OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.;"

Transcriptie

1 OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Stone Fashion In de faillissementen van: - STONE FASHION (HOLDING) B.V.; - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; - STONE FASHION FINANCE B.V.; - C/F/M/CONCEPTS B.V.; - FREETEX FASHION MENS WEAR B.V.; - STONE FASHION B.V.; - FREETEX FASHION LADIES WEAR B.V.; - SUITABLE B.V.; - FLAIRO MANUFACTURING B.V.; - FLAIRO B.V.; - STONE FASHION SERVICES B.V. Uitgesproken door: Rechtbank Amsterdam. Faillissementsnummer/datum: F d.d. 24 januari 2002 ; F d.d. 27 december 2001; F d.d. 27 december 2001; F d.d. 27 december 2001; F d.d. 27 december 2001; F d.d. 27 december 2001; F d.d. 27 december 2001; F d.d. 27 december 2001; F d.d. 27 december 2001; F d.d. 27 december 2001; F d.d. 27 december 2001; F d.d. 27 december Verslagnummer: 7 Datum: 29 januari 2004 Rechter-Commissaris: Mr. A. van Dijk, thans mr. R.H.C. Jongeneel Curator: Mr. J.W. Bouman. ================================================================ 1

2 I ALGEMEEN Stone Fashion Bij beschikking d.d. 27 december 2001 zijn de (voorlopig) verleende surseánces van betaling ingetrokken van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Stone Fashion Services B.V., Flairo B.V., Flairo Manufacturing B.V., Suitable B.V., Freetex Fashion Ladies Wear B.V., Freetex Fashion Mens Wear B.V., Stone Fashion B.V., Stonetex B.V., Flexstone B.V., Stone Fashion Finance B.V. en C/f/m Concepts B.V. Bij beschikking d.d. 24 januari 2002 is tevens de (voorlopig) verleende surseánce van betaling van Stone Fashion (Holding) B.V. ingetrokken. Bij voornoemde beschikkingen zijn gelijktijdig de faillissementen uitgesproken van deze vennootschappen, alle statutair gevestigd te Amsterdam en zaakdoende te (1422 CB) Uithoorn, Wiegerbruinlaan 8 en/of (1422 AE) Uithoorn, Anthony Fokkerweg 7, zulks met benoeming van mevrouw mr. A. van Dijk tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. J.W. Bouman tot curator. Hoewel sprake is van faillissementen van 12 verschillende rechtspersonen, worden de faillissementen gezamenlijk behandeld in verband met de nauwe verbondenheid van de vennootschappen. Verslaglegging vindt dan ook gezamenlijk plaats. II BEVINDINGEN AFGELOPEN VERSLAGPERIODE Vennootschapsrechtelijke aspecten Volstorting aandelen/herstructurering Zoals in de vorige verslagen gememoreerd zijn de oprichtingsakten van de betrokken vennootschappen opgevraagd, waarbij is gebleken dat meerdere betrokken vennootschappen reeds lange tijd geleden opgericht. Zeer waarschijnlijk zijn van deze vennootschappen geen oprichtings- en/of bankbescheiden meer voorhanden, zodat de volstorting van de aandelen van de betreffende vennootschappen niet daadwerkelijk kan worden onderzocht. Gelet op HR 17 oktober 2003 waaruit blijkt dat de vordering tot volstorting van aandelen verjaart na 5 jaar, behoeft de volstorting van aandelen niet verder te worden onderzocht. Het onderzoek naar de in de eerdere verslagen gememoreerde herstructurering is nog gaande. Naar verwachting zal in een opvolgend verslag hieromtrent nader verslag worden gedaan. 2

3 Buitenlandse vennootschappen Stone Fashion Naast aandeelhouder van de failleerde vennootschappen is Stone Fashion (Holding) B.V. enig/groot aandeelhouder van de in de eerdere verslagen genoemde 17 buitenlandse vennootschappen. Zoals hierna uit het vermelde onder de hoofdstukken "Verkoop onderneming" en "Afwikkeling buitenlandse vennootschappen" blijkt, zijn of worden de aandelen in meerdere buitenlandse vennootschappen verkocht, worden enkele vennootschappen geliquideerd, alsmede wordt onderzocht of ten aanzien van de resterende vennootschappen tot vereffening of liquidatie wordt overgegaan. Verkoop van de onderneming. De curator heeft met de vennootschap Modens Holding B.V. te Oud-Beijerland overeenstemming bereikt over de overname van de activiteiten van Stone Fashion in Nederland, Hong Kong, Frankrijk, alsmede Spanje en Portugal (verkoop I). De curator heeft met de heren Koets en Steenvoorden overeenstemming bereikt over de overname van de activiteiten in Wit-Rusland, Tsjechië, Hongarije, Bulgarije en Polen (verkoop II). ad Verkoop I: Zoals in de eerdere verslagen gememoreerd heeft de curator de finale activaovereenkomst ter ondertekening aan Modens Holding B.V. aangeboden. Na diverse verzoeken en ondanks een tweetal toezeggingen heeft de curator geen ondertekend exemplaar van Modens Holding B.V. mogen ontvangen. Effectuering der koopovereenkomst vond plaats via de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Freetex B.V. Naar verluidt heeft Modens Holding B.V. de aandelen in Freetex B.V. verkocht aan het management, alsmede aan MG Fashion B.V. Eén en ander heeft overigens geen consequenties voor de afronding der koopovereenkomst. Op woensdag 17 december 2003 heeft er een bespreking plaatsgevonden tussen de heer P. Bos, directeur van Freetex B.V.; de heer R. Delfgaauw namens ABN Amro Bank N.V. en curator teneinde de financiële verhouding tussen partijen definitief vast te stellen. De concept afrekening van curator is door alle betrokkenen geaccordeerd. Door Freetex B.V. dient nog 3

4 76.159,09 te worden voldaan aan de bank. Voornoemd bedrag is inmiddels voldaan. Door de bank dient nog te worden voldaan aan de boedel een bedrag ad ,60. Betaling van dit bedrag is aangekondigd; het bedrag is nog niet ontvangen. ad Verkoop II: Voor wat betreft de achtergronden en afwikkeling van deze verkoop wordt verwezen naar de eerdere verslagen. Afwikkeling buitenlandse vennootschappen/-activiteiten Omtrent de achtergronden en omtrent de wijze van organisatie in het buitenland, wordt verwezen naar de vorige verslagen. De curator heeft in de afgelopen verslagperiode toegezien op verdere afwikkeling van de opgestarte vereffeningen, het aangevraagde faillissement van Stone Fashion GmbH te Duitsland, alsmede de effectuering van de verkoop van de aandelen in de respectieve vennootschappen. In het kader van de voornoemde afwikkelingen en transacties zijn door de curator collega s ingeschakeld van CMS Cameron McKenna te Hong Kong, Washington en Praag, van CMS Lexcelis te Brussel, van CMS Bureau Francis Lefebre te Parijs en Madrid, alsmede CMS Addonnino Ascoli & Cavasola Scamoni te Milaan. De afwikkeling geschiedt in samenwerking met voornoemde collega s, teneinde de afwikkeling conform plaatselijk recht te laten verlopen. Volledigheidshalve wordt hierna per buitenlandse vennootschap aangegeven wat de stand van zaken is: Stone Fashion GmbH (Löhne, Duitsland) Verwezen wordt naar het vorige verslag voor de achtergronden. Het voorlopige faillissement is, zoals gememoreerd in het vorige verslag, omgezet in een definitief faillissement. Tot Insolvenzverwalter is de heer Dr. Onno Klopp te Düsseldorf benoemd. Binnen de liquidatie van Stone Fashion GmbH te Duitsland wordt de curator ondersteund door diens Arnhemse collega mr. T. Heebing. Op verzoek van mr. Heebing dient de directeur, de heer P. 4

5 Steenvoorden, nog nadere informatie te verstrekken aan de curator, Dr. Onno Klopp. Daar waar nodig zal met Dr. Klopp worden overlegd. Door de oud directeur, de heer Steenvoorden dienen nog stukken te worden overgelegd aan de curator betreffende de volstorting van de aandelen. Tevens wordt nog onderzocht in hoeverre een belastingteruggave valt te verwachten. De Duitse curator, Dr. Onno Klopp heeft hiertoe Steuerberater Kuhlmann ingeschakeld. Met regelmaat wordt de curator op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen in Duitsland. Stone Fashion S.L. (Madrid, Spanje Er is overeenstemming bereikt met Modens Holding B.V. omtrent de overname van de activiteiten te Spanje. CMS Bureau Francis Lefebvre te Madrid is verzocht de levering van de aandelen te verzorgen. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de nodige bescheiden ontvangen teneinde op korte termijn de levering van de aandelen te kunnen effectueren. De volmachten zijn medio juli 2003, na legalisatie en apostillering, aan CMS Bureau Francis Lefebvre te Madrid gezonden. De levering der aandelen heeft plaatsgehad. Tevens is het oude bestuur van de vennootschap ontslagen. Stone Fashion Lda (Porto, Portugal) In de vorige verslagperiode is overeenstemming bereikt met Modens Holding B.V. omtrent de overname van activiteiten te Portugal. Via CMS Bureau Francis Lefebvre te Madrid zijn plaatselijke advocaten te Lissabon en Porto verzocht te adviseren bij de levering van de aandelen. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de nodige bescheiden ontvangen teneinde op korte termijn de levering van de aandelen te kunnen effectueren. De volmachten zijn, na legalisatie en apostillering, aan genoemde advocaten medio juli 2003 gezonden. De daadwerkelijk aandelenoverdracht wordt thans voorbereid. Stone Fashion ApS (Kopenhagen, Denemarken) Deze vennootschap verkeert in staat van faillissement. Curator is de heer C. Moltke te Kopenhagen. Deze curator heeft vorderingen van Stone Fashion ApS in het faillissement van Stone Fashion (Holding) B.V. ingediend. De heer Moltke is in de vorige verslagperiode bericht dat naar alle waarschijnlijkheid geen uitkering aan de concurrente crediteuren kan worden verricht. Voorzover thans bekend zal het faillissement van Stone Fashion ApS op (korte) termijn worden afgesloten. 5

6 SrL (Milaan, Italië) Stone Fashion In de afgelopen verslagperiode heeft de curator bij curanda de noodzakelijke bescheiden opgevraagd, teneinde met zijn collega van CMS Addonnino Ascoli & Cavasola Scamoni te Milaan omtrent de wijze van afwikkeling van deze vennootschap nader overleg te kunnen voeren. In de komende verslagperiode zal bezien worden of vereffening, danwel liquidatie geëigend is. Omtrent één en ander dient nog overleg plaats te vinden met CMS Addonnino Ascoli & Cavasola Scamoni te Milaan. Stone Fashion Inc. (New York, USA) Conform in eerdere verslaglegging gememoreerd neemt de liquidatie van Stone Fashion Inc. tenminste 3 jaar in beslag en het brengt de nodige kosten met zich mee. Oorzaak hiervan is dat naar het recht van 2 verschillende staten te weten: Delaware en Illinois dient te worden geliquideerd. De voorraden van Stone Fashion Inc. zijn geretourneerd aan Modens Holding B.V. en verkocht. Op basis van eerdere afspraken met Modens Holding B.V. is het aan de boedel ten goede gekomen een bedrag ad ,12 zijnde de verkoopopbrengst onder aftrek van transportkosten. Dit bedrag is betrokken bij de eerder gememoreerde afrekening tussen ABN Amro Bank N.V. en Modens Holding B.V. en inmiddels aan ABN Amro Bank N.V. voldaan. Thans dient de liquidatie van Stone Fashion Inc. ter hand te worden genomen. Naar verwachting in het eerste kwartaal van 2004 zal een bespreking plaatsvinden met de voormalig bedrijfsleider, de heer H. Barel. De liquidatie zal dan, conform eerder overlegd met mr. J. Zipp verbonden aan CMS Cameron McKenna te Washington worden geëffectueerd. Stone Fashion S.R.L. (Boekarest, Roemenië) Zoals in het vorige verslag gememoreerd zou er sprake zijn van een actief van circa US$ ,--, welk actief in beginsel toereikend zou moeten zijn om tot liquidatie en correcte afwikkeling van deze vennootschap over te kunnen gaan. De curator heeft overleg gevoerd met zijn collega van CMS Cameron McKenna teneinde de wijze van afwikkeling in deze te bespreken. De liquidatie zal in de komende verslagperiode worden voortgezet. Stone Fashion Ltd (Londen, UK) In de afgelopen verslagperiode heeft de Britse belastingautoriteit zich op het standpunt gesteld dat nog een toelichting diende te worden verstrekt alvorens tot afronding van de restitutieaanvraag kon worden overgegaan. Deze aanvullende informatie is verstrekt. Bij brief d.d. 9 6

7 december 2003 heeft de Engelse belastingdienst de restitutie aangekondigd van GB 26, Naar verwachting kan betaling van dit bedrag de komende verslagperiode tegemoet worden gezien. Na effectuering van één en ander dient de vennootschap te worden geliquideerd. Stone Fashion GmbH (Salzburg, Oostenrijk) In het afgelopen verslagperiode heeft Das Landesgericht Salzburg een verklaring toegezonden aan de curator, welke door de curator dient te worden ondertekend, waarin wordt verklaard dat de financiële situatie dusdanig is dat geen depot van de jaarstukken over 2001 kan worden verzorgd. Deze verklaring is door de curator, na overleg met de financieel directeur van curandae, ondertekend. De wijze van liquidatie van deze vennootschap wordt thans, in samenspraak met Das Landesgericht onderzocht. Ondanks dat ondergetekende geen curator is van Stone Fashion GmbH heeft een aantal crediteuren gemeend zich bij de curator te moeten melden. Stone Fashion S.A.R.L. (Parijs, Frankrijk) Tot levering van de aandelen in Stone Fashion S.A.R.L. kan worden overgegaan nu de koopovereenkomst is afgewikkeld. Stone Fashion N.V. (Brussel, België) Verwezen wordt naar het vorige verslag voor de achtergronden. Liquidatie van de vennootschap vindt plaats in overleg met Tom Boedts van CMS Lexcelis te Brussel. Actuele informatie is opgevraagd. Naar verwachting kan binnenkort de liquidatie/vereffening worden afgerond. Stone Fashion Hong Kong Via advocaat Prue Mitchell, in het verleden verbonden aan CMS Cameron McKenna thans aan ADL, wordt de levering van de aandelen in Stone Fashion Hong Kong geëffectueerd. Er bleek een pandrecht op de aandelen te rusten ten behoeve van ABN Amro Bank N.V. De afgelopen weken is bewerkstelligd dat ABN Amro Bank N.V. een verklaring heeft afgegeven waarin zij afstand doet van dit zekerheidsrecht. Dezerzijds wordt geconstateerd dat niets meer de levering van de aandelen in de weg staat. Niet valt uit te sluiten dat te zijner tijd toch weer aanvullende informatie dient te worden verstrekt alvorens tot overdracht der aandelen kan worden gekomen. Een groot aantal bescheiden is inmiddels overhandigd aan advocaat Prue 7

8 Mitchell. Doch de ervaring leert dat niet uitgesloten kan worden geacht dat er toch nog informatie ontbreekt. Flexcon Ltd. (Hong Kong, China) (met als dochterondernemingen: Sanborne Korea Ltd. (Seoul, Korea), alsmede Sanborne Ltd. (Hong Kong, China) In de afgelopen verslagperiode is de koopovereenkomst ten aanzien van de aandelen in Flexcon Ltd. definitief geworden. Slechts oud directeur, de heer Steenvoorden dient nog te tekenen voor de transactie. Eén en ander lijkt een formaliteit. Oorzaken faillissementen Verwezen wordt naar de in de vorige verslagen gememoreerde, thans bekende, oorzaken van en aanleidingen tot de onderhavige faillissementen. Nader onderzoek naar de oorzaken van de onderhavige faillissementen hangt samen met de hierboven genoemde herstructurering, welke eveneens nog in onderzoek is. De curator zal met name onderzoek verrichten naar de wijze van financiering van curandae, alsmede naar de oorzaken van het liquiditeitstekort en het verloop in de liquiditeitspositie. Personeel UWV Gak heeft vorderingen ex art 16 CSV ingediend. Voorts heeft UVW Gak haar boedelvorderingen en de definitieve vorderingen ex art. 21 WW ingediend. In de afgelopen verslagperiode heeft de in het vorige verslag genoemde "pensioenproblematiek" wederom gespeeld. De werknemers, welke minder dan 1 jaar in dienst zijn geweest bij één van de betrokken vennootschappen en geen pensioen hebben opgebouwd, zijn geadviseerd de zogenaamde "werknemersbijdrage" te verhalen bij UWV GAK. UWV GAK heeft zich op het standpunt gesteld dat de pensioenbijdragen dienen te worden aangemerkt als loonbestanddeel en derhalve is UWV GAK slechts bereid 13 weken van deze bijdragen over te nemen. Gelet hierop heeft de curator de betrokken werknemers gewezen op de mogelijkheid hun restant vordering bij de curator ter verificatie in te dienen. Banken/Zekerheden ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V., verstrekster van een kredietfaciliteit aan curandae, beschikt over de in de eerdere verslagen genoemde zekerheden. In overleg met deze bank zijn deze zekerheden 8

9 inmiddels uitgewonnen, dan wel worden thans uitgewonnen. De boedelbijdragen voor deze uitwinning staat hieronder in het hoofdstuk gerealiseerd actief. Inmiddels heeft ABN Amro Bank N.V. aangekondigd zich te zullen gaan beroepen op artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden implicerende dat haar pandrecht zich eveneens uitstrekt tot het saldo ten tijde van de faillietverklaring aanwezig bij de Postbank N.V. alsmede bij Bank Artesia. Overeenkomsten Zoals in de eerdere verslagen vermeld heeft ABN AMRO Bank N.V. met Pluriform Properties V.O.F. overeenstemming bereikt omtrent (tijdelijke) verhuur van een gedeelte van de onroerende zaken aan Modens Holding B.V. De koopoptie welke was overeengekomen is door Modens Holding B.V. niet ingeroepen nu het doorgestarte bedrijf Freetex B.V. zich inmiddels heeft gevestigd te Lynden (Badhoevedorp). Enkele van de loodsen waar curandae in gehuisvest was zijn inmiddels verkocht. De uitwinning van de hypothecaire zekerheid van ABN AMRO Bank N.V. op de onroerende zaken is in belangrijke mate bepalend voor de hoogte van het uiteindelijke deficit van ABN AMRO Bank N.V. in de onderhavige faillissementen. Activa Gerealiseerd actief Zoals in eerder in dit verslag gememoreerd is ABN Amro Bank N.V. haar verplichting tot voldoening van het totaalbedrag ad ,60 terzake boedelbijdrage nagekomen; althans is betaling van het restantbedrag aangekondigd. Het in de onderhavige faillissementen tot op heden gerealiseerd actief bedraagt ,97 waarvan, zoals gememoreerd, nog ,60 van ABN Amro Bank N.V. dient te worden ontvangen (zie bijlage 1 bij dit verslag). Tevens valt betaling te verwachten van de VAT restitutie uit Engeland ad GB 26,851.76, alsmede een restitutie douanerechten waarover hierna meer. Faillissementsrekeningen In het faillissement van Stone Fashion (Holding) B.V., onder rekeningnummer , bedraagt het saldo ,02; In het faillissement van Freetex Fashion Mens Wear B.V., onder rekeningnummer , bedraagt het saldo 21,39; 9

10 In het faillissement van Stone Fashion Services B.V., onder rekeningnummer , bedraagt het saldo ,56. De overige faillissementsrekeningen hebben geen saldo. Totaal beschikbaar actief : ,58. Passiva De lijsten met ingediende boedel, preferente en concurrente vorderingen zijn als bijlage 2, 3 en 4 bij dit verslag gevoegd. Per vennootschap is af te lezen wat de omvang aan ingediende preferente, respectievelijk concurrente vorderingen is. Fiscus/Douane In eerste instantie in opdracht van curanda, later van de boedel, is door Loyens Loef bezwaar gemaakt tegen een aantal betalingen invoerrechten. Een bezwaarschrift is ingediend. Bij uitspraak gedateerd 12 december 2003 is de restitutie aangekondigd van ,92. Betaling van dit bedrag kan in de volgende verslagperiode tegemoet worden gezien. III. WERKZAAMHEDEN VOLGENDE VERSLAGPERIODE De curator zal zich in de komende verslagperiode met name toeleggen op de financiële afwikkeling, alsmede de effectuering van de in dit verslag gememoreerde overdrachten. Hierna dient het onderzoek te worden afgerond naar oorzaak faillissementen en de wijze van herstructurering der vennootschap. IV. VOORUITZICHTEN IN DE ONDERHAVIGE FAILLISSEMENTEN Gelet op het feit dat nog geen duidelijkheid is verkregen over de totale schuldpositie van curandae, waarbij met name moet worden gedacht aan de vorderingen van de fiscus en de bedrijfsvereniging, alsmede nog niet inzichtelijk is wat de omvang van het uiteindelijk gerealiseerd actief zal kunnen zijn, is thans nog niet aan te geven wat de vooruitzichten voor de crediteuren in de onderhavige faillissementen zullen zijn. Gelet op de thans bekende gegevens is echter de verwachting gerechtvaardigd dat aan de concurrente crediteuren geen uitkering zal kunnen worden verricht. 10

11 V. VOLGEND VERSLAG De curator heeft het volgend openbaar verslag geagendeerd op 29 april Hilversum, 29 januari 2004 J.W. Bouman, curator 11

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.;

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van: - STONE FASHION (HOLDING) B.V.; - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; - STONE FASHION FINANCE B.V.; - C/F/M/CONCEPTS B.V.;

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.;

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Stone Fashion In de faillissementen van: - STONE FASHION (HOLDING) B.V.; - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; - STONE FASHION FINANCE B.V.; - C/F/M/CONCEPTS

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 d.d. 10 juni 2008 ex art. 73A Fw Gegevens onderneming : Stone Fashion (Holding) B.V.; Stonetex B.V.; Flexstone B.V.; Stone Fashion Finance B.V.; C/F/M/Concepts B.V.; Freetex

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.;

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van: - STONE FASHION (HOLDING) B.V.; - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; - STONE FASHION FINANCE B.V.; - C/F/M/CONCEPTS B.V.;

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: Faillissementsnummers: 03/164 Uitgesproken: 8 april 2003 Rechter-Commissaris: mr. A. van Dijk Curator: mr. M.I.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissementen: De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: Beats Included Group B.V. Beats Included Events B.V. Beats Included Compilations

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: Faillissementsnummers: 03/0195 Uitgesproken: 15 april 2003 Rechter-Commissaris: mr. G.S. Crince le Roy Curator:

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.;

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van: - STONE FASHION (HOLDING) B.V.; - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; - STONE FASHION FINANCE B.V.; - C/F/M/CONCEPTS B.V.;

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissementen: De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: Beats Included Group B.V. Beats Included Events B.V. Beats Included Compilations

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRONWASSER B.V., statutair gevestigd en zaakdoende

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: A) IAC INTERNATIONAL B.V.; B) INTERNATIONAL AVIATION COMPONENTS

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissementen: De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: Beats Included Group B.V. Beats Included Events B.V. Beats Included Compilations

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006 Gegevens onderneming : De naamloze vennootschap Digipay Nederland N.V., alsmede de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Digipay Merchants

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van : de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid DE PROM-BAARN HOLDING B.V. en DE PROM-BAARN B.V., beide

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van: -HEIJLOO & MOLKENBOER B.V.; -HEIJLOO & MOLKENBOER VERMOGENSBEHEER B.V. -SNIJDERS HYPOTHEKEN-ASSURANTIËN B.V.; -HEIJLOO

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006 Gegevens onderneming : De naamloze vennootschap Digipay Nederland N.V., alsmede de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

In dit faillissement hebben zich de afgelopen verslagperiode verder geen wijzigingen voorgedaan.

In dit faillissement hebben zich de afgelopen verslagperiode verder geen wijzigingen voorgedaan. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van :Bode Vastgoed B.V., Jaro Vastgoed B.V., J.J. Autosport B.V., De Maaspoort B.V., De Maaspoort Holding B.V., Sunseeker

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.C. PRODUCTS B.V., statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 28 juli 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 28 juli 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 28 juli 2006 Gegevens onderneming : De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: A) IAC INTERNATIONAL B.V.; B) INTERNATIONAL AVIATION COMPONENTS B.V.;

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 23 augustus 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 23 augustus 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 23 augustus 2005 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Bouwers B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Bussum.

Nadere informatie

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN TAXI LAGERBERG B.V.

ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN TAXI LAGERBERG B.V. ZESDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN TAXI LAGERBERG B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Taxi Lagerberg B.V. Faillissementsnummer : F.13/12/348

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: A) IAC INTERNATIONAL B.V.; B) INTERNATIONAL AVIATION COMPONENTS

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 8 Datum : 5 juni 2015 Gegevens ondernemingen : RUITER MONTAGE B.V. mede h.o.d.n. RUITER DAKKAPELLEN statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1645

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: A) IAC INTERNATIONAL B.V.; B) INTERNATIONAL AVIATION COMPONENTS

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 september 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 september 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 september 2005 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VIP Lounge International B.V., statutair gevestigd te Amsterdam. Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007 OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W.L.C. HAGEN REPAIR B.V., tevens h.o.d.n. W.L.C. HAGEN REPAIR B.V., W.L.C.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.;

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van: - STONE FASHION (HOLDING) B.V.; - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; - STONE FASHION FINANCE B.V.; - C/F/M/CONCEPTS B.V.;

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005 Gegevens onderneming : Technisch Bedrijf De Boer Naarden B.V. Faillissementsnummer : 04.665 F Datum uitspraak : 2 november 2004 Curator : mr. J.W.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MULLBEES HOLDING B.V., statutair gevestigd te Hilversum en de

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van: -HEIJLOO & MOLKENBOER B.V.; -HEIJLOO & MOLKENBOER VERMOGENSBEHEER B.V. -SNIJDERS HYPOTHEKEN-ASSURANTIËN B.V.; -HEIJLOO

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R. van der Kamp B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, laatstelijk zaakdoende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 december 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 december 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 december 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E.P.G. VASTGOED B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7151

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 21 maart 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 21 maart 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 21 maart 2005 Gegevens onderneming : Bode Vastgoed B.V., Jaro Vastgoed B.V., J.J. Autosport B.V., De Maaspoort B.V., De Maaspoort Holding B.V., Sunseeker Superyachts

Nadere informatie

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V.

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juli 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Jaap Rijnbende B.V. Faillissementsnummer : 11/58 F Datum uitspraak : 25 januari 2011 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Gegevens onderneming : Kliq Reïntegratie B.V. Faillissementsnummer : 05/61 F - Rechtbank Utrecht Datum vonnis : 9 februari 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET tevens EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Stichting Ingrin Faillissementsnummer : 08/434 F Datum uitspraak : 5 september 2008 Curator : mr. L.I. Boes

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Jaimy Falize B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres (8231 JA) Lelystad aan De Veste 1019, ingeschreven

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: Faillissementsnummers: 03/0195 Uitgesproken: 15 april 2003 Rechter-Commissaris: mr. G.S. Grince le Roy Curator:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FUTURE ENERGY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Future Energy B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap MARTIN HAIR B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/464 Rechter-Commissaris: Mr. I.C. Prenger-de Kwant Curator:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG BEHEER B.V

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG BEHEER B.V EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG BEHEER B.V Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DG Beheer B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/104 NL:TZ:0000002817:F001 10-02-2015 mr. M.C.C. Stoové mr. van Vugt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Lab People Services B.V. Faillissementsnummer : 09/394 F Datum uitspraak : 19 mei 2009 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van : Bode Vastgoed B.V., Jaro Vastgoed B.V., J.J. Autosport B.V., De Maaspoort B.V., De Maaspoort Holding B.V., Sunseeker

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Verslagnummer : 2 Datum: : 4 februari 2013 Gefailleerde : Van der Weerd Verlichting B.V. Faillissementsnummer : F 12/536 Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Alien Fruit Faillissementsnummer : 08/96 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 31 maart 2008 Curator : mw. mr. L.I.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 januari 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THE EUROPEAN PARTITION GROUP B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Inzake : VAN DIJK HOLDING B.V. Faillissementsnummer : C/05/13/255 F Datum faillissement : 16 april 2013 Rechter-Commissaris : Mr. P.F.A. Bierbooms Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/15/464 NL:TZ:0000006452:F001 22-09-2015 mr. K. Overloop mr. MDE van der Borst-Leppens Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BWORKING OOST NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende

Nadere informatie

Cîvl/S/ Derks Star Busmann

Cîvl/S/ Derks Star Busmann Cîvl/S/ Derks Star Busmann FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 15 april 2OO8 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : mr. K.D. van Ringen

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : mr. K.D. van Ringen VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Closed Gap B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, laatstelijk zaakdoende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 10 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 10 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 10 augustus 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruit Lounge Studio s B.V. Faillissementsnummer : 08/94 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 31 maart 2008 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 4 mei 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 4 mei 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 4 mei 2006 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lost Boys TV & Streaming Media B.V. Faillissementsnummer : 03/416 F Datum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 april 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 april 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 20 april 2005 Gegevens onderneming : Technisch Bedrijf De Boer Naarden B.V. Faillissementsnummer : 04.665 F Datum uitspraak : 2 november 2004 Curator : mr. J.W. Bouman

Nadere informatie

Remco Meijers Holding B.V.

Remco Meijers Holding B.V. Remco 16/15/804 3 Dhr. Remco Meijers Holding B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 december 2015 Gegevens onderneming : Meijers Holding B.V., statutair gevestigd te Breukelen en blijkens KvK kantoorhoudende

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Inzake : VAN DIJK GROND-, SLOOP- EN STRAATWERKEN B.V. Faillissementsnummer : C/05/13/228 F Datum faillissement : 9 april 2013 Rechter-Commissaris : Mr. P.F.A.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN HOLDING DEKKER B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding Dekker B.V.

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Kinderdagverblijf The Rainbow Holding B.V. statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1339 BJ) Almere aan de Okerstraat

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 mei 2007 Gegevens onderneming : Van Werkhoven s Drukkerij Utrecht B.V. Faillissementsnummer : 06/492F Datum uitspraak : 20 september 2006 Curator : mr. J.L.M. Groenewegen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 februari 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 februari 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 februari 2007 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Handelsonderneming Road Runner Tyre B.V., h.o.d.n. Road Runner Tyre,

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN TAXI LAGERBERG B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN TAXI LAGERBERG B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN TAXI LAGERBERG B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Taxi Lagerberg B.V. Faillissementsnummer : 13/12/348

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Big L Jeans Almere B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1353 BC) Almere,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73AFw Nummer: 11 Datum: 30 mei 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73AFw Nummer: 11 Datum: 30 mei 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73AFw Nummer: 11 Datum: 30 mei 2006 Gegevens onderneming : Heijloo & Molkenboer B.V. : Heijloo & Molkenboer Vermogensbeheer B.V. : Snijders Hypotheken-Assurantiën B.V. : Heijloo

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET Dit verslag is het vierde openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a FW in het faillissement van Attendi B.V. In dit verslag wordt

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 7 Datum: 15 februari 2008

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 7 Datum: 15 februari 2008 OPENBAAR VERSLAG Nummer: 7 Datum: 15 februari 2008 Gegevens gefailleerden : 1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I.C.W. CONSULTANCY B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H30 Service BV, gevestigd te Doetinchem en aldaar zaakdoende op het adres te (7001 BM) Doetinchem,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN HOLDING DEKKER B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding Dekker B.V.

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIJFDE OPENBAAR VERSLAG TEVENS EINDVERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Sneltax Jeko B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1043

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : The Visual Identity Management Group B.V. Faillissementsnummer : C/13/13/693 F Datum uitspraak : 28 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 9 Datum : 6 maart 2015 Datum laatste verslag : 4 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf van der Meij B.V. statutair gevestigd te Leiden,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/13/426 NL:TZ:0000013710:F001 09-04-2013 mr. S.B.M. Tilman mr. M Pellikaan Algemeen Gegevens onderneming I-Deal B.V. Activiteiten

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : Bouwbedrijf Doornbos Beheer B.V.;

Gegevens gefailleerde : Bouwbedrijf Doornbos Beheer B.V.; Datum : 23 november 2015; TWAALFDE VERSLAG (TEVENS EINDVERSLAG) FAILLISSEMENT BOUWBEDRIJF DOORNBOS BEHEER B.V. (actuele aangelegenheden, alsmede wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag, zijn vetgedrukt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Zaza Stores B.V. Faillissementsnummer : 09/158 F Datum uitspraak : 10 maart 2009 Datum verslag : 11 februari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet), TEVENS EINDVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 januari 2015 Gegevens onderneming Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 22 juli 2014

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 december 2011 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIEZE HOLDING B.V., statutair gevestigd te Voorst en kantoorhoudende

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap 707 Brand Communications B.V., tevens handelend onder de namen BOWINGS en 707WINGS, statutair gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE STICHTING ZESDAAGSE VAN BRABANT

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE STICHTING ZESDAAGSE VAN BRABANT VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE STICHTING ZESDAAGSE VAN BRABANT Gegevens onderneming : Stichting Zesdaagse van Brabant Koophandel onder het nummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 1 Datum: 19 juni 2013 Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen Faillissementsnummer : C/05/13/476 F (rechtbank

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 5 Datum : 11 april 2014 Gegevens ondernemingen : RUITER MONTAGE B.V. mede h.o.d.n. RUITER DAKKAPELLEN statutair gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE GECONSOLIDEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN BULTERS EN BULTERS GROEP B.V.

TWEEDE OPENBARE GECONSOLIDEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN BULTERS EN BULTERS GROEP B.V. TWEEDE OPENBARE GECONSOLIDEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN BULTERS EN BULTERS GROEP B.V. EN BULTERS EN BULTERS VASTGOED B.V. EN BULTERS EN BULTERS FACILITY MANAGEMENT

Nadere informatie