens door een persoon of in groep afgewerkt worden RY gebruikt deze vorm van intellectuele input om hun eigen inhoud te vergroten. RY voorziet daarvoor een platform en software, zoals onder de vorm van een routeplanner. En het publiek voegt toe wat voor hen belangrijk is. De wisselwerking tussen het bedrijf en de gebruikers is bijgevolg een win-win situatie. Gebruikers hebben inspraak en RY hoeft minder tijd te investeren aan de inhoud. Hoe groter de bereikte community, hoe meer inbreng men kan verwachten. 15

19 Open Source Bij de kaartkeuzes biedt RY OpenStreetMap (OSM) aan. OSM is een vorm van Open Source. Welcome to The Open Source Initiative (n.d.) definieert het als software die vrij gebruikt, aangepast en gedeeld mag worden door iedereen. Met andere woorden Open Source software is voor en door gebruikers ontwikkeld, maar moet steeds overeenstemmen met de licenties van de Open Source Definition. Het verschil tussen crowdsourcing en Open Source is dat bij crowdsourcing voornamelijk ideeën of inhoud wordt toegevoegd, soms zelfs tegen betaling. Waar bij Open Source de input ligt op het vlak van software en dat dit steeds onbezoldigd is. De standaard kaart die gebruikt wordt in de RP is die van Google. Het gebruik hiervan is gratis, net zoals bij OSM Keuzeaanbod Wie aan een grote markt wil voldoen doet er goed aan om een voldoende groot keuzeaanbod te voorzien. Volgend verhaal illustreert dit dan ook. Wanneer Pepsi op zoek was naar de ideale dieetcola, stelde Howard Moskowitz dat er niet één ideale Pepsi is. Maar wel verschillende ideale Pepsi s. Hij bevestigde deze bevindingen toen Campbell vroeg om hun spaghettisaus te optimaliseren. Zijn conclusie was dat er steeds meerdere clusters gevormd werden rond de verschillende smaakvariëteiten. Daarom moest er getracht worden om per cluster een ideale saus te ontwikkelen in plaats van één ideale saus. (Gladwell, 2004) RY hanteert een gelijkaardig principe wat betreft het aanbieden van keuzes aan hun gebruikers. Dit vertaalt zich in uitvoeringsmodaliteiten, kaartopties, routeringskeuze of accounttype. Er is dan ook niet één enkele weg van punt A naar punt B, die voor elke gebruiker de meest geschikte is. Doch voor elk type gebruiker kan er wel een meest geschikte route vooropgesteld worden. Gebruikers kunnen hun eigen filter instellen waardoor ze als vanzelf binnen een cluster vallen. De RP maakt op die basis dan de ideale route voor hen. Mocht deze nog steeds niet voldoen aan de eisen, kan er ook manueel aangepast worden. 16

20 Dataverzameling en datacontrole. Om de aanwezige filters op gepaste wijze te laten fungeren moeten de wegen op een correcte manier gecatalogiseerd worden. Een hele karwei die voortdurend onderhevig is aan toevoegingen of wijzigingen. Om zo kort mogelijk op de bal te spelen, is input nodig van een breder publiek. Wanneer het bedrijf dit enkel op zichzelf zou doen zou dit niet rendabel zijn. En zou het een werk zijn van lange duur. RY pakt dit probleem aan door bevragingen te doen bij geregistreerde gebruikers. Een straatfoto wordt gekoppeld aan een welbepaalde stelling als: Is deze weg geschikt voor wielrenners?. Aan de hand van meerkeuze kan het meeste geschikte antwoord (volgens de vrijwilliger) aangevinkt worden. Na voldoende beoordelingen per foto wordt het meest geselecteerde antwoord de norm. Doordat de deelname aan dergelijke bevragingen geheel vrijwillig zijn, participeren enkel gemotiveerde personen. Zo ontstaat op natuurlijke wijze een filter die ongewenste resultaten uitschakelt. Het is wederom een vorm van publiekelijke inbreng. In Bijlage 3 kan u de achterliggende visie hierop vinden Klantbeleving Klantbeleving is de innerlijke en subjectieve respons die klanten hebben bij een direct of indirect contact met een bedrijf. (Meyer & Schwager, 2014). Door de RP te gebruiken is er een eerste contact tussen gebruiker en het bedrijf RY. Hierbij velt de klant reeds een eerste oordeel over de RP, maar ook over het bedrijf in het algemeen. Een tweede ervaring vindt plaats bij het eigenlijke uitvoeren van een gedownload traject. De beleving van een tocht is zeer belangrijk bij de meeste RY-gebruikers. Ze willen optimaal kunnen genieten van hun ontspanningsmoment. Ze zijn dan ook op zoek naar een meerwaarde tijdens hun tocht. Een onderdeel daarvan is onder meer de natuurlijke schoonheid waarlangs een route loopt. Maar ook bepaalde bezienswaardigheden, Points Of Interest (POI s) genoemd, worden al dan niet als mooi of aantrekkelijk bevonden. De RP is dan ook een middel om POI s toe te voegen aan dergelijke routes. 17

21 Bij RY worden waarderingen gegeven aan POI s en worden de mooiste routes uitgelicht. Gebruikers krijgen zo eerst de hoogst gewaardeerde inhoud te zien. Dit resulteert bijgevolg in een grotere kans op een betere klantbeleving bij het gebruik. Routes en POI s kunnen eveneens geklasseerd worden op types en thema s. Gebruikers kunnen daardoor makkelijker volgens een bepaalde voorkeur (smaak) zoeken naar een bestaande route. Of een eigen route daarop afstemmen en aan koppelen. Bijlage 3 gaat verder in op deze smaakverschillen Communicatieplatform Het routeaanbod binnen RY is gebaseerd op de participatie van de gebruikers. Gebruikers hebben de optie om hun route open te stellen voor anderen, of om deze privé te houden. Door ze te delen met anderen bekomt men een interactie tussen verschillende bezoekers en users. Indien dit zich frequent uit, kan men spreken over een actieve community. Een uitgebreide community zal zorgen voor een groter aanbod aan routes, POI s, Maar het kan ook zorgen voor een chaos indien niet correct opgevolgd. In 2010, verklaarde Dunbar reeds dat ons brein te beperkt is om groepen met meer dan 150 personen te bevatten. Figuur 5. Spreiding van routes op RY 18

22 De taak van RouteYou zal er dus uit bestaan om de community zo goed mogelijk te begeleiden. Gaande van software aanpassingen, uitvoeringsmodaliteiten en extra functies tot zelfs opleidingen. Teneinde de RY-gemeenschap zo zelfredzaam mogelijk te maken. In Figuur 6 ziet u de spreiding binnen Europa van de, meer dan 3,2 miljoen, routes die RY telt. De hoogste concentratie aan routes liggen in Vlaanderen en Nederland. Bij de meer dan geregistreerde gebruikers zijn er 47% uit België en 21% uit Nederland afkomstig. De overige gebruikers bevinden zich vooral in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittanië. (P. Brackman, persoonlijke mededeling, 26 mei 2015) Van outbound naar inbound RY wil afstappen van outbound marketing. Outbound betekent dat het bedrijf zelf actief klanten tracht te bereiken via hun communicatie. Idealer is dat klanten zelf contact opnemen met het bedrijf. Tijdswinst en een reeds geïnteresseerd publiek is aldus de uitkomst. Om dit te bereiken zal er een groei in de naamsbekendheid nodig zijn. Door samen te werken met overkoepelende organisaties kan er een groter publiek bereikt worden. Eens er kennisname is van het bedrijf of de producten die worden aangeboden, kunnen reeds geïnteresseerden contact zoeken. Figuur 6 geeft weer hoe het proces moet doorlopen worden om tot een optimale klantbeleving te komen en hoe de evolutie ontstaat van outbound marketing naar inbound marketing. (Rietdijk,2007) Figuur 6. Optimalisatie van de klantbeleving. 19

23 Doel RouteYou Training Sessions De meest voor de hand liggende reden waarom RY een training aanbiedt is om gebruikers beter te leren omgaan met de RP en indien mogelijk nieuwe klanten te verwerven. Maar RY wil via deze service ook de relatie aangaan met de klant/gebruiker. Klantervaring, in het Engels customer experience, ontstaat bij de klanten door contact op te doen met een bedrijf (bijvoorbeeld reclame of imago). Gebaseerd op deze informatie stelt de klant dan een totaalbeeld op van dit bedrijf. (Rietdijk, 2007). Bedrijven die dergelijke ervaringen managen doen daardoor aan customer expercience management (CEM). Figuur 7. Beïnvloedende factoren bij een klantbeleving. CEM lijkt in zekere zin op customer relations management (CRM). Maar waar bij CRM het belangrijk is voor het bedrijf om de relatie met de klant te onderhouden, is het bij CEM belangrijk voor de klant om een positief gevoel te hebben over het product of bedrijf. Een goede wisselwerking hiertussen zorgt dan voor een win-win situatie. De wijze waarop een bedrijf kan inspelen op dit gevoel is te zien in Figuur 7.(Rietdijk,2007) 1.4 Communicatiestrategie Elk bedrijf dient te communiceren naar zijn klanten toe. De wijze waarop kan heel verschillend zijn en is mede afhankelijk van het type bedrijf en de doelstelling die het heeft. Ook de doelgroep heeft hier een grote invloed op, aangezien deze zo efficiënt en effectief mogelijk moet bereikt worden. Bijgevolg moet er een strategie ontwikkeld worden om de (potentiële) klanten te bereiken, een communicatiestrategie. 20

24 1.4.1 Link marketing communicatie Om een marketingstrategie te kunnen toepassen is een degelijke communicatie onontbeerlijk voor een bedrijf. De marketingmix omvat traditioneel de componenten prijs, product, plaats en promotie. (Lagae, 2006). Vooral het woord promotie roept hier een heel duidelijke link met communicatie op. Het bedrijf communiceert of promoot haar product naar de klant toe. Het organiseren van een WS is dan ook een vorm van promotie en communicatie Stappenplan Om een goede communicatie door te voeren is het goed een bepaald stappenplan te doorlopen. Het voordeel hiervan is dat alles gestructureerd is en dat er geen delen overgeslagen of vergeten kunnen worden. Hemminga (2005.) vat een communicatieplan op in 9 stappen. In volgorde zijn dit de doelgroep bepalen, de doelstellingen vastleggen (volgens het SMART-principe), de boodschap definiëren, geschikte middelen en media opzoeken, een planning opstellen, de taakorganisatie opmaken, de financiën regelen, het monitoren of opvolgen en de uiteindelijke evaluatie Communicatiestrategie RouteYou Belang van gezondheid Gezondheid en genieten vormen een belangrijk aspect binnen RY. Een overgroot aandeel van de routes zijn namelijk ongemotoriseerd. Dit wil zeggen dat gebruikers actief zijn tijdens het afleggen van een welbepaald traject. Het liefst doen ze dit dan ook langsheen wegen die voor hen aangenaam zijn om te vertoeven. Door hierop verder in te gaan met betrekking tot luchtvervuiling en lawaaihinder worden gezondheidsroutes gecreëerd. In 2010 kwamen Ribiero en Mendes tot een aantal bevindingen met betrekking tot gezonde routes. Routes werden beschreven door verschillende aspecten die in verbinding staan met zowel de infrastructuur als met het type reiziger. Het concept van gezonde routes (of groene, duurzame en veilige routes) voor fietsers of wandelaars bevat dan ook de beïnvloedende aspecten van de omgeving en de natuur. De invloeden die geassocieerd worden met gezondheid, vormen op die manier de basis om routes met elkaar te vergelijken. Met de bedoeling de gezondste route te bekomen. 21

25 Het is dan ook zaak om op gepaste wijze termen als gezondheid, genieten en schoonheid te linken aan RY, de routes, en de communicatie hiervan naar RY-gebruikers of bezoekers. Door middel van nieuwsberichten op de site of op facebook worden dan ook geregeld nieuwtjes meegedeeld betreffende deze onderwerpen die gelinkt zijn met een bepaalde route Cross media Nu gekend is waarom communicatie zo belangrijk is, moet ook geweten zijn hoe die communicatie uit te voeren. Een term die daarbij verschijnt is cross media. Cross media is als het ware de kunst om de interactie tussen afnemer en aanbieder te bevorderen, door fysieke media en verschillende communicatiekanalen met elkaar te combineren. (Rietdijk, 2007). Gebruik maken van velerlei kanalen bereikt het grootste aantal personen. De kunde zit echter om diegene te bereiken die interesse zou hebben in het product. Samengevat, de juiste kanalen op een juiste manier gebruiken. De middelen die RY hiervoor hanteert zijn een databank en de nieuwsbrief. De social media die door RY gebruikt wordt is Twitter en Facebook. Deze fungeren meer als uithangbord voor unieke locaties, die op RY te bekijken zijn. Ze worden momenteel niet gebruikt voor het maken van aankondigingen. 1.5 Sportdiensten De sportorganisatie in Vlaanderen is vrij complex en onderhevig aan veranderingen. Binnen dit kader wordt kort een verduidelijking gegeven van hoe de algemene organisatie in Vlaanderen er uit ziet. Maar ook wat de concrete streefdoelen zijn vanuit de overheid. Met de nadruk op de gemeentelijke sportdiensten en hun rol hierin. Voor RY is deze doelgroep belangrijk omdat ze de actoren zijn in dit verhaal en omdat ze het dichtste bij de eindgebruikers van hun platform staan. 22

26 1.5.1 Sportlandschap in Vlaanderen Figuur 8. Schematische weergave van het sportlandschap in Vlaanderen. Figuur 8 hierboven, geeft de structuur weer van het sportlandschap in Vlaanderen. De hoogste uitvoerende macht in Vlaanderen is de Vlaamse Regering waarin de Vlaamse minister bevoegd voor sport zetelt. Binnen de huidige regering is dit minister Muyters. Zowel BLOSO als het departement cultuur, jeugd, sport en media (CJSM) hebben de opdracht de sportparticipatie bij de Vlamingen te verhogen. Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) is een belangrijke speler voor de lokale (gemeentelijk en provinciaal) sportdiensten. Ze staan voor sportbeleid, sportpromotie en beheer van sportinfrastructuur. Meer toelichtingen betreffende Figuur 8 vindt u in Bijlage Gemeentelijke sportdiensten Bij de gemeentelijke sportdiensten zijn er vanaf 2015 wijzigingen binnen het sportbeleid. Toch graag de vermelding van de beleidsprioriteiten van de sportdiensten tot 2014: - Sportclubs ondersteunen en subsidiëren bij hun kwalitatieve uitbouw. - Stimuleren van de professionalisering van sportclubs en in het bijzonder bij jeugdsport - Het bevorderen van de sportmogelijkheden bij kansengroepen. - Streven naar levenslange sportparticipatie bij de bevolking door anders georganiseerde en laagdrempelige beweeg en sportactiviteiten te promoten. (Vlaamse Sportfederatie, s.d.). 23

27 Binnen het nieuwe sportbeleid wordt gesteld dat de gemeenten een grotere zelfstandigheid zullen verkrijgen. Maar door de taakverschuiving bij de provincies zullen de gemeenten wel meer bevoegdheden krijgen. Desondanks zou de planlast moeten dalen, onder meer door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met verschillende partners. In de beleidsnota staat ook dat de beleidsprioriteiten ongewijzigd blijven. Een beknopte uitleg over werking van de provinciale sportdiensten is terug te vinden als Bijlage Publiek-private samenwerking Om deze taken succesvol uit te voeren kunnen gemeenten onder meer een publiek-private samenwerking aangaan. Zo kunnen ze meer specifieke taken voorleggen aan daarvoor gespecialiseerde bedrijven. Maar toch nog steeds hun eigen inbreng geven aan het project. Deze samenwerkingsvorm kan tijd en geld besparen waardoor een win-win situatie ontstaat. RY zou zo bijvoorbeeld een rol kunnen spelen als promotietool voor de sportdiensten, naar de bevolking toe. De sportdienst maakt op die manier gebruik van de know how van het bedrijf en hoeft zelf geen nieuw product te ontwikkelen. Recreatieve navigatie promoten sluit naadloos aan, aan de vierde beleidsprioriteit. Een voorbeeld van zo n samenwerking is het ruilverkavlingsproject van Sint-Lievens-Houtem Behoefteprofiel sportdiensten Om het behoefteprofiel van de sportdiensten te weten te komen dient er aan marktonderzoek (fieldresearch) gedaan te worden bij deze doelgroep. Op die manier kan een bedrijf informatie inwinnen over de klanttevredenheid en het koopgedrag. Het verloopt volgens een proces waarbij gegevens verzameld en geanalyseerd worden. Zodat er een relevante en specifieke marketingsituatie naar voren komt ten gunste van het bedrijf. (Kotler & Armstrong, 2013). In deze casus is het marktonderzoek gericht op de behoefte van het doelpubliek. Het is pas bij kennis van het behoefteprofiel, dat een RY training optimaal kan aangepast worden. Om dan vervolgens beter aan te sluiten bij de wensen en noden van de sportdiensten. 24

28 1.5.5 Sport en toerisme Sport en toerisme zijn beide een populaire hobby van vele mensen. Er wordt dan ook veel vrije tijd hieraan besteed en een groot budget aan gespendeerd. Zo concludeerde Scheerder e.a. in 2013, dat er in de Vlaamse sportindustrie zo n drie tot wel drie en een half miljard euro omgaat. Sport en toerisme gaan ook vaak hand in hand of vullen elkaar aan. Daarom wordt in dit hoofdstuk hier kort op ingegaan Profilering stad of gemeente Elke stad of gemeente tracht zich op haar eigen manier onderscheiden van de andere steden en gemeentes. Op die manier kan ze nieuwe inwoners, bezoekers,, bedrijven of investeerders aantrekken. Wat gelijk staat aan meer inkomsten. Die vervolgens weer geïnvesteerd kunnen worden, om een aantrekkelijker leefklimaat te bekomen binnen de stad of gemeente. Het is dan ook belangrijk te weten op welke manier de stad of gemeente zich wil profileren, of te weten te komen wat hun doelstellingen zijn. Zo kan er gericht gewerkt worden naar die doelen. Steden of gemeenten die zelf nog geen bepaalde strategie hebben ontwikkeld moeten vaak nog veel sterker overtuigd worden door potentiële partners. Dergelijke partnerships kunnen dan ook weer een zeker imago creëren Sporttoerisme Sport en toerisme zijn twee heel grote spelers wanneer het komt op het vlak van promoten van de stad of gemeente. Steeds vaker gaan beide versmelten met elkaar tot sporttoerisme. De talloze fiets- en wandelvakanties en de steeds groeiende recreatieve wandel- en fietsroutes zijn hiervan het beste voorbeeld. Maar ook het groeiende aanbod van doe-sportevents draagt hier zijn steentje aan bij. Door unieke locaties open te stellen voor het publiek, kennen deze events een grote opkomst. Na het event zijn er dan ook veel mensen die graag nog even blijven genieten van de streek of op een ander moment nog eens een bezoekje brengen aan deze locatie. RY is ook een bron die aanzet tot sporttoerisme. Gebruikers plaatsen routes op het platform die ze graag delen met andere gebruikers of verspreiden via de sociale media. Om deze routes aantrekkelijker te maken voor de anderen voorzien ze ze van POI s of geven ze er bepaalde 25

29 karakteristieken aan. Meestal bevatten deze toegevoegde bezienswaardigheden een culturele, geschiedkundige of milieu getinte boodschap. Zo wordt toeristische informatie gekoppeld aan het sportieve aspect van de route. Een sportdienst kan bijgevolg de beste troeven van zijn gemeente koppelen aan de eigen routes. 1.6 Trends in de sport Mensen reageren vaak trendgevoelig. Ze volgen een hype of keren zich net af van een bepaalde hype. Waardoor dan weer een nieuwe trend kan ontstaan. Inspelen op populaire trends kan een grote invloed hebben op een organisatie. Het is dan ook belangrijk om mee te gaan met de juiste trend of de geschikte middenweg te vinden om een zo groot mogelijk publiek te bereiken Digitalisering vs back to nature De laatste decennia is er een grote technische evolutie in zake sportattributen. Enkele voorbeelden hiervan zijn hartslagmeters, trainings-apps, recreatieve GPS en enzovoort. Maar het kan ook nieuwe sportieve activiteiten beslaan zoals het doen van een geocaching. Een bedrijf als RY is speelt ook in op deze ontwikkeling. De mogelijkheid van elektronische navigatie wordt dan een recreatief en sportief gebeuren. Deze vrijetijdsbesteding is vaak een laagdrempelige beweegactiviteit en meestal niet georganiseerd. Dit wil zeggen dat de sportdiensten deze activiteiten moeten ondersteunen en promoten. Dit kan gaan van het digitaliseren van recreatieve routes, tot het verhuren van GPS toestellen. Maar net door die enorme groei van technische toepassingen kan er verzadiging optreden bij de mensen. De constante aanwezigheid en druk van social media, TV, internet, smartphones, en andere kan een signaal geven om in de vrije tijd hier afstand van te doen. Terug een worden met de natuur wordt zo weer een ontspannende ervaring. Een sportieve beleving in het groen werkt bovendien stress verlagend. Going back to nature. Enkele voorbeelden waarmee sportdiensten kunnen inspelen op deze trend is het aanbieden van blotevoetenpaden, knuppelpaden en ruige ruites. Bij blotevoetenpaden wordt er een traject blootvoets afgelegd waarbij de wandelaar verschillende soorten ondergronden moet 26

30 ervaren. Dit kan gaan van kleine kiezelsteentjes tot grasland en modderpoelen. Maar er kan ook ingespeeld worden op de andere zintuigen, bijvoorbeeld een geurgordijn voorzien. Figuur 9 toont hoe een blotenvoetenpad er kan uitzien. (De Wandeldate, 2014). Figuur 9. Blotenvoetenpad Autarkia Figuur 10. Knuppelpad Zeverbeekvallei Knuppelpaden zijn dan weer aangelegde paden die meestal licht verhoogd zijn en bestaan uit houten planken. Ze komen het best tot hun recht rustige natuurgebieden. In Figuur 10 is er een voorbeeld te zien van een knuppelpad. (Nieuwsblad, 2009). Ruige routes op hun beurt zijn belevingstochten die tot wel twee of drie dagen kunnen duren. Hierbij worden combinaties gemaakt tussen wandelen, kajakken, fietsen, het nemen van overzetbootjes, en kan dus creatief omgesprongen worden. Een gulden middenweg is dan ook de combinatie van beide werelden. Zodat er optimaal kan genoten worden van de natuur en toch de voordelen van technische snufjes behoudt. Bijvoorbeeld het digitaal promoten en aanbieden van een blotevoetenpad Demografische ontwikkelingen Ook demografische ontwikkelingen, dit zijn veranderingen met betrekking tot de bevolking, kunnen invloed hebben op maatschappelijke beslissingen en het sportlandschap. De huidige meest belangrijke trends zijn vergrijzing, ontgroening, verkleuringen en verstedelijking. (Scheerder et al, 2013). Vanuit het Vlaams sportbeleid wordt hier dan ook een sterk signaal aan gegeven naar de sportdiensten toe. Fysieke activiteit wordt gezien als een tool om deze trends zo positief mogelijk vorm te geven. De sportdiensten, gemeenten en steden moeten op hun beurt, een zo groot mogelijk deel van hun inwoners/doelgroep trachten te bereiken. Hieruit blijkt dan ook 27

31 dat RY een goede promotietool zou kunnen zijn voor de sportdiensten om de inwoners of bezoekers digitaal te bereiken. Omgekeerd is het ook zo dat de sportdiensten een grote groep potentiële klanten zijn. Daarbij komt dat het gebruik van RY en ook de naambekendheid van RY enorm zou kunnen groeien. Veel beoefende activiteiten bij 55+ (vergrijzing), zijn fietsen en wandelen. Zo vormen deze mensen meteen ook een belangrijke directe doelgroep van RY. De meest bezochte routes van RY zijn namelijk fiets- en wandelroutes Evolutie sportparticipatie In Figuur 11 wordt weergegeven wat de evolutie is van de sportparticipatie bij 12 tot 75- jarigen. De groei van de recreatiesport is de belangrijkste katalysator hiervan. (Scheerder et al, 2013). De ongedwongen sfeer maakt recreatiesport voor veel mensen aantrekkelijker dan competitiesport. Veelal gebeuren deze activiteiten in een lichte organisatievorm. Scheerder et al (2013.) wijzen bij deze vorm op de grotere flexibiliteit die de sporter heeft en het beperkte engagement die moet aangegaan worden. Sportdiensten zijn belangrijke pionnen in het aanbieden van licht georganiseerde sporten. De gewenste flexibiliteit die sporters verwachten hangt nauw samen met de individualisering die ze wensen. Dit werd ook reeds opgemerkt door RY, die naast de professionele aangeboden routes, dus ook de mogelijkheid geeft om eigen (gepersonaliseerde) routes te creëren. Figuur 11. Evolutie van de sportparticipatie in Vlaanderen bij jarigen in percentages i.f.v. de totale populatie. Bron: Scheerder et al 28

32 1.7 Workshops Tegenwoordig worden veel informatiesessies gegeven onder de vorm van een workshop (WS). Maar waaruit bestaat een WS nu precies en wat is het voordeel hiervan? Deze vragen worden beantwoord binnen dit hoofdstuk. Ook RY organiseert meerdere trainingen per jaar. Daarom wordt er in dit hoofdstuk kort bekeken wat zo n training inhoudt. Daarnaast wordt er ook geschetst wat actief leren kan betekenen tijdens een informatiesessie Wat is een workshop? Uit onderzoek naar het gebruik van WSs blijkt dat er geen eenduidige definitie bestaat. Maar dat in het algemeen, een workshop een kort (45 tot 2 dagen) educatief programma is. Ontworpen om deelnemers te introduceren of om ze praktische technieken bij te leren die ze kunnen gebruiken in hun dagelijks leven. (Conducting a workshop, s.d.). Uit diezelfde bron blijkt dat de meeste WSs een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben: - Een kleine deelnemersgroep. - Één doelgroep per workshop. - Ervaringsgericht zodat interactie mogelijk is. - Ze zijn los van aard en niet strikt zakelijk. - Bestaan meestal op zichzelf en maken dus geen deel uit van een lange reeks. Siks (2009) voegt hieraan toe dat workshops meestal gebruikt worden voor creatieve doeleinden. Hij duidt daarbij op de samenwerking tussen de groepsleden Waarom een workshop? Bij veel informatiesessie s gebeurt het aanleren via de klassieke doceervorm of via demonstraties. Een WS geniet de voorkeur op andere trainingsmethodes omwille van tijdswinst die ermee gepaard gaat ten opzichte van die methodes. (Conducting a workshop, s.d.). Voor een bedrijf is tijdswinst dan ook een belangrijk aspect. Het vormt eveneens een veilig platform om nieuwe ideeën uit te werken of toe te passen. Zelfs indien deze ideeën geen 29

33 gunstig resultaat bieden kan hieruit geleerd worden of er verder op ingespeeld worden om toch tot een positief verhaal te komen. Nog een meerwaarde is het tot stand komen van een community. Hieronder wordt verstaan de deelnemers van de WS die met elkaar in interactie gaan. De reden hiervan is de informele context waarbinnen een WS handelt. (Conducting a workshop, s.d.). Ook Siks (2009) bevestigt deze bevindingen omtrent de samenwerking. Andere redenen waarom workshops een goede werkvorm zijn, is het doen, het commitment en de fun. (Siks, 2009). Door actief mee te doen schenken de deelnemers meer aandacht aan het gegeven. Een grotere aandacht resulteert bijgevolg in een beter leerproces. Wanneer vooraf een bepaald doel is vooropgesteld ontstaat er een zekere verantwoordelijkheidszin bij de cursisten. Ze streven vervolgens naar een gewenste oplossing. Het aspect fun komt er mede door het groepsgevoel en creatieve aanpak die sommige WSs karakteriseren. Denk bijvoorbeeld aan een rollenspel. Bij het actief leren echter,zal de aangereikte informatie door de leerkracht of instructeur nog niet concreet zijn. De leerling zal zelf ontbrekende delen moeten aanvullen of de gepaste methode zoeken om de informatie te bekomen. De leerling maakt bijgevolg een actief proces door. Het Center for Teaching and Learning van de University of Minnesota (2008), vestigt de aandacht erop dat er vier basiselementen zijn waardoor studenten leren. Specifieke actieve leer-strategieën gebruiken steeds één of meerdere van volgende elementen: Praten en luisteren, Schrijven, Lezen, Reflecteren I n realiteit is de theorie vrijwel altijd gekoppeld aan een praktische kant. Deze praktijk moet dan ook op voldoende en gepaste wijze aangeleerd worden. Actief leren kan dan ook zeer letterlijk genomen worden. In 1969, ontwierp Dale een schematische weergave van het ervaringsleren, zie Figuur 12. De afbeelding geeft weer hoe belangrijk het uitvoeren is van taken, om ze daarna zelf te kunnen reproduceren in een andere omgeving. 30

34 Figuur 12. Ervaringsleren volgens Dale Structuur en ontwikkeling van een Workshop On the Cutting Edge is een organisatie die specifiek workshops geeft over het onderwerp geomatica. Volgens hen moet een WS voldoen aan de volgende zaken: - Instructies geven volgens een pedagogisch verantwoord model, het klassieke doceren is hiervoor een minder geschikte strategie. Een betere strategie is om de aanwezigen actief te laten deelnemen door bijvoorbeeld het voeren van discussies. Er moet dan ook voldoende tijd voorzien worden om interactie mogelijk te maken en om ervaringen te kunnen delen onderling. - Het is ook beter inzicht te verwerven bij de deelnemers zodat ze hun eigen input kunnen geven aan de materie (adapteren) ipv dat ze de stof enkel zouden reproduceren. Omdat de deelnemers een reflectie moeten kunnen maken op hun eigen tempo, vraagt dit ook een zekere tijd. Daarom moet er tijdens de voorbereiding veel zorg besteed worden aan een degelijk tijdsschema. Een goede planning zorgt ervoor dat er een zekere flow heerst tijdens de WS. 31

35 - Zorg er voor dat ze een actieplan hebben naar de toekomst toe. Dit zal ze motiveren om verder te werken met de opgedane kennis. Door een mix te gebruiken van opdrachten, observaties en bevragingen moet er achterhaald worden in welke mate de info is overgedragen. (On the Cutting Edge, 2013). Pas wanneer dit bekend is kunnen er gefundeerde aanpassingen doorgevoerd worden, opdat volgende edities nog efficiënter en effectiever zouden zijn RouteYou Training Sessions De bestaande WSs van RouteYou (RY) worden RouteYou Training Sessions genoemd. Deze zijn dan ook geen echte workshops, daar bezoekers niet zelf aan de slag gaan. Het betreft hier meer een informatieoverdracht vanuit RY zelf. Alsook veel aandacht voor het beantwoorden van vragen van het aanwezige publiek. Dergelijke sessies beslaan een drietal uur met een pauze om het uur. Via de help pagina wordt een overzicht gegeven van de toekomstige trainingen en de inhoud van dergelijke trainingen. Inschrijvingen zijn betalend (16,35 ) en gebeuren langsheen een externe webpagina. Er worden ook partner tickets geschonken aan bijvoorbeeld MyRouteYou Premium of Pro accounts. Uitnodigingen voor deze WSs worden via de nieuwsbrief verstuurd. Op de website is er een pagina voorzien met daarop alle geplande trainingen. Daarnaast is er ook steeds een aankondiging per training, onder de vorm van een nieuwsbericht. De inhoud van dergelijke trainingen zijn zo breed mogelijk opgevat. Vooreerst wordt geschetst op welke vlakken RY actief is. Deze werkgebieden zijn het aanbieden van op maat gemaakte printklare kaarten, navigeerbare digitale kaarten voor GPS producenten en de online Routeplanner. Hierna worden de basisfuncties uitgelegd. Er wordt gestart met de zoekfunctie waarna overgegaan wordt met de ontwerpfunctie. Wanneer dieper wordt ingegaan op de functies komt ook de link naar de verschillende soorten accounts. De site kan gebruikt worden als bezoeker, met een gratis account of met een van de twee betalende accounts, MyRouteYou Premium of MyRouteYou Pro. 32

36 Vervolgens vestigt RY de aandacht op de uitvoeringsmodaliteiten van de routeplanner (RP). Zo is er de website, een mobiele website en een app. Elk met hun eigen kenmerken, maar gebruik makend van dezelfde bestaande routes. Tenslotte is er een meer commercieel gedeelte, waarbij veel aandacht gaat naar exposure en promotiemogelijkheden die RY biedt aan hun partners. De hoeveelheid blootstelling, die nodig is om een beoogd resultaat te krijgen zal afhangen van drie factoren zijnde, naamsbekendheid, de complexiteit van de boodschap en de nieuwheid van het bericht. (Tellis, 1997). Hierop volgt eveneens nog een vraagmoment, maar ook tijdens de rest van de training wordt er ingegaan op bijkomende vragen. 1.8 Samenvatting RY, aanbieder van recreatieve navigatie, wil een uitbreiding van zowel betalende klanten als eindgebruikers (niet betalende klanten). Dit is gekend als marktontwikkeling. Daarnaast wil het bedrijf ook meer en betere inhoud verkrijgen op hun platform. Een van de middelen die hiervoor gebruikt worden is het organiseren van RouteYou Training Sessions. Deze sessies moeten zo goed mogelijk aansluiten bij de aanwezig doelgroep(en). De visie hierachter is het inspelen op de inbreng die de eindgebruiker heeft. Zowel met betrekking tot de software, als tot de inhoud. Het creëren van een community heeft dan weer als gevolg dat er een interactie kan aangegaan worden tussen gebruikers. En aldus feedback kan gegeven worden aan elkaar. Middels een goed uitgevoerde communicatie kan de doelgroep beter benaderd worden. De doelgroep die hier bereikt moet worden zijn de Vlaamse sportdiensten. Het zijn deze sportdiensten die het sportbeleid moeten uitvoeren en de maatschappij moeten aanzetten tot bewegen. Hierbij doen ze er goed aan om de huidige trends (vergrijzing, technologische evolutie, ) in het oog te houden. Informatiesessies zoals de trainingen van RY kunnen makkelijk in de vorm van een WS gegoten worden. Zo lang ze maar aan bepaalde vereisten voldoen. Actief leren kan hierin opgenomen worden en een meerwaarde bieden. Zo zal de opgedane kennis beter blijven hangen bij de deelnemers. Wat resulteert in tijdswinst voor RY op langere termijn. 33

37 1.9 Voorontwerp Het product zal in eerste instantie in kaart brengen wat de doelgroep (sportdiensten) nu echt belangrijk vindt. Zo kan de inhoud WS hierop ingesteld worden. De inhoud van de huidige training zal echter de basis vormen, maar bepaalde zaken zullen naar de achtergrond verdwijnen of net expliciet moeten toegelicht worden. De structuur zal een grote verandering kennen om te evolueren van een theoretische training naar een WS met actief leermoment. Binnen dit actief leermoment kan de werking van de software aangetoond worden door routes, POI s, aan te maken. Wederom gebaseerd op de verkregen input, maar ook vanuit de eigen suggestie. Zodat er ook kennis gemaakt wordt met minder bekende recreatieve ontspanningsvormen. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor het organiseren van een workshop volgens een stappenplan en hoe de communicatie het best verloopt. Want de huidige RY Training Sessions hebben weinig sportdiensten als deelnemer. Een evaluatie door de deelnemers kan veel feedback opleveren en zal dan ook opgenomen worden. De deelnemers ontvangen daarenboven ook nog een bundel als geheugensteun. Deze veranderingen zouden een beter begrip, van en over RY, bij de deelnemers tot stand moeten brengen. Zodat ze overtuigd geraken van wat RY voor hun organisatie kan betekenen. En de sportdiensten meer vertrouwd moeten maken met de software zelf, zodat ze er beter mee overweg kunnen. 34

38 Hoofdstuk 2: Eigen praktijkgericht onderzoek 2.1 Onderzoek naar het interesseveld van de doelgroep Om de gewenste informatie te verzamelen bij de doelgroep, waarvoor de WS georganiseerd wordt, moeten enkele essentiële vragen correct beantwoord worden. Wie is of zijn de doelgroepen en wat is of zijn hun verwachtingen van de workshop? De doelgroep die RY hier wil bereiken zijn de sportdiensten. Om de interesse te wekken van de sportdiensten voor een RY-WS, moet er nagegaan worden welke onderwerpen er voor hen belangrijk of zelfs doorslaggevend zijn. Bij een afgestemde inhoud zal de sportdienst bijgevolg sneller geneigd zijn deel te nemen aan de WS. Om de nodige informatie te bekomen is er een online vragenlijst aangemaakt via Google Forms, in dezelfde stijl die kenmerkend is voor RouteYou. Deze vragenlijst is bijgevoegd als bijlage 6. Dit type van bevraging gaf de mogelijkheid om in een beperkte tijd toch een vrij grote groep te betrekken. Deze kwantitatieve dataverzameling is nieuw opgesteld omdat er geen relevante enquête beschikbaar is die deze materie behandelt. De doelgroep waaraan de bevraging is voorgelegd zijn de Vlaamse gemeentelijke en stedelijke sportdiensten. Een eerste rondvraag gebeurde via de mailinglist van RY, waaruit alle adressen met betrekking tot de sportdiensten gefilterd werden. Een uitnodiging voor de WS RouteYou Active Learning Training, Bijlage 7, met daarbij de link naar de enquête werd rondgestuurd, maar leverde slechts vijf reacties op na twee weken. De tweede mailing kan u bekijken in Bijlage 8. Ze gebeurde aan de hand van de correspondentieadressen van de sportdiensten van de Vlaamse gemeenten. (BLOSO, 2014). De vraag tot deelname aan de enquête werd door middel van direct mailing gesteld aan de 303 Vlaamse sportdiensten uit de lijst. (Vlaanderen telt 308 gemeenten.) Door gebruik te maken van Google Forms zijn de resultaten onmiddellijk beschikbaar gesteld en verwerkt in diagrammen. De volledige resultatenlijst is beschikbaar als Bijlage 9. Wie deelnam aan de bevraging kon achteraf ook de resultaten (tot dan toe) bekijken. Deelnames aan de enquête werden volledig anoniem afgenomen. 35

39 Aantal sportdiensten 2.2 Resultaten bevraging 106 Sportdiensten hebben de bevraging ingevuld na de tweede mailing. Bij het analyseren van de ingewonnen informatie kwamen er enkele belangrijke en verrassende gegevens naar voor Infrastructuur De meeste sportdiensten beschikken over recreatieve wandelpaden (87%) en/of recreatieve fietspaden (89%). Dit in schril contrast met beschikbaarheid van knuppelpaden en blotevoetenpaden bij slechts een respondent. 68% Gaf aan dat er een BLOSO mountainbikeroute binnen hun gemeente loopt. Finse pistes, Fit-o-meters en ruiterpaden zijn respectievelijk bij 56, 39 en 41 van de 106 Vlaamse sportdiensten te vinden Communicatiemiddelen Figuur 13 geeft de verschuivingen weer tussen de huidige communicatiemiddelen die de sportdiensten gebruiken en degene die ze plannen te gebruiken in de toekomst. Een website (102) is de meest gebruikte vorm en zal dit ook blijven ondanks een mogelijke terugval. Ook papieren dragers gaan een vermoedelijke daling tegemoet. Mobiele websites gaan echter winnen aan terrein (stijging van 22%) en ook digitale dragers zullen een groter gebruik kennen (+ 20%). Maar de grootste stijging ligt bij het gebruik van app s omdat 45 van de respondenten dit in de toekomst willen gebruiken. Huidge vs toekomstige communicatiemiddelen Website Mobiele website Papieren dragers Digitale dragers Soorten dragers App's Social Media Overige Heden Toekomst Figuur 13. Vergelijking van de huidige communicatiemiddelen t.o.v. de toekomstige communicatiemiddelen. 36

40 Interesse van de respondenten in percent Ervaring RouteYou Slechts drie van de 106 ondervraagden geeft aan frequent de software te gebruiken. Het overgrote deel heeft nog nooit met RY gewerkt, zoals te zien in Figuur 14. De aangegeven kennis met betrekking tot de basis- functionaliteiten ligt dan ook in het verlengde hiervan. Gebruiksfrequentie RouteYou Nog nooit Zelden (1x/jaar) Af en toe (1x/mnd) Frequent Figuur 14. Gebruiksfrequentie van RouteYou door de Vlaamse sportdiensten Interesse gespecialiseerde functionaliteiten. Ondanks de beperkte RY kennis en ervaring bij de sportdiensten is er wel een zekere interesse in bepaalde gespecialiseerde (betalende) functionaliteiten die RY aanbiedt. In Figuur 15 is te zien welke van deze functies de meeste interesse wekken. Interesse in gespecialiseerde RY-functionaliteiten 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gespecialiseerde functionaliteiten van RY RoutePlanner invoegen Download stratenlijst Routestatistieken MyRouteYou App Selectief delen Gepersonaliseerde route lay-out Advertentiebeheer Zichtbaarheid genereren Route-feedback Privé-trainingen Figuur 15. Interesse sportdiensten tav gespecialiseerde activiteiten RouteYou. 37

41 Advertentiebeheer springt er uit in negatieve zin, slechts 22 van de sportdiensten gaf aan hier interesse in te hebben. De functies RP invoegen, stratenlijst downloaden en route-feedback werden door 70% of meer van de sportdiensten als interessant bevonden werden Meerwaardezoeker RouteYou Active Learning Training Opvallend is dat maar liefst 75% laat blijken graag een praktijksessie te ervaren met daarin tips en tricks tot het plannen van een route. Bijna 60% had ook graag een best case als praktijkvoorbeeld aan bod zien komen tijdens een WS. Naast sport, is mobiliteit en veiligheid het belangrijkste topic voor de sportdiensten. Maar liefst 71% zou dit dan ook graag aan bod zien komen bij een RY Active Learning Training. RY kan hierop inspelen door de aangepaste RP van vzw Trage Wegen te demonstreren. 2.3 Ontwikkeling RouteYou Active Learning Training Het testproduct omvat een draaiboek van een WS gericht naar de doelgroep sportdiensten. Deze bevat een meer theoretisch luik en een praktijkgericht luik. Het belangrijkste zijn echter de aanpassingen en toevoegingen op de bestaande RY Training Sessions. Dit hoofdstuk is een weergave van hoe de WS an sich is tot stand gekomen en waaruit hij bestaat. Naar analogie met de bestaande RY Training Sessions werd een online inschrijvingspagina aangemaakt, hier bijgevoegd als Bijlage Theoretisch gedeelte De WS, RouteYou Active Learning Training (RYALT), begint met een uiteenzetting gebaseerd op de bestaande RY Training Sessions. De keuze voor een WS is vanwege de tijdwinst die hiermee gepaard gaat op lange termijn. (Conducting a workshop, s.d.). En de mogelijkheid om een actief leermoment aan te bieden. Een eerste gedeelte is meer theoretisch en vergt een grotere aandacht van de kandidaten, daarom wordt hiermee gestart. Het geeft de deelnemers een idee van de situering van RY(ontstaan, concurrentie, ) en de geeft de visie weer (marketing, toekomst, trends, ). 38

42 Het informeert kort over de gratis opties, de basisfunctionaliteiten, hoe deze geraadpleegd kunnen worden (website, mobiele website en de app), en geeft daarbij de commerciële keuzes weer die voor handen zijn (eigen website, eigen mobiele website en de eigen app). Het duidt ook op de professionele mogelijkheden die RY biedt, met de nadruk op de functionaliteiten die voor de sportdiensten belangrijk zijn. Uit de enquête blijken dit de volgende functies te zijn: - RP inplannen in de eigen website. - Het downloaden van stratenlijsten waarlangs de (eigen) routes lopen. - Routestatistieken verkrijgen over de eigen routes. - Feedback verkrijgen over de routes. Dit gebeurt aan de hand van enkele best cases, een sportdienst die reeds intensief gebruikt maakt van de software is Harelbeke. In het kader van een ruilverkavelingsproject heeft ook Sint-Lievens-Houtem een samenwerking met RY aangegaan waaruit voorbeelden kunnen aangetoond worden. Een ander goed voorbeeld om de professionele functies te demonstreren is BLOSO. Vermits 68% van de sportdiensten aangaf dat er mountainbikeroutes van BLOSO langs hun gemeente of stad lopen. Het kanaal van Trage Wegenis vormt een antwoord naar de interesse in mobiliteit en veiligheid. Het is ook een demonstratie van hoe een kanaal, dit is een eigen pagina binnen RY, kan gebruikt worden als promotietool. Momenteel zijn de website en papieren dragers (brochures, flyers, ) de meest gebruikte communicatiemiddelen bij de sportdiensten. Ook bij RY is het meest uitgebreide platform de website en zal de meeste aandacht hieraan besteed worden. Wegens het belang van het drukwerk zal er voldoende stil gestaan worden bij afdrukmogelijkheden van een route. Er wordt ook gewezen op de papieren kaarten die RY kan aanbieden Praktisch gedeelte Naast het meer theoretisch gedeelte is er dus ook een praktisch gedeelte voorzien. Hierin gaan de deelnemende sportdiensten zelf actief de basisfuncties uitvoeren onder begeleiding (groot scherm en one-to-one bij problemen). Vanuit het theoretisch kader, Figuur 12, blijkt namelijk dat actief leren het grote voordeel biedt tot het beter onthouden en reproduceren van de 39

43 inhoud. Het overlopen van deze basis is nodig omdat slechts 3% van de bevraagden aangaf frequent met de software te werken. Recreatieve fiets- en wandelpaden zijn hiervoor het meest voor de hand liggende onderwerp. Maar aan de sportdiensten zal gevraagd worden creatief te zijn en om een minder voor de hand liggende route aan te maken zoals een Finse piste, fit-o-meter of ruiterpad. Vanuit de back to nature trend wordt de link gelegd naar blotevoetenpaden, knuppelpaden en ruige routes. Het praktische luik laat eveneens het eindgebruik van RY ervaren aan de sportdiensten. (naar analogie van hoe een inwoner van de gemeente een route ervaart wanneer die een route download). Dit zowel via de tablet (mobiele website), met een smart Phone (app) en per GPS. Aansluitend wordt ook een nieuw traject opgenomen met de GPS en vervolgens geüpload. Dit schetst hoe de sportdienst op een zeer eenvoudige en snelle manier hun bestaande routes in kaart kan brengen op een digitale manier. Er wordt ook aangetoond hoe ze daarna nog kan bewerkt worden Structuur RouteYou Active Learning Training Hieronder de structuur van de RYALT zoals die op 6 mei 2015 heeft plaatsgevonden. Klaarmaken van de zaal. Verwelkoming met koffie vanaf: 10.00u 10.30u: Start van de WS: Evolutie en visie van RY u: RY in een notendop en succesvolle voorbeelden u Broodjeslunch u: Aan de slag met RY u: Op weg met RY u: Verder aan de slag met RY u: Vragenronde, netwerking en afname interviews. Einde rond 16.30u. Opruimen van de zaal. 40

44 2.4 Uitvoering RouteYou Active Learning Training Om tot een concreet draaiboek te komen van de RYALT, moest de inhoud van de WS eerst afgetoetst worden in de praktijk. Deze testsituatie vond plaats op 6 mei Maar ondanks de respons op de bevraging, bleef het deelnemersaantal beperkt tot drie. Op de dag zelf waren er twee deelnemers verlet door ziekte, waarop de RYALT is doorgegaan met slechts één persoon aanwezig. Dit heeft als gevolg dat de bevindingen, die zullen besproken worden, niet noodzakelijk representatief zijn voor de sportdiensten in het algemeen. Dit wil echter niet betekenen dat de bekomen resultaten minder waardevol zijn. Het kan daarentegen een eerste indicatie vormen van hoe een sportdienst deze WS ervaart. Om deze informatie te vergaren is er geopteerd om een interview af te nemen na de WS. Deze vorm van kwalitatief onderzoek leent zich beter tot het toetsen van ervaringen en bevindingen. Er kan ook dieper ingegaan worden op bepaalde vragen of om een verduidelijking gevraagd worden. Bij het opstellen van de vragen moest bepaald worden welke informatie belangrijk is om de WS nog verder te verbeteren naar de sportdiensten toe. Werden de verwachtingen ingelost? Sloot de WS genoeg aan op het profiel van de sportdienst en hoe zou dit nog beter kunnen? Beviel de structuur en was de inhoud leerrijk? Hoe kunnen nog meer sportdiensten aangetrokken worden? En hoe ziet u uw verder gebruik van RY? Het volledig interview is neergeschreven in Word. In hoofdstuk 3 wordt hier dieper op ingegaan. 2.5 Bijvraag Afwezigheid Omwille van de grote verhoudingsverschillen tussen het aantal ingevulde enquêtes en het zeer lage aantal inschrijvingen voor de WS, werd er naar mogelijke oorzaken gezocht. Middels één extra vraag werd er gepolst naar de reden van afwezigheid, zie hiervoor Bijlage 11. Deze vraag werd via direct mailing gesteld aan dezelfde 303 Vlaamse sportdiensten en beantwoord door 30 sportdiensten. Uit Figuur 16 blijkt dat maar liefst de helft aangeeft dat mei geen geschikte maand is voor hen, om hieraan te participeren. Terwijl slechts drie sportdiensten aangeven niet geïnteresseerd te zijn. 41

45 Figuur 16. Taartdiagram betreffende de redenen van afwezigheid op de RYALT. 2.6 Extra promotie RouteYou Active Learning Training Wanneer duidelijk bleek dat het deelnemersaantal aan de lage kant zou zijn, is er nog extra promotie gevoerd. Zo werd er een eventpagina aangemaakt van de RYALT op Facebook (Bijlage 12). De bedoeling hiervan was om via het eigen sportief netwerk de bekendheid van het event te vergroten en medewerkers van sportdiensten te bereiken. Daarnaast werd er ook gevraagd aan bekendere personen en overkoepelende organisaties om de workshop te promoten en de link naar de inschrijvingspagina te delen. In bijlage 13 is te zien hoe de Gentse schepen Christophe Peeters hierop inging via Facebook en de VSF het bericht deelde langs Twitter. Op 26 mei 2015 werd het praktische gedeelte van de RYALT georganiseerd voor de sportdienst van Sint-Lievens-Houtem om nog extra feedback te krijgen over de WS. Op 2 juni 2015 zal nogmaals het praktische gedeelte van de RYALT plaatsvinden bij een Vlaamse sportdienst. Dit geeft aan dat de sportdiensten zeker interesse hebben in dit deel van de WS. In een persoonlijk contact met twee sportstudenten bleken ook zij graag aanwezig te zijn geweest op de RYALT. Doch door miscommunicatie met de sportdienst waarvoor ze onderzoek verrichten werden ze niet tijdig op de hoogte gesteld. 42

Het voeren van een naamsbekendheidonderzoek voor klimzaal Biover Sport om gericht promotiemateriaal te ontwikkelen naar lokale jongerengroepen toe.

Het voeren van een naamsbekendheidonderzoek voor klimzaal Biover Sport om gericht promotiemateriaal te ontwikkelen naar lokale jongerengroepen toe. Het voeren van een naamsbekendheidonderzoek voor klimzaal Biover Sport om gericht promotiemateriaal te ontwikkelen naar lokale jongerengroepen toe. Student Niels Daubry Campus Sint-Jorisstraat Academiejaar

Nadere informatie

Inter- (net) -Werken. Afstudeerscriptie Bas Slutter (99004054) Haagse Hogeschool, Integrale veiligheidskunde, deeltijd 4

Inter- (net) -Werken. Afstudeerscriptie Bas Slutter (99004054) Haagse Hogeschool, Integrale veiligheidskunde, deeltijd 4 Inter- (net) -Werken Afstudeerscriptie Bas Slutter (99004054) Haagse Hogeschool, Integrale veiligheidskunde, deeltijd 4 20-05-2010 Voorwoord Voor u ligt mijn afstudeeronderzoek voor het vierde en laatste

Nadere informatie

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Stefanie Moermans, K.U. Leuven Promotor: Ann Roex, K.U. Leuven Co-promotor: Bert Aertgeerts, K.U. Leuven Praktijkopleider: Joke Van den Heuvel

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

Marketing in de non-profitsector

Marketing in de non-profitsector KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN Marketing in de non-profitsector Invloed van de interactieve media op de communicatie: Oxfam als casestudy

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN DE INTERNATIONALE 'MARKTPOSITIONERING' VAN KLEINE NGO'S UIT HET GLOBALE ZUIDEN VIA NIEUWE MEDIAPLATFORMEN. EEN ONLINE TOEPASSING. Beleidsrapport

Nadere informatie

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Enschede, november 2011 A.H.G. Zoontjes Universiteit Twente Bacheloropdracht

Nadere informatie

De nieuwe Anthony Nesty in 2028

De nieuwe Anthony Nesty in 2028 2012 De nieuwe Anthony Nesty in 2028 Een casestudie naar hoe de bewoners van Amsterdam Zuidoost meer betrokken kunnen raken bij het zwemmen in het Bijlmerbad Afstudeeropdracht Ferry Jainathsingh Hogeschool

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Innovatief fietstoerisme: Hoe kan een innovatief product het fietstoerisme in West-Vlaanderen verder stimuleren?

Innovatief fietstoerisme: Hoe kan een innovatief product het fietstoerisme in West-Vlaanderen verder stimuleren? Innovatief fietstoerisme: Hoe kan een innovatief product het fietstoerisme in West-Vlaanderen verder stimuleren? Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Bachelor in het Toerisme en

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Social Media Marketing. Een praktische handleiding voor bedrijven. door Hannes Van de Velde

Social Media Marketing. Een praktische handleiding voor bedrijven. door Hannes Van de Velde Social Media Marketing Een praktische handleiding voor bedrijven door Hannes Van de Velde Woord vooraf Een bachelorproef maak je niet alleen. Een heleboel mensen staat je bij, met alles wat ze te bieden

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Wikipedia voor ICT-best practices

Wikipedia voor ICT-best practices Wikipedia voor ICT-best practices Een eerste verkenning naar wenselijkheid en haalbaarheid In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (DGET) Dialogic innovatie & interactie Utrecht, 31 augustus

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ PROFESSIONELE BELGISCHE VOETBALCLUBS ACADEMIEJAAR 2013 2014

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ PROFESSIONELE BELGISCHE VOETBALCLUBS ACADEMIEJAAR 2013 2014 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ PROFESSIONELE BELGISCHE VOETBALCLUBS Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vijfde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vijfde werkingsjaar (1/11/2012 31/10/2013) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 5 1 Algemeen... 6 1.1

Nadere informatie

Kennis op de rails. Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen

Kennis op de rails. Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen Kennis op de rails Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen Costiaan Mesu 1019161 I4a Bedrijfskundige Informatica Faculteit Economie & Management Hogeschool van Utrecht COPYRIGHT

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Bedankt voor jullie hulp en steun: ze zal niet snel vergeten worden! Karen Dejaegher

WOORD VOORAF. Bedankt voor jullie hulp en steun: ze zal niet snel vergeten worden! Karen Dejaegher WOORD VOORAF Ter afsluiting van mijn studies Handelsingenieur, optie Technologie aan de Universiteit Hasselt (voormalig Limburgs Universitair Centrum) schreef ik deze eindverhandeling. Het onderwerp van

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

Welke bezoekers packages kunnen we koppelen aan de Biënnale Interieur, zodat Kortrijk kan uitblinken als gastvrije beursstad?

Welke bezoekers packages kunnen we koppelen aan de Biënnale Interieur, zodat Kortrijk kan uitblinken als gastvrije beursstad? Welke bezoekers packages kunnen we koppelen aan de Biënnale Interieur, zodat Kortrijk kan uitblinken als gastvrije beursstad? Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Bachelor in het

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Talentontwikkeling: beleving van de individuele medewerker

Talentontwikkeling: beleving van de individuele medewerker Talentontwikkeling: beleving van de individuele medewerker Talent development: Through the employees eyes Master thesis Strategisch Human Resource Management Yfke van der Sloot Student nr. 839095221 Open

Nadere informatie