Jaarverslag Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 - Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 1"

Transcriptie

1 Jaarverslag Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 1

2 Jaarverslag 2014 Samenstelling bestuur Door het terugtreden van Jan Bols en Nico van den Heuvel, eind 2013, is de Seniorenraad (SSH) het jaar begonnen met twee vacatures. We prijzen ons gelukkig dat we die beide vacatures in het voorjaar hebben kunnen invullen. Ton Lebbink, sinds januari, en Marijke Eissens, vanaf juni, ieder met eigen expertise op basis van opgedane werkervaring, hebben hun schouders gezet onder de doelstellingen van SSH. Marijke is daarnaast deel uit gaan maken van de WMO-Participatieraad en Ton is voorzitter geworden van de in het voorjaar gestarte werkgroep Zorg & Welzijn. Per 31 december 2014 kent het bestuur de volgende samenstelling: Bestuursleden Henk van der Loo Rob van Buuren Henry de Goeij Marijke Eissens Functie voorzitter secretaris penningmeester Ton Lebbink lid Seniorenraad Op uitdrukkelijke wens van het College van Burgemeester en Wethouders is een veranderingsproces in het voorjaar afgerond. Met Bernd Roks, wethouder welzijn, is nagedacht over de vormgeving van die verandering die gestalte heeft gekregen in de aanpassing van de bestaande statuten. Waarom? Omdat de krachtenbundeling in het bestaande Gecoördineerd Overleg daardoor een meer geformaliseerd karakter heeft gekregen. Dit heeft geleid tot een naamswijziging. Bernd Roks (wethouder Welzijn gemeente Hilvarenbeek): We zijn samen een ambitieus traject gestart om samen meer voor onze inwoners te kunnen betekenen. En dat werkt! In de Seniorenraad worden mensen geïnspireerd om samen meer voor ons dorp te betekenen. De Seniorenraad: verbindt, inspireert en realiseert! Nieuwe naam Vanaf 11 april is de naam Stg. Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek gewijzigd in Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek. Het bestuur, hierboven genoemd, geeft vanaf genoemde datum leiding aan een breed samengesteld platform, deelnemers aan de Seniorenraad genoemd. Kijkend naar de verschillende deelnemers wordt er onderscheid gemaakt tussen deelnemers professioneel en deelnemers vrijwilligers. Voor de namen van de verschillende bij de Seniorenraad betrokken deelnemers wordt verwezen naar het kopje deelnemers Seniorenraad. Afstemming WMO-Participatieraad Vanaf het eerste begin heeft Rob van Buuren deel uitgemaakt van de WMO-Participatieraad. Daarmee is het belang van een goede samenwerking tussen Participatieraad en Seniorenraad onderschreven. Met het oog op de ontwikkelingen binnen de zorg en de nieuwe regelgeving rond de wmo heeft de Seniorenraad aangegeven dat de samenwerking verstevigd moet worden. Vanaf november 2014 maakt ook Marijke Eissens deel uit van de WMO-Participatieraad. Daardoor kunnen aandachtspunten vanuit de wmo makkelijker worden gedeeld met de deelnemers aan de Seniorenraad. lid Jaarverslag Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 2

3 Heidag Door alle veranderingen, zowel bestuurlijk als inhoudelijk, is de wens uitgesproken om ruime tijd te nemen om een fundament te leggen onder de plannen voor de toekomst. Daartoe is tijdens een heidag op 12 december stilgestaan bij de vraag: welke aandachtspunten vragen om prioriteit wanneer SSH wil bijdragen aan een op de toekomst afgestemd beleid op de beleidsterreinen wonen, zorg en welzijn. Een belangrijk winstpunt van deze dag is het gevoel dat een goede onderlinge samenwerking intern in SSH en extern met de deelnemers aan het brede overleg van de Seniorenraad een belangrijke voorwaarde is voor het welslagen van de verschillende actiepunten die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het algemeen welzijn van de doelgroep. Michèle de Vries (SPG): Door vanuit diverse gezichtspunten samen te werken versterken we elkaars innovatiekracht en agenderen we de knelpunten uit ieders achterban in een breed maatschappelijk context. Doelstelling In de vernieuwde statuten wordt de volgende doelstelling aangegeven: 1. De stichting heeft ten doel: a. het behartigen van de collectieve belangen van alle inwoners van vijfenvijftig jaar en ouder, ook met een functiebeperking, hierna ook aangeduid als "ouderen", op de terreinen wonen, welzijn, zorg en dienstverlening in de zes kernen van de gemeente Hilvarenbeek. b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gevraagd en ongevraagd advies te geven over integraal ouderenbeleid en gehandicaptenbeleid aan gemeente en instellingen die werken voor ouderen en mensen met een functiebeperking, het interactief participeren in het te vormen beleid, het behartigen van de belangen van alle tot de doelgroep behorende senioren door deelname aan de activiteiten van de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek alsmede het signaleren en onderzoeken van nieuwe vraagstellingen en problemen op de terreinen wonen, welzijn, zorg en dienstverlening in de zes kernen van de gemeente Hilvarenbeek. Doelgroep Zoals in de statuten is aangegeven richt SSH zich op: Senioren van 55 jaar en ouder, ook met een functiebeperking. Voor het algemeen belang van de senioren met een functiebeperking wordt er samengewerkt met het bestuur van de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid. Marijke Eissens: Als bestuurslid van SSH ben ik afgevaardigd in de WMO- Participatieraad. Hierdoor is een korte lijn gecreëerd tussen WMO praktijk en WMO beleid. Het gaat immers om de juiste verbinding! Deelnemers De volgende organisaties hebben aangegeven als deelnemer betrokken te willen zijn bij de activiteiten die vanuit SSH worden aangepakt op de beleidsterreinen wonen, zorg en welzijn. Jaarverslag Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 3

4 Daarbij wordt onderscheid gemaakt in: Deelnemers professioneel Amarant, Contour De Twern Hilvarenbeek, Gemeente Hilvarenbeek, huisartsen Hilvarenbeek, Juvans, voor maatschappelijk werk en dienstverlening, Thebe / De Clossenborch, RIBW en Wijkverpleegkundigen. Deelnemers vrijwilligers KBO Hilvarenbeek/Esbeek/Biest-Houtakker, KBO Diessen, Rode Kruis Hilvarenbeek, Seniorenraad Hilvarenbeek, Steunpunt Mantelzorg Gemeente Hilvarenbeek, Stichting Sportief Bewegen 60 +, Stichting Wij-wel, Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek- Diessen, De Zonnebloem afdeling Hilvarenbeek, Biest-Houtakker en Esbeek, en De Zonnebloem afdeling Diessen-Baarschot-Haghorst. Joke Verhoeven (Zonnebloem Diessen): De onderwerpen bij SSH zijn alleen maar gericht op gemeente Hilvarenbeek, terwijl de Zonnebloem werkt vanuit de regio bestaande uit 9 afd., rekening houdend met elkaar, de provincie en het Nationaal Bureau. Maar het is wel interessant om elkaars meningen te horen. Vertegenwoordigers van de verschillende deelnemers zijn in 2014 vier keer bij elkaar geweest om zaken met elkaar te bespreken en op elkaar af te stemmen. Bij die overleg-momenten zijn vanuit de gemeente Bernd Roks, wethouder welzijn, en Vera van Vugt, adviseur maatschappelijke ontwikkeling aanwezig geweest. De overlegmomenten hebben plaatsgevonden op: 17 maart, 17 juni, 16 september en 16 december. Met alle organisaties is de afspraak gemaakt dat gestreefd wordt naar een vaste vertegenwoordiging in het overleg van alle deelnemers aan de Seniorenraad. Bij afwezigheid van de vaste vertegenwoordiger wordt gezorgd voor een plaatsvervanger. Werkgroepen SSH heeft op verzoek van het gemeentebestuur twee werkgroepen samengesteld. De basis voor deze werkgroepen ligt in de veranderingen in de regelgeving van de zorg waarbij sleutelwoorden zijn transitie, participatie en wmo. Op 26 februari zijn twee werkgroepen van start gegaan. Een werkgroep WONEN en een werkgroep ZORG en WELZIJN. De werkgroepen zijn samengesteld vanuit de deelnemers aan de Seniorenraad. Iedere werkgroep heeft in de eerste bijeenkomsten een eigen actieprogramma opgesteld. Werkgroep WONEN Deze werkgroep heeft zich gericht op de volgende aandachtspunten: Veiligheid in en om het huis, Langer zelfstandig thuis wonen en Mantelzorgwoningen. Deze werkgroep bestaat uit (v.l.n.r.): Ad Broeders, KBO Hilvarenbeek, Jaap Beemster, secretaris, Jozef van Bijsterveldt, voorzitter, Rob van Buuren, Seniorenraad en Sabine Goverde (afwezig op foto), Thebe de Clossenborch. Jaarverslag Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 4

5 Leden Werkgroep Wonen Jac Linnemans (KBO Diessen): Samen overleggen en samenwerken op alle gebieden die te maken hebben met senioren. Zeker nu de gemeente er vele taken, die ook met senioren te maken hebben, van het rijk bij gekregen heeft en deze gaat uitwerken en toepassen in de praktijk. We zullen de gemeente op dit gebied kritisch volgen en waar mogelijk onze bijdrage leveren. Werkgroep ZORG en WELZIJN Deze werkgroep heeft zich gericht op de volgende aandachtspunten: actualiseren van de bestaande Seniorenwijzer, de consequenties van de kanteling in de regelgeving voor de zorg, van AWBZ naar WMO, dorpsondersteuners, contactpersonen in de wijk, bewegen met een maatje. Leden Werkgroep Zorg en Welzijn Deze werkgroep bestaat uit: Ton Lebbink, voorzitter, Henk van der Loo, secretaris, Johan van Beurden, Zondagse Ontmoetingen, Marieke Dusée, Thebe De Clossenborch, Marijke Eissens, Seniorenraad Hilvarenbeek, Bep Hagenberg, Steunpunt Mantelzorg, Jeanine Happel, Helpende Hand in de wijk Goirle, Rens Henquet, huisarts, Piet Kuijpers, KBO Hilvarenbeek, Jac Linnemans, namens Wij-Wel en KBO Diessen, Helmi van der Loo-Timmermans, SSB60 +, Marie-José Oerlemans, Rode Kruis, Leon Petermeijer, Platform Gehandicaptenbeleid, Tanja Pieters, ContourdeTwern, Joke Verhoeven-Oomen, Zonnebloem Diessen. Jaarverslag Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 5

6 Ruud Groenendijk (KBO Hilvarenbeek): De toegevoegde waarde van deelname aan SSH is drieledig: 1. Contact en informatie-uitwisseling met andere instellingen 2. Inspiratie door andere instellingen en synergie 3. Mogelijkheden voor afstemming van beleid en activiteiten. Projecten Het overleg met de deelnemers aan de Seniorenraad heeft geleid tot enkele projectgroepen. Zij rapporteren periodiek aan het bestuur van de Seniorenraad. In de projectgroepen zitten vertegenwoordigers uit de deelnemers aan de Seniorenraad. De projectgroepen stellen voor nieuwe activiteiten een projectplan op met aandacht voor o.a. tijdpad, inhoud en financiën. Dit jaarverslag biedt informatie over de volgende projecten: Carin van Gorp (wijkverpleegkundige): Als wijkverpleegkundige ken ik veel individuele ervaringen van cliënten waar wij komen; door het Gecoördineerd Ouderenoverleg kan ik hulpvragen inbrengen. Eenzaamheid Binnen dit project zijn Zondagse Ontmoetingen georganiseerd. Deze ontmoetingen worden twee maandelijks georganiseerd op zondagmiddag van uur afwisselend in het Open Huis en Elckerlyc (Hilvarenbeek), De Eenhoorn en Hercules (Diessen). De volgende organisaties zijn hierbij betrokken bij de organisatie van de bijeenkomsten: Zonnebloem Hilvarenbeek Zonnebloem Diessen Parochie werkgroep Van Harte Protestantse parochie Luisterend Oor Het Rode Kruis Steunpunt Mantelzorg gemeente Hilvarenbeek Jaarverslag Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 6

7 Jacqueline Soetens (Zonnebloem Hilvarenbeek): Samen staan we sterker, we gaan ervoor. De coördinatie is in handen van een werkgroep o.l.v. Tanja Pieters, ContourdeTwern. De belangstelling varieert en ligt tussen 28 en 42 personen. Voor iedere bijeenkomst wordt een flyer ontwikkeld, die verspreid wordt over verschillende locaties in de gemeente waar de verwijzers (huisartsen, paramedici, fysiotherapeuten, thuiszorg, wijkverpleging) werkzaam zijn; het doel is dat de flyer bij de doelgroep terecht komt. Daardoor kan de belangstelling voor deelname aan de Zondagse Ontmoetingen gewekt worden bij de doelgroep en familie, buren en kennissen. Tanja Pieters (ContourdeTwern): Kort, maar krachtig: Samen sterk; samen verbonden. Klussendienst Er is een voorzichtig begin gemaakt met het bundelen van krachten wanneer gekeken wordt naar de klussendienst. De volgende organisaties zijn hierbij betrokken: Thebe KBO Diessen KBO Hilvarenbeek Contour (WZSW) De coördinatie is in handen van Jac Linnemans (KBO Diessen). Communicatie Twee zaken vallen onder de eigen communicatie: Seniorenkrant en Website ( Seniorenkrant Met de Seniorenkrant, die met subsidie van de gemeente in eigen beheer wordt opgemaakt en uitgegeven, wordt de doelgroep vier keer per jaar op de hoogte gehouden van de voortgang van de verschillende activiteiten waarmee aan de realisatie van de doelstelling wordt gewerkt. Cees Berkelmans (Rode Kruis): Als lid van SSH kijken hoe en waar we met elkaar kunnen afstemmen zodat we met elkaar voor de Hilvarenbekenaar kunnen helpen met het bieden van een vangnet. Desnoods voorkomen dat hij/zij in een gat valt. Jaarverslag Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 7

8 In 2014 zijn traditiegetrouw vier kranten, omvang 8 pagina s per krant, verschenen op 20 maart, 5 juni, 4 september en 11 december. De Seniorenkrant wordt met de Hilverbode onder de bevolking in alle kernen van de gemeente gratis huis-aan-huis verspreid. Bij de realisatie is voortgebouwd op de eerder verschenen jaargangen. In de verschillende edities is ruimte voor vaste en wisselende rubrieken waardoor doelgroepen en achterbannen op de hoogte worden gehouden van lopende zaken en/of projecten. Vrijwel alle deelnemers aan het overleg van de Seniorenraad in de brede samenstelling maken regelmatig gebruik van de mogelijkheid om actuele informatie met de doelgroep te delen. Zowel de Gemeente zelf als belangenorganisaties uit diverse kernen maken regelmatig gebruik van deze krant om relevante informatie voor het voetlicht te brengen. Een vaste rubriek is geworden de informatie die de gemeente met de doelgroep wil delen m.b.t. de veranderingen in de zorg. Daartoe heeft de familie van Beek een eigen plaats en gezicht in de krant gekregen. Participatieraad WMO Hilvarenbeek Ook andere organisaties, buiten het overleg van de deelnemers aan de Seniorenraad, zoals de Stichting Participatieraad WMO Hilvarenbeek, publiceren regelmatig in de seniorenkrant om alle inwoners en hun achterban te informeren over ontwikkelingen en actualiteiten. Themakrant De krachtenbundeling tussen alle deelnemers heeft ook geleid tot een themakrant die dit jaar geheel in het teken heeft gestaan van het thema Zorg. De redactie van de krant is in handen geweest van Mariël Hoefkens, Rob van Buuren en Henk van der Loo. Rob van Buuren is als eindredacteur verantwoordelijk voor de opmaak van de krant en het contact met Koninklijke drukkerij Em. De Jong in Baarle Nassau. De seniorenraad weet zich ook voor 2015 verzekerd van een gemeentelijke bijdrage om de krant uit te brengen. Met de gemeente is afgesproken dat 10% van de kosten voor het laten verschijnen van de krant worden terugverdiend vanuit advertenties en andere activiteiten. Jaarverslag Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 8

9 Bep Hagenberg (Steunpunt Mantelzorg): Deelname aan het overleg in de Seniorenraad Hilvarenbeek is zinvol omdat we daardoor ervaringen en informaties met andere deelnemers kunnen uitwisselen én een korte lijn hebben met de gemeente wanneer er gehandeld moet worden voor de zorgvragende senior voor wie de mantelzorger belangrijk is. Website Binnen de communicatie kunnen we niet om een eigen site heen. Aan Rob van Buuren is de zorg hiervoor als webmaster toevertrouwd. Voor algemene en specifieke informatie over projecten biedt de site houvast: Op deze site is ook de Seniorenkrant te lezen. De site is voorzien van een zgn. cms systeem, waardoor het eenvoudiger is geworden om de content door anderen te actualiseren c.q. te onderhouden. Het is de bedoeling dat het bestuur van de Seniorenraad in 2015 wordt uitgebreid met een persoon die bekwaam is om een verbeterende bijdrage te leveren aan het beheer hiervan. Malou Deenen: Wij als Amarant team wijkzorg Hilvarenbeek nemen deel aan SSH in de rol van toehoorder. Amarant kent een aantal ouder wordende cliënten, die mogelijk in de toekomst gebruik kunnen maken van haar activiteiten/projecten. Huiskamer Een van de kernpunten in de doelstelling van de Seniorenraad is vanaf het allereerste begin geweest het streven naar een seniorenontmoetingsruimte in iedere kern van de gemeente. Deze doelstelling is in 2014 ook voor de hoofdkern Hilvarenbeek gerealiseerd. Jaarverslag Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 9

10 De samenwerking tussen Seniorenraad, bestuur KBO Hilvarenbeek en de gemeente heeft geleid tot het inrichten van een Huiskamer in het nieuwe Elckerlyc. Rens Henquet (huisarts en kaderarts ouderengeneeskunde): Vanuit het (huisartsen) project Kwetsbare ouderen, hebben we een goede samenwerking tussen de huisartsen en de thuiszorg gerealiseerd. Het multidisciplinaire overleg (MDO): samenwerking op patiënten niveau, tussen de diverse disciplines in de eerste lijn, maakt daarvan deel uit. Door de samenwerking op bestuursniveau, in de Seniorenraad gerealiseerd, kunnen we zeggen dat we daarmee een stevig wijknetwerk hebben, om de zorg rondom ouderen goed met elkaar af te stemmen en mooie projecten tot stand te brengen. Helmi van der Loo-Timmermans (SSB 60 + ): Seniorenraad: Voor SSB 60 + de plek waar alle organisaties die iets met senioren van doen hebben samenkomen en samenwerken, elkaar informeren en inspireren. Belangrijk om daar deel van uit te maken! Op vrijdag 26 februari hebben burgemeester Ryan Palmen en wethouder Bernd Roks, onder grote belangstelling, de Huiskamer als de ontmoetingsruimte voor senioren geopend. Deze ruimte is dagelijks geopend van tot uur. Belangstellenden weten zich dan verzekerd van een of twee gastvrouwen c.q. gastheren die ervoor zorgen dat de huiskamer ook een echte ontmoetingsplaats is. De tijd kan gevuld worden met het lezen van de krant, het spelen van een spelletje en het gesprek met elkaar en de gastvrouwen / gastheren. De coördinatie van de inzet van gastvrouwen / gastheren is in handen van Ineke Cloosterman. Jaarverslag Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 10

11 Eetproject Vanuit het overleg met alle gastvrouwen / gastheren in de Huiskamer is het plan beraamd om een eetproject te starten in Elckerlyc. De voorbereidingen zijn in het najaar van 2014 gestart. De doelgroep is daarover geïnformeerd en uitgenodigd deel te nemen aan een eerste keer samen aan tafel op woensdag 14 januari Peter Stam (RIBW): SSH is voor mij op dit moment een venster op de gemeente; een venster heeft gelukkig ook twee zijden waar je doorheen kunt kijken. Subsidie Met de gemeente is gesproken over een financieel fundament onder alle activiteiten. Om de coördinerende functie van de Seniorenraad in het overleg met alle deelnemers mogelijk te maken, faciliteert de gemeente de verschillende activiteiten door subsidie ter beschikking te stellen voor bestuurskosten en het laten verschijnen van de seniorenkrant. Dank Wij spreken de wens uit dat we op de ingeslagen weg dat wil zeggen met de verschillende deelnemers in goede harmonie verder mogen gaan. In een tijd waarin nieuw beleid vanuit de regering een appèl doet op ieders verantwoordelijkheid willen we als Seniorenraad die verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. De toekomst biedt dan kansen om vanuit de krachtenbundeling een helpende hand te bieden naar de gemeente, die met minder middelen toch meer wil doen. De familie van Beek heeft daar recht op en de consequenties van de kanteling in de regelgeving rond de zorg vragen daar om. Sabine Goverde: De meerwaarde voor mij en ook gezien vanuit Thebe de Clossenborch: Verbinding leggen met partijen uit de Hilvarenbeekse gemeente. Aan het slot van dit jaarverslag zeggen we graag dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Dan geven de inspanningen ook energie terug. Een speciaal woord van dank aan Vera van Vugt die vanuit de gemeente heeft gezorgd voor adequate ondersteuning. Hilvarenbeek, 17 april 2015 H.M.P.G. van der Loo T J. van Buuren Voorzitter Secretaris Jaarverslag Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 11

12 1. Balans per 31 december 2014 Debet Omschrijving Bedrag ( ) Bedrag ( ) Activa 1,00 1,00 Debiteuren 75,60 650,96 Vooruitbetaalde kosten 89,65 Rabobank Betaalrekening 2.739,92 556,47 Rabobank Spaarrekening 9.410, ,18 Totaal , ,26 Credit Omschrijving Bedrag ( ) Bedrag ( ) Crediteuren 25,00 260,08 Vooruit ontvangen bedragen 1.000,00 Nog te betalen kosten 393,18 Bestemmingsreserve huiskamer 185,61 Voorzieningen: Activiteiten Succesvol Ouder Worden 1.514, ,74 Investeringen o.a. software 1.000,00 641,00 Deskundigheidsbevordering 1.418, ,12 Heroriëntatie structuur Seniorenraad 500,00 - Eigen vermogen 7.769, ,53 Totaal , ,26 Jaarverslag Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 12

13 2. Resultaten rekening per 31 december 2014 Bestuur 2014 Kosten ( ) 2014 Opbrengsten ( ) Kantoorbenodigdheden 459,26 Drukwerk en papier 918,68 Reis en verblijfkosten 100,70 Vergaderkosten bestuur 966,13 Contributies en abonnementen 70,70 Representatiekosten 95,65 Bankkosten 35,42 Ambtelijke ondersteuning 325,00 Vergaderkosten commissies 472,80 Diverse bestuurskosten 1.239,22 Rente opbrengst 75,96 Subsidie bestuurskosten 2.255,00 Resultaat (verlies) 2.352,60 BESTUURSKOSTEN 4.683, ,56 Communicatiekosten 2014 Kosten ( ) 2014 Opbrengsten ( ) Drukkosten krant 3.949,45 Bezorgkosten krant 1.667,38 Kosten website 16,98 Diversen 240,00 Kosten ondersteuning krant 560,00 Portokosten 26,30 Subsidie 5.165,00 Advertentie opbrengsten krant 2.750,00 Resultaat (winst) 1.454,89 COMMUNICATIEKOSTEN 7.915, ,00 Jaarverslag Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 13

14 Huiskamer project 2014 Kosten ( ) 2014 Opbrengsten ( ) Kosten drank 2.934,08 Abonnementen 311,50 Bloemen en planten 322,50 Inrichting 306,89 Diversen 1.015,42 Huur 617,10 Subsidie 5.000,00 Drank inkomsten 693,10 Resultaat (reserve) 185,61 TOTAAL 5.693, ,10 Jaarverslag Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 14

15 3. Toelichting op de balans 2014 Activa Het betreft de aanschaf van een grafisch softwarepakket dat gebruikt wordt ten behoeve van de opmaak van de seniorenkrant. Debiteuren De post betreft nog te ontvangen advertentie kosten alsmede de nog te ontvangen rente van de spaarrekening. Bank en spaarrekening De saldi op de balans komen overeen met de saldi op de bankafschriften. Crediteuren De post betreft nog te betalen kosten over 2014, met name door huiskameractiviteiten. Vooruit ontvangen bedragen Dit betreft de subsidie voor de huiskamer over de periode januari en februari Nog te betalen kosten Het betreft kosten voor het jaar 2014 waarvan de factuur eerst in 2015 is ontvangen. Bestemmingsreserve huiskamer Het resultaat van de huiskamer over de periode maart 2014 van 185,61 tot en met december 2014 is gereserveerd in en bestemmingsreserve. Anders dan een voorziening heeft een bestemmingsreserve een geoormerkt doel. Voorzieningen De voorziening investeringen software neemt af vanwege aanschaf van een softwarepakker ten behoeve van de krant. De voorziening heroriëntatie structuur Seniorenraad is in 2014 gebruikt voor de herstructurering, met name de kosten van het wijzigen van de statuten. Eigen Vermogen Het eigen vermogen kent de volgende mutaties: Eigen vermogen: saldo ,24 Resultaat bestuurskosten ,60 Resultaat communicatiekosten 1.454,89 Saldo per ,53 Jaarverslag Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 15

16 4. Toelichting op de resultatenrekening De resultatenrekening kent drie onderdelen, delen waarvoor aparte subsidies zijn verstrekt. A. Bestuur De kosten van het bestuur overstijgen de beschikbare subsidie als gevolg van het opstarten van diverse activiteiten: Werkgroep Zorg en Dienstverlening Werkgroep Wonen Activiteiten voor De vergeten tuin Eetproject Huiskamer Daarnaast worden vergaderingen thans gehouden in cultureel centrum Elckerlyc, waar huur wordt betaald voor het gebruik van een vergaderruimte. Bovendien zijn de kosten voor de herstructurering in 2014 die uitkomen boven de getroffen voorziening ten laste van het resultaat gebracht. Het resultaat op de bestuurskosten bedraagt 2.352,60 -/-. B. Communicatiekosten Vooral als gevolg van hogere advertentiekosten dan begroot, is er op communicatiekosten een positief resultaat behaald van 1.454,89. C. Huiskamer De huiskamer is gestart in februari Van de gemeente Hilvarenbeek is een subsidie ontvangen van voor het eerste jaar dat loopt van 1 maart 2014 toe en met 28 februari Het resultaat van 185,61 is aan een nieuwe bestemmingsreserve toegevoegd. Vanaf november 2014 wordt er voor het gebruik van de huiskamer huur betaald voor het gebruik aan het cultureel centrum Elckerlyc. Deze huur was niet begroot. Jaarverslag Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek - Pag. 16

H.M.P.G. (Henk) van der Loo. Het bestuur was rond de jaarwisseling in gesprek met enkele kandidaten om de ontstane vacatures in te vullen.

H.M.P.G. (Henk) van der Loo. Het bestuur was rond de jaarwisseling in gesprek met enkele kandidaten om de ontstane vacatures in te vullen. Jaarverslag 2013 Samenstelling bestuur In het voorjaar heeft Janus Hendrikx aangegeven te willen stoppen. Het bestuur heeft in de juni vergadering van hem afscheid genomen. De zekerheid dat de huiskamer

Nadere informatie

Jaarrekening, verkort

Jaarrekening, verkort Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort 31-12-2012 Opgesteld dd. 15 april 2013 1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.nl JAARVERSLAG 2014 De Senioren Advies Raad Moerdijk is samengesteld uit: Een vertegenwoordiging van de Senioren Raden van 10 kernen. Een vertegenwoordiging

Nadere informatie

Jaarrekening Inhoudsopgave

Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening Jaarrekening Inhoudsopgave Ondertekening 3 Verslag kascontrole 5 Lasten en baten 7 Toelichting algemeen en lasten en baten 8 BALANS per 31 december 13 Toelichting op de BALANS per 31 december

Nadere informatie

Inleiding...3 Enquête in de senioren krant...4 Individuele gesprekken...5 Aanbevelingen...6 Bijlage I: Enquête...8 Bijlage II: Uitslagen enquête...

Inleiding...3 Enquête in de senioren krant...4 Individuele gesprekken...5 Aanbevelingen...6 Bijlage I: Enquête...8 Bijlage II: Uitslagen enquête... Inhoudsopgave Inleiding...3 Enquête in de senioren krant...4 Individuele gesprekken...5 Aanbevelingen...6 Bijlage I: Enquête...8 Bijlage II: Uitslagen enquête...9 Onderzoek Seniorenkrant SVH nov. 2012

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN:

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN: Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide KvK: 53782151 RSIN: 851015542 www.wiboz.nl JAARVERSLAG BOEKJAAR 2012 Voor u ligt het jaarverslag van Wooninitiatief Bergen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Verslag kascontrole 2. Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3. BALANS per 31 december 2013 6

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Verslag kascontrole 2. Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3. BALANS per 31 december 2013 6 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Verslag kascontrole 2 Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3 Toelichting op de lasten en baten 3 Grafiek op hoofdlijnen 5 BALANS per 31 december 2013 6 Toelichting op de BALANS

Nadere informatie

Ondernemingsplan Zorgcoöperatie t Loo

Ondernemingsplan Zorgcoöperatie t Loo Ondernemingsplan Zorgcoöperatie t Loo 1. Aanleiding Op t Loo, één van de dorpskernen van de gemeente Bergeijk, is een start gemaakt met het maken van idops om zo de leefbaarheid in de kleine kernen te

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING Dwarslaesie Organisatie Nederland Begroting 2015 Rekening 2013 Begroting 2014 LOTGENOTENCONTACT Regiocoördinatie Reis-, verblijf en overlegkosten - 2.175 3.750 Algemene Leden- en platform vergaderingen

Nadere informatie

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466 Balans (voor verdeling saldo baten en lasten) (in euro's) 31 december 2014 31 december 2013 Activa Vlottende activa 1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804

Nadere informatie

St. Wegelaergroep. Jaarrekening 2013

St. Wegelaergroep. Jaarrekening 2013 St. Wegelaergroep Jaarrekening 2013 Beginbalans Administratie: St Wegelaergroep 16-5-2014, 11:22:24 Periode: 1-1-2013 t/m 1-1-2013 PostNr. Omschrijving Debet Credit 0500 Eigen vermogen 6.221,45 0510 Reserves

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING ACTIVITEITENSUBSIDIE 2015 VAN 10.000,- OF MEER

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING ACTIVITEITENSUBSIDIE 2015 VAN 10.000,- OF MEER Pagina1 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : Correspondentieadres Postcode en woonplaats E-mailadres secretariaat : : : IBAN rekeningnummer : Verzoekt op grond van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep Jaarverslag 2014 In het jaar 2014 heeft het bestuur van de Seniorenraad voor de gemeente Oss onder andere verder uitwerking gegeven aan de volgende in 2013 opgestarte projecten: Blijvend thuis in eigen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2008

Financieel Jaarverslag 2008 Financieel Jaarverslag 2008 Inhoud 1) Voorwoord van de voorzitter... 3 2) Inleiding... 4 3) Balans... 5 4) Resultaten rekening... 6 5) Toelichting op de balans en resultatenrekening... 7 6) Verslag kascommissie...

Nadere informatie

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag

STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG Stichting IHGO: Jaarverslag STICHTING INSTITUUT VOOR HUWELIJK GEZIN EN OPVOEDING JAARVERSLAG 2015 Stichting IHGO: Jaarverslag 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1. ALGEMEEN... 3 1.1 DOEL VAN DE STICHTING...3 1.2 STRUCTUUR VAN

Nadere informatie

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Balans... 2 3 Toelichting op de balans... 3 4 Winst- en verliesrekening... 4 5 Toelichting op de winst- en verliesrekening... 5 6 Bestemming resultaat boekjaar 2008...

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Oranje - Vereniging Harderwijk te HARDERWIJK

JAARREKENING 2012. Oranje - Vereniging Harderwijk te HARDERWIJK JAARREKENING 2012 Oranje - Vereniging Harderwijk te HARDERWIJK INHOUDSOPGAVE A FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 2 B JAARSTUKKEN 2012 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 5

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering Tuinstraat 6-1506 VX Zaandam Postbus 159-1500 ED Zaandam t. 075-6 818 360 f. 075-6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36 BIC: RABONL2U Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893

Nadere informatie

Seniorenwijzer Hilvarenbeek

Seniorenwijzer Hilvarenbeek Seniorenwijzer Hilvarenbeek Seniorenwijzer SSH pagina 1 Seniorenwijzer Voorwoord Beste actieve en gewaardeerde senioren, In de aanhef naar u toe zitten al twee belangrijke woorden die best nog eens uitgelegd

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

www.seniorenraadhilvarenbeek.nl

www.seniorenraadhilvarenbeek.nl Uitgave SSH: 8 e jaargang, nr. 1-27 mrt. 2015 Seniorenkrant www.seniorenraadhilvarenbeek.nl Hoe zit WMO dat nou 2015 met de nieuwe Wmo Kinderen, vrienden en buren worden verplicht mij te helpen. = maatwerk

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016

BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 BALANS, WINST- EN VERLIESREKENING VAN DUURZAME ENERGIECOOPERATIE ZOETERMEER U.A. OVER HET JAAR 2016 Rottestroom 39 2721 CX Zoetermeer KvK 61246107 INHOUD Blad Balans 1 Winst- en verliesrekening 2 Toelichtingen

Nadere informatie

Boslaan CH Zeist Jaarrekening 2016

Boslaan CH Zeist  Jaarrekening 2016 Boslaan 15 3701 CH Zeist www.antroposana.nl Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene toelichting 4 Waarderingsgrondslagen 4 Algemeen 4 Grondslagen van resultaatbepaling 4 Algemeen 4 Afschrijvingen

Nadere informatie

Rapport INZAKE. de jaarrekening van het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE. Samenstellingsverklaring 1. Balans per 31 december

Rapport INZAKE. de jaarrekening van het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE. Samenstellingsverklaring 1. Balans per 31 december Rapport Aan het Bestuur van Vereniging Wijkraad Kerschoten INZAKE de jaarrekening van het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE Blz Samenstellingsverklaring 1 Balans per 31 december 2016 2 Staat van lasten en baten

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012

Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012 Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012 ACTIVA PASSIVA 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 Computers 391,55 783,15 Algemene reserve 1.212,22 1.212,22 Egalisatiereserve

Nadere informatie

Kas/bank- en spaarrekeningen 53.372 - Totaal activa 53.372 - Algemene reserve 53.372 - Crediteuren - - Reservering vakantiegeld - -

Kas/bank- en spaarrekeningen 53.372 - Totaal activa 53.372 - Algemene reserve 53.372 - Crediteuren - - Reservering vakantiegeld - - BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA Liquide middelen Kas/bank- en spaarrekeningen 53.372 - Totaal activa 53.372 - PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve 53.372 - Kortlopende schulden Crediteuren - - Reservering

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2018 Nederlandse Vereniging Williams-Beuren Syndroom Versie: 1.0 Datum: 1 Juni 2016 Auteur: Onno Ceelen (Penningmeester) Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Nederlandse Verenging

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering. Zorgcoöperatie Zeeland. 16 maart 2015

Algemene Leden Vergadering. Zorgcoöperatie Zeeland. 16 maart 2015 Algemene Leden Vergadering Zorgcoöperatie Zeeland 16 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Jaarverslag secretaris 2014 4. Bestuursverkiezing 5. Financieel jaarverslag 2014

Nadere informatie

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN JAARVERSLAG OVER 2013 2014 Rob Koster Advies en Administratie 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Beoordelingsverklaring van de accountant n.v.t Jaarverslag bestuur Jaarverslag bestuur

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap

Financieel Jaarverslag 2014. van het. Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel Jaarverslag 2014 van het Koninklijk Wiskundig Genootschap Financieel verslag 2014 en begroting 2015 Woord vooraf Het jaarverslag over 2014 is op dezelfde manier tot stand gekomen als dat over

Nadere informatie

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls

Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Balans en resultatenrekening 2013 Impuls Resultaten: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een verlies van 2.131 Terwijl het boekjaar 2012 is afgesloten met een winst van 40.301, hoofdzakelijk ontstaan door

Nadere informatie

Wijkvereniging WVF Toelichting Jaarrekening 2014

Wijkvereniging WVF Toelichting Jaarrekening 2014 Wijkvereniging WVF Toelichting Jaarrekening 2014 9 maart 2015 De wijkvereniging sluit het jaar 2014 af met een positief resultaat van 882,-, boven de begroting die rekening hield met een klein tekort.

Nadere informatie

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Cultuurkust, Harderwijk Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave A. Balans per 31 december 2013 B. Staat van baten en laten over het jaar 2013 C. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN JAARREKENING 2013 1-1-2013 T/M 31-12-2013 LASTEN EN BATEN 2013 Baten Omschrijving Begroting 2013 Rekening 2013 Contributie 88.800,00 89.321,00

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff.

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff. Jaarrekening 2012 Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag T.a.v. De directeur Cultuur De heer P.G.T.Broekhoff Postbus 12652 2500 DP Den Haag Betreft : definitieve jaarrekening 2012 Den Haag,

Nadere informatie

Balans. RV & PC Lelyruiters. Balans per 31 december 2013 RV & PC Lelyruiters

Balans. RV & PC Lelyruiters. Balans per 31 december 2013 RV & PC Lelyruiters Balans RV & PC Lelyruiters Balans per 31 december 2013 RV & PC Lelyruiters Container p.m. Eigen vermogen 11.459,69 Kas 1.101,85 Crediteuren 691,30 Rabo Betaalrekening 5.813,23 ING Betaalrekening 400,39

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2015

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2015 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2015 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

HISTORISCHE KRING "TUSSEN RIJN EN LEK"

HISTORISCHE KRING TUSSEN RIJN EN LEK FINANCIEEL VERSLAG 2016 Inhoud: Balans Staat van baten en lasten Toelichtingen op de balans en de staat van baten en lasten Begroting 2017 Houten, januari 2017 Namens het bestuur: W.C.G. van Zijl Penningmeester

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN:

JAARVERSLAG. Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide BOEKJAAR KvK: RSIN: Vereniging Wooninitiatief Bergen op Zoom Garry Horselaan 5, 4631NS Hoogerheide KvK: 53782151 RSIN: 851015542 www.wiboz.nl JAARVERSLAG BOEKJAAR 2014 Voor u ligt het jaarverslag van Wooninitiatief Bergen

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN DE SENIORENRAAD

SAMENSTELLING VAN DE SENIORENRAAD VOORWOORD SENIORENRAAD 10 JAAR JONG! 2010 was voor de Seniorenraad van Valkenburg aan de Geul een bijzonder jaar. De Seniorenraad (nieuwe stijl) bestond 1 januari 10 jaar! Reden genoeg om samen met de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...2 Jaaroverzicht...3 Balans...4 Conclusie...4 Winst & Verlies...5 Vergelijk W&V 2014 / Conclusie...

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave...2 Jaaroverzicht...3 Balans...4 Conclusie...4 Winst & Verlies...5 Vergelijk W&V 2014 / Conclusie... Financieel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Jaaroverzicht...3 Balans...4 Conclusie...4 Winst & Verlies...5 Vergelijk W&V 2014 / 2015...7 Conclusie...8 2 Jaaroverzicht 2015 was weer een

Nadere informatie

A Staat van baten & lasten 3 B Balans per 31 december 4 C Toelichting op de staat van baten & lasten 5 D Toelichting op de balans 7

A Staat van baten & lasten 3 B Balans per 31 december 4 C Toelichting op de staat van baten & lasten 5 D Toelichting op de balans 7 Muziektheater De Plaats Trompetstraat 22-24 6811 HK Arnhem 026-4454667 www.theaterdeplaats.nl info@theaterdeplaats.nl RAPPORT FINANCIEEL VERSLAG 2013 Inhoudsopgave: RAPPORT blz. 1 Algemeen 2 2 Resultaat

Nadere informatie

Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland

Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1 Inhoudsopgave Balans en jaarrekening Balans pagina 3 Balans pagina 4 Jaarrekening pagina 5 Jaarrekening pagina 6 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Bestuurssamenstelling op De Senioren Advies Raad Moerdijk is samengesteld uit:

JAARVERSLAG Bestuurssamenstelling op De Senioren Advies Raad Moerdijk is samengesteld uit: Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.nl JAARVERSLAG 2015 De Senioren Advies Raad Moerdijk is samengesteld uit: -een vertegenwoordiging van de Seniorenraden (verder SR) van 9 van de 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi

Jaarverslag 2014 Hospice Amandi Jaarverslag 2014 Hospice Amandi 1 Voorwoord van de voorzitter Voor u ligt het jaarverslag van het Hospice Amandi. 2014 was het eerste volle jaar van onze jonge stichting. Er is veel werk verzet in de verschillende

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode

JAARREKENING 2015. Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode JAARREKENING 2015 Vereniging Zorg Coöperatie Rooi U.A. te Sint-Oedenrode Financiële jaarstukken 2015 a. Financiële toelichting door de penningmeester b. W&V Balans 2015 Vereniging Zorg coöperatie Rooi

Nadere informatie

Staat van Baten en Lasten 2014

Staat van Baten en Lasten 2014 Boekhouding IVN 2014 - Staat van Baten en Lasten Rubrieken Begroot Actueel Verschil Inkomsten 8 Omzetrekeningen / Verkoop 801 Ledenbijdragen Volwassenen 4.616,00 4.725,65 109,65 802 Ledenbijdragen Jeugd

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVVP 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVVP 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVVP 2013 Het financiële jaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van 15.525,97. Het eindsaldo is gunstiger uitgevallen dan het begrote bedrag van 4.665,00. Het resultaat

Nadere informatie

Seniorenwijzer Hilvarenbeek

Seniorenwijzer Hilvarenbeek Seniorenwijzer Hilvarenbeek Seniorenwijzer SSH pagina 0 Seniorenwijzer Voorwoord Beste actieve en gewaardeerde senioren, In de aanhef naar u toe zitten al twee belangrijke woorden die best nog eens uitgelegd

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer

Huishoudelijk Reglement van de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer Artikel 1 Krachtens het gestelde in artikel 10 van de Statuten heeft de Stichting Seniorenraad Haarlemmermeer, dit Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Artikel 2 Doelstelling 1. De Seniorenraad stelt zich

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben.

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben. Jaarrapportage 2013 Missie Het Platform wil bijdragen aan een samenleving waar mantelzorg een eigen, unieke vorm van zorg is die naast professionele en vrijwillige zorg een volwaardige plek inneemt in

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof JAARVERSLAG Uitgever: Stichting Hart op Weg Drukker: Fotograaf: Vormgeving: Tekstschrijver: G. van der Schoot en A. Verhoof A. Verhoof A. Verhoof Titel: Jaarverslag Naam: Stichting Hart op Weg Jaar: 2015

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

DE CCR IN VOORAF

DE CCR IN VOORAF DE CCR IN 2017 2020 VOORAF De Centrale Cliëntenraad (CCR ) vindt het noodzakelijk om te expliciteren wat zij als haar taak ziet nu en in de komende jaren. De taak die er toe leidt dat binnen de huidige

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN

AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN AFDELING GELDERLAND VAN DE VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN JAARREKENING 2014 1-1-2014 T/M 31-12-2014 LASTEN EN BATEN 2014 Baten Omschrijving Begroting 2014 Rekening 2014 Contributie 89.100,00 89.331,00

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 Activa Activa Passiva Passiva 2012 2013 2012 2013

Balans per 31 december 2013 Activa Activa Passiva Passiva 2012 2013 2012 2013 Seniorenvereniging Hilversum balans en resultaat per 31 december 2013 en begroting 2013 en 2014 Balans per 31 december 2013 Activa Activa Passiva Passiva 2012 2013 2012 2013 Kas 33 47 Algemene reserve

Nadere informatie

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG

Balans en resultaat 2012, begroting 2013, Infolijn-AG JAARREKENING 2012 ALGEMEEN Voor onze Stichting Telefonische Informatie Alternatieve Geneeswijzen waren de inkomsten in 2012 als gevolg van de economische crisis wederom aanzienlijk lager dan in de afgelopen

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën

Traction Avant Nederland. Verenigingsjaar 2010. De financiën Traction Avant Nederland Verenigingsjaar 2010 De financiën Balans 2010 Vereniging Traction Avant Nederland Debet 2010 2009 Credit 2010 2009 Kantoorinventaris 0,00 0,00 Eigen vermogen 83.399,39 93.130,40

Nadere informatie

Als nieuw bestuurslid trad toe mevrouw ds. Erica Scheenstra, predikant van de Bossche Protestantse gemeente.

Als nieuw bestuurslid trad toe mevrouw ds. Erica Scheenstra, predikant van de Bossche Protestantse gemeente. Toelichting op de Jaarrekening Doel Een orgaan te zijn voor overleg en belangenbehartiging tussen en namens Protestantse gemeenten, andere kerkgenootschappen en organisaties omtrent binnen- en buitenkerkelijke

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2011 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof.

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof. Algemene gegevens De vereniging draagt de naam Rooms Katholieke Jongerenvereniging Wortel en Stam Principe. Bij afkorting ook genaamd RK Jongerenvereniging WESP of WESP. Postadres: Dorpsstraat 26 2712

Nadere informatie

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur.

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. BALANS per 31 december 2016 Activa Passiva Omschrijving 2016 2015 ter vergelijking Omschrijving

Nadere informatie

Fotografica. Financieel jaar overzicht 2015. Begroting 2016

Fotografica. Financieel jaar overzicht 2015. Begroting 2016 Fotografica Financieel jaar overzicht 2015 Begroting 2016 Balans Fotografica per 31 december 2015 ACTIVA Bankrekeningen 13.628 Spaarrekeningen 74.723 Totaal liquiditeiten 88.351 Debiteuren 6.137 Te ontvangen

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Communicatieplan 2016 Participatieraad Sociaal Beleid Waalre. 24 mei 2016

Communicatieplan 2016 Participatieraad Sociaal Beleid Waalre. 24 mei 2016 Communicatieplan 2016 Participatieraad Sociaal Beleid Waalre 24 mei 2016 Inhoudsopgave Positionering van de Participatieraad Doelstelling en orientatierichtingen van het Communicatieplan Doelgroepen voor

Nadere informatie

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof?

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Manifest Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Doelstelling project gemeente Boxmeer ouderenproof. Het project beoogt ouderen vanaf 55 jaar direct te betrekken bij het ouderenbeleid in de gemeente boxmeer.

Nadere informatie

Jaarverslag De vacature in het bestuur is nog niet ingevuld.

Jaarverslag De vacature in het bestuur is nog niet ingevuld. Jaarverslag 2015 In 2015 werden in de eerste helft van het jaar 14 en na de zomerpauze in juli en augustus 9 bijeenkomsten gehouden. Een extra bijeenkomst werd in augustus gehouden. De afdeling heeft geen

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2013 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

Gjemaerischappelijke Regeling GEMEErBïfiiB

Gjemaerischappelijke Regeling GEMEErBïfiiB Gjemaerischappelijke Regeling GEMEErBïfiiB Zuid-Nederland in liquidatie reg.nr.:... Ingek.: 0 2 Alg 2012 Afd.: Kopie: Aan ae leden van d Ï Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie luid-nederland in

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2016 Het jaar 2016 is een bewogen jaar geweest waarin veel discussie was over de positie van senioren in de maatschappij. Door CBS is vastgesteld dat het aantal senioren snel stijgt

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde P A R T I C I P A T I E R A A D Gemeente Menterwolde Jaarverslag 2014 Voorwoord De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het sociaal domein die voorheen nog

Nadere informatie

Pagina 1. Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer

Pagina 1. Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer Pagina 1 Financiële verantwoording 2012-2013 MaarnWijzer Aftekening kascommissie Maarn, 7 november 2013. Nagezien en akkoord bevonden. De kascommissie: '. "f)-ê l(á..j C.l'..z- \>2- W'--tJl JL; i& \"--

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie