H.M.P.G. (Henk) van der Loo. Het bestuur was rond de jaarwisseling in gesprek met enkele kandidaten om de ontstane vacatures in te vullen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H.M.P.G. (Henk) van der Loo. Het bestuur was rond de jaarwisseling in gesprek met enkele kandidaten om de ontstane vacatures in te vullen."

Transcriptie

1

2 Jaarverslag 2013 Samenstelling bestuur In het voorjaar heeft Janus Hendrikx aangegeven te willen stoppen. Het bestuur heeft in de juni vergadering van hem afscheid genomen. De zekerheid dat de huiskamer onderdeel zou gaan worden van het nieuwe Elckerlyc is de basis voor het besluit van Jan Bols en Nico van den Heuvel om het bestuurslidmaatschap te beëindigen. Jan heeft vanaf het ontstaan van de seniorenraad er deel van uitgemaakt. Als voorzitter van de werkgroep wonen heeft hij zich sterk gemaakt voor een seniorenontmoetingsruimte in iedere kern van de gemeente Hilvarenbeek. Met de realisatie van de huiskamer is die doelstelling bereikt. Het bestuur is Jan en Nico veel dank verschuldigd voor de manier waarop zij het bestuurslidmaatschap hebben ingevuld. Per 31 december 2013 kent het bestuur de volgende samenstelling: Bestuursleden Functie H.M.P.G. (Henk) van der Loo voorzitter T.J. (Rob) van Buuren secretaris H.H.A. (Henry) de Goeij penningmeester vacature bestuurslid vacature bestuurslid Het bestuur was rond de jaarwisseling in gesprek met enkele kandidaten om de ontstane vacatures in te vullen. Doelgroep In de statuten staat vermeld wordt dat de doelgroep gevormd wordt door: 1. Senioren van 55 jaar en ouder 2. Mensen met een beperking, zowel lichamelijk als geestelijk. Dit in overleg met Stichting Platform Gehandicaptenbeleid. De focus is daarbij ook de aangegeven leeftijd voor de doelgroep. Deze gegevens zullen worden aangepast wanneer vorm en inhoud wordt gegeven aan de doelstelling de Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek (SVH) om te bouwen naar Seniorenraad Hilvarenbeek (SSH). Dit past bij de gedachte dat de organisaties die deelnemen aan het gecoördineerd Ouderenwerk deel gaan uitmaken van de Seniorenraad. Communicatie (werkgroep SVH) Seniorenkrant Met de Seniorenkrant die in eigen beheer wordt opgemaakt en uitgegeven wordt de doelgroep vier keer per jaar op de hoogte gehouden van de voortgang van de verschillende activiteiten waarmee aan de realisatie van de doelstelling wordt gewerkt. Ook in 2013 zijn vier kranten, omvang 8 pagina s per krant, verschenen - 21 maart, 6 juni, 5 september en 12 december - die met de Hilverbode onder de bevolking zijn verspreid. Bij de realisatie is voortgebouwd op de eerder verschenen jaargangen. In de verschillende edities is ruimte voor vaste rubrieken waardoor doelgroepen en achterbannen op de hoogte worden gehouden van lopende zaken en/of projecten. Pag. 2

3 Vrijwel alle deelnemers van het Gecoördineerde Ouderenoverleg (GO) maken hier regelmatig gebruik van. Ook andere organisaties (van buiten het GO) waaronder de Stichting Participatieraad WMO Hilvarenbeek, belangenorganisaties uit diverse kernen en de Gemeente zelf maken regelmatig van de krant gebruik om relevante informatie voor het voetlicht te brengen. Een belangrijke verbetering van de krant is geweest dat de eerste pagina als blikvanger geheel in het teken is komen te staan van (human resource) verhalen over mensen behorend tot de doelgroep. Daarvoor maakt de redactie dankbaar gebruik van de deskundigheid van Anne-Marie Holthausen, Hein Kanters en Emmanuel Naaijkens. Zij hebben ook advies uitgebracht om de leesbaarheid van de krant te vergroten. Zo is het lettertype groter geworden, het aantal woorden per pagina teruggebracht en zijn de verschillende bijdragen voorzien van ondersteunende foto s. Een in 2012 gehouden enquête door SVH heeft duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan een krant die geheel in het teken zou staan van een thema. De september editie heeft geheel in het teken gestaan van het thema ZORG. Voor de inhoud ervan heeft de redactie dankbaar gebruik gemaakt van het advies van Jacqueline van den Acker (Contour), Jacqueline Soetens (Zonnebloem) en Sonja Mol (Thebe / de Clossenborch) en biedt het voldoende vertrouwen om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. De krant is ook via het digitale kanaal te lezen op Gezien de hoeveelheid werk verbonden aan de opmaak en productie van de krant, is uitbreiding van de redactie, bestaande uit Rob van Buuren en Henk van der Loo, niet alleen dringend gewenst, doch ook noodzakelijk. Pogingen om tot een uitbreiding van de redactie te komen zijn in 2013 opgepakt. Vanaf begin 2014 zal Mariëlle Hoefkens deel gaan uitmaken van de redactie. De seniorenraad weet zich ook voor 2014 verzekerd van een gemeentelijke bijdrage om de krant uit te brengen. Daarbij zijn afspraken gemaakt om via acquisitie ook te zorgen voor eigen inkomsten. Website In de communicatie kunnen we niet om een eigen website heen. Aan Rob van Buuren is de zorg voor die website als webmaster toevertrouwd. Voor algemene en specifieke informatie over projecten biedt de website houvast: www. vitaalhilvarenbeek.nl. De opzet van de website is geheel vernieuwd en voorzien van een zgn. cms systeem. Daardoor is het eenvoudiger geworden om de content voortaan door anderen te actualiseren c.q. te onderhouden. In 2014 wordt bezien hoe de nieuwe site op een meer interactieve wijze kan worden ingezet. Pag. 3

4 Senioren ontmoetingsruimte (werkgroep SVH) In alle Seniorenkranten is regelmatig verslag gedaan van het langlopende proces dat moet leiden tot de ingebruikname van een eigen senioren ontmoetingsruimte in het nieuwe Elckerlyc (MCC) in Hilvarenbeek. Dit gebouw is op 15 september officieel geopend en daarna in gebruik genomen. De in gebruik name van de huiskamer als ontmoetingsruimte voor senioren heeft nog even op zich laten wachten. Maar ook die doelstelling is uiteindelijk gehaald. Overleg met de gemeente heeft in het najaar geleid tot de zekerheid dat gerekend kan Zij aanzicht Huiskamer in aanbouw in Elckerlyc worden op een subsidie om de ruimte ook daadwerkelijk laagdrempelig te kunnen gebruiken. De Seniorenraad is veel dank verschuldigd aan Wijnand Bles (KBO-Hilvarenbeek), Jan Bols en Nico van den Heuvel voor het uithoudingsvermogen waarmee aan de realisatie gewerkt is en aan de Gemeente voor het in ons gestelde vertrouwen. Eind 2013 waren de oneffenheden glad gestreken en kon bekend gemaakt worden dat de huiskamer in het voorjaar van 2014 geopend zou gaan worden. De senioren ontmoetingsruimte is toegankelijk voor alle ouderen ongeacht hun lidmaatschap van een ouderenorganisatie. Gecoördineerd Ouderenwerk (GO) De krachtenbundeling in het GO vindt zijn basis in de intentieovereenkomst die 13 aangesloten organisaties met elkaar en de gemeente op 28 maart 2011 hebben getekend. Een belangrijk gegeven daarbij is dat er op een constructieve manier wordt samengewerkt met de Stichting Participatieraad WMO Hilvarenbeek opdat gezorgd kan worden voor een op de toekomst afgestemd beleidsadvies aan het gemeentebestuur. Dit beleidsadvies is afgestemd op de aandachtsgebieden wonen, welzijn, zorg en dienstverlening. SVH heeft daartoe in 2013 tweemaal overleg gevoerd met het dagelijks bestuur van de Stichting Participatieraad WMO Hilvarenbeek. Pag. 4

5 Onder het voorzitterschap van Henk van der Loo zijn de leden van het Gecoördineerd Ouderenoverleg in vergadering bijeen. De aangesloten partijen in GO overleggen vier keer per jaar met elkaar. In 2013 hebben ze elkaar gesproken op 18 maart, 17 juni, 17 september en 9 december. Aan het GO nemen 14 organisaties deel. Deze organisaties maken dankbaar gebruik van het aanbod om per drie maanden een overzicht van activiteiten te plaatsen in de Seniorenkrant. In die krant staat ook een overzicht van de namen van de verschillende organisaties met de namen van de contactpersonen. Voor een deelnemers lijst verwijzen wij naar bijlage I. Lopende het jaar is er binnen enkele organisaties sprake geweest van het wisselen van de wacht. Met alle organisaties is er de afspraak gemaakt dat gestreefd wordt naar een vaste vertegenwoordiging in het GO. Een vergadering van de leden van het Gecoördineerd Ouderenoverleg. Pag. 5

6 Op verzoek van Wethouder Bernd Roks, welzijn, is er binnen het GO nagedacht over een structuurwijziging. Gesprekken met wethouder en leden van het GO hebben geleid tot het besluit de Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek op te heffen en de deelnemers aan het Go deelnemer te laten worden van de Seniorenraad Hilvarenbeek. Lopende het jaar zijn daartoe nieuwe statuten ontwikkeld en besproken. Besluitvorming zal plaatsvinden in het voorjaar van Projecten in GO Om de diverse doelen binnen de gestelde kaders binnen het GO te kunnen behalen, wordt er met projectgroepen gewerkt. Zij rapporteren periodiek aan SVH die op haar beurt weer rapporteert aan het Algemeen Overleg orgaan van het Gecoördineerd Ouderenwerk. SVH vervult daarin de functie als een spin in het web. De projectgroepen zijn veelal samengesteld uit vertegenwoordigers uit het GO. De projectgroepen stellen voor nieuwe activiteiten een projectplan op, waarbij zaken zoals tijdpad, inhoud, financiering en afspraken worden vastgelegd en maken van een checklist gebruik. Soort projecten Eenzaamheid Doel van dit project is om de eenzaamheid zoveel mogelijk uit de taboesfeer te halen en duidelijkheid te geven aan de inwoners van Hilvarenbeek hoe een helpende hand kan worden aangeboden. Dit project, gestart in 2012, heeft in 2013 een vervolg gekregen met de organisatie van Zondagse Ontmoetingen die wisselend in het Open Huis (Hilvarenbeek) en De Eenhoorn (Diessen) georganiseerd worden. De naam zegt het al, op zondagmiddag van uur. De volgende organisaties zijn hierin betrokken: o Zonnebloem Hilvarenbeek o Zonnebloem Diessen o Parochie werkgroep Van Harte o Protestantse parochie o Luisterend Oor o Het Rode Kruis o Steunpunt Mantelzorg gemeente Hilvarenbeek Projectleider: Jacqueline van den Acker (Contour). Zij heeft haar taak halverwege 2013 overge-dragen aan haar opvolgster Tanja Pieters (ContourdeTwern). Voor iedere bijeenkomst wordt een flyer ontwikkeld, die verspreid wordt over diverse locaties in de gemeente waar de verwijzers (huisartsen, paramedici, fysiotherapeuten, thuiszorg, wijkverpleging) werkzaam zijn; het doel is dat de flyer bij de doelgroep terecht komt. Daardoor kan het thema onder de aandacht van de doelgroep en hun familie, buren en kennissen wordt gebracht. Pag. 6

7 BTB Dit staat voor Bereikbaar-, Toegankelijk- en Bruikbaarheid. Het is een voorwaarde voor participatie en deelname aan het maatschappelijk leven. Het project heeft tot doel het optimaliseren van BTB in de gemeente en het bewustzijn hierover. Door omstandigheden is dit project nog niet echt van de grond gekomen. Er is een projectplan opgesteld (zie De volgende organisaties zijn hierbij betrokken: o o o o Thebe Zonnebloem Rode Kruis Platform Gehandicapten Projectleider: Dhr. Leon Petermeijer (Stg. Platform Gehandicapten) Klussendienst De projectgroep heeft een inventarisatie gemaakt van alle in Hilvarenbeek werkzame vormen van klussendiensten. Voor meer info zie De volgende organisaties zijn hierbij betrokken: o o o o Thebe KBO Diessen KBO Hilvarenbeek Contour (WZSW) Projectleider: Jac Linnemans (KBO Diessen) Een nieuwe koers Sinds 2007 is veel bereikt om Hilvarenbeek meer 'ouderenproof' te maken. Mede door de krachtenbundeling in het GO en gesprekken met het College van B&W is de wens geuit de krachtenbundeling ook formeel meer gestalte te geven. Breed gedragen overleg heeft geleid tot een onderzoek naar de nieuwe toekomst voor de Seniorenraad. De kernvraag daarbij luidde: is het wenselijk de Stichtingsvorm Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek om te buigen naar een Vereniging Gecoördineerd Ouderenwerk of moet er gedacht worden aan een Stichting Seniorenraad nieuwe stijl? Door de verschillende organisaties in het GO is daar tijdens de overlegmomenten in september en december over gesproken. De besluitvorming is uitgesteld naar het voorjaar van De algemene gedachte is om te denken aan een Seniorenraad Hilvarenbeek, nieuwe stijl. SVH wenst een situatie te bereiken waarin zij door de gemeente gevraagd wordt haar te adviseren - gevraagd of ongevraagd - over alle beleidszaken t.a.v. het ouderenbeleid; dit streven is geheel in overeenstemming met haar statuten. Deze kerntaak zal ook in de nieuwe situatie worden onderstreept. Een belangrijk voornemen is ook om aan de nieuwe structuur drie werkgroepen op te hangen: wonen, zorg en welzijn. De voorgenomen koerswijziging van SVH is in de notitie 'Krachtenbundeling basis voor succes' neergelegd. De notitie is op de website te downloaden. Pag. 7

8 Financiën Met de gemeente is gesproken over een financieel fundament onder alle activiteiten. Om de spil en coördinerende functie van SVH in GO mogelijk te maken, faciliteert de gemeente haar door subsidie ter beschikking voor bestuurskosten en het laten verschijnen van de seniorenkrant. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in: structurele budgetsubsidie voor bestuurskosten en projectsubsidies voor lopende activiteiten. De pilot Ouderenzorg toegelicht door huisarts Rens Henquet. Dank Wij spreken de wens uit dat we op de ingeslagen weg met heel veel mensen, in goede harmonie en in een nieuwe structuur verder mogen gaan. In een tijd waarin nieuw beleid vanuit de regering een appèl doet op ieders verantwoordelijkheid willen we als Seniorenraad die verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. De toekomst biedt dan kansen om vanuit de krachtenbundeling een helpende hand te bieden naar de gemeente, die met minder middelen toch meer wil doen. Aan het slot van dit jaarverslag zeggen we graag dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Dan geven de inspanningen ook energie. Een speciaal woord van dank aan Vera van Vugt en Lenneke Hendrikx, die vanuit de gemeente hebben gezorgd voor adequate ondersteuning. Hilvarenbeek, 11 april 2014 H.M.P.G. van der Loo Voorzitter T J. van Buuren Secretaris Pag. 8

9 Een lang gekoesterde wens van SVH gaat in vervulling: realisering van de Huiskamer. Drie honderd jarigen op de cover van de december editie van de Seniorenkrant. Foto: Anne-Marie Holthausen Pag. 9

10 Pag. 10

11 Pag. 11

12 Pag. 12

13 Pag. 13

14 Pag. 14

15 Vastgesteld in de vergadering van : de secretaris de voorzitter T.J. van Buuren H.M.P.G. van der Loo Pag. 15

16 Bijlage I Gecoördineerde Ouderenoverleg (GO) Deelnemers 1. ContourDeTwern Hilvarenbeek 2. Gemeente Hilvarenbeek 3. Juvans, voor maatschappelijk werk en dienstverlening 4. KBO Hilvarenbeek/Esbeek/Biest-Houtakker 5. KBO Diessen 6. Rode Kruis Hilvarenbeek 7. Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek 8. Stichting Sportief Bewegen Steunpunt Mantelzorg Gemeente Hilvarenbeek 10. Stichting Welzijn Hilvarenbeek 11. Thebe / De Clossenborch, 12. Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek-Diessen, 13. De Zonnebloem afdeling Hilvarenbeek, Biest-Houtakker en Esbeek, 14. De Zonnebloem afdeling Diessen-Baarschot-Haghorst. Belangstellenden mevrouw R. Henquet, huisarts mevrouw C. Waalen en mevrouw M. Hendrikx, wijkverpleegkundigen Pag. 16

Jaarverslag 2014 - Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 1

Jaarverslag 2014 - Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 1 Jaarverslag 2014 - Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 1 Jaarverslag 2014 Samenstelling bestuur Door het terugtreden van Jan Bols en Nico van den Heuvel, eind 2013, is de Seniorenraad (SSH) het

Nadere informatie

Inleiding...3 Enquête in de senioren krant...4 Individuele gesprekken...5 Aanbevelingen...6 Bijlage I: Enquête...8 Bijlage II: Uitslagen enquête...

Inleiding...3 Enquête in de senioren krant...4 Individuele gesprekken...5 Aanbevelingen...6 Bijlage I: Enquête...8 Bijlage II: Uitslagen enquête... Inhoudsopgave Inleiding...3 Enquête in de senioren krant...4 Individuele gesprekken...5 Aanbevelingen...6 Bijlage I: Enquête...8 Bijlage II: Uitslagen enquête...9 Onderzoek Seniorenkrant SVH nov. 2012

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

1.0. Inleiding Vergaderingen Adviezen Overleg met de gemeente...4

1.0. Inleiding Vergaderingen Adviezen Overleg met de gemeente...4 Inhoudsopgave 1.0. Inleiding...3 2.0. Vergaderingen...4 2.1. Adviezen...4 2.2. Overleg met de gemeente...4 3.0. Ondersteuning en advisering, werkgroepen, externe contacten en achterban...4 4.0. PR en communicatie...5

Nadere informatie

STICHTING SENIORENRAAD ETTEN-LEUR

STICHTING SENIORENRAAD ETTEN-LEUR STICHTING SENIORENRAAD ETTEN-LEUR JAARVERSLAG 2015 Uitgave: Stichting Seniorenraad Etten-Leur Postadres: Brandseweg 21, 4871 CH Etten-Leur Email: seniorenraad@gmail.com Internet: www.seniorenraad-etten-leur.nl

Nadere informatie

Artikel 2 Naam commissie Er wordt een commissie van advies aan het college ingesteld, genaamd seniorenraad.

Artikel 2 Naam commissie Er wordt een commissie van advies aan het college ingesteld, genaamd seniorenraad. CVDR Officiële uitgave van Wijchen. Nr. CVDR106303_1 25 oktober 2016 Verordening seniorenraad Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: Gemeente de gemeente Wijchen College het college

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer Artikel 1 Krachtens het gestelde in artikel 10 van de Statuten heeft de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer, dit Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Artikel 2 Doelstelling 1. De Seniorenraad stelt zich

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn w4(- Aan Burgemeester & Wethouders en de Leden van de Raad van de gemeente Moerdijk Postbus 4 4760 AA Zevenbergen Zevenbergschen Hoek, 9 december 2016 Geachte Dame/Heer, Wij maken van deze gelegenheid

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel

Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel 2015-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie 2013 en 2014... 3 3. Doelen... 4 4. Voor wie: Doelgroepen... 4 5. Wat doen we?... 5 6. Hoe doen we dat?...

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep Jaarverslag 2014 In het jaar 2014 heeft het bestuur van de Seniorenraad voor de gemeente Oss onder andere verder uitwerking gegeven aan de volgende in 2013 opgestarte projecten: Blijvend thuis in eigen

Nadere informatie

VOORWOORD. Om dit beleid gestalte te geven is een raamwerk gegeven om het beleid op een eigentijdse en toekomstgerichte manier vorm te geven.

VOORWOORD. Om dit beleid gestalte te geven is een raamwerk gegeven om het beleid op een eigentijdse en toekomstgerichte manier vorm te geven. EINDVERSLAG VOORWOORD Na een lange aanloop is in het voorjaar van 2006 besloten gehoor te geven aan de oproep van de Provincie Noord-Brabant om een project te starten rond de vraag: In welke mate is de

Nadere informatie

Werkplan LC Heerlen

Werkplan LC Heerlen Werkplan 2015 Secretariaat: Dautzenbergstraat 20 F 6411 LC Heerlen 1 Inleiding Het Bestuur van de Bewonersraad Heerlen Centrum, binnen het kader en opdrachten van het Buurtgericht Werken in Heerlen, heeft

Nadere informatie

Cliëntenraad Mariënburg Soest. Stichting Beweging 3.0. Jaarverslag 2014 incl. voorbeschouwing 2015

Cliëntenraad Mariënburg Soest. Stichting Beweging 3.0. Jaarverslag 2014 incl. voorbeschouwing 2015 Cliëntenraad Mariënburg Soest Stichting Beweging 3.0 Jaarverslag 2014 incl. voorbeschouwing 2015 Soest, 02 februari 2015 Algemeen In 2014 kon de samenstelling van de Locatiecliëntenraad van Mariënburg

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

'b1>...~ Gemeente. ~'1',"Emmen ~ Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad

'b1>...~ Gemeente. ~'1',Emmen ~ Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Jaar Raad categorie/ agendanr. B. en W. 2016 RA16.0126 A 8 16/939 ~ 'b1>...~ Gemeente ~'1',"Emmen ~ Gewijzigd Reglement inzake samenstelling, taak en bevoegdheden van de adviescommissie voor

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN DE SENIORENRAAD

SAMENSTELLING VAN DE SENIORENRAAD VOORWOORD SENIORENRAAD 10 JAAR JONG! 2010 was voor de Seniorenraad van Valkenburg aan de Geul een bijzonder jaar. De Seniorenraad (nieuwe stijl) bestond 1 januari 10 jaar! Reden genoeg om samen met de

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

Seniorenraad Amersfoort (SRA)

Seniorenraad Amersfoort (SRA) Seniorenraad Amersfoort (SRA) ORGANISATIE EN WERKWIJZE SRA Secretariaat: Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort Amersfoort, 22 februari 2012 SENIORENRAAD AMERSFOORT Met verwijzing naar het Reglement voor de

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7 Werkplan 2017 2018 Inhoud 1. Voorwoord blz. 3 2. Organisatie en missie blz. 5 3. Voorgenomen werkzaamheden blz. 6 4. Tijdsbesteding blz. 7 2 1. Voorwoord Het Bestuur van het Gehandicapten Platform heeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Maart 2017

Jaarverslag 2016 Maart 2017 Jaarverslag 2016 Maart 2017 Inleiding Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), is heel eenvoudig, namelijk meedoen. Meedoen van álle burgers aan álle facetten van de samenleving, al dan

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Sinds maandag 28 maart j.l. is er in Hilvarenbeek sprake van gecoördineerd

Sinds maandag 28 maart j.l. is er in Hilvarenbeek sprake van gecoördineerd Gecoördineerd Ouderenwerk Gecoördineerd Ouderenwerk Uitgave SVH: 4e jaargang, nr. 2-2 juni 2011 Krant Vitaal Hilvarenbeek www.vitaalhilvarenbeek.nl Krachten zijn gebundeld Sinds maandag 28 maart j.l. is

Nadere informatie

De Wmo-raad in beeld

De Wmo-raad in beeld De Wmo-raad in beeld V.l.n.r. achter: Jan Hulleman, Evert Oskam, Roely Scholtus, Joop Harpe, Piet Kapaan, Birgit van Dijken; voor: Teus van Dijken, Anneke Akerina, Alie Schaap, Marleen Kiriwenno, Willem

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

Seniorenwijzer Hilvarenbeek

Seniorenwijzer Hilvarenbeek Seniorenwijzer Hilvarenbeek Seniorenwijzer SSH pagina 1 Seniorenwijzer Voorwoord Beste actieve en gewaardeerde senioren, In de aanhef naar u toe zitten al twee belangrijke woorden die best nog eens uitgelegd

Nadere informatie

WMORaad Landsmeer. Jaarverslag 2015

WMORaad Landsmeer. Jaarverslag 2015 WMORaad Landsmeer Jaarverslag 2015 Inhoud Pagina Vooraf 1 1: De samenstelling van de WMOraad 2 2: Aantal vergaderingen 3 Inhoud in grote lijnen 4 3: Uitgebrachte adviezen Reacties van B&W 5 4: Externe

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Thieu Heijltjes, oud-huisarts Medisch en zorginhoudelijk secretaris van de SCZW 1 Zorg en Wonen veranderen Wat kan je als Client? Hou je de regie? Hoe blijf

Nadere informatie

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Jaarverslag 2011 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Stichting Thuishuis Deurne. 2011 is voor het bestuur van de Stichting Thuishuis een enerverend jaar

Nadere informatie

Jaarplan Gehandicaptenraad Landgraaf

Jaarplan Gehandicaptenraad Landgraaf Jaarplan 2013 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 INLEIDING De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een functiebeperking in de Gemeente Landgraaf met de doelstelling

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

"Ik achter de geraniums? We hèbben niet eens geraniums!, lacht Jan van Beurden

Ik achter de geraniums? We hèbben niet eens geraniums!, lacht Jan van Beurden De familie Van Beek staat model voor de veranderingen in Hilvarenbeek. Op de site www.samenzorgenvoor.nl leest u meer over hen. Uitgave SVH: 7 e jaargang, nr. 1-27 mrt. 2014 Seniorenkrant www.vitaalhilvarenbeek.nl

Nadere informatie

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014 NPV-afdeling Bommelerwaard beleidsplan 2014 Ten geleide De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt

Nadere informatie

Informatie en advies Seniorenbeleid STICHTING LOIS

Informatie en advies Seniorenbeleid STICHTING LOIS Informatie en advies Seniorenbeleid STICHTING LOIS JAARVERSLAG 2015 21 mei 2016 P a g i n a 1 Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de Stichting LOIS. LOIS bestaat al sinds 1999 en is een vrijwilligersorgaan,

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen

Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Informatie voor sollicitanten op diverse bestuursfuncties van de Stichting Welzijn Vianen Augustus 2015 Organisatie Stichting Welzijn Vianen (SWV) is een zich ontwikkelende brede ondernemende welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof?

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Manifest Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Doelstelling project gemeente Boxmeer ouderenproof. Het project beoogt ouderen vanaf 55 jaar direct te betrekken bij het ouderenbeleid in de gemeente boxmeer.

Nadere informatie

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid;

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; Het college van de gemeente Lisse; overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen de hierna volgende Reglement Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam

Besluit: Vast te stellen de hierna volgende Reglement Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam Reglement Wmo-Adviesraad Amsterdam (versie 22-04-2015) Reglement Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, gelet op artikel 84, eerste lid,

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

We gaan anders denken over hulp en zorg. Het moet beter, meer afgestemd

We gaan anders denken over hulp en zorg. Het moet beter, meer afgestemd Uitgave SVH: 6 e jaargang, nr. 3-5 sept. 2013 Senioren krant Themakrant ZORG www.vitaalhilvarenbeek.nl Voorwoord van de redactie Eind 2012 hebben we in de Seniorenkrant een vragenlijst opgenomen. De reacties

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Installatie en taken Adviesraad

1. Inleiding. 2. Installatie en taken Adviesraad 1. Inleiding Op 1-1-2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Het doel van de Wmo is dat elke burger, met of zonder een beperking, volwaardig aan de samenleving kan deelnemen.

Nadere informatie

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van Aan het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 24 februari 2012 Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan 2012-2015 Welzijn en zorg Barneveld van 25-11-2011.

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

S E N I O R E N R A A D H A L D E R B E R G E J A A R V E R S L A G

S E N I O R E N R A A D H A L D E R B E R G E J A A R V E R S L A G S E N I O R E N R A A D H A L D E R B E R G E J A A R V E R S L A G 2 0 0 9 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Algemeen 3 1.1. Het begin 1.2. De eerste activiteiten 1.3. De eerste resultaten 1.4. Hoe verder 2. Werkgroep

Nadere informatie

Samenvatting: Advies:

Samenvatting: Advies: College V200900311 Onderwerp: Brede sportcommissie Samenvatting: Inleiding: Op 15 november 2008 is door uw college het convenant met de sportraad opgezegd. Aan een drietal oud-bestuursleden van de sportraad

Nadere informatie

Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn.

Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn. Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn. Artikel 1. Begrippen. 1. Deze statuten verstaan onder: a. School: Openbare school (OBS) Isandra, J.R. Zeemanstraat 10, 4053 JN IJzendoorn b. Ouderraad:

Nadere informatie

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45.

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45. Stichting Bevrijding 45 Missiedocument 14 juni 2016 1. Missie, doel De stichting beschouwt als haar missie: de bevrijding van Apeldoorn en de waarde van vrijheid levendig te houden bij de inwoners van

Nadere informatie

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad

Adviezen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland. De cliëntenraad Jaarverslag 2015 Cliëntenraad MEE Noordwest-Holland De cliëntenraad MEE Noordwest-Holland kent grote waarde toe aan een goed functionerende cliëntenraad. Om de cliëntenraad in haar adviserende en signalerende

Nadere informatie

I org MBANSZ Nr (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx

I org MBANSZ Nr (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx Raadsvoorstel I org.00000714 MBANSZ Nr.2012-030 (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx Onderwerp: Raadsvoorstel beleidsadvies sociale armoede Beslispunten: 1. De afbakening van het begrip sociale armoede

Nadere informatie

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R.

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. De beleidsnota t.b.v. de VOR bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Doelstelling 2. Realisatie 3. Organisatie 4. Financiën 1. Doelstelling

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Stichting Platform Waspik J A A R V E R S L A G 2013

Stichting Platform Waspik J A A R V E R S L A G 2013 Jaarverslag 2013 Stichting Platform Waspik J A A R V E R S L A G 2013 1. Inleiding: Het jaar 2013 stond in het teken van consolidatie, d.w.z.: - we zijn doorgegaan met bestaande activiteiten; - we hebben

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland

Stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland Inleiding De stichting Gehandicaptenbeleid Lansingerland (SGL) is een platform voor de belangenbehartiging van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische beperking en chronisch zieken.

Nadere informatie

Vaststellen agenda Er zijn geen toe te voegen agendapunten, daarmee is de agenda vastgesteld.

Vaststellen agenda Er zijn geen toe te voegen agendapunten, daarmee is de agenda vastgesteld. Notulen van de jaarvergadering van woensdag 9 maart 2016 Aanwezig bestuur Wim Vilters (voorzitter), Wim Tekampe (penningmeester), Jan Knol (secretaris), Pieter Meijer, Ben van Onna en Klaas Zeelte. Algemeen

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW

Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW S T A T E N V O O R S T E L Datum : 19 juli 2005 Nummer PS : PS2005ZCW07 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC001289i Portefeuillehouder: Kamp Titel voortgang project leefbaarheid

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Platformvergadering in 2014

Platformvergadering in 2014 Jaarbeeld 2014 Platformvergadering in 2014 Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Zijlweg 145, 2015 BE Haarlem, telefoon: 023 5440240 NL18 RABO 0129 1499 93 KvK 34184656 Email: info@vrijwilligershulp.nl

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Ontstaan van PMO Sociale Samenhang Conferenties

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Ontstaan van PMO Sociale Samenhang Conferenties Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Even voorstellen wie wij zijn: Connie van der Tuin -de voorzitter Erik Rossel -de secretaris Dinie Roeterdink

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben,

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben, Jaarverslag 2013 Trends De doelgroep waarvoor VPTZ-organisaties zich inzetten bestaat voor het grootste deel uit oude(re) mensen. Aan eenieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf

JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf 1 JAARVERSLAG 2014 Gehandicaptenraad Landgraaf Pagina 1 2 Algemeen De Gehandicaptenraad Landgraaf behartigt de collectieve belangen van alle mensen met een functiebeperking en chronische aandoeningen in

Nadere informatie

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde P A R T I C I P A T I E R A A D Gemeente Menterwolde Jaarverslag 2014 Voorwoord De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het sociaal domein die voorheen nog

Nadere informatie

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Huishoudelijk Reglement Zowel NWA Inleiding De dubbele vergrijzing vraagt om een proactief beleid op het gebied van zowel medische als niet-medische

Nadere informatie

Stichting belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel JAARVERSLAG Juli 2017

Stichting belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel JAARVERSLAG Juli 2017 Stichting belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel JAARVERSLAG 2016. Juli 2017 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord blz. 2 2. Het begin blz. 3 3. Bestuur blz. 4 4. Platform blz. 6 5. Financieel verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal

Jaarverslag 2011 WMO-raad Bloemendaal Bloemendaal 1. Inleiding De gemeente heeft vormgegeven aan participatie van inwoners door het instellen van een Wmo-raad. De Wmo-Raad Bloemendaal adviseert het college van B&W geheel onafhankelijk over

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg en ketensamenwerking in de dorpen

Veranderingen in de zorg en ketensamenwerking in de dorpen Veranderingen in de zorg en ketensamenwerking in de dorpen Opzet presentatie Veranderingen in de zorg in grote lijnen - Wet langdurige zorg - Zorgverzekeringswet - Wet maatschappelijke ondersteuning Ketenzorg

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda Gouda, 13 maart 2017 Betreft: jaarverslag 2016 GCR Geachte leden van het College van B&W, Bijgaand bied ik

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 06.1256 d.d. 7 november 2006 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Uitgangspunten voor een Adviesraad WMO Leiden BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1.a. voor inspraak vast te stellen

Nadere informatie

Wmo-raad in Wmo-raad Neder-Betuwe Jaarverslag / 7

Wmo-raad in Wmo-raad Neder-Betuwe Jaarverslag / 7 Wmo-raad in 2013 V.l.n.r. Zittend: Anneke Akerina, Ali Schaap en Rina Kuenen Staand: Ina Koster, Gerrit ter Horst, Nico van de Vliert, Marja den Hartog, Janneke Talman en Birgit van Dijken Wmo-raad Neder-Betuwe

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 WMO-adviesraad Nieuw-West

Jaarverslag 2012 WMO-adviesraad Nieuw-West Jaarverslag 2012 WMO-adviesraad Nieuw-West Inleiding In 2011 heeft de vorming van een WMO-adviesraad in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West zijn beslag gekregen. De WMO-adviesraad adviseert het Dagelijks

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Van Voor Door Met. Elkaar

Van Voor Door Met. Elkaar Van Voor Door Met Elkaar 1 Inhoud waaier Kernboodschap Projectstructuur Lokaal netwerk Ontmoeting 2 Kernboodschap Kernboodschap Gewoon sámen DOEN! Simpel, herkenbaar en voor iedereen. Omdat iedereen ertoe

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam Nr. 108620 27 juni 2017 Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere informatie