FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rojan Heating Technology International B.V., statutair gevestigd te Almere, zaakdoende te (1323 VB) Almere aan de Operetteweg 44, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Faillissementsnummer : 10/15F Datum uitspraak : 12 januari 2010 Curator : mr. R.A. van der Voort R-C : mevrouw mr. C.P. Lunter Activiteiten onderneming : Als bedrijfsomschrijving in het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is opgenomen: Groothandel in verwarmingssystemen. Omzetgegevens : , ,- (proef- en saldibalans). Personeel gemiddeld aantal : Zie vorig verslag. Verslagperiode : 28 juni 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 1 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 102 uur en 24 minuten Saldo faillissementsrekening : ,55 (per 2 september 2014) Edelachtbare Vrouwe, In dit verslag rapporteert de curator over de stand van de boedel in de op het voorblad genoemde faillissement en over de bevindingen vanaf de datum waarop het faillissement is uitgesproken. Met nadruk zij erop gewezen dat dit verslag is gebaseerd op de informatie die de curator de afgelopen periode heeft ontvangen. De in dit verslag opgenomen financiële en andere informatie is dan ook nog onderwerp van nader onderzoek. Dat brengt met zich mee dat nog geen uitspraak kan worden gedaan over de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens. In een later stadium kan dus blijken dat gegevens moeten worden aangepast. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Zie vorig verslag. 1.2 Winst en verlies : Zie vorig verslag. 1.3 Balanstotaal : Zie vorig verslag. 1.4 Lopende procedures : Zie vorig verslag. Zoals vermeld in eerdere faillissementsverslagen is een procedure aanhangig bij het Hof Leeuwarden, ingesteld door een debiteur van de gefailleerde vennootschap. Het betreft het hoger beroep van een vonnis van de Rechtbank Zwolle-Lelystad, in welk vonnis de betreffende debiteur is veroordeeld tot betaling aan curanda van een bedrag van ,- in hoofdsom en de proceskosten in zowel conventie als reconventie. De curator heeft vooralsnog geen executiemaatregelen kunnen treffen omdat het vonnis van de Rechtbank niet uitvoerbaar bij 1

2 voorraad is verklaard. De hoger beroepsprocedure is door het Hof op grond van artikel 29 Faillissementwet geschorst. Aangezien de curator vooralsnog van oordeel is dat de betreffende vordering is verpand aan de Rabobank en er onvoldoende (financiële) middelen in de boedel aanwezig zijn om de procedure bij het Hof over te nemen, heeft de curator de afgelopen verslagperiode divers overleg met de Rabobank gevoerd over voortzetting van de hoger beroepsprocedure. De Rabobank beraadt zich hier thans nog op. In overleg met de Rabobank heeft de curator een voorstel gedaan aan de wederpartij voor een minnelijke regeling. Hierop is nog geen (positieve) reactie ontvangen. Indien een minnelijke regeling niet alsnog op korte termijn tot stand komt, zal de curator in samenspraak met de Rabobank beslissen of er rechtsmaatregelen genomen zullen worden. De curator is met de Rabobank een vergoeding overeengekomen voor de werkzaamheden die de curator zal verrichten voor het beoordelen van de kans van slagen van het hoger beroep. Een minnelijke regeling is niet tot stand gekomen. De curator is thans in overleg met de Rabobank over het eventueel voortzetten van de procedure in hoger beroep. In overleg met de Rabobank onderneemt de curator thans een laatste poging om tot een minnelijke regeling te komen. Het overleg met de wederpartij over een minnelijke regeling is nog gaande. 1.5 t/m 3.4 : De curator verwijst u naar de diverse voorgaande faillissementsverslagen. Nadere ontwikkelingen hebben zich niet voorgedaan. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De curator verwijst u naar de verslagen 7 en eerder. Op dit moment heeft de curator nog onvoldoende stukken om te kunnen concluderen dat de goederen, zoals aanwezig in het bedrijfspand op het adres van de gefailleerde vennootschap, geen eigendom zijn van de gefailleerde vennootschap. De curator is nog doende deze kwestie nader af te stemmen met de bestuurders. 3.6 Verkoopopbrengst : (nog) niet van toepassing 3.7 Boedelbijdrage : (nog) niet van toepassing 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : (nog) niet van toepassing Werkzaamheden : zie 3.5 Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : niet van gebleken Verkoopopbrengst : niet van toepassing 3.11 Boedelbijdrage : niet van toepassing Werkzaamheden : niet van toepassing Andere activa 3.12 Beschrijving : zie vorig verslag Het verloop van de diverse rekeningen-courant is voor de curator nog niet volledig inzichtelijk. Ten tijde van het vorige verslag had de curator om nadere stukken verzocht omtrent de rekeningen-courant waarna zij haar onderzoek zou kunnen voortzetten. Nadere onderliggende stukken zijn vervolgens van de bestuurders ontvangen. Aangezien twee van de bestuurders nog enige kwesties in de administratie wilden nagaan, hebben zij de fysieke administratie tijdelijk bij de curator opgehaald. Tot op heden heeft de curator de fysieke administratie nog niet terug mogen ontvangen en derhalve de nadere stukken inzake de rekeningen-courantverhouding en nog niet naast de fysieke administratie kunnen leggen. Het onderzoek in het verloop van de rekeningen-courant kan 2

3 vooralsnog dus nog niet verder plaatsvinden. De curator heeft de betreffende bestuurders meerdere malen verzocht om de betreffende administratie te retourneren. De curator heeft de administratie echter nog niet retour mogen ontvangen. De administratie is nog niet retour ontvangen. Volgens de betreffende bestuurders hebben zij de administratie niet meer in hun bezit. De curator heeft de betreffende bestuurders verzocht dit nogmaals na te gaan. Indien de administratie niet wordt ontvangen, kan de curator haar onderzoek niet voortzetten en zal zij haar conclusies trekken aan de hand van de stukken die zij wel in haar bezit heeft. De administratie is nog immer niet retour ontvangen. Aangezien van de betreffende bestuurders niets meer is vernomen, heeft de curator hen inmiddels gerappelleerd. Indien de administratie niet alsnog wordt ontvangen, zal de curator bezien of rechtsmaatregelen genomen zullen worden. De curator heeft inmiddels van de bestuurders mogen vernemen, echter niet de administratie mogen ontvangen. De curator is doende om te beoordelen of rechtsmaatregelen getroffen zullen worden. De gevraagde administratie is nog niet ontvangen. De curator heeft de bestuurders nogmaals de gelegenheid geboden de administratie aan te leveren. Bij gebreke hiervan overweegt de curator rechtsmaatregelen Verkoopopbrengst : Niet van toepassing Werkzaamheden : Zie Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Zie vorig verslag. In het vorige verslag is omtrent de vorderingen op een Finse partij te kennen gegeven dat de curator verwacht dat de betwisting van de verschuldigdheid niet kan worden weerlegd. In overleg met de Rabobank als pandhouder is een laatste poging ondernomen om dit bedrag te incasseren, tot op heden heeft betaling echter niet plaatsgevonden. De curator is in overleg met de Rabobank over afwikkeling van deze kwestie. In overleg met de Rabobank is besloten geen verdere maatregelen te nemen en deze kwestie derhalve als afgewikkeld te beschouwen. 4.2 Opbrengst : Niet van toepassing 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing Werkzaamheden : Afgewikkeld. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : Zie vorig verslag. 5.2 Leasecontracten : Niet van gebleken. 5.3 Beschrijving zekerheden : Zie vorig verslag. De gefailleerde vennootschap heeft alle huidige en toekomstige transportmiddelen en voorraden verpand aan de Rabobank, alsmede de vorderingen op derden. Aangezien de curator is gebleken van vorderingen op derden heeft curator overleg gevoerd met de Rabobank. Inmiddels is bevestiging ontvangen dat de resterende vordering van de Rabobank nog ,-- zou bedragen, welke vordering mogelijk nog op een van de (indirect) bestuurders zou zijn te verhalen vanwege een afgegeven borgstelling. Werkzaamheden : zie t/m 6.6 : De curator verwijst u naar de diverse voorgaande faillissementsverslagen. Nadere ontwikkelingen hebben zich 3

4 niet voorgedaan. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Zie vorig verslag. De curator verwijst u naar de voorgaande faillissementsverslagen. De curator heeft zich nog geen definitief oordeel kunnen vormen omtrent de vraag of aan de verplichting is voldaan een boekhouding te voeren die voldoet aan de in de wet gestelde eisen. Tot aan datum faillissement is de administratie gevoerd, over het jaar 2009 is geen jaarrekening opgemaakt. De curator had gehoopt ten tijde van dit verslag duidelijkheid te hebben over of de rekeningen-courant correct zijn verwerkt. Gelet op hetgeen onder 3.12 is weergegeven, kan de curator dit thans nog niet nagaan en haar definitieve oordeel over de boekhoudplicht derhalve niet geven. Indien en zodra de fysieke administratie weer retour is ontvangen van de twee bestuurders, zal de curator haar oordeel kunnen vormen. Aangezien de administratie nog niet retour is ontvangen (zie 3.12.) heeft de curator haar definitieve oordeel nog niet kunnen vormen. Indien de administratie niet op korte termijn wordt ontvangen, zal de curator zeer waarschijnlijk moeten oordelen dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. Alsdan zal de curator beoordelen of rechtsmaatregelen genomen zullen worden. Omtrent het nog niet retour hebben ontvangen van de administratie (zie 3.12) heeft de curator de betreffende bestuurders inmiddels gerappelleerd. De curator verwacht echter dat zij zal moeten concluderen dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan. De curator zal alsdan beoordelen of rechtsmaatregelen genomen zullen worden. De curator is doende de verhaalsmogelijkheden in kaart te brengen, waarna eventueel rechtsmaatregelen zullen volgen. Zie ook Depot jaarrekeningen : De curator verwijst u naar het derde faillissementsverslag. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : niet van toepassing 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Zie vorig verslag. Zoals vermeld in de eerdere verslagen is de curator van oordeel dat niet aan de stortingsverplichting is voldaan. Meerdere malen is met de drie aandeelhouders gesproken over een minnelijke regeling hieromtrent en er hebben ook enkele faillissementsverhoren plaatsgevonden. Ten tijde van het vorige verslag was de aandeelhouder Nieuwenburg Beheer B.V. nog weigerachtig een regeling te treffen met de curator. In de afgelopen verslagperiode heeft een bespreking plaatsgevonden met deze aandeelhouder en is een minnelijke regeling overeengekomen, inhoudende dat de betreffende aandeelhouder 6.000,- aan de boedel zal voldoen. Ter zake is een betalingsregeling afgesproken. De eerste twee termijnen van elk 500,- zijn door de aandeelhouder betaald, zij het met enige vertraging. Inmiddels is de derde termijn van 2.500,- vervallen en heeft betaling niet plaatsgevonden. De curator overweegt rechtsmaatregelen. Door de curator is de bestuurder nogmaals gerappelleerd en gesommeerd om tot betaling over te gaan. Ondanks de diverse rappellen aan de betreffende aandeelhouder, is hij niet tot verdere betaling overgegaan dan twee maal een bedrag van 500,-. De curator is doende te beoordelen of rechtsmaatregelen zinvol zijn. De curator heeft de betreffende aandeelhouder nogmaals gerappelleerd en een concept dagvaarding aan hem doen toekomen. De concept dagvaarding heeft er niet toe geleid dat de betreffende aandeelhouder tot betaling is overgegaan. Per heeft er nog enige correspondentie plaatsgevonden tussen de curator en de betreffende aandeelhouder, echter enige betaling is uitgebleven. 4

5 In de afgelopen verslagperiode heeft geen betaling plaatsgevonden, rechtsmaatregelen zullen zeer waarschijnlijk niet getroffen worden, aangezien de mogelijkheid tot het nemen van verhaal ontbreekt. Met de andere aandeelhouders is een betalingsregeling overeengekomen. Tot op heden hebben deze beide aandeelhouders samen een bedrag van 7.644,68 aan de boedel voldaan. De overeengekomen minnelijke regeling houdt in dat beide aandeelhouders tezamen een bedrag van ,00 aan de boedel voldoen. Gelet op de overeengekomen betalingsregeling zal het nog enige tijd duren voordat het volledige bedrag aan de boedel is voldaan. Ten aanzien van de overeengekomen betalingsregeling zijn bestuurders Hom en Kos gerappelleerd dat zij twee betalingstermijnen onbetaald hebben gelaten. De twee andere aandeelhouders dienen nog één termijn van 500,- te voldoen. De curator verwacht dit bedrag op korte termijn te mogen ontvangen. Het bedrag van 500,- is nog immer niet ontvangen. De curator heeft de betreffende aandeelhouders wederom gerappelleerd. De aandeelhouders hebben op het rappel van de curator gereageerd met de mededeling dat zij een en ander ter beoordeling nog aan de boekhouder zullen voorleggen. De curator mag hierop nog immer een reactie ontvangen. De curator heeft wederom gerappelleerd. De curator heeft het resterende bedrag van 500,- in de afgelopen verslagperiode mogen ontvangen. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : Vooralsnog niet van gebleken. 7.6 Paulianeus handelen : Vooralsnog niet van gebleken. Werkzaamheden : Zie Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Behoudens het salaris en verschotten van de curator vooralsnog geen. 8.2 Pref. vord. van de fiscus : 1.848,- 8.3 Pref. vord. van het UWV : 6.083, Andere pref. crediteuren : A.H.J. Heemskerk 5.326,94, Evenementenhal Gorinchem B.V. 776,27 (3:288a BW). 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren: , Verwachte wijze van afwikkeling: Gelet op het huidige boedelactief zal het faillissement opgeheven worden vanwege de toestand van de boedel. Indien de minnelijke regelingen met de aandeelhouders (alsnog) worden nagekomen dan wel rechtsmaatregelen soelaas bieden, bestaat er wellicht enig vooruitzicht voor de preferente schuldeisers. Gelet op het thans gerealiseerde boedelactief zal het faillissement opgeheven worden wegens gebrek aan baten. Werkzaamheden : *** 5

6 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : De termijn van afwikkeling van het faillissement is vooralsnog niet goed in te schatten. De afwikkeling van de lopende procedure, de stortingsverplichting van de aandeelhouders en (nader) onderzoek inzake de rekeningcourantverhoudingen en de boekhoudplicht zal nog enige tijd in beslag nemen. De curator kan het faillissement thans nog niet afwikkelen, vanwege de diverse openstaande kwesties. Indien besloten zal moeten worden tot rechtsmaatregelen inzake de kwesties omtrent de stortingsverplichting en de boekhoudplicht en/of indien besloten wordt de procedure in hoger beroep tegen de debiteur voort te zetten, zal afwikkeling nog enige tijd op zich laten wachten. De curator hoopt ten tijde van het volgende verslag duidelijk te hebben of rechtsmaatregelen genomen zullen worden. Indien inzake diverse kwesties besloten wordt dat er geen rechtsmaatregelen getroffen kunnen worden, kan het faillissement ten tijde van het komende verslag worden afgewikkeld. Indien wel rechtsmaatregelen genomen zullen worden, zal afwikkeling nog enige tijd op zich laten wachten. De pogingen om de diverse kwesties minnelijk op te lossen vergen meer tijd dan verwacht. Indien geen rechtsmaatregelen getroffen zullen worden, kan het faillissement naar verwachting in een van de komende verslagperiodes worden afgewikkeld. Indien wel rechtsmaatregelen genomen zullen worden, is dit anders. 9.2 Plan van aanpak : De komende verslagperiode zal met name in het teken staan van het nader incasseren van de overeengekomen betalingstermijnen inzake de minnelijke regelingen met de aandeelhouders omtrent de stortingsverplichting dan wel het eventueel opstarten van rechtsmaatregelen. Voorts zal de curator haar onderzoek inzake de rekeningcourantverhoudingen voortzetten indien en zodra zij de fysieke administratie van de twee bestuurders retour heeft mogen ontvangen. De komende verslagperiode zal met name in het teken staan van het incasseren van de laatste termijn inzake de minnelijke regeling met 2 van de aandeelhouders en het beoordelen of rechtsmaatregelen jegens de andere aandeelhouder zinvol zijn. Voorts zal de curator duidelijk worden of de fysieke administratie nog in haar bezit zal komen en kan zij vervolgens een oordeel vormen over de boekhoudplicht en de rekening-courantverhoudingen. Verder zal nader overleg met de Rabobank plaatsvinden over de procedure die loopt bij het Hof Leeuwarden. De curator zal in de komende verslagperiode bezien of in de diverse lopende kwesties rechtsmaatregelen genomen dan wel voortgezet zullen worden. De curator zal de hierboven genoemde werkzaamheden voortzetten. 9.3 Indiening volgend verslag : 3 maanden na heden. Werkzaamheden : *** Bijlagen: - Crediteurenlijst; - Urenlijst (vertrouwelijk); - Tussentijds financieel verslag; - Kopie bankafschriften 2014: 7 t/m 10 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 18 juli 2014 Nummer: 2 Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap ERESSEN B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, feitelijk gevestigd te (1332 EC) Almere aan de Damsluisweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INDUSTRIEHUIS WEESP B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Industriehuis Weesp

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 Gegevens onderneming : Synchronicity/Design B.V., gevestigd te (2012 NH) Haarlem aan de Wagenweg 98 zwart Insolventienummer : F12/533

Nadere informatie