FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK) te (1013 AA) Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer Faillissementsnummer : 10/61 F Datum uitspraak : 9 februari 2010 Curator : mevrouw mr. R.A. van der Voort R-C : mevrouw mr. C.P. Lunter Activiteiten onderneming : De activiteiten van de gefailleerde onderneming zijn per 22 juli 2009 gestaakt. De daarvoor gehanteerde bedrijfsomschrijving luidde: het verrichten van crisis interventie opdrachten, management consultancy en het doorvoeren van change management opdrachten. Omzetgegevens : De curator heeft geen administratie ontvangen. Verslagperiode : 20 oktober 2012 tot en met 6 februari 2013 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 36 minuten Bestede uren Totaal : 76 uur en 30 minuten Saldo faillissementsrekening : 2.188,32 (per 11 januari 2013) Edelachtbare Vrouwe, In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel in de op het voorblad genoemde faillissement en over de bevindingen vanaf de datum waarop het faillissement is uitgesproken. Met nadruk zij erop gewezen dat dit verslag is gebaseerd op de informatie die de curator de afgelopen periode heeft ontvangen. De in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan ook nog onderwerp van nader onderzoek. Dat brengt met zich mee dat nog geen uitspraak kan worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een later stadium kan dus blijken dat gegevens moeten worden aangepast. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Zie vorig verslag. 1.2 Winst en verlies : De curator heeft tot op heden geen administratie ontvangen met betrekking tot de gefailleerde vennootschap waaruit de resultaatcijfers blijken. 1

2 1.3 Balanstotaal : De curator heeft tot op heden geen administratie ontvangen met betrekking tot de gefailleerde vennootschap waaruit de balanstotalen blijken. 1.4 Lopende procedures : Zie vorig verslag. De curator verwijst naar de eerdere faillissementsverslagen. De curator beraadt zich nog ter zake het overnemen van de procedure die thans bij het Gerechtshof op de slaaprol staat. Gelet op het feit dat de boedel thans niet over de financiële middelen beschikt om de procedure voort te zetten en uit het beslag op de woning van de wederpartij slechts een klein deel aan de boedel ten goede is gekomen, gaat de curator er vooralsnog vanuit dat de procedure niet zal worden voortgezet. In verslag 6 is vermeld dat een bedrag van 634,59 in de boedel is gevloeid, voortkomende uit een gelegd beslag op de woning van een voormalig werknemer naar aanleiding van een vonnis. Vooralsnog heeft de curator onvoldoende stukken om te concluderen dat ABN AMRO ank N.V. ter zake een rechtsgeldig pandrecht sprake heeft. 1.5 t/m 3.4 : De curator verwijst naar de eerdere faillissementsverslagen. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Zie verslag Verkoopopbrengst : 300,- (inclusief BTW). 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Ja. Werkzaamheden : Afgewikkeld. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Niet van gebleken Verkoopopbrengst : Niet van toepassing Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Andere activa 3.12 Beschrijving : Zie verslag Verkoopopbrengst : 1.200,- (inclusief BTW). Werkzaamheden : Afgewikkeld. 2

3 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Zie vorig verslag. Bij gebrek aan administratieve bescheiden kan niet worden vastgesteld of er sprake is van (nog) openstaande debiteuren. Indien zal blijken van vorderingen, zal de curator het wellicht bestaande pandrecht van ABN AMRO Bank N.V. beoordelen op rechtsgeldigheid en vervolgens eventueel in overleg treden met ABN AMRO Bank N.V. omtrent de debiteurenpost. 4.2 Opbrengst : Niet van toepassing. 4.3 Boedelbijdrage : (Nog) niet van toepassing. Werkzaamheden : Zie Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Zie vorig verslag. 5.2 Leasecontracten : Niet van gebleken. 5.3 Beschrijving zekerheden : Zie vorig verslag. 5.4 t/m 6.6 : Niet van toepassing. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Zie vorig verslag. De curator verwijst naar de voorgaande faillissementsverslagen. Nu naar mening van de curator niet aan de boekhoudplicht is voldaan, is de (indirecte) bestuurder reeds enige tijd geleden hierop aangesproken door de curator. Reeds gedurende zeer lange tijd stelt de (indirecte) bestuurder echter dat hij in een penibele financiële situatie verkeert. Ook in de afgelopen verslagperiode heeft hij ondanks diverse verzoeken en rappellen van de zijde van de curator en toezeggingen van zijn eigen zijde, ontbrekende stukken omtrent zijn financiële positie niet aangeleverd. De minnelijke regeling die de (indirecte) bestuurder reeds enige tijd geleden heeft voorgesteld, heeft de curator nog in overweging. De curator heeft de (indirecte) bestuurder te kennen gegeven dat ten bewijze van de bereidheid van de (indirecte) bestuurder om tot een minnelijke regeling te komen, een eerste betaling reeds aan de boedel dient te geschieden. Ondanks de veelvuldige toezeggingen van de zijde van de (indirecte) bestuurder om tot een betaling over te gaan, heeft de boedel tot op heden niets mogen ontvangen. De curator overweegt thans (rechts)maatregelen en is in overleg met de rechter-commissaris ter zake. 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen over de jaren 2003, 2004 en 2006 tot en met 2008 zijn niet gedeponeerd. Er is, van het tegendeel is althans niet gebleken, niet voldaan aan de ter zake het deponeren van jaarstukken geldende wettelijke verplichtingen. Deze kwestie wordt betrokken in een eventuele minnelijke regeling dan wel rechtsmaatregelen zoals genoemd onder Goedk. Verkl. Accountant : Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : 3

4 De curator is niet gebleken dat aan de stortingsverplichting is voldaan. Deze kwestie wordt meegenomen in een eventuele minnelijke regeling dan wel maatregelen zoals genoemd onder Onbehoorlijk bestuur : De constateringen als verwoord in eerdere verslaglegging alsmede hiervoor onder 7.1, 7.2 en 7.4 geven de curator aanleiding te veronderstellen dat de wijze van besturen te wensen heeft overgelaten. Nader onderzoek is (nog) niet mogelijk nu de administratie ontbreekt. 7.6 Paulianeus handelen : Nader onderzoek is (nog) niet mogelijk nu de administratie ontbreekt. Werkzaamheden : Zie 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 en Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Behoudens het salaris en verschotten van de curator vooralsnog geen. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : ,- 8.3 Pref. vord. van het UWV : 6.977, Andere pref. crediteuren : Benthem & Gratama (namens een voormalig werknemer en aanvrager van het faillissement) 8.662,12 respectievelijk 854,- in verband met kosten aanvraag faillissement. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren: , Verwachte wijze van afwikkeling: Op basis van de huidige stand van zaken zal het faillissement dienen te worden opgeheven bij gebrek aan baten. Indien een minnelijke regeling wordt getroffen dan wel rechtsmaatregelen worden genomen in verband met bestuurdersaansprakelijkheid, is een en ander wellicht anders. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : De termijn van afwikkeling van het faillissement is vooralsnog niet goed in te schatten en met name afhankelijk van afwikkeling van de kwestie ter zake de geconstateerde bestuurdersaansprakelijkheid. Indien een minnelijke regeling niet tot stand komt en er rechtsmaatregelen genomen worden, zal het faillissement in ieder geval nog enige tijd voortduren. Ook indien wel een minnelijke regeling wordt getroffen, zal waarschijnlijk 4

5 een betalingsregeling worden overeengekomen en zal het faillissement derhalve nog niet op korte termijn afgewikkeld kunnen worden. 9.2 Plan van aanpak : De komende verslagperiode zal met name in het teken staan van de bestuurdersaansprakelijkheid als genoemd onder 7.1 en verder. 9.3 Indiening volgend verslag : Opvolgende verslaglegging agendeer ik op 3 maanden na heden. Bijlagen: - Urenlijst (vertrouwelijk); - Crediteurenlijst; - Tussentijds financieel verslag; - Bankafschriften nrs 11 tot en met en

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Industriehuis Weesp

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming : Bouwen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie