Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --"

Transcriptie

1 OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: A) IAC INTERNATIONAL B.V.; B) INTERNATIONAL AVIATION COMPONENTS B.V.; C) GLOBAL AIRCREW SUPPLY B.V., D) ALUKO B.V.; E) NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR VERKEERSVLIEGERS B.V., alsmede de vennootschap onder firma: F) IAC BALLONVAARTCENTRUM V.O.F., alsmede haar vennoten, de besloten vennootschappen GLOBAL AIRCREW SUPPLY B.V. (zie sub C) en G) ADMINISTRATIEKANTOOR OLDENBURGER B.V., en de stichting H) STICHTING TOT BEHARTIGING VAN DE BELANGEN VAN OUDERS EN LEERLINGEN I.A.C., alsmede de besloten vennootschap I) DUTCH AVIATION HOLDING B.V. Uitgesproken door Rechtbanken Utrecht, Amsterdam en Almelo Faillissementsnummer(s) Rechtbank Utrecht: 02/336/337/338/339/340 02/349 Rechtbank Amsterdam: 02/381 Rechtbank Almelo: 02/228/322 Datum beschikkingen 5, 11 en 12 september 2002, alsmede 11 december 2002 Datum verslag Rechter-Commissaris Mr. M.P.P.M. van Vonderen Curator Mr. J.W. Bouman

2 I. ALGEMEEN Bij beschikking d.d. 5 september 2002 van de Rechtbank Utrecht, is de aan de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid IAC International B.V., Global Air Crew Supply B.V. en de vennootschap onder firma IAC Ballonvaartcentrum V.O.F., alle statutair en feitelijk gevestigd te (3818 GW) Amersfoort aan de De Genestetlaan nrs. 7-9, verleende voorlopige surséance van betaling ingetrokken, en zijn genoemde rechtspersonen in staat van faillissement verklaard, zulks met benoeming van Mr. M.P.P.M. van Vonderen tot rechter-commissaris en met benoeming van ondergetekende tot curator. Bij beschikking d.d. 5 september 2002 van de Rechtbank Amsterdam, is de aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Aluko B.V., statutair gevestigd te Hilversum doch feitelijk gevestigd te (3818 GW) Amersfoort aan de De Genestetlaan nrs 7-9, verleende voorlopige surséance van betaling ingetrokken en omgezet in een faillissement, zulks met benoeming van Mr. M.P.P.M. van Vonderen tot rechter-commissaris en met benoeming van ondergetekende tot curator. Bij beschikking d.d. 5 september 2002 van de Rechtbank Almelo, is de aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nederlandse Academie voor Verkeersvliegers B.V., statutair gevestigd te Enschede, doch feitelijk gevestigd te (3818 GW) Amersfoort aan de De Genestetlaan nrs 7-9, verleende voorlopige surséance van betaling ingetrokken en is genoemde rechtspersoon in staat van faillissement verklaard, zulks met benoeming van Mr. M.P.P.M. van Vonderen tot rechter-commissaris en met aanstelling van ondergetekende tot curator. Bij beschikking d.d. 5 september 2002 van de Rechtbank Utrecht is de per 6 augustus 2002 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Administratiekantoor Oldenburger B.V., statutair gevestigd te Purmerend, doch feitelijk gevestigd te (3818 GW) Amersfoort aan de De Genestetlaan nrs. 7-9, verleende voorlopige surséance van betaling ingetrokken en is voornoemde rechtspersoon in staat van faillissement verklaard, zulks met 2

3 benoeming van Mr. M.P.P.M. van Vonderen tot rechter-commissaris en met benoeming van ondergetekende tot curator. Bij beschikking d.d. 12 september 2002 van de Rechtbank Utrecht, is de aan de besloten vennootschap International Aviation Components B.V., statutair en feitelijk gevestigd te (3818 GW) Amersfoort aan de De Genestetlaan nrs. 7-9, verleende voorlopige surséance van betaling ingetrokken, en is genoemde rechtspersoon in staat van faillissement verklaard, zulks met benoeming van Mr. M.P.P.M. van Vonderen tot rechter-commissaris en met benoeming van ondergetekende tot curator. Bij beschikking d.d. 11 september 2002 van de Rechtbank Utrecht, is de stichting Stichting tot behartiging van belangen van ouders en leerlingen I.A.C., statutair en feitelijk gevestigd te (3818 GW) Amersfoort aan de Genestetlaan 9, in staat van faillissement verklaard, zulks met benoeming van Mr. M.P.P.M. van Vonderen tot rechter-commissaris en met aanstelling van ondergetekende tot curator. Bij vonnis, gewezen door de Rechtbank te Almelo d.d. 11 december 2002, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dutch Aviation Holding B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7524 PT) Enschede aan het adres Vliegveldweg 329, in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. M.P.P.M. van Vonderen tot rechtercommissaris in de Rechtbank Utrecht, rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Almelo en met benoeming van ondergetekende tot curator. De vennootschapsrechtelijke aspecten worden in hoofdstuk II van dit verslag besproken. Hoewel sprake is van faillissementen van negen verschillende rechtspersonen, worden de faillissementen gezamenlijk behandeld in verband met de nauwe verbondenheid van de (werkzaamheden in/organisatie van de) vennootschappen. Verslaglegging vindt dan ook gezamenlijk plaats. II. HISTORIE/ACHTERGRONDEN EN OORZAKEN FAILLISSEMENTEN 1. Oprichting en kapitaal vennootschappen/activiteiten (onderneming) curandae 3

4 Voor wat betreft de oprichtingsdata, de aandeelhouders, het geplaatst en gestort kapitaal en de omschrijving van de activiteiten van de betrokken rechtspersonen (sub a t/m h) verwijst de curator naar het openbaarverslag d.d. 4 september 2002, alsmede het openbaar verslag (sub g) d.d. 29 november jl. 2. Historie Voor wat betreft de historie van IAC wordt verwezen naar het openbaar verslag d.d. 17 december Financiële historie/financiering vennootschappen Zoals in eerdere verslagen vermeld leerde eerste onderzoek bij de Kamer van Koophandel dat jaarstukken van meerdere vennootschappen voor meerdere jaren niet of te laat zijn gedeponeerd. Er is sprake van een "financiële/administratieve chaos". In de afgelopen verslagperiode heeft de curator, na toestemming van de rechter-commissaris, de voormalige boekhouder van curandae de administratie laten bijwerken tot datum faillissement. Van de voormalige boekhouder heeft de curator balansen per datum faillissement ontvangen aangaande de navolgende rechtspersonen: - IAC Components B.V. - Stichting IAC - Aluko B.V. - IAC International B.V. Voor wat betreft de uitkomsten van deze bijgewerkte administratie wordt verwezen naar het hierna onder hoofdstuk 2.4 "Aanleiding/oorzaken faillissementen" vermelde, alsmede naar hetgeen onder hoofdstuk 3.9 "Bestuurdersaansprakelijkheid" staat vermeld. 4. Aanleiding/oorzaken faillissementen Voor wat betreft de oorzaken van de onderhavige faillissementen naar de mening van de heer Verduijn wordt verwezen naar het verslag d.d. 17 december

5 Zoals eerder verwoord is naar de mening van de curator met name het uitbreiden van de activiteiten van IAC buiten haar "core-business" te weten het verzorgen van vliegopleidingen, aan te merken als oorzaak van de onderhavige faillissementen. Deze activiteiten waren grotendeels verliesgevend. Bovendien werden (les)gelden van IAC(-leerlingen) voor andere activiteiten dan de vliegopleidingen gebruikt en naar andere vennootschappen doorgeleid. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator, aan de hand van de bijgewerkte administratie, de voornoemde oorzaken van de onderhavige faillissementen verder onderzocht. Uit deze balans en winst- en verliesrekening per datum faillissement blijkt dat de hiervoor genoemde mening van de curator als juist dient te worden bestempeld. Zo blijkt uit een in opdracht van de curator door de voormalige boekhouder opgesteld overzicht dat een bedrag van meer dan ,-- aan opleidingsgelden aan Stichting IAC zou zijn onttrokken. In hoofdstuk 3.9 "Bestuurdersaansprakelijkheid" zal hier nader op worden ingegaan. III. BEVINDINGEN EN WERKZAAMHEDEN AFGELOPEN VERSLAGPERIODE 1. Administratie Verwezen wordt naar hetgeen hierboven onder hoofdstuk 2.3 is verwoord ten aanzien van de afgewikkelde administratie tot datum faillissement. 2. Personeel De werknemers hebben voorschotten ontvangen en zullen op korte termijn de eindafrekening tegemoet zien. De bedrijfsvereniging heeft inmiddels de vorderingen ter verificatie ingediend. 3. Overname leerlingen/activiteiten Zoals in het vorige verslag gememoreerd heeft de curator, na verkregen toestemming van de rechter-commissaris, aan Vliegschool Rob van den Sigtenhorst B.V. de vliegschool van de IAC-groep verkocht. Ten aanzien van de in de vorige verslagen genoemde rapportageverplichtingen (waaruit een eventuele afdrachtverplichting voortvloeit) zij vermeld dat in de afgelopen verslagperiode nog immer geen concrete vooruitgang is geboekt ten aanzien van het aanbieden van een nieuwe lesovereenkomst aan de voormalige IAC-leerlingen. Er is nog immer grote belangstelling. De 5

6 curator zal in de komende verslagperiode de koper nogmaals aan haar rapportageverplichtingen herinneren teneinde te bezien in hoeverre nog een afdrachtverplichting bij de koper is ontstaan. Zoals in het vorige verslag gememoreerd zou een bedrag ad ,52 dienen te worden voldaan op de faillissementsrekening nu ex artikel 3 lid 1 en lid 2 van de statuten van de Stichting GFB-Rabo-Beek de gelden welke niet langer noodzakelijk zijn ten behoeve van de doelstelling van de stichting aan IAC International B.V. toe dienen te vloeien. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator dit bedrag nog niet ontvangen. De curator heeft de oudercommissie herinnerd aan de gemaakte afspraak en verzocht thans ommegaand voor betaling van het bedrag zorg te (laten) dragen. 4. Activa Zoals in het vorige verslag gememoreerd is, gelet op de gewenste ontruiming door de verhuurder, de bedrijfsruimte aan de Genestetlaan te Amersfoort grotendeels ontruimd. Gelet op de kosten die hiermee gemoeid zouden zijn is met de opkoper overeengekomen dat deze kosten met de opbrengsten mochten worden verrekend (derhalve met gesloten beurzen). Zoals in het vorige verslag gememoreerd is, na verkregen toestemming van de rechtercommissaris, door de curator diverse resterende activa verkocht. Voorzover relevant zijn hierna de nog lopende afwikkelingen van de verkoop van deze activa gememoreerd: - inmiddels heeft de curator een bedrag ad 2.500,-- (zijnde 2.700,-- minus 200,-- zoals vermeld in het vorig verslag) op de faillissementsrekening ontvangen ten behoeve van de tweede flightsimulator. De helft van 2.700,-- zal in de komende verslagperiode aan Lease Management Services dienen te worden voldaan. - het aan Dutch Aviation Holding B.V. toebehorend vliegtuig met registratienummer PH-LPC is verkocht, na toestemming van de rechter-commissaris, voor een bedrag ad ,-- inclusief BTW. Van dit bedrag is, gelet op de rechtsgeldige verpanding, een bedrag ad ,-- overgemaakt aan de pandhouder. Zoals in eerdere verslagen vermeld is reeds voor datum faillissement een vliegtuig van Dutch Aviation Holding B.V. verkocht. Deze kwestie is in de afgelopen verslagperiode door de 6

7 curator nader onderzocht. De koopprijs van dit vliegtuig bedroeg ,-- exclusief BTW (inclusief BTW ,82). Op de rekening van Dutch Aviation Holding B.V. is een bedrag ad ,-- ontvangen. Een bedrag ad ,95, welk bedrag koper nog tegoed had van de Nederlandse Academie voor Verkeersvliegers B.V., is verrekend met de voornoemde koopprijs. De curator zal nog een standpunt bepalen ten aanzien van deze transactie ondermeer gelet op het bepaalde in artikel 6:127 BW ex artikel 42 Fw. In de komende verslagperiode zal de bewindvoerder nader onderzoek verrichten naar de overige voor uitwinning vatbare boedelbestanddelen. 5. Passiva Als bijlage 1, 2 en 3 bij dit verslag worden de overzichten van de tot op heden ingediende preferente, concurrente en boedelvorderingen bijgesloten. Per betrokken rechtspersoon wordt in de bijlagen de totale betreffende schuldpositie vermeld. 6. Banken/Zekerheden Verwezen wordt naar de in het vorige verslag vermelde bankrelaties. Voor zover opportuun worden hierna de betreffende rekeningnummers genoemd. a) International Aviation Components B.V.: ABN Amro Bank N.V. is verzocht het saldo ad op rekeningnummer te voldoen op de faillissementsrekening. ABN Amro Bank N.V. heeft nog niet voldaan aan voornoemd verzoek en is hieraan herinnerd. b) Aluko B.V. - rekeningnummer ; De SNS Bank is d.d. 21 januari 2003 verzocht het saldo ad 81,94 te voldoen op de faillissementsrekening, hetgeen is geschied. c) Stichting tot behartiging van belangen van ouders en leerlingen I.A.C. - ING Bank, rekeningnummer ; 7

8 ING Bank te Amersfoort is verzocht het saldo ad 730,03 (valutadatum ) te voldoen door middel van overboeking op de faillissementsrekening. ING Bank heeft het saldo op datum faillissement ad 713,79 overgemaakt. d) Groepskredieten en -zekerheden: Zoals gememoreerd heeft de heer Verduijn ten tijde van de eenmanszaak IAC zijn woonhuis verhypothekeerd ter zekerheid van verstrekte financiering door ING. Voorzover bekend heeft de verdeling van de opbrengst van de executie van het verhypothekeerde goed plaatsgevonden door een rangregeling. Onbekend is voor welk bedrag welke crediteuren nog vorderingen hebben op de heer Verduijn en/of (ten gevolge van de inbreng van de eenmanszaak) op IAC International B.V. of andere betrokken vennootschappen. 7. Duurovereenkomsten/lopende verplichtingen Inmiddels zijn de bekende lopende verplichtingen en duurovereenkomsten door de curator opgezegd. Mochten nog nadere overeenkomsten aan de curator bekend worden, zullen deze uiteraard worden opgezegd. 8. Gerealiseerd actief / Faillissementsrekeningen - IAC International B.V., rekeningnummer , saldo 654,82 credit ; - I.A. Components B.V., rekeningnummer , saldo 2.647,73 credit ; - Administratiekantoor Oldenburger B.V., rekeningnummer , saldo 0,00; - I.A.C. Ballonvaartcentrum B.V., rekeningnummer , saldo 247,78 credit; - Global Air Crew Supply B.V., rekeningnummer , saldo 0,00; - Nederlandse Academie voor Verkeersvliegers, rekeningnummer , saldo ,13; - Aluko B.V., rekeningnummer , saldo 2.825,70; - Stichting tot behartiging van belangen van ouders en leerlingen I.A.C., rekeningnummer , saldo 716,45; - Dutch Aviation Holding B.V., rekeningnummer , saldo 4.721,18. 8

9 Het totaal in de onderhavige faillissementen gerealiseerde actief bedraagt : ,77 zie bijlage 4. Openbaar verslag IV- IAC c.s. 9. Bestuurdersaansprakelijkheid Zoals uit het vorenstaande moge blijken is er sprake van het ten onrechte aanwenden van lesgelden die voldaan werden aan Stichting IAC ten behoeve van overige activiteiten van de "IAC-groep" alsmede de heer Verduijn in privé. Daarnaast blijkt dat de Stichting IAC bestuurd dient te worden door een bestuur bestaande uit 3 bestuursleden. De laatste tijd voor datum faillissement was slechts de heer Verduijn bestuurder. Op deze wijze, zo lijkt het, heeft de heer Verduijn de voornoemde "onttrekkingen" uit Stichting IAC kunnen vorm geven. Het moge evident zijn dat, mede gelet op het feit dat diverse jaarstukken niet zijn gedeponeerd, alsmede gelden aan curandae zijn onttrokken de conclusie gerechtvaardigd is dat de bestuurder van curandae, uiteindelijk de natuurlijke persoon de heer N. Verduijn, aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor het deficit in de onderhavige faillissementen. Naar de curator heeft vernomen is een aantal crediteuren doende het faillissement aan te vragen van de heer N. Verduijn. Gelet hierop zou een bestuurdersaansprakelijkheid illusoir kunnen zijn. De curator wacht de komende verslagperiode af of de faillissementsaanvraag van de heer Verduijn tot het faillissement van de faillissement leidt. Alsdan zal de curator een definitief standpunt bepalen omtrent eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. Volledigheidshalve zei vermeld dat diverse crediteuren zich bij de rechter-commissaris en ondergetekende hebben gemeld teneinde te vernemen in hoeverre er strafrechtelijk aangifte wordt gedaan van het voornoemde handelen van de heer Verduijn. De curator heeft aan de rechter-commissaris en de betreffende verzoekende partijen aangegeven dat in het kader van het (civielrechtelijke) faillissement een strafrechtelijke procedure vooralsnog niet opportuun wordt geacht, doch dat een eventuele aangifte zal worden ondersteund. IV. VOORUITZICHTEN/WERKZAAMHEDEN VOLGENDE VERSLAGPERIODE 9

10 In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met de afwikkeling van de activaverkoop aan Vliegschool Rob van den Sigtenhorst B.V., alsmede het nadere onderzoek naar de bestuurdersaansprakelijkheid. Gelet op het vorenstaande, alsmede gelet op het feit dat de vorderingen van de belastingdienst en bedrijfsvereniging nog niet bekend zijn, is thans niet duidelijk wat de vooruitzichten in het onderhavige faillissement zullen zijn. Mocht evenwel een vergroting van het gerealiseerd actief niet mogelijk blijken, dan is de verwachting gerechtvaardigd dat aan geen der concurrente crediteuren een uitkering kan worden verricht. Een volgend verslag wordt geagendeerd op 1 oktober Hilversum, J.W. Bouman, curator 10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: A) IAC INTERNATIONAL B.V.; B) INTERNATIONAL AVIATION COMPONENTS

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: A) IAC INTERNATIONAL B.V.; B) INTERNATIONAL AVIATION COMPONENTS

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: A) IAC INTERNATIONAL B.V.; B) INTERNATIONAL AVIATION COMPONENTS

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 28 juli 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 28 juli 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 28 juli 2006 Gegevens onderneming : De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: A) IAC INTERNATIONAL B.V.; B) INTERNATIONAL AVIATION COMPONENTS B.V.;

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: Faillissementsnummers: 03/0195 Uitgesproken: 15 april 2003 Rechter-Commissaris: mr. G.S. Crince le Roy Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 14 december 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 14 december 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 14 december 2005 Gegevens onderneming : De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: A) IAC INTERNATIONAL B.V.; B) INTERNATIONAL AVIATION COMPONENTS

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: Faillissementsnummers: 03/164 Uitgesproken: 8 april 2003 Rechter-Commissaris: mr. A. van Dijk Curator: mr. M.I.

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: A) IAC INTERNATIONAL B.V.; B) INTERNATIONAL AVIATION COMPONENTS

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 FAILLISSEMENTSWET Verslag in de voorlopige surséance(s) van : De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: A) IAC INTERNATIONAL B.V.; B) INTERNATIONAL AVIATION

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissementen: De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: Beats Included Group B.V. Beats Included Events B.V. Beats Included Compilations

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissementen: De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: Beats Included Group B.V. Beats Included Events B.V. Beats Included Compilations

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van : de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid DE PROM-BAARN HOLDING B.V. en DE PROM-BAARN B.V., beide

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissementen: De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: Beats Included Group B.V. Beats Included Events B.V. Beats Included Compilations

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van : Bode Vastgoed B.V., Jaro Vastgoed B.V., J.J. Autosport B.V., De Maaspoort B.V., De Maaspoort Holding B.V., Sunseeker

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRONWASSER B.V., statutair gevestigd en zaakdoende

Nadere informatie

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V.

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.C. PRODUCTS B.V., statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van Bouwraad B.V.

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van Bouwraad B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van Bouwraad B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006 Gegevens onderneming : De naamloze vennootschap Digipay Nederland N.V., alsmede de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Digipay Merchants

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 februari 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 februari 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 februari 2007 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Handelsonderneming Road Runner Tyre B.V., h.o.d.n. Road Runner Tyre,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 november 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg

Nadere informatie

In dit faillissement hebben zich de afgelopen verslagperiode verder geen wijzigingen voorgedaan.

In dit faillissement hebben zich de afgelopen verslagperiode verder geen wijzigingen voorgedaan. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73 A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van :Bode Vastgoed B.V., Jaro Vastgoed B.V., J.J. Autosport B.V., De Maaspoort B.V., De Maaspoort Holding B.V., Sunseeker

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4

Activiteiten onderneming : schildersbedrijf Omzetgegevens : netto-omzet 2003: 404.000,- netto-omzet 2004: 350.000,- Personeel gemiddeld aantal : 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 juli 2005 Gegevens onderneming : Schildersbedrijf R. DE WILD B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende te (1216 SL) Hilversum aan de Franciscusweg 345B

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Internationaal transport van bloemen en planten alsmede overig geconditioneerd vervoer.

Activiteiten onderneming : Internationaal transport van bloemen en planten alsmede overig geconditioneerd vervoer. FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 16 november 2005 Ex art. 73A Fw Gegevens onderneming : Bij Beschikking d.d. 28 april 2000, gegeven door de Arrondissementsrechtbank Utrecht, nr. 00/9, is aan Franklin Tijsterman,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 september 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 september 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 8 september 2005 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VIP Lounge International B.V., statutair gevestigd te Amsterdam. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 september 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BWORKING OOST NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende

Nadere informatie

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van MaxRos Holding B.V.

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van MaxRos Holding B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Eerste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van MaxRos Holding B.V. Inzake : MaxRos Holding B.V., statutair gevestigd te Maassluis,

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: Faillissementsnummers: 03/0195 Uitgesproken: 15 april 2003 Rechter-Commissaris: mr. G.S. Grince le Roy Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 december 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 december 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 11 december 2006 Gegevens onderneming : MediaConversions B.V., statutair gevestigd te Hilversum en zaakdoende te (1211 HS) Hilversum aan de Jan van Beierenstraat

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van: -HEIJLOO & MOLKENBOER B.V.; -HEIJLOO & MOLKENBOER VERMOGENSBEHEER B.V. -SNIJDERS HYPOTHEKEN-ASSURANTIËN B.V.; -HEIJLOO

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007 OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W.L.C. HAGEN REPAIR B.V., tevens h.o.d.n. W.L.C. HAGEN REPAIR B.V., W.L.C.

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. tevens EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET tevens EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Stichting Ingrin Faillissementsnummer : 08/434 F Datum uitspraak : 5 september 2008 Curator : mr. L.I. Boes

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAEX NEDERLAND B.V. Faillissementsnummer : F 02/456 Faillissementsdatum

Nadere informatie

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Notarispraktijk Mr. P. van der Stoep B.V.

Eerste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Notarispraktijk Mr. P. van der Stoep B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Eerste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Notarispraktijk Mr. P. van der Stoep B.V. Inzake Notarispraktijk Mr. P. van

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : The Visual Identity Management Group B.V. Datum uitspraak : 28 oktober 2013 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : The Visual Identity Management Group B.V. Faillissementsnummer : C/13/13/693 F Datum uitspraak : 28 oktober 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap Bell Marketing Holding B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van : de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid DE PROM-BAARN HOLDING B.V. en DE PROM-BAARN B.V., beide

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACA COMMUNICATIEADVIESBUREAU B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACA COMMUNICATIEADVIESBUREAU B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACA COMMUNICATIEADVIESBUREAU B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACA

Nadere informatie

: 04/257 F (Rechtbank Rotterdam) en 04/214 F (Rechtbank Arnhem);

: 04/257 F (Rechtbank Rotterdam) en 04/214 F (Rechtbank Arnhem); Tiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap Stam Educatief B.V., handelend onder de naam Stam Studieboeken inzake faillissementsnummer : de

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADAD Productions B.V., gevestigd te (1078 XG) Amsterdam, aan de Zoomstraat

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boat to Business Events B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006 Gegevens onderneming : De naamloze vennootschap Digipay Nederland N.V., alsmede de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap TBO INTERNATIONAL B.V. tevens h.o.d.n. THE HOUSE OF LINGERIE Faillissementsnummer: F.02/15/338 Rechter-Commissaris:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 december 2005 Gegevens onderneming : Technisch Bedrijf De Boer Naarden B.V. Faillissementsnummer : 04.665 F Datum uitspraak : 2 november 2004 Curator : mr. J.W.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 september 2005 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MULLBEES HOLDING B.V., statutair gevestigd te Hilversum en de

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN VAN BREUGEL BREDA B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN VAN BREUGEL BREDA B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN VAN BREUGEL BREDA B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN BREUGEL BREDA

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/13/763 NL:TZ:0000001836:F001 03-09-2013 mr. R.J. Joustra mr. J.M. Marsman Algemeen Gegevens onderneming Naam gefailleerde: Pico-Bello

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 1 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 1 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 1 juli 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KLOK LOGISTICS NEDERLAND B.V., gevestigd te (6504 AC) Nijmegen, aan het

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Gegevens onderneming : Kliq Reïntegratie B.V. Faillissementsnummer : 05/61 F - Rechtbank Utrecht Datum vonnis : 9 februari 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 5 november 2012 Gegevens onderneming : Symbision B.V., statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te (3821 AD) Amersfoort aan de Printerweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2. Datum 27 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2. Datum 27 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG 2. Datum 27 mei 2014 Faillissement : Blauwe Steen B.V. Faillissementsnummer : F.05/14/80 Datum uitspraak : 21 januari 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr J.S.W. Lucassen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Triple Star Media

Nadere informatie

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

15-00002514 54312346 1 OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HUISARTSENPRAKTIJK DUSSLIER B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/181 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KLOK LOGISTICS NEDERLAND B.V., gevestigd te (6504 AC) Nijmegen, aan

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acintya B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Gegevens onderneming: : de naamloze vennootschap Avalon Holdings N.V. kantoorhoudende aan de Delftweg 96

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 7 Datum: 15 februari 2008

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 7 Datum: 15 februari 2008 OPENBAAR VERSLAG Nummer: 7 Datum: 15 februari 2008 Gegevens gefailleerden : 1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid I.C.W. CONSULTANCY B.V., statutair gevestigd te Hilversum, zaakdoende

Nadere informatie

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V.

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Werbij B.V., tevens handelend onder de naam NedCard, statutair gevestigd

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG BEHEER B.V

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG BEHEER B.V EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DG BEHEER B.V Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DG Beheer B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronday B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1022 WZ)

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Verslagnummer : 2 Datum: : 4 februari 2013 Gefailleerde : Van der Weerd Verlichting B.V. Faillissementsnummer : F 12/536 Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Zaza Stores B.V. Faillissementsnummer : 09/158 F Datum uitspraak : 10 maart 2009 Datum verslag : 11 februari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw. Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 1 Datum: 19 juni 2013 Gegevens onderneming : Column Invest B.V., statutair gevestigd te Rhenen Faillissementsnummer : C/05/13/476 F (rechtbank

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Inzake : VAN DIJK HOLDING B.V. Faillissementsnummer : C/05/13/255 F Datum faillissement : 16 april 2013 Rechter-Commissaris : Mr. P.F.A. Bierbooms Curator

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Magtrade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HJ)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 2 d.d. 6 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 2 d.d. 6 augustus 2013 K E U L E N A D V O C A T E N & N O T A R 1 A A T FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 2 d.d. 6 augustus 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris Activiteiten

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Van Gaart Autoschade BV, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1014 AS) Amsterdam aan de Isolatorweg 37,

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Inzake : UPMEDIA B.V. Faillissementsnummer : C/06/13/179 F Datum faillissement : 19 maart 2013 Rechter-Commissaris : Mr. J.S.W. Lucassen Curator : Mr. J.

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van Hakbijl B.V. Hakbijl B.V. t.h.o.d.n. Hakbijl Glas, statutair gevestigd te Lelystad en kantoorhoudende te (8211 AS) Lelystad,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Gegevens onderneming: : Thurlings Management Beheer Holding B.V., gevestigd te Rotterdam (3059 VH)

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BURO TRANSPORTOPLEIDINGEN BV, tevens handelende onder de namen: - BACE ACADEMY - BACE/BTO - BACE/EW&L

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 6 Datum : 11 maart 2016 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap BESSELING INSTALLATIE GROEP B.V., statutair gevestigd te Alkmaar, en aldaar

Nadere informatie

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van EQC Holding B.V.

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van EQC Holding B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Tweede openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van EQC Holding B.V. Inzake de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73aFAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73aFAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73aFAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VIP Lounge International B.V. Uitgesproken door : Rechtbank Amsterdam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 In verband met de verwevenheid van zaken in de faillissementen van Jacky s Handelen Productieonderneming C.V. en P.F. Snels Beheer B.V., zijn de afzonderlijke faillissementsverslagen in onderhavig verslag

Nadere informatie

Remco Meijers Holding B.V.

Remco Meijers Holding B.V. Remco 16/15/804 3 Dhr. Remco Meijers Holding B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 december 2015 Gegevens onderneming : Meijers Holding B.V., statutair gevestigd te Breukelen en blijkens KvK kantoorhoudende

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NR. 3 INZAKE DE NAVOLGENDE FAILLISSEMENTEN:

GECOMBINEERD OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NR. 3 INZAKE DE NAVOLGENDE FAILLISSEMENTEN: GECOMBINEERD OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NR. 3 INZAKE DE NAVOLGENDE FAILLISSEMENTEN: T.O.P. HOLDING B.V. faillissementsnummer: F 10/541 DRUKKERIJ STOLWIJK B.V. faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 1 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 1 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 1 september 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buitenhuis Automotive B.V. statutair gevestigd te Ugchelen en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acaday B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V.

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V. inzake : Vermeer Eemhaven Beheer B.V., statutair

Nadere informatie

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V.

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 9 Datum : 1 augustus 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap DE NIEUWE HEEREN VAN BERGEN statutair gevestigd te Bergen (Nh), eveneens

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap HUISARTSENPRAKTIJK DUSSLIER B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/181 Rechter-Commissaris: Mr. H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Jaimy Falize B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres (8231 JA) Lelystad aan De Veste 1019, ingeschreven

Nadere informatie

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : 2010 1.325.343,-

handelsbemiddeling in de verkoop van zeilboten. Omzetgegevens : 2010 1.325.343,- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 mei 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Nautical Center B.V. 817287590 Faillissementsnummer : F 11/749 Datum uitspraak : 4

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exquis B.V., statutair

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAEX NEDERLAND B.V. Faillissementsnummer : F 02/456 Faillissementsdatum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 februari 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buitenhuis Automotive B.V. statutair gevestigd te Ugchelen en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap MARTIN HAIR B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/464 Rechter-Commissaris: Mr. I.C. Prenger-de Kwant Curator:

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Verify Nederland B.V. Faillissementsnummer : 05/546F Datum uitspraak : 28 juli 2005 Curator : mr. J. Lensink Rechter-commissaris

Nadere informatie

Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V.

Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Zevende openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MAASDAK DAKBEDEKKINGEN B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.

Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Achtste openbare verslag ex artikel 73a Fw in het faillissement van Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V. Inzake : Bruidshuis Sonja Rotterdam B.V.,

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Activiteiten onderneming : werving & selectie personeel / bouwen websites EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Lab People Services B.V. Faillissementsnummer : 09/394 F Datum uitspraak : 19 mei 2009 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris

Nadere informatie