Bouwen aan Beter. Strategisch beleidsplan verkorte versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwen aan Beter. Strategisch beleidsplan 2006-2008. verkorte versie"

Transcriptie

1 Bouwen aan Beter Strategisch beleidsplan verkorte versie

2

3 Inhoud 5 Voorwoord 6 Missie: waar staan we voor 7 Waar staan we nu 9 Wat gebeurt er om ons heen 10 Visie: Wat mag er van ons verwacht worden? 11 Wat willen we zijn 12 Wat gaan we doen 12 leiderschap 13 medewerkers 15 management van processen 18 management van middelen 3

4 4

5 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Ziekenhuis Amstelland al veel werk verzet om te kunnen blijven voldoen aan zijn missie. Het prachtige gebouw, waarin meer behandelcapaciteit dan voorheen voorhanden is, de uitbreiding van de medische staf, de uitwerking van de plannen voor de opening van een Spoedeisende Hulp en een nieuw te bouwen gezondheidscentrum. Onze plannen werpen hun vruchten af. De productie is in de afgelopen jaren verder toegenomen, wat betekent dat meer patiënten in ons ziekenhuis behandeld zijn. We zijn een eind op weg, maar we zijn er nog niet. Ook de komende jaren gaan we door aan het bouwen aan een nog beter Ziekenhuis Amstelland; we gaan verder groeien, onze hoogwaardige kwaliteit aantoonbaar maken en onze financiële positie verstevigen. In dit strategisch beleidsplan staan al onze voornemens en ambities voor verwoord, het geeft de richting aan voor de komende jaren. Het medisch beleidsplan dat eind 2006 verschijnt maakt integraal onderdeel uit van het strategische beleid. De concrete uitwerking van deze ambities zal plaatsvinden in de jaarplannen van de verschillende organisatieonderdelen. Jaarlijks zullen we laten zien welke vorderingen zijn gemaakt. Door samen te bouwen aan Ziekenhuis Amstelland gaan wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Raad van Bestuur Jacques Moors Hans Broertjes 5

6 Missie: waar staan we voor? Ziekenhuis Amstelland is het eerst aangewezen algemene ziekenhuis voor alle inwoners van de regio Amstelland en voor de Joodse bevolkingsgroep in Nederland. Er wordt medisch specialistische behandeling en verzorging van hoogwaardige kwaliteit geleverd door gemotiveerde medewerkers met een grote klantgerichtheid. De wensen en behoeften van onze omgeving staan hierbij centraal. 6

7 Waar staan we nu De gezondheidszorg verandert. Voorheen bepaalde een ziekenhuis welke zorg het bood en wat goed was voor de patiënt. Tegenwoordig bepaalt de patiënt steeds vaker zélf welke zorg het wil en in welk ziekenhuis. Mensen zoeken naar het beste aanbod; ook in de zorg. Dat betekent dat duidelijk moet zijn wélke zorg geboden wordt en waarom men die in een bepaald ziekenhuis kan krijgen. Ziekenhuizen zullen daarom concurrerend moeten gaan werken; klanten winnen en behouden. Marktwerking. Ziekenhuis Amstelland wil zich verbinden aan die nieuwe ontwikkelingen. In het strategisch beleidsplan zijn die ambities vastgelegd. Het beleidsplan bestrijkt een periode van drie jaar. Dat lijkt kort, maar het beleid mag geen statisch karakter krijgen. Het moet richtinggevend en actief zijn. Het gevoerde strategische beleid van de afgelopen vijf jaar blijft in het nieuwe beleidsplan voor een deel herkenbaar. In 2005 heeft het ziekenhuis een naamswijziging doorgevoerd van Ziekenhuis Amstelveen naar Ziekenhuis Amstelland. Deze naamswijziging stelt ons beter in staat ons te profileren tot hét ziekenhuis van de regio. Want dat willen we zijn. Het strategisch beleidsplan geeft ons daarbij de richting aan. De missie (hét ziekenhuis voor de regio Amstelland zijn), de visie (hoe gaan we dat bereiken) en de doelstellingen (de stappen die gezet moeten worden) zullen voor de komende periode door de verschillende ziekenhuisonderdelen verder worden uitgewerkt in jaarplannen. Wanneer dat vereist is, zullen deze plannen worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad en/of de Cliëntenraad. Ziekenhuis Amstelland is hét algemeen ziekenhuis voor de regio en voor de joodse bevolkingsgroep in Nederland. Het levert zorg aan de bewoners van Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouderkerk a/d Amstel. Daarnaast komen ook patiënten uit Amsterdam-Buitenveldert en Abcoude. Het streven is de positie van het ziekenhuis dusdanig te versterken dat het aantal mensen dat van onze diensten gebruik maakt, wordt verhoogd van naar (de zgn. adherentieverhoging). Met een grotere omvang kan de ziekenhuisorganisatie beter inspelen op ontwikkelingen in de regio. Naast de ontstane vorm van concurrentie blijft samenwerking daarbij heel belangrijk. Na een zorgvuldige afweging is gebleken dat een strategische samenwerking met het VUmc het meest logisch is. Het VUmc richt zich immers voornamelijk op onderwijs en onderzoek terwijl het Ziekenhuis Amstelland voornamelijk algemene zorg verleent. Tevens bieden VUmc en Ziekenhuis Amstelland - ieder vanuit de eigen expertise - zorg aan de bewoners van Amstelland. Gesprekken hebben inmiddels geleid tot een 7

8 intentieverklaring en een aantal gezamenlijke projecten. Voorbeelden daarvan zijn het opleiden van medisch- en verpleegkundig personeel, de vestiging van de apotheek en de komst van nucleaire geneeskunde. Een evaluatie van de samenwerking vindt plaats in Om de positieversterking te realiseren is op een aantal aandachtsgebieden al beleid ingezet:. De medische staf wordt uitgebreid om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren tegen acceptabele wachttijden. Het ziekenhuis wordt uitgebreid met een beperkte Spoedeisende Hulp (SEH) om te voorzien in de behoefte van de omgeving en om meer patiënten te behandelen. Deze zal in nauwe samenhang met de Huisartsenpost gaan functioneren. Op de grens van Uithoorn en Aalsmeer wordt een buitenpolikliniek gevestigd in een nog te bouwen gezondheidscentrum, waar ook huisartsen en andere zorgverleners hun intrek nemen. Met de huisartsen en verloskundigen in de regio wordt de relatie verstevigd. Zíj zijn het eerste aanspreekpunt in de zorgvraag en kunnen precies aangeven welk zorgaanbod wenselijk is. Met Verpleeghuis Beth Shalom, het Sinai Centrum, Joods Maatschappelijk Werk en het Mr. L.E. Visserhuis is een nauwe samenwerking gerealiseerd in het Joods Zorg Circuit (JZC). Ziekenhuis Amstelland blijft zich inzetten voor een versterkte samenwerking. Het opzetten van een gemeenschappelijk beleid komt de Joodse signatuur ten goede en versterkt het unieke karakter van het ziekenhuis. De ouder wordende bevolking en de wens zo lang mogelijk zelfstandig te wonen vraagt om een goed georganiseerde zorg. Samenwerking met huisartsen en andere zorgaanbieders, in het bijzonder verpleeghuizen en thuiszorg, is van groot belang. Maar ook vinden bedrijfsleven en gezondheidszorg elkaar meer en meer. Het ziekenhuis kan ondersteuning bieden als het gaat om veiligheid, gezondheid en welzijn. 8

9 Wat gebeurt er om ons heen De klant De bevolking in de regio Amstelland zal de komende jaren verder vergrijzen, waardoor meer ouderdomsgerelateerde- en chronische ziekten zullen voorkomen. De zorgvraag zal toenemen en bovendien zal die zorg complexer worden. Er zal intensieve zorg geleverd moeten worden in een kort tijdsbestek. De verdergaande ICT-ontwikkelingen en een landelijk elektronisch patiëntendossier zullen bijdragen aan kwaliteit van zorg voor de klant in de gehele zorgketen. Cliënten krijgen steeds meer inzicht in het zorgaanbod en de kwaliteit van zorg. Dit leidt tot de behoefte om zelf keuzes te maken in het zorgaanbod. Over de behoeften en wensen van cliënten overlegt het ziekenhuis periodiek met de cliëntenraad en ook het regionaal patiënten-consumenten platform is een gewenste gesprekspartner. Maar ook de behoefte aan service speelt steeds vaker een rol. Voorbeelden daarvan zijn de mogelijkheden voor gebruik van internet en avondspreekuren. Het ziekenhuis wil voortdurend inspelen op de wensen en de behoeften vanuit de omgeving. De medewerker Het beleid van de overheid is gericht op het langer laten doorwerken van medewerkers. Dat zal leiden tot een verdere vergrijzing van het personeelsbestand. De instroom van jonge verpleegkundigen en verzorgenden in de gezondheidszorg is ge ring. Hierdoor bestaat het gevaar dat onvoldoende flexibiliteit en variëteit in het personeelsbestand zal ontstaan. Levensfasebewust personeelsbeleid wordt een belangrijk HRM-instrument. Verdere professionalisering en het werken met standaarden wordt steeds belangrijker. Binnen de verpleegkunde ontstaat steeds meer (sub)specialisatie en nieuwe beroepen worden geïntroduceerd. De maatschappij & de overheid De overheid introduceert marktwerking in de zorg en heeft wetgeving gewijzigd om dit mogelijk te maken. Voor de ziekenhuizen heeft dit geleid tot de introductie van de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC) waardoor beter zicht bestaat op de kosten van een behandeling. Voor 10% van alle aandoeningen heeft het ziekenhuis zelf een verkoopprijs moeten vaststellen. Omdat de zorgverzekeraar zorg wil inkopen tegen een goede prijs-kwaliteit verhouding zal de concurrentie tussen aanbieders toenemen. De maatschappij vraagt ziekenhuizen transparant te zijn over de geleverde zorg. Een voorbeeld daarvan zijn de prestatie-indicatoren. Verwacht wordt dat keurmerken voor ziekenhuizen in de toekomst verplicht gaan worden. Daarom is eind 2005 gestart met de kwaliteitsaccreditatie NIAZ. 9

10 Visie: wat mag er van ons verwacht worden? Kwaliteit De samenleving verlangt steeds meer van ziekenhuizen. De overheid, zorgverzekeraars en patiënten formuleren steeds duidelijker de door hen gewenste resultaten. Aan de hand van registraties, meldingen en klachten, zal voortdurend gestreefd worden naar verbetering; kwaliteitsbeleid wordt hierdoor verankerd. Veiligheid wordt een belangrijk thema. Wij willen aantonen dat de geleverde zorg goed is. Dit willen we tot uitdrukking brengen door het behalen van de NIAZ-accreditatie in Groei Om te groeien worden de drie ingezette beleidslijnen verder doorgezet: het op orde brengen van de medische staf, opening van een beperkte vorm van SEH en de uitbreiding met een buitenpolikliniek in het gezondheidscentrum in Uithoorn. Daarnaast zal nadrukkelijk worden gekeken naar de wensen en behoeften van onze omgeving. Bij groei is een goede logistiek van belang. We willen dit in nauw overleg ontwikkelen met de cliëntenraad, patiëntenorganisaties, huisartsen, ketenpartners en bedrijfsleven. Een en ander zal vorm krijgen in het marketingbeleid. Gezonde vermogenspositie Een gezonde vermogenspositie maakt het ziekenhuis minder kwetsbaar en minder afhankelijk van buitenstaanders. Het ziekenhuis wil graag toetreden tot het Waarborgfonds. 10

11 Wat willen we zijn De Ziekenhuis Amstelland cultuur De ontwikkelingen om ons heen vragen ook om een modernisering van de structuur van de organisatie. De patiëntenzorg, de diagnostiek en de ondersteunende diensten kunnen daarin niet meer als aparte eilanden werken, maar moeten als één geheel samenwerken. Algemene ziekenhuiszorg Een algemeen ziekenhuis kan alle veelvoorkomende aandoeningen behandelen en verzorgen. Voor hooggespecialiseerde zorg wordt nauw samengewerkt met de academische ziekenhuizen in de omgeving. Gelet op medische- en farmaceutische ontwikkelingen, zal er voortdurend overleg zijn tussen medische staf en management over het stellen van grenzen; tot wanneer is de aangeboden zorg algemene ziekenhuiszorg? Volledig Ziekenhuis Amstelland wil een algemeen ziekenhuis zijn met een volledig functiepakket. Met de komst van de (beperkte) Spoedeisende Hulp in 2008, zal het ziekenhuis het volledige functiepakket aanbieden, dat bij een algemeen regionaal ziekenhuis hoort. Er zal nauwe samenwerking bestaan tussen de SEH en de huisartsenpost. Door de medisch technologische ontwikkelingen worden steeds meer behandelingen poliklinisch gedaan. Voorheen werden deze in opname of dagbehandeling gedaan. Hiervor is meer poliklinische behandelruimte nodig en daarom wordt in 2007 een buitenpolikliniek geopend op de grens van Uithoorn en Aalsmeer. Met een plus Ziekenhuis Amstelland wil een algemeen ziekenhuis met plussen zijn. Naast de algemene ziekenhuiszorg is er nu al een aantal speerpunten en specialisaties. De oncologie en de vaatchirurgie zijn daar voorbeeelden van. Op zich behoren deze specialisaties tot de algemene ziekenhuiszorg, echter het volume is dermate groot dat het tot een speerpunt gerekend kan worden. Voor de toekomst zullen nieuw te ontwikkelen speerpunten en specialisaties ontstaan vanuit de behoefte van de bevolking. 11

12 Wat gaan we doen Om de missie te kunnen blijven vervullen krijgt een aantal activiteiten en projecten in de periode alle aandacht. Leiderschap Besturingsfilosofie Er moet resultaatgericht en goed gestuurd op budget gewerkt worden. Met duidelijk in beeld waar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen. De betrokkenheid van medisch specialisten bij de besluitvorming moet gewaarborgd zijn. Structuur Een versteviging van de formele organisatiestructuur met daarin een duidelijke projectstructuur is nodig. Op dit moment kenmerkt de organisatie zich door korte lijnen. Dat is op zich goed, maar de informele structuur mag niet de overhand hebben. Externe verantwoording Wij willen aantonen dat de zorg die wij leveren goed is. Het ziekenhuis zal de ontwikkelde prestatie-indicatoren registreren en tijdig publiceren. Dat de geleverde zorg op een juiste wijze gebeurt moet tot uitdrukking komen in het verkrijgen van de NIAZ-accreditatie. Versterken middenmanagement De kwalitatieve versterking van het middenkader zal de komende jaren de aandacht vragen. Een goede kwaliteit van het management en duidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden is nodig. Dit vraagt om adequate bij- en nascholing van het middenkader. Adviesorganen Het bestuur zal het te voeren beleid voortdurend blijven toetsen bij de daarvoor ingestelde adviesorganen, in het bijzonder de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Governance Het ziekenhuis zal zich houden aan de Governance code voor goed bestuur en toezicht. 12

13 Medewerkers Visie op medewerkers Wij willen de beste medewerkers op de juiste plaats. Mensen die zich gemotiveerd en met een positieve instelling inzetten voor de belangen van de patiënt. Die niet bang zijn voor veranderingen, maar zich daarin juist actief opstellen. De medewerkers krijgen de kans zich te ontplooien en zich te bekwamen in hun vakgebied. Cultuur & structuur Om de gewenste doelen te bereiken is een een cultuur nodig waarbinnen men elkaar positief kritisch aanspreekt op het resultaat dat men bereikt. Dat zal een zekere verzakelijking eisen zonder dat de goede onderlinge relaties verloren gaan. Een stevige structuur zal dit ondersteunen. De goede verstandhouding in het ziekenhuis is wenselijk om de goede patiëntgerichte zorg te behouden en verder te ontwikkelen. De formatie en samenstelling medische staf op orde Door de vergrijzing is versterking van een aantal vakgroepen nodig. Een aantal vakken is in 2008 uitgebreid om aan de zorgvraag te voldoen, te weten urologie, orthopedie, cardiologie en oogheelkunde. 13

14 Het aantrekken van een nieuwe specialist kan men beschouwen als een strategisch besluit. Immers de meeste specialisten blijven lang aan het ziekenhuis verbonden. Steeds als er een vacature wordt gesteld moet er gezocht worden naar een specialist die past in het profiel en het strategische beleid van het ziekenhuis. Hij of zij moet op zijn of haar vakgebied de basiszorg in de volle breedte kunnen uitoefenen. Voor het bedrijven van topklinische- en/of academische zorg is geen plaats in het ziekenhuis. Opleiding personeel & competenties Het ziekenhuis, als medisch-specialistisch bedrijf, moet veel investeren om de kennis en deskundigheid bij medewerkers op peil te houden en te verbeteren. Dat geldt niet alleen voor medisch specialisten en verpleegkundigen, maar voor álle ziekenhuismedewerkers. Het ziekenhuis wil zijn medewerkers in staat stellen zoveel mogelijk te werken volgens de normen en standaarden die door de eigen beroepsorganisaties worden ontwikkeld. Daarin ligt immers een belangrijke borging van kwaliteit. Scholing en opleiding nemen daarom een belangrijke plaats in binnen het moderne personeelsbeleid. Tevens wil Ziekenhuis Amstelland een bijdrage leveren aan het vergroten van de opleidingscapaciteit, om zo dreigende tekorten op enige wijze te compenseren en voor te zijn. Het ziekenhuis zal actief deelnemen aan het opleiden van voldoende en gekwalificeerd personeel. Dit om ook in de toekomst voldoende personeel te hebben. Het gaat daarbij niet alleen om medisch personeel (co-assistenten en arts-assistenten) en verpleegkundig personeel, maar ook om andere groepen die we stages en opleidingsplaatsen willen bieden. Levensfasebewust personeelsbeleid Het personeelsbestand zal de komende jaar vergrijzen. Daarnaast is er relatief weinig instroom vanuit de leeftijdsgroep beneden de 35 jaar. Met de uitstroom van de babyboom generatie binnen jaar zal veel (specialistische) kennis en ervaring verdwijnen uit de organisatie. Om hierop te anticiperen wordt nu al gestart met strategische personeelsplanning die past bij de organisatie. Uitgangspunt is dat deze planning zich richt op de optimale en flexibele inzetbaarheid van alle medewerkers, rekening houdend met de specifieke kenmerken die bij elke levensfase horen. Door het invoeren van persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) zullen medewerkers gestimuleerd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen inzetbaarheid. Bij het wervingsbeleid zal bewust gestreefd worden naar een balans in de generatieverdeling binnen de diverse teams. 14

15 Management van processen Kwaliteitsbeleid en NIAZ-accreditatie Kwaliteit is niets nieuws. Al sinds jaren staat kwaliteit van zorg hoog in het vaandel en levert elke medewerker een bijdrage aan kwaliteit. Wel ontbreekt nog een structuur rond de organisatie van kwaliteit. De externe omgeving vraagt op niet al te lange termijn om een keurmerk: een aantoonbare structuur waarmee kwaliteit wordt weergegeven. Het ziekenhuis bereidt zich voor op de aanvraag van de NIAZ-accreditatie, die naar verwachting medio 2008 aangevraagd zal worden. Actualisatie van het medisch beleidsplan Het medisch beleidsplan zal door de medische staf worden geactualiseerd. Dit beleid zal integraal onderdeel uitmaken van het ziekenhuisbeleid. Het plan zal eind 2006 gereed zijn. Marketing en andere vormen van dienstverlening Door de concurrerende markt, is een goed marketingbeleid en een open en duidelijke communicatie met de omgeving nodig. We willen meer zicht krijgen op de wensen van onze klanten om ons beleid daarop te kunnen afstemmen. We zullen ons richten op de bevolking van het verzorgingsgebied in het algemeen, op Joods Nederland en op de huisartsen in het bijzonder. Ook de relatie naar het bedrijfsleven en het ontwikkelen van specifieke productlijnen krijgt hierbij volop aandacht. Voor een algemeen ziekenhuis liggen er kansen. Het ziekenhuis staat midden in de maatschappij en wil daar ook de dienstverlening op afstemmen, zo zal zorgverlening in de avonduren, aanbieden van preventieve zorg zoals checkups en het inrichten van een buitenpolikliniek in het verzorgingsgebied tot het gemeengoed van het ziekenhuisbeleid gaan horen. Hierbij krijgen het Laboratorium en de afdeling Radiologie een belangrijke rol. Logistiek op orde Voor de toekomst wil Ziekenhuis Amstelland uitgaan van het huidige beddenaantal. Er zal meer aandacht komen voor poliklinische zorg, dagbehandeling en kort verblijf. De toegenomen druk op de financiële middelen vraagt echter om een efficiënte en optimale inzet van capaciteit, mensen en middelen. De gang van de patiënt door het ziekenhuis zal een belangrijke planningsparameter worden. Dit vraagt een flexibele opstelling van alle medewerkers en specialisten. Maar ook zullen structuren door middel van ICT worden ondersteund. Wachttijden zullen, waar dat nog niet het geval is, binnen aanvaardbare normen worden gebracht. Daar waar mogelijk zal doelgroepgerichte zorg ontwik- 15

16 keld worden. Dat moet er toe leiden dat voor de patiënt zo snel mogelijk de diagnose is gesteld en met de benodigde behandeling wordt begonnen. Zo wordt er thans gewerkt aan de vorming van een Vrouw- en Kind centrum. Daarvan is het de bedoeling dat de samenwerking en afstemming tussen gynaecologen en kinderartsen en de verpleegkundigen van de kraam- en kinderafdeling verbetert. Dit Vrouw- en Kind centrum moet in 2007 als zodanig functioneren. Tevens wordt een hartfalen polikliniek opgezet en zal de mammapolikliniek worden verbeterd. Het ligt steeds meer voor de hand de ziekenhuisprocessen te optimaliseren rond de aard van de aandoeningen van de patiënt. De komst van de Spoedeisende Hulp zal de inrichting van het logistieke proces bespoedigen. Optimaliseren samenwerking met de huisartsen Het ziekenhuis heeft een goede relatie met de huisartsen uit het verzorgingsgebied. De samenwerking met hen moet de komende jaren verder uitgebouwd, geïntensiveerd en verbeterd worden. Zo wordt de SEH in goed overleg met de huisartsen georganiseerd. Ook de inrichting van het gezondheidscentrum in Uithoorn zal in overleg met de huisartsen plaatsvinden. Vanuit de huisartsen is reeds aangegeven welke specialismen zij graag in de buitenpolikliniek spreekuren zien houden. De zorginhoudelijke communicatie met de huisartsen zal op korte termijn worden verbeterd door het inrichten van elektronische communicatie. Vanuit de medische staf van het ziekenhuis worden regelmatig bij- en nascholing voor de huisartsen georganiseerd. Elk jaar organiseren medische staf en ziekenhuis minstens tweemaal een ontmoetingsavond voor de huisartsen en specialisten. De huisartsen willen we ondersteunen door voor hen steeds meer faciliteiten ter beschikking te stellen zoals laboratoriummogelijkheden, fysiotherapie en consultatie van gespecialiseerde verpleegkundigen. Samenwerking met onze partners Ziekenhuis Amstelland wil dat het netwerk van samenwerkingsrelaties verder wordt ontwikkeld. Op zorginhoudelijk terrein is een intentieverklaring met VUmc gesloten. Concreet gaat het onder andere om samenwerking op het gebied van de medicijnvoorziening (apotheek) en de nucleaire geneeskunde. Het VUmc is daarmee niet een exclusieve partner. Met Brentano en Sinai Centrum hebben wij een gezamenlijke keuken: de coöperatie Langerhuize. Op het gebied van de ICT werken we samen met de SAP-ziekenhuizen en meer in het bijzonder hebben we op dit terrein een gezamenlijk dienstencentrum met het Waterlandziekenhuis en het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Ook met andere ziekenhuizen bestaan contacten: OLVG (bacteriologie en hartcatheterisatie), AMC 16

17 (kaakchirurgie, hartcatheterisatie en opleiding co-assistenten), AvL (pathologie), RCA (revalidatie) en JBI (reumatologie). Belangrijk vanuit het feit dat het ziekenhuis een Joodse afdeling heeft is de samenwerking met andere Joodse instellingen. De Joodse instellingen voeren regelmatig overleg met elkaar binnen het Joodse zorgcircuit. Het ziekenhuis zal hierin een actieve rol blijven vervullen. Tevens ligt een nieuw aandachtspunt bij de organisatie van preventie. Dit is niet primair een ziekenhuistaak, maar een gedeelde verantwoordelijkheid. In ieder geval zal de huisvesting van de GGD Amstelland&Meerlanden in het ziekenhuisgebouw bij kunnen dragen aan gezamenlijke activiteiten op het terrein van preventie en onderzoek. Relaties naar het bedrijfsleven Het streven om meer in te spelen op de behoefte van de regio betreft niet alleen de relatie met andere zorgaanbieders. Het ziekenhuis wil een partner zijn voor het bedrijfsleven in de regio. Enerzijds door mee te denken in vraagstukken als werkgelegenheid, infrastructuur, wonen en economische ontwikkelingen, anderzijds door vorm te geven aan een meer intensieve samenwerking met bedrijfsgezondheidsdiensten. Werkgevers worden steeds meer verplicht zich in te zetten voor de gezondheid en welbevinden van zijn medewerkers. 17

18 Hier liggen voor kleinere ziekenhuizen zeker kansen om specifieke productlijnen te ontwikkelen en aan te bieden. Management van middelen Een financieel gezonde positie Een financieel gezonde positie houdt in: voldoende financiële middelen om de continuïteit van zorg te waarborgen in de regio en te investeren in kwaliteit. We moeten op korte termijn toetreden tot het Waarborgfonds waardoor lage rentebedragen betaald hoeven te worden. Beheersbaarheid patiëntgebonden kosten De patiëntgebonden kosten nemen toe. De oorzaak daarvan is de toegenomen mogelijkheden van de medische technologie en dan vooral die van een aantal dure geneesmiddelen. Het ziekenhuis wil en zal hiervan op gepaste wijze gebruik maken. Het ziekenhuis verwacht van de kant van de zorgverzekeraar en overheid dat deze bijzondere en dure geneesmiddelen in het ziekenhuisbudget worden vergoed zonder dat dit ten koste gaat van andere ontwikkelmogelijkheden van het ziekenhuis. In overleg tussen organisatie en medische staf zullen de patiëntgebonden kosten periodiek in kaart worden gebracht en ook worden voorstellen formuleerd voor beheersing van die kosten. Medische staf en management zullen in onderling overleg nadrukkelijker de discussie moeten voeren over welke zorgverlening tot die van een algemeen ziekenhuis behoort. ICT Een optimaal gebruik van de mogelijkheden van ICT is een speerpunt in het beleid voor de komende jaren. Het gebruik van ICT werkt kwaliteitsverhogend en met behulp van ICT kan efficiënter worden gewerkt. De komende jaren worden bestaande systemen verder uitgebreid en nieuwe systemen ontwikkeld. Met het Rode Kruis Ziekenhuis en het Waterlandziekenhuis wordt samengewerkt in een shared service centre ten behoeve van het ziekenhuisinformatiesysteem. Doelstelling is om in 2010 een papierarm ziekenhuis te zijn. De komst van een elektronisch patiëntendossier (EPD) lijkt dichterbij te komen, maar is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. In samenwerking met de gezondheidsinstellingen in de regio Amsterdam wordt gewerkt aan een elektronische verwijsbrief en andere elektronische communicatiemiddelen met de huisartsen. Intern wordt gewerkt aan het inrichten van een medisch datamanagementsysteem dat geïntegreerd kan worden in het EPD zoals ook de expertsystemen Mosos (gy- 18

19 naecologie), PACS/RIS (Radiologie) en Labosys (Laboratorium). Tevens zal er een aanvang worden gemaakt met de uitrol van het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS). Een projectleider zal voor de implementatie van het EPD worden aangesteld. Invoering van het EPD zal gevolgen hebben voor de werkwijze op de polikliniek. De ontwikkeling van intra- en internet evenals een uitgebreid documentbeheersysteem (NIAZ accreditatie) wordt voortgezet. Planning en control De huidige minister van VWS wil marktwerking stimuleren en de wetgeving wordt hiertoe aangepast. Gedachte hierachter is dat met marktwerking kostenbeheersing gerealiseerd zal worden. De verhouding tussen prijs en kwaliteit speelt een belangrijke rol bij het inkopen van de zorg. Hiervoor is een verbetering van de administratieve organisatie en een goede aansturing en uitvoering van de financiële planning & control-cyclus nodig. Deze financiële planning & control-cyclus zal verbonden moeten worden aan de kwaliteitscriteria. Het ziekenhuisbeleid zal daarmee zakelijker, klantgerichter en transparanter worden. 19

20 Bouwen aan Beter De verkorte versie van het Strategisch beleidsplan van Ziekenhuis Amstelland Productie Afdeling Communicatie Ziekenhuis Amstelland Druk Zalsman Kampen Oplage 700 publicatie november 2006 Ziekenhuis Amstelland Laan van de Helende Meesters AM Amstelveen

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Medisch beleidsplan. Bouwen aan beter 2007-2008. verkorte versie

Medisch beleidsplan. Bouwen aan beter 2007-2008. verkorte versie Medisch beleidsplan Bouwen aan beter 2007-2008 verkorte versie Inhoud 5 Voorwoord 6 Missie: waar staan we voor 7 Waar staan we nu 9 Wat gebeurt er om ons heen 10 Visie: Wat mag er van ons verwacht worden?

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Visie op zorg: marktwerking anno nu

Visie op zorg: marktwerking anno nu Visie op zorg: marktwerking anno nu 5 juni 2014 Stelling: Zonder samenwerking geen verandering in de zorg Agenda Visie op ziekenhuiszorg Aanpak transitie Toekomst: innovatie en preventie 2 Visie op ziekenhuiszorg

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Strategische koers 2010-2015

Strategische koers 2010-2015 Strategische koers 2010-2015 Veiligheid voorop Strategische koers 2010-2015: DOELSTELLING: HET WESTFRIESGASTHUIS BEHOORT BINNEN DRIE JAAR TOT DE TOP-TIEN VAN VEILIGE ZIEKENHUIZEN. Het Westfriesgasthuis

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Visie document Zelfstandige behandelcentra zijn de logische speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen Leidschendam februari 2011 Zelfstandige behandelcentra als speler naast gezondheidscentra en ziekenhuizen

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE

De toekomst van uw ziekenhuis VISIE De toekomst van uw ziekenhuis 2012 VISIE 2016 MISSIE ZGT is hét gastvrije Twentse ziekenhuis waar de patiënt in goede handen is, waar medewerkers met plezier professioneel kunnen en willen werken en waar

Nadere informatie

Antonius in NOP en op Urk

Antonius in NOP en op Urk Antonius in NOP en op Urk Presentatie voor gemeenten Dr. W.J. van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Overzicht Historie Het ziekenhuis van de toekomst Wat gaan we concreet doen? Historie De pioniers

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom

Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie. Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom Integrale farmacie: Rol poliklinische farmacie Lustrumsymposium St Antonius Apotheek 5 jaar Drs. K.I. (Kristie) Bekkers - Oostrom St Antonius Apotheek 5 jaar RvC De Roerdomp Medisch Specialisten Klinische

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward. Datum: 7-2- 2015

Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward. Datum: 7-2- 2015 Capacity building in the healthsector AZP Moving Lives Forward Datum: 7-2- 2015 Inhoud Introductie Zorglandschap Suriname Kengetallen AZP Strategisch Plan 2020 Van AZP naar AMC - SU Wat biedt AZP Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons

Samenwerken Het IJsselland Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met een breed zorgaanbod. Wij zijn erin geslaagd om ons Jaarbeeld 2015 In dit Jaarbeeld wij geven u een impressie wat voor jaar 2015 was voor het IJsselland Ziekenhuis. Onze focus ligt op het samen werken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven:

ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0 ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Wie sturen de patiënten: ACUTE ZORG SIONSBERG 2.0. Opvang basis acute zorg: Ons Streven: Ons Streven: Kwalitatief goede en veilige zorg Dichtbij en makkelijk toegankelijk Duurzaam en tegen lagere kosten 24/7 beschikbaar, dan ook Dokterswacht bestaansrecht! Wie sturen de patiënten: Huisartsen

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2009-2011

Strategisch beleidsplan 2009-2011 Boeien - Binden - Behouden Strategisch beleidsplan 2009-2011 Aangenaam dichtbij. Inhoud Boeien, binden en behouden van cliënten door uitstekende kwaliteit en vriendelijkheid. Van partners door een gezonde

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014

Van Leeuwenhoek Kliniek. Beleidsplan 2014 Van Leeuwenhoek Kliniek Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Kernactiviteiten van de Van Leeuwenhoek Kliniek...3 2.1 Plastische chirurgie...3 2.2 Vulvapoli Amsterdam...3 2.3 Screeningscentrum bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis

Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Werkplan 2011-2012 CliëntenRaad Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord voorzitter... 3 2. De CliëntenRaad... 4 Doelstelling... 4 Visie... 4 Werkwijze... 4 Functioneren CliëntenRaad...

Nadere informatie

Stichting PAMM, Missie Organisatie Samenwerking

Stichting PAMM, Missie Organisatie Samenwerking Stichting PAMM, laboratoria voor Pathologie en Medische Microbiologie, is sinds 1947 de dienstverlener in laboratoriumdiagnostiek in de regio Zuidoost-Brabant. Zij is ontstaan vanuit de behoefte van vier

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 30 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad Conceptprofiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen

Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Deventer Ziekenhuis - In vertrouwde handen Het Deventer Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis met alle basisspecialismen in huis. Veiligheid, snelle toegang en persoonlijke aandacht staan centraal.

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren

Meerjarenwerkplan Cliëntenraad. Ziekenhuis Gelderse Vallei. Voor de jaren Meerjarenwerkplan Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei Voor de jaren 2014-2017 April 2014 1.1.1 Inleiding De Cliëntenraad Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een onafhankelijk orgaan, waarin vrijwilligers

Nadere informatie

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts.

workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. workshop tweedaagse Goed georganiseerd rondom de huisarts. De huisarts centraal in de organisatie 18 september 2014 3 verhalen uit de praktijk Opdracht Willem Groenevelt: Dokterszorg Friesland Yvonne Guldemond:

Nadere informatie

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Op de conferentie waren vertegenwoordigers aanwezig van verschillende ketenpartners in de zorg: Adelante (revalidatie), Cohesie (huisartsen),

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 12 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR

Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Over strategische personeelsplanning in een veranderend ziekenhuislandschap en de rol van OR Medezeggenschapsdag StAZ Driebergen, 12 november 2015 Chris-Jan van Leeuwen Onno Verbaas PFZW HR Advies 1 CAO

Nadere informatie

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015

Samen sterk in communicatie. Zomer 2015 Samen sterk in communicatie Zomer 2015 Missie Communicatie maakt het leven. Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk.

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Consultatievraag 1: Deelt u de analyses van de genoemde rapporten en onderzoeken over schaarste bij medisch specialisten?

Consultatievraag 1: Deelt u de analyses van de genoemde rapporten en onderzoeken over schaarste bij medisch specialisten? Bijlage 1 In zijn algemeenheid verrast het de NVvP dat het consultatiedocument is gebaseerd op een studie van de OESO, die vele tekortkomingen kent. Hoewel deze degelijk zijn beschreven in het consultatiedocument,

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Ontwikkelingen in de samenleving Ontwikkeling van

Nadere informatie

Een blik op zorgstromen in en uit Zeeland

Een blik op zorgstromen in en uit Zeeland Een blik op zorgstromen in en uit Zeeland Martien van Tits Senior-onderzoeker / gezondheidseconoom VGE - Tranzo congres 19 maart 2009 2 Inhoud 1. Inleiding onderzoek Vraagstelling Aanpak Data 2. Resultaten:

Nadere informatie

Zorgkwaliteit als uitgangspunt

Zorgkwaliteit als uitgangspunt Zorgkwaliteit als uitgangspunt Toekomstvisie ROAZ ZWN Regionale afspraken op basis van draagvlak en mogelijkheden Naar regionale excellente acute zorg Vastgesteld: september 2011 VOORWOORD Het Voorbereidingsoverleg

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de aanpassing van het verplicht eigen risico en de uitbreiding van de groep verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten

Nadere informatie

REGIOPLAN ZORG NOORDOOST FRIESLAND, ALGEMENE THEMA S

REGIOPLAN ZORG NOORDOOST FRIESLAND, ALGEMENE THEMA S REGIOPLAN ZORG NOORDOOST FRIESLAND, ALGEMENE THEMA S Na een intense voorbereiding met hun achterban hebben 20 groepen vanuit de bevolking en hulpverlening in de regio Noordoost- Friesland op zaterdag 17

Nadere informatie

WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg

WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg 1 Nieuwbouw Nieuwbouw van het SZ biedt kansen en mogelijkheden om samen met andere partijen inrichting te geven aan een toekomstbestendige

Nadere informatie

BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING

BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING BOEI-LIMBURG, HOUVAST IN EEN VERANDERENDE OMGEVING Over BOEI-Limburg BOEI-Limburg is een nieuwe speler in de wereld van de (Geestelijke Gezondheids-) Zorg op het gebied van Kind, Jeugd en Gezin, die werkt

Nadere informatie

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS JvEI - 16 februari 2016 zorg een zorg.. Antoinette Blok Directeur Zorg in Houten Zorg in Houten - missie De best mogelijke geïntegreerde

Nadere informatie

We hebben elkaar nodig

We hebben elkaar nodig We hebben elkaar nodig Workshop 1 Wat hebben we u beloofd? Vanuit de overheid wordt steeds meer gestuurd op samenwerking tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn. Een goed draaiend netwerk is daarbij

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020. Bart Benraad

Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020. Bart Benraad Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020 Bart Benraad Wat is mijn baan? Ziekenhuisapotheker, Manager afdeling Farmacie Sint Maartenskliniek, Gespecialiseerde kliniek in Orthopedie,

Nadere informatie

AMBULANCEZORG IN 2025:

AMBULANCEZORG IN 2025: AMBULANCEZORG IN 2025: Zorgcoördinatie en mobiele zorg Visiedocument Ambulancezorg Nederland AMBULANCEZORG IN 2025: Zorgcoördinatie en mobiele zorg Visiedocument Ambulancezorg Nederland ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017 2019 Deldense Huisartsen Groep Maart 2017 Inhoud 1. Organisatie Deldense Huisartsen Groep... 3 2. Missie en visie Deldense Huisartsen Groep... 4 3. Plannen voor de komende 2 jaar... 5

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Samen bouwen aan TOPzorg

Samen bouwen aan TOPzorg Samen bouwen aan TOPzorg VERWIJZING Rehabilitation institute Strategisch beleid 2016-2020 Specialisten in revalidatie Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Orthopedietechniek Missie

Nadere informatie

Het keurmerk voor zelfstandige klinieken

Het keurmerk voor zelfstandige klinieken Het keurmerk voor zelfstandige klinieken Z e l f s t a n d i g e K l i n i e k e n N e d e r l a n d Hoe maakt u de juiste keuze? Het kaf van het koren scheiden Waaraan kunt u nu zien of een kliniek voldoet

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Medisch beleidsplan 2009-2011. Voortzetting Bouwen aan Beter

Medisch beleidsplan 2009-2011. Voortzetting Bouwen aan Beter Medisch beleidsplan 2009-2011 Voortzetting Bouwen aan Beter Juni 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Terugblik Medisch Beleidsplan 2006-2008 4 3. Externe analyse; wat gebeurt er om ons heen? 7 4. Strategie

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft de regering aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de Zorgmeetlat opgebouwd?

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 OH_OC_deel 1_2017-2018 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 Het belang van het Oncologische Centrum

Nadere informatie

medisch centrum alkmaar

medisch centrum alkmaar medisch centrum alkmaar Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12 Jaarplan 2013 Het jaarplan is een verdieping van de in de jaarplanbrief door de Raad van Bestuur aangegeven ontwikkelingen en analyses. Met ingang van het beleidsjaar 2012 vindt de uitwerking plaats volgens

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs HBO SIGRA MBO Inleiding TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN Voor u ligt het Jaarplan

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Ziekenhuis zorg in 2016 Wat betaalt u? www.ziekenhuisamstelland.nl

Patiënteninformatie. Ziekenhuis zorg in 2016 Wat betaalt u? www.ziekenhuisamstelland.nl Patiënteninformatie Ziekenhuis zorg in 2016 Wat betaalt u? Inleiding Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of ben u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Controleer

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16992 23 juni 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2015, kenmerk 776212-137548-MC,

Nadere informatie

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen 2017-2022 Missie en visie Strategische en operationele doelstellingen Missie Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom is. In samenwerking

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 170 Wachttijden in de curatieve zorg Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad. juli 2014

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad. juli 2014 Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad juli 2014 De zorg die algemene ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatiecentra moeten bieden, wordt steeds complexer. De ligduur

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging

Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg Samen in beweging Met elkaar in beweging voor een goede toekomst! Koersplan Savant Zorg 2017-2020 Samen in beweging De wens van cliënten staat voorop in onze zorg. Bij hen ligt de regie. We zijn samen in beweging Als organisatie

Nadere informatie

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Samenwerking Communicatie met patiënt Maatschappelijk handelen Kennis en wetenschap Organisatie Project SO 2020 Project SO 2020 De ouderenzorg is in

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2... 2... 2 groep... 2 stelling/resultaat... 2... 2 Betrokken partijen... 3... 3 Opzetten van

Nadere informatie