VOORWOORD - Inhoud. Kwartaalvisie op beleggen juli Vastgoedbeleggingen En verder De eerste Stroeve & Lemberger motorrit. Inhoud.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD - Inhoud. Kwartaalvisie op beleggen juli 2010. Vastgoedbeleggingen En verder De eerste Stroeve & Lemberger motorrit. Inhoud."

Transcriptie

1 Geachte lezer, Nu de vakantieperiode weer aanbreekt, kijken de meeste beleggers toch met gemengde gevoelens naar de traditionele vakantielanden rond de Middellandse Zee. Waren wij net bekomen van een diep ingrijpende bankencrisis, nu waren het de landen rond de Middellandse Zee die de onrust op de financiële markten deed opspatten en daarmee in het afgelopen kwartaal een hoopvol herstel op de markten tot stilstand deed komen. Het is wederom climbing the wall of worries, een gezegde in de financiële wereld dat aangeeft dat de weg omhoog er één vol zorgen over de toekomst is. Beleggers zijn niet overtuigd dat de weg omhoog is ingeslagen en zien voornamelijk nog beren op de weg. Een dergelijk stemmingsbeeld vormt veelal de basis voor een verder herstel; op een gegeven moment zijn alle negatieve berichten ingeprijsd in de markten en kan de weg omhoog weer worden ingezet. Wat is wijsheid in deze situatie? Wellicht dat u de toestand in de wereld toch maar praktisch moet benaderen. Breng uw vakantie dit jaar door in één van mediterrane landen die hun financiële huishouding op orde moeten brengen. U helpt daarmee het herstel dat zo hard nodig is en waar wij allen ook hier van afhankelijk zijn. De kans is groot dat u, nog meer dan in andere jaren, extra welkom wordt geheten. VOORWOORD - Inhoud Wij wensen u allen een mooie en rustige vakantieperiode toe. Met vriendelijke groet, Hans Stroeve Inhoud Kwartaalvisie op beleggen juli 2010 Vastgoedbeleggingen En verder De eerste Stroeve & Lemberger motorrit 2 6 8

2 Kwartaalvisie op beleggen juli 2010 KWARTAALBERICHT De financiële markten raakten in het tweede kwartaal van 2010 volledig in de ban van de Europese schuldencrisis maar ze keken wel erg eenzijdig één bepaalde richting op. Naast zorgen over uit de hand lopende staatsfinanciën was er zeker ook positief nieuws. Wereldwijd kregen de aandelenbeurzen in mei forse klappen te verduren, om vervolgens in juni weer enigszins op te veren. Niettemin zet het economisch herstel nog steeds door. Wim Zwanenburg Beleggingsstrateeg Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer De financiële huishouding van overheden is door de kredietcrisis aanmerkelijk verslechterd. Terwijl de belastingopbrengsten als gevolg van de lagere groei een negatieve ontwikkeling lieten zien, namen de uitgaven sterk toe, onder meer door stijgende werkloosheidsuitkeringen maar vooral door kosten van reddingsoperaties van banken en andere bedrijven. In de gehele Eurozone stijgen de begrotingstekorten in 2010 naar gemiddeld meer dan 6,9%, ver boven het in het Verdrag van Maastricht (later het Europese Groei en Stabiliteitspact) afgesproken maximum van 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Daardoor stijgen de overheidsschulden aanzienlijk, al verschilt de situatie sterk van land tot land. In Griekenland zal de staatsschuld in 2010 uitkomen op circa 125% van het BNP, terwijl ook in Portugal, Italië, Ierland en Spanje, de overige PIIGS-landen, de staatsschuld sterk toeneemt. Griekenland heeft de Europese begrotingsregels in ieder jaar sinds de toetreding tot de euro overschreden. De Griekse overheidsfinanciën bleken in februari 2010 in een zeer deplorabele staat te verkeren. Het begrotingstekort over 2009 bleek 12,7% te bedragen. Tabel Economische Groei en Inflatie Euroland USA Japan Latijns- Oost- Azië Amerika Europa Pacific GDP ,1-2,4-5,2-2,2-5,7 1, ,1 3,2 2,2 4,2 3,5 5, ,4 2,9 1,9 3,8 4,1 5,2 CPI (Inflatie) ,3-0,35-1,35 5,9 7,2 0, ,5 1,8-1,3 7,5 6,0 2, ,6 1,70-0,3 6,8 5,4 2,4 Bron: Bloomberg, IMF, Consensus Economics, medio juni 2010 Grieks Drama In april daalde het vertrouwen in Griekenland vanwege de oplopende staatsschulden tot een minimum. Dit wantrouwen weerspiegelde zich op de financiële markten in een snel stijgende rente op Griekse staatsleningen naar meer dan 12% en in sterk oplopende premies van kredietverzekeringen (credit default swaps) tegen wanbetalingen van de Griekse overheid. De rendementsverschillen met de als veilig beschouwde Duitse staatsleningen stegen naar recordhoogten. Naast de oplopende rente op staatsleningen van de Zuid-Europese landen, daalde ook de waarde van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar in een zo hoog tempo dat door velen gevreesd werd voor een uiteenvallen van de eurozone en een einde van de euro als gemeenschappelijke munt. De aanwezigheid van een gemeenschappelijke munt kan, indien sprake is van een ongelijke conjuncturele ontwikkeling, verschillen in arbeidsproductiviteit en/of grotere verschillen in staatsschuld en leiden tot spanningen tussen de leden van de muntunie. De mogelijkheid om door middel van een zelfstandige verlaging van de waarde van de eigen munt, een devaluatie, de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland te verbeteren, is bij deelname aan een muntunie 2

3 immers niet langer aanwezig. Maar drastische ingrepen in de staatsfinanciën zoals verlaging van ambtenarensalarissen, kortingen op uitkeringen en pensioenen, stuitten zeker in de Zuid-Europese landen veelal op massaal verzet van de vakbonden en lopen uit op stakingen. De lidstaten van de muntunie zullen bij de grootste schuldenlanden, zoals Griekenland, aandringen op een ingrijpende sanering van de staatsfinanciën. Dit is echter niet zonder meer direct afdwingbaar, temeer daar zij zelf ook in overtreding zijn. Bij de totstandkoming van de euro is bovendien niet voorzien in een procedure voor het door een land (al dan niet vrijwillig) weer verlaten van de euro. Bij het verschaffen van steunkredieten aan de grootste schuldenlanden zullen de overige lidstaten wel strenge voorwaarden bedingen, niet in de laatste plaats om binnenlandse politieke redenen, maar zo lang de financiële markten daarover in onzekerheid verkeren, blijft de rente stijgen en dalen de koersen van de staatsobligaties van landen met de grootste tekorten. Een (snelle) daling van de koersen van staatsleningen heeft verdergaande gevolgen dan hogere financieringslasten van de desbetreffende overheid, want het heeft ook grote gevolgen voor de houders van de reeds uitstaande staatsleningen, vooral voor de banken. Europees stabilisatiefonds Medio april escaleerden de Griekse schuldenproblemen. Griekse staatsleningen daalden zeer sterk in koers, met name in het kortere segment, vanwege toenemende twijfels over de vraag of Griekenland de eerstvolgende vervallende staatslening (op 19 mei 2010) wel zou kunnen terugbetalen. Op vrijdag 23 april kondigde de Griekse regering aan dat Griekenland het IMF en de EU om (relatief goedkope) leningen zou verzoeken. In de daaropvolgende weken gingen 16 Europese landen en het IMF morrend akkoord met een steunpakket van 110 miljard euro in drie jaar, nadat Griekenland zelf had ingestemd met een streng bezuinigingspakket van circa 13% van het BBP, één van de meest stringente in de geschiedenis, met hevige demonstraties als gevolg. De Europese Centrale Bank (ECB) meldde in alle gevallen Griekse staatsobligaties te zullen accepteren als onderpand, ondanks het feit dat kredietbeoordelaars deze obligaties afwaardeerden tot de junk-status. Begin mei bleek dat de financiële markten vreesden dat ook Niet-effectieve financiële regulering De Duitse bondskanselier Angela Merkel en andere Europese politici menen dat speculanten aan de crisis rond staatsleningen hebben bijgedragen door het gebruik van credit default swaps. In het geval van Griekenland is dat echter toch niet zo waarschijnlijk. De verhouding tussen de omvang van de uitstaande credit default swaps (circa 8 miljard) en de totale Griekse staatsschuld (ruim 250 miljard) was echter niet van dien aard dat een speculatief gebruik van CDS en tot grote marktverstorende effecten zou hebben kunnen leiden. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy drongen medio juni aan bij de Europese Commissie op een EU-breed verbod op bepaalde vormen van naked short selling ofwel het ongedekt speculeren op Europese staatsschulden, schuldpapieren en aandelen van verschillende financiële fondsen. Onder financiële experts bestaat echter grote twijfel of dergelijke regulering effectief zou kunnen zijn omdat de meeste transacties in financiële centra zoals Londen en New York geschieden. Critici menen ook dat met dergelijke voorstellen tot regulering politici de werkelijke problemen trachten te maskeren, namelijk het gebruik aan fiscale discipline bij de overheden. Je kunt de thermometer toch ook niet de schuld geven van het slechte weer. Veel Europese politici bepleiten ook een extra bankenbelasting om de veroorzakers van de financieel-economische crisis aan te pakken. In juni werd daarover in Europa overeenstemming bereikt en werden Europese voorstellen aan de G20 gepresenteerd. De effectiviteit moet echter worden betwijfeld; een enorme bureaucratie dreigt. andere landen problemen zouden kunnen krijgen aan hun verplichtingen te voldoen, met name Portugal en Spanje. Om dit besmettingsgevaar te bezweren presenteerden de EU-ministers van financiën in de vroege ochtend van 10 mei 2010 een reddingsplan van in totaal 500 miljard, waarmee voorkomen moest worden dat de PIIGS-landen en potentieel ook andere landen de facto de toegang tot de kapitaalmarkten zou worden ontzegd. Het voorzag in leningen door de Europese Commissie van 60 miljard, en 440 miljard aan leningen door een nog op te richten rechtspersoon (die dat geld zou aantrekken onder garantie van de EU-lidstaten); de aan de zwakke lidstaten te verschaffen leningen zouden gepaard gaan met stringente voorwaarden. Het IMF zegde ook tot 220 miljard toe. Met deze garantiefaciliteiten zijn de financieringsbehoeften van de Zuid-Europese landen voor de komende 3 jaren ruimschoots gedekt. De noodoperaties om de Grieken en de euro te redden komen voort uit een welbegrepen eigenbelang; Europese pensioenfondsen, banken en bedrijven, en uiteindelijk ook de belastingbetalers liepen gevaar bij een verdere escalatie van de Griekse schuldencrisis. Uiteindelijk is ook meer Europese bemoeienis met elkaars kwartaalbericht 3

4 KWARTAALBERICHT De ontwikkeling van de Euro, in Amerikaanse dollars De euro werd in de eerste maanden van 2010 zwakker t.o.v. de Amerikaanse dollar. Eind 2009 was er duidelijk een trendomkeer. begrotingsbeleid zodat landen zich aan de spelregels voor de euro houden onontkoombaar. Een monetaire unie kan niet functioneren zonder een politieke unie. Voor veel Europese politici is dit om binnenlands politieke redenen een moeilijk te verkopen boodschap. Het treuzelen met crisismaatregelen van Europese regeringsleiders heeft bijgedragen aan de onzekerheid en de toegenomen spanningen op de financiële markten. Kennelijk waren er paniekreacties op de obligatiemarkten voor nodig om tot overeenstemming te komen. Na publicatie van het steunplan stegen de koersen van Griekse, Portugese en Spaanse staatsleningen aanvankelijk sterk, maar dat kwam vooral omdat centrale banken in de eurozone direct begonnen met het kopen van die staatsleningen; ook premies van credit default swaps daalden sterk. Spanje en Portugal lieten weten voorlopig geen aanspraak op het noodfonds te zullen maken. Binnen een week liepen de rendementen van leningen van de meest betrokken landen echter weer op. De rust op de obligatiemarkten keerde enigszins terug toen begin juni het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk enorme bezuinigingspakketten aankondigden. De zorgen over Europa verdwenen medio juni naar de achtergrond dankzij succesvolle uitgiftes van staatsleningen door Spanje en België. De euro die zelfs tot onder de USD 1,20 was weggezakt wist zich enigszins te herstellen. Ook de aandelenmarkten, die ondertussen een forse tik kregen, veerden weer op. Blootstelling van banken aan Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje, eind 2009, volgens de BIS Geen tweede bankencrisis Begin juni 2010 leidden twijfels omtrent de kwaliteit van leningen in de portefeuilles van banken (wederom, na de crisis van de herfst van 2008) tot toenemende spanningen op de interbancaire geldmarkt. Banken werden steeds meer terughoudend elkaar geld te lenen en gaven er in toenemende mate de voorkeur aan hun overschotten bij de ECB en andere centrale banken te stallen tegen (per juni 2010) 0,25% per jaar, in plaats van ze aan andere banken tegen een hogere rente uit te lenen. De centrale banken hebben aangekondigd de geldmarkttarieven voorlopig laag te zullen houden, mede vanwege de lage inflatie. Ondanks een forse blootstelling ( exposure ) aan Zuid-Europese staatsleningen kwam kredietbeoordelaar Moody s medio juni met de geruststellende mededeling dat het bankwezen in de Europese Unie geen kapitaalinjectie nodig heeft om de mogelijke verliezen te absorberen op Griekse, Spaanse, Portugese en Ierse leningen. Bij de meeste banken bleek dat de waardedaling van de PIIGS-staatsleningen gecompenseerd werd door meevallende koersontwikkelingen van bedrijfsleningen. Spanje drong aan op publicatie van de resultaten van een stress-test van Europese banken en kreeg daarvoor steun van andere Europese landen. Waarschijnlijk tonen de Europese testresultaten aan dat de weerbaarheid van de meeste banken inmiddels behoorlijk is, maar dat er wel een beperkt aantal kwetsbare banken is die grotere kapitaalbuffers nodig hebben. Groei wereldeconomie De omvang van de in de loop der jaren opgebouwde schulden, zowel van de publieke als de private sector, is in veel landen zodanig dat het vermoedelijk meerdere jaren zal duren voordat deze tot een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht. Zowel de rentelasten als de aflossingsverplichtingen en de bezuinigingen van overheden zullen voorlopig een remmend effect op de economische groei in de VS en Europa hebben. Desondanks is de wereldeconomie nog steeds bezig aan een sterk herstel, vooral door de sterke groei van Azië. De economieën van China, India en andere emerging markets wegen steeds zwaarder op de totale wereldeconomie. In het afgelopen kwartaal hebben de OESO en het IMF de groeiramingen naar boven bijgesteld. De wereldeconomie zal volgens de OESO met 4,6% groeien Total exposure Buitenlandse vorderingen op publieke sector Banken Griekenland Ierland Portugal Spanje Griekenland Ierland Portugal Spanje Duitsland 44,4 176, ,4 22,8 2,5 10,3 32,7 Spanje 1,6 17, ,6 0,2 8,1 0 Frankrijk 108,3 84, ,2 30,6 6,1 20,8 48,1 Italië 9,1 33,8 9,3 43,3 3,1 0,3 2,1 2,9 Overige Eurozone 43 88,9 31,7 233,4 25,7 4,5 13,2 19,4 VK 20, ,7 140,4 3,6 5,5 3,3 9,2 Japan 6,9 22,9 4,7 31,4 4,9 1,7 3 13,4 US 45,6 107,1 37,7 181,2 5,6 4,3 1,4 4,3 Overige 11,9 56,3 7,5 49,6 1,8 1,6 2 5,9 Eurozone 206,3 402,3 244,1 727,4 82,8 13,5 54,5 103,2 Alle BIS banken ,6 325, ,90 98,6 26,5 64,1 136 Bron: Bank of International Settlements, Quarterly Review, June 2010 in 2010 en 4,5% in De industriële productie is in erg veel landen behoorlijk gestegen, zelfs in Spanje. De orderportefeuilles van veel bedrijven ontwikkelen zich weer positief. De bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal waren erg 4

5 Verstedelijking China In 2040 zal de bevolking van het Chinese platteland volgens de Development Research Council met 500 miljoen zijn afgenomen tot circa 400 miljoen. Als gevolg van de trek naar de stad zal de stedelijke bevolking van China nog toenemen naar meer dan een miljard, zodat het percentage Chinezen dat in de (grote) steden woont toeneemt van 45% naar 70%. Door de massale migratie zullen steden als Beijing, Shanghai en Guangzhou nog verdrie- tot verviervoudigen. Volgens het McKinsey Global Institute is de Chinese urbanisatietrend zo sterk dat het waarschijnlijk is dat China in megapolen heeft met een gemiddelde bevolking van 25 miljoen. Deze statistieken zijn geen futurisme. Momenteel heeft China al 170 (!) steden met een inwonertal van meer dan een miljoen. In de VS zijn dat er slechts negen en in het VK twee. De Chinese verstedelijking is volgens McKinsey dan ook de grootste business opportunity van de komende decennia. de G20-top eind juni zijn wisselkoersbeleid te versoepelen. Daarmee nam de dreiging van een handelsoorlog met de VS af en dat kan door beleggers positief worden opgevat. Ons economisch scenario Wij achten een double dip -scenario, een terugglijden in de recessie, nog steeds het minst waarschijnlijke economische scenario. De voorraden van bedrijven zijn nog steeds extreem laag, de leading indicators van de meeste belangrijke economieën en de cijfers van inkoopmanagers duidden op expansie. Over de waardedaling van de euro maken wij ons geen grote zorgen. Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de inflatieverschillen over de afgelopen 20 jaar, dan zou de euro 1,23 dollar waard moeten zijn, in lijn met de niveaus van de laatste maanden. De euro zit op dat niveau bovendien ongeveer op het gemiddelde van de koers sinds introductie. De Europese bedrijven zien hun concurrentiepositie dankzij de lagere wisselkoers juist verbeteren en met name Duitsland zal profiteren van stijgende exporten. Wij houden vast aan ons optimistische scenario voor 2010 voor de aandelenmarkten omdat de waarderingen aantrekkelijk zijn. Het dividendrendement ligt voor veel beursgenoteerde bedrijven boven de rente op staatsleningen of zelfs op die van bedrijfsleningen. De beleggingsportefeuilles van onze cliënten hebben zich tamelijk goed gehouden door beleggingen in Amerika, de emerging markets en grondstoffen, mede omdat deze beleggingen profiteerden van de stijging van de dollar. Wim Zwanenburg publiceert met een zekere regelmaat artikelen voor Deze artikelen zijn ook terug te vinden op onder Publicaties voor de artikelen. Hij is ook regelmatig te beluisteren op BNR Nieuwsradio, o.a. in het radioprogramma Voorkennis. kwartaalbericht goed en ruimschoots boven verwachting. Niet alleen dankzij kostenbesparingen en verbetering van de winstmarges, maar vaak ook door omzetherstel. Zelfs de luchtvaartindustrie verwacht een sterk herstel, ondanks de enorme schade door de vulkaanaswolken in april. De auto-industrie verwacht een wereldrecordjaar voor de aantallen nieuw verkochte auto s dankzij China en Brazilië en het herstel in de VS en Europa. In Europa zal het groeitempo wel veel trager zijn dan in de VS, zij het dat ook daar het herstel van de economie voorlopig alleen nog maar een baanloze groei oplevert. De laatste arbeidsmarktcijfers in de VS vielen nog tegen en ook de huizenmarkt blijft zwak. China en emerging markets presteren ondanks maatregelen tegen oververhitting van met name de onroerendgoedmarkt nog steeds prima. De Chinese export steeg in mei nog met bijna 50% ten opzichte van het vorig jaar. China is flink bekritiseerd door de rest van de wereld, waaronder de VS en India, omdat de koers van de yuan in de praktijk is gekoppeld aan de dollarkoers. Daarmee zou China zijn munt kunstmatig goedkoop houden en daarmee de exportsector te veel beschermen. China besloot daarop in aanloop naar 5

6 Vastgoedbeleggingen VASTGOEDBELEGGINGen Beleggen in vastgoed Vastgoed is een belangrijke en onmisbare asset-categorie geworden in de moderne beleggingsportefeuille. Deze categorie geeft doorgaans een stabiel rendement, waarbij tevens de inflatie wordt beschermt. Beleggers kunnen via de beurs beleggen in vastgoed, maar het kan ook via de aanbieders van vastgoedfondsen. Dit zijn producten die niet op een beurs verhandeld worden (zgn. niet beursgenoteerde producten), maar direct worden aangekocht bij de uitgevende instelling zelf. Verschil beleggen in beursgenoteerde- of niet beursgenoteerde fondsen De keuze tussen beursgenoteerde- of niet beursgenoteerde vastgoedfondsen kan men op meerdere gronden maken. Beide producten kennen voor- en nadelen, die weer voor iedere individuele belegger anders kunnen zijn. Voor beursgenoteerde producten geldt dat deze eenvoudig te verhandelen zijn. Als nadeel wordt ervaren dat de koers meedeint met de beurs. Dus in slechte tijden dalen ook deze aandelen, terwijl daarvoor op dat moment geen reden hoeft te zijn. Voor niet beursgenoteerde producten geldt dat een belegger weet in welke panden hij of zij belegd. Er is een directere betrokkenheid bij de vastgoedportefeuille. Als nadeel wordt hier genoemd dat de spreiding vaak lager is; de portefeuille bestaat vaak uit één of enkele panden. Verschil tussen CV en Obligatie Niet beursgenoteerde vastgoedfondsen bestaan hoofdzakelijk uit een participatie in een Commanditaire Vennootschap (CV) of een Obligatielening. In een CV zijn de participanten (de Commanditaire Vennoten) eigenaar van het vastgoed. De participatie wordt doorgaans door middel van een notariële akte vastgelegd. Vaak is er een tussentijdse uitkering en volgt er een einduitkering als het vastgoed na enkele jaren wordt verkocht. Het risico ligt volledig bij de participanten; zij zijn immers de eigenaren van het vastgoed. Daarentegen is natuurlijk ook de (eventuele) winst bij verkoop voor de participanten. Een vastgoedobligatie betekent een lening aan een besloten vennootschap die uitsluitend belegt in vastgoed. De jaarlijkse renteuitkering staat doorgaans vast. De rente wordt betaald op basis van de huurstroom binnen de vennootschap. Na een periode van enkele jaren - deze periode is vooraf bepaald - wordt het bedrag van de lening weer terugbetaald aan de belegger (de Obligatiehouder). Eén van de grootste voordelen van een Obligatie is dat deze tussentijds veel makkelijker te verkopen is. Waarop te letten bij beleggen in niet beursgenoteerde vastgoedfondsen? Ook voor beleggen in niet beursgenoteerde vastgoedfondsen geldt dat tegenwoordig door de bomen het bos niet meer te zien is. Er zijn tientallen aanbieders in Nederland die allemaal roepen dat ze de beste zijn. Waar dient een belegger op te letten? Het is heel belangrijk om na te gaan wie de aanbieder is. Welk bedrijf of personen zitten er achter? Via Google is veel informatie te achterhalen. Let er op dat de aanbieder geen ééndagsvlieg is en dat het een bedrijf is met een goede naam in de vastgoedmarkt. Het liefst een aanbieder van meerdere beleggingsfondsen, die al een bewezen track record heeft. Daarnaast is het van groot belang om na te gaan of de aanbieder een vergunning heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Natuurlijk geeft dit geen garantie dat het aangeboden product goed is, maar het zegt wel heel veel over de aanbieder zelf. De AFM stelt strenge eisen aan organisaties en de binnen deze bedrijven werkzame personen. Een eerste belangrijke indicatie is of de participatie (of Obligatie) minimaal ,- dient te zijn. Dit is namelijk de grens die bepaald of er een door de AFM goedgekeurd prospectus voor het product moet zijn. Dit is de reden dat veel aanbieders hun producten aanbieden met deelnames vanaf ,-, omdat zij niet voldoen aan de eisen die de wet op dit gebied aan hen stelt. Uiteindelijk nadat bovenstaande punten zijn gecheckt is het van belang goed naar het vastgoed zelf te kijken dat in het fonds (of Obligatie) is ondergebracht. De belangrijkste aandachtspunten: - Type vastgoed winkels, woningen, kantoren, bedrijfshallen, etc. - Locatie van het vastgoed als de huurder vertrekt, kan het dan makkelijk aan een andere huurder verhuurd worden? - Looptijd van de huurcontracten lange huurcontracten geven een hogere mate van zekerheid. - Gegoedheid huurders Unilever is bijvoorbeeld een betere huurder dan een klein internetbedrijfje. - Financiering hoe is het vastgoed gefinancierd (welke bank) en is de rente voor langere tijd vastgelegd? Al deze factoren zijn van belang bij een juiste beoordeling van de aanbieding. Maar, misschien nog wel het allerbelangrijkste: wat zegt uw gevoel? 10% Rente per jaar klinkt natuurlijk fantastisch, maar is dit ook reëel? Ook bij beleggen in vastgoed loopt het geboden rendement vaak gelijk met het risico (des te hoger het rendement, des te hoger het risico). Fiscale behandeling van deze producten Ook niet beursgenoteerde vastgoedproducten worden in beginsel hetzelfde belast als aandelen en obligaties. Dit houdt in dat het voor particulieren een zogenaamde Box III-belegging is. Als er wordt deelgenomen via een BV, dan valt het resultaat in het belastbare resultaat van deze onderneming. Hans de Wijs Heerenstede Vastgoed 6

7 Seminar series uitgebreid en verlengd! Marcel Tak Jan Heeremans Meer dan 300 geïnteresseerde particuliere beleggers waren de afgelopen maanden te gast op onze seminars Herstel uw Vermogen en Benut het Herstel die wij regionaal organiseerden. Verfrissend, Zeer duidelijk, Vernieuwend, waren enkele van de meest genoteerde opmerkingen op de De kracht van de USA evaluatieformulieren. Maar bovenal vonden alle deelnemers de gepresenteerde informatie relevant voor het beleggingsproces. Garantieproducten, sector-timing en individuele aandelenselectie blijven ook voor het tweede halfjaar het thema van onze presentaties. Blijf op de hoogte van onze data in uw regio door uw interesse te tonen op onze website. Klein maar fijn Op verzoek van enkele van onze relaties is een 45 minuten versie van ons seminar ontwikkeld. In wisselende samenstelling brengen Marcel Tak, Jan Heeremans, Michiel Scholten en Wim Zwanenburg de laatste inzichten (en mogelijkheden!) onder de aandacht van een select gezelschap. Een ideaal programma voor een Business Club avond of een inspirerende lunchinterval tijdens uw relatie-event. Met plezier maken wij met u een maatwerkprogramma. U kunt ons telefonisch bereiken op nummer , of via de mail KWARTAALBERICHT De kracht van de VS als economische grootmacht en de opmars van de US dollar in het tweede kwartaal van 2010 zijn afgezet tegen de zwakke euro - eigenlijk opmerkelijk. In 2009 werd door velen nog een teloorgang van de Amerikaanse munt in het internationale deviezenverkeer voorzien. Olielanden en zelfs Braziliaanse fotomodellen wilden liever in euro s betaald krijgen. Ondertussen zijn Amerikaanse gezinnen al redelijk voortgeschreden met het repareren van hun balansen, terwijl ze inmiddels door gestegen aandelenkoersen en stabiliserende en zelfs licht aantrekkende huizenprijzen de wind weer een beetje in de rug hebben. Ook de Amerikaanse banken hebben belangrijke vorderingen geboekt bij het versterken van de balansen en de grote zakenbanken op Wall Street behalen zelfs weer recordwinsten. De vermindering van de totale hoeveelheid schuld vertaalt zich vooralsnog niet in economische krimp. De economie in de VS groeit nu al 3 kwartalen op rij, en na de 3% van het eerste kwartaal van 2010 wordt voor het tweede kwartaal 3,3% groei van het BBP verwacht. De VS is ook na de kredietcrisis nog steeds een economische grootmacht. In de periode van investeerden buitenlandse bedrijven voor USD 660 miljard in China (!), maar in die periode werd toch nog bijna drie keer zoveel in de VS geïnvesteerd. De Amerikaanse economie is nog steeds goed voor 25% van de wereldeconomie, terwijl Amerikaanse staatsburgers maar 4,6% van de wereldbevolking vormen. Hoewel China sneller groeit is de Amerikaanse economie nog steeds groter dan die van Japan, China en Duitsland bij elkaar. Het BBP van de VS is drie keer zo groot als dat van China en het inkomen per hoofd van de bevolking ligt 10 keer zo hoog. Ondanks de tekorten op de handelsbalans is de VS met 10% nog steeds s werelds grootste exporteur dankzij hoogwaardige dienstverlening zoals (dataprocessing en telecommunicatie). Duitsland is tweede met 8,5%. Meer dan 50% van de merken met de grootste marketingwaarde is van Amerikaanse origine; s werelds grootste IT-bedrijven zijn Amerikaanse concerns. De VS heeft ook de meeste buitenlandse studenten ( in 2009) die graag een graad aan de Amerikaanse universiteiten behalen. De Amerikaanse beroepsbevolking is jonger dan die in Europa en in Japan. De Amerikaanse dollar heeft - ondanks een schuld die inmiddels meer dan $13 miljard (zie: org) en meer dan meer dan 60% van het BBP bedraagt - met 62% tegen 27% voor de euro ook nog steeds het grootste aandeel in de internationale deviezenvoorraden. W.Z. (Bronnen: CLSA, IMF). 7

8 Eenvoudig maar doeltreffend KWARTAALBERICHT Vuurtoren van Camogli (Liguria, Italië) Aan de Golf van Genua vindt u het dorpje Camogli aan de Ligurische kust ook wel bekend als de bloemenrivièra. De vuurtoren was en is voor vele inwoners van Camogli en voor bezoekers van het stadje het symbool van hun veilige haven. Wij kozen deze foto voor op ons magazine als het symbool dat staat als een rots in de branding! Deze vuurtoren is er een die zijn geschiedenis niet makkelijk prijs geeft, maar volstaat in alle eenvoud en doeltreffendheid. Camogli een dorpje, liggend aan de voet van het schiereiland Portofino, heeft zijn echte Italiaanse charme goed weten te behouden. Compleet met vissershaventje waar nog vis aan de wal wordt gebracht. De middeleeuwse kerk vindt u buiten de stadsmuren en de huizen kenmerken zich door hun smalle hoge bouwstijl en felle kleuren. Het dorp dankt zijn naam aan de geschiedenis: Case delle mogli, de huizen van de echtgenotes, de vrouwen die wachtten op hun mannen die op zee zaten en die soms nooit meer terugkwamen. De eerste Stroeve & Lemberger motorrit. Op 3 juni van dit jaar werd de rit verreden. Het was prachtig weer en de route, welke was uitgezet door één van de deelnemers, voerde ons door de Betuwe. Elk van de deelnemers had vóór de rit Nederland nog nooit op deze manier bekeken. Wat wonen wij in een mooi land! Met kleine dijkjes, pontjes en binnendoor weggetjes. Met onvermoede plaatsen en mooie terrassen. Dit gaan we zeker nog een keer doen! Jean Pierre Zijdenbos 8

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Economie en financiële markten

Economie en financiële markten Economie en financiële markten Bob Homan ING Investment Office Den Haag, 11 oktober 2013 Vraag 1: Begraafplaats Margraten gesloten vanwege. 1. Bezuinigen bij de Nederlandse overheid 2. Op last van Europese

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk oktober 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk oktober 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Chinese groeivertraging 20.00

Nadere informatie

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 1 Wie zijn de schuldenaren? Bedrijven zij lenen om te investeren Gezinnen zij lenen om een huis te kopen (of om de aankoop

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 Rapportage 2e kwartaal 2016 Economische ontwikkelingen Inleiding Markten worden geregeerd door de uitkomst van het referendum in Groot Brittannië (VK) eind juni. De keuze om de Europese Unie te verlaten

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Verdieping: Kan een land failliet gaan?

Verdieping: Kan een land failliet gaan? Verdieping: Kan een land failliet gaan? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen lezen fragmenten uit artikelen over wat het betekent als Griekenland failliet gaat en maken daar verwerkingsvragen over.

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

De Europese schuldencrisis

De Europese schuldencrisis 7 De Europese schuldencrisis Macro-economische onevenwichtigheden Van financiële crisis naar landencrisis Van landencrisis naar financiële crisis Hoe nu verder? Conclusie De Nederlandse economie 2010

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Valutamarkt

Hoofdstuk 24 Valutamarkt Hoofdstuk 24 Valutamarkt Open vragen 24.1 Een valutahandelaar van een bank die in dollars handelt, krijgt op een gegeven moment de volgende gegevens op zijn beeldscherm (we gaan ervan uit dat het verschil

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012

Kwartaal Update. Gold&Discovery Fund. Er lijkt een einde gekomen aan de zware correctie in grondstofgerelateerde. januari 2012 Kwartaal Update Gold&Discovery Fund januari 2012 In de eerste maand van dit jaar steeg goud bijna 11%, zilver 21%, terwijl de koperprijs 12% steeg. De waarde van onze portfolio steeg zelfs circa 18%. Hiermee

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein

Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein Kans op Amerikaanse dubbele dip is klein De Verenigde Staten gaan meestal voorop bij het herstel van de wereldeconomie. Maar terwijl een gerenommeerd onderzoeksburo recent verklaarde dat de Amerikaanse

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015

KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 KWARTAALBERICHT Eerste kwartaal 2015 Terugblik De aandelenmarkten presteerden het afgelopen kwartaal boven verwachting. De behaalde koerswinsten waren ongekend. Hiermee is het eerste kwartaal van 2015

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch:

Obligaties 4-4-2014. Algemeen economisch: Obligaties 4-4-2014 Algemeen economisch: Over de afgelopen maanden zet de bestaande trend zich door. De rente blijft per saldo onder druk, ondanks een tijdelijke hobbel na de start van het afbouwen van

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 9: Duitsland en de euro. 9.1 Overzicht

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 9: Duitsland en de euro. 9.1 Overzicht Naslagwerk Economie van Duitsland 9.1 Overzicht Eind jaren zestig werd in Europa hardop gesproken over een gezamenlijk economisch beleid met een gemeenschappelijke munt. In 1979 werd dit plan concreet

Nadere informatie

Centraal Planbureau 1 Europa in crisis

Centraal Planbureau 1 Europa in crisis 1 Europa in crisis Waarom dit boek? Vergelijkbaar met De Grote Recessie van 2 jaar geleden qua vorm en stijl qua beoogde doelgroep Euro-crisis ingrijpend voor ons dagelijkse leven / welvaart oplossing

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Update juli 2014 Beleggen

Update juli 2014 Beleggen Update juli 2014 Beleggen Waar is de Europese Centrale Bank (ECB) mee bezig? Op 5 juni heeft de Europese Centrale Bank (vanaf nu afgekort naar ECB) opnieuw drastische maatregelen aangekondigd. De rente

Nadere informatie

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh E F F E C T U E E L augustus 2011-18 Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh Hilaire van den Bergh werkt bij BCS Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam. De inhoud van deze publicatie schrijft hij

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Voorstellen Karel Mercx Hildo Laman Begonnen in de internetzeepbel Begonnen in de optiehandel Programma Voor & nadelen

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa De economische omgeving Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa Inhoud Wereldeconomie Traag herstel Verengde Staten Europa Nederland Ook 2017 een conjunctureel goed jaar Ons land staat er heel goed

Nadere informatie

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7

Outlook 2016. Figuur 1: Invloed van Chinese groei op wereldwijde groei. (bron: Capital Economics) december 2015 Pagina 2 van 7 Outlook 2016 Inleiding 2016 is in China het jaar van de aap. Apen zijn de genieën van de Chinese dierenriem. Ze leven in groepen, zijn intelligent en geestig. Niets is voor hen te moeilijk. Als het wel

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn))

Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) www.jooplengkeek.nl Vermogensmarkt De markt: vraag en aanbod Vermogen: geld Kapitaal (aandelen, obligaties, leningen (lange termijn)) Vermogen is een ruimer begrip dan geld. Een banksaldo is ook vermogen.

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010

Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010 Financiële instellingen en bedrijven geven minder schuldpapier uit in 2010 Nederlandse financiële instellingen, bedrijven en de overheid gaven het afgelopen jaar voor EUR 66 miljard aan schuldpapier uit.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden

Centraal Bureau voor de Statistiek Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden 10 april 2014 pagina 1 Inleiding Door de uitbraak van de kredietcrisis in 2008 en de daaropvolgende Europese schuldencrisis is het duidelijk geworden dat

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen 1 maart 2016 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en 5-jaars

Nadere informatie

De Europese schuldencrisis heeft aangetoond dat een zeer hoog niveau

De Europese schuldencrisis heeft aangetoond dat een zeer hoog niveau Chapter 6 Samenvatting (Dutch summary) De Europese schuldencrisis heeft aangetoond dat een zeer hoog niveau van de staatsschuld kan leiden tot oplopende rentelasten die economisch herstel tegengaan. In

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012

Visie Van Lanschot 2012. BeterBusiness. Haarlem, 19 april 2012 Visie Van Lanschot 2012 BeterBusiness Haarlem, 19 april 2012 Welkom Frank Olde Agterhuis Directeur Van Lanschot Bankiers Haarlem Programma 16.40 tot 17.30 uur Visie Van Lanschot 2012 Slechte economie,

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Emerging markets: toch weer terug naar af?

Emerging markets: toch weer terug naar af? Emerging markets: toch weer terug naar af? Wat is er toch gaande met de opkomende markten? In de afgelopen jaren werd er liefkozend naar deze markten gekeken en gesteld dat zij structureel aan het verbeteren

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Het 1 e kwartaal van 2015.

Het 1 e kwartaal van 2015. 1 Het 1 e kwartaal van 2015. Achteraf bezien was het eerste kwartaal van 2015, vooral in Europa, uiterst vriendelijk voor beleggers. Hoewel door Invest4You, ondanks de jubelverhalen in de pers een zekere

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

De economische wereldcrisis

De economische wereldcrisis De economische wereldcrisis (9.2) Onderzoeksvraag: Wat waren de oorzaken van de economische wereldcrisis van 1929 en waarom duurde die crisis zo lang? Kenmerkend aspect: De crisis van het wereldkapitalisme.

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate 2 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden

Centraal Bureau voor de Statistiek Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden 9 december 2013 pagina 1 Inleiding Door de uitbraak van de kredietcrisis in 2008 en de daaropvolgende Europese schuldencrisis is het duidelijk geworden dat

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Allianz DGA Pakket Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken tussen rendement en risico.

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

F L A S H N O T E

F L A S H N O T E F L A S H N O T E 18.05.2016 BRAZILIË - AFZETTINGSPROCEDURE TEGEN DILMA ROUSSEFF 18.05.2016 De springplank van Brazilië naar economische en politieke vooruitgang is in aantocht, maar het land staat voor

Nadere informatie