Conceptversie van 24 december 2014 ENQUÊTE AANGIFTEBEREIDHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conceptversie van 24 december 2014 ENQUÊTE AANGIFTEBEREIDHEID"

Transcriptie

1 ENQUÊTE AANGIFTEBEREIDHEID 2014

2 Colofon Uitgever Stichting HulpvoorHulpverleners Verlaat 26, 1601 JW Enkhuizen Telefoon: Website: Inlichtingen Telefoon: Website: Copyright Stichting HulpvoorHulpverleners, Enkhuizen, 2014 Verveelvoudigen is toegestaan, mits de Stichting HulpvoorHulpverleners als bron wordt vermeld. Enquête aangiftebereidheid 2014

3 3

4 Samenvatting Respondenten In totaal hebben respondenten meegedaan aan onze enquête naar de aangiftebereidheid van hulpverleners in % hiervan is werkzaam bij een van de reguliere hulpverleningsdiensten, zoals brandweer, ambulance of politie. Agressie en geweld Van de respondenten geeft 63% aan geconfronteerd te zijn met agressie en geweld tegen hulpverleners tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden. 12% van de respondenten was niet op de hoogte dat zij aangifte konden doen tegen de daders. Bij agressie en geweld gaat het voor 48% om verbale agressie. Het aantal incidenten voor onze respondenten is in 2013 ten opzichte van 2005 en 2006 verdrievoudigd. Bekendheid aangifte procedure 66% van de hulpverleners zegt bekend te zijn met de procedure voor het doen van aangifte bij agressie en geweld tegen hulpverleners. Over het algemeen wordt aangegeven dat de medewerking van de werkgever en politie naar tevredenheid heeft plaatsgevonden. 27% van de respondenten geeft aan aangifte van agressie en geweld te hebben gedaan, maar heeft hier negatieve ervaringen aan overgehouden. In de meeste gevallen gaat het dan om represailles die uitgevoerd zijn door de daders die het privé adres kende van de hulpverlener via de aangifteprocedure. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het doen van aangifte op nummer of anoniem nog niet voldoende bekend is bij de politie die de aangifte opneemt of de werkgever van de hulpverlener. Enquête aangiftebereidheid 2014

5 Andere negatieve ervaringen zijn het niet vervolgen van de verdachten door gebrek aan ondersteunende getuigenverklaringen. Voor politieagenten die aangifte doen is slechts een persoon nodig, andere hulpverleners moeten altijd met z n tweeën of meer zijn om aangifte te kunnen doen voor vervolging. Bereidheid doen aangifte Over het algemeen kan worden gesteld dat de hulpverleners zeer bereid zijn tot het doen van aangifte. Wel wordt door veel hulpverleners aangegeven dat het proces van aangifte doen eenvoudiger zou moeten en dat zij liever niet een agent van zijn werk af willen houden. Tevredenheid doen aangifte Hulpverleners vinden het ontzettend belangrijk om aangifte te kunnen doen. Alhoewel sommige vormen of de omvang van agressie en geweld ook gerekend worden tot het beroepsrisico. Bij het verhalen van materiële schade verwacht 49% geen schadevergoeding te ontvangen en bij immateriële schade loopt het percentage zelfs op naar % van de respondenten denkt dan ook dat de zij financieel nadeel zullen ondervinden als er keer wat met hen gebeurd. Enquête aangiftebereidheid 2014

6

7 VOORWOORD ENQUÊTE AANGIFTEBEREIDHEID 2014

8 Hiermee publiceren wij de uitkomsten van onze enquête naar de aangiftebereidheid onder hulpverleners. Met de SIRE Campagne Handen af van onze hulpverleners zijn wij de maatschappelijke campagne gestart dat het niet normaal is dat men agressief en gewelddadig hulpverleners bejegend die nota bene nog hulp komen verlenen. Overheden, werkgevers en vakbonden hebben de laatste jaren de nodige tijd en energie gestoken in het uitdragen van de boodschap Handen af en maatregelen afgekondigd om het werken veiliger te maken. Naar aanleiding van de vervolging van het Openbaar Ministerie van een hulpverlener die zelf wat agressief reageerde naar iemand die daarvoor zelf de hulpverlener agressief en gewelddadig de hulpverlener had belaagd, vroegen wij ons af hoe groot de aangiftebereidheid eigenlijk is onder de hulpverleners zelf. Daarnaast constateerde wij een toename van het aantal meldingen voor hulp, opvang en begeleiding bij het doen van aangifte of het bemiddelen in conflictsituaties tussen werknemer en werkgever bij het doen van aangifte naar aanleiding van een incident met agressie en geweld. De respondenten hebben volledig uit eigen beweging gereageerd op onze oproep op sociale media om de online enquête in te vullen. Wij hadden geenszins gerekend op de grote hoeveelheid reacties die wij hierop hebben ontvangen en zijn hier dan ook zeer content mee. Wij vertrouwen erop dat de uitkomsten van onze enquête overheden, werkgevers en vakbonden een goede kijk geven op de aangiftebereidheid onder hulpverleners en hopen dat uitkomsten aanleiding zijn om de situatie op enkele punten te verbeteren of te veranderen. December 2014 Stichting HulpvoorHulpverleners het bestuur Stichting HulpvoorHulpverleners, Verlaat 26, 1601 JW Enkhuizen T: , E: W: IBAN: NL52ABNA , BTW: NL B.01, KvK: , Statutaire zetel te Enkhuizen

9 Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Algemeen Doel 10 Opzet en uitvoering 11 Respondenten Hulpverleningsdienst 14 Geografische spreiding 15 Aangiftebereidheid Bekendheid 17 Agressie en geweld 18 Frequentie en soort 20 Ervaring met aangifte doen 23 Bereidheid 26 Tevredenheid 29 Overige factoren 31 Vragenlijst 9 Enquête aangiftebereidheid 2014

10 ALGEMEEN ENQUÊTE AANGIFTEBEREIDHEID 2014

11 Met de SIRE campagne Handen af van onze hulpverleners hebben wij een maatschappelijke discussie weten los te maken over agressie en geweld tegen hulpverleners. Overheid, werkgevers en vakbonden besteden veel aandacht aan dit thema, zoals weerbaarheidstrainingen, registratiesystemen van agressie en geweld en zwaardere straffen tegen geweldplegers tegen hulpverleners. Doel Met het houden van deze enquête willen wij onderzoek doen naar de aangiftebereidheid onder hulpverleners. Willen hulpverleners wel aangifte doen en hebben de verschillende initiatieven en extra aandacht wel het gewenste effect en de nodige bekendheid? In de afgelopen jaren zijn er veel initiatieven geweest om daders van agressie en geweld tegen hulpverleners harder of strenger te straffen en om aandacht te vragen onder de hulpverleners voor het doen van aangifte. Met name bij dit laatste onderwerp worden wij met enige regelmaat overspoelt met meldingen dat dit in sommige gevallen niet werkt of niet naar tevredenheid van de hulpverlener wordt uitgevoerd. Opzet en uitvoering Voor het verkrijgen van een antwoord op de vraag of hulpverleners wel bereid zijn om aangifte te doen als zij geconfronteerd worden met agressie en geweld, zijn diverse vragen bij elkaar verzameld. Vervolgens zijn deze vragen in een chronologische volgorde geplaatst en voorgelegd aan een aantal vrijwilligers. Op deze wijze is getracht om de vragen zo simpel en doeltreffend mogelijk te verwoorden met een zo groot mogelijke kans op het gewenste resultaat. 11 Enquête aangiftebereidheid 2014

12 Hierna is de definitieve vragenlijst aangemaakt in een online oplossing van Adobe, omdat deze software in staat is om ook vragen te verbergen of juist verplicht te laten zijn als een bepaald antwoord gekozen is. Als hulpverleners immers in het begin van de vragenlijst aangeven dat zij zelf nooit geconfronteerd zijn met agressie en geweld, is het ook niet wenselijk om ze allemaal vragen voor te leggen die hier juist wel over gaan. Hiermee wordt voorkomen dat de vragenlijst te lang wordt, maar ook gevoed wordt met kwalitatief goede antwoorden en informatie. Ook bevat de vragenlijst de mogelijkheid tot het geven van suggesties of aanvullende informatie. Het verwerken van deze informatie is soms lastig geweest, maar over het algemeen zeer bruikbaar voor het verkrijgen van een beeld en beleving vanuit de hulpverlener over dit onderwerp. Daarnaast is in een enkel geval contact opgenomen met de hulpverlener zelf om een nadere uitleg te krijgen van zijn of haar antwoorden. 12 Enquête aangiftebereidheid 2014

13 RESPONDENTEN ENQUÊTE AANGIFTEBEREIDHEID 2014

14 Via sociale media hebben wij hulpverleners opgeroepen tot het invullen van onze online enquête. Er is geen verzoek gericht aan een werkgever of een specifieke hulpverleningsdienst om mee te werken aan deze enquête of om haar werknemers of vrijwilligers op te roepen om medewerking te verlenen aan onze enquête. Hulpverleningsdienst Aan de deelnemers van de enquête is gevraagd aan welke hulpverleningsdienst zij verbonden zijn. Naast de gebruikelijke hulpverleningskolommen, zoals Brandweer, Ambulance en Politie, hebben wij ook andere diensten toegevoegd. Er staan immers veel meer mensen dagelijks onvoorwaardelijk paraat voor het garanderen van onze vrede en veiligheid. Ook zij kunnen onverwachts geconfronteerd worden met agressie en geweld. En hulpverlener definiëren wij als degene die (nood)hulp verleent. Tijdens de enquête zijn wij ook meerdere malen benaderd met het verzoek om de lijst van werkzaamheid uit te breiden. Hieraan hebben wij uiteraard gehoor gegeven. Desondanks zijn er nog een aantal respondenten die niet in te delen zijn of toe te wijzen zijn aan een dienst en zijn er een aantal respondenten die niet wilde vertellen bij welke dienst zijn werkzaam zijn. Wat ons wel is opgevallen, is dat iets minder dan de helft van de respondenten werkzaam is bij een andere hulpverleningsdienst dan de reguliere kolommen die wij doorgaans als de hulpverleningsdiensten aanmerken. Wij doelen hierbij op de brandweer, ambulance en politie. 54% werkt bij Brandweer, Ambulance of Politie 14 Enquête aangiftebereidheid 2014

15 Een verdeling naar hulpverleningsdienst of hulpverleningskolom van de in totaal respondenten is als volgt weer te geven. Dienst Aantal Dienst Aantal Politie 627 First Responder 38 Brandweer 494 Gemeente 32 Rode Kruis 269 Verpleegkundige 32 Ambulance 247 KNRM 25 EHBO-vereniging 133 Huisarts 21 Beveiliging 114 Verkeersregelaar 21 BOA 95 Burgerhulp 19 Justitie 76 Dierenambulance 15 Reddingsbrigade 57 Weginspecteur 14 Thuiszorg 53 Koninklijke Marechaussee 13 SEH ziekenhuis 51 ANWB 12 Openbaar vervoer 43 Niet hierboven genoemd 6 GGZ 42 Wil ik niet vermelden 2 Als hulpverlener is gedefinieerd iedereen die (nood)hulp verricht. Geografische spreiding Aan de respondenten is gevraagd in welke provincie zij werkzaam zijn en als dat niet aan te geven was kon de optie Heel Nederland worden geselecteerd. Dit levert het volgende beeld op van de respondenten. Locatie % Locatie % Zuid-Holland 29 Drenthe 4 Noord-Brabant 17 Utrecht 4 Noord-Holland 12 Limburg 4 Gelderland 9 Friesland 3 Groningen 6 Flevoland 2 Overijssel 6 Zeeland 1 Heel Nederland 3 15 Enquête aangiftebereidheid 2014

16 AANGIFTEBEREIDHEID ENQUÊTE AANGIFTEBEREIDHEID 2014

17 De diverse initiatieven en de nodige aandacht van overheid, werkgever en vakbonden op agressie en geweld tegen hulpverleners heeft geresulteerd in een aantal verbeterende processen voor het doen van aangifte. Denk bijvoorbeeld aan het doen van aangifte op nummer in plaats van op naam. Hierdoor wordt het voor de hulpverlener mogelijk om aangifte te doen, zonder dat deze zijn of haar privé adres bekend hoeft te maken aan de gedaagde. Bekendheid Van de respondenten geeft 66% aan bekend te zijn met de procedure voor het doen van aangifte voor agressie en geweld tijdens de werkzaamheden als hulpverlener. Dit lijkt in eerste instantie een goede score en recht doen aan de inspanning die overheid, werkgever en vakbonden hebben gepleegd aan informatie voorziening naar de werknemers dan wel hun leden over dit thema. Bij een nadere bestudering van de gegeven antwoorden, blijkt dit toch niet zo rooskleurig. Bij de groep hulpverleners die aangeven niet bekend te zijn met de procedure voor het doen van aangifte, geeft driekwart aan geconfronteerd te zijn met agressie en geweld in het verleden tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden als hulpverlener. Terwijl het merendeel van de hulpverleners die aangeeft wel bekend te zijn met de procedure aangeeft nog nooit te zijn geconfronteerd met agressie en geweld. 66% is bekend met de aangifte procedure 17 Enquête aangiftebereidheid 2014

18 Agressie en geweld Agressie en geweld hebben wij gedefinieerd als verbale agressie, bedreiging, fysieke agressie of seksueel. 63% van de respondenten geeft aan geconfronteerd te zijn met agressie en geweld in het verleden Hierbij is het ons opgevallen dat een grote groep hulpverleners wel aangeeft dat zij geconfronteerd is met agressie en geweld tijdens de uitoefening van de werkzaamheden als hulpverlener, maar aangeeft niet bekend te zijn met de procedure voor het doen van aangifte hiervan. Deze uitkomst wordt enigszins bevestigd dat slechts in 20% van de bovengenoemde gevallen daadwerkelijk aangifte is gedaan en in 36% van de gevallen niet. 63% is geconfronteerd met agressie en geweld 18 Enquête aangiftebereidheid 2014

19 De respondenten die aangeven dat zij geen aangifte hebben gedaan van een situatie met agressie en geweld, hebben hiervoor over het algemeen bewust voor gekozen. 12% van de respondenten gaf aan dat zij niet op de hoogte waren dat zij bij een dergelijke situatie zouden kunnen doen. Bij het analyseren van de redenen om geen aangifte te gaan doen bij agressie en geweld kan worden teruggebracht naar een tweetal stromingen, namelijk: Niet zinvol Dit kan voortkomen uit toch de onbekendheid met de mogelijkheid om anoniem aangifte te kunnen doen, het als een bijkomstigheid van het beroep wordt geacht of dat de situatie van de dader dusdanig is dat een mogelijke vervolging niet resultaat of een veroordeling zou leiden. Niet wenselijk Over het algemeen wordt aangegeven dat een hulpverlener liever gewoon hulp blijft verlenen en niet anderen gaat lastigvallen met het doen van aangifte. Het gevoel dat een agent dan van zijn reguliere werk wordt afgehaald en niet inzetbaar is op dat moment voor de vrede en veiligheid van de maatschappij, is een enorme drempel voor velen om te nemen. Onder de categorie antwoorden die geschaard kunnen worden als niet zinvol, zijn veel ook schrijnende situaties genoemd. Denk hierbij aan de angst om de baan te verliezen als er toch aangifte wordt gedaan, represailles van de dader of waarbij door werkgever of Openbaar Ministerie wordt aangegeven dat vervolging van de dader helemaal geen zin heeft. De meeste respondenten van die situaties geven vervolgens ook aan nog dagelijks geconfronteerd te worden met de gevolgen van die situatie. 12% wist niet dat ze aangifte konden doen 19 Enquête aangiftebereidheid 2014

20 Frequentie en soort Gesteld kan dus worden dat veel hulpverleners worden geconfronteerd met agressie en geweld tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden en ook is aangegeven dat het aantal gevallen toeneemt de laatste jaren. Verbale agressie Onder verbale agressie verstaan wij schelden, schreeuwen, vernederen, treiteren en/of pesten. Weet ik niet > 10 keer 6 tot 10 keer 2 tot 5 keer 1 keer Nooit Uit de toelichting kan overigens worden opgemaakt dat het treiteren en/of pesten overwegend van de eigen collega s komt en niet van derden. Bedreiging en/of intimidatie Onder bedreiging en/of intimidatie verstaan wij bedreigen, stalken, achtervolgen, chanteren, onder druk zetten, dreigbrief, bedreigen gezinsleden. Weet ik niet > 10 keer 6 tot 10 keer 2 tot 5 keer 1 keer Nooit 20 Enquête aangiftebereidheid 2014

21 Fysieke agressie Onder fysieke agressie verstaan wij duwen, slaan, schoppen, spugen, vastgrijpen, verwonden, fysiek hinderen, obstructie, gooien met en/of vernielen van voorwerpen. Weet ik niet > 10 keer 6 tot 10 keer 2 tot 5 keer 1 keer Nooit Seksuele intimidatie Onder seksuele intimidatie verstaan wij nafluiten, seksueel getinte opmerkingen, blikken, handtastelijkheden, aanranding of verkrachting. Weet ik niet > 10 keer 6 tot 10 keer 2 tot 5 keer 1 keer Nooit Discriminatie Onder discriminatie verstaan wij negatieve opmerkingen of gedragingen met betrekking tot sekse, huidskleur, geloof, leeftijd of seksuele geaardheid. Weet ik niet > 10 keer 6 tot 10 keer 2 tot 5 keer 1 keer Nooit 21 Enquête aangiftebereidheid 2014

22 De respondenten geven dat zij het meest geconfronteerd worden met verbale agressie en het minste met seksuele intimidatie. 3% 10% verbale agressie Bedreiging en/of intimidatie 20% 48% Fysieke agressie 19% Seksuele intimidatie Discriminatie Bij de analyse van de gegevens blijkt agressie en geweld net iets meer voorkomt in het westen dan in het oosten van het land en er nagenoeg geen verschil zit tussen het noorden en het zuiden van het land. 48% is verbale agressie 22 Enquête aangiftebereidheid 2014

23 Ervaring met aangifte doen Veel hulpverleners worden dus geconfronteerd met agressie en geweld en in een aantal gevallen wordt hier aangifte van gedaan. Maar wat zijn de ervaringen eigenlijk van de hulpverleners over het doen van aangifte eigenlijk? Legenda n Geen mening n Heel onbelangrijk n Niet belangrijk n Belangrijk n Heel belangrijk Uitkomsten Bereidheid van uw werkgever bij het opnemen van uw aangifte. 13% 11% 11% 43% 22% Bereidheid van de politie bij het opnemen van uw aangifte. 8% 6% 27% 40% 19% Afhandeling van uw aangifte door uw werkgever. 16% 16% 16% 41% 11% Afhandeling van uw aangifte door de politie. 11% 13% 32% 33% 11% 23 Enquête aangiftebereidheid 2014

24 Informatieverstrekking over het proces van de aangifte. 8% 21% 21% 40% 10% Het effect van het doen van aangifte over bedreiging bij de daders. 23% 35% 21% 19% De aandacht van de overheid of uw werkgever over bedreiging tijdens de werkzaamheden als hulpverlener. 8% 29% 21% 37% 5% De ondersteuning van de overheid of uw werkgever in nazorg en opvang. 11% 27% 24% 30% 8% De ondersteuning van de overheid of uw werkgever in het begeleiden van het doen van aangifte voor bedreiging. 17% 22% 17% 38% 6% Nadere toelichting Bij het analyseren van de gegevens blijkt dat niet alle hulpverleners op de hoogte zijn van het doen van aangifte indien zij confronteert worden met agressie en geweld tijdens het uitoefenen van hun functie als hulpverlener. Niet iedereen doet aangifte als een dergelijke situatie zich voordoet om verschillende redenen. Hierbij valt ons op dat 12% van de respondenten die geconfronteerd zijn met agressie en geweld niet bekend zijn met de mogelijkheid van het doen van aangifte. 24 Enquête aangiftebereidheid 2014

25 Ook valt het ons op dat 27% van de respondenten die aangeven bekend te zijn met de procedure voor het doen van aangifte, vervolgens aangeven geen vertrouwen te hebben in het doen van aangifte. Hierbij wordt als voornaamste reden opgegeven dat dader komt te beschikken over de privé gegevens van de hulpverlener en dat er represailles zijn geweest. Blijkbaar is deze groep hulpverleners niet op de hoogte van de mogelijkheid om anoniem (aangifte op nummer) te kunnen doen. Als men dan aangifte gaat doen, is er niet altijd het gevoel dat het doen van aangifte zal gaan bijdragen aan het verminderen van agressie en geweld tegen hulpverleners. Met name het eisen van strengere straffen tegen daders van agressief en gewelddadig gedrag tegen hulpverleners wordt niet met veel vertrouwen tegemoet gezien. Niet alleen geven veel hulpverleners aan dat zij vinden dat niemand zich schuldig zou moeten maken aan het plegen van agressief en gewelddadig gedrag jegens anderen, maar ook dat zij zich niet meer of belangrijker voelen dan anderen die slachtoffer worden van agressief en gewelddadige incidenten. Tot slot kan worden geconcludeerd dat de bereidheid van werkgever, overheid en politie als goed wordt ervaren. Echter kan de tevredenheid voor de ondersteuning bij het doen van aangifte nog veel beter. 27% kent procedure maar geen vertrouwen 25 Enquête aangiftebereidheid 2014

26 Bereidheid Wij hebben de respondenten niet alleen gevraagd welke ervaringen zij hebben met het doen van aangifte voor agressie en geweld tegen hulpverleners, maar ook naar de bereidheid voor het doen van aangifte. Legenda n Nee n Misschien n Ja Uitkomsten Bij mondelinge bedreiging. 20% 43% 37% Veel hulpverleners geven aan dit een beetje bij het vak van hulpverlener hoort. Mensen roepen veel en over het algemeen doet schelden geen pijn en is er dus geen aanleiding om aangifte te gaan doen. Ook de hoeveelheid van verwensingen dat hulpverleners horen, is een reden om niet altijd aangifte te gaan doen. Anders kan men wel bezig blijven. In sommige situaties is er zelfs begrip voor de scheldkanonnades en verwensingen, zoals het uiten van de machteloosheid of een reactie op hetgeen zojuist is voorgevallen. Een aantal hulpverleners vragen zich overigens af of het wel ooit tot vervolging kan komen als er aangifte gedaan wordt. Een dergelijke situatie is immers niet eenvoudig te bewijzen. 26 Enquête aangiftebereidheid 2014

27 Bij grove belediging. 22% 34% 43% Net als bij het voorgaande worden dezelfde opmerkingen gemaakt voor het niet doen of nog twijfelen voor het doen van aangifte. Bij fysieke bedreiging. 16% 80% Voor de meeste hulpverleners is dit wel aanleiding om aangifte te doen en degene die nog twijfelen of geen aangifte gaan doen, hebben hiervoor een aantal duidelijke stellingen ingenomen. Over het algemeen wordt gekeken naar de dader. Als dit een psychiatrische patiënt is, wordt het doen van aangifte niet noodzakelijk geacht. Kans op vervolging wordt nihil geschat en wordt de patiënt vaak ook niets verweten. Bij het oplopen van letsel. 96% Over het algemeen kan worden gesteld dat hierbij een drempel wordt overschreden en dat een dergelijke situatie bijna altijd zal leiden tot een aangifte. Degene die dit niet gaan doen of nog twijfelen hebben geen goede ervaringen in het verleden gehad met het doen van aangifte. Bij het oplopen van schade aan persoonlijke bezittingen. 9% 90% Ook in een dergelijk geval wordt overwegend aangifte gedaan. Voor de hulpverleners die twijfelen is het de overweging of de verzekering van de werkgever de schade gaat vergoeden. Anders wordt alsnog aangifte gedaan om de schade te verhalen. 27 Enquête aangiftebereidheid 2014

28 Bij het oplopen van schade aan materiaal. 13% 86% In deze situatie wordt over het algemeen hetzelfde gereageerd als op de vorige stelling. Wel geven velen aan een dergelijke situatie te melden bij de werkgever (van wie hoogstwaarschijnlijk het materiaal is) en dan aan haar overlaten of er wel of geen aangifte gedaan gaat worden. Nadere toelichting Bij de ruimte voor toelichtingen wordt met enige regelmaat geantwoord dat men vreest voor mogelijke represailles van de daders. Hieruit kan worden opgemaakt dat het doen van aangifte op nummer of anoniem nog niet goed ingeburgerd is onder de hulpverleners. Een andere conclusie die getrokken kan worden is dat veel hulpverleners agressie en geweld als een onderdeel zien van het beroep dat zij uitoefenen en er dus gewoon bij hoort. Wel wordt het als zeer belangrijk ervaren dat hun werkgever en de overheid hun goed opvangen en voorbereiden op een dergelijke situatie, zodat zij zich weerbaar kunnen gedragen in een dergelijke situatie. Echter heeft zo n 14% van de respondenten aangegeven negatieve ervaringen te hebben met het doen van aangifte in het verleden en de opvang en nazorg van hun werkgever in een dergelijk geval. 14% heeft negatieve ervaringen 28 Enquête aangiftebereidheid 2014

29 Tevredenheid Uiteraard is het ook belangrijk dat de hulpverleners tevreden zijn over het doen van aangifte in geval van agressie en geweld tegen hulpverleners. Legenda n Geen mening n Heel onbelangrijk n Niet belangrijk n Belangrijk n Heel belangrijk Uitkomsten Hoe belangrijk is aangifte doen voor u? 52% 39% Hoe belangrijk is het ontvangen van een terugkoppeling van de aangifte voor u? 39% 60% Hoe belangrijk is het dat uw werkgever aandacht heeft voor bedreigingen aan het adres van hulpverleners? 36% 62% 91% vindt aangifte doen belangrijk 29 Enquête aangiftebereidheid 2014

30 Hoe belangrijk is het dat de overheid aandacht heeft voor bedreigingen aan het adres van hulpverleners? 22% 77% Hoe belangrijk is het dat uw werkgever u steunt bij het doen van aangifte? 30% 66% Hoe belangrijk is het dat de overheid u steunt bij het doen van aangifte? 30% 64% Hoe belangrijk is het effect van het doen van aangifte voor u? 5% 7% 37% 50% Hoe belangrijk is het voor u dat de daders gestart worden voor u? 24% 69% 93% vindt straffen daders belangrijk 30 Enquête aangiftebereidheid 2014

31 Overige factoren Legenda n Weet ik niet n Nee n Vertrouw ik op n Ja Uitkomsten Bent u er van overtuigd dat u steun en begeleiding krijgt van uw werkgever bij het doen van aangifte? 4% 20% 48% 28% Bent u er van overtuigd dat u steun en begeleiding krijgt van de overheid bij het doen van aangifte? 16% 40% 37% 7% Bent u er van overtuigd dat u uw opgelopen materiële schade kunt verhalen op de dader of daders? 9% 49% 26% 16% Bent u er van overtuigd dat u uw opgelopen immateriële schade kunt verhalen op de dader of daders? 11% 59% 22% 8% 59% schadevergoeding immateriële schade 31 Enquête aangiftebereidheid 2014

32 Bent u er van overtuigd dat uw werkgever u voldoende steunt en begeleid als u tijdelijk arbeidsongeschikt bent geworden naar een incident met agressie en geweld tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden? 11% 22% 47% 20% Bent u er van overtuigd dat uw werkgever u voldoende steunt en begeleid als u voor altijd arbeidsongeschikt bent geworden naar een incident met agressie en geweld tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden? 12% 34% 40% 14% Bent u er van overtuigd dat u nooit financieel nadeel zult ondervinden van uw werkzaamheden als hulpverlener en in aanraking bent gekomen met agressie en geweld? 12% 60% 21% 7% Bent u er van overtuigd dat het doen van aangifte effect heeft voor de toekomst? 12% 27% 32% 29% Bent u er van overtuigd dat het harder straffen van de daders zinvol is en agressie en geweld voorkomt in de toekomst? 8% 11% 17% 64% 81% preventieve werking harder straffen 32 Enquête aangiftebereidheid 2014

33 VRAGENLIJST ENQUÊTE AANGIFTEBEREIDHEID 2014

34 Dit onderzoek gaat in op de aangiftebereidheid onder hulpverleners en wat de eventuele problemen zijn bij het doen van aangifte. Wij stellen uw deelname zeer op prijs. Met deze enquête willen wij onderzoeken naar de aangifte bereidheid onder hulpverleners en wat de eventuele problemen zijn bij het doen van aangifte. Wanneer wij het hebben in deze enquête over agressie en geweld dan kan het hierbij gaan om verbale agressie, bedreiging, fysieke agressie, seksuele intimidatie of discriminatie. Om u op de hoogte te houden van ons onderzoek en om te voorkomen dat u meerdere keren meedoet aan dit onderzoek, willen wij graag beschikken over uw adres. Wij zullen dit adres ook alleen gebruiken voor dit doel en hierna uw adres verwijderen uit onze database. Wij rekenen op uw begrip hiervoor. Uw adres Bij welke hulpverleningsdienst of in welke hulpverleningskolom bent u werkzaam? En in welke provincie? Bent u bekend met de procedure voor het doen van aangifte voor agressie en geweld tijdens uw werkzaamheden als hulpverlener? Heeft u zelf uit hoofde van uw functie als hulpverlener te maken gehad met agressie en geweld?... O Ja O Nee O Ja O Nee 34 Enquête aangiftebereidheid 2014

35 In welk jaar of welke jaren heeft u uit hoofde van uw functie als hulpverlener te maken gehad met agressie en geweld? Het kan hierbij gaan om verbale agressie, bedreiging, fysieke agressie, seksuele intimidatie of discriminatie? (meerdere antwoorden mogelijk) Heeft u hier toen aangifte van gedaan? Zou u willen toelichten waarom u toen geen of niet altijd aangifte heeft gedaan? O 2014 O 2013 O 2012 O 2011 O 2010 O 2009 O 2008 O 2007 O 2006 O 2005 O 2004 en/of eerder O Ja O Nee O Niet in alle gevallen. U heeft aangegeven dat u in het verleden wel eens te maken hebt gehad met agressie en geweld uit hoofde van de uitoefening van uw functie als hulpverlener. Met de hierna volgende vragen trachten wij de frequentie en het soort bedreiging te achterhalen over een dergelijke situatie in de afgelopen 5 jaren (60 maanden). Verbale agressie (schelden, schreeuwen, vernederen, treiteren, pesten) Nooit 1 x 2 tot 5 x 6 tot 10 x > 10 x Weet ik niet meer O O O O O O 35 Enquête aangiftebereidheid 2014

36 Bedreiging en/of intimidatie (bedreigen, stalken, achtervolgen, chanteren, onder druk zetten, dreigbrief, bedreigen gezinsleden) Fysieke agressie (duwen, slaan, schoppen, spugen, vastgrijpen, verwonden, fysiek hinderen, obstructie, gooien met en/of vernielen van voorwerpen) Seksuele intimidatie (nafluiten, seksueel getinte opmerkingen, blikken, handtastelijkheden, aanranding of verkrachting) Discriminatie (negatieve opmerkingen of gedragingen met betrekking tot sekse, huidskleur, geloof, leeftijd of seksuele geaardheid) Nooit 1 x 2 tot 5 x 6 tot 10 x > 10 x Weet ik niet meer O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O U heeft aangegeven dat u in het verleden wel eens te maken hebt gehad met agressie en geweld uit hoofde van de uitoefening van uw functie als hulpverlener en dat u hiervan aangifte heeft gedaan. 36 Enquête aangiftebereidheid 2014

37 Met de hierna volgende vragen trachten wij te achterhalen hoe u dat destijds heeft ervaren. Bereidheid van uw werkgever bij het opnemen van uw aangifte Bereidheid van de politie bij het opnemen van uw aangifte Afhandeling van uw aangifte door uw werkgever Afhandeling van uw aangifte door de politie Informatie verstrekking over het proces van de aangifte Het effect van het doen van aangifte over bedreiging bij de daders De aandacht van de overheid of uw werkgever over bedreiging tijdens de werkzaamheden als hulpverlener De ondersteuning van de overheid of uw werkgever in nazorg en opvang Geen mening Niet tevreden Zeer ontevreden Tevreden Zeer tevreden O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 37 Enquête aangiftebereidheid 2014

38 De ondersteuning van de overheid of uw werkgever in het begeleiden van het doen van aangifte voor bedreiging Geen mening Niet tevreden Zeer ontevreden Tevreden Zeer tevreden O O O O O Wanneer bent u, tijdens uw werkzaamheden als hulpverlener, bereid om aangifte te doen? Nee Misschien Ja Bij mondelinge bedreiging O O O Bij grove belediging O O O Bij fysieke bedreiging O O O Bij het oplopen van letsel O O O Bij het oplopen van schade aan persoonlijke bezittingen O O O Bij het oplopen van schade aan materiaal O O O Indien nee werd ingevuld op een bovengenoemde vraag, dan verscheen het verzoek om aan te geven waarom er dan geen aangifte gedaan zou worden. We willen graag weten hoe tevreden u bent over het aangifte proces. Hoe belangrijk is aangifte kunnen doen voor u? Geen mening Niet tevreden Zeer ontevreden Tevreden Zeer tevreden O O O O O 38 Enquête aangiftebereidheid 2014

39 Hoe belangrijk is het ontvangen van een terugkoppeling van de aangifte voor u? Hoe belangrijk is het dat uw werkgever aandacht heeft voor bedreigingen aan het adres van hulpverleners? Hoe belangrijk is het dat de overheid aandacht heeft voor bedreigingen aan het adres van hulpverleners? Hoe belangrijk is het dat uw werkgever u steunt bij het doen van aangifte? Hoe belangrijk is het dat de overheid u steunt bij het doen van aangifte? Hoe belangrijk is het effect van het doen van aangifte voor u? Hoe belangrijk is het voor u dat de daders gestraft worden voor u? Geen mening Niet tevreden Zeer ontevreden Tevreden Zeer tevreden O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Eventuele aangifte bereidheid onder hulpverleners is ook afhankelijk van een aantal factoren. 39 Enquête aangiftebereidheid 2014

40 Welke overtuiging heeft u bij de volgende stellingen? Bent u er van overtuigd dat u steun en begeleiding krijgt van uw werkgever bij het doen van aangifte? Bent u er van overtuigd dat u steun en begeleiding krijgt van de overheid bij het doen van aangifte? Bent u er van overtuigd dat u uw opgelopen materiële schade kunt verhalen op de dader of daders? Bent u er van overtuigd dat u uw opgelopen immateriële schade kunt verhalen op de dader of daders? Bent u er van overtuigd dat uw werkgever u voldoende steunt en begeleid als u tijdelijk arbeidsongeschikt bent geworden naar een incident met agressie en geweld tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden als hulpverlener. Bent u er van overtuigd dat uw werkgever u voldoende steunt en begeleid als u voor altijd arbeidsongeschikt bent geworden naar een incident met agressie en geweld tijdens de uitvoering van uw werkzaamheden als hulpverlener. Bent u er van overtuigd dat u nooit financieel nadeel zult ondervinden van uw werkzaamheden als hulpverlener en in aanraking bent gekomen met agressie en geweld? Weet ik niet Nee Vertrouw ik op Ja O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 40 Enquête aangiftebereidheid 2014

41 Weet ik niet Nee Vertrouw ik op Ja Bent u er van overtuigd dat het doen van aangifte effect heeft voor de toekomst? Bent u er van overtuigd dat het harder straffen van de daders zinvol is en agressie en geweld voorkomt in de toekomst? O O O O O O O O Is er iets dat u graag nog kwijt zou willen naar aanleiding van deze enquête?? 41 Enquête aangiftebereidheid 2014

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland Nulme&ng Nulme7ng. In het landelijk programma Veilige Publieke Taak worden er door het ministerie van Binnenlandse Zaken acht maatregelen genoemd die belangrijk

Nadere informatie

Melding ongewenst gedrag

Melding ongewenst gedrag Melding ongewenst gedrag Wat zijn agressie en geweld? De definitie van agressie en geweld, zoals die door Veilige Publieke Taak gehanteerd wordt, luidt: Het welbewust verbaal uiten, gebruiken van fysieke

Nadere informatie

d. Noteer de 7 W s voor eventuele aangifte bij de politie. Zie bijlage 2.

d. Noteer de 7 W s voor eventuele aangifte bij de politie. Zie bijlage 2. Doel: Het creëren van een veilige werkomgeving. Onder agressie verstaan wij elke vorm van ongewenst gedrag zowel verbaal als ook fysiek. Zie bijlage 1. Handelwijze bij telefonisch ongewenst gedrag: 1.

Nadere informatie

Peter Peerdeman senior adviseur. 11 november 2015

Peter Peerdeman senior adviseur. 11 november 2015 Peter Peerdeman senior adviseur 11 november 2015 Workshop eigen veiligheid Wat is VPT EVPT Waar praten we over Gezamenlijk belang 8 maatregelen Normstellen aangifte Factsheets Bronnen / links Stel gerust

Nadere informatie

Tabel A: Wat is uw geslacht?

Tabel A: Wat is uw geslacht? Opmerking vooraf: het tabellenboek begint met een aantal alfabetisch genummerde tabellen die betrekking hebben op achtergrondvariabelen. Hierna volgen met cijfers genummerde tabellen. De nummering van

Nadere informatie

Ter Kennisneming - 214

Ter Kennisneming - 214 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 19 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 19 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 19 i i Ter Kennisneming - 214 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 19 R E G

Nadere informatie

De enquête kan op details verschillen per sector. Ook kan de nummering van de vragen soms wat afwijken van de tabellen bijlage.

De enquête kan op details verschillen per sector. Ook kan de nummering van de vragen soms wat afwijken van de tabellen bijlage. Bijlage bij Aard en omvang van ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak. Een vervolgonderzoek IVA: Tilburg, 2009. www.veiligepublieketaak.nl De enquête kan op details verschillen per sector.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR GEWELD IN DE PSYCHIATRIE

ONDERZOEK NAAR GEWELD IN DE PSYCHIATRIE ONDERZOEK NAAR GEWELD IN DE PSYCHIATRIE FACTSHEET 1: OMVANG, AARD & GEVOLGEN VAN GEWELDSINCIDENTEN De Vrije Universiteit Amsterdam doet onderzoek naar geweld in de psychiatrie. Aan hulpverleners werkzaam

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Directie Arbeidszaken Publieke Sector Programma Veilige Publieke Teak schedeldoekshaven 200 2511 EZ

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties f Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Secretaris-directeur waterschap Provinciesecretaris Provinciegriffier WA" NO. İNGEK. ì 0 JAN 2013

Nadere informatie

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers De Sint Maartenskliniek verwacht van u dat u zich gedraagt als gast en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Behandel de ander zoals u zelf behandeld

Nadere informatie

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf Agressieprotocol«1» 1. Vooraf 1.1. Definities Onder agressie wordt verstaan het gehele scala van voorvallen of situaties waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen

Nadere informatie

Eigen Regie Friesland

Eigen Regie Friesland Protocol Agressie en Geweld Belang van dit protocol. Medewerkers van Eigen Regie Friesland kunnen doordat zij werken met een kwetsbare doelgroep in aanraking komen met gevoelens van onmacht welke bij deelnemers

Nadere informatie

Stuknummer: AI

Stuknummer: AI ... n jj^jj*. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties r ) > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overheidsmedewerkers Stuknummer: AI13.01055

Nadere informatie

1.2 BENCHMARK PUBLIEKSAGRESSIE GEMEENTEN

1.2 BENCHMARK PUBLIEKSAGRESSIE GEMEENTEN 1.2 BENCHMARK PUBLIEKSAGRESSIE GEMEENTEN Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinatoren agressie en geweld, P&O, management, OR Instrument om gemeentespecifieke

Nadere informatie

Vragenlijst: Omgaan met agressie en geweld in het werk

Vragenlijst: Omgaan met agressie en geweld in het werk Vragenlijst: mgaan met agressie en geweld in het werk Als. willen wij graag meer inzicht krijgen in de mate waarin onze medewerkers met agressie en geweld in aanraking komen en de manier waarop hiermee

Nadere informatie

De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden

De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden In het onderstaande kader staan de gedragsregels in het kort samengevat en omschreven. Op de volgende pagina s staan de regels een voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5

INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5 Agressieprotocol Omnia Wonen INHOUDSOPGAVE: Hfd.stuk Paginanr. 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5 2 1. VOORWOORD Van tijd tot tijd is

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers de regels, de toelichting, de actie bij overtreding juni 2010 Bergen op Zoom, juni 2010 Het Lievensberg ziekenhuis wil graag een gastvrij ziekenhuis voor zijn patiënten

Nadere informatie

Algemene huisregels Rijnstate

Algemene huisregels Rijnstate Algemene huisregels Rijnstate Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Inleiding Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in ons ziekenhuis. Een prettige omgeving

Nadere informatie

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE Problemen van de politie bij de aanpak van potentiele agressie op het terrein Studiedag 18/11/2016 1 DE GEÏNTEGREERDE POLITIE 1 Gemeentepolitie Rijkswacht Gerechtelijke politie Geïntegreerde politie op

Nadere informatie

16/10/2013. Geweld tegen politie: een slachtofferbevraging bij de geïntegreerde politie. Inhoud. 1. Context van het onderzoek

16/10/2013. Geweld tegen politie: een slachtofferbevraging bij de geïntegreerde politie. Inhoud. 1. Context van het onderzoek Geweld tegen politie: een slachtofferbevraging bij de geïntegreerde politie Jean-Marie Van Branteghem Directeur-generaal DGS 23 oktober 2013 Inhoud 1. Context & opzet onderzoek 2. Beschrijvende analyse

Nadere informatie

Artikel 1 - Begripsbepalingen 1. Onder bestuur wordt verstaan het bestuur van de H.E.M.A.-bond Nederland. 2. Onder ongewenst gedrag binnen de bond

Artikel 1 - Begripsbepalingen 1. Onder bestuur wordt verstaan het bestuur van de H.E.M.A.-bond Nederland. 2. Onder ongewenst gedrag binnen de bond REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG H.E.M.A.-bond Nederland Artikel 1 - Begripsbepalingen 1. Onder bestuur wordt verstaan het bestuur van de H.E.M.A.-bond Nederland. 2. Onder ongewenst gedrag binnen de bond wordt

Nadere informatie

Aangifte doen binnen het onderwijs

Aangifte doen binnen het onderwijs Aangifte doen binnen het onderwijs Hoe een duidelijk aangiftebeleid bijdraagt aan schoolveiligheid Iedereen die werkt binnen het onderwijs weet dat een veilige omgeving voor leerlingen en personeel van

Nadere informatie

HANDEN AF VAN ONZE HELMONDSE HELPERS!

HANDEN AF VAN ONZE HELMONDSE HELPERS! HANDEN AF VAN ONZE HELMONDSE HELPERS! Zo werkt dat niet. Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Doelstelling 4 2. Aanpak 4 3. Projectinrichting en voorwaarden 5 4. Plannen 5 5. Samenwerking/evaluatie

Nadere informatie

In deze factsheet worden vier vormen van agressie en de daarbij behorende acties door personeel uitgewerkt:

In deze factsheet worden vier vormen van agressie en de daarbij behorende acties door personeel uitgewerkt: Agressie overzicht In deze factsheet worden vier vormen van agressie en de daarbij behorende acties door personeel uitgewerkt: Verbale agressie Bedreiging Fysieke agressie en geweld Opschaling personeel

Nadere informatie

Agressie, geweld en ongewenst gedrag

Agressie, geweld en ongewenst gedrag Agressie, geweld en ongewenst gedrag Inleiding Iedereen heeft belang bij een goede behandel- en leefsfeer. Voorwaarde voor een goede behandelsfeer is de bejegening. Revant heeft daarom een beleidsnotitie

Nadere informatie

Protocol agressie en geweld

Protocol agressie en geweld Protocol agressie en geweld Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verantwoordelijkheden... 4 Definitie agressie en geweld... 5 Preventie... 6 Huisregels... 7 Handelingsprotocollen... 8 Protocol 1: Verbale

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak TABELLENBOEK Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Metingen 2007-2009 - 2011 1 september 2011 DSP-groep Manja Abraham Willemijn Roorda p.2 INLEIDING Dit tabellenboek bevat de resultaten

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor voor personeel (Eduniek) Vragenlijst School & Veiligheid Voor het personeel in het primair onderwijs. Naam:...

Veiligheidsmonitor voor personeel (Eduniek) Vragenlijst School & Veiligheid Voor het personeel in het primair onderwijs. Naam:... Veiligheidsmonitor voor personeel (Eduniek) Vragenlijst School & Veiligheid Voor het personeel in het primair onderwijs Naam:... Toelichting op de vragenlijst voor het personeel Doel van deze vragenlijst

Nadere informatie

GEWELDCIJFERS: EEN INVENTARISATIE VAN MONITOREN EN WEERGAVE VAN TRENDS IN GEWELD

GEWELDCIJFERS: EEN INVENTARISATIE VAN MONITOREN EN WEERGAVE VAN TRENDS IN GEWELD GEWELDCIJFERS: EEN INVENTARISATIE VAN MONITOREN EN WEERGAVE VAN TRENDS IN GEWELD GEWELDCIJFERS: EEN INVENTARISATIE VAN MONITOREN EN WEERGAVE VAN TRENDS IN GEWELD - factsheet - dr. M. Witvliet dr. M. Timmermans

Nadere informatie

Protocol Agressie 2015 Kindertuin Westzaan Zuideinde 22 1551 EJ Westzaan

Protocol Agressie 2015 Kindertuin Westzaan Zuideinde 22 1551 EJ Westzaan Protocol Agressie 2015 Kindertuin Westzaan Zuideinde 22 1551 EJ Westzaan 1 1. Inhoud Protocol agressie & geweld van de Kindertuin 1. Inhoud Protocol pagina 2 2. Inleiding en Aanleiding van dit protocol

Nadere informatie

KNMG-SYMPOSIUM Arts en strafrecht 16 FEBRUARI 2012 KOMT EEN AGENT BIJ DE DOKTER

KNMG-SYMPOSIUM Arts en strafrecht 16 FEBRUARI 2012 KOMT EEN AGENT BIJ DE DOKTER KNMG-SYMPOSIUM Arts en strafrecht 16 FEBRUARI 2012 KOMT EEN AGENT BIJ DE DOKTER DE ARTS ALS SLACHTOFFER VAN EEN STRAFBAAR FEIT - WAT (NIET) TE DOEN Marie-José Blondeau Sector Juridische Zaken, Erasmus

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing?

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

< L SEP. 2014. Stuknummer: AI14.06832. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

< L SEP. 2014. Stuknummer: AI14.06832. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 200 2500 EA Den Haag Aan de burgemeester Stuknummer: AI4.06832 Datum 5 september 204 Betreft Monitor Openbaar Bestuur 204

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over eens: agressie en geweld tegen

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Inleiding.3 Gedragscode werknemers Loket... 4 Protocol voor Agressie en Geweld...

Nadere informatie

Veilige zorg in het ziekenhuisve

Veilige zorg in het ziekenhuisve Home no. 3 Juni 2015 Juridische aspecten Eerdere edities Verenso.nl Veilige zorg in het ziekenhuisve Mr. Marie-José Blondeau, jurist gezondheidsrecht Erasmus MC te Rotterdam m.blondeau@erasmusmc.nl Helaas

Nadere informatie

GEDRAGSCODE AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE

GEDRAGSCODE AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE GEDRAGSCODE AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE Wat te doen op scholen bij incidenten waarbij agressie een rol speelt? Aanleiding In de afgelopen jaren hebben zich diverse incidenten voorgedaan op

Nadere informatie

Meldingsformulier agressie en geweld

Meldingsformulier agressie en geweld Meldingsformulier agressie en geweld Naam melder: G. Vogelaar, leerlingbegeleider Naam slachtoffer: Naam dader: Datum melding: 30 november 2010 School:Hanze College Klas: School:Hanze College Datum voorval:

Nadere informatie

Toolboxmeeting Agressie & Geweld

Toolboxmeeting Agressie & Geweld Agressie en geweld, seksuele intimidatie en pesten op het werk vormen een aanzienlijk probleem. Uit onderzoek blijkt dat het ziekteverzuim onder slachtoffers van seksuele intimidatie en agressie en geweld

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Onderwerp: PO factsheet agressie en geweld openbaar bestuur 2013 Collegevoorstel Zaaknummer: 00345207 Inleiding In het voorjaar 2012 is onderzoek gedaan naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers.

Nadere informatie

STAPPENPLAN AGRESSIE-INCIDENT LEIDINGGEVENDE

STAPPENPLAN AGRESSIE-INCIDENT LEIDINGGEVENDE STAPPENPLAN AGRESSIE-INCIDENT LEIDINGGEVENDE Als een van je medewerkers slachtoffer is geworden van een agressie-incident, moet je twee dingen doen. 1. Opvang van de medewerker Zorg voor directe opvang

Nadere informatie

Klachtenregeling Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht en Vlugheid

Klachtenregeling Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht en Vlugheid Klachtenregeling Christelijke Gymnastiek- en Sportvereniging Kracht en Vlugheid Klachtenregeling K&V 1.1 Voorwoord NOC*NSF / KNGU heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

http://apwfg16/dks/document/document_content.asp?secid=59f9d0ced8aa84b728...

http://apwfg16/dks/document/document_content.asp?secid=59f9d0ced8aa84b728... pagina 1 van 5 Titel Veilige Zorg: Het standpunt en de (preventieve) maatregelen van het Westfriesgasthuis inzake agressie en geweld tegen medewerkers. Publicatiedatum 16-08-2007 Doel Het voorkomen of

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Reglement Ongewenst Gedrag

Reglement Ongewenst Gedrag Reglement Ongewenst Gedrag Artikel 1 Begripsbepalingen. 1.1 Onder bestuur wordt verstaan: het bestuur van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (hierna te noemen de NABV). 1.2 Onder ongewenst gedrag

Nadere informatie

- C7.D.T. Lombaers, Plaatsvervangend Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Pagina 1 van 1

- C7.D.T. Lombaers, Plaatsvervangend Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Pagina 1 van 1 ócmt; y.. p.y i. Gerog. d d[- 1 FEB 2013 Reg.nr. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Ingekomen stuk, nummer: Raadsvergadering datum: Besluit:

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

Ongewenst gedrag besproken

Ongewenst gedrag besproken Ongewenst gedrag besproken Ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak Bijlage C - Tabellen 3 september 2007 Cora-Yfke Sikkema Manja Abraham Sander Flight DSP groep BV Van Diemenstraat 374

Nadere informatie

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg Inleiding: Ongewenst gedrag, zoals in dit document beschreven wordt, is een veel voorkomend verschijnsel geworden in onze samenleving. Het veroorzaakt in het algemeen gevoelens van onveiligheid en machteloosheid.

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

Agressieprotocol. Hoofddorp, 7 juni 2017 Vastgesteld door de OR: 2 mei 2017 Jolanda de Jong

Agressieprotocol. Hoofddorp, 7 juni 2017 Vastgesteld door de OR: 2 mei 2017 Jolanda de Jong Agressieprotocol Hoofddorp, 7 juni 2017 Vastgesteld door de OR: 2 mei 2017 Jolanda de Jong Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 4 3. Agressie en geweld Arbowet (art. 1 lid 3 sub f) 5 4. Protocol 6 4.1

Nadere informatie

Gedragscode. Toepassing door:

Gedragscode. Toepassing door: Parochiebureau: Dorpsstraat 26 2712 AL Zoetermeer Telefoon: 079 316 30 Gedragscode Toepassing door: alle beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires die werkzaamheden en activiteiten verrichten binnen

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

Huisregels en gedragsregels

Huisregels en gedragsregels Huisregels en gedragsregels Inhoud Roken 3 Vrijhouden van in- en uitgangen 3 Foto en video-opnames 3 Alcohol en drugs 4 Extra huisregels bij Opname op Verpleegafdeling 4 Bezoektijden 4 Toiletten 4 Ramen

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Gedragscode werknemers LOC@... 6 Protocol voor Agressie

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Gedragscode werknemers OZHW... 6 Protocol voor Agressie

Nadere informatie

15 juli Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport

15 juli Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport 15 juli 2017 Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit gemiddeld 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

WATERS; NO. 2014.21733 1 8 SEP 2014 I N ( Ä

WATERS; NO. 2014.21733 1 8 SEP 2014 I N ( Ä Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Dijkgraaf Datum 15 september 2014 fc WATERS; NO. I N ( Ä Betreft monitor Openbaar Bestuur 2014

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Hoofdrapportage Gevangeniswezen

Medewerkersonderzoek. Hoofdrapportage Gevangeniswezen Medewerkersonderzoek Hoofdrapportage Meting oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Scores op de modules...7 3. Scores op de vragen...13 1. Uitleg bij de rapportage

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst Cliëntenonderzoek Huntington Vragenlijst Instructie vooraf Het is de bedoeling dat de vragen worden beantwoord door diegene aan wie de vragenlijst is gestuurd, zonder hulp van anderen (tenzij dit niet

Nadere informatie

Inleiding. IKC De Regenboog Gedragsprotocol 1

Inleiding. IKC De Regenboog Gedragsprotocol 1 Inleiding Gedragsregels geven duidelijkheid aan alle betrokkenen, welk gedrag op school op prijs wordt gesteld en welke niet. De gedragsregels die we met elkaar hebben besproken over agressie en geweld,

Nadere informatie

1. Stappenplan bij vermoeden kindermishandeling door een beroepskracht

1. Stappenplan bij vermoeden kindermishandeling door een beroepskracht 1. Stappenplan bij vermoeden kindermishandeling door een beroepskracht [bron: Handleiding Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang]. Een beroepskracht moet in staat

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Inventarisatie veiligheidsbeleid agressie en geweld bij werkgevers met een publieke taak

Inventarisatie veiligheidsbeleid agressie en geweld bij werkgevers met een publieke taak Inventarisatie veiligheidsbeleid agressie en geweld bij werkgevers met een publieke taak Resultaten Programma Veilige Publieke Taak Mei-juni 2009 Inleiding In het voorjaar van 2009 heeft er door het programma

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Agressie en Geweld. Onderzoek naar agressie en geweld door externen tegen overheidswerknemers. Dit is een uitgave van:

Agressie en Geweld. Onderzoek naar agressie en geweld door externen tegen overheidswerknemers. Dit is een uitgave van: Agressie en Geweld Onderzoek naar agressie en geweld door externen tegen overheidswerknemers Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programma Veilige Publieke

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties >Retouradres Postbus 200 1 2500 EA Den Haag Secretaris-directeur waterschap Provinciesecretaris Provinciegriffier Gemeentesecretaris Gemeentegriffier

Nadere informatie

Ongewenst gedrag besproken

Ongewenst gedrag besproken Ongewenst gedrag besproken Ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak Ongewenst gedrag besproken Ongewenst gedrag gedrag besprokentegen werknemers met een publieke taak Inhoud Inleiding 5

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Datum instemming Directie 27 juni 2016 Datum instemming MR 18 juli 2016 Communicatie

Nadere informatie

WAT IS GRENS OVERSCHRIJDEND GEDRAG? Veiligheid van leerlingen, vrijwilligers en instructeurs/instructrices is een

WAT IS GRENS OVERSCHRIJDEND GEDRAG? Veiligheid van leerlingen, vrijwilligers en instructeurs/instructrices is een WAT IS GRENS OVERSCHRIJDEND GEDRAG? Veiligheid van leerlingen, vrijwilligers en instructeurs/instructrices is een basisvoorwaarde om prettig met elkaar om te kunnen gaan, te kunnen zwemmen, zwemles te

Nadere informatie

Sanctiereglement. Het sanctiereglement CBR augustus 2014 1

Sanctiereglement. Het sanctiereglement CBR augustus 2014 1 reglement Het sanctiereglement geeft aan welke sancties wij zullen treffen indien een bezoeker de huisregels overtreedt of strafbare feiten pleegt. 1 Niet voldoen aan huisregels - Schriftelijke 3 maanden

Nadere informatie

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014

Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Gezinsuitje(s) Projectplan 2014 Vastgesteld op 1 maart 2014 Enkhuizen, 1 maart 2014 Geachte lezer, Hulpverleners kunnen alleen goed functioneren, wanneer zij voldoende ondersteuning en support krijgen

Nadere informatie

FACTSHEET SCHORSINGEN IN HET (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER DE SCHOOLJAREN EN

FACTSHEET SCHORSINGEN IN HET (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER DE SCHOOLJAREN EN FACTSHEET SCHORSINGEN IN HET (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS ELEKTRONISCHE MELDINGEN OVER DE SCHOOLJAREN 2014-2015 EN 2015-2016 Pagina 1 van 9 Inleiding Voor het tweede jaar zijn de gegevens over schorsen

Nadere informatie

Evaluatie aanpak agressie en geweld bij gemeenten

Evaluatie aanpak agressie en geweld bij gemeenten Evaluatie aanpak agressie en geweld bij gemeenten Rapport drs. P. Rosenboom drs. J.J.J. Donkers Zoetermeer, 15 februari 2010 In opdracht van A+O fonds Gemeenten. De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

http://monitor.npcf.nl/engine.asp?guid=dd89b5b6b1e248a08d0633901ab0390c&p...

http://monitor.npcf.nl/engine.asp?guid=dd89b5b6b1e248a08d0633901ab0390c&p... pagina 1 van 7 Keuze en vergelijking Hoe bepaalt u welke arts voor u het beste is? Deze vragenlijst gaat over het maken van keuzes in de zorg en het vergelijken van informatie om een keuze te kunnen maken.

Nadere informatie

Sanctiereglement. << [of] >>

Sanctiereglement. << [of] >> reglement Het sanctiereglement geeft aan welke sancties wij zullen treffen indien een bezoeker de huisregels overtreedt of strafbare feiten pleegt. 1 oktober 2017 > Niet voldoen aan huisregels

Nadere informatie

Melding incidenten in de zorg

Melding incidenten in de zorg Melding incidenten in de zorg Doel Op dit formulier registreert u iedere melding die betrekking heeft op incidenten in de zorg om preventieve maatregelen te kunnen treffen. Werkwijze 1. U vinkt aan welk

Nadere informatie

6.13 Agressieprotocol Versiedatum Juli 2013 Vervaldatum/revisiedatum Juli 2014. Goedgekeurd Directeur/Adjunct-directeur

6.13 Agressieprotocol Versiedatum Juli 2013 Vervaldatum/revisiedatum Juli 2014. Goedgekeurd Directeur/Adjunct-directeur 6.13 Agressieprotocol Versiedatum Juli 2013 Vervaldatum/revisiedatum Juli 2014 Status MR Eigenaar Goedgekeurd Goedgekeurd Directeur/Adjunct-directeur 1 Inhoud Algemeen -context-... 3 1. Inleiding... 4

Nadere informatie

Datum 11 april 2014 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport 'Bedreigen en Intimideren van OM- en politiemedewerkers

Datum 11 april 2014 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport 'Bedreigen en Intimideren van OM- en politiemedewerkers 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begripsbepaling... 3 3 Eigen waarneming van ongewenste intimiteiten... 3 4 Vermoeden van ongewenste intimiteiten...

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld Samenvatting Dit onderzoek heeft tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland. In het onderzoek wordt ingegaan op de vraag met welke typen van huiselijk

Nadere informatie

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong

Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Protocol Agressie, Geweld en Diefstal RK Bs De Duinsprong Agressie En Geweld... 2 Richtlijn... 2 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid... 3 Stappenplan bij agressief gedrag van:... 3 De medewerker...

Nadere informatie

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld Versie 2010-11-29 Protocol Sociale Veiligheid Onderwerp: agressie & geweld Aanvullend op het handboek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 2 maart 2010 is het Handboek agressie en

Nadere informatie

Voetbalvereniging HVV RAS. Opgericht: 28 juli Sportiviteitbeleid

Voetbalvereniging HVV RAS. Opgericht: 28 juli Sportiviteitbeleid Voetbalvereniging HVV RAS Opgericht: 28 juli 1928 Sportiviteitbeleid Voetbalvereniging HVV RAS 1 mei 2013 Inleiding Iedereen bouwt frustratie op. Op alles wat we doen is wel wat aan te merken en ook al

Nadere informatie

B.N.M.H.C. Zwart- Wit. Vertrouwenspersoon. Functie- en taakomschrijving

B.N.M.H.C. Zwart- Wit. Vertrouwenspersoon. Functie- en taakomschrijving B.N.M.H.C. Zwart- Wit Vertrouwenspersoon Functie- en taakomschrijving Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doel van aanstelling van een vertrouwenspersoon... 2 3. Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: ongewenst gedrag: seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie;

Nadere informatie

Protocol digitale agressie gemeente Almere

Protocol digitale agressie gemeente Almere Pagina 1 Om het Protocol digitale agressie gemeente Almere leesbaar en begrijpelijk te maken is er een publieksversie van gemaakt. Deze treft u hier aan. Dit is niet de juridische versie. Inhoud 1 Waarom

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Werken aan Morgen Veilig en Gezond Samenwerken Een aanpak voor het herkennen van en stoppen met pesten

Werken aan Morgen Veilig en Gezond Samenwerken Een aanpak voor het herkennen van en stoppen met pesten project: Deelproject: Werken aan Morgen Veilig en Gezond Samenwerken Een aanpak voor het herkennen van en stoppen met pesten De overheid is onlangs een landelijke campagne tegen pesten op het werk gestart.

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie