VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 MAART 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 MAART 2011"

Transcriptie

1 VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 MAART 2011 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Messely M., Schepenen; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepen; Viaene R., Sabbe J., Dewaele R., Combes P., Lammertyn R., Vervaeke K., Verstraete N., Rommens R., Lammertyn A., Vandewaetere E., Witdouck J., Buijsse S., Raadsleden; Vandecasteele C., Gemeentesecretaris. OPENBARE VEILIGHEID: Politieverordening betreffende de terrasruimte voor horeca-uitbaters op het openbaar domein van de gemeente Lendelede telkens vanaf 1 april tot en met 31 oktober van het desbetreffend dienstjaar. De raad, in openbare zitting, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d houdende vaststellen van een tijdelijke politieverordening betreffende de terrasruimte voor horeca-uitbaters op het openbaar domein van de gemeente Lendelede vanaf 1 juni 2010 tot en met 31 oktober 2010; 1. Overwegende dat er voorzien werd dat dit reglement na die periode zou geëvalueerd worden en zo nodig aangepast worden; Overwegende dat het gemeentebestuur een schriftelijke vraagstelling heeft gedaan naar alle horeca-uitbaters over dit reglement en dat er hierop weinig reacties kwamen zodat het reglement kan behouden blijven mits de duur van de periode waarin terrassen mogen geplaatst worden zou verlengd worden, zijnde van 1 april i.p.v. 1 juni; Overwegende dat het gemeentebestuur het belangrijk vindt om de gemeentelijke horeca te ondersteunen; Gelet op art. 179 van de algemene politieverordening dat stelt dat In afwijking van de artikelen 28 tot en met 31 gelden de volgende bepalingen specifiek voor de gemeente Lendelede: 1. Het is verboden op de openbare weg koopwaar uit te stallen, zijn bedrijf uit te oefenen, tafels, stoelen, banken of andere voorwerpen te plaatsen, tenzij mits voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester. In alle gevallen moet het trottoir een vrije doorgang van 1,50 m behouden behalve tijdens het houden van braderijen. 2. Het verbod van paragraaf 1 is eveneens van toepassing voor het oprichten van tenten, niet vaste barakken en dergelijke, om tentoonstellingen of spelen in te richten, of drank en koopwaar te verkopen, tenzij mits voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester. Ook voor de inrichtingen vallende onder het algemeen reglement op de arbeidsbescherming dient een vergunning tot inname van het openbaar domein te kunnen worden voorgelegd. Overwegende dat voor de inrichting van een terrasruimte op het voetpad het voormelde artikel 179 van de algemene politieverordening van toepassing blijft, zijnde een voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester en het behouden van een vrije doorgang van 1,50 m behalve tijdens het houden van braderijen; Overwegende dat voor de inrichting van een terrasruimte op een parkeerplaats dan minimaal dezelfde voorschriften van toepassing dienen te zijn; namelijk een voorafgaande en schriftelijke toelating en het behouden van een vrije doorgang van 1,50 m behalve tijdens het houden van braderijen;

2 Overwegende dat deze toelating wel door het college van burgemeester en schepenen moet verleend worden daar de impact zwaarder is dan bij de inname van het voetpad; Overwegende dat de belasting waarvan sprake in dit reglement zal geregeld worden bij afzonderlijk belastingsreglement; Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT, eenparig : Art. 1 : Art. 2 : Onder terras wordt verstaan: elke wegneembare constructie die het openbaar domein inneemt ten bate van een horeca-uitbating, waar eetwaar en/of drank voor consumptie ter plaatse te koop wordt aangeboden. Het terras bestaat uit losse elementen zoals windschermen, meubilair, parasols en andere, zonder dat deze opsomming als limitatief mag worden beschouwd. Onder bevoegde ambtenaren wordt begrepen : politie en gemeentelijke gasvaststellers. De horecazaken die het openbaar domein willen innemen met het oog op het plaatsen van een terras zijn ertoe gehouden hiertoe een aanvraag met grondplan en afmetingen in te dienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Bovendien dienen ze een belasting te betalen voor dit gebruik en de voorwaarden zoals hierna bepaald na te leven. Art. 3 : 1. De uitbating van een horecazaak kan in de periode van 1 april tot en met 31 oktober uitgebreid worden met een terras op het voetpad grenzend aan de uitbating op voorwaarde dat de doorgang op het voetpad van 1,5 m behouden blijft. 2. In uitzonderlijke gevallen waarbij het voetpad die breedte niet toelaat, kan hiervan door het College van Burgemeester en Schepenen afgeweken worden. Bij afwijking zal de vrije doorgang nooit minder dan 1m bedragen. Deze breedtes zijn te meten met de boordsteen inbegrepen. 3. Slechts indien blijkt dat er onvoldoende plaats is om de vrije doorgang op het voetpad van 1m te garanderen, kan er een parkeerplaats ingenomen worden indien deze aanwezig is voor de gevel van de uitbating. 4. Bij inname van een parkeerplaats dient ervoor gezorgd te worden dat de bezoekers van het terras op een veilige manier afgeschermd zitten van het verkeer. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van wegneembare wanden van minimaal 0,80m en maximaal 1,8m hoog. Art. 4 : Art. 5 : Art. 6 : Het terras op het voetpad of op de parkeerplaats mag maximum de breedte van de gevel van de uitbating bestrijken en is beperkt tot maximum twee parkeerplaatsen. Er kan dus geen terras op het voetpad of de parkeerplaats voor de gevel of de eigendom van iemand anders geplaatst worden. 1. Enkel op het vergund terras en gedurende de vergunde periode mag er terrasmeubilair, aankondigingen en andere voorwerpen die bij een normale terrasuitbating horen, worden geplaatst. 2. Bij gebruik van parasols, moeten die zodanig opgesteld zijn, dat de buitenste rand niet buiten de vergunde terraszone uitsteekt. Ter gelegenheid van de jaarlijkse kermissen of andere speciale gelegenheden kan een grotere ruimte ingenomen worden dan voorzien in art. 4 mits het tijdig indienen van een aanvraag met grondplan en afmetingen. Het College van Burgemeester en Schepenen kan dit voorstel aanpassen door op het ingediende plan aan te duiden met welke ruimte de vergunde terrassen mogen uitbreiden. Dit plan zal aan de vergunninghouders bezorgd worden en het collegebesluit geldt als tijdelijke machtiging voor uitbreiding van het terras.

3 Art. 7 : De terrasvergunning wordt verleend op naam van de aanvrager-uitbater en is niet overdraagbaar. Art. 8 : Art. 9 : Art. 10 : Art. 11 : Art. 12 : Art.13 : Art. 14 : In geval van stopzetting van de handelsactiviteiten dient de volledige terrasconstructie onmiddellijk verwijderd te worden, zoniet zal die op kosten van de vergunninghouder door het gemeentebestuur verwijderd worden. Bij geplande wijziging van het terras ten opzichte van het vergunde, dient een nieuwe aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen te worden gericht. Onder geen beding kan de vergunningverlener of de wegbeheerder verantwoordelijk gesteld worden voor schade of ongevallen veroorzaakt door of met de terrasconstructie, de meubelen of de aanhorigheden. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van en op het terras berust volledig bij de aanvrager en bij de uitbater en bij alle andere burgerlijke aansprakelijke personen of rechtsstructuren. Bij het plaatsen van terrassen moeten alle openbare nutsvoorzieningen steeds bereikbaar en toegankelijk blijven voor de openbare diensten. Het terras mag niet boven een gasafsluiter of een brandkraan geplaatst worden, tenzij die bestendig bereikbaar zijn en doeltreffend gesignaleerd zijn. De vergunning moet op het eerste verzoek van de bevoegde ambtenaren kunnen worden getoond. Onrechtmatig geplaatste terrasuitbreidingen kunnen ambtshalve door de bevoegde ambtenaren verwijderd worden van het openbaar domein. Alle kosten van wegname zullen verhaald worden op de nalatige plaatser en/of opdrachtgever van de plaatsing. Art. 15 : Inbreuken op deze politieverordening kunnen worden gestraft met : 1 een administratieve geldboete van maximum 250 euro; 2 een administratieve schorsing van een afgeleverde toelating of vergunning; 3 een administratieve intrekking van een afgeleverde toelating of vergunning; 4 een tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling. Art. 16 : Art. 17 : Art. 18 : Er is sprake van herhaling indien er een overtreding of niet-naleving van éénzelfde bepaling gebeurt binnen de twaalf maanden na de uitvoerbaar geworden administratieve beslissing. Deze politieverordening wordt bekendgemaakt conform artikel 186 van het Gemeentedecreet en treedt in werking op 1 april Een afschrift van onderhavige politieverordening wordt toegestuurd aan de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, de Procureur des Konings, de griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, de griffier van de politierechtbank van Kortrijk, aan de sanctionerende ambtenaren, de bemiddelingsambtenaar, de korpschef van de PZ Vlas en aan de voorzitter van het politiecollege. De Voorzitter schorst de zitting teneinde Brandweercommandant Beni Goemaere de kans te geven toelichting te geven bij punt 2. Hierna wordt de zitting heropend. BRANDWEER: 2. Goedkeuren van de overeenkomst betreffende de snelste adequate hulp (SAH) en het verminderen van de dubbele uitruk in afwachting van de inwerkingtreding van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

4 De raad, in openbare zitting, Gelet op artikel 221 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid; Gelet op de ministeriële omzendbrief van 9 augustus 2007 betreffende de organisatie van de hulpverlening volgens het principe van de snelste adequate hulp; Gelet op de ministeriële omzendbrief van 1 februari 2008 ter aanvulling van de omzendbrief van 9 augustus 2007 betreffende de organisatie van de hulpverlening volgens het principe van de snelste adequate hulp; Gelet op de beslissing van de prezonale raad van 5 november 2010 houdende de goedkeuring van de uitgangspunten voor de organisatie van de snelste adequate hulp in de OPZ Zuid-West- Vlaanderen; Overwegende dat de omzendbrief van 9 augustus 2007 stelt dat het aangewezen is om, wanneer de snelste brandweerpost niet diegene is die territoriaal bevoegd is, toepassing te maken van het dubbel vertrek van de territoriaal bevoegde brandweerpost en de snelste brandweerpost; Overwegende dat de omzendbrief van 1 februari 2008 hieraan toevoegt dat niet systematisch gebruikt dient te worden gemaakt van een dubbele uitruk, en dat een uitdrukkelijke overeenkomst tussen de betrokken gemeenten voorrang heeft op de dubbele uitruk, op voorwaarde dat deze overeenkomst een efficiënte en afdoende hulpverlening waarborgt en deze in overeenstemming is met het principe van de snelste adequate hulp, Overwegende dat bij de inplaatsstelling van de hulpverleningzone de dubbele uitruk in de zone wordt afgeschaft; dat na de inplaatsstelling, wanneer alle posten tot één en hetzelfde korps behoren, er geen sprake meer is van het territoriaal bevoegde korps; dat het aangewezen is om in een overgangsperiode, de periode van de operationele prezone, concrete afspraken te maken over de dubbele uitruk; Overwegende dat doelstelling 2 van de OPZ-overeenkomst van 25 oktober 2010, goedgekeurd in zitting van 10 september 2010, de optimalisatie van de uitruk van in het kader van de snelst adequate hulp omvat; dat het maken van afspraken tussen de verschillende gemeenten hiertoe behoort; dat de prezonale raad zich in zitting van 5 november 2010 principieel akkoord heeft verklaard met de uitgangspunten voor de praktische organisatie van de snelst adequate hulp; Gelet op de voorgelegde overeenkomst betreffende het verminderen van de dubbele uitruk in afwachting van de inwerkingtreding van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid; Overwegende dat in deze overeenkomst de afspraken in het kader van de snelste adequate hulp tussen de gemeenten van de hulpverleningszone Zuid-West-Vlaanderen worden vastgelegd; Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT, eenparig : Art. 1 : Art. 2 : Art. 3 : De voorgelegde overeenkomst betreffende de snelste adequate hulp (SAH) en het verminderen van de dubbele uitruk in afwachting van de inwerkingtreding van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid goed te keuren. De Burgemeester en de Gemeentesecretaris te machtigen de overeenkomst te ondertekenen namens de gemeente Lendelede. Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de Operationele Pre Zone Zuid West-Vlaanderen toe te sturen. De Voorzitter stelt voor om nu eerst punt 8 te behandelen daar de Heer Rudy Nys van Infrax hierover een toelichting zou geven.

5 De raad stemt hiermee in en de de Voorzitter schorst opnieuw de zitting voor de toelichting door de Heer Rudy Nys bij punt 8. Hierna wordt de zitting heropend. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING Infrax West : Toetreding voor de Infra-X-net-diensten De raad, in openbare zitting, Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 waarbij de bevoegdheid inzake vereniging van gemeenten voor openbaar nut volledig wordt overgedragen aan de gewesten. Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42 en 43; Gelet het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 32; Gelet op de Omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 8. Gelet op de Telenet-deal van 1 oktober 2008 waarin aan de betrokken kabelmaatschappijen waaronder Infrax West een bandbreedte werd voorbehouden om ten behoeve van haar aandeelhouders en van de Havi-Gis-gemeenten de zogenaamde Lipis-diensten (Limited Internal Public Interest Services) aan te bieden; Gelet op het Infraxrapport d.d Infra-X-net gemeente Lendelede over de Lipisdiensten onder de naam Infra-X-net; Gelet op het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen d.d waarbij het College principieel akkoord om toe te treden maar dit naar het einde van 2011 toe ; Gelet op de verdere vraagstelling waaruit blijkt dat na de beslissing van toetreding een tijdspad van 4 à 6 maanden voorzien is en dat de Raad van Bestuur van Infrax beslist heeft een financiële tegemoetkoming te geven op de éénmalige investeringskosten die gepaard gaan met de toetreding tot het Infra-X-net en dit tot maximaal euro; Gelet op de telefonische contactopname met de IT verantwoordelijke van het gemeentebestuur van Gistel die kon bevestigen dat er weinig technische moeilijkheden gepaard gingen met de overgang naar het Infra-X-net; Gelet op het feit dat de totale eenmalige investeringskost van de toetreding euro, excl. B.T.W., zouden bedragen wat lager is dan de mogelijke financiële tussenkomst van Infrax; Overwegende dat Telenet op de kabel een bandbreedte voorbehoudt voor Infrax die op haar beurt Lipisdiensten aanbiedt aan haar gemeenten vennoten; Overwegende dat dit aanbod neerkomt op een voordelige en bedrijfszekere totaaloplossing voor alle (vaste) telefonie-, interne datacommunicatie en internetverkeer en -toegang waarvan zowel gemeente als OCMW gebruik maken; Overwegende dat Infrax deze Lipisdiensten aanbiedt onder de naam Infra-X-net;

6 Overwegende dat het businessconcept Infra-X-net door Infrax uitgebreid werd toegelicht aan het college van burgemeester en schepenen. Tijdens deze gesprekken verleent Infrax aan de gemeente Lendelede de garantie dat indien een privé-operator betere prijzen zou hebben voor de totaaloplossing (netwerkverbinding, vaste telefonie en internet) dan die van Infrax West, die lagere prijzen toegepast worden op voorwaarde dat het ook om dezelfde kwaliteit gaat; Overwegende dat de gemeente en het OCMW een aanzienlijk financieel voordeel verkrijgen en voordeel in bandbreedte ten opzichte van de actuele situatie op het vlak van datacommunicatie, telefonie- en internetverkeer; Overwegende dat de statutaire omschrijving van de activiteit Infra-X-net luidt als volgt: het ter beschikking stellen van capaciteit met het oog op data- en aanverwante communicatie op de bestaande netten en installaties ten behoeve van de deelnemers die daartoe een uitdrukkelijke beslissing genomen hebben, en binnen het toegestane wettelijke en contractuele kader. De toetreding van de gemeenten voor de activiteit Infra-X-net betekent de beheersoverdracht inzake deze activiteiten aan het intergemeentelijke samenwerkingsverband met uitzondering echter van de terzake nog lopende contracten die door de gemeenten werden afgesloten vóór de toetreding. Deze contracten zullen in overleg met Infrax West tijdig worden opgezegd. Bij uitbreiding kunnen ook de gebouwen van het OCMW, Politie en Brandweer binnen de gemeentegrenzen in dit project betrokken worden; Overwegende dat de gemeente Lendelede om van dit aanbod gebruik te kunnen maken dient toe te treden tot Infrax West voor de activiteit Infra-X-net; Overwegende dat de statuten van Infrax West recent werden gewijzigd om dergelijke toetreding mogelijk te maken; Overwegende dat de toetreding tot Infrax West voor de activiteit Infra-X-net impliceert dat de contracten met name op het vlak van telefonie door Infrax West zullen worden afgesloten maar dat de detailfacturen toch aan de gemeente ter betaling zullen worden voorgelegd door de Infrax-telefonie-operator; Overwegende dat de aanvraag tot toetreding door de gemeente Lendelede zal voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van Infrax West; Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT, eenparig : Art. 1 : Art. 2 : Art. 3 : Art. 4 : De gemeente Lendelede wenst toe te treden tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax West voor de activiteit Infra-X-net onder de volgende voorwaarde: Infrax West verleent de garantie dat indien een privé-operator betere prijzen zou hebben voor de totaaloplossing (netwerkverbinding, vaste telefonie en internet) dan die van Infrax West, die lagere prijzen toegepast worden op voorwaarde dat het ook om dezelfde kwaliteit gaat. De gemeente Lendelede vraagt om initieel het OCMW Lendelede op te nemen in het project. De gemeente Lendelede vraagt om in een volgende fase de brandweer op te nemen in het project indien dit haalbaar blijkt. Het college van burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit. De financiële aspecten van dit besluit worden als volgt geraamd: cf. bijlage; kostencalculatie 02 december De vereiste investering van euro, excl. B.T.W., wordt goedgekeurd en wordt betaald via de eenmalige tussenkomst voorzien door de Raad van Bestuur van Infrax.

7 Art. 5 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt voor verder gevolg gestuurd aan Agentschap Binnenlands Bestuur, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel, Agentschap Binnenlands Bestuur, Provinciehuis Burg, Burg 4, 8000 Brugge, het secretariaat van Infrax West, Noordlaan 9, 8820 Torhout en het O.C.M.W. Lendelede. FINANCIËN: 3. Belasting op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein. De raad, in openbare zitting, Gelet op art. 42, 43, 2, 15 en 186 van het gemeentedecreet, Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d houdende goedkeuring van een belasting op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein voor een periode ingaand op 1 juni 2010 t.e.m ; Overwegende dat er voorzien werd dat dit reglement na die periode zou geëvalueerd worden en zo nodig aangepast worden; Overwegende dat het gemeentebestuur een schriftelijke vraagstelling heeft gedaan naar alle horeca-uitbaters over dit reglement en dat er hierop weinig reacties kwamen zodat het reglement kan behouden blijven mits de duur van de periode waarin terrassen mogen geplaatst worden zou verlengd worden, zijnde van 1 april i.p.v. 1 juni; Gelet op de nieuwe politieverordening van heden betreffende de terrasruimte voor horecauitbaters op het openbaar domein van de gemeente Lendelede vanaf 1 april 2011; Overwegende dat het plaatsen van een terras op het openbaar domein geluidsoverlast kan veroorzaken en dat de inplanting ervan hinder op de leefomgeving van de dorpskern met zich mee kan brengen, Overwegende dat het opstellen van terrassen op het openbaar domein zwerfvuil met zich meebrengt en dit een directe impact heeft op de netheid van het openbaar domein in de omgeving van een terras; Overwegende dat de aanwezigheid van terrassen in de dorpskern dan ook aanleiding geven tot een grotere gemeentelijke zorg aangaande openbare orde, netheid en veiligheid, wat repercussies op de personeelsinzet van de gemeente en de gemeentebegroting met zich meebrengt; Gelet op de financiële toestand van de gemeente, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; BESLUIT, eenparig :

8 Art. 1 : Art. 2 : Art. 3 : Art. 4 : Art. 5 : Art. 6 : Art. 7 : Art. 8 : Art. 9 : Voor een periode ingaand op 1 april 2011 t.e.m. 31 december 2013 wordt een gemeentebelasting geheven op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen op het openbaar domein van de gemeente Lendelede. Dit reglement is niet van toepassing op occasionele terrassen naar aanleiding van bepaalde manifestaties (zoals onder andere wielerwedstrijden, wijkfeesten, Voor het plaatsen van terrassen, tafels, stoelen, banken en/of zonneschermen op het openbaar domein is een vergunning vereist, die wordt afgeleverd door het schepencollege tegen betaling van het in art. 4 vastgestelde bedrag. Het college kan gebeurlijk ook de dagen en uren voor het gebruik van het openbaar domein vaststellen. De vergunning wordt verleend conform de politieverordening inzake de terrassen op het openbaar domein van de gemeente Lendelede. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die het openbaar domein in gebruik neemt (uitbater). De belasting wordt vastgesteld als volgt: Voor het plaatsen van een terras, tafels, stoelen, banken en/of zonneschermen: Zone 1: Het Dorpsplein of binnen een straal van 100 m van het Dorpsplein: 90 Zone 2: Alle overige straten: een forfaitair bedrag van 60 De belasting is verschuldigd voor de periode 1 april tot en met 31 oktober, onafhankelijk van het moment waarop de vergunning werd afgeleverd. Ze is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar ten laste van de houder van de vergunning. Het niet gebruiken van de vergunning geeft geen aanleiding tot een belastingsteruggave. Dit geldt eveneens voor de opschorting of intrekking van een vergunning om welke reden dan ook. De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat hij verplicht dient terug te sturen binnen de 15 dagen. Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte, wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep. Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen. De belasting moet betaald worden binnen de 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet. Verwijl- en moratoriuminteresten zijn op deze belasting van toepassing zoals inzake rijksbelastingen op de inkomsten. De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen en de bepalingen van de procedure voor het college van burgemeester en schepenen, inzake bezwaarschrift tegen een gemeentebelasting. Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 4. Gemeenschappelijke samenaankoop elektriciteit en aardgas voor het gemeentelijk patrimonium, het OCMW, de vzw Sportbeheer en de kerkfabrieken in samenwerking met Leiedal. De raad, in openbare zitting,

9 Gelet op het schrijven van Leiedal dd. 17 december 2010 betreffende de uitnodiging tot deelname aan de samenaankoop energie voor publiek patrimonium; Gelet op Richtlijn 2003/54/EG van het europees parlement en de raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG; Gelet op de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening; Gelet op de bijzondere wet van 08 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 08 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het energiebeleid betreft; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en wijzigingen, inzonderheid artikel 19; Gelet op KB van 08 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessie voor openbare werken, en wijzigingen; Gelet op het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en wijzigingen; Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en wijzigingen, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten; Gelet op het Decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en wijzigingen, en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten; Overwegende dat sinds 01 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is om te contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze; Overwegende dat de VREG in haar mededeling van 11 november 2002 met betrekking tot het kiezen van een elektriciteitsleverancier door een overheid met toepassingen van de wetgeving inzake overheidsopdrachten stelt dat verschillende besturen deze overheidsopdracht gezamenlijk kunnen uitschrijven om hun gezamenlijke behoeften te dekken, en dat door de schaalvergroting van de opdracht een gunstig (neerwaarts) effect op de prijs te verwachten valt; Overwegende dat een gunstig neerwaarts effect bereikt kan worden indien verschillende besturen op het grondgebied van de gemeente een gezamenlijke opdracht uitschrijven; Overwegende dat het huidige contract voor de leveringen van elektriciteit aan de gebouwen van de gemeente, het OCMW, de vzw Sportbeheer, de kerkfabriek St. Blasius en de openbare verlichting afloopt op 31 december 2011, wegens einde contract; Overwegende dat het huidige contract voor de leveringen van aardgas aan de de gebouwen van de gemeente, het OCMW, de vzw Sportbeheer, de kerkfabriek St. Blasius en de openbare verlichting eveneens afloopt op 31 december 2011, wegens einde contract; Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet gegund worden en er geen reden is om daarbij af te wijken van de voormelde principes; Overwegende dat de gemeente mee kan in stappen in de gemeenschappelijke aankoop van elektriciteit en aardgas georganiseerd door de intercommunale Leiedal, die zal zorgen voor de begeleiding, procedure en de sturing van het aankoopdossier; De intercommunale Leiedal is rechtstreekse opdrachtgever voor het aanstellen van een energieconsultant (dienstverlener); De gekozen consultant zal een lastenboek opstellen voor de energiecontracten elektriciteit en aardgas in overleg met de deelnemende besturen; De kosten van de consultant worden doorgefactureerd via Leiedal naar de lokale besturen in verhouding tot het verbruik van elektriciteit en aardgas; Na goedkeuring van het lastenboek, zal Leiedal zorgen voor de

10 publicatie van de opdracht, het organiseren van de openbare zitting, het openen van de offertes, de ranking, het opmaken van het gunningsverslag, de wettelijke stand still periode en de begeleiding bij het sluiten van de nieuwe contracten elektriciteit en aardgas; Overwegende dat de timing van een dergelijk dossier zeer strikt moet worden opgevolgd en daarom de bevoegdheden voor het opvolgen, verwerken en sluiten van het aankoopdossier elektriciteit en aardgas gedelegeerd worden naar het College van Burgemeester en Schepenen; Overwegende dat de kost van de energieconsultant rechtstreeks wordt betaald door de opdrachtgever Leiedal; dat Leiedal de deelnemende overheden een factuur bezorgen in verhouding tot het verbruik zodat de kosten worden verdeeld op basis van het energieverbruik; dat de uitgave voor deze opdracht wordt voorzien op het budget; Overwegende dat de uitgave voor elektriciteit en aardgas voorzien is op het budget; Overwegende dat de vraag werd gericht aan het OCMW, de kerkfabriek St. Blasius en de vzw Sportbeheer om mee in te stappen in de gemeenschappelijke aankoop om te kunnen genieten van een voordelige energieprijs; Gelet op het schrijven van de vzw Sportbeheer dd inzake de goedkeuring tot deelname aan de samenaankoop van elektriciteit en aardgas in samenwerking met Leiedal; Gelet op het schrijven van de kerkfabriek St. Blasius dd inzake de goedkeuring tot deelname aan de samenaankoop van elektriciteit en aardgas in samenwerking met Leiedal; Gelet op het schrijven van het OCMW Lendelede dd inzake de goedkeuring tot deelname aan de samenaankoop van elektriciteit en aardgas in samenwerking met Leiedal; Gelet op alle relevante bepalingen vervat in het gemeentedecreet en de nog niet opgeheven bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT, eenparig : Art. 1 : Art. 2 : Art. 3 : Art. 4 : Art. 5 : Akkoord te gaan met de opdracht gemeenschappelijke aankoop van elektriciteit en aardgas voor het gemeentelijk patrimonium, het OCMW, de vzw Sportbeheer en de kerkfabriek St. Blasius in samenwerking met de intercommunale Leiedal. Aan Leiedal wordt het mandaat verleend voor: de behandeling van het dossier voor de aanstelling van de energieconsultant en voor de energiecontracten elektriciteit en aardgas (publicatie, opstellen lastenboek, ) het organiseren van de openbare zitting openen van de voorstellen, ranking en gunningsverslag organiseren van de stand still Aan het College van Burgemeester en Schepenen wordt de machtiging verleend om de concrete uitvoering van het dossier op te volgen, de selectie van de consultant, het lastenboek en de gunningsbeslissing goed te keuren, de sluiting van de nieuwe contracten elektriciteit en aardgas uit te voeren en de betaling voor de dienstverlener aan Leiedal goed te keuren. De uitgave voor de aankoop van elektriciteit en aardgas zal voorzien worden op het budget. De gedeelde uitgave voor de dienstverlener, te betalen aan Leiedal, zal voorzien worden op het budget. Afschrift van onderhavige beslissing voor verder gevolg aan de Intercommunale Leiedal toe te sturen.

11 MILIEU: Infrax : Goedkeuring subsidiereglement rationeel watergebruik en wijziging subsidiereglement groendaken. De raad, in openbare zitting, Gelet op de artikelen 28, 35 en 43, 2-5 van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief BA 2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid; Gelet op de richtlijn 91/27/EG van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater; 5. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne; Gelet op de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest periode ; Gezien de gemeente lid is van de opdrachthoudende vereniging Infrax-West ; Gezien de statuten van voornoemde opdrachthoudende vereniging; Overwegende dat de gemeente de aanleg en het beheer van haar rioleringsnet en de hierbij horende activiteiten toevertrouwd heeft aan Infrax-West; Overwegende dat Infrax optreedt als werkmaatschappij van deze rioleringsnetbeheerder; Overwegende dat Infrax in het kader van de rioleringsactiviteiten en in opdracht van deze rioleringsbeheerder een ecologisch ondersteunend beleid wil voeren om de diverse gebruikers van het rioleringsnet aan te sporen om hemelwater maximaal te hergebruiken en ter plaatse te infiltreren, om hemelwater volledig gescheiden te houden van afvalwater en om te voorkomen dat hemelwater in het rioleringsnet terechtkomt; Overwegende dat deze ecologische visie ook door de Vlaamse overheid gedeeld wordt en expliciet in de 'samenwerkingsovereenkomst gemeenten ' opgenomen is; Overwegende dat Infrax voor al de klanten van de rioleringsnetbeheerders voor wie zij optreedt, een uniform en laagdrempelig premie-aanbod wil ter beschikking stellen; Overwegende dat Infrax streeft naar maximale efficiëntie en administratieve vereenvoudiging bij de uitvoering van deze taak, zowel voor Infrax zelf als voor de aangesloten gemeenten; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d houdende goedkeuren van een gemeentelijke subsidieregeling voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d houdende goedkeuren van een gemeentelijke subsidieregeling voor het aanbrengen van groendaken;

12 Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d houdende goedkeuren van een gemeentelijke subsidieregeling voor de installatie van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening bij bestaande particuliere woningen; Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT, eenparig : Art. 1 : Art. 2 : Art. 3: Art. 4 : Art. 5 : Akkoord te gaan met volgende bepalingen: Infrax krijgt van de gemeente de opdracht en de bevoegdheid om alle premiereglementen, die verband houden met een rationeel watergebruik bij de eindklanten, volledig te beheren, wat onder meer wil zeggen: opmaken van een Infrax-premiereglement. vastleggen van premiebedragen en voorwaarden. aanbrengen van aanpassingen aan premiereglementen indien dit vereist is omwille van hogere efficiëntie, beschikbaarheid van budgetten, betere resultaten bij de klanten, etc. nieuwe of gewijzigde reglementen ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur van de rioleringsnetbeheerder. nieuwe of gewijzigde reglementen indien nodig ook ter goedkeuring voorleggen aan de Vlaamse overheid, met het oog op het kunnen recupereren van eventuele Vlaamse financiële tussenkomsten en het zorgdragen voor de goedkeuring van deze acties/projecten als gemeentelijke opdracht binnen de 'samenwerkingsovereenkomst gemeenten'. zorgdragen voor de volledige administratieve en financiële afhandeling van de aangevraagde premies en de communicatie met de klanten hierover. Waar van toepassing, brengt Infrax de reglementen volledig in overeenstemming met de bepalingen van de 'samenwerkingsovereenkomst gemeenten ' en alle toekomstige wijzigingen hieraan, of van volgende versies van de samenwerkingsovereenkomst. Dit heeft als gevolg dat de Vlaamse overheid erkent dat de gemeente aan haar verplichtingen voldaan heeft voor de acties/projecten waarin naar deze subsidiereglementen verwezen wordt. Infrax maakt hierover de nodige afspraken met de Vlaamse overheid. Daar de gemeente Lendelede de samenwerkingsovereenkomst ondertekend heeft: staat Infrax in voor rapportering over de uitvoering van de gemeente aan de Vlaamse overheid staat Infrax in voor de volledige financiële afhandeling en opvolging van de premies, inclusief het recupereren van een gedeelte van de premies bij de Vlaamse overheid die rechtstreeks aan Infrax overgemaakt worden. voert Infrax de nodige controles uit, of ziet erop toe dat deze controles uitgevoerd worden. Infrax zal informatie ter beschikking stellen indien de gemeente zelf aanvullende premies wenst te geven waarbij dezelfde voorwaarden gehanteerd worden als in het Infrax-reglement. De gemeente krijgt dan regelmatig (max. 1x/kwartaal) een overzicht van aan haar inwoners uitgekeerde premies. Dit overzicht bevat de gegevens die Infrax gebruikt heeft voor het uitbetalen van de RWG-premie, nl. naam en adres van de klant, de benaming van de premie, het uitgekeerde premiebedrag en de kosten die de klant gemaakt heeft. Volgende bestaande gemeentelijke subsidiereglementen d.d worden opgeheven : gemeentelijke subsidieregeling voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande particuliere woningen; gemeentelijke subsidieregeling voor het aanbrengen van groendaken gemeentelijke subsidieregeling voor de installatie van een hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening bij bestaande particuliere woningen

13 Art. 6 : Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van deze beslissingen, binnen de vastgestelde krijtlijnen. Art. 7 : Deze beslissing zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet. Art. 8 : Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg aan het provinciebestuur en aan Infrax-West worden overgemaakt. Goedkeuring van een subsidiereglement voor het houden van kippen. De raad, in openbare zitting, Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de gemeente, meer bepaald onder het thema Afval waarbij gesteld wordt dat de hoeveelheid restafval tot 150 kg per persoon/per jaar of minder moet beperkt worden; Gelet op het feit dat het GFT-afval nog steeds een belangrijk aandeel uitmaakt van de inhoud van de restafvalzak en dat het houden van kippen dit aandeel aanzienlijk doet verminderen; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd houdende het goedkeuren van een reglement voor het houden van kippen; Gelet op de voorgaande jaren waaruit het succes van de jaarlijkse kippenactie blijkt; Gelet op de steeds stijgende prijs van een kip waardoor het gemeentebestuur genoodzaakt is om het subsidiereglement aan te passen; Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT, eenparig : 6. Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: Art. 6: Art. 7: Elk Lendeleeds gezin dat volledig in orde is met de reglementering op het verwijderen van afvalstoffen, kan maximum drie kippen aanschaffen tegen de gesubsidieerde prijs van 50 % van de aankoopprijs, afgerond tot op een halve euro, overeenkomstig de bepalingen van art. 5. Door eenzelfde gezin kan slechts éénmaal om de drie jaar een aanvraag ingediend worden. De aanvrager moet over een degelijke huisvesting en voldoende uitloop voor de kippen beschikken. De aanvrager verbindt zich ertoe het keukenafval van het gezin door de kippen te laten verwerken. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsplein, Lendelede aan de hand van het ter beschikking gesteld aanvraagformulier. Een aanvraag kan geweigerd worden of de kippen kunnen teruggevorderd worden door het College van Burgemeester en Schepenen om volgende redenen: bij vaststelling van verwaarlozing van dieren, bij vaststelling van slechte huisvesting en/of onvoldoende uitloop. Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het afsterven van de dieren op gelijk welk ogenblik of door gelijk welke situatie. Er kan nooit sprake zijn van terugvordering van het bedrag, betaald voor de kippen.

14 Art. 8: Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 9: Dit reglement vervangt het voorafgaand reglement van 13 mei WERKGELEGENHEID: Goedkeuring Lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de oprichting en de werking van de Werkwinkel. De raad, in openbare zitting, Gelet op artikel 162 van de grondwet; Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten, en latere wijzigingen; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d houdende goedkeuring van de stopzetting van de concessieovereenkomst voor de Werkwinkel Lendelede; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d houdende toetreding tot het Forum Lokale Werkgelegenheid Kortrijk en goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst; 7. Overwegende dat binnen het Forum Lokale Werkgelegenheid een voorstel werd gedaan om de Werkwinkels in de deelnemende gemeenten opnieuw te activeren onder een nieuwe vorm en waarbij voor de gemeente Lendelede geopteerd wordt om een werkwinkelpunt te voorzien in de lokalen van het Sociaal Huis en waarbij dit werkwinkelpunt wordt bemand door personeel van het gemeentebestuur, OCMW en/of PWA Lendelede en die personeelsleden zorgen voor certificering in samenspraak met de VDAB; Gelet op het voorgelegde ontwerp van Lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de oprichting en de werking van de Werkwinkel; Gelet op het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT, eenparig : Art. 1 : Art. 2 : Art. 3 : De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de oprichting en de werking van de Werkwinkel. Afschrift van deze beslissing zal worden doorgestuurd naar het Forum lokale werkgelegenheid Kortrijk. Deze beslissing is onderworpen aan het administratief toezicht. ALGEMEEN 9. Goedkeuren van het proces-verbaal van de voorgaande zitting d.d Het proces-verbaal van de voorgaande zitting d.d wordt eenparig goedgekeurd. 10.

15 Mondelinge vragen en mededelingen. 1. Mededeling door Burgemeester Georges Gheysens i.v.m. de verlenging van de milieuvergunning van de N.V. Stevan tot De Burgemeester deelt mee dat het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van beslist heeft om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Deputatie van betreffende het dossier N.V. Stevan. De Deputatie heeft dan beslist om de huidige vergunning, die loopt tot 01 september 2011, te verlengen tot 24 december Het gemeentebestuur kan niet akkoord gaan met een verlenging, hoe kort die ook mag zijn. In het verleden is er principieel steeds negatief advies geformuleerd en systematisch beroep aangetekend tegen eender welke vergunning voor de stortplaats. Het is dan ook logisch om nu beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de Deputatie. 2. Mededeling door Schepen Bernard Fonteyne i.v.m. aanvraag van Unicef voor noodhulp voor vrouwen en kinderen in Libië, Egypte en Tunesië. De Schepen deelt mee dat wij een brief ontvingen van Unicef voor noodhulp voor Libië, Egypte en Tunesië. Vanwege het Rode Kruis werd noodhulp gevraagd voor Libië. Hij stelt voor dat de gemeente 250 zou storten uit de toelage onvoorziene noodsituaties aan Unicef daar deze actie breder is dan die van het Rode Kruis. Dit zou volgende maand officieel op de dagorde van de gemeenteraad voorzien worden. Indien er intussen een aanvraag zou komen voor noodhulp voor Japan ingevolge de zware aardbeving en tsunami, zal eenzelfde bedrag voorzien worden en zal dit dan ook voorgelegd worden aan de gemeenteraad van april. 3. Vraag van het raadslid Rik Dewaele i.v.m. de informatievergadering over de werken Rozebeeksestraat. Het raadslid Rik Dewaele meent dat de vergadering over de werken Rozebeeksestraat goed georganiseerd was maar vraagt zich af waar het infomoment is geweest. De schepen van openbare werken Carine Dewaele antwoordt dat iedereen nu gehoord werd, dat er nog een specifieke vergadering volgt met de handelaars en dat alle opmerkingen genoteerd worden en de plannen nog zullen aangepast worden volgens die opmerkingen. Het raadslid Rik Dewaele repliceert dat inspraak moet gebeuren bij het voorontwerp en niet bij het ontwerp. Het raadslid Ann Lammertyn antwoordt dat het onmogelijk is om vooraf aan de bewoners hun mening te vragen. Je moet eigenlijk al met een concreet ontwerp naar voor kunnen komen. Zij meent dat er nu veel informatie werd gegeven en dat er ook zal rekening gehouden worden met de opmerkingen van de bewoners. De raadsleden Rik Dewaele en Koen Vervaeke meent dat de informatievergadering vroeger moet voorzien worden en de ontwerpfase eigenlijk te laat is. Het raadslid Ann Lammertyn zegt dat er veel commotie is, in de positieve zin, en dat zij al verschillende vragen heeft gekregen, alsook dat er al bewoners naar het gemeentehuis gekomen zijn daarvoor. Uit de reacties blijkt dat de bewoners de infovergadering positief ervaren hebben. Ze roept dan ook op om het positieve verhaal die er nu is, gaande te houden en niet af te breken. Het raadslid Rik Dewaele stelt dat de inspraak nu achteraf wordt voorzien waar dit eigenlijk vooraf moet gebeuren. De voorzitter Pedro Ketels repliceert dat dit ontwerp eigenlijk mag beschouwd worden als een voorontwerp. De mensen hebben in de vergadering voldoende kansen gekregen om hun opmerkingen te geven en er zal daarmee rekening gehouden worden. Het raadslid Koen Vervaeke stelt dat het niet is omdat men kritische vragen stelt dat dit moet beschouwd worden als negativisme. Het is in het verleden nog gebeurd dat een ontwerp niet

16 volledig werd uitgevoerd. In de Winkelsestraat zijn ook niet alle werken uitgevoerd zoals voorzien. Zo werden er maar een deel van de voorziene paaltjes geplaatst. Tot slot benadrukken de raadsleden Rik Dewaele en Koen Vervaeke dat het niet gaat over de organisatie zelf van de informatieavond want dit was zeer goed georganiseerd maar over het tijdstip waarop dit werd georganiseerd. 4. Vraag van het raadslid Johan Witdouck i.v.m. de stand van zaken in het dossier Nelca. Het raadslid Johan Witdouck vraagt wat de stand van zaken is in het dossier Nelca. De voorzitter Pedro Ketels antwoordt dat de tweede biedronde nu beëindigd is en er normaal nog een derde biedronde zal volgen. Dit wordt mogelijk de laatste biedronde maar dat is afhankelijk van de curator. Het raadslid Johan Witdouck vraagt wat de juiste inhoud is van die subsidie waarover in de pers sprake is. De voorzitter antwoordt dat de Intercommunale Leiedal een toezegging heeft gekregen van 1,5 miljoen euro voor de verwerving van de site. Een dergelijke aankoopsubsidie is enkel mogelijk voor een openbare instelling, een particuliere firma kan dit niet ontvangen. Daarnaast zijn dan nog subsidies mogelijk voor de afbraak, de sanering, Hij meent dat het de goede richting uitgaat. Het raadslid Pierre Combes vraagt hoeveel bieders er waren in de tweede ronde. De voorzitter antwoordt dat slechts één bieder heeft deelgenomen aan deze tweede ronde. Maar het is nu afwachten of de rechter akkoord zal gaan met een onderhandse verkoop en dan volgt normaal nog een laatste biedronde. De bieding gaat wel over de volledige site. Dit proces-verbaal werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 april NAMENS DE GEMEENTERAAD : De Secretaris, De Voorzitter, Vandecasteele C. Ketels P.

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 JUNI 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 JUNI 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 JUNI 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Raad van 23 februari 2011

Raad van 23 februari 2011 Raad van 23 februari 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Töpke H., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I, Cromphout N. en L. Vanderlinden, leden;

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

dienst financiën R E G L E M E N T

dienst financiën R E G L E M E N T dienst financiën R E G L E M E N T Gemeenteraad van 26-06-2014 BELASTING OP DE TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN VOOR DOELEINDEN VAN COMMERCIEEL BELANG DOOR MIDDEL VAN TERRASSEN, AUTOMATEN, VERKOOPSKRAMEN

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, Lijst met ontwerpbesluiten van de OCMW-raad van maandag 19 september 2016 OPENBARE ZITTING Bestuur en Beleid Notulen 1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering - gedeelte openbare zitting De

Nadere informatie

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 FEBRUARI 2011

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 FEBRUARI 2011 VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 FEBRUARI 2011 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Messely M., Schepenen; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W.,

Nadere informatie

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 OKTOBER 2010

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 OKTOBER 2010 VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 OKTOBER 2010 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Messely M., Schepenen; Viaene R., Sabbe J., Dewaele R.,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 ===========================

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van Sint-Katelijne-Waver 20 november 2013 om 20:00 =========================== Aanwezig: Van Oosterwyck Dave - voorzitter Knegtel Dirk, Op de Beeck Guido,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Politiereglement aangaande de inname van het openbaar domein voor het opstellen van een horecaterras. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Afdeling 1 Doel en begrippen 1 Dit politiereglement regelt de privatieve

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet ;

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet ; GEMEENTE VORST Openbare zitting van 8 oktober 2013. #007/08.10.2013/A/0018# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren.

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 21 september 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens,, Freddy Mannaerts, Manu De Jongh

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020)

Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) Gemeenteraad 14 december 2015 Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk (2016/2020) Punt 1 Het belastingreglement op de voor het publiek

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Gemeentereglement betreffende de exploitatie van en de beteugeling van overlast rond nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1: Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit,

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015

Reglement. Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële. Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Reglement Gemeentebelasting op de vestiging van nietcommerciële rechtspersonen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 oktober 2015 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 28 oktober 2015 Argumentatie Niet-commerciële

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2009

GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2009 GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2009 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief SUBSIDIEREGLEMENT Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief Artikel 1 Artikel 2 Definities Hemelwater: verzamelnaam

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door:

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg door: BELASTINGREGLEMENT OP DE INNAME VAN DE OPENBARE WEG ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de inname van de openbare weg

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/012 BELASTING OP HINDERLIJKE INRICHTINGEN - AANPASSING - BESLUIT Toelichting Ingevolge de invoering

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk Zitting van 18/11/2013 Type behandeling: openbaar 21 Belasting op het gebruik van de openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (2013/2018).

Nadere informatie

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven

Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Reglement: algemene gemeentelijke heffing voor bedrijven Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt ten behoeve van de gemeente een jaarlijkse algemene

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 december 2016 Wonen - Woondienst _GR_00151 Reglement belasting op tweede verblijven - Ter beslissing

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 december 2016 Wonen - Woondienst _GR_00151 Reglement belasting op tweede verblijven - Ter beslissing Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 december 2016 Wonen - Woondienst 17 2016_GR_00151 Reglement belasting op tweede verblijven - Ter beslissing Samenstelling: Aanwezig: de heer Alain Wyffels;

Nadere informatie

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief SUBSIDIEREGLEMENT Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief Artikel 1 Artikel 2 Definities Hemelwater: Verzamelnaam

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN.

GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN. GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE INSTELLINGEN VAN HET TYPE HOTEL, APARTHOTELS EN GEMEUBELDE LOGIES. VERNIEUWING. WIJZIGINGEN. DE GEMEENTERAAD Herzien zijn beraadslaging van 18 december 2014 betreffende

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09)

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09) Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 17 APRIL 2014 Aanwezig : de heer L. De Meyere -gemeenteraadslid,

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE VERSPREIDING VAN NIET GEADRESSEERDE DRUKWERKEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE VERSPREIDING VAN NIET GEADRESSEERDE DRUKWERKEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd door de gemeenteraad van 26 oktober 2015 (treedt

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/02/2017 Referentienummer agendapunt: GR/2017/011 BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN EN HET AFSLUITEN VAN HUWELIJKEN - AANPASSING

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Reglement starterscentrum: Premie voor startende ondernemingen Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2014

Reglement starterscentrum: Premie voor startende ondernemingen Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2014 Reglement starterscentrum: Premie voor startende ondernemingen Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2014 ART. 1: Het College van Burgemeester en Schepenen kan binnen de perken van de beschikbare

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

GEMEENTE KNOKKE-HEIST

GEMEENTE KNOKKE-HEIST GEMEENTE KNOKKE-HEIST Overzichtslijst overgemaakt op 30 JUNI 2009 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 juni 2009 Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE GRONDEN EN KAVELS VOOR DE PERIODE 2014-2019 Vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 27 maart 2014 en vervangen bij gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE

Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 BIJLAGE BIJLAGE Bijzondere politieverordening over de organisatie van activiteiten tijdens het Europees Kampioenschap voetbal 2016 Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25 mei 2016 Bekendgemaakt op Inhoudstafel Hoofdstuk

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

"Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France"

Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France "Tijdelijke politieverordening van kracht op 06/07/2015 nav de doortocht Tour de France" Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Doel Artikel 2. Definities Artikel 3. Duur Artikel 4. Doelgroep

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN gh BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode 2015-2019 1. Definities: Artikel 1: De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet grond- en pandenbeleid zijn van

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de voetpadbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de wegbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de gemeente

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 2. Betaling inkomende facturen.

De vergadering wordt geopend om 20u. 2. Betaling inkomende facturen. RAAD VAN 4 OKTOBER 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter en dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, Mevr. M. Lukic, Mevr. I. De Maegd en Mevr. M. Heirman,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Hulpverleningszone 4 - overeenkomst Snelste Adequate Hulp op zonaal niveau

Hulpverleningszone 4 - overeenkomst Snelste Adequate Hulp op zonaal niveau Hulpverleningszone 4 - overeenkomst Snelste Adequate Hulp op zonaal niveau Overeenkomst betreffende het verminderen van de dubbele uitruk in afwachting van de inwerkingtreding van de wet van 15 mei 2007

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

GR Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013)

GR Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013) GR20130131 Punt 33. Belasting op het exploiteren van een taxidienst - hernieuwing (datum van publicatie 21/02/2013) Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid op titel VIII Bestuurlijk

Nadere informatie

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN BELASTINGREGLEMENT OP DE HORECA DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN ARTIKEL 1.1: BELASTBAAR VOORWERP OF BELASTBAAR FEIT Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op het

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Subsidiedossier zonne-installatie

Subsidiedossier zonne-installatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier zonne-installatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document Subsidiedossier

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017

Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 Goedkeuring reglement heffing op leegstand van woningen en gebouwen voor het aanslagjaar 2017 De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016.

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. De voorzitter maakt bekend dat de gemeenteraad in openbare zitting zal vergaderen en over volgende punten zal beraadslagen: OPENBARE ZITTING INTERNE ZAKEN:

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

b e s l u i t : Nr: 12-9 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12-9;

b e s l u i t : Nr: 12-9 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12-9; Nr: 12-9 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12-9; gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 09 MEI 2007

GEMEENTERAADSZITTING VAN 09 MEI 2007 GEMEENTERAADSZITTING VAN 09 MEI 2007 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen; Viaene

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP FILM- EN EROTISCHE VOORSTELLINGEN

BELASTINGREGLEMENT OP FILM- EN EROTISCHE VOORSTELLINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 november 2015 (treedt in werking op 1 januari 2016) Gewijzigd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Gewijzigd door de gemeenteraad op 25 september 2017 (treedt

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2017

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2017 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 23 FEBRUARI 2017 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS. BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD,

GEMEENTE SINT-GILLIS. BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD, GEMEENTE SINT-GILLIS BELASTING OP DE LEEGSTAANDE VERWAARLOOSDE OF ONAFGEWERKTE GEBOUWEN EN VERWAARLOOSDE GRONDEN. Hernieuwing DE GEMEENTERAAD, Gelet op artikelen 117 en 118 van de Nieuwe gemeentewet; Gelet

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie;

Artikel 2 De studentenhuisvestingssubsidie bestaat uit 2 luiken: - de starterssubsidie; - de investeringssubsidie; Reglement betreffende het toekennen van studentenhuisvestingssubsidies ter bevordering van het behoud en vergroten van het aanbod aan kwalitatieve studentenkamers. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie