Big Data Innovatie in de Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Big Data Innovatie in de Zorg"

Transcriptie

1 DOORBRAAKPROJECT BIG DATA Big Data Innovatie in de Zorg Verslag van de bijeenkomst op 3 juni 2014 Auteur Maartje Breeman Een enthousiaste groep van 70 professionals uit de ICT- en zorgsector nam deel aan de bijeenkomst Big Data innovatie in de Zorg op 3 juni jongstleden, welke werd georganiseerd door het Doorbraakproject Big Data (www.doorbraakmetbigdata.nl).tijdens deze bijeenkomst stond de vraag centraal: hoe met big data te innoveren en waarde te creëren in de zorgsector? Een aantal organisaties vertelden aan de hand van inspirerende casussen hoe zij big data benutten. Aan bod kwamen onder andere: procesoptimalisatie voor ziekenhuizen, big data innovatie vanuit de patiënt bezien en verschillende initiatieven waarbij (analyses van) gezondheidsdata beschikbaar gesteld worden voor onderzoek en voor de behandeling van patiënten. Daarna gingen de deelnemers uiteen in deelsessies waarbij besproken werd hoe barrières voor big data benutting te slechten.

2 Inhoudopgave Inleiding door dagvoorzitters 1 Carelliance 2 Ziekenhuis de Gelderse Vallei 3 Nivel 4 PharmaPartners 5 LifeLines 5 BDVC/ KPMG 6 Barrières benoemen 7 Deelsessie 1: versnellen van (wetenschappelijke) big data innovatie 8 Deelsessie 2: Het samenbrengen Big Data initiatieven 9 Deelsessie 3: Het verhogen van Big Data leervermogen 10 Deelsessie 4: Het wegnemen van privacy issues rondom Big Data 11 Afsluiting 12

3 Inleiding door dagvoorzitters Eric van Tol, aanjager van dit publiek private Doorbraakproject Big Data en mededagvoorzitter, opende met een toelichting op big data en het doorbraakproject zelf. Volgens Van Tol is big data een technische evolutie, geen revolutie. Het veroorzaakt echter wel een sociologische revolutie. We beginnen eigenlijk pas net te beseffen hoe ongelooflijk veel data we hebben en wat we er mee zouden kunnen. Er zijn in Nederland dan ook nog te weinig voorbeelden te vinden van optimale big data benutting. Daarom is er op initiatief van het kabinet een publiekprivate samenwerking opgericht om een doorbraak te bevorderen in de toepassing van big data. Er zijn vele definities van big data. Het doorbraakproject houdt niet de grootte van de datasets als criterium aan. Wat voor een streekziekenhuis als big te kwalificeren valt, is dat niet voor bijvoorbeeld Google. Jacqueline Baardman, adjunct directeur van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en mededagvoorzitter, nam het stokje van Van Tol over en gaf haar visie op het belang van big data voor de verbetering van de zorg en de emancipatie van de patiënt en cliënt. Een oplossingsrichting voor betere benutting van big data in de zorg: zet de patiënt aan het roer. Baardman haalde cijfers aan waaruit blijkt dat vijftig procent van de behandelingen niet effectief is. Meer informatie (ook gegenereerd door de patiënt zelf) en het beter delen van informatie levert diepere inzichten op en als gevolg daarvan innovatie. Daarnaast kan data over behandelingen en zorginstellingen de patiënt in staat stellen geïnformeerde keuzes te maken. Patientslikeme.com is een mooi voorbeeld van een benchmark community, waar mensen hun eigen situatie kunnen vergelijken met die van anderen, tips kunnen uitwisselen en de eigen gezondheidsdata delen om zo medische research mogelijk te maken. Zorgkaartnederland.nl (NCPF) is een ander goed voorbeeld; dat met bezoekers per maand en verhalen een succes te noemen is. 1 Het streven van de NCPF is dan ook om data in het publieke domein te krijgen. Data (big & open) doorbreekt monopolies. Daarnaast pleit het NPCF voor een persoonlijk gezondheidsdossier waar de patiënt de toegang tot bepaalt en waarmee de patiënt

4 zelf ook informatie kan aandragen ten bate van zijn behandeling. De NPCF onderzoekt nog welk economisch model een dergelijk dossier kan dragen. Er is echter nog wel wat nodig om praktische en wettelijke barrières te slechten om deze doorbraak naar het publieke domein mogelijk te maken. Baardman noemt cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (zoals het verkrijgen van een digitale afdruk van het dossier). Maar ook het verbeteren van de betrokkenheid van patiënten bij de gegevensverwerking is een belangrijk aandachtspunt. In het verlengde daarvan moet ook veel meer aandacht besteed worden aan het opbouwen van het vertrouwen in de privacy waarborging. Daarnaast zit iedereen op zijn eigen data, data delen in de zorg is bij lange na geen vanzelfsprekendheid. Ook is er sprake van gebrekkige uitwisseling van gegevens omdat leveranciers standaardisatie bemoeilijken of omdat er geen goede standaarden zijn. Baardman roept ten slotte op om de patiënt de voordelen te laten inzien van databenutting, op die manier los je (wettelijke) beperkingen op, doordat patiënten dan makkelijker toestemming geven. Na de presentatie is er ruimte voor een gesprek met de aanwezigen. Er wordt een discussie gevoerd over het eigenaarschap van data. Is de patiënt beheerder of eigenaar van de over hem verzamelde data en de diagnoses die op basis daarvan gesteld worden? Er wordt gezegd dat eigenaarschap niet het issue is, de vraag is wie het gebruiksrecht heeft en wat je met de data mag doen. Het cruciale punt is dan: wie mag in een conflictsituatie de knoop doorhakken? Carelliance Het delen van data levert gezondheidswinst, de patiënt is daar een actieve participant in. Peter Walgemoed, directeur van Carelliance, spreekt over het dataservice ecosysteem dat Carelliance opzet. Hierbij worden de mycees data van borstkanker en aangeboren afwijkingen direct voor patiënt en onderzoek beschikbaar gemaakt. De communicatie tussen patiënt en zijn behandelaar staat hierbij centraal en behandelresultaten worden direct vergeleken met patiënten met een gelijksoortig ziektebeeld. De onderzoeker krijgt toegang tot een Nederlandse catalogus van alle borstkanker data en kan na het indienen van een goedgekeurd projectvoorstel (big data) onderzoek doen. Toestemming voor hergebruik van de data voor onderzoek is per project bepaald door de patiënt, daarbij ondersteund door de patiënten community en een landelijk op te zetten medisch-ethische toetsingscommissie voor big data onderzoek op het gebied van (borst)kanker en aangeboren afwijkingen. Peter is geïnspireerd geraakt door de Amerikaanse pilot: het OpenNotes Project (myopennotes.org), dat behandelaars de mogelijkheid geeft om patiënten de hen betreffende aantekeningen te laten lezen. Zowel dokters als patiënten wilden er na afloop van de pilot massaal mee door gaan. Het initiële project is dan ook uitgebreid van naar meer dan een miljoen patiënten. Peter ziet een kans om dit ook in Nederland voor elkaar te krijgen. Carelliance speelt in op de trend dat de patiënt zelf informatie gaat meenemen en verwacht dat deze actief gebruikt wordt. Daarnaast wil de patiënt steeds 2

5 vaker een kopie van de gegevens die je als behandelaar over hem opslaat. Inmiddels staat de omgeving met een gebruiksvriendelijke interface klaar en kunnen organisaties en zorgprofessionals aansluiten en meedoen. Uitdagingen liggen nog op het vlak van standaarden om systemen en apparatuur te koppelen en dataopslag (liever op cartridges in een datacentrum dan in de cloud). In de discussie komt naar voren dat men niet zozeer een probleem ziet in standaarden (want technische aspecten zijn oplosbaar als je het echt wilt), maar dat men in de praktijk nog geen business case ziet: patiënten willen het wel, maar willen er niet voor betalen. In een reactie wordt gezegd dat je kunt besluiten om in overleg met patiëntenorganisaties, het zo fundamenteel te vinden, dat het onder de basisverzekering moet vallen. Een deelnemer werpt de vraag op wat te doen, wanneer een patiënt aankomt met data die hij zelf verzameld heeft (met al dan niet medisch gecertificeerde apparaten). Moet of mag de arts dat dan gebruiken? En zo ja, wie is er dan verantwoordelijk voor als de data niet klopt en de behandeling daardoor niet goed zou zijn? Dit punt wordt door aanwezigen herkend, maar tegelijkertijd is een en ander al helder; zo geeft de Medical Device Directory richting inzake de vereisten waaraan apparatuur moet voldoen om betrouwbare gegevens op te leveren. Ziekenhuis de Gelderse Vallei Procesoptimalisatie d.m.v. big data benutting levert kostenbesparingen op. Rik Eding, dataspecialist van het Ziekenhuis de Gelderse Vallei, vertelde over het toenemende gebruik van big data in het ziekenhuis. De benutting van big data is in De Gelderse Vallei begonnen vanuit de wens het logistiek proces efficiënter te maken. Al gauw bleek dat het veel breder nut heeft. Door de groeiende complexiteit van het ziekenhuiswezen en de noodzaak om zelf geld te verdienen, werd het steeds belangrijker om goed, snel en gedetailleerd inzicht te krijgen in inkomsten, uitgaven, logistiek, kwaliteit etc.. Inmiddels wordt big data dan ook voor veel meer doeleinden ingezet en is de hoeveelheid te gebruiken data explosief gegroeid. Databronnen zijn o.a.: patiëntenstromen, inkomsten, marktaandelen, informatie van zorgverzekeraars en aanvraagverzoeken van huisartsen. De Gelderse Vallei integreert ook externe (open) databronnen (zoals CBS data en geo-informatie). Dankzij een completer beeld kan beter ingespeeld kan worden op individuele situaties. Door het visualiseren van de data kunnen medewerkers bovendien heel snel bottlenecks opsporen in bijvoorbeeld de zorglogistieke processen rondom patiënten en deze oplossen. Zo zijn nu ontslag- en opnamemomenten beter op elkaar afgestemd, waardoor er geen sprake meer is van tijdelijke tekorten aan bedden. Met behulp van Big Data is de Gelderse Vallei sneller in staat om niet alleen vast te kunnen stellen: Wat is er gebeurd? maar ook: Wat kunnen we verwachten?. Op een vraag uit het publiek of de winst van big data in geld uit te drukken is, vertelt Eding dat er door de 3

6 efficiëntieslag bijvoorbeeld een verpleegafdeling gesloten kon worden, terwijl er niet minder patiënten of verpleegkundigen zijn. De inzet van big data is dus succesvol tot nu toe maar het heeft ook vragen met zich meegebracht. Zo is niet altijd helder hoe ver je kunt en mag gaan in relatie tot privacy. Een ander punt is dat de hoeveelheid data zo sterk stijgt, dat het een uitdaging is het overzicht te bewaren; om te blijven focussen op de vraag en het onderscheid te blijven maken tussen interessante en nuttige data. Ten slotte is de kennis en kunde van medewerkers om met big data om te kunnen gaan een aandachtspunt. Nivel Analyses van grote hoeveelheden data ontkrachten mythes en leveren solide bewijs voor de juiste hypotheses. Robert Verheij is als programmaleider van de Zorgregistraties eerste lijn werkzaam voor het NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg). De Zorgregistraties eerste lijn bevat o.a. geanonimiseerde, longitudinale gegevens van 1,6 miljoen huisartsenpatiënten, maar bijvoorbeeld ook van patiënten van eerstelijnspsychologen en twintig miljoen apotheekverstrekkingen. Data wordt verrijkt met externe bronnen zoals sociaaleconomische gegevens (CBS) en allerlei zorgregistraties. Met deze gegevens over gezondheidsproblemen, behandeling, medicatie en behandelresultaten, beantwoordt het NIVEL vragen over het voorkomen van ziekten en aandoeningen, de zorg die men daarvoor gebruikt, en de kwaliteit van die zorg. Deelnemers krijgen feedback uit het systeem: inzicht in de behandeling en een benchmark met vergelijkbare casussen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan op de data. Een voorbeeld van één van de onderzoeken die gedaan zijn met de beschikbare data: in 2006 veranderde de financiering in de zorg en worden huisartsen nu per consult betaald. Een onderzoeker toetste de hypothese dat dit een perverse prikkel is om patiënten vaker langs te laten komen. Dit bleek niet of nauwelijks het geval te zijn, de medische ethiek weegt blijkbaar zwaarder dan dergelijke financiële prikkels. De uiteindelijke onderzoeksresultaten worden publiekelijk beschikbaar gemaakt via de website. De website biedt antwoord op de vragen: Wie heeft welke gezondheidsproblemen? Welke eerstelijnszorg gebruiken mensen voor die gezondheidsproblemen? Wat is de kwaliteit van die zorg? NIVEL Zorgregistraties is afhankelijk van het vertrouwen van deelnemers (zorgaanbieders), stakeholders (koepels, overheid) en patiënten. Op het gebied van verwerking van persoonlijke gegevens, zeker in de zorg, komt vertrouwen te voet en gaat te paard. Er zijn dan ook maatregelen genomen op het gebied van privacy en governance om dat vertrouwen te waarborgen. Datasubjecten worden geïnformeerd via posters in wachtkamers. Ook hebben deelnemers zeggenschap via hun koepels. Er is een opt-out regeling. Er worden privacy impact assessments 4

7 gedaan. De data wordt geanonimiseerd en gepseudonimiseerd. Er worden checks gedaan op de kwaliteit van de data. Er is een onafhankelijke ethische toetsing voordat er onderzoeksvoorstellen goedgekeurd worden en deze aanvragen zijn ook openbaar. Uiteraard is er voldoende aandacht voor beveiliging. PharmaPartners Diepere inzichten, dank zij big data analyses, leiden tot voorkomen in plaats van genezen. Remco Wijngaarden, senior business analist innovatie bij PharmaPartners, gaf in zijn presentatie inzicht in de zorgsystemen die PharmaPartners ontwikkelt en beheert voor huisartsen, huisartsenposten, openbare- en ziekenhuisapotheken, medisch specialisten en geïntegreerde eerstelijns zorgorganisaties. Hierin zitten 5,5 miljoen medische dossiers en 9 miljoen farmaceutische dossiers. Het doel is om zorg op maat mogelijk te maken en medische kennis te vergroten. Maar ook om inzicht te bieden in effectiviteit (of gebrek daaraan) van huidige financieringsmodellen en het protocollair werken. Eén van PharmaPartners big data initiatieven is de ontwikkeling van een geïntegreerd systeem waarin zorg en onderzoek gekoppeld is ten bate van zorgoptimalisatie. Het eerste toepassingsgebied is zorg en preventie bij Diabetes en Cardiovasculair Risicomanagement. Het is opgezet vanuit de gedachte dat de beste zorg dichtbij huis, in samenhang geboden en multidisciplinair georganiseerd is. Uit allerlei parameters wordt gesignaleerd wanneer een patiënt zieker dreigt te worden, zodat preventieve actie mogelijk is. De patiënt heeft inzicht in zijn gegevens via een persoonlijk gezondheidsportaal. Deze persoonlijke gezondheidsdossiers komen ook in een centrale database waarop derden in de toekomst op verzoek van de klant kunnen koppelen of applicaties aanbieden (Appstore). Uitdagingen liggen op het vlak van vertrouwen (hoe betrek je de patiënt? Wat vinden ze van dergelijke dataverzamelingen?). Een andere uitdaging is de op stapel staande Europese Verordening Dataprotectie. Hierbij stelt Wijngaarden de vraag of het doelbindings- en het toestemmingsvereiste zal leiden tot het verplichten van opt-in. LifeLines Mensen zijn enthousiast en intrinsiek gemotiveerd om data te delen als dat ten bate is van de gezondheid van allen. Salome Scholtens, manager Research Office van LifeLines, vertelde vervolgens over LifeLines, dat deel uit maakt van een (inter) nationaal netwerk van biobanken. Het is een van s werelds grootste bevolkingsstudies met gegevens over gezonde mensen, die opgeslagen zijn in een enorme biorepository LifeStore. Het is een onderzoeksinfrastructuur, dat een unieke bron biedt voor wetenschappers. Er worden gegevens opgeslagen over o.a. over biomedische metingen, externe 5

8 databronnen zoals milieurisico's, (epi) genetica, door mensen zelf gegenereerde data (quantified self), voeding, psychologische en sociale factoren, alsmede gegevens over het zorggebruik. Het biedt de mogelijkheid om vraagstukken integraal te kunnen benaderen om vragen te beantwoorden zoals; waarom de ene mens gezond oud wordt en de ander niet. Het biedt kans op een meer gepersonaliseerde risicoprognose. Vanwege de gevoeligheid van de gegevens, de grote omvang van de data, en de wens om de gegevens te verstrekken aan onderzoekers wereldwijd zijn innovatieve Big Data IToplossingen ontwikkeld: een beveiligde virtuele omgeving gebruik makend van state of the art high performance computing. Data is doorzoekbaar en extern te benaderen, maar dat kan niet uit de beveiligde omgeving gehaald worden. Scholtens ziet kansen, maar ook uitdagingen voor big data in de zorg. Uitdagingen liggen op het vlak van ICT, zoals opslagcapaciteit. Een ander aandachtspunt is privacy: vertrouwen winnen van mensen, verantwoordelijkheid voor de bescherming van de privacy (anonimiseren en beveiliging) beleggen en het zorgen dat mensen weten waar ze ja op zeggen (informed consent). Ten slotte moet ook duidelijk zijn wie eigenaar is van welke data en wie waar bij kan. BDVC/ KPMG De winst van big data zit in het halen van nieuwe inzichten uit bestaande data, dank zij de combinatie van verschillende datasets. Oscar Wijsman (programmacoördinator Big Data Value Center) en Egge van der Poel, adviseur Zorg & IT KPMG vertellen over de vereniging Dutch Health Hub (DHH), waarin partijen samenwerken om op een innovatieve manier te kunnen omgaan met alle beschikbare data in de zorg. De vereniging combineert de behoefte van de zorgsector met de mogelijkheden die marktpartijen (zouden) kunnen bieden. 6 Het streven is om problematiek rond om data lock in (silo s) in huidige toepassingen te adresseren, gelijke kansen in de markt te bevorderen, hergebruik van de al beschikbare gegevens te stimuleren en om vraag en aanbod beter op elkaar aan te sluiten. De DHH beoogt kennis en kunde over de omgang met big data te delen en een marktplaats te bieden voor diensten.

9 Zo zijn KPMG en Vancis bezig met het opzetten van een not-for-profit initiatief op het gebied van healthcare. Het idee is om door het koppelen van gegevens, nieuwe inzichten te kunnen verkrijgen op het gebied van comorbiditeit en sudden death bij epilepsiepatiënten. Er is momenteel geen informatie over comorbiditeit in de database van de Stichting Epilepsie in Nederland (SEIN). Het idee van KPMG & Vancis is dan ook om de SEIN database te koppelen aan de Achmea health data base. Om het project te laten slagen is het essentieel om de steun van de community te verkrijgen (SEIN en de patiënten), de data (Achmea en SEIN), veilige opslag en verwerking (Vancis) en goede analyses (SEIN en KPMG) en dit in een multidisciplinair team aangepakt. Barrières benoemen In opmaat naar de deelsessies vat Eric van Tol samen welke knelpunten voor big data in de zorg in de presentaties en vanuit de zaal naar voren komen: Gebrekkige uitwisseling van gegevens: o Mensen en organisaties zijn niet snel geneigd om hun data te delen o o Leveranciers bieden de mogelijkheden tot uitwisseling niet de zorg heeft de nodige hoeveelheid (semantische en technische) standaarden maar deze sluiten niet zodanig op elkaar aan, zijn te ingewikkeld of kunnen niet zodanig in combinatie met elkaar gebruikt worden dat er integraal en eenvoudig van alle beschikbare data gebruik gemaakt kan worden o Onbekendheid met het organiseren van toegang tot de data o Gebrekkige datakwaliteit Financiering: o Nog geen levensvatbare business modellen o ongelijke kosten -baten verdeling o verstoorde marktwerking Absorptievermogen van organisaties: o Onvoldoende kennis en kunde van medewerkers o Gebrek aan bewustzijn bij het bestuur Privacy: hoe ga je om met vertrouwelijke data? o Hoe win je het vertrouwen van patiënten? o Welke eisen stelt de wet precies, hoe vul je open normen in en hoe moet je dat naar de praktijk vertalen (bijvoorbeeld: het gebruik van het BSN, of is opt-in of opt-out van toepassing op mijn situatie? Wie is eigenaar/bewerker van de data?)? o Hoe richt je privacy by design in je organisatie in (een verantwoorde omgang met gegevens en bewustzijn van het belang daarvan inbakken in cultuur en processen)? o Veilige ICT en een veilige omgang met ICT o De waterdichtheid van anonimiseren/pseudonimiseren bij grote hoeveelheden gevarieerde datasets Onbekendheid met de nieuwe mogelijkheden: o Van big en open data o Data analyse en visualisatie methoden en -technieken. 7

10 Deelsessie 1: versnellen van (wetenschappelijke) big data innovatie o.l.v. Susan Branchett (Netherlands escience Center) en notulen Elgert Verhoef (Doorbraakproject) De aanwezigen geven aan behoefte te hebben aan; Het benoemen van kansen te (i.p.v. te focussen op de barrières) Om zelf niet opnieuw het wiel uit te vinden: te leren van elkaar De mogelijkheid om te kijken wie oplossingen (expertise en methoden e.d.) heeft en deze dan te matchen met diegenen die nog met vragen zitten Deelnemers zien kansen om de zorg persoonlijk te maken (preventie, diagnostiek, behandeling en medicatie op maat). Big data verbetert de methoden om te voorspellen wie welke zorg in de toekomst nodig zal hebben. Betere voorspellingen leidt tot efficiencywinst en een betere behandeling van patiënten. Mede daardoor zal big data benutting bijdragen aan een duurzamere gezondheidszorg. Ten slotte biedt het koppelen van interne zorgdata koppelen aan externe (open) databronnen mogelijkheden voor innovatie op het gebied van zowel wetenschap, procesoptimalisatie als een meer personalised care. Barrières: De gevestigde orde (de traditionele onderzoeker) moet nog meegenomen worden in een nieuwe manier van werken (data delen). Er is een paradigmaverschuiving nodig. Minder in hokjes denken Nieuwe beroepen (datawetenschappers) spelen een steeds belangrijkere rol, maar zijn die er genoeg? Er is niet altijd een clinical trial nodig. In sommige gevallen zou ongetwijfeld d.m.v. dataanalyse vastgesteld kunnen worden welke verbeteringen er mogelijk zijn Datakwaliteit Datakoppelingen Onzekerheid: je weet van te voren niet wat je eruit krijgt. Je investeert dus terwijl er een onzekere uitkomst is Ten slotte wordt de vraag gesteld: Wat is nodig voor een internationale klinische infrastructuur? Hoe op te lossen? Pressure cooker sessies (multidisciplinaire kennis bundelen)/ summer bootcamps Gerichte vraag en aanbod opzetten, bijvoorbeeld ten aanzien van het realiseren van cerebrovasculair accident (CVA) voorspelmodellen om zo hersenbloedingen en herseninfarcten te kunnen voorspellen Hoogleraren vroegtijdig aanhaken bij data innovatie Om data te kunnen delen zullen standaarden (t.b.v. mining) op internationaal niveau moeten komen In plaats van clinical trials, zal er een herijking van evidence moeten plaatsvinden Evangeliewerk: voorbeeldcasussen laten zien en ambassadeurs zoeken en subsidiegevers overtuigen 8

11 Deelsessie 2: Het samenbrengen Big Data initiatieven onder leiding van Erik Wijnen (min. EZ) en notulen door Oscar Wijsman (BDVC) In het veld worden verschillende aanpakken gevolgd om big data kansen te benutten en te financieren. Een aantal big data intiatieven in de zorg heeft moeite om te komen tot een gezond financieringsmodel op basis van bekostiging voor toepassingen en diensten door gebruikers. Het huidige financieringsmodel in de zorg remt innovatie en product- en dienstontwikkeling. De sterke focus op het drukken van kosten (zoals nu met de voorgestelde 0% restitutieverzekering) maakt dat potentiële afnemers van de diensten (de instellingen) deze niet gaan uitproberen want dat betekent up front investeren en dat doen ze niet, het is alleen bezuinigen. Om dit te doorbreken zijn de volgende suggesties gedaan: Meedenken met NPCF over het belang van een persoonlijk gezondheidsdossier met een heldere bekostiging, inclusief randwoordwaarden voor big data toepassingen, zoals privacy, open data, standaarden en beveiliging. Dit naar analogie van de bekostiging van ketenzorg. Het Persoonlijk Gezondheids Dossier (PGD) wordt als een breekijzer gezien om de data uit de silo s te gaan krijgen. Er zullen meerdere PGD s gaan ontstaan, de vraag is hoe die dan met hun data om zullen gaan. Voorkomen moet worden dat er meerdere ICT-aanbieder specifieke dataplatforms zijn (met weer hun eigen lock-in): de variatie en business case - moet in de applicatiekant zitten. Aansprekende voorbeelden onder de aandacht brengen, waar is aangetoond wat de toegevoegde waarde/ de business case is van big data in de zorg (kwantitatief, kwalitatief), bijvoorbeeld voor een bepaalde aandoening. In de deelpresentaties van de zorgbijeenkomst werd weinig business case informatie gegeven. Bij NPCF zou meer informatie voorhanden zijn om breed te kunnen communiceren. Aanboren van nieuwe financieringsmogelijkheden. Gedacht werd aan het betrekken van zorgverzekeraars en investeringsmaatschappijen. Verzekeraars kunnen innovatie stimuleren en belonen. EZ zal in de zomer een nieuw investeringsfonds lanceren voor risicodragend kapitaal. Indien daarover meer bekend is zal dat via de website worden gecommuniceerd. De wijze waarop financiering van research in de zorg nu plaatsvindt moet anders. Er is geen inzicht wat de onderdelen werkelijk kosten ( ICT is gratis voor de onderzoeker ) en daarmee blijft iedereen in een bestaande werkwijze hangen. De behoefte aan een aan veilige, betrouwbare, neutrale en voor alle betrokken partijen beschikbare datahub zal een aanjager zijn voor diensten. In feite is dit ook de grondgedachte achter de vereniging Dutch Health Hub en de invulling die Peter Walgemoed er met zijn dienst aan geeft. In het verlengde van bovenstaande: met gesubsidieerde dataplatforms valt niet te concurreren als ondernemer en zoiets moet je niet willen opzetten. Ten aanzien van het gebruik van de data moet er een level playing field zijn 9

12 Deelsessie 3: Het verhogen van Big Data leervermogen onder leiding van Eric van Tol en notulen door Frank Heere (SURFsara) Er heerst er nog altijd onduidelijkheid over de definitie van big data. Het thema zit daarmee nog teveel in de hype curve en er is nog te weinig besef wat big data exact inhoudt. De vraag is of dit punt echt opgelost gaat worden, er zijn vele definities, en veel zijn ook juist. Wat wel kan helpen zijn best practices, dus het ontsluiten van concrete, geslaagde voorbeelden. En hiermee ook op metaniveau laten zien wat de waardecreatie is voor organisaties. Het tweede aandachtspunt, welke gerelateerd aan het eerste punt, is dat bedrijven zich te weinig bewust zijn van de mogelijkheden van big data en welke stappen er nodig zijn om er meerwaarde uit te halen. Met name de awareness bij het hoger (niet ICT) management. Bedrijven zouden geholpen kunnen worden met een volwassenheidsscan. Een benchmark voor bedrijven om te bepalen hoever ze op weg zijn naar big data en welke stappen en hordes er nog genomen moeten worden. Een gestandaardiseerde (geaccrediteerde?) methodiek zou hierbij erg wenselijk zijn. Er is ten slotte besproken of het mogelijk is om een organisatie ineens over te laten stappen op Big Data, kortom om de traditionele business intelligence stap over te slaan en direct op Big Data over te stappen. Dit blijkt in de praktijk niet aan te bevelen, het is aan te raden om een organisatie in stappen over te laten gaan op big data. Tot slot is er een sterke behoefte aan standaardisatie van data binnen de zorg en de propagatie hiervan binnen de zorgsector. 10

13 Deelsessie 4: Het wegnemen van privacy issues rondom Big Data onder leiding van Sergej Katus (PM Partners) en notulen door Maartje Breeman (ECP) Bij praktisch privacy management, inclusief open aanpak en communicatiebeleid, is er geen enkele reden voor hoge boetes en worden privacy discussies marginaal. Sergej Katus (Privacy Management Partnerts) zette in driekwartier uiteen dat het mogelijk is om big data te benutten en tegelijkertijd binnen de grenzen van de wet te blijven. Het valt hem op dat vaak uit het oog verloren wordt dat privacywetgeving bedoeld is om groei en innovatie te bevorderen, maar dan wel met respect voor het individu (want privacy blijft een grondrecht). Katus waarschuwt tegen een gejuridiseerde of verkrampte aanpak en pleit voor een praktische benadering van privacy. De wet helpt door de sleutelcriteria aan te reiken waarmee maatschappelijk verantwoord om gegaan kan worden met data. Privacyrisico's ontstaan pas wanneer privacy niet op een praktische manier wordt meegenomen als randvoorwaarde. Een goede privacyaanpak kenmerkt zich door visie en sturing op het thema (good governance accountability 'Privacy by Design). Vergeet alleen niet om ook goed te blijven communiceren. Want een juridische license to operate en maatschappelijk draagvak zijn twee verschillende dingen. Vooral Katus opmerkingen over toestemming kwamen voor de aanwezigen als een verrassing. Katus legt uit dat mensen weliswaar vaak zeggen dat toestemming ( opt-in ) verplicht is. Maar privacywetgeving is juist gebaseerd op de gedachte dat alleen bij hoge uitzondering om toestemming moet worden gevraagd. In die zin is toestemming waar het niet nodig juist strijdig met de wet. Want privacy heeft geen voorrang op andere legitieme belangen zolang de aanpak maar privacybestendig genoeg is ('passende waarborgen'). Als het niet nodig is, is het zonde om toestemming te vragen, omdat de rompslomp zowel kostenverhogend als gebruiksonvriendelijk is. Bovendien is het een eeuwige bron van misverstanden en (juridische) discussie. Katus benadrukt dat praktisch privacybeleid eigenlijk niets anders dan digitale klantgerichtheid en goed werkgeverschap. Hoe profiteren mens en organisatie optimaal van big dat, zonder in de problemen te komen door administratieve vergissingen en krakkemikkige informatievoorzieningen? Privacybestendigheid ontstaat door gezamenlijk, integraal te werken aan een eerlijke, veilige en betrouwbare aanpak. Betrek de patiënt(organisaties) en werknemer bij het bedenken van oplossingen en bouw daarmee tegelijk aan vertrouwen, begrip en draagvlak. Op de vraag uit de zaal wat te doen met het CBP als deze toezichthouder te weinig oog heeft voor praktische oplossingen, adviseert Katus om een professionele functionaris voor de gegevensbescherming aan te trekken. Zo iemand is, naast het CBP, óók wettelijk toezichthouder en kan op constructieve wijze het gesprek aangaan. Ook de maatschappelijke dialoog helpt, wat op brancheniveau georganiseerd kan worden. Tegelijkertijd moeten organisaties dan ook goede wil 11

14 tonen en zorgen voor échte oplossingen. Voor zover het CBP bij haar standpunten blijft, kan je kiezen om te plooien of de gang naar de rechter niet te schuwen, evt. met steun van koepelorganisaties. De zaal geeft aan dat haalbaarheid en betaalbaarheid inzake bijv. beveiliging struikelblokken zijn. Katus herkent dat. Maar prioriteiten worden anders wanneer de organisatie, met name bestuurders, het strategisch belang van privacy management inzien. Bovendien is een praktische aanpak niet zozeer een kwestie van extra kosten maar eerder een kwestie van een andere focus en grip op bedrijfsprocessen en ICT. Dat kan ook kostenbesparingen opleveren. Privacy verandert dan van struikelblok in een reputatieversterker en innovatie-enabler. Of bekijk het vanuit het perspectief van de vermindering van aansprakelijkheidsrisico's. Nederland introduceert momenteel boetes voor gebrekkig privacybeleid, die onder nieuwe EU-wetgeving waarschijnlijk verder oplopen tot 100 miljoen Euro of 5% van de jaaromzet. Afsluiting Na deze kennisintensieve middag sloten Eric van Tol en Jacqueline Baardman af met de uitnodiging om, tijdens de borrel en ook na 3 juni, contact te leggen met elkaar en met het doorbraakteam om zo een doorbraak voor big data te bevorderen in de zorg. Het zou mooi zijn als partijen met een vraag in contact komen met partijen die de vraag kunnen beantwoorden en/of als partijen gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. Ten slotte was er ruimte tot napraten en werden de eerste contacten gelegd, onder het genot van een hapje en een drankje. Wie zijn wij? Het doorbraakproject is een samenwerking van het Big Data Value Center, TNO, Netherlands escience Center, SURFSARA, ECP, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken. Het doorbraakproject Big Data helpt organisaties en ondernemers inzien waar kansen liggen om meerwaarde uit big data te halen en hoe dit aan te pakken. Eric van Tol is trekker van het project. Het doorbraakproject wil o.a. met dit evenement maatschappelijke opgaven slimmer aanpakken. Meer informatie vindt u op 12

Big Data innovatie in de Zorg

Big Data innovatie in de Zorg Big Data innovatie in de Zorg Verhogen Big Data leervermogen Point Break 13:00 Opening Eric van Tol, aanjager ICT doorbraakproject Big Data en Jacqueline Baardman, Adjunct directeur Patiëntenfederatie

Nadere informatie

NIVEL Zorgregistraties: Big data van en voor de eerste lijn. Robert Verheij, Programmaleider NIVEL Zorgregistraties

NIVEL Zorgregistraties: Big data van en voor de eerste lijn. Robert Verheij, Programmaleider NIVEL Zorgregistraties NIVEL Zorgregistraties: Big data van en voor de eerste lijn Robert Verheij, Programmaleider NIVEL Zorgregistraties r.verheij@nivel.nl NIVEL Zorgregistraties als voorbeeld van een learning health system

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Hoeveel mensen hebben last van depressie?

Hoeveel mensen hebben last van depressie? Hoeveel mensen hebben last van depressie? Per 1000 patiëntjaren Welke gezondheidsproblemen hebben mensen met depressie nog meer? Belangrijkste co-morbiditeit bij depressie: hypertensie (14%) Diabetes (12%)

Nadere informatie

DIGITALE ZORG EN PRIVACY

DIGITALE ZORG EN PRIVACY DIGITALE ZORG EN PRIVACY MAARTEN VERKERK DANIEL TIJINK ALDERT DE JONGSTE INLEIDING 1 Samenleving wordt steeds complexer 2 Meer aandacht voor individu (pluriformiteit) 3 Grote hoeveelheden data 4 Steeds

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Wegnemen van privacy issues Bouwen aan vertrouwen voor big data

Wegnemen van privacy issues Bouwen aan vertrouwen voor big data 05-06-14 Wegnemen van privacy issues Bouwen aan vertrouwen voor big data Mr S.H. Katus sergej.katus@pmpartners.nl www.pmpartners.nl Big Mr. data S.H. in Katus de zorg 3 sergej.katus@pmpartners.nl juni

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

Big Data voor SEIN Samen de sleutel

Big Data voor SEIN Samen de sleutel Big Data voor SEIN Samen de sleutel ECP Jaarcongres 20 november 2014 Egge van der Poel ook namens Roland Thijs en Merel Wassenaar van SEIN Wie ben ik? Technische Natuurkunde Delft: 50/jaar * 80 jaar =

Nadere informatie

IN 5 STAPPEN KLAAR VOOR DE CLOUD

IN 5 STAPPEN KLAAR VOOR DE CLOUD IN 5 STAPPEN KLAAR VOOR DE CLOUD IT is peoples business Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 2 VAN UITDAGING TOT OPLOSSING 3 CONCREET STAPPENPLAN Stap 1 - Introduction & Inspiration Stap 2 - Business Value Stap

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Slimmer Werken in zorg en welzijn

Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Veel organisaties in de zorg zijn op zoek naar handvatten om het werkplezier van medewerkers te vergroten en om een professionele en

Nadere informatie

Visie Ehealth Longfonds

Visie Ehealth Longfonds Visie Ehealth Longfonds Dit document beschrijft de visie en standpuntbepaling van het Longfonds in relatie tot E-health. En is de basis voor de ontwikkelde checklist voor toetsing van E-health initiatieven

Nadere informatie

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz Internetzorg en patiëntportalen Ron van Holland, Nictiz Architectuur in de zorg 21 juni 2012 Agenda Inleiding Context en huidige status Blik op de toekomst Activiteiten Platform Internetzorg Architectuurvraagstukken

Nadere informatie

Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016

Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016 Hoe sluit het eigen patiëntportaal aan op een landelijk basis-pgd? Zorg & ICT 5 april 2016 Wie ben ik? Maarten Wittop Koning Product Developer bij Meddex Positionering van het PGD +316 1009 4870 mwittopkoning@meddex.nl

Nadere informatie

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg HealthValley where health & innovation meet Succesvol innoveren in de zorg 1 Succesvol innoveren in de zorg Health Valley Health Valley is een netwerk van bedrijven, overheden, kennis- en zorginstellingen

Nadere informatie

Bazaar Informatievoorziening in de zorg

Bazaar Informatievoorziening in de zorg Bazaar Informatievoorziening in de zorg Dinsdag 28 januari 2014 Toegang tot Data #TTD Datamanagement en hergebruik van data Bazaar 28-1-2014: Hoe zorgen we samen voor een betere en duurzame informatievoorziening

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Verslag van de NOTaS-Netwerkbijeenkomst over Zorginnovatie

Verslag van de NOTaS-Netwerkbijeenkomst over Zorginnovatie Verslag van de NOTaS-Netwerkbijeenkomst over Zorginnovatie bij Achmea, Divisie Zorg & Gezondheid op 19 juni 2015 Door Oele Koornwinder Op 19 juni 2015 organiseerde NOTaS een goed bezochte netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar Regioregie de weg naar Betere en betaalbare zorg Regioregie 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar De zorg is continu in beweging. Veel gaat goed, maar het kan en moet beter. We zitten met de zorg in

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Hoeveel mensen hebben last van depressie?

Hoeveel mensen hebben last van depressie? Hoeveel mensen hebben last van depressie? Per 1000 patiëntjaren Welke gezondheidsproblemen hebben mensen met depressie nog meer? Belangrijkste co-morbiditeit bij depressie: hypertensie (14%) Diabetes (12%)

Nadere informatie

Integraal of Huisartsgeneeskundig?

Integraal of Huisartsgeneeskundig? Integraal of Huisartsgeneeskundig? Blik op zorg-ict vanuit vier verschillende kanten Bas Leerink 7 april 2017 Verantwoording Vanuit 4 verschillende rollen/gezichtspunten 4 ontwikkelingen die van invloed

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte

Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte 22-10-2015 Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte Hoogleraar en Lector Technologie in de Zorg Directeur Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) TIJD 16.00 tot 16.30 Waar staan

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 AGD

Nationale DenkTank 2014 AGD AGD Achtergrond en uitwerking Door versnippering van gegevens kan de potentie uit zelf gemeten gegevens niet benut worden Probleem Er wordt op dit moment heel veel gezondheidsinformatie gemeten maar door

Nadere informatie

Big Data. Gaat het iets voor de zorg betekenen? Dr N.S. Hekster 18 maart 2015. Big Data in de Zorg. 2015 IBM Corporation

Big Data. Gaat het iets voor de zorg betekenen? Dr N.S. Hekster 18 maart 2015. Big Data in de Zorg. 2015 IBM Corporation Big Data Gaat het iets voor de zorg betekenen? Dr N.S. Hekster 18 maart 2015 1 Introductie Spreker Nicky Hekster Technical Leader Healthcare & LifeSciences IBM Nederland BV Johan Huizingalaan 765 1066

Nadere informatie

Gewoon lekker leven in Vitaal Vechtdal

Gewoon lekker leven in Vitaal Vechtdal Gewoon lekker leven in Vitaal Vechtdal Populatiemanagement in de praktijk HIMSS Las Vegas, 1 maart 2016 Karin Zwager, Medisch Specialist 1 De aanleiding Doelen en overwegingen Doel: Een gezonde bevolking

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Zorginnovatie in het primair proces

Zorginnovatie in het primair proces Zorginnovatie in het primair proces Economische krachtbron m.deheer@interhealth.nl 0653953495 @mjdeheer Martin de Heer, 22-6-2011 Korte introductie Interhealth Mentaal Beter AIM NIC shared service center

Nadere informatie

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte 1 Wat is er gebeurd Digitale Agenda.nl (17 mei

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

A&O Inspiratiesessie. Henk Wesseling 26-11-2015

A&O Inspiratiesessie. Henk Wesseling 26-11-2015 A&O Inspiratiesessie Henk Wesseling 26-11-2015 1 Uitgangspunten 1. Datagedreven sturing gaat om het slimmer verzamelen en analyseren van data en verwerken hiervan tot kennis, op basis waarvan we handelen.

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Agenda Context Wat gaan we doen Belemmeringen De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte

Nadere informatie

VERWIJSSCAN HUISARTSEN

VERWIJSSCAN HUISARTSEN VERWIJSSCAN HUISARTSEN MET DE VERWIJSSCAN VAN KIWA CARITY HEB IK MEER GRIP OP MIJN PATIËNTENSTROOM. Uw markt pagina 4 Onze aanpak pagina 5 Data, inzicht & sturing pagina 6-7 De verwijsscan pagina 8 De

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Samen werken aan hoogwaardige gezondheidszorg

Samen werken aan hoogwaardige gezondheidszorg Healthcare Transformation Services Samen werken aan hoogwaardige gezondheidszorg Healthcare Transformation Services Zorgsysteem onder druk Het huidige zorgsysteem staat onder druk door de toenemende zorgvraag,

Nadere informatie

Iets meer Evidence Based Management in de zorg graag!

Iets meer Evidence Based Management in de zorg graag! Iets meer Evidence Based Management in de zorg graag! Evidence Based Medicine is inmiddels een vanzelfsprekendheid voor professionals in de gezondheidszorg: het streven om beslissingen te nemen op basis

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

NVIA Data Modellen Privacy. PIM POPPE September 2017

NVIA Data Modellen Privacy. PIM POPPE September 2017 NVIA Data Modellen Privacy PIM POPPE September 2017 Wat aan de orde komt 1. Introductie 2. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 3. Belangrijkste Implicaties 4. Lessen van andere veranderingen

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

DTL focus meeting Ongoing initiatives to establish automated links between clinical care and clinical research

DTL focus meeting Ongoing initiatives to establish automated links between clinical care and clinical research DTL focus meeting Ongoing initiatives to establish automated links between clinical care and clinical research UMC Utrecht Robert Veen, projectleider Research Data Platform Programma Research ICT EPD s

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid

Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Conceptprogramma Driedaagse Leergang Data-analyse voor Doelmatig Overheidsbeleid Vrijdagen 2, 9 en 16 juni 2017 Hotel NH Utrecht Doelgroepen: Managers van kennis en informatie bij de overheid, waaronder:

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

Registratie aan de bron: secundair gebruik. dr. Jetty Hoeksema NFU/LUMC

Registratie aan de bron: secundair gebruik. dr. Jetty Hoeksema NFU/LUMC Registratie aan de bron: secundair gebruik dr. Jetty Hoeksema NFU/LUMC Scope Registratie aan de Bron in totale speelveld: kleine stappen Zorgverlening Primair zorgproces Patient- Participatie (PGD ed)

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

Internet of Things in de revalidatiezorg

Internet of Things in de revalidatiezorg Internet of Things in de revalidatiezorg Anja van der Heide 23 juni 2016 Inhoud Intro UMCG Centrum voor Revalidatie ehealth en IoT in de revalidatiezorg Voorbeelden van innovaties Impact IoT op mens en

Nadere informatie

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte 1 Wat is er gebeurd Digitale Agenda.nl (17 mei

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Nieuwe privacyregels: Eitje of zwarte zwaan?

Nieuwe privacyregels: Eitje of zwarte zwaan? 1 Nieuwe privacyregels: Eitje of zwarte zwaan? Jaarvergadering Ledengroep Intern en Overheidsaccountants Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Donderdag 14 september 2013 Wolter Karssenberg RE

Nadere informatie

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief

Grande Conference 2014. Het Huisartsenperspectief Grande Conference 2014 Het Huisartsenperspectief Het Huisartsenperspectief Toekomstvisie huisartsgeneeskunde 2022 kleinschalige, persoonsgerichte zorg dicht bij de patiënt ambities Het Huisartsenperspectief

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

Marijke de Hullu, Petra Eland en Floris Hofstede 13 april 2017, UMC Utrecht

Marijke de Hullu, Petra Eland en Floris Hofstede 13 april 2017, UMC Utrecht Kennisbijeenkomst Online Inzage Verdiepingssessie Implementatie patiëntenportaal mijn UMC Utrecht: Het perspectief van de zorgverlener op (de implementatie van) het patiëntenportaal Marijke de Hullu, Petra

Nadere informatie

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v Governance-document NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v2.1 20140507 Inhoud Inleiding 3 Betrokken partijen 4 Organen 4 Stuurgroep 5 Kamers 6 Privacycommissie

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Owise app

Beoordelingsrapport Owise app Beoordelingsrapport Owise app Met OWise heb je alle gegevens over je leven met borstkanker bij elkaar via een mobiele app of website. Jij voert ze in en OWise geeft je inzicht en overzicht terug. OWise

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Investeren in werkgeluk als business model

Investeren in werkgeluk als business model Investeren in werkgeluk als business model Zandvoort, 15 juni 2017 Visie op relatie medewerker - bedrijfsresultaat Gezondheid Succesvolle organisatie Bart van Opstal Client Consultant Health & Benefits

Nadere informatie

Voorbeeld adviesrapport MedValue

Voorbeeld adviesrapport MedValue Voorbeeld adviesrapport MedValue (de werkelijke naam van de innovatie en het ziektebeeld zijn verwijderd omdat anders bedrijfsgevoelige informatie van de klant openbaar wordt) Dit onafhankelijke advies

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011

Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Het heft in eigen handen - De implementatie van 16 miljoen netwerken Conferentie Pharos & RVZ, 1 november 2011 Dr. Marjan Faber IQ healthcare, UMC St Radboud, Nijmegen MijnZorgnet, Nijmegen m.faber@iq.umcn.nl

Nadere informatie

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN Lonneke Taks Annette de Boer Met stakeholders in gesprek over domotica Met stakeholders in gesprek over domotica 3 Wat helpt om langer thuis te blijven wonen

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Simone Vermeulen Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Syntens Innovatiecentrum Nieuwe verbindingen, nieuwe business 12-10-2012 > Onafhankelijke sparringpartner voor MKB-ondernemers

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Te T rugk e oppeling rugk it u d e i sess es

Te T rugk e oppeling rugk it u d e i sess es Terugkoppeling uit de sessies Levendige inspirerende discussie Meten is weten Ranking zou motiverend kunnen werken Informatie slimmer opslaan Meten is Weten Data capaciteit is gerelateerd aan stroomverbruik,

Nadere informatie

Research data management in een academisch ziekenhuis

Research data management in een academisch ziekenhuis Research data management in een academisch ziekenhuis 9 november 2016 Rudy Scholte, Hoofd data management Clinical Research Unit Academisch Medisch Centrum r.a.scholte@amc.nl Research data management Onderzoek

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011 ICT & ehealth Programmadirecteur Innovatie & ICT Ellen Maat Utrecht, 09-02-2011 Uitdagingen voor de toekomst Behoud van kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg 2 Increase in chronic illnesses

Nadere informatie

Invalshoek Vertrouwen, veiligheid en privacy

Invalshoek Vertrouwen, veiligheid en privacy Invalshoek Vertrouwen, veiligheid en privacy serie Uitwerking Invalshoeken PGD Kader 2020 Versie 2.0 (juni 2015) 4a. Vertrouwen, Veiligheid en Privacy Voor inwoners dient de aanbieder van het PGD dient

Nadere informatie

Aanbevelingen Wij doen de volgende aanbevelingen om het wetsvoorstel 33509 te repareren:

Aanbevelingen Wij doen de volgende aanbevelingen om het wetsvoorstel 33509 te repareren: Aantekeningen bij de brief van minister Schippers van 23 juni 2014 over 33509 In haar brief van 23 j.l. aangaande het wetsvoorstel cliëntenrechten bij de elektronische verwerking van gegevens, gaat de

Nadere informatie

WAARDECREATIE VOOR DE BURGER

WAARDECREATIE VOOR DE BURGER WAARDECREATIE VOOR DE BURGER CONGRES WAARDECREATIE DOOR INTEGRATIE VAN ZORG DIK HERMANS 16 DECEMBER 2015 VOORBEELD 1: PROEFTUIN GEZONDE ZORG, GEZONDE REGIO Deelnemers Rijncoepel, multidisciplinair eerstelijns

Nadere informatie

Notitie Bevindingen na afloop van het beoordelingsproces

Notitie Bevindingen na afloop van het beoordelingsproces Notitie Bevindingen na afloop van het beoordelingsproces Geschreven door de commissie ICT doorbraak De zorg ontzorgd met ICT bestaande uit: Rien Meijerink (voorzitter), Claus Verbrugge, Jan Romme, Hans

Nadere informatie

Profiel. Afdelingshoofd Eerstelijnszorg. 18 mei Opdrachtgever NIVEL

Profiel. Afdelingshoofd Eerstelijnszorg. 18 mei Opdrachtgever NIVEL Profiel Afdelingshoofd Eerstelijnszorg 18 mei 2017 Opdrachtgever NIVEL Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29 00 47 81 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits)

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Algemeen Naam umc Projectleider + email Programmalijn Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Tobias Bonten; t.n.bonten@lumc.nl

Nadere informatie

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014

Groeikansen met (big) data. Workshop 26 november 2014 Groeikansen met (big) data Workshop 26 november 2014 Overal data 2 Overal data Verdergaande digitalisering 3,6 device per persoon 51% gebruikt tablet Bijna 90% dagelijks internet Internet of Things 3 Maar

Nadere informatie

Privacy by Design bij Enexis

Privacy by Design bij Enexis Privacy by Design bij Enexis Boas Bierings Privacy Officer Enexis 7 november 2017 Bijeenkomst Privacy by Design III Georganiseerd door Privacy en Identity lab (PI.Lab) en ECP Platform voor de Informatie

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Inventarisatie Nationale TTP- dienst. Terugkoppeling bevindingen en voorgenomen acties

Inventarisatie Nationale TTP- dienst. Terugkoppeling bevindingen en voorgenomen acties Inventarisatie Nationale TTP- dienst Terugkoppeling bevindingen en voorgenomen acties Agenda 1. Probleemstelling 2. Wat vooraf ging 3. Aanpak inventarisatie 4. Wat is een TTP- dienst 5. Uitgangspunten

Nadere informatie

Gezocht: architecten om de BV Nederland te redden!?

Gezocht: architecten om de BV Nederland te redden!? 1 Gezocht: architecten om de BV Nederland te redden!? Art Ligthart Associate Partner @artligthart art.ligthart@ordina.nl linkedin.com/artligthart We leven in uitermate fascinerende tijden. De maatschappij

Nadere informatie

Factsheet. Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein. maart 2016

Factsheet. Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein. maart 2016 Factsheet Samenwerking bij de inkoop in het Sociaal Domein maart 2016 Deze factsheet biedt een korte blik op de samenwerkingen die Nederlandse gemeenten aangaan bij de inkoop van zorg en ondersteuning,

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie