FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73AFw Nummer: 11 Datum: 30 mei 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73AFw Nummer: 11 Datum: 30 mei 2006"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73AFw Nummer: 11 Datum: 30 mei 2006 Gegevens onderneming : Heijloo & Molkenboer B.V. : Heijloo & Molkenboer Vermogensbeheer B.V. : Snijders Hypotheken-Assurantiën B.V. : Heijloo & Molkenboer Assurantiën B.V. : Kiewiet en Schulting Makelaardij in Onroerende Goederen B.V. : Globe Assurantiën B.V. : Heijloo & Molkenboer Middelburg vof : Heijloo & Molkenboer Maastricht B.V. : Makelaardij O.G. Harry van Gerwen B.V. : Heijloo & Molkenboer Riskmanagement B.V. Faillissementsnummers : F; F; F; F; F; F; F; F; F; F Datum uitspraak : ; ; ; ; ; ; ; ; ; Curator : Mr. J.W. Bouman R-C : Mevrouw Mr. K.D. van Ringen Dit verslag dient ter verschaffing van informatie aan schuldeisers en belanghebbenden. Aan de inhoud van dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit verslag wordt eveneens gepubliceerd op publicaties/faillissementen. Activiteiten onderneming : Financiële diensten: Vermogensbeheer; fiscaal advies; assurantiën; makelaardij en corporate finance. Omzetgegevens : Zie Eerste Verslag d.d. 10 juli 2001 Personeel gemiddeld aantal : Zesentwing Verslagperiode : september mei 2006

2 Bestede uren in periode september 2005 mei 2006 : 26,50 (zie specificatie) 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie 1.2 Winst en verlies 1.3 Balanstotaal 1.4 Lopende procedures De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Heijloo & Molkenboer Exploitatie B.V.; Mr. J.A. van Dijken Beheer B.V. en Heijloo Beheer B.V. alsmede de heer J.A. van Dijken en de heer H. Heijloo, zijn een procedure aangevangen contra Delta Lloyd N.V.; Samod Assurantiën B.V. en de heer P. van Weerdenburg, voor de rechtbank te Amsterdam. Hiernaast is er een procedure aangevangen door Martens c.s. contra Delta Lloyd c.s. en is een procedure aangevangen door Dekker c.s. contra Delta Lloyd c.s. In deze laatste procedure hebben Delta Lloyd N.V., Samod Assurantiën B.V. en de heer Paul van Weerdenburg, Mr. J.M. van Dijken Beheer B.V., Heijloo Beheer B.V., Jan Anna van Dijken en Henk Heijloo, in vrijwaring geroepen. De procedures die worden gevoerd voor de Rechtbank Amsterdam zijn gevoegd. Curator heeft kennis genomen van het grootste deel van deze processtukken. Met overige procedures is curator onbekend. Naar verluidt vinden er op 12 en 19 oktober 2006 pleidooien plaats in deze procedures. 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur

3 1.7 Oorzaak faillissement 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement : Aantal in jaar voor faillissement : Datum ontslagaanzegging : 14 maart 2001; 29 maart 2001 en 28 juni 2001 Financiële diensten: Vermogensbeheer, fiscaal advies; assurantiën; makelaardij; corporate finance. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving

4 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren

5 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) ABN.Amrobank N.V. heeft een vordering ingediend op Heijloo & Molkenboer B.V. De vordering is opgenomen in de crediteurenoverzichten. 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten Curator doet onderzoek in de administratie van curandae. Met name de financiering door ABN.Amrobank N.V. en de uitwinning door ABN.Amro van haar zekerheden, vormt nog onderwerp van onderzoek. 6. Doorstart / voortzetten

6 Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Bij curator is vooralsnog niets gebleken omtrent het niet voldoen aan de boekhoudplicht 7.2 Depot jaarrekeningen Bij curator is niet gebleken omtrent het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen.

7 7.3 Goedk. Verklaring Accountant De accountant van curandae, Schipper Accountants te Goes, heeft de jaarstukken van Heijloo & Molkenboer Vermogensbeheer B.V. opgesteld en hierin geen melding gemaakt van een met ABN.Amrobank N.V. overeengekomen rente- en saldocompensatie-regeling. De directie van curanda Heijloo & Molkenboer Vermogensbeheer B.V. stelt zich op het standpunt dat de accountant geheel op de hoogte was van deze regeling. De accountant stelt zich op het standpunt dat een rentecompensatie niet behoeft te worden vermeld in de jaarrekening en dat zij met een saldocompensatieregeling niet op de hoogte was. Ter gelegenheid van het hiervoor gememoreerde onderzoek door curator in de administratie van curandae, zal duidelijkheid ontstaan ter zake de toepassing van de rente/saldocompensatie-regeling door ABN.Amrobank N.V. Afhankelijk van deze uitkomsten zal nader actie worden ondernomen. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Heijloo & Molkenboer B.V ,00 : Heijloo & Molkenboer Vermogensbeheer B.V. : 2.489,63

8 : Snijders Hypotheken-Assurantiën B.V. : Heijloo & Molkenboer Assurantiën B.V. : ,21 : Kiewiet en Schulting Makelaardij in Onroerende Goederen B.V. : 5.082,25 : Globe Assurantiën B.V. : Heijloo & Molkenboer Middelburg vof : Heijloo & Molkenboer Maastricht B.V. : 332,45 : Makelaardij O.G. Harry van Gerwen B.V. : Heijloo & Molkenboer Riskmanagement B.V. : 6.030, Preferente vorderingen : Heijloo & Molkenboer B.V ,75 : Heijloo & Molkenboer Vermogensbeheer B.V. : ,12 : Snijders Hypotheken-Assurantiën B.V. : 3.682,88 : Heijloo & Molkenboer Assurantiën B.V. : ,32 : Kiewiet en Schulting Makelaardij in Onroerende Goederen B.V. : ,69 : Globe Assurantiën B.V. : Heijloo & Molkenboer Middelburg vof : Heijloo & Molkenboer Maastricht B.V.

9 : ,90 : Makelaardij O.G. Harry van Gerwen B.V. : ,64 : Heijloo & Molkenboer Riskmanagement B.V. : , Concurrente vorderingen : Heijloo & Molkenboer B.V ,84 * : Heijloo & Molkenboer Vermogensbeheer B.V. : ,92 : Snijders Hypotheken-Assurantiën B.V. : ,36 : Heijloo & Molkenboer Assurantiën B.V. : ,73 : Kiewiet en Schulting Makelaardij in Onroerende Goederen B.V. : ,75 : Globe Assurantiën B.V. : Heijloo & Molkenboer Middelburg vof : 7.015,14 : Heijloo & Molkenboer Maastricht B.V. : ,96 : Makelaardij O.G. Harry van Gerwen B.V. : 6.214,96 : Heijloo & Molkenboer Riskmanagement B.V. : ,30 * In de afgelopen periode heeft NN nog een restant pensioenpremievordering ad 411,69 ingediend van een voormalig werknemer.

10 8.4 Verwachte wijze van afwikkeling Gelet op het huidige voorhanden actief en de positie van de diverse crediteuren zal, voorzover al een uitkering aan crediteuren kan plaatsvinden, slechts een uitkering aan de boedelcrediteuren kunnen worden gedaan en in het geval van Heijloo & Molkenboer Vermogensbeheer B.V. mogelijk aan de preferente crediteuren. De omvang van het actief zal mede afhankelijk zijn van de uitkomsten van het onderzoek naar de geldstroom met ABN.Amrobank N.V. en de rechtmatigheid hiervan alsmede de uitkomst van de procedures als eerder in dit verslag omschreven. Activa Saldi faillissementsrekeningen per 1 mei 2006 Heijloo & Molkenboer B.V ,74 : Heijloo & Molkenboer Vermogensbeheer B.V. : ,43 : Snijders Hypotheken-Assurantiën B.V. : 6.374,27 : Heijloo & Molkenboer Assurantiën B.V. : 2.183,93 : Kiewiet en Schulting Makelaardij in Onroerende Goederen B.V. : ,90 : Globe Assurantiën B.V. : Heijloo & Molkenboer Middelburg vof : 0,0 : Heijloo & Molkenboer Maastricht B.V. : 3.588,27 : Makelaardij O.G. Harry van Gerwen B.V. : 8.057,72 : Heijloo & Molkenboer Riskmanagement B.V. : 9.825,07

11 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement / Plan van aanpak Heijloo & Molkenboer B.V. Curator is tot de conclusie gekomen dat aan Veska B.V. en/of wijlen de heer Wijnants een optierecht ter zake aandelen in het aandelenkapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mmore B.V. toekomt en/of toekwam. Getuigen zijn in deze gehoord en een nadere analyse van de procedurele mogelijkheden is gemaakt. Overleg vond plaats met Mr. J.C. Houthoff, curator van wijlen de heer R. Wijnants. Naar verwachting zal binnen afzienbare tijd definitieve besluitvorming plaatsvinden aangaande deze kwestie. Op grond van art. 19A lid 4 boek II BW, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heijloo & Molkenboer B.V. Oegstgeest ontbonden. Besluitvorming dient plaats te vinden omtrent ontbinding c.q. het faillissement van de overige deelnemingen van curanda, te weten Heijloo & Molkenboer s-hertogenbosch B.V., ABC Participatie B.V. en Heijloo & Molkenboer Fund Management B.V. Tevens wordt door curator de uitkomst van de procedures, gememoreerd onder 1.4., afgewacht. Heijloo & Molkenboer Vermogensbeheer B.V. Op 20 januari 2005 heeft de verificatievergadering plaatsgevonden. Curator is voornemens om tussentijds uit te delen aan de boedelcrediteur en, na overleg, mogelijk partieel aan de (hoog) preferente crediteuren. Inmiddels is een voorstel tot, partiële, uitdeling gedaan aan de Rechter- Commissaris.

12 Delta Lloyd Filmfonds Curator houdt de mogelijkheid tot het treffen van rechtsmaatregelen contra Delta Lloyd Bank N.V. open. 9.2 Indiening volgend verslag De rechter-commissaris heeft bepaald dat verslaglegging kan plaatsvinden op zes maanden termijn: Ultimo november Hilversum, 30 mei 2006 Mr. J.W. Bouman Curator

C/vl/S/ Derks Star Busmann

C/vl/S/ Derks Star Busmann C/vl/S/ Derks Star Busmann FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73AFw Nummer: 12 d.d. 29.L2.2OO6 Gegevens onderneming Fai ll issementsnu m mers Datum uitspraak Curator R-C Heijloo & Molkenboer B.V. Heijloo &

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 14 februari 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 14 februari 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 14 februari 2005 Gegevens onderneming : Heijloo & Molkenboer B.V. : Heijloo & Molkenboer Vermogensbeheer B.V. : Snijders Hypotheken-Assurantiën B.V. : Heijloo & Molkenboer

Nadere informatie

CîVI/S/ Derks Star Busmann

CîVI/S/ Derks Star Busmann CîVI/S/ Derks Star Busmann FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73AFw Nummer 14 d,d. O8.O8.2OO8 Gegevens onderneming Fai issementsn u m mers Datum uitspraak Curator R-C Heijloo & Molkenboer Vermogensbeheer B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006 Gegevens onderneming : De naamloze vennootschap Digipay Nederland N.V., alsmede de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Digipay Merchants

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex art. 73A Fw nr. 7 d.d. 10 november 2006 Gegevens onderneming : De naamloze vennootschap Digipay Nederland N.V., alsmede de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 23 augustus 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 23 augustus 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 23 augustus 2005 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Bouwers B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Bussum.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 28 juli 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 28 juli 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Datum: 28 juli 2006 Gegevens onderneming : De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: A) IAC INTERNATIONAL B.V.; B) INTERNATIONAL AVIATION COMPONENTS B.V.;

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 maart 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum en

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007

OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007 OPENBAAR VERSLAG Nummer: 5 Datum: 19 april 2007 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W.L.C. HAGEN REPAIR B.V., tevens h.o.d.n. W.L.C. HAGEN REPAIR B.V., W.L.C.

Nadere informatie

Derde openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Derde openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 21 mei 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAVOLONERO B.V., handelend onder de naam SALSA-VERDE, ingeschreven bij

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 april 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 april 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 9 april 2010 Gegevens onderneming : Henk Bloemendal Transport B.V., vestigingsadres: 7021 LN Zelhem, Banninkstraat 9 Faillissementsnummer : 09/414 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 6 juli 2012 Gegevens onderneming: Stichting Beheer Participatie Gelden ( Stichting ). Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 januari 2012 Gegevens onderneming : Atak Uitzend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 september 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 september 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 september 2006 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GRAND WILD & GEVOGELTE B.V., statutair gevestigd te Utrecht, zaakdoende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

: Weerwat B.V. : 27231077

: Weerwat B.V. : 27231077 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 juni 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Weerwat B.V. : 27231077 Faillissementsnummer : C/09/15/278 Datum uitspraak : 12 mei

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juni 2015 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Baska Group B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24333814, gevestigd te Apeldoorn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 juni 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 juni 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 juni 2015 Rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eg Vastgoed B.V. Faillissementsnummer :

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Financiële holding/beheermaatschappij Omzetgegevens : Nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 24 september 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens onderneming Hoppen-Boudewijn Beheer BV (kvk: 20079786) Faillissementsnummer F.02/12 / 951 Datum uitspraak 16 oktober 2012 Mr J.A.

Gegevens onderneming Hoppen-Boudewijn Beheer BV (kvk: 20079786) Faillissementsnummer F.02/12 / 951 Datum uitspraak 16 oktober 2012 Mr J.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 8 ste verslag Datum 29 mei 2015 Gegevens onderneming Hoppen-Boudewijn Beheer BV (kvk: 20079786) Faillissementsnummer F.02/12 / 951 Datum uitspraak 16 oktober

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 januari 2012 Gegevens ondernemingen : A. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: DBC Kunststof Kozijnen B.V. vestigingsadres: 7151 HT Eibergen,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 11 mei 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 11 mei 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bij jou thuis B.V. 28085710 Faillissementsnummer : F12/314 Datum uitspraak : 24 april

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1. inzake het faillissement van: Combi-Connect-International B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1. inzake het faillissement van: Combi-Connect-International B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 1 inzake het faillissement van: CombiConnectInternational B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 18 februari 2014

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 9 Datum : 6 maart 2015 Datum laatste verslag : 4 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf van der Meij B.V. statutair gevestigd te Leiden,

Nadere informatie

Verslagperiode : 26-11-2013 t/m 31 december 2013 Bestede uren in verslagperiode : 1,5 uur Bestede uren totaal : 8,4 Saldo boedelrekening 11.

Verslagperiode : 26-11-2013 t/m 31 december 2013 Bestede uren in verslagperiode : 1,5 uur Bestede uren totaal : 8,4 Saldo boedelrekening 11. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 januari 2014 Gegevens onderneming : H&W Bouw (vennootschap onder firma) Inschrijvingsnummer handelsregister : 27333308 Faillissementsnummer : C/09/13 /

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 februari 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 februari 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 februari 2011 Gegevens onderneming : Van der Hoorn Onroerend Goed B.V te Ter Aar Faillissementsnummer : F.11/70 Datum uitspraak : 25 januari 2011 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 8 november 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 8 november 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 8 november 2011 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R.F.A. van Kampen B.V. Faillissementsnummer : 11/355

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21 mei 2013 Mr. L.B.A.

Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21 mei 2013 Mr. L.B.A. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Vierde openbare verslag Datum 1 juli 2014 Gegevens onderneming Hertenroep Monumenten BV (kvk: 12061840) Faillissementsnummer F. 02/13/494 Datum uitspraak 21

Nadere informatie