We gaan anders denken over hulp en zorg. Het moet beter, meer afgestemd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We gaan anders denken over hulp en zorg. Het moet beter, meer afgestemd"

Transcriptie

1 Uitgave SVH: 6 e jaargang, nr. 3-5 sept Senioren krant Themakrant ZORG Voorwoord van de redactie Eind 2012 hebben we in de Seniorenkrant een vragenlijst opgenomen. De reacties hierop zijn gebruikt om de leesbaarheid van de krant te verbeteren. Een andere belangrijke aanbeveling was: geef één keer per jaar een krant rond een bepaald thema uit. Het resultaat ervan is dat u nu een Seniorenkrant met een eigen inhoud in handen heeft. Hierin staan we stil bij de consequenties van de nieuwe regelgeving met betrekking tot het thema ZORG. De laatste maanden is er in alle kranten, maar ook op radio en tv informatie verspreid waarin het accent gelegd wordt op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Het is géén vanzelfsprekendheid meer dat we kunnen leunen op de zorgvoorzieningen van de overheid en de eigen gemeente. Daar kan wel worden aangeklopt, maar dan zal eerst in eigen omgeving gekeken moeten worden wie de eerste hulp bij een zorgvraag kan verlenen. Met een lastig woord wordt dat de kanteling in de zorg genoemd. Anders denken We gaan anders denken over hulp en zorg. Het moet beter, meer afgestemd op de mensen, minder bureaucratisch en bovendien voordeliger. Uitgangspunt is wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet (meer) kunnen. Zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor je eigen leven, zo nodig samen met je familie, vrienden en bekenden. Als professionele hulp nodig is, wordt deze goed op elkaar afgestemd, maar ook op de vrijwillige hulp. Eén zorgverlener is daarvoor eindverantwoordelijk. Een bekende term daarvoor is één gezin, één plan. Het rijk draagt vanaf 2015 een aantal zorgtaken over naar de gemeenten ( decentralisatie ). Gemeenten staan dichter bij inwoners en kunnen daardoor beter en efficiënter de zorg op maat organiseren. Om dat voor elkaar te krijgen heeft de gemeente Hilvarenbeek de hulp van haar inwoners hard nodig. De regeling die voor senioren het meest van belang, is de Met deze themakrant ZORG willen we u op de eerste plaats houvast geven. Het thema wordt door verschillende partijen ingevuld. Die partijen zijn allemaal betrokken bij het Gecoördineerd Overleg (GO; zie pag. 7) waaraan door de Seniorenraad leiding wordt gegeven. Een breed samengestelde redactiecommissie (Carla Lardee, Jacqueline van den Acker, Jacqueline Soetens, Rob van Buuren en ondergetekende) heeft nagedacht over de inhoud. De totale opzet en inhoud is het resultaat van een vruchtbare samenwerking met elkaar. Bij dat overleg is ook de gemeente betrokken. De themakrant biedt in hoofdlijnen actuele informatie. Als redactie hebben we ons met plezier met de opdracht bezig gehouden. Wij horen graag van u hoe deze informatie bij is binnengekomen. Stuur ons een mailbericht met uw reactie vitaalhilvarenbeek.nl). Henk van der Loo, voorzitter SVH Via haar nieuwe site wil de gemeente Hilvarenbeek haar inwoners op de hoogte houden van belangrijke veranderingen en de stand van zaken. AWBZ. Omdat dit een breed werkterrein is, beperken we ons tot een selectie die summier op pagina 2 staat. Deze andere manier van kijken naar hulp en zorg sluit goed aan bij de toekomstvisie van Hilvarenbeek ( Belangrijke waarden die zijn vastgesteld voor de toekomstige ontwikkelingen van Hilvarenbeek zijn: eigen verantwoordelijkheid, gemeenschapszin, kleinschaligheid, samenwerking en kwaliteit. AWBZ Langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten wordt nu betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Elke Nederlander kan hier een beroep op doen. Op die manier hoeft niemand hoge kosten te maken als er dure verpleging, verzorging of behandeling nodig is. Het kabinet wil de AWBZ ingrijpend hervormen om zorg in de toekomst betaalbaar te houden. De gemeente moet vanaf 2015 een aantal taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen. Het gaat om ondersteuning, begeleiding (bijvoorbeeld bij het organiseren van het huishouden) en verzorging thuis. Je kunt denken aan hulp bij het aan- en uitkleden, wassen etcetera. Deze vormen van hulp en zorg liggen in het verlengde van taken die de gemeente nu al heeft (uitvoering van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, zorgen voor vervoer en aanpassen van woningen voor mensen met beperkingen Ontwikkelingen De nieuwe wetten zijn nog volop in ontwikkeling. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog een groot aantal besluiten nemen. Meer informatie Via de site wil de gemeente Hilvarenbeek haar inwoners op de hoogte houden van belangrijke veranderingen en de stand van zaken. Voor meer informatie over de nieuwe wetten over de AWBZ: www. rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wet-bijzondere-ziektekosten-awbz. Tekst: Gemeente Hilvarenbeek

2 Veelgestelde vragen over de AWBZ Onderstaande antwoorden op veelgestelde vragen geven de wijze weer waarop de verpleging, zorg of behandeling NU georganiseerd is. Deze kan in de nabije toekomst er totaal anders uit komen te zien. Pagina 2 Welke zorg valt onder de AWBZ? Vergoed wordt langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking. Het gaat om beperkingen door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Voor de meeste AWBZ-zorg is een indicatie nodig. U kunt kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). AWBZ-zorg met indicatie Voor de volgende soorten zorg en ondersteuning vanuit de AWBZ is een indicatie nodig: Persoonlijke verzorging: bijvoorbeeld hulp bij het douchen, aankleden of naar het toilet gaan. Verpleging: zoals wonden verzorgen of injecties geven. Begeleiding: begeleiden van activiteiten; dagopvang valt hier ook onder. Behandeling: zoals revalidatie of de behandeling van een chronische ziekte. Langdurig verblijf in een zorginstelling: zoals wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Kortdurend verblijf in een zorginstelling: maximaal 3 etmalen per week. Voorbeeld: een thuis wonend gehandicapt kind gaat enkele keren per week naar een instelling om de ouders te ontlasten. AWBZ-zorg zonder indicatie Er zijn ook vormen van AWBZ-zorg waar geen indicatie voor nodig is. Bijvoorbeeld als het gaat om vaccinaties of zwangerschapsafbreking. Heeft u zorg nodig omdat u zintuiglijk gehandicapt bent (bijvoorbeeld blind of doof)? Dan heeft u ook geen indicatiebesluit nodig. AWBZ-zorg: in natura of zelf regelen Heeft u een indicatie voor zorg uit de AWBZ? Dan kunt u die zorg op 2 manieren regelen: Kiezen voor zorg in natura. De zorgaanbieder bepaalt dan hoe u de zorg krijgt waar u recht op heeft. Zelf regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Welke zorg valt niet onder de AWBZ? Gebruikelijke zorg: Is minder dan 3 maanden zorg nodig? Dan kan iemand binnen uw eigen gezin of huishouden u helpen bij de dagelijkse verzorging. Mantelzorg: Als u langer dan 3 maanden zorg nodig heeft. Is er (tijdelijk) geen mantelzorg mogelijk? Dan kunt u wel AWBZ-zorg aanvragen. Hulpmiddelen en voorzieningen: Huishoudelijke hulp, rolstoelen en aanpassingen aan de woning vallen onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dit wordt uitgevoerd door de gemeente; zij bepaalt hoe. Ziekenhuisverblijf/opname: Dit wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet. Woont u in een AWBZ-instelling en wordt u tijdelijk in een ziekenhuis opgenomen? Dan stopt de AWBZvergoeding. U heeft weer recht op AWBZ-zorg zodra u teruggaat naar de AWBZ-instelling. Hoe een AWBZ-indicatie aan te vragen? Voor zorg uit de AWBZ is een zogenaamde AWBZ-indicatie nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U vraagt dit aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Hulp bij aanvraag AWBZ-indicatie Op de site van CIZ staat hoe u een indicatie aanvraagt en wat er daarna gebeurt. Bij het invullen hiervan kan een organisatie als MEE, een zorginstelling of de huisarts u helpen. AWBZzorg is ook aan te vragen op de site Regelhulp. CIZ beslist over indicatie Om een beslissing te kunnen nemen verzamelt het CIZ informatie over u. Zoals over uw gezondheid en uw huishouden. Zij bekijkt wat u zelf nog kunt doen en welke hulp u nu al krijgt van familie, vrienden of buren. Als u recht heeft op AWBZzorg, stuurt het CIZ het indicatiebesluit naar u en naar het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor helpt u een zorgverlener te vinden : indicatie aanvragen bij instelling Bent u 80 jaar of ouder en wilt u in een instelling gaan wonen? Dan kunt u rechtstreeks een indicatie aanvragen bij de AWBZ-instelling waar u naar toe wilt. De instelling beoordeelt of u in aanmerking komt voor AWBZ-zorg en stelt het CIZ op de hoogte. Het CIZ doet geen onderzoek en stuurt u alleen het indicatiebesluit. Meer zorg nodig: herindicatie Het kan zijn dat u in de loop van de tijd meer zorg nodig heeft dan in uw indicatiebesluit staat. Vraag dan het CIZ of uw zorgaanbieder om een herindicatie. Dit kan ook als u minder zorg nodig heeft. Wanneer ben ik verzekerd voor de AWBZ? De AWBZ dekt medische kosten die niet onder de zorgverzekering vallen en die voor bijna niemand te betalen zijn. Woont of werkt u in Nederland? Dan bent u hiervoor bijna altijd verzekerd. U betaalt de premie voor de AWBZ via uw loon of uitkering of direct aan de fiscus. Dit is een vast % van uw inkomen. Eigen bijdrage AWBZ-zorg Als u hiervan gebruikmaakt, betaalt u ook een eigen bijdrage. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar betalen dit niet. De hoogte hangt af van uw leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling. Het CAK berekent uw eigen bijdrage AWBZ en stuurt u hiervoor een rekening. Niet verzekerd voor AWBZ Woont u in het buitenland? Dan bent u meestal niet verzekerd voor de AWBZ. Hier zijn uitzonderingen op. Woont u nog maar pas in Nederland? Dan kan er een wachttijd zijn om gebruik te maken van AWBZ-zorg. Een eigen bijdrage betalen bij verblijf in een AWBZ-instelling? Woont u in een AWBZ-instelling en bent u 18 jaar of ouder? Dan moet u een eigen bijdrage betalen. De rest van de kosten wordt betaald uit de AWBZ. U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Hoogte eigen bijdrage Er zijn 2 soorten eigen bijdragen voor zorg met verblijf in een AWBZ-instelling: Lage eigen bijdrage: Dit betaalt u tijdens de eerste 6 maanden van uw verblijf. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af welke bijdrage u betaalt. De lage eigen bijdrage is minimaal 152 respectievelijk maximaal 797,80 per maand. Hoge eigen bijdrage: Is maximaal 2.189,20 per maand. Bij de berekening houdt het CAK er rekening mee dat u zak- en kleedgeld overhoudt. De hoogte van de eigen bijdrage hangt ook af van: aantal personen in uw huishouden, uw verzamelinkomen en dat van uw partner en uw indicatie. Hogere eigen bijdrage bij veel vermogen Het kabinet heeft per de eigen bijdrage voor de AWBZ verhoogd voor mensen met eigen vermogen. CAK berekent eigen bijdrage Het CAK berekent dit voor 2013 op basis van uw inkomen over U ontvangt maandelijks een factuur met het te betalen bedrag. U kunt ook zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor zorg met verblijf op de site van CAK. Maar dit kan afwijken van hetgeen u uiteindelijk moet betalen. Moment waarop eigen bijdrage ingaat? U betaalt dit vanaf het moment dat u: in een instelling wordt opgenomen. de sleutel krijgt voor uw kamer in een zorginstelling. naar het verpleeghuis kunt (als u in het ziekenhuis ligt en op een plek wacht). 18 jaar oud wordt (als u al in een AWBZinstelling verblijft). Verblijf dat niet onder AWBZ valt Niet al het verblijf in een zorginstelling valt onder de AWBZ. Wordt u bijvoorbeeld opgenomen in een ziekenhuis, revalidatie-instelling of instelling voor de geestelijke gezondheidszorg? Dan is het 1 e jaar voor rekening van de Zorgverzekeringswet. Soms moet u daar een eigen bijdrage voor betalen. Informeer bij uw zorgverzekeraar. Meer informatie Voor info bezoek onze site of die van het rijk Tekst: Rijksoverheid

3 Meedoen in de zorg zowel thuis als buitenshuis Pagina 3 De meeste mensen die binnen Thebe/De Clossenborch wonen zijn hier gekomen door bij de receptie informatie te vragen. De receptioniste verwijst hen door naar de zorgadviseur. Wil je namelijk kunnen wonen in het verzorgings- of verpleeghuis dan zal er een indicatie gesteld moeten worden. Deze indicatie stelt de zorgadviseur vast door middel van een vragenlijst. Dit betekent concreet dat voor 2013 geldt opname vanaf zzp (zorg zwaarte pakket) 3 en vanaf 2014 alleen nog opname vanaf zzp 4. Cliënten met een lichtere zorgvraag komen dus niet zonder zorg te zitten, maar kunnen gebruik maken van de thuiszorg (Thebe werkt momenteel met wijkgerichte thuiszorgteams). Ook Thebe breed wordt hier het landelijk uitgezette beleid in gevolgd. Binnen de Clossenborch wordt zorg zonder behandeling (verzorgingshuis), zorg met behandeling (verpleeghuis), dagbesteding en dagverzorging aangeboden. Binnen het verpleeghuis nemen wij mensen op met lichamelijke- (somatische) en geestelijke (psychogeriatrie) problematiek. Wij bieden ook een kleinschalig wonen vorm aan voor mensen met psychogeriatrische problemen. de muren van een zorginstelling te wonen. De drempel tot opname wordt daardoor lager. Uiteraard zijn er 24 uur per dag zorgprofessionals aanwezig zodat wanneer nodig altijd de juiste zorg geboden kan worden. Wij hechten eraan dat bewoners in de Clossenborch met plezier wonen en zich thuis voelen. Meedenken, in wat zinvol is voor iemand persoonlijk of voor een groep, is dus van groot belang. We moeten het samen doen om te komen tot een goed en fijn resultaat. In de Clossenborch zijn veel vrijwilligers actief. Zij schenken onder meer koffie in het restaurant, zij begeleiden activiteiten, zijn betrokken bij individuele begeleiding van cliënten en nog veel meer. Vrijwilligers zijn onmisbaar bij het realiseren van een fijn en vertrouwd woonklimaat waarin onze cliënten zich thuisvoelen. Wanneer iemand op de wachtlijst komt maar al wel zorg, begeleiding of dagstructuur nodig heeft, kan er thuiszorg worden ingezet of kan er gebruik worden gemaakt van de dagverzorging. Deze vorm van opvang maakt het mogelijk om bijvoorbeeld de mantelzorger een aantal dagdelen in de week te ontlasten van zorg waardoor iemand langer thuis kan blijven wonen. Dat biedt ook de mogelijkheid om iemand te laten wennen aan hoe het voelt om binnen Uitgangspunt is dat een cliënt zelf de touwtjes in handen houdt. Daarom stimuleren wij onze cliënten in het behoud van hun zelfstandigheid: wat clienten nog zelf kunnen doen ze nog zelf, zo lang mogelijk. Waar nodig wordt hulp geboden door een mantelzorger, vrijwilliger, een professionele zorgverlener of een combinatie daarvan. De tendens is in plaats van zorgen voor, zorgen dat. De plaats van de mantelzorger en vrijwilliger wordt steeds belangrijker in het geheel, de zorgprofessional komt steeds meer in een coördinerende rol. De Clossenborch wil graag haar deuren openzetten voor de gemeenschap van Hilvarenbeek en omliggende kernen zodat er geen afstand meer is tussen wat buiten en binnen de zorginstelling gebeurt en er optimaal en op maat gebruik gemaakt wordt van elkaars mogelijkheden. Tekst: Thebe/De Clossenborch Stroomschema: bij wie moet je waarvoor zijn? Stap 1 Hulpvraag: U zoekt hulp. Waar kunt u die hulp aanvragen? Stap 2 Aanvraag voor hulp: Voor welke hulp* kunt u in aanmerking komen? * Als het om een Wmo-voorziening gaat waarvoor een indicatie nodig is, dan wordt in de meeste gevallen een indicatiestelling (vaststelling van de zorgbehoefte en toekenning van hulp) uitgevoerd. NU: Als u een probleem heeft neemt u contact op met de gemeente, het CIZ of een andere zorgorganisatie. Hier krijgt u een aanvraagformulier, voor professionele ondersteuning of een voorziening, dat u invult en terugstuurt. TOEKOMST: U gaat eerst na wat u of mensen in uw omgeving voor u kunnen betekenen. Als dit onvoldoende is, doet u een aanvraag voor professionele zorg of een voorziening. NU: Bij de gemeente kunt u terecht voor: hulp bij het huishouden, vervoer, rolstoelen en woningaanpassingen. Bij het CIZ* voor AWBZ zorg: begeleiding, zorg en verpleging en voor opname in een verzorging- of verpleeghuis. TOEKOMST: Voor alle zorg en ondersteuning die u nodig heeft zolang u thuis woont meldt u zich bij de gemeente en haar samenwerkingspartners. Dit geldt niet voor medische zorg en verpleging. Dit krijgt u via de huisarts. Opname in een verzorgings of verpleeghuis blijft in de AWBZ. U vraagt hiervoor een ZZP aan bij het CIZ. Hulp bij het huishouden vervalt waarschijnlijk voor de meeste mensen als voorziening vanuit de gemeente. * Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ): verzorgt de indicatiestelling voor de AWBZ en soms (in opdracht van gemeente) voor de Wmo. Stap 3 Onderzoek: Hoe wordt beoordeeld voor welke hulp u in aanmerking komt? NU: Tijdens een huisbezoek of telefoongesprek wordt - mede op basis van medische gegevens - beoordeeld of u recht heeft op zorg of ondersteuning. TOEKOMST: Tijdens een huisbezoek wordt door een consulent uw situatie in kaart gebracht. Samen met u wordt besproken welke oplossingen mogelijk zijn. Gezamenlijk wordt afgesproken wat u zelf kunt doen, wat mensen in uw omgeving voor u kunnen betekenen en welke aanvullende professionele zorg of ondersteuning noodzakelijk is. Stap 4 Beslissing: Wat is de uitkomst van uw hulpvraag? NU: De uitkomst van het onderzoek wordt beschreven in een beschikking (gemeente) of indicatiebesluit (CIZ). Dit is de beslissing die de gemeente of het CIZ heeft genomen over uw aanvraag. Hierin staat of de ondersteuning wordt toegekend, in welke vorm, voor hoeveel uur en voor welke duur. TOEKOMST: U ontvangt een besluit waarin aangegeven staat welke afspraken met u zijn gemaakt. De exacte werkwijze is afhankelijk van wettelijke bepalingen die nu nog niet bekend zijn. Stap 5 Levering: In welke vorm ontvangt u uw hulp? NU: Bij een aanvraag voor hulp geeft u aan in welke vorm u deze ondersteuning wil ontvangen. U kunt kiezen uit Zorg in Natura of een Persoonsgebonden Budget (PGB). Bij Zorg in Natura wordt de gevraagde hulp geregeld door de zorginstelling die u heeft gekozen als voorkeursaanbieder. Bij een PGB krijgt u van de gemeente een geldbedrag waarvoor u ondersteuning of bepaalde voorzieningen kunt inkopen. U bent vrij om te kiezen door wie en wanneer die ondersteuning geleverd wordt. Voor hulp bij het huishouden bestaat ook de mogelijkheid van een voucher - een soort tegoedbon - die u kunt inleveren bij een zorgaanbieder. TOEKOMST: De mogelijkheid voor het aanvragen van een PGB of Zorg in Natura blijft waarschijnlijk bestaan. De inhoudelijke veranderingen zijn afhankelijk van wettelijke bepalingen die nu nog niet bekend zijn. Tekst: Gemeente Hilvarenbeek

4 Pagina 4 Ik woon hier fijn met de zekerheid van zorg dichtbij Wanneer u permanente zorg nodig heeft en thuis wonen helaas niet meer mogelijk is, kunt u terecht bij woonzorgcentrum Thebe De Clossenborch in Hilvarenbeek. We bieden er verzorging, verpleging en begeleiding voor mensen met lichamelijke klachten of dementie. Daarnaast zijn er in De Clossenborch verzorgingshuisappartementen en aanleunwoningen. Meer informatie? Bel (013) of kijk op Soms kunt u wel wat hulp gebruiken Wij denken graag met u mee Wij kunnen: U adviseren hoe u uw opvoedingsvragen of kwesties met uw partner, familie of buurt kunt aanpakken U bijstaan om het overlijden van een dierbare, ziekte of arbeidsongeschiktheid te verwerken Met u werken aan zelfvertrouwen, omgaan met anderen, omgaan met stress en eenzaamheid U ondersteunen bij het oplossen van problemen op school of bij het werk U ondersteunen de balans te vinden tussen uw inkomsten en uw uitgaven Juvans is gevestigd in de Schoolstraat 38 te Hilvarenbeek (Starrebos). Voor meer informatie, vragen en aanmelden bel ons centrale nummer of bezoek U ondersteunen om snel en doelgericht te handelen om huiselijk geweld te stoppen Kosteloos, voor iedereen en zonder verwijzing

5 Ketenzorg: samenwerken ten dienste van de cliënt Pagina 5 Op het gebied van zorg, welzijn en wonen zijn in Nederland verschillende instellingen en organisaties actief, zoals de specialist, de huisarts, de wijkverpleegkundige, thuiszorg, de gemeente, de maatschappelijk werker en de mantelzorger. Al deze instanties gaan de komende jaren (nog) meer samenwerken. Dat is nodig om de hulp en ondersteuning van burgers die dat nodig hebben beter te laten aansluiten bij hun individuele wensen en behoeften. Een eenvoudig voorbeeld maakt duidelijk wat de bedoeling is van ketenzorg. Een bejaarde weduwe, die nog thuis woont en zich goed kan redden, wordt getroffen door een hersenbloeding. Na een kort verblijf in het ziekenhuis is de vraag: hoe nu verder? Hoe kan de zorg in het ziekenhuis het beste worden overgedragen aan de zorg door de huisarts en wijkverpleegkundige. En vervolgens: hoe wordt in aansluiting daarop de mantelzorg of thuiszorg georganiseerd. Is de terugkeer naar de eigen vertrouwde omgeving mogelijk? En zo ja, zijn dan speciale voorzieningen of bijzondere ondersteuning nodig? Te denken valt aan huishoudelijke hulp, thuiszorg voor opstaan/naar bed gaan en persoonlijke verzorging, hulp bij medicijngebruik, aanpassing van de woning, aanschaf scootmobiel enz. En wie regelt dat dan? Want de cliënt krijgt in zo n situatie met uiteenlopende personen en instanties te maken die allemaal een stuk(je) van de ondersteuning en begeleiding voor hun rekening nemen. Zoals de huisarts, wijkverpleegkundige, thuishulporganisatie en de gemeente. En die hebben allemaal hun eigen regels en krijgen geld uit verschillende potjes. Het spreekt voor zich dat al die professionals goed moeten samenwerken, hun activiteiten onderling afstemmen en informatie uitwisselen, zodat de cliënt snel en optimaal geholpen wordt. In het bovenstaande voorbeeld is er van uitgegaan dat de betrokken dame naar huis terugkeert. Dat is geen toevalligheid. Het beleid van de overheid is er op gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ook wel omschreven als de cliënt moet zelf de regie houden. Er worden hoge eisen gesteld aan verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis. De overheid wil op die manier op de groeiende kosten van de gezondheidszorg besparen. Om diezelfde reden zal meer een beroep worden gedaan op mantelzorgers. Dat zijn familieleden, vrienden, buren of kennissen die een deel van de zorg op zich nemen. Want in het nieuwe beleid van de overheid is professionele hulp- of begeleiding niet meer in alle gevallen een vanzelfsprekend recht. Mantelzorg zal daarom een gestructureerde en georganiseerde schakel moeten worden in de ketenzorg. Ketenzorg beperkt zich daarom niet tot professionele zorgverleners, maar gaat ook over lokale organisaties als bijvoorbeeld Steunpunt mantelzorg, Contour, KBO, Stichting Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek en Platform Gehandicaptenbeleid. Het is opdracht aan alle partijen door goede organisatie, samenwerking en afstemming het aanbod aan voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en wonen in Hilvarenbeek op peil te houden. Bij de uitvoering van de Wmo krijgt B&W gevraagd en ongevraagd advies van de Wmo Participatieraad. In deze raad zitten vertegenwoordigers van Beekse belangenorganisaties. Voor meer informatie over de Wmo Participatieraad kunt u contact opnemen met de secretaris Beitske Feldbrugge ( ). Of kijk op de website nl. Tekst: Participatieraad/Emmanuel Naaijkens Inwoners van Hilvarenbeek praten mee over zorg in de toekomst! Op 13 augustus j.l. ging de gemeente Hilvarenbeek tijdens een speciaal georganiseerde bijeenkomst in gesprek met haar inwoners. Op de druk bezochte avond werden reacties, meningen en ideeën verzameld over de manier waarop de zorg in de toekomst moet worden georganiseerd. Met deze inspirerende input kan de gemeente nu aan de slag om beleid te ontwikkelen voor de extra zorgtaken die zij vanaf 2015 overneemt van de Rijksoverheid. Samen zorgen voor Dat de zorg in de toekomst belangrijk is voor iedereen, bleek ook uit de opkomst. De diverse kernen en doelgroepen uit de gemeente waren goed vertegenwoordigd. Wethouder Roks opende de avond en gaf aan dat de gemeente pro-actief wil zijn in de veranderende wereld om ons heen, maar dat de inbreng van de inwoners essentieel is om dat op een passende manier te doen. We moeten er samen voor zorgen dat we in 2015 klaar staan om de zorg op een goede manier in te vullen. Een aandachtig gehoor bij het verhaal over zorg van dagvoorzitter Gerry Leijten. Zorgtaken naar de gemeente Een beleidsmedewerkster van de gemeente vertelde over de zorgtaken die vanaf 2015 onder haar verantwoordelijkheid gaan vallen: AWBZ, jeugdzorg en de nieuw te vormen participatiewet. De aanwezigen werden aan de hand van de informatie door de enthousiaste gespreksleider ook direct aan het denken gezet met enkele vragen. Wist u bijvoorbeeld dat er binnen de gemeente ruim 900 mensen zijn die thuis zorg/ondersteuning vanuit de AWBZ of Wmo nodig hebben? Of dat het met maar liefst 350 kinderen uit de gemeente niet zo goed gaat en dat zij extra ondersteuning moeten krijgen? En dat er nu 210 mensen gebruik maken van regelingen als bijstand, arbeidsongeschiktheid en re-integratie? Het waren cijfers die door het publiek niet altijd juist werden ingeschat en wel wat ogen openden. Een conclusie van één van de bezoekers was dan ook: We moeten veel doen met weinig middelen. Theaterduo zet publiek aan het denken De manier waarop we nu omgaan met de zorg en de manier waarop we erover na moeten gaan denken, werd op een luchtige en vermakelijke manier door een theaterduo gevisualiseerd. We kunnen er wel veel over praten, aldus de wethouder: maar het is beter om het te beleven. De gespeelde scènes waren gebaseerd op het verhaal van familie Van Beek die door de gemeente in het leven geroepen is om de veranderingen duidelijk te maken. In vier korte stukjes werden de thema s betaalbare zorg, goede zorg, meedoen in de maatschappij en onze jeugd onder de aandacht gebracht. Belangrijke bouwstenen Na de theaterstukjes werd het publiek ingedeeld in groepen om te praten over de thema s. Er werd flink gediscussieerd en reacties zijn verzameld op grote posters met rode en groene kaders. De rode kaders gaven ruimte aan de nadelen en aandachtspunten en de groene kaders werden volgeschreven met de voordelen en ideeën om de zorg op een nieuwe manier vorm te gaan geven. Vervolg Dat er met deze inbreng zeker iets gedaan zal worden, verzekerde wethouder Roks: Het zijn belangrijke bouwstenen om het beleid verder in te vullen. Hij bedankte de inwoners voor hun inzet en gaf aan dat waarschijnlijk in november het nieuwe beleid wordt gepresenteerd. Hij sloot de avond af door iedereen een winkelwagenmuntje uit te reiken: Voor uzelf en om ook eens een boodschap te doen voor de buurvrouw die misschien wat moeilijker ter been is. Tijdens de verdere voorbereiding op de nieuwe taken zullen we vaker met onze inwoners aan de slag gaan. Houdt u de site daarom goed in de gaten! Ook via kunt u op de hoogte blijven. Tekst: Gemeente Hilvarenbeek

6 Pagina 6 Hoe werken huisarts en praktijkondersteuner samen aan de module 'Ouderen in de praktijk'? Donderdagochtend tijdens mijn spreekuur werd ik gebeld door de assistente: mevr. Bettie was gevallen. Zij is met haar dochter naar de praktijk gekomen. Ze heeft een wond aan haar hoofd en zit met een handdoek in de behandelkamer. Moeder en dochter zijn erg geschrokken. In de behandelkamer tref ik mevrouw Bettie (78 jaar) aan, ik ken haar als een vriendelijke dame die ik niet vaak zie; zij heeft haar man 3 jaar geleden verloren aan een longziekte. In die periode van zijn ziekbed spraken we elkaar regelmatig, maar nadien ben ik haar eigenlijk uit het oog verloren. Ik zie haar wel eens wandelen in het dorp, dan loopt ze met een stokje, we zwaaien dan vriendelijk naar elkaar. De dochter begint meteen te vertellen, ze had boodschappen gedaan voor moeder. Dat doet ze elke week en omdat de sleutels van het appartement onder in de tas zaten, heeft ze tegen haar gewoonte in, aangebeld. Ze hoorde moeder aankomen en riep nog dat zij het was en toen hoorde ze een harde klap, moeder gaf een gil. Snel heeft ze toen de boodschappentas omgedraaid, de sleutels gevonden, de deur geopend en daar lag moeder, met een flink bloedende wond op het hoofd. Ze zijn beiden erg ontdaan. Ik behandel de wond. Het valt gelukkig erg mee: een klein sneetje bij de wenkbrauw. Doordat mevrouw Bettie bloedverdunners slikt blijft het wat langer bloeden. Een zwaluwstaartje en een tijdelijk drukverband doen het bloeden stoppen. Er zijn geen tekenen van andere verwondingen. Mevrouw Bettie vertelt wel dat ze de laatste weken vaker gevallen is. Een keer s nachts toen ze moest plassen; toen kon ze net op tijd weer terug naar bed. En een andere keer tijdens verjaardagsvisite. Het was erg warm in de kamer en bij het opstaan werd ze heel licht in het hoofd en viel ze bijna om. De dochter vertelt dat ze zich zorgen maakt omdat ze ziet dat moeder zich steeds vaker vastpakt aan de tafel of stoelen als ze loopt. De vraag is nu: zou het hier om een kwetsbare patient gaan? De huisarts vindt het de moeite waard om dat te onderzoeken. De reden hiervoor: recent vallen, alleenwonend en het gebruik van meer dan 5 medicijnen. Om die reden vraagt de huisarts aan de praktijkondersteuner om de patiënt een TFI in te laten vullen. TFI staat voor: Tilburgse Frialty Indicator: een vragenlijstje (15 vragen in 3 leefdomeinen: lichamelijk-, psychisch- en sociale domein) die de patient zelf kan invullen, samen met de mantelzorger of met de praktijkondersteuner. Deze vragenlijst geeft bij een score van 5 of meer aan dat het om een kwetsbare patient gaat. De ingevulde TFI laat zien dat mevrouw. Bettie meer dan 5 items scoort en dat is reden om verder onderzoek te doen. In de volgende Seniorenkrant (verschijnt 12 december) bericht ik meer daar over! Dit wordt vervolgd...! Tekst: mevr. Rens Henquet, huisarts De KBO Hilvarenbeek/Esbeek/Biest-Houtakker in Elckerlyc Binnenkort is het zover: Hilvarenbeek krijgt een eigentijds centrum voor culturele activiteiten en voor maatschappelijke ontmoetingen. We mogen er van overtuigd zijn dat dit nog beter dan het oude Elckerlyc het talent, de creativiteit en de energie in en rond onze dorpen doet opbloeien. De voorzieningen als klimaatbeheersing, geluid, licht- en communicatietechniek zijn prima! Eigenlijk zijn de kansen nu nòg beter: in nieuw Elckerlyc is ook plaats voor ontmoetingen van mensen en instellingen. De belangrijkste organisaties op het gebied van cultuurbeoefening: Muziekschool, Bibliotheek, Werckwinkel en de zeer vele amateurverenigingen kunnen alle hiervan gebruik maken. Het kan niet anders dan dat deze ontmoetingen inspiratie bieden voor nieuwe en versterkte cultuuruitingen! De KBO Hilvarenbeek/Esbeek/Biest-Houtakker is blij met nieuw Elckerlyc. Er is in verleden veel gebeurd inzake de huisvesting van de KBO. Daarin is veel tijd en energie gaan zitten. Wij willen daarop niet te veel terugkijken; wij richten de blik op de toekomst. De KBO verheugt zich op de ontmoetingen met de medegebruikers en is vast van plan daar een betekenisvolle bijdrage aan te leveren. De KBO wil niets liever dan zoveel mogelijk zijn activiteiten in Elckerlyc onderbrengen. De buitensport, zoals jeu de boules, trimmen en fietsen blijft natuurlijk in de open lucht. Het koor Zang en Vriendschap voelt zich thuis in de Clossenborch en wil daar blijven. We constateren wel dat bij het ter perse gaan van deze Seniorenkrant dat de onderhandelingen over de gebruikscondities nog niet echt zijn begonnen. Belangrijkste onderwerpen zijn de laagdrempeligheid voor alle senioren en de huurcontracten. Deelnemers aan de KBO-activiteiten mogen overigens gerust zijn: we hebben voor alle activiteiten een plan B uitgewerkt, zodat ze zeker door kunnen gaan. We gaan er echter vanuit dat dat niet nodig zal zijn. De KBO zet er op in overeenstemming te bereiken: we geloven zeer in de waarde van één accommodatie voor culturele en maatschappelijke activiteiten. Wij vertrouwen op een constructief overleg op basis van de gemaakte afspraken en stellen ons positief op. We hopen hetzelfde van de andere partijen. Als het allemaal doorgaat (en daar gaan we voor), dan zal de KBO de volgende activiteiten in Elckerlyc ontplooien: Biljartcompetitie Bingo Bridge Carnaval Computercursussen (wat later) Dag van de Ouderen Dammen en schaken Educatieve activiteiten Handwerken Inloopmiddagen Kerstviering Koersbal Regionaal Seniorenorkest Rikken en Jokeren Tai Chi Toneel Vrijwilligersmiddag Daarnaast krijgt de KBO een huiskamer ter beschikking, waar senioren bijeen kunnen komen om bij te kletsen onder het genot van een kopje koffie of thee. Het is duidelijk: KBO wil gaan swingen in Elckerlyc. Om misverstanden te voorkomen: de meeste activiteiten zijn ook voor niet KBO-leden toegankelijk, maar het is zeer de moeite waard voor een gering bedrag lid te worden. Dan kun je gebruik maken van alle diensten van de KBO en deelnemen aan alle activiteiten, zoals de kerstviering, carnaval e.d. Alle activiteiten worden aangekondigd in de KBO-nieuwsbrief; niet-leden kunnen die ook vinden in de Seniorenkrant Vitaal Hilvarenbeek. Graag tot ziens in Elckerlyc! Tekst: Ruud Groenendijk, voorzitter KBO

7 Pagina 7 Overzicht activiteiten van september tot december In onze gemeente organiseren diverse instellingen tal van activiteiten voor ouderen. Sommigen daarvan vinden periodiek plaats of zelfs het hele jaar door; andere activiteiten daarentegen zijn alleen mogelijk in bepaalde seizoenen. Wilt u de komende maanden aan een of meer activiteiten meedoen en weet u niet wat er zoal te doen is? Kijk in het overzicht hieronder en neem contact op met de betreffende contactpersoon. Soort activiteit Datum - Tijd Plaats - Locatie - Telefoon (013) Contactpersoon - Telefoon (013) Wekelijkse aktiviteiten KBO Hilvarenbeek/Esbeek/Biest-Houtakker (volg bij onverhoopte wijzigingen altijd de actuele nieuwsbrieven) Jeu de Boules zomermaanden Di - Do Aan de Veldhoven Fietsclub Velocitas Wo wintermaanden Vrijthof bij de Kerk Wandelen Vrij Molen de Doornboom Inloop Vrij MCC Elckerlijc o.v.b.* Paul Buiks; * o.v.b. wil zeggen: onder voorbehoud Trimmen Di Groot Loo Koersbal Di Gildegebouw St. Sebastiaan Overige activiteiten KBO/Hilvarenbeek/Esbeek/Biest-Houtakker (volg bij onverhoopte wijzigingen altijd de actuele nieuwsbrieven) 3 gangen diner 24 sept Cabana 29 okt Verhoeven Haghorst 26 nov Het Landgoed thema Sinterklaas 16,50 excl. drankjes Fietspicknicktocht De Belgische route 25 sept Paul Buiks; Fietsbedevaart De Weebosch 18 okt Verzamelen bij de Kerk Paul Buiks; Fietswandeltocht Natuurwandeling 30 okt Paul Buiks; , Toon Bruurs Bridge vanaf 5 sept. MCC Elckerlijc o.v.b.* Piet Vissers, Paul Buiks; Najaarstocht 19 sept. Boottocht vanuit Leiden Ria Bonenkamp; Bingo 16 okt Cees van de Wiel; Rikken en jokeren 6 en 27 nov MCC Elckerlijc o.v.b.* Cees van de Wiel, Wijnand Bles Dag van de Ouderen 4 okt Ruud Groenendijk; Wekelijkse activiteiten KBO Diessen/Baarschot/Haghorst Fietsen Sept. + Okt. + Nov.: elke donderdag vertrek om u. Alleen 4 e donderdag in aug. en sept. vertrek om 9.30 u. Hercules Koersbal Sept. + Okt. + Nov.: elke vrijdag van 9.30 tot u. Eenhoorn Bingo Ma 23 sept. + 7 okt nov. om u. Eenhoorn Kaarten Ma 21 okt okt. + 4 nov nov. om u. Eenhoorn Thema middag sept. + nov. (data nog onbekend) Eenhoorn Dag van Ouderen 4 okt. Hercules Bedevaart naar de Weebosch 18 okt. (per fiets uur) Hercules Computer Advertentie voor diverse cursussen volgt nog Huisartsenpraktijk Rode Kruis, afd. Hilvarenbeek - De Mierden Di uur (wekelijks) Hondsbosch, Esbeek Chris Way Eet(kamer)project Wo. (2-wekelijks) Eenhoorn, Diessen Berdy Sevens Laatste dinsdag v.a Open Huis, Hilvarenbeek Riky Bles Di. (wekelijks) Hondsbosch, Esbeek Welfare Ma Gemeynt, Biest-H.A. Corry de Rooij Wo. (wekelijks) Eenhoorn, Diessen Di. (wekelijks) Open Huis, Hilvarenbeek Henny v Helvert Koffieochtend Di. (wekelijks) Schuttershof, Esbeek Huiskamer (wekelijks) Voor mensen als overbrugging van thuis-situatie naar verzorging Eenhoorn, Diessen Wil Wilborts Zonnebloem afd. Hilvarenbeek, Biest-Houtakker en Esbeek Regio vakantie Mechelen 30 sept. t/m 5 oct. Opgave niet meer mogelijk. Doe-middag (spel, kaart en knutselmiddag) 9 okt. van uur Open Huis, Vrijthof Eigen bijdrage nog onbekend. Theatertour "de Reünie" (Spreken is zilver, 19 nov. van uur Bladel Eigen bijdrage nog onbekend. zingen is goud)! ContourdeTwern Hilvarenbeek Zondagse ontmoetingen 22 sept. en 24 nov. Hercules Vrijwillige eigen bijdrage Bikse Kamer elke di en do van tot uur Begane grond Clossenborch Eigen bijdrage 2,50 Dementie (door het VBOB) 8 okt. MCC Jacqueline van den Acker ( ) de Zonnebloem afd. Diessen (voor deelname aan uitjes: reageer snel tel ) Genieten, rolstoelpad bewandelen, gezorgd Uitje naar In den Bockenreijder Vr. 13 sept. Dunsedijk, Esbeek wordt voor genoeg rolstoelen. Kan iemand (fam./kennis) u om afzetten bij Bockenreijder en uur ophalen? Bezoek aan de Mariahoeve Di 15 okt. (uit Diessen per bus om uur) Leende Dag geheel verzorgd: koffie/thee/lunch, wandelroute. Rond half 5 terug in Diessen. Regionaal Theatertournee: Spreken is zilver, zingen is goud! Di. 19 nov. Kosten nog niet bekend. O.a. Loeki Knol, Syb v.d. Ploeg, Maaike Widdershoven,Laura Vlasblom, Stan Limburg, 4 stag. Ned. Musical Acad. Gecoördineerd Ouderenwerk (GO) Hilvarenbeek In 2011 hebben 13 organisaties inclusief gemeente Hilvarenbeek een intentieovereenkomst getekend. Intussen hebben ook de huisartsen zich daar bij aangesloten. Daarmede is een goede basis gelegd voor een sterke positie om gezamenlijk op te trekken. Door deze krachtenbundeling wil het GO zorgen voor een gecoördineerde aanpak van activiteiten ten bate van een - eigentijdse en op de toekomst gerichte - beleidsontwikkeling voor alle senioren in Hilvarenbeek op het gebied van Wonen, Welzijn, Zorg en Dienstverlening. Hiernaast staan de gegevens van de organisaties in het GO. Neem met hen contact op bij vragen of problemen of als u een oplossing zoekt. 1 2 Deelnemende organisaties (13) Contactpersoon Telefoon ContourdeTwern Hilvarenbeek voor welzijn en vrijwilligerswerk Gemeente Hilvarenbeek voor seniorenbeleid 3 Juvans voor sociaal maatschappelijk werk en dienstverlening Thebe de Clossenborch woonzorgcentrum KBO Diessen voor activiteiten en elkaar ontmoeten KBO Hilvarenbeek voor activiteiten en elkaar ontmoeten Rode Kruis afd. Hilvarenbeek de Mierden voor welfare, soos en maaltijden Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek voor algemene vragen Steunpunt Mantelzorg Hilvareneek voor steun aan mantelzorgers Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek-Diessen 11 Stichting Sportief Bewegen 60+ (SSB 60 + ) voor aanbod sportief bewegen Zonnebloem Diessen voor activiteiten gericht op verkleinen van eenzaamheid Zonnebloem Hilvarenbeek voor activiteiten gericht op verkleinen eenzaamheid Jacqueline van den Acker Vera van Vugt Ineke Omvlee Carla Lardee Jac Linnemans Theo de Graaf Marcel Kruijswijk Rob van Buuren Cees Priems Léon Petermeijer Helmi van der Loo-Timmermans Joke Verhoeven-Oomen Jacqueline Soetens

8 Pagina 8 Soms heeft geluk wat hulp nodig Maatschappelijk werk denkt mee en ondersteunt Iedereen krijgt wel eens met problemen te maken, dat hoort bij het leven. Vaak helpt het als u erover praat met familie of vrienden, maar soms is dat niet voldoende In zo'n geval kan het een uitkomst zijn om contact op te nemen met een deskundige die is opgeleid om samen met u te kijken hoe u zaken op kunt lossen. Iemand met wie u in vertrouwen kunt praten. Hiervoor kunt u terecht bij de maatschappelijk werkers van Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening in Hilvarenbeek. De maatschappelijk werker kunt u inschakelen bij allerlei soorten van problemen die in het dagelijks leven kunnen voorkomen. Daarbij kunt u denken aan moeilijkheden in uw relatie met uw partner, kind of anderen, huiselijke geweld, verwerking van ingrijpende gebeurtenissen zoals het overlijden van een dierbare, problemen met inkomen en schulden, uw werk of uw gezondheid en het omgaan met eenzaamheid. Soms valt alles samen en krijgt u te maken met verschillende problemen tegelijk. De maatschappelijk werker zoekt samen met u naar oplossingen, kent uw buurt, weet de weg in onze ingewikkelde samenleving. Foto: Team Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Hilvarenbeek-Oisterwijk (van links naar rechts): Inge van Son, Marjo Bounin, Dinie Hendriks, Joyce van Rixtel, Nicole de Smet, Clemens Wijers, Kim Wouda en Ineke Omvlee (interim manager). Ervaring cliënt Juvans Het lukte me al een tijdje moeilijker om rond te komen van mijn inkomen, het werd steeds lastiger tot het moment dat ik het overzicht echt niet meer had. Ik raakte nogal in paniek en wist niet meer waar ik moest beginnen om het op te lossen. Sommige dingen begrepen ik en mijn man ook niet zo goed. Toen heb ik Juvans gebeld en om hulp gevraagd. Binnen enkele dagen kwam een maatschappelijk werker op bezoek. Dat vond ik erg fijn omdat ik wat moeilijk ter been ben en het voor mij een hele uitdaging is om naar een afspraak op een kantoor te komen. Tijdens het gesprek voelde ik mij heel erg begrepen en al pratende werd ik rustiger. De maatschappelijk werker zette met mij mijn inkomsten en uitgaven goed op een rij en legde mij uit hoe ik gebruik kon maken van internetbankieren. Dat laatste had ik nog nooit gedaan en ik dacht dat ik dit absoluut niet zou kunnen. Het tegendeel bleek waar, ik ben er zelfs heel goed in geworden. Hierdoor kreeg ik meer overzicht en voelde ik mij sterker. Mijn budget is nog steeds wel krap maar ik heb in ieder geval weer het gevoel dat ik er controle over heb. De maatschappelijk werker gaf aan dat ik altijd weer opnieuw contact op kan nemen wanneer ik dit nodig vind. Elders in deze krant kunt u lezen, dat aan burgers veel meer dan voorheen, gevraagd wordt hun eigen kracht en netwerk (familie, vrienden, kennissen, buren, etcetera) in te zetten. Vanuit Juvans wordt hier ook steeds meer de nadruk op gelegd. U kunt zonder verwijzing van de huisarts bij Juvans terecht. De hulp is gratis. Echter, wanneer het nodig is, dat u deelneemt aan een cursus in groepsverband kan het voorkomen dat een kleine financiële bijdrage wordt gevraagd. De maatschappelijk werker werkt intensief samen met andere professionals in zorg en welzijn. De maatschappelijk werkers zijn, met een aantal samenwerkingspartners, gehuisvest in de SamenWijs Accommodatie Starrebos aan de Schoolstraat 38 te Hilvarenbeek. Ervaring cliënt Juvans Mijn man en ik deden alles samen: we gingen bij familie en vrienden op bezoek, gingen samen boodschappen doen, of gewoon een stukje fietsen. Toen ik enkele jaren geleden alleen kwam te staan veranderde dit plotseling allemaal. In het begin kwamen mensen nog regelmatig op bezoek maar na verloop van tijd werd dit minder. Zonder dat ik het in de gaten had nam de eenzaamheid toe en hoe minder mensen mij opzochten, hoe minder ik anderen opzocht. Ik begon meer lichamelijke klachten te krijgen, zoals hoofdpijn en maagpijn. Ik besloot naar de huisarts te gaan. Ik durfde niet goed over mijn gevoelens van eenzaamheid te praten, maar de huisarts voelde aan dat er meer aan de hand was en verwees me door naar het maatschappelijk werk. Ik wist niet goed wat ik kon verwachten en voelde een enorme drempel om over mijn problemen te praten. De maatschappelijk werker toonde begrip en nodigde me uit om te bespreken wat me dwarszat. Dit maakte dat ik de stap zette en mijn verhaal vertelde. De maatschappelijk werkster vroeg of er mensen in mijn vrienden- en of familiekring zijn waar ik meer contact mee zou kunnen krijgen. Ik heb van kinds af gaan geleerd om niet over mijn problemen te praten. Ik verzamelde al mijn moed en ging in gesprek met mijn zus. Tot mijn verbazing voelde zij zich ook wel eens eenzaam, dat had ik nooit gedacht!" Iedere dinsdagmiddag van uur tot uur en op woensdagochtend van 9.00 uur tot uur kunt u tijdens het inloopspreekuur vrijblijvend binnenlopen. Voor meer informatie, vragen en aanmelden kunt u contact opnemen via het centrale telefoonnummer Met medewerkers van het centrale aanmeldteam kunt u dan een afspraak maken voor een eerste gesprek. Indien wenselijk kan in overleg de maatschappelijk werker ook bij u thuis komen. Naast persoonlijke gesprekken biedt Juvans ook internethulpverlening aan ( nl). Tekst: team Hilvarenbeek-Oisterwijk Juvans Deze krant is een uitgave van Stichting Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek (SVH). Gratis verspreiding huis-aan-huis in Hilvarenbeek en haar kernen (Diessen, Biest-Houtakker, Esbeek, Baarschot, Haghorst). Oplage: ex. Frequentie: 4 x per jaar. SVH 2013 Redactie adres SVH T.J. van Buuren (secr. ; verzorging opmaak/grafische vormgeving), Dekanijstr. 2, 5081 BZ Hilvarenbeek. Colofon Gegevens in deze uitgave zijn met de grootste zorg samengesteld. Voor zetfouten, onjuist- of onvolkomenheden kan SVH niet aansprakelijk worden gesteld. Overname artikelen (excl. foto's) is toegestaan, mits met bronvermelding.

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

H.M.P.G. (Henk) van der Loo. Het bestuur was rond de jaarwisseling in gesprek met enkele kandidaten om de ontstane vacatures in te vullen.

H.M.P.G. (Henk) van der Loo. Het bestuur was rond de jaarwisseling in gesprek met enkele kandidaten om de ontstane vacatures in te vullen. Jaarverslag 2013 Samenstelling bestuur In het voorjaar heeft Janus Hendrikx aangegeven te willen stoppen. Het bestuur heeft in de juni vergadering van hem afscheid genomen. De zekerheid dat de huiskamer

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3rijbewijs of ander Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op AWBZ-zorg. Dat is zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Woordenlijst begrippen in de zorg

Woordenlijst begrippen in de zorg Woordenlijst begrippen in de zorg Aanvullende verzekering Een aanvullende verzekering kan kosten voor gezondheidszorg die niet in het basispakket zit vergoeden. Aanvullende verzekeringen kunnen per verzekeraar

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2010. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Het Centraal Administratie Kantoor () berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wmo en is verantwoordelijk

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf

H.313196.0713. Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf H.313196.0713 Mogelijkheden voor zorg na uw ziekenhuisverblijf Inleiding Na uw ziekenhuisverblijf kan het zijn dat u nog verzorging nodig heeft. Als dit zo is bespreekt de arts of verpleegkundige dit

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Zorg Thuis Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl www.rosengaerde.nl

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

Priva. PrivaZorg. Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt Priva PrivaZorg Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt PrivaZorg PrivaZorg is een AWBZ-toegelaten landelijke thuiszorginstelling. PrivaZorg heeft een cliëntenraad,* een klachtenprocedure, een privacyreglement

Nadere informatie

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid

Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Aanvraag voorzieningen bij een terugtredende overheid Medisch Maatschappelijk Werk SEIN Siebe Dijkgraaf Opbouw presentatie Nieuwe Wetgeving in 2015 Proces van aanvragen Vragen Links Wat veranderd er in

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning Meedoen in Zoetermeer Individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 24420 Folder WMO-Algemeen_5_DRUK.indd 1 27-08-13 09:23 24420 Folder WMO-Algemeen_5_DRUK.indd 2 27-08-13 09:23 In

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

Aandacht voor iedereen

Aandacht voor iedereen Aandacht voor iedereen Veranderingen in de zorg Klankbordgroep belangenbehartiging Aalsmeer 12 mei 2014 Esther Anker Adviseur versterking Wmo In deze presentatie 1. Landelijke ontwikkelingen 2. Hoe is

Nadere informatie

De beste zorg in uw eigen huis?

De beste zorg in uw eigen huis? De beste zorg in uw eigen huis? Het Volledig Pakket Thuis maakt het mogelijk! Zorg op maat in uw eigen vertrouwde omgeving U heeft zorg nodig maar verhuist liever niet naar een zorginstelling zoals een

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente.

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. De WMO WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Het doel van de WMO is om mensen met een beperking te ondersteunen. Heeft u hulp nodig bij het opruimen

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg

Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Wij zorgen voor alle thuiszorg die u nodig heeft! Thuiszorg Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving.

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

Voorlichting nieuwe Wmo 2015

Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Wat verandert er vanaf 2015 met de nieuwe Wmo? Wat kan dit voor u betekenen? Langdurige zorg in Nederland Enorme groei van de kosten voor de gezondheidszorg Gezondheidszorg

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen

Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Wat kunnen wij voor u betekenen Zorg bij ontslag uit het ziekenhuis Wat kunnen wij voor u betekenen U ontvangt deze folder omdat u na opname in het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. In deze folder staat beschreven wat

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie