OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAEX NEDERLAND B.V. Faillissementsnummer : F 02/456 Faillissementsdatum : 15 oktober 2002 Rechter Commissaris : mr. A. van Dijk Curator : mr. J.W. Bouman Verslagnummer : 1 Datum verslag : 30 oktober 2002 De curator doet onderstaand verslag van zijn eerste bevindingen en tot op heden verrichte werkzaamheden in het onderhavige faillissement. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de inhoud van dit verslag voor een belangrijk deel is gebaseerd op door de bestuurder van curanda - de heer J.W. H. Lankreijer - verstrekte informatie, welke voor zover opportuun nog nadere verificatie behoeft. I. ALGEMEEN Bij vonnis van de Rechtbank te Amsterdam d.d. 15 oktober 2002 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Paex Nederland B.V., statutair gevestigd te Hilversum, voorheen zaakdoende te (8255 PA) te Swifterbant, thans zaakdoende te (3861 RJ) Nijkerk aan de Nijverheidstraat 39-A in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. A. van Dijk tot Rechter Commissaris en met aanstelling van mr. J.W. Bouman tot curator. II HISTORIE/ACHTERGRONDEN Doelomschrijving Curanda kent als doelomschrijving de in en verkoop van kunstgras, het renoveren en schoonmaken van kunstgrasvelden, het transporteren, opslaan en recyclen van kunstgras, zand en andere bij de renovatie vrijkomende stoffen /goederen en deze verhandelen. Medio 2000 is curanda zich tevens gaan bezighouden met het verzorgen van transport voor derden. Vennootschapsrechtelijke aspecten

2 De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Flevoland onder nummer Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ,04. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt ,97. Algemene historie Bij vonnis d.d. 12 juni van de Rechtbank Arnhem is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Paex Manegebodems B.V. in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. B.J. Engberts als Rechter Commissaris en met aanstelling van mr. J.W. Bouman als curator. Paex Manegebodems B.V. was afnemer van curanda van tot vezels vermalen kunstgrasvelden, welke gemengd met zand, een stabiele ondergrond voor zogenaamde paardrijbakken biedt. Dit procédé is goedgekeurd door NOC NSF; het octrooi hierop wordt gehouden door J.W.H. Lankreijer. Door het faillissement van Paex Manegebodems werd de afzet van de kunstgrasvezels gefrustreerd, hetgeen leidde tot een dalende omzet bij curanda. Bij gebrek aan afnemers van de vezels is de verwerking van kunstgrasvelden tijdelijk gestaakt. De activiteiten van curanda bestonden, naast de verwijdering en verwerking van oude kunstgrasvelden, uit het verrichten van transportwerkzaamheden voor derden. De Belastingdienst te Lelystad heeft bodembeslag gelegd onder curanda, waarna d.d. 20 september 2002 een openbare verkoop van de activa heeft plaatsgevonden. Als gevolg hiervan kon curanda haar bedrijfsactiviteiten niet voortzetten en heeft zij, met behulp van haar advocaat, mr. J. Galama, haar eigen faillissement aangevraagd. Financiële historie curanda De exploitatie van curanda is verliesgevend. Aan ondergetekende ter handgestelde financiële stukken geven in de kern het navolgende financiële beeld (in euro s): Netto-omzet Resultaat na Eigen vermogen belastingen

3 (64.409) De daling van het resultaat is onder meer te wijten aan een stijging van de bedrijfskosten (personeel, huisvesting, verkoopkosten) en rentelasten. Administratie De administratie van curanda werd door curanda zelf uitgevoerd met behulp van FBC registeraccountants te Zeewolde. De laatst gedeponeerde jaarstukken zijn van Door de accountant zal een slotbalans per datum faillissement worden opgesteld. III AANLEIDING/OORZAKEN FAILLISSEMENT Zoals uit het vorenstaande moge blijken hebben naar zeggen van de directie met name de navolgende ontwikkelingen tot het faillissement geleid: - Het faillissement van afnemer Paex Manegebodems B.V. - Het bodembeslag en de openbare verkoop door de fiscus. De curator zal dit nader onderzoeken, waarbij voornamelijk gelet zal worden op de doelmatigheid van de bedrijfsvoering. IV SITUATIE VANAF FAILLISSEMENTSDATUM/EERSTE MAATREGELEN Bedrijfsvoering/personeel Op datum faillietverklaring waren bij curanda achttien werknemers in dienst. Met betrekking tot twee werknemers was sprake van een arbeidsconflict. Na verkrijging van de benodigde toestemming van de Rechter Commissaris is d.d. 24 oktober 2002 alle werknemers het ontslag aangezegd. De kunstgrasactiviteiten van curanda waren feitelijk gestaakt. Mevrouw Lankreijer, dochter van de bestuurder, is voornemens de transportactiviteiten van curanda voort te zetten. Hieromtrent is nog geen akkoord bereikt met de curator. Curator heeft moeten ervaren dat sinds datum faillissement nog transportwerkzaamheden worden verricht. Vooralsnog is onduidelijk of dit voor rekening van curanda geschiedt.

4 Afwikkeling duurovereenkomsten - huur Voor zover bekend huurde curanda opslagruimten voor onverwerkte kunstgrasvelden in Swifterbant aan de Kolk (verhuurder Hegro Transport B.V.) alsmede in Olst en Oosterwolde. De onderhavige huurovereenkomsten zijn door de curator bij curanda opgevraagd en zullen per ommegaande worden opgezegd. Met betrekking tot het bedrijfspand aan de Nijverheidsstraat te Nijkerk zou de huurovereenkomst per 1 oktober 2002 zijn overgenomen door ITR B.V. i.o. - lease Nu curanda zich ondermeer bezighield met transport voor derden, is er sprake van een groot aantal leasecontracten van trekkers, opleggers en dergelijk materieel. Uit de jaarstukken over het boekjaar 2001 blijkt van een aantal lease goederen. Curanda is om aanvullende informatie verzocht, nu niet inzichtelijk is welke voertuigen eigendom zijn van curanda en welke geleased zijn. Opgemerkt zij dat meerdere leasevoertuigen in beslag genomen zijn door de Belastingdienst. Zowel de Lage Landen Lease B.V., Debis Lease als ING Bank N.V. hebben de lease overeenkomsten per datum faillissement opgezegd. Zodra de curator inzicht heeft in de bestaande lease overeenkomsten zullen deze worden opgezegd. - verzekeringen Curanda had een kredietverzekeringsovereenkomst met Gerling NCM, welke door laatstgenoemde per datum faillissement is beëindigd. Een overzicht van de overige overeenkomsten is opgevraagd. Procedures Er zou sprake zijn van ten minste 1 (incasso)procedure waarin curanda is betrokken. Er is sprake van een strafrechtelijk onderzoek door het ministerie van VROM naar de opslag in Swifterbant. Na bestudering van de onderliggende stukken zal de curator zijn standpunt in deze bepalen. Fiscus Zoals gememoreerd heeft de fiscus bodembeslag gelegd onder curanda. Onder de beslagen goederen bevinden zich naar alle waarschijnlijkheid eigendommen van derden.

5 Door Lankreijer Beheer B.V. is een beroepschrift ingediend tegen het beslag op een aantal opleggers, deze zouden eigendom zijn van laatstgenoemde. Daarnaast zijn een aantal leasegoederen vrijgegeven. Naar zeggen van bestuurder zou er melding zijn gedaan van betalingsonmacht. Diversen Voor de bedrijfsverplaatsing door curanda van Nijkerk naar Swifterbant zou curanda recht hebben op een subsidie ad ,--. Deze subsidie is tot op heden niet ontvangen. De curator zal dit nader onderzoeken. V ACTIVA Bij curanda zijn enkele, voor uitwinning vatbare, goederen aangetroffen. In de loodsen in Swifterbant en Olst is een voorraad verwijderde kunstgrasvelden aanwezig. In het bedrijfspand van curanda in Nijkerk is door de curator enig klein materieel, gereedschap en kantoorinventaris aangetroffen. Banken De banken zijn inmiddels in kennis gesteld van het faillissement. Curanda hield een rekening aan bij de ING Bank N.V. onder nummer Het saldo op deze rekening bedraagt thans ,32 debet. Aan de bank zijn de volgende zekerheden verstrekt: - Stil pandrecht op de debiteuren, (de registratie van de laatste pandlijst gedateerd 14 oktober 2002 is nagevraagd), - Stil pandrecht op voorraden en inventaris, - Afsluiting van een ING Bank risicopolis op het leven van de heer J.W.H. Lankreijer ad ,--, - Hoofdelijke medeschuld verbintenis van J.W.H. Lankreijer Beheer B.V., - Achterstelling van een vordering van J.W.H. Lankreijer Beheer B.V. groot ,-- Deelnemingen Voor zover bekend heeft curanda geen deelnemingen. Debiteuren

6 De debiteuren zijn verpand aan de ING Bank. Met laatstgenoemde is overeengekomen dat de curator de debiteuren incasso ter hand neemt, tegen een vergoeding van 10 % van de opbrengst. De curator heeft de debiteuren d.d. 29 oktober 2002 aangeschreven. VI PASSIVA Zodra de volledige adressenlijst van de bekende crediteuren is ontvangen, zal worden overgegaan tot inkennisstelling. Als bijlagen 1 en 2 zijn bijgesloten de lijsten van respectievelijk de boedel en concurrente crediteuren die tot op heden hun vordering hebben ingediend. VII FAILLISSEMENTSREKENING Het saldo van de faillissementsrekening aangehouden bij de Kas Bank N.V. te Amsterdam, onder rekeningnummer bedraagt per datum verslag nihil. VIII WERKZAAMHEDEN KOMENDE VERSLAGPERIODE De komende verslagperiode zal de curator zich voornamelijk richten op het in kaart brengen van de activa en passiva van curanda. Daarnaast zal getracht worden inzicht te verkrijgen in de periode voorafgaand aan het faillissement, de financiering, de lopende procedure(s) en voornamelijk de doelmatigheid van de bedrijfsvoering. Het is prematuur uitspraken te doen over de vooruitzichten voor de crediteuren in het onderhavige faillissement. Het opvolgende verslag wordt door de curator geagendeerd op 30 januari Hilversum, 30 oktober 2002, Mr. J.W. Bouman, curator

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TalentLeaders B.V. tevens h.o.d.n. B.M.C. Uitgesproken

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.;

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van: - STONE FASHION (HOLDING) B.V.; - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; - STONE FASHION FINANCE B.V.; - C/F/M/CONCEPTS B.V.;

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

Dit is een gecombineerd verslag. Het dient ter informatie aan belanghebbenden in de faillissementen van:

Dit is een gecombineerd verslag. Het dient ter informatie aan belanghebbenden in de faillissementen van: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 juli 2008 Gegevens onderneming : Kleihold B.V. Ten Klei Grafische Nabewerking B.V. Delta Mail B.V. Faillissementsnummer : F. 151/2008 F. 152/2008 F. 153/2008 Datum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 Gegevens onderneming : Bouwmaatschappij Niron B.V. ( Niron ) Faillissementsnummer : 05.133 F Datum uitspraak : 9 maart 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Hierna: Ciccolella. Hierna: Flower Plant Partners. Hierna: F.P.P. Services. Hierna: Klarak

Hierna: Ciccolella. Hierna: Flower Plant Partners. Hierna: F.P.P. Services. Hierna: Klarak FAILLISSEMENTSVERSLAG Geconsolideerd faillissementsverslag nummer 2 d.d. 19 juli 2013 Gegevens Ondernemingen : aansprakelijkheid Ciccolella Holding International B.V., statutair gevestigd te Aalsmeer,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie