Studentenstatuut. Algemeen deel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenstatuut. Algemeen deel"

Transcriptie

1 Studentenstatuut Algemeen deel Datum 5 februari 2013

2 Korte toelichting Dit Studentenstatuut is een regeling die op alle faculteiten van toepassing is en die berust op regelingen die vastgesteld zijn door het College van Bestuur. De regeling is van toepassing op alle studenten en extranei die zijn ingeschreven voor een opleiding van Zuyd. Bepaalde onderdelen zijn eveneens van toepassing op aankomende en voormalige studenten en extranei. Het algemeen deel van het Studentenstatuut is vastgesteld door het College van Bestuur op 14 augustus 2012 na verkregen instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad op 5 februari Het Studentenstatuut Zuyd treedt in werking per 5 februari 2013 als vervanger van Studentenstatuut /48

3 Inhoud Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Algemeen...6 Artikel 1 Algemeen... 6 Artikel 2 Openbaarmaking Studentenstatuut... 7 Artikel 3 Bestuursorganisatie van het onderwijs... 7 Artikel 4 Openbaarheid onderwijsaanbod... 8 Artikel 5 Centrale Medezeggenschapsraad en Deelraden... 8 Artikel 6 Opleidingscommissie... 9 Hoofdstuk 2 Toelatingseisen en in- en uitschrijving Artikel 7 Vooropleidingseisen Artikel 8 Nadere vooropleidingseisen Artikel 9 Aanvullende eisen voor inschrijving voor een opleiding Artikel 10 Vrijstelling op grond van andere diploma s Artikel 11 Toelating op grond van een toelatingsonderzoek Artikel 12 Erkenning Verworven Competenties (EVC) Artikel 13 Postpropedeuse Artikel 14 In- en uitschrijving voor een opleiding Artikel 15 Beperking opleidingsplaatsen Artikel 16 Toelatingseisen voor masteropleidingen Hoofdstuk 3 Collegegeld Artikel 17 Collegegeldverplichtingen Artikel 18 Rechten en plichten op basis van inschrijving Artikel 19 Rechten en plichten extraneus Artikel 20 Overige bijdragen Hoofdstuk 4 Voorzieningen Artikel 21 Profileringsfonds...20 Artikel 22 Verzekeringen...20 Artikel 23 Voorzieningen voor studenten met een functiebeperking Artikel 24 Arbo en student Artikel 25 Gelijke behandeling Artikel 26 Studentendecanaat Artikel 27 Ombudsman Artikel 28 Externe voorzieningen Hoofdstuk 5 Handhaving, huisregels en bepalingen Artikel 29 Handhaving goede gang van zaken Art. 7.57h WHW...26 Artikel 30 Huisregels /48

4 Artikel 31 Fraude ernstige fraude en onregelmatigheden...29 Artikel 32 Bepalingen gebruik ICT-voorzieningen...29 Hoofdstuk 6 Onderwijs Artikel 33 Taal van onderwijs en de examens Artikel 34 Onderwijs- en examenregeling Onderwijsaanbod Artikel 35 Recht op kwaliteit Artikel 36 Opleidingen Artikel 37 Studielast en European Credits Artikel 38 Stage Artikel 39 Studievoortgang Artikel 40 Propedeuse Artikel 41 Studieadvies Artikel 42 Examens en Tentamens Hoofdstuk 7 Examencommissie Artikel 43 Examencommissie en examinatoren Artikel 44 Onderwijs- en examenregeling Artikel 45 Getuigschriften en verklaringen Artikel 46 Afgifte overzichten studieresultaten Artikel 47 Graden en titels Artikel 48 Certificaat van bijzondere verdiensten Artikel 49 Gedragscode internationale student Hoofdstuk 8 Rechtsbescherming Artikel 50 Bescherming persoonsgegevens Artikel 51 Klacht en beroep: Loket Rechtsbescherming Artikel 52 Intellectuele eigendom Hoofdstuk 9 Slotbepalingen Artikel 53 Inwerkingtreding Artikel 54 Citeertitel Artikel 55 Wijziging Studentenstatuut Artikel 56 Onvoorziene gevallen /48

5 Inleiding Informatiekanalen en studentvriendelijkheid Voor elke student moet duidelijk zijn wat van Zuyd mag worden verwacht en omgekeerd wat Zuyd van zijn studenten verwacht. Op verschillende manieren geeft Zuyd hierover informatie (open dagen, meeloopdagen, website, Zuydnet, studiegidsen). Het belangrijkste informatiekanaal is de directe communicatie tussen de medewerkers van Zuyd en de studenten. Het zal duidelijk zijn dat een student zich in zijn studieloopbaan tal van vragen stelt. Daar Zuyd de student als zijn partner in het onderwijs ziet, worden deze vragen serieus genomen. Doel van Studentenstatuut Het Studentenstatuut vormt een belangrijke bron van informatie. Met dit statuut wordt beoogd de relatie tussen student en Zuyd in termen van rechten en plichten te omschrijven. Deze kunnen voortvloeien uit wettelijke regelingen, maar ook uit regelingen van Zuyd zelf. Het statuut heeft dus een rechtscheppend karakter en kan gebruikt worden als een handleiding. Er is per paragraaf aangegeven waar voor een bepaald onderwerp nadere informatie of toelichting kan worden verkregen. Mede op basis van het statuut kan Zuyd zijn verantwoordelijkheid nemen zoals die is vastgelegd in artikel 7.6 WHW: Indien een instelling een opleiding aanbiedt, gericht op een bepaald beroep, en bij of krachtens de wet vereisten zijn gesteld ten aanzien van de kennis, het inzicht en de vaardigheden die betrokkenen zich op grond van de opleiding tot dat beroep moeten hebben verworven, draagt het instellingsbestuur er zorg voor dat degenen die deze opleiding volgen, ten minste in de gelegenheid zijn aan die vereisten te voldoen. Om dit waar te maken zal Zuyd zich inspannen om beroepsbeoefenaren van hoog niveau op te leiden. Mocht er een probleem rijzen en leidt overleg tussen betrokken partijen niet tot het gewenste resultaat, dan kan de student in het voorliggende statuut opzoeken welke stappen hij kan ondernemen om zijn recht te halen. 5/48

6 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Algemeen Art WHW Relatie met de wet De bepalingen van het Studentenstatuut zijn alleen rechtsgeldig, als zij niet in strijd zijn met de wet en de door het College van Bestuur vastgestelde regelingen van Zuyd. In het geval van strijdigheid kunnen aan desbetreffende bepalingen van het Studentenstatuut geen rechten worden ontleend. De bepalingen van het Studentenstatuut gelden alleen voor studenten van bekostigde opleidingen. Rechten en plichten De rechten en plichten van de student vloeien voort uit: de wet- en regelgeving die op hem van toepassing is en in het bijzonder de WHW 1. Alle bepalingen van de WHW zijn op dit Studentenstatuut van toepassing. Er wordt dan ook verwezen naar artikelen in de WHW. Dit statuut is een Studentenstatuut als bedoeld in artikel 7.59 WHW; de besluiten van het College van Bestuur evenals de besluiten van personen, organen of colleges binnen Zuyd die bekleed zijn met beslissingsbevoegdheid; de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Reikwijdte dit Studentenstatuut is van toepassing op alle bachelor- en masteropleidingen van Zuyd, tenzij anders vermeld of uit de aard van bepaling volgt dat deze niet van toepassing is op masteropleidingen; deze regeling is alleen op een extraneus van toepassing, voor zover de bepalingen van belang zijn met het oog op de inhoud en het afleggen van tentamens of examens of de toegang tot de bij de instelling behorende inrichtingen en verzamelingen; waar in dit Studentenstatuut over examens wordt gesproken, worden daaronder tevens verstaan de onderdelen van een examen; waar in dit Studentenstatuut over de Examencommissie van een opleiding wordt gesproken, worden voor een opleiding bedoeld alle commissies die de bij wet vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een Examencommissie dragen ; waar in dit Studentenstatuut over opleiding wordt gesproken, kan ook verstaan worden een groep van twee of meer samenhangende opleidingen. In het Studentenstatuut wordt verwezen naar regelingen en reglementen. De volgende regelingen maken deel uit van dit statuut. Onderwijs- en examenregeling (OER); Regeling financiële ondersteuning studenten met bijzondere taken; Regeling college van beroep voor de examens; Regeling college van beroep bijzonder onderwijs; Regeling financiële ondersteuning studenten; Regeling inschrijving en collegegeld; 1 De WHW is de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Deze regelt de inrichting van het hoger beroepsonderwijs (hbo), wetenschappelijk onderwijs (wo) en het wetenschappelijk onderzoek (toegevoegd). De wet is in te zien bij de studentendecaan van de faculteit en op de website 6/48

7 Regeling noodfonds voor studenten; Regeling ombudsvoorziening; Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen; Regeling studieadvies Zuyd; Regeling voor de Examencommissies; Regeling voor de opleidingscommissies. Het Studentenstatuut biedt géén informatie over studiefinanciering. Alle regelingen die los van het Studentenstatuut worden uitgegeven, maar een formeel onderdeel daarvan vormen, zijn via Zuydnet in te zien. Artikel 2 Openbaarmaking Studentenstatuut Art WHW Iedere student krijgt bij inschrijving voor een opleiding van Zuyd informatie over de manier waarop hij kennis kan nemen van het Studentenstatuut. Het Studentenstatuut is in te zien: via Zuydnet; bij de studentendecaan; in de bibliotheken van Zuyd. Artikel 3 Bestuursorganisatie van het onderwijs Art e.v. WHW Missie Zuyd kiest als missie voor duurzaam van betekenis voor een professie in de verbinding van onderwijs, onderzoek en leven lang leren in tien faculteiten. De hogeschool wenst een excellente onderwijsinstelling te zijn met een plaats in de top drie in de ranglijst van grote hogescholen. Zuyd zoekt de verbinding in de opleidingskolom vo-mbo-hbo-wo en met het afnemend beroepenveld en bij voorkeur in de vorm van centres of expertise met een gedeelde verantwoordelijkheid voor de inhoud en ontwikkeling van het beroep en de professional. Inrichting De bestuursorganisatie van Zuyd is vastgelegd in het Bestuurs- en beheersreglement en is in te zien op Zuydnet (Over Zuyd > Bestuur > Governance). Daarin zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bepaald. De organisatie van Zuyd kent de volgende organen: College van Bestuur Het College van Bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het strategisch beleid en de gang van zaken van Zuyd in zijn geheel. Het draagt zorg voor de huisvesting, voor roerende en onroerende zaken en voor doelmatig beheer van financiën. Het college is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en beheer, veiligheid en arbeidsomstandigheden. Het is gerechtigd overeenkomsten te sluiten en rechtshandelingen te verrichten en voert op centraal niveau - de correspondentie namens Zuyd. 7/48

8 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad bij en heeft tot taak een aantal belangrijke documenten goed te keuren, waaronder bestuurs- en beheersreglementen, het instellingsplan en de begroting. Directeur faculteit Zuyd bestaat uit negen faculteiten. Aan het hoofd van elke faculteit staat een directeur. De directie is belast met de algemene leiding van de faculteit en met het bestuur en de inrichting ten behoeve van het onderwijs en onderzoek. De directie werkt mee aan het beleid van Zuyd, onder meer door het plegen van overleg met het College van Bestuur bij de voorbereiding van het instellingsplan en de begroting. Zij voert eveneens het personeelsbeleid van Zuyd uit. Waar in dit statuut over directie wordt gesproken, wordt de directeur van een faculteit bedoeld. Artikel 4 Openbaarheid onderwijsaanbod Art WHW Aanbod opleidingen Informatie over opleidingsmogelijkheden kan verkregen worden bij de studentendecanen van Zuyd. Onderwijs en examens De directie zorgt ervoor dat de (aspirant)student voor aanvang van het studiejaar ten minste in kennis is gesteld van de inhoud en de inrichting van het onderwijs en de examens. Dit betekent dat er informatie is over: het onderwijsaanbod in de opleiding waarvoor de student zich heeft ingeschreven; het beroepenveld waarvoor de opleiding opleidt; de vooropleidingseisen, de aanvullende eisen en de regeling van het toelatingsonderzoek; de afstudeerrichtingen, differentiaties en specialisaties die de opleiding kent; de cursusduur en de studielast; de nadere regels met betrekking tot het bindend afwijzend studieadvies; de voorzieningen die getroffen zijn voor studenten met een functiebeperking; de omvang van de kosten voor onderwijsbenodigdheden, introductie, excursies, werkweken en stages etc. Informatie over wet- en regelgeving Het College van Bestuur en de directies hebben een inspanningsverplichting de student in de gelegenheid te stellen zich te informeren over wet- en regelgeving. Het eerste aanspreekpunt daarvoor is de studentendecaan. Artikel 5 Centrale Medezeggenschapsraad en Deelraden Art /10.25 WHW Centrale Medezeggenschapsraad Het College van Bestuur stelt de studenten in de gelegenheid zitting te nemen in de Centrale Medezeggenschapsraad. De Centrale Medezeggenschapsraad bezit een aantal algemene bevoegdheden en taken. De raad: bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in Zuyd; waakt tegen discriminatie; bevordert de inschakeling van gehandicapten en allochtonen; 8/48

9 is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die Zuyd aangaan; heeft instemmingsrechten. Op veel terreinen heeft het College van Bestuur voor zijn beleid instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad nodig. In het reglement is vermeld welke instemmingsrechten de Raad heeft. Toelichting Informatie over de samenstelling van de Centrale Medezeggenschapsraad en toelichting op het reglement is te verkrijgen bij de ambtelijk secretaris van de raad, dhr. M. Gulikers (telefoon: , Deelraad Een Deelraad oefent tegenover de directie van een faculteit het instemmingsrecht en adviesrecht uit dat toekomt aan de medezeggenschapsraad m.b.t. aangelegenheden die Zuyd in het bijzonder aangaan en waaraan het College van Bestuur ook de bevoegdheden heeft toegekend. Rechtsbescherming in verband met medezeggenschap Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de (voormalige) leden van de Centrale Medezeggenschapsraad en Deelraden of commissies daarvan niet door hun lidmaatschap worden benadeeld in hun positie met betrekking tot de instelling in het algemeen en de studievoortgang in het bijzonder. Faciliteiten en scholing Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de leden van de raden over voldoende faciliteiten beschikken om hun taak naar behoren te kunnen vervullen en stelt na overleg met de Centrale Medezeggenschapsraad, een regeling betreffende faciliteiten vast waarin ten minste bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van: ambtelijke ondersteuning; inroostering van activiteiten van personeel en studenten, zodanig, dat zij in staat worden gesteld activiteiten ten behoeve van de raad uit te voeren tijdens de normale arbeidstijd; een eigen budget, zoals opgenomen in de begroting van Zuyd. Publicatie Het Reglement voor de Centrale Medezeggenschapsraad en voor de Deelraad is op Zuydnet gepubliceerd (Over Zuyd > Medezeggenschap > Medezeggenschapsraden). Artikel 6 Opleidingscommissie Art. 10.3c WHW Aan elke opleiding is een opleidingscommissie verbonden. Het doel van een opleidingscommissie is het versterken van de rol van studenten teneinde de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De commissie heeft de volgende taken: advies uit de brengen over de Onderwijs- en examenregeling voordat de regeling door de directie wordt vastgesteld; het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de Onderwijs- en examenregeling; het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de directie en de Deelraad, over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding. 9/48

10 De commissie zendt de adviezen, ter kennisneming aan de Deelraad voor zover het advies niet gericht is aan de Deelraad zelf. Ten minste tweemaal per studiejaar wordt de commissie in de gelegenheid gesteld mondeling overleg te voeren met de directie over de zaken met betrekking tot het onderwijs in de opleiding. De commissie nodigt hiertoe de directie uiterlijk 10 dagen vóór het overleg schriftelijk uit. In de uitnodiging wordt opgenomen welke onderwerpen de commissie wil bespreken. Indien het advies van de opleidingscommissie niet wordt opgevolgd, wordt het besluit door de directie met redenen omkleed meegedeeld aan de opleidingscommissie. Samenstelling commissie In het Reglement Opleidingscommissie wordt de wijze van benoemen en de samenstelling van de commissie geregeld. De commissie bestaat uit vier studenten en drie docenten van Zuyd en een vertegenwoordiger uit de beroepspraktijk. Daar waar een faculteit uit slechts één opleiding bestaat, kan door het College van Bestuur bepaald worden dat de taken en bevoegdheden van de opleidingscommissie worden uitgeoefend door de Deelraad. Facilitering Studentleden van een opleidingscommissie worden gefaciliteerd met een onkostenvergoeding per vergadering. De zittingsperiode is twee studiejaren. Publicatie Het Reglement Opleidingscommissie is op Zuydnet gepubliceerd (Over Zuyd > Medezeggenschap > Opleidingscommissie). 10/48

11 Hoofdstuk 2 Toelatingseisen en in- en uitschrijving Artikel 7 Vooropleidingseisen Art. 7.24/7.26/ 7.26a WHW Diploma s Degene die zich wil inschrijven voor een opleiding, dient te voldoen de vooropleidingseisen. Hij dient in het bezit te zijn van het diploma: vwo; havo; mbo-opleiding (niveau 4). Geen selectie uitzonderingen Aan hen die aan de eisen voldoen wordt toegang tot het hoger onderwijs gegarandeerd. Zuyd is daarom niet bevoegd om studenten te selecteren aan de poort, behalve: wanneer de opleidingen daartoe het recht hebben (zie Art WHW en Art. 9 van dit Studentenstatuut); als er op basis van de wet een numerus fixus is ingesteld (zie Art. 15 van dit Studentenstatuut); als op grond van de experimenten inzake Ruim baan voor talent daartoe mogelijkheid wordt geboden. Artikel 8 Nadere vooropleidingseisen Art WHW Een student die om inschrijving voor een opleiding verzoekt, kan geconfronteerd worden met eisen omtrent: de vooropleiding ten aanzien van het profiel; het vakkenpakket; andere programmaonderdelen. Havo en vwo Door de minister worden het profiel of de profielen aangewezen waarop het havo- of vwodiploma betrekking moeten hebben om te kunnen worden ingeschreven voor een bepaalde opleiding of groep van opleidingen. Eveneens kunnen door de minister vakken en andere programmaonderdelen aangewezen worden die deel moeten hebben uitgemaakt van het examen. Dit kan als: een diploma betrekking heeft op een profiel waarvan het profieldeel niet voor alle kandidaten dezelfde vakken en andere programmaonderdelen omvat; een diploma betrekking heeft op een ander profiel dan het door de minister geëiste; een opleiding geen profiel kent dat zondermeer een goede voorbereiding geeft. Mbo De minister kan vakken en andere programmaonderdelen aanwijzen die deel moeten hebben uitgemaakt van het examen om te kunnen worden ingeschreven voor een opleiding of een groep van opleidingen. 11/48

12 Onderzoek De directie kan bepalen dat de bezitter van een diploma vwo, havo of mbo, dat niet voldoet aan de voornoemde vooropleidingseisen (profielen en vakken), toch wordt ingeschreven onder de voorwaarden: dat blijkens een onderzoek wordt voldaan aan inhoudelijk daarmee vergelijkbare eisen. dat aan deze eisen is voldaan vóór de aanvang van de opleiding, echter - de minister kan opleidingen aanwijzen voor welke aan de eisen kan worden voldaan uiterlijk bij afronding van de propedeuse; - de minister kan opleidingen aanwijzen voor welke aan de eisen kan worden voldaan uiterlijk in de eerste periode met een studielast van 60 European Credits. De eisen zijn opgenomen in de Onderwijs- en examenregeling. Informeer bij de studentendecaan of dit ook geldt voor de opleiding van jouw keuze. Artikel 9 Aanvullende eisen voor inschrijving voor een opleiding Art en 7.26a WHW Door de minister kunnen eisen worden gesteld in aanvulling op de vooropleidingseisen: indien de uitoefening van het beroep/ beroepen waarop een opleiding voorbereidt, dan wel de organisatie van het onderwijs, specifieke eisen stelt ten aanzien van kennis en vaardigheden die niet of niet in voldoende mate onderdeel zijn van de havo-, vwo- of mboopleiding; aan eigenschappen waarover de student voor beroepsuitoefening moet beschikken voor de opleidingen op het gebied van de kunst- en lerarenopleidingen. Artikel 10 Vrijstelling op grond van andere diploma s Art WHW Vrijstelling Degene die zich wil inschrijven voor een opleiding is vrijgesteld van bovenvermelde vooropleidingseisen indien hij: in het bezit is van een propedeutisch getuigschrift van een opleiding van een hogeschool of universiteit; in het bezit is van een graad uitgereikt door het College van Bestuur van een hogeschool of universiteit; in het bezit is van een door de minister aangewezen of een naar het oordeel van de directie zodanig getuigschrift, al dan niet in Nederland afgegeven, dat als ten minste gelijkwaardig aan een diploma als bedoeld hiervoor wordt aangemerkt (zie Art. 7.28, tweede lid, WHW). toegang heeft tot het wetenschappelijk onderwijs of het hoger onderwijs in het land van een verdragspartij die het Verdrag inzake de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio heeft bekrachtigd is eveneens vrijgesteld van de vooropleidingseisen als bedoeld in artikel 7.24, eerste dan wel tweede lid van de WHW. Echter indien de directie een aanzienlijk verschil kan aantonen tussen de eisen die worden gehanteerd in het betreffende land en de eisen op basis van de WHW, kan de directie besluiten de vrijstelling niet te verlenen. De directie verleent vrijstelling: aan hij die in het bezit is van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat door de minister is aangemerkt als ten minste gelijkwaardig aan het vwo-, havo- of mbo-diploma; 12/48

13 indien het betreffende diploma niet in de lijst van de minister voorkomt en zij toch van mening is dat desbetreffend diploma tenminste gelijkwaardig is aan een mbo-, havo- of vwo-diploma. Eisen gericht op het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs: indien een getuigschrift buiten Nederland is afgegeven, kan de directie bepalen dat geen examens mogen worden afgelegd dan nadat een bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de Nederlandse taal; de directie kan bepalen dat een persoon niet wordt ingeschreven zolang het bewijs niet is geleverd. Voornoemde eis moet worden gezien als een eis die gericht is op het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs. Aanvullend onderzoek Worden er ten aanzien van desbetreffende opleiding nadere vooropleidingseisen gesteld (profielen, vakken) dan dien je een aanvullend onderzoek te doen, gericht op die speciale eisen (bepaalde kennis en vaardigheden). Indien uit dat onderzoek blijkt dat het niet te verwachten is dat je in het eerste jaar van inschrijving zult beschikken over die kennis en vaardigheden, dan kan de directie besluiten je niet toe te laten tot de opleiding. Artikel 11 Toelating op grond van een toelatingsonderzoek Art WHW Geschiktheid Een persoon van 21 jaar of ouder die niet aan de vooropleidingseisen voldoet (zie Art. 7.24, eerste en tweede lid, WHW) of daarvan niet is vrijgesteld (zie Art WHW), kan door de directie vrijgesteld worden van die vooropleidingseis indien hij blijk heeft gegeven van geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs en van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. De Examencommissie voert het onderzoek uit. De bij het onderzoek te stellen eisen worden opgenomen in de Onderwijs- en examenregeling. Afwijken leeftijdsgrens bij een buitenlands diploma of getuigschrift dat in eigen land toegang geeft tot een instelling voor hoger onderwijs; indien in bijzondere gevallen geen diploma kan worden overlegd; bij de opleidingen voor de kunst kan de directie in bijzondere gevallen afwijken van de leeftijdsgrens. Artikel 12 Erkenning Verworven Competenties (EVC) Art WHW Voor degenen die niet zijn ingeschreven kan Zuyd procedures en criteria vaststellen voor de erkenning van verworven competenties. Meer informatie hierover vind je op de website van Zuyd (Loopbaan en scholing > Loopbaanadvies > EVC traject). Artikel 13 Postpropedeuse Art. 7.9/7.30 WHW Toelating tot de postpropedeuse Toelating tot de postpropedeuse is mogelijk: 13/48

14 Met getuigschrift propedeuse. Voor de inschrijving voor een opleiding na het propedeutisch examen geldt als eis het bezit van een getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde propedeutisch examen van die opleiding of van het met goed gevolg afgelegde propedeutisch examen dat die opleiding en een of meer andere opleidingen gemeen hebben. Zonder getuigschrift propedeuse. Een student die is ingeschreven en daarom verzoekt, kan van de Examencommissie toestemming krijgen tot het afleggen van tentamens behorend bij de postpropedeuse van die opleiding, terwijl nog niet alle tentamens uit de propedeuse met goed gevolg zijn afgelegd. Dit geldt voor zover daarover regels in de Onderwijs- en examenregeling zijn vastgelegd. Gelijkwaardig diploma De student heeft het recht om door de directie toegelaten te worden tot de postpropedeuse van een opleiding als de student een al dan niet in Nederland afgegeven diploma bezit dat zij als gelijkwaardig beschouwt aan het propedeutisch getuigschrift van die opleiding. Indien het een buiten Nederland afgegeven diploma betreft kan de directie eisen dat pas dan examens of onderdelen daarvan kunnen worden afgelegd indien het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht volgen van het onderwijs. Verwijzing postpropedeuse Indien een opleiding na de propedeuse meer dan een afstudeerrichting omvat, kan de Examencommissie de toegang voor een student beperken tot een of meer afstudeerrichtingen. Voordat de Examencommissie, met inachtneming van de persoonlijke omstandigheden van de student, een besluit neemt, wordt de student gehoord. De Examencommissie stelt voor de verwijzing in de postpropedeuse de regels vast. Artikel 14 In- en uitschrijving voor een opleiding Art. 7.32, 7.33 en 7.42 WHW Inschrijving Degene die zich voor een opleiding van Zuyd wil inschrijven, moet voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. De directie controleert of voldaan is aan de volgende eisen: bezitten van Nederlandse nationaliteit of rechtmatig verblijf in Nederland (zie Art. 8 van de Vreemdelingenwet 2000) of verblijf als vreemdeling buiten Nederland; inschrijving bij Studielink en voldoen financiële verplichtingen betreffende het collegegeld. Inschrijving voor een opleiding bij Zuyd kan zowel als student en als extraneus. De inschrijving voor een opleiding geschiedt voor het gehele studiejaar. Als iemand zich in de loop van een studiejaar inschrijft, geldt deze inschrijving voor het resterende deel van dat studiejaar. De opleiding of faculteit kan het aantal instroommomenten per jaar bepalen. Extraneus Inschrijving voor een opleiding als extraneus is alleen mogelijk, als naar het oordeel van de directie de aard of het belang van het onderwijs zich daar niet tegen verzet. Als een directie een verzoek tot inschrijving voor een opleiding weigert, doet zij dat schriftelijk en met opgaaf van redenen. 14/48

15 Hoofdstuk 7 titel 2 WHW is van toepassing met het oog op de inschrijving. Het betreft beslissingen over de volgende zaken: vooropleidingseisen (zie Art WHW); eisen vakkenpakket (zie Art WHW); aanvullende eisen (zie Art WHW); vrijstelling vooropleidingseisen op basis van een ander diploma (zie Art WHW); vrijstelling vooropleidingseisen op basis van een toelatingsonderzoek (zie Art WHW); eisen inschrijving postpropedeutische fase (zie Art WHW). Zuyd heeft regels gesteld ten aanzien van de procedure voor inschrijving. Deze kun je opvragen bij de Centrale Studentenadministratie. Uitschrijving Studenten die de opleiding niet willen vervolgen, moeten zich uitschrijven. Studenten dienen zich eerst te melden bij een van de studentendecanen van de locatie. Zij kunnen studenten adviseren en helpen. Geslaagd Studenten hebben het recht om de rest van het studiejaar ingeschreven te blijven. Studenten die zich eerder willen uitschrijven moeten via Studielink een verzoek tot uitschrijven indienen. Uitschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk. De datum van het verzoek tot uitschrijven is bepalend voor de definitieve uitschrijfdatum, niet de examendatum. Tussentijds stoppen met je studie Studenten die tussentijds willen stoppen met de studie moeten een verzoek tot uitschrijving doen in Studielink. De definitieve uitschrijfdatum is op zijn vroegst aan het eind van de maand waarin het verzoek tot uitschrijven is gedaan. Studenten mogen uiteraard langer ingeschreven blijven. Ook dienen studenten zich te melden bij de decaan van de opleiding voor een exitgesprek. Bindend Studie Advies (BSA) Studenten die een BSA hebben ontvangen worden door de Centrale Studenten Administratie van Zuyd direct uitgeschreven per de datum waarop het BSA is ingegaan. Artikel 15 Beperking opleidingsplaatsen Art. 7.53/7.54/ 7.56 WHW Numerus fixus Het College van Bestuur kan voor een opleiding een numerus fixus hanteren. Dat wil zeggen dat voor deze opleiding het aantal opleidingsplaatsen voor studenten beperkt wordt. Het College van Bestuur kan hiertoe bijvoorbeeld overgaan voor die opleidingen waarbij het aantal aanmeldingen te groot is voor een kwalitatief adequaat aanbod van de opleiding. Daarnaast kan de minister van OC&W op grond van arbeidsmarktperspectieven het aantal opleidingsplaatsen beperken. Indien het College van Bestuur zelf besluit tot een beperking van het aantal opleidingsplaatsen bij de propedeuse van een opleiding, dan geldt deze vaststelling voor de duur van één studiejaar. Geldt de beperking de postpropedeuse van een opleiding, dan kan het College van Bestuur die inschrijving voor een opleiding weigeren aan hen die niet reeds eerder voor die opleiding bij Zuyd waren ingeschreven. 15/48

16 Voor die opleidingen waarvan het aantal opleidingsplaatsen is beperkt, wordt een loting voor de toelating tot een opleiding gehanteerd. Deze loting vindt landelijk plaats. Ook is het mogelijk dat een beperkt percentage van de opleidingsplaatsen via decentrale toelating wordt geregeld. Van de procedure wordt diegene die zich wenst in te schrijven voor een opleiding, in kennis gesteld. Decentrale selectie Zuyd kan, voor opleidingen met een loting, voor een bepaald percentage van de plaatsen zelf studenten selecteren. Dit wordt decentrale selectie genoemd. Dat betekent dat de instelling bepaalt welke kandidaten het best voldoen aan specifieke selectiecriteria. Deze selectiecriteria stelt Zuyd zelf vast. Daarnaast is decentrale selectie ook nog aan een aantal algemene regels gebonden (7.57e WHW Specifieke selectiecriteria die de opleiding kan stellen hebben betrekking op vooropleiding, vakkenpakket, en/of werkervaring. Daarnaast bestaat de decentrale selectie vooral uit een onderzoek naar specifieke kennis en vaardigheden die de opleiding belangrijk vindt. Zuyd bepaalt hoe vaak aspirant-studenten aan decentrale selectie mee mogen doen. Aspirantstudenten die mee willen doen aan de decentrale selectie dienen dit kenbaar te maken aan DUO. Artikel 16 Toelatingseisen voor masteropleidingen Art. 7.4b/7.30b/ 7.57i WHW Voor de inschrijving voor een masteropleiding van Zuyd geldt als toelatingseis het bezit van een bewijs van toelating voor die opleiding. Indien de betrokkene niet voldoet aan de toelatingseisen voor een masteropleiding, en van hem kan worden verwacht dat daaraan binnen een redelijke termijn voldaan kan worden, wordt hem de mogelijkheid geboden, de tekortkoming weg te nemen en alsnog aan de toelatingseisen te voldoen. 16/48

17 Hoofdstuk 3 Collegegeld Artikel 17 Collegegeldverplichtingen Art e.v. WHW Het aanmelden bij Zuyd en het aanvragen van studiefinanciering zijn twee verschillende processen. Je aanmelding voor een opleiding regel je via Studielink. Voor het aanvragen van je studiefinanciering moet je bij de DUO IB-Groep zijn (www.ib-groep.nl). Het collegegeld betaal je rechtstreeks aan Zuyd. Collegegeld is het bedrag dat een hogeschool vraagt voor de onderwijsverzorging. Er zijn twee soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. De hoogte van het college- en examengeld en alle regels die daar betrekking op hebben, worden jaarlijks voor het begin van het nieuwe studiejaar door het College van Bestuur vastgesteld en bekendgemaakt in de Regeling inschrijving en collegegeld Zuyd. De regeling wordt gepubliceerd op Zuydnet (Studeren > Collegegeld). In de regeling vind je ondermeer informatie over: tarieven collegegeld; inschrijving en beëindiging inschrijving; vermindering en teruggave van collegegeld. Verhoogd wettelijk collegegeld bekostigde opleidingen Het verhoogd wettelijk collegegeld telt voor alle studenten die vanaf 1 september 1991 op peildatum 3o september - in het CRIHO als student [voltijd, deeltijd of duaal] staan ingeschreven aan een Nederlandse bekostigde opleiding in het hoger onderwijs en die wettelijk collegegeld moeten betalen, maar die: meer dan 5 jaar [nominale studieduur + 1 jaar] voor een bacheloropleiding zijn ingeschreven, of meer dan 2 jaar [nominale studieduur + 1 jaar] voor een masteropleiding zijn ingeschreven. o Bij een masteropleiding met een andere nominale studieduur is het verhoogd wettelijk collegegeld van toepassing na de nominale studieduur + 1 jaar. Bij een student die na het afronden van een studie een tweede studie gaat volgen in de sector gezondheidszorg of onderwijs en daarvoor het wettelijk collegegeld moet betalen staat de teller voor het langstuderen bij het begin van de tweede studie weer op nul. Tenzij de eerste studie ook al een studie was in de sector gezondheidszorg of onderwijs. Artikel 18 Rechten en plichten op basis van inschrijving Art. 7.34/ 7.37 WHW Als aan alle voorwaarden met betrekking tot inschrijving voor een opleiding is voldaan en het collegegeld is betaald of er is een machtiging voor betaling in termijnen ingeleverd, krijgt de student een collegekaart en een bewijs van inschrijving voor een opleiding. Door middel van het bewijs wordt het Studentenstatuut van toepassing verklaard op de relatie tussen de student en Zuyd. De inschrijving voor een voltijdse, deeltijdse of duale opleiding geeft recht op: deelname aan het onderwijs binnen de opleiding waarvoor de inschrijving geldt; het afleggen van tentamens en examens van die opleiding onder de voorwaarden die gesteld zijn in de Onderwijs- en examenregeling; 17/48

18 toegang tot de gebouwen en het gebruikmaken van onderwijsvoorzieningen zoals bibliotheken, laboratoria; het gebruikmaken van studentenvoorzieningen zoals studentendecanaat; studiebegeleiding/studieloopbaanbegeleiding De inschrijving voor een opleiding verplicht de student tot het naleven van de voorschriften met betrekking tot het gedrag in gebouwen en het omgaan met voorzieningen van Zuyd. Zie artikel 29 e.v. van dit Studentenstatuut. De student is bij inschrijving en gedurende zijn opleiding verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonlijke gegevens die bij DUO IB-Groep en Zuyd gehanteerd worden. Artikel 19 Rechten en plichten extraneus. Art. 7.36/7.37 WHW De inschrijving voor een opleiding als extraneus geeft recht op: het afleggen van tentamens en examens bij de opleiding waarbij de extraneus ingeschreven staat; de toegang tot de bij Zuyd behorende inrichtingen en verzamelingen, tenzij de directie van mening is dat dit niet in het belang van het onderwijs is; een extraneus kan zich niet als zodanig inschrijven voor een duale opleiding. Artikel 20 Overige bijdragen Art WHW De kosten voor onderwijsbenodigdheden en voorzieningen die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen met betrekking tot onderwijsverzorging die Zuyd op basis van de WHW heeft, worden niet in rekening gebracht bij de (aspirant-)student. De inschrijving van een student kan niet afhankelijk gesteld worden van een andere geldelijke bijdrage dan het collegegeld voor voltijdse, deeltijdse en duale opleidingen en het examengeld extraneus. Kosten voor de niet-noodzakelijke onderwijsbenodigheden de kosten van niet-noodzakelijke onderwijsbenodigdheden en -voorzieningen, kunnen naar redelijkheid bij de student in rekening gebracht worden door de directie die verantwoordelijk is voor de onderwijsverzorging. De student heeft echter in dezen geen afnameverplichting bij Zuyd en dientengevolge geen betalingsverplichting; de genoemde onderwijsbenodigdheden en -voorzieningen worden door de directie in de Onderwijs- en examenregeling vermeld. Bovendien wordt een kostenindicatie verstrekt die tijdig voorafgaande aan elk studiejaar aan de ingeschreven studenten wordt bekendgemaakt; de student die wegens aantoonbare persoonlijke of bijzondere omstandigheden de kosten van onderwijsbenodigdheden niet kan betalen, kan de directie verzoeken om een financiële voorziening of om ontheffing van de betalingsverplichting. De directie beoordeelt de persoonlijke en bijzondere omstandigheden. Kosten voor de noodzakelijke onderwijsbenodigdheden de kosten van noodzakelijke onderwijsbenodigdheden en -voorzieningen die strikt voor eigen gebruik van de student zijn en die gemaakt worden ten behoeve van deelname aan het onderwijs of ten behoeve van het afleggen van tentamens, zijn voor rekening van die student, tenzij de directie die verantwoordelijk is voor de het onderwijsverzorging, op grond van de aard van het onderwijs anders beslist; 18/48

19 de directie die verantwoordelijk is voor de onderwijsverzorging, bepaalt in relatie tot de aard van het onderwijs de noodzakelijkheid van onderwijsbenodigdheden en voorzieningen voor de student die strikt voor eigen gebruik zijn; de student kan niet verplicht worden noodzakelijke onderwijsbenodigdheden en voorzieningen die strikt voor eigen gebruik zijn, bij de faculteit of Zuyd te betrekken. 19/48

20 Hoofdstuk 4 Voorzieningen Artikel 21 Profileringsfonds Art WHW Zuyd kent een profileringsfonds dat bestaat uit voorzieningen gebaseerd op de volgende regelingen: Regeling noodfonds; Regeling fonds ondersteuning studenten; Regeling fonds ondersteuning studenten met bijzondere taken; Regeling kennisbeurzen; Regeling topsport. Genoemde regelingen voorzien in de toekenning van financiële ondersteuning dan wel facilitering in andere zin onder nadere voorwaarden. Ze zijn bijvoorbeeld van toepassing als je door bijzondere omstandigheden studievertraging hebt of gaat oplopen, als je bestuurslid wilt worden van een studentenvereniging, als je in acute financiële nood verkeert of als je aan topsport doet. De regelingen zijn gepubliceerd op Zuydnet (Studeren > Studieloopbaan). Wil je weten of je in aanmerking kunt komen voor een van deze regelingen, neem dan contact op met je studentendecaan. Artikel 22 Verzekeringen W.A.-verzekering De student is via Zuyd verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Medeverzekerd is de aansprakelijkheid van de studenten gedurende de tijd dat deze werken als stagiaire, respectievelijk de student geacht wordt onder toezicht te staan bij het stageadres. Dit geldt alleen als het stageadres een verzekering heeft afgesloten, waarbij de schade aan of veroorzaakt door stagiaires niet gedekt is. In de meeste gevallen wordt de schade gedekt door de verzekering van het stageadres. Eerst dient een beroep gedaan te worden op de verzekering van het stageadres of van de student zelf, voordat een beroep gedaan kan worden op de WAverzekering van Zuyd. Grove schuld of nalatigheid van de student is niet verzekerd, ook niet door de verzekering van Zuyd. Medeverzekerd is de student gedurende de tijd dat hij in verband met studie of stage in het buitenland verblijft. Maar er is geen dekking voor alle landen. Informeer daarom altijd even bij de contactpersoon van Zuyd. Ongevallenverzekering De student is via Zuyd verzekerd tegen het risico van ongevallen. Onder ongeval wordt verstaan: een gebeurtenis waardoor een geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel ontstaat als gevolg van een plotseling rechtstreeks op de verzekerde inwerkend uitwendig geweld. Verzekerd zijn studenten tijdens: schooluren; het rechtstreeks gaan van huis naar school of stageplaats en omgekeerd; de onder toezicht van en onder auspiciën van Zuyd georganiseerde activiteiten. De verzekering gaat tot uitkering over bij: overlijden; geneeskundige kosten; 20/48

21 blijvende invaliditeit; tandheelkundige hulp. Deze verzekering biedt dekking voor ongevallen die de verzekerde waar ook ter wereld overkomen. Bij tijdelijk verblijf buiten Europa wordt de risicodekking opgeschort zodra dit verblijf langer dan zes maanden heeft geduurd. De buitenlandse stage Als een student een stage gaat lopen in het buitenland zijn voor de verzekering de volgende aspecten van belang: Zuyd dekt het risico af dat de school loopt in verband met het aangaan van de stage zoals Wettelijke Aansprakelijkheid en aanvullende ongevallenverzekering. Het hierboven vermelde over het aanvullende karakter is ook hier van toepassing; de student is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van de risico s in verband met Aansprakelijkheid Particulier, Ziektekosten, Rechtshulp, repatriëring e.d. De student die zelf een verzekering wenst af te sluiten dient met de volgende aspecten rekening te houden: - Voor reeds lopende polissen in Nederland geldt dat deze niet automatisch in het buitenland geldt. Te adviseren valt om met de verzekeringsmaatschappij contact op te nemen en eventueel schriftelijk laten mededelen dat de polis geldt voor buitenlandse stage en de duur van het verblijf. - Als er een aparte verzekering dient te worden afgesloten geef bij de maatschappij aan dat het een stagereis betreft en de periode. Bij bijvoorbeeld reisverzekeringen zijn langere verblijven in het buitenland (stages) niet automatisch meeverzekerd. Als je een reisverzekering pakt laat dan apart op de polis vermelden dat het een stagereis betreft. - Via landelijke opererende verzekeringsmaatschappijen zijn er zogenaamde Insurance Passport for Students of Insurance Certificat for Students verkrijgbaar waar genoemde risico s verzekerd kunnen worden. Dit product is speciaal voor studentreizen (stages) ontwikkeld. Info hierover kun je op de volgende websites vinden: Procedure Bij een voorval informeert de student schriftelijk zo spoedig mogelijk de hogeschool over het voorval, de toedracht en de schade. Dit kan bij: Facilitair Bedrijf Nieuw Eyckholt DJ HEERLEN telefoon : fax : Zie ook Zuydnet: Studeren> Veiligheid > Verzekering stagiairs. Artikel 23 Voorzieningen voor studenten met een functiebeperking Voor studenten met een functiebeperking kunnen verscheidene speciale regelingen en voorzieningen getroffen worden. Hierbij kan gedacht worden aan: wajong-uitkering; regeling studiefinanciering; vervoersvoorzieningen van en naar studieplek; computervoorzieningen; 21/48

22 Kurzweil (dyslexie software); 22/48

23 communicatievoorzieningen; extra tentamentijd; aangepast studierooster; aangepaste tentamens; financiële regelingen (Profileringsfonds zie Art. 21 van dit Studentenstatuut); cursussen en trainingen; individuele regelingen met docenten; maatwerktrajecten (in overleg met studieloopbaanbegeleider en studentendecaan en ter accordering bij Examencommissie); studentenpsychologen. Op Zuydnet staat informatie over studeren met een functiebeperking. Voor het treffen van een regeling of voorziening dient de student zich te wenden tot de studentendecaan van de faculteit. De Examencommissie neemt het besluit inzake het treffen van voorzieningen. Artikel 24 Arbo en student De student is verplicht alle veiligheids- en arbovoorschriften, zowel binnen Zuyd als bij organisaties die bezocht worden uit hoofde van de opleiding, in acht te nemen. De student is verplicht onveilige situaties aan de directie te melden. Zuyd spant zich in om, daar waar nodig, de arbeidsomstandigheden van studenten te verbeteren. De Arbowet 2007 en het daarop gebaseerde Arbobesluit zijn voor studenten alleen van toepassing op die handelingen en verrichtingen die vergelijkbaar zijn met de arbeid in de beroepspraktijk, dus indien ze praktijkopdrachten uitvoeren, stage lopen en werkzaamheden verrichten in practica, werkplaatsen, ateliers etc. Beleid Zuyd: voert een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid en let daarbij op de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening; voert, binnen het algemene arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid met betrekking tot het beschermen van studenten tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld; zorgt ervoor dat de student doeltreffend wordt ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico s, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico s te voorkomen of te beperken; legt in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke arborisico s de student loopt. Een plan van aanpak maakt deel uit van de inventarisatie, teneinde deze risico s te elimineren dan wel te minimaliseren. Wel of niet weg?? Bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid werken de hogeschool en de studenten samen. Klachten Voor klachten met betrekking tot arbeidsomstandigheden kan de student terecht bij Zuyd Arbo of bij het loket Rechtsbescherming. Zuyd Arbo is van uur tot uur telefonisch bereikbaar op het nummer of mobiel Zuyd Arbo is ook per bereikbaar Artikel 25 Gelijke behandeling Zuyd staat voor gelijke behandeling van personen ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of 23/48

24 burgerlijke staat. Met andere woorden: er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van voornoemde verschillen (direct onderscheid). Bovendien spant Zuyd zich in geen onderscheid te maken op grond van handicap of chronische ziekte, behalve in situaties: waarin de risico s voor de veiligheid en gezondheid van de gehandicapte zelf of andere betrokkenen te groot zijn; bij maatregelen gericht op positieve actie; bij sociaal beleid, voorzieningen en faciliteiten specifiek bestemd voor gehandicapten en chronisch zieken die deelname aan de samenleving bevorderen. Indirect onderscheid Tevens is indirect onderscheid toegestaan als dat objectief wordt gerechtvaardigd. Indirect onderscheid is onderscheid op grond van andere hoedanigheden of gedragingen dan die bedoeld met direct onderscheid, maar dat direct onderscheid tot gevolg heeft. Zuyd spant zich in om doeltreffende materiële en immateriële aanpassingen voor studenten met een functiebeperking of chronische ziekte te verwezenlijken. Een doeltreffende aanpassing dient echter geen onevenredige belasting te vormen voor Zuyd. Getoetst wordt of de aanpassing noodzakelijk en geschikt is. Daarnaast vindt een afweging plaats tussen het belang van de gehandicapte of chronisch zieke enerzijds en de belangen van Zuyd anderzijds. Klachten Studenten die menen dat ongerechtvaardigd onderscheid is gemaakt, kunnen zich wenden tot de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Aan deze voorziening zijn geen kosten verbonden. De CGB toetst klachten over discriminatie aan de gelijke behandelingswetgeving en beoordeelt of deze wetgeving overtreden is. Zij kan alleen klachten behandelen, die onder de gelijke behandelingswetgeving vallen. Eventuele vragen en opmerkingen kunnen de student richten aan: Commissie Gelijke Behandeling Kleinesingel 1-3 Postbus DA Utrecht telefoon: fax : Zie ook Voor vragen Artikel 26 Studentendecanaat Het studentendecanaat behartigt het belang van de student en neemt voor de student een vertrouwenspositie in. Met betrekking tot de door de student gegeven persoonlijke informatie heeft de studentendecaan een geheimhoudingsplicht. Artikel 27 Ombudsman De Ombudsman is een onafhankelijke persoon waarop studenten die staan ingeschreven voor een opleiding van Zuyd en een klacht hebben over de hogeschool, faculteit, opleiding of medewerkers, een beroep kunnen doen. De Ombudsman neemt geen klachten in behandeling waarvoor een andere procedure openstaat of waarvoor andere organen bevoegd zijn. Indien het College van Beroep voor de Examens, de Geschillenadviescommissie of de Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen bevoegd zijn, verwijst de Ombudsman naar deze instanties. Tevens heeft de Ombudsman de taak structurele knelpunten in het functioneren van Zuyd te signaleren en adviezen te geven over mogelijke oplossingen en te bemiddelen bij conflicten. 24/48

25 Zuyd Hogeschool t.a.v. De Ombudsman Nieuw Eyckholt 300 postbus AN Heerlen Tel: Publicatie Op Zuydnet staat informatie over de Ombudsman (Studeren > Rechtsbescherming > Ombudsman). Daar wordt ook het jaarverslag gepubliceerd. Artikel 28 Externe voorzieningen Naast de voorzieningen van Zuyd zijn er talrijke organisaties die ook van belang zijn voor de student. Een paar organisaties die van belang zijn voor de student in het kader van rechtsbescherming en/of waarmee de student te maken kan krijgen worden hier vermeld. Huisvesting Het Kamerburo komt voort uit de Stichting Studentenhuisvesting Maastricht. Deze stichting is een samenwerkingsverband van Zuyd, Universiteit Maastricht, de Jan van Eyck academie en de drie woningbouwcorporaties Maasvallei, Woonpunt en Servatius. Zie ook Het Kamerburo heeft als doel het huisvesten van jongeren en in het bijzonder studenten. Studenten in Maastricht en Sittard/ Geleen Studenten in Heerlen: Kamerburo Stichting Studentenhuisvesting Postbus 616 Postbus MD MAASTRICHT 6400 AA HEERLEN telefoon: telefoon: DUO IB-Groep DUO IB-Groep verzorgt de studiefinanciering en de centrale aanmelding en plaatsing voor het hoger onderwijs. Met vragen en problemen en informatie over bezwaar- en beroepsprocedures kan de student terecht bij de studentendecaan van de faculteit en bij het Regiokantoor van de IB-Groep. De IB-Groep houdt voor studenten van Zuyd kantoor in Sittard. Regiokantoor DUO IB-Groep Walramstraat BK SITTARD telefoon: Ook is veel informatie over de studiefinanciering te verkrijgen via de website van DUO IB- Groep. 25/48

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Decoskenmerk: 2013-814 VHL STUDENTENSTATUUT

Decoskenmerk: 2013-814 VHL STUDENTENSTATUUT Decoskenmerk: 2013-814 VHL STUDENTENSTATUUT 1 Inleiding... 4 2 Algemeen... 5 2.1 Waarom een studentenstatuut?... 5 2.2 Voor wie bestemd?... 5 2.3 Naleving rechten en plichten... 5 2.4 Vaststelling en openbaarmaking...

Nadere informatie

hogeschool gids editie augustus 2010 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie

hogeschool gids editie augustus 2010 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie hogeschool gids editie augustus 2010 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie ! " #$% &! " #$% ' $!$!!!!$!( )!!!!! * $!!!!! +!,! -./01!! /, 2!! 34 5-./0 0 ' $-%!-% * ) 6 6 & -% )!!! 7!!

Nadere informatie

hogeschool gids editie augustus 2011 Instituut voor Managementopleidingen

hogeschool gids editie augustus 2011 Instituut voor Managementopleidingen hogeschool gids editie augustus 2011 Instituut voor Managementopleidingen inleiding / legenda pagina 002 inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd toe bij

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Lerarenopleidingen

Instituut voor Lerarenopleidingen Hogeschoolgids Instituut voor Lerarenopleidingen Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie

Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Hogeschoolgids Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student

Nadere informatie

Instituut voor Commercieel Management

Instituut voor Commercieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Commercieel Management Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

hogeschool gids editie augustus 2011 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie

hogeschool gids editie augustus 2011 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie hogeschool gids editie augustus 2011 Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie inleiding / legenda pagina 002 inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Rotterdam Business School

Rotterdam Business School Hogeschoolgids Rotterdam Business School Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

hogeschool gids Instituut voor bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2012

hogeschool gids Instituut voor bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2012 hogeschool gids Bacheloropleidingen editie augustus 2012 Instituut voor bedrijfskunde inleiding / legenda pagina 002 inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, 9 juni 2015 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad,

Nadere informatie

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13 juni 2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Instituut voor Lerarenopleidingen

Instituut voor Lerarenopleidingen Hogeschoolgids Instituut voor Lerarenopleidingen BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Commercieel Management

Instituut voor Commercieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Commercieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Engineering en Applied Science

Instituut voor Engineering en Applied Science Hogeschoolgids Instituut voor Engineering en Applied Science BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie

Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Hogeschoolgids Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling cohort 2015 2016 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, 5 6-2015 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschapraad,

Nadere informatie

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Godsdienstleraar

Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Godsdienstleraar Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding Godsdienstleraar CROHO-nummer: 35441 Viaa Postbus 10030 8000 GA Zwolle tel. 038 42 555 42 www.viaa.nl

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie