VOORWOORD. Om dit beleid gestalte te geven is een raamwerk gegeven om het beleid op een eigentijdse en toekomstgerichte manier vorm te geven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Om dit beleid gestalte te geven is een raamwerk gegeven om het beleid op een eigentijdse en toekomstgerichte manier vorm te geven."

Transcriptie

1 EINDVERSLAG

2

3 VOORWOORD Na een lange aanloop is in het voorjaar van 2006 besloten gehoor te geven aan de oproep van de Provincie Noord-Brabant om een project te starten rond de vraag: In welke mate is de gemeente Hilvarenbeek ouderenproof? De contouren voor het project zijn door de Provincie uitgezet in de brochure Is uw gemeente ouderenproof?. De kerngedachte daarbij luidt: Behoud van zelfstandigheid en het vergroten van de invloed van ouderen zelf. Daar gaat het om bij ouderenproof. Juist in een provincie als Noord-Brabant met een zeer grote groei van het aantal ouderen, liggen er goede kansen om de grote ervaring van de senioren hiervoor te benutten. Het ouderenbeleid van de provincie is een nieuwe weg ingeslagen waarbij gestreefd wordt naar een lokale invulling. Dus geen grote provinciale projecten, maar het stimuleren van zaken die dichtbij de burger in een gemeente staan. De provincie Noord-Brabant trekt daar jaarlijks veel geld voor uit Met deze woorden heeft Roel Augusteijn, tot september 2006 gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant voor wonen, zorg en welzijn aangegeven hoe belangrijk het is dat iedere lokale gemeenschap in de provincie een ouderenbeleid formuleert en ervoor zorgt dat er met het resultaat c.q. de aanbevelingen iets gedaan gaat worden. De kernvraag is daardoor geworden: is de gemeente Hilvarenbeek ouderenproof? Om dit beleid gestalte te geven is een raamwerk gegeven om het beleid op een eigentijdse en toekomstgerichte manier vorm te geven. Op basis van het raamwerk is de stuurgroep op zoek gegaan naar voorzitters en secretarissen voor drie werkgroepen. Onder leiding van Henk van der Loo, projectleider, en Maria Hosli- Cillessen, secretaris, is een begin gemaakt met de concrete voorbereiding en is de projectgroep aan de slag gegaan. De voorbereiding heeft zich in eerste instantie gericht op startbijeenkomsten in de 6 kernen die samen gezicht geven aan de gemeente Hilvarenbeek. Tijdens deze startbijeenkomsten heeft het accent gelegen op: het informeren van de doelgroep over de uitgangspunten van het project en het plan van aanpak in het algemeen en het plan van aanpak binnen de drie werkgroepen: wonen, welzijn, zorg en dienstverlening in het bijzonder. het inventariseren van de sterke en zwakke kanten binnen de eigen kern wanneer gekeken wordt naar de thema s binnen de onderscheiden werkgroepen voor de doelgroepen van het project: dorpsgenoten in de leeftijd van 55 jaar en ouder en mensen met een functie beperking. het werven van leden voor de drie werkgroepen. Tijdens de startbijeenkomst in Elckerlijc op dinsdag 10 oktober 2006 hebben alle betrokken partijen het convenant, zie bijlage 1, getekend. Een belangrijk moment omdat daarmee ook het belang van het project naar buiten is gebracht. Brigitte van Haaften-Harkema heeft als opvolger van Roel Augustein namens de Provincie het belang van het project onderstreept. De betrokken partijen - de Katholieke Bond voor Ouderen Diessen, de Katholieke Bond voor Ouderen Hilvarenbeek, de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek Diessen, de Stichting Welzijn Hilvarenbeek, de gemeente Hilvarenbeek en de Provincie Noord Brabant- hebben dankbaar gebruik gemaakt van het begeleidend advies van Piet Smeekens, ouderenadviseur voor de Provincie Noord-Brabant. Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 1 / 116

4 Niet onbelangrijk is het te vermelden dat de website een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het naar buiten brengen van de voortgang van het project dat in de periode oktober 2006 oktober 2007 gerealiseerd is. Dit eindverslag biedt inzicht in het resultaat van alle werkzaamheden, studie en overleg. Het totaal heeft geleid tot aanbevelingen om de kwaliteit van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening voor de doelgroep in de naaste toekomst te verbeteren. Hilvarenbeek, 19 november 2007 Namens de stuurgroep Kees van Mol Voorzitter Maria Hosli Secretaris Namens de projectgroep Henk van der Loo Projectleider Maria Hosli Secretaris Namens de werkgroep Wonen Jan Bols Voorzitter Lambert Verhoeven Secretaris Namens de werkgroep Welzijn Anton Kemmere / Theo de Graaf Voorzitter Theo de Graaf / Floris van Ginneken Secretaris Namens de werkgroep Zorg en dienstverlening Stan Meijer Voorzitter Leni Beije / Jan van Beurden Secretaris Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 2 / 116

5 INHOUD Voorwoord 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Algemene informatie ter beeldvorming Inleiding 1.2 Doelstelling 1.3 Kernvraag 1.4 De aanloop 1.5 De startbijeenkomsten 1.6 Stuurgroep, projectgroep en werkgroepen 1.7 Werkwijze werkgroepen 1.8 Enquête 1.9 Publiciteit, PR en communicatie 1.10 Belang sport en bewegen 1.11 Zorg en pastorale zorg Hoofdstuk 2 Belangrijke aanbevelingen Inleiding 2.2 Aanbevelingen vanuit de werkgroep Wonen 2.3 Aanbevelingen vanuit de werkgroep Welzijn 2.4 Aanbevelingen vanuit de werkgroep Zorg en dienstverlening 2.5 Aanbevelingen vanuit de projectgroep met het oog op de pastorale zorg 2.6 Zorg voor verankering 2.7 Plan van aanpak 2.8 Seniorenraad in oprichting Hoofdstuk 3 Verslag van de werkgroep Wonen Algemeen 3.2 Woonzorgvoorzieningen 3.3 Eigen woningbezit en financiering 3.4 Ontmoetingsruimten voor ouderen 3.5 Woonomgeving 3.6 De kerkdorpen 3.7 Enkele conclusies uit de enquête Hoofdstuk 4 Verslag van de werkgroep Welzijn Algemene informatie 4.2 Samenvatting conclusies en aanbevelingen 4.3 Overige conclusies en aanbevelingen Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 3 / 116

6 Hoofdstuk 5 Verslag van de werkgroep Zorg en dienstverlening Algemene informatie 5.2 Conclusies en aanbevelingen 5.3 Resultaten enquêtes Hoofdstuk 6 Oog voor pastorale zorg Inleiding 6.2 De kerngedachten en suggesties rond pastorale zorg op een rij Hoofdstuk 7 Zorg voor verankering Resultaat 7.2 Verankering 7.3 Verbeteren leefbaarheid 7.4 Aan de slag Bijlagen: Bijlage 1 Convenant voor het Project Vitaal Hilvarenbeek 71 Bijlage 2 Informatie behorend bij de werkgroep Wonen 77 Bijlage 3 Informatie behorend bij de werkgroep Welzijn 83 Bijlage 4 Informatie behorend bij de werkgroep Zorg en dienstverlening 97 Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 4 / 116

7 INLEIDING Dit eindverslag biedt inzicht in alle activiteiten van de stuurgroep, de projectgroep en de drie werkgroepen die samen inhoud hebben gegeven aan het project Vitaal Hilvarenbeek. Ouderenproof voor de 6 kernen. Die activiteiten hebben geleid tot aanbevelingen die niet alleen zijn gebaseerd op studie en overleg maar ook op de resultaten van de vraagstelling in de enquête die in de maanden mei en juni 2007 gehouden is. Met de gegevens uit die enquête wordt het draagvlak van de aanbevelingen verbreed. Om een idee te krijgen wat, wanneer, door wie en op welke manier is gedaan tijdens de voorbereiding van het project en met name in de periode tussen de feitelijke start in oktober 2006 en het aanbieden van het eindverslag op 29 november 2007, biedt hoofdstuk een houvast. Het is de opmaat voor de inhoud van de volgende hoofdstukken. In hoofdstuk twee worden alle aanbevelingen bij elkaar geplaatst. Omdat niet alle aanbevelingen op het zelfde moment om een plan van aanpak vragen wordt er een tijdpad aangehangen. Dit schema maakt de zorg voor de implementatie of verankering duidelijk. Hoofdstuk drie legt het accent op het verslag van de werkgroep wonen, in hoofdstuk vier is de werkgroep welzijn aan het woord en in hoofdstuk vijf doet de werkgroep zorg en dienstverlening verslag van de werkzaamheden. Deze drie hoofdstukken zijn vanuit een vast stramien opgezet. Na een korte inleiding worden op basis van belangrijke conclusies aanbevelingen gedaan. In hoofdstuk zes wordt verslag gedaan van de gesprekken die gevoerd zijn met de pastores en de dominee die eindverantwoordelijk zijn voor de zorg voor het pastoraat in de gemeente Hilvarenbeek. De stuurgroep en de projectgroep onderschrijven het belang van deze gesprekken omdat geloof en kerk belangrijke aspecten zijn in het leven van een belangrijk gedeelte van de bevolking die behoort tot de doelgroep van het project. Het project krijgt met het aanbieden van het eindverslag op 29 november 2007 een nieuwe start. Daarom is in hoofdstuk zeven aangegeven hoe gedacht wordt over de zorg voor de realisatie van de aanbevelingen. Voor de doelgroep moet het merkbaar zijn dat er op korte en middellange termijn met de aanbevelingen iets wordt gedaan. De winst van die termijnen zal worden uitgebouwd op lange termijn. Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 5 / 116

8 Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 6 / 116

9 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INFORMATIE TER BEELDVORMING In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de voorbereiding van het project is aangepakt, bij wie het initiatief heeft gelegen en wat er in de aanloop naar de start door wie gedaan is om op basis van de startbijeenkomsten ook aan de slag te kunnen gaan. 1.1 Inleiding De kernvraag voor het totale project luidt: Is de gemeente Hilvarenbeek Ouderenproof? Kunnen de huidige en toekomstige ouderen en mensen met een functiebeperking zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig in de door hen gewenste omgeving blijven wonen? En welke voorzieningen zijn dan nodig? Het idee achter het project Ouderenproof is in principe simpel: laat ouderen zelf meedenken en meespreken over het huidige en toekomstige ouderenbeleid in de gemeente Hilvarenbeek. De door ouderen gewenste verbeteringen en aanbevelingen zijn voor de gemeente Hilvarenbeek niet vrijblijvend. Het cruciale punt waar het om gaat bij Ouderenproof is: behoud van zelfstandigheid en het vergroten van invloed op het beleid van nu en in de toekomst. 1.2 Doelstelling In het convenant dat op 10 oktober 2006 is ondertekend staat de volgende doelstelling geformuleerd voor het project: Het in beeld brengen van de opvattingen, behoeften en wensen van personen van 55 jaar en ouder in de zes kernen van de gemeente Hilvarenbeek, met betrekking tot hun woon - en leefsituatie. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met behoeften en belangen van mensen met een functiebeperking. 1.3 Kernvraag Wat is nu en in de toekomst nodig om op een prettige wijze oud te kunnen worden in de gemeente Hilvarenbeek? Voor de drie werkgroepen heeft dat geleid tot de volgende vraagstelling: welke voorzieningen achten ouderen en mensen met een functiebeperking belangrijk? Belangstellenden uit de doelgroep, die de informatiebijeenkomsten in oktober 2006 hebben bezocht, hebben heel wat wensen en verbeterpunten geuit. Daar blijkt onder andere uit dat veel bestaande voorzieningen onbekend zijn. We realiseren ons echter ook dat dit normaal is. Immers, men mist pas bepaalde zaken of krijgt daar interesse voor als men die nodig heeft. En dan is het lastig een weg te vinden in het complexe aanbod. Verder blijkt uit de door verschillende werkgroepen gehouden enquêtes en interviews, en de grote enquête die we samen met de gemeente Hilvarenbeek en Woonstichting Stromenland gehouden hebben, dat bepaalde voorzieningen gemist worden en dat van andere voorzieningen de kwaliteit te wensen overlaat. De antwoorden hierop leiden tot conclusies en aanbevelingen voor diegenen, die beleid maken in de gemeente Hilvarenbeek. De wensen en verbeterpunten door de doelgroep aangegeven op de startbijeenkomsten, de interviews, de enquêtes, de literatuurstudies en het internet hebben ons in staat gesteld de vraag te beantwoorden: Is de gemeente Hilvarenbeek ouderenproof?? Het antwoord hierop is : NEEN. Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 7 / 116

10 1.4 De aanloop Nadat de besturen van de beide KBO s in 2000 een eerste initiatief hadden genomen is er van verder actie geen sprake geweest. In maart 2005 heeft het bestuur van de Stichting Welzijn Hilvarenbeek een vergadering belegd en daarbij de besturen van de beide KBO s (Hilvarenbeek en Diessen) en de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek- Diessen uitgenodigd. Deze bijeenkomst blijkt de start te zijn geweest voor het project: Vitaal Hilvarenbeek. Na deze eerste bijeenkomst is Cees van Helvert (voorzitter Platform Gehandicaptenbeleid) als voorzitter en Maria Hosli-Cillessen ( voorzitter Stichting Welzijn) als secretaris opgetreden. Er is een stuurgroep gevormd. Aan het overleg in de stuurgroep hebben van elke organisatie de voorzitter en een bestuurslid deelgenomen. Er is in de aanloopfase flink gediscussieerd over de aanpak. Een belangrijke beslissing is geweest om de heer Piet Smeekens, ouderenambassadeur voor de Provincie Noord-Brabant, bij het overleg te betrekken. Piet Smeekens is vanuit zijn verantwoordelijkheid bij veel projecten rond het thema Ouderenproof betrokken geweest. In november 2005 is door de stichting Welzijn Hilvarenbeek subsidie aangevraagd bij de Provincie en de Gemeente. Op basis van de toegekende subsidie is ook in Hilvarenbeek in het voorjaar van 2006 een begin gemaakt met het project Ouderenproof. Vanaf dat moment is Wethouder Kees van Mol voorzitter van de stuurgroep geworden en heeft Cees van Helvert zich met de zorg voor de financiën bezig gehouden. De stuurgroep is op zoek gegaan naar een projectleider die in de persoon van Henk van der Loo is gevonden. Vanaf het eerste overleg is het secretariaat in handen geweest van Maria Hosli-Cillessen. De stuurgroep heeft een convenant opgesteld dat richtinggevend is geweest voor de uiteindelijk realisatie. Dit convenant is door alle partners ondertekend tijdens een van de starbijeenkomsten op dinsdag 10 oktober 2007 in Elckerlijc te Hilvarenbeek. 1.5 De startbijeenkomsten In de aanloopfase en met name in de periode februari augustus 2006 is door de stuurgroep stilgestaan bij de vraag: hoe betrekken we de doelgroep actief bij de realisatie van het project en zorgen we ervoor dat de werkgroepen worden samengesteld met personen uit de zes kernen. Niet onbelangrijk in de zorg voor een breed draagvlak vanuit alle kernen. Op basis van die vraag is besloten om op zoek te gaan naar voorzitters en secretarissen voor de drie werkgroepen. Voor de zomer periode 2006 zijn de volgende personen als voorzitter respectievelijk secretaris gestrikt: Jan Bols (Hilvarenbeek) en Lambert Verhoeven (Esbeek) voor de groep wonen, Anton Kemmere (Diessen) en Theo de Graaf (Biest Houtakker) voor de groep welzijn en Stan Meijer (Hilvarenbeek) en Leni Beije (Haghorst) voor de groep zorg en dienstverlening. Uit de kernaanduiding blijkt dat daarmee ook voor een spreiding over de kernen is gezorgd. Baarschot is niet direct vertegenwoordigd in het voorzitters-secretarissen overleg, kortweg projectgroep genoemd, maar de kern is wel vertegenwoordigd in één van de werkgroepen. Vanuit een constructieve samenwerking tussen Kees van Mol, voorzitter van de stuurgroep, Henk van der Loo, projectleider, Maria Hosli-Cillessen, secretaris, en de genoemde voorzitters en secretarissen van de werkgroepen, is de voorbereiding van de startbijeenkomsten aangepakt. De kerngedachte daarbij is geweest om de doelgroep voor het project dichtbij huis te informeren over de uitgangspunten en doelstellingen voor het project dat de vitaliteit van de gemeenschap wil dienen. Daarom is ook gekozen voor een eigen naamstelling van het project: Vitaal Hilvarenbeek. Ouderenproof voor de 6 kernen. Een onderliggende doelstelling van de starbijeenkomsten is geweest het werven van leden voor de verschillende werkgroepen. Dat is gelukt en daarmee is het project verzekerd geweest van een actieve betrokkenheid uit alle kernen bij het werk van de werkgroepen. Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 8 / 116

11 De startbijeenkomsten zijn in 2006 gehouden op: woensdag 4 oktober in Hercules te Diessen (belangstelling 165 personen). donderdag 5 oktober in De Schuur te Baarschot, (belangstelling 35 personen). maandag 9 oktober in Schuttershof te Esbeek, (belangstelling 45 personen). dinsdag 10 oktober in Elckerlyc te Hilvarenbeek, (belangstelling 245 personen). dinsdag 17 oktober in De Gemeynt te Biest-Houtakker, (belangstelling 30 personen). donderdag 19 oktober in De Bierelier in de kern Haghorst (belangstelling 22 personen). In een ontspannen en betrokken sfeer is de doelgroep geïnformeerd, zijn leden van de werkgroepen geworven en is informatie verzameld over de sterke en zwakke punten in de eigen kern op basis van de vraag: waar zijn jullie tevreden over en welke wensen ter verbetering hebben jullie wanneer gekeken wordt naar wonen, welzijn, zorg en dienstverlening in de eigen kern? 1.6 Stuurgroep, projectgroep en werkgroepen De realisatie van het project is gedragen door de stuurgroep, de projectgroep en drie werkgroepen. Stuurgroep De stuurgroep heeft aan de wieg gestaan van het project. Binnen de stuurgroep hebben vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Hilvarenbeek, de Katholieke Bond voor Ouderen Diessen, de Katholieke Bond voor Ouderen Hilvarenbeek, de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek - Diessen, de Stichting Welzijn Hilvarenbeek de krachten gebundeld om het werk van de projectgroep en de werkgroepen te faciliteren. De volgende personen hebben deel uitgemaakt van de stuurgroep: Kees van Mol, voorzitter, Maria Hosli, secretaris, Piet Smeekens, ouderenambassadeur Provincie Noord- Brabant, Henk van der Loo, projectleider, Jan Timmermans en Mia Cornelisse, namens KBO Diessen, Jos Wijten en Cees Priems namens KBO Hilvarenbeek, Cees van Helvert en Michèle de Vries namens de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek-Diessen, Maria Hosli-Cillessen en Jan van Doormaal namens Stichting Welzijn Hilvarenbeek. Maria Hosli heeft het secretariaat verzorgd. Projectgroep De projectgroep heeft handen en voeten gegeven aan het plan van aanpak dat kort en duidelijk in het convenant is omschreven. Binnen de projectgroep is door de voorzitters en secretarissen van de drie werkgroepen de voortgang in het proces besproken met de projectleider en de secretaris. De volgende personen hebben deel uitgemaakt van de projectgroep: Henk van der Loo, projectleider, Maria Hosli, secretaris, Jan Bols en Lambert Verhoeven, werkgroep wonen, Anton Kemmere en Theo de Graaf, werkgroep welzijn, en Stan Meijer en Leni Beije, werkgroep zorg en dienstverlening. In juni 2007 heeft Leni Beije, de taak van secretaris overgedragen aan Jan van Beurden. Eind augustus 2007 heeft Anton Kemmere, de taak van voorzitter overgedragen aan Theo de Graaf en heeft Floris van Ginneken de taak van secretaris binnen de werkgroep welzijn over genomen. Tijdens de startbijeenkomsten zijn de leden van de drie werkgroepen geworven. De volgende personen hebben deeluitgemaakt van de werkgroepen. Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 9 / 116

12 Werkgroep wonen Jan Bols, voorzitter, Lambert Verhoeven, secretaris, Pieter Bijvoet, Rob van Buuren, Sietse Dijkstra, André Fouchier, Carla Joosen, Jos Feldbrugge, Lex van Gaalen, Piet Kuijpers, Ad Nooijens, Ad van Peperstraten, Peter van der Poel, Jac Roozen, Cees Smolders en Cees de Wit. Werkgroep welzijn Anton Kemmere, voorzitter, Theo de Graaf, secretaris, Miranda Baekers-Dirven, Pieke van Beurden, Tonny van Beurden, Rian van den Biggelaar, Willem van Corler, Floris van Ginneken, Pieter van Ham, Lies van Hees, Noud van den Heuvel, Adrie Meijer, Dick Nijenhuis, Joke Rademakers van de Broek, Anton Schepens en Jan Weijters. Werkgroep zorg en dienstverlening Stan Meijer, voorzitter, Leni Beije, secretaris tot juli 2007, Jan van Beurden, secretaris vanaf juli 2007, Johan van Beurden, Beitske Feldbrugge, Peter Gijben, Tjitske-Anna de Groot, Rinus Ligtvoet, Corrie van der Maas, Jan Merckx, Henny Scheffers, Rein Staps, Wilfried Vanneste, Jan de Vries, Petra van de Wouw. 1.7 Werkwijze werkgroepen Vanaf begin november 2006 is iedere groep voortvarend en met enthousiasme aan de slag gegaan. De gegevens uit de sterkte en zwakte analyse, gekregen uit de startbijeenkomsten, hebben als basis gediend voor een eerste gesprek. Op basis daarvan zijn de lijnen voor een plan van aanpak binnen de werkgroep uitgezet. Iedere werkgroep heeft daarvoor zijn eigen route in het proces van voortgang bepaald. Binnen de werkgroepen zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van verschillende organisaties en instanties maar ook met individuele personen. Daarnaast is er studie gemaakt van onderwerpen die een belangrijke bijdrage leveren aan het kernthema van een werkgroep. Iedere werkgroep beschrijft in dit eindverslag het resultaat ervan. Binnen dat resultaat nemen de aanbevelingen een eigen plaats in. In hoofdstuk twee worden alle aanbevelingen bij elkaar geplaatst. 1.8 Enquête Alhoewel de werkzaamheden binnen de werkgroepen veel informatie hebben opgeleverd is er een enquête gehouden onder de doelgroep, dorpsgenoten in de leeftijd van 55 jaar en ouder én mensen met een functiebeperking. Daartoe is samengewerkt met het Gemeentebestuur en het bestuur van Woonstichting Stromenland. De samenwerking heeft zich primair gericht op het thema wonen. De enquête heeft daarnaast ook bruikbare informatie opgeleverd voor de werkgroepen welzijn en zorg en dienstverlening. Voor de afname van enquête is contact opgenomen met Companen, een adviesbureau in Arnhem. Deze organisatie heeft ook andere gemeenten bijgestaan tijdens de voorbereiding en verspreiding van een enquête en het verwerken van de gegevens. Voor het specifiek eigene van de enquête voor het project Vitaal Hilvarenbeek is dankbaar gebruik gemaakt van het advies van het kennisloket Beerze-Reusel in Hilvarenbeek. Via dit loket zijn we in contact gekomen met Willem Peeters, student aan de Fontys Opleiding Management, Economie en Recht (MER) in Eindhoven. Hij heeft zich, in de periode januari juli 2007 in het kader van een stage, bezig gehouden met het opstellen van de enquête. Hij heeft de resultaten overzichtelijk aangeboden en met name inzichtelijk gemaakt. De werkgroepen hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt bij het afronden van het verslag en met name voor het onderbouwen van de aanbevelingen. Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 10 / 116

13 1.9 Publiciteit, PR en communicatie Vanaf de start is het belang van een goede ondersteuning van de publiciteit benadrukt. Daartoe is contact opgenomen met Jeroen Verhelst, een ervaringsdeskundige. Samen met zijn broer Bertrand heeft hij zijn schouders gezet onder de activiteiten die hebben gezorgd voor de juiste informatie via het juiste medium op het juiste moment en op de juiste plaats. Daaraan heeft een eigen website een belangrijke bijdrage geleverd. Belangstellenden en betrokkenen hebben zich via nader kunnen informeren. Niet minder belangrijk is de informatie geweest die via de VLOH, als lokale omroep, en de pers onder de aandacht van de mensen is gebracht. Regelmatig zijn artikelen verschenen in het Brabants Dagblad, de Hilverbode en de Uitstraling Belang sport en bewegen Binnen de werkgroep welzijn is studie gemaakt van de betekenis van sport en bewegen voor de doelgroep. Daarvoor is dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van Miranda Baekers- Dirven, fysiotherapeute, en student aan Fontys Sporthogeschool in Tilburg, studierichting Liftetime Movement Consultant. Zij heeft in het kader van een stage voor de beroepsrol adviseur, de situatie van sport en bewegen in de 6 kernen in beeld gebracht. Op basis van een sterkte enzwakte analyse in de zes kernen heeft zij een aantal aanbevelingen gedaan om het sport en beweeg aanbod zowel kwantitatief als kwalitatief te verbeteren Zorg en pastorale zorg De werkgroep zorg en dienstverlening heeft zich gericht op de medische en paramedische zorg en alle aandachtspunten die daarbij de vitaliteit van het leven in de eigen kern en daarmee in de hele gemeente bepalen. Daarnaast hebben de stuurgroep en de projectgroep het belang van een bezinning op het belang van pastorale zorg voor de doelgroep binnen het project onderschreven. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met de professionals binnen de pastorale zorg: de pastores verantwoordelijk voor de pastorale zorg binnen de Rooms Katholieke parochies in de kernen en de dominee in de Protestants Gemeente in Hilvarenbeek. Op basis van de gesprekken met Dominee Vrouwkje Hinten van de Andreasgemeente in Hilvarenbeek, de Pastores Cees Remmers en Gust Jansen van de Petrusparochie in Hilvarenbeek en Pastoor Steven Barberien, sinds 1 februari 2007 verantwoordelijk voor de parochies in Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek en Haghorst, is een inventarisatie gemaakt van aandachtspunten die de kwaliteit van de pastorale zorg in de naaste toekomst mede bepalen. Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 11 / 116

14 Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 12 / 116

15 HOOFSTUK 2 BELANGRIJKE AANBEVELINGEN 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden enkele belangrijke aanbevelingen bij elkaar geplaatst. Alle andere aanbevelingen worden in de hoofdstukken 3 t/m 5 per thema uitgewerkt. Het totaal aan informatie is op basis van gesprekken, onderzoek en de enquête is op tafel gekomen. Vanuit het gegeven dat niet alles kan en de kracht van het aantal aanbevelingen in de beperking zit, is er gewikt en gewogen. Het hele proces heeft uiteindelijk geleid tot een groot aantal aanbevelingen om de zorg voor kwaliteit van wonen, welzijn en zorg en dienstverlening ook daadwerkelijk te verbeteren. De Vitaliteit zal toenemen wanneer de doelgroep gaat merken dat er in de naaste toekomst ook daadwerkelijk iets met de verschillende aanbevelingen wordt gedaan. Vanuit de Provincie wordt het belang van een vervolg op het project Vitaal Hilvarenbeek. Ouderenproof voor de 6 kernen onderschreven. De basis daarvoor is gelegd in een brochure Verankering. 2.2 Aanbevelingen vanuit de werkgroep wonen In hoofdstuk 3 worden vanuit de werkgroep wonen op basis van een aantal belangrijke conclusies aanbevelingen gedaan. Binnen de context van dit hoofdstuk wordt het belang van de volgende vijf aanbevelingen onderstreept. Aanbeveling 1 De gemeente draagt zorg voor een meerjarenplan wonen voor ouderen. Zorgt voor een actieve grondpolitiek t.b.v. het realiseren van voldoende (zowel soorten als in kwalitatief opzicht) woningen. Dit kan tezamen, via prestatie afspraken, met Stromenland en/of andere corporaties. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar centrale locaties zoals benoemd in aanbeveling 3 en 4 in hoofdstuk 3. Aanbeveling 2 De gemeente ziet toe op een evenwichtige verdeling in woningtypen, grootte, prijsklassen en doelgroepen bij nieuwbouwplannen. Zij bevordert de totstandkoming van allerlei tussenvormen van koop en huur en de brede toepassing van woontechnologische voorzieningen zoals benoemd in aanbeveling 8-10 en 11 in hoofdstuk 3. Aanbeveling 3 Om ouderen zolang mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen geeft men aandacht aan: het realiseren van (voldoende) woonzorg complexen in alle kernen, het soepel omgaan met of beperken van regelgeving zoals verwoord in aanbeveling en 14 in hoofdstuk 3. Aanbeveling 4 De gemeente en eventuele partners geven bij voorrang aandacht aan het realiseren van een (grote) ontmoetingsruimte specifiek voor ouderen in Hilvarenbeek en vervanging en vergroting van de Eenhoorn. Aanbeveling 5 De gemeente draagt zorg voor goede en veilige routing en bereikbaarheid van wonen naar voorzieningen. Speciale aandacht wordt hierbij gegeven aan het opheffen van belemmeringen of beperkingen voor ouderen en personen met een functionele beperking bij de inrichting van verkeersruimten en het behoud van mobiliteitsvoorzieningen. Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 13 / 116

16 2.3 Aanbevelingen vanuit de werkgroep welzijn In hoofdstuk 4 worden vanuit de werkgroep welzijn op basis van een aantal belangrijke conclusies aanbevelingen gedaan. Binnen de context van dit hoofdstuk wordt het belang van de volgende aanbevelingen onderstreept: Aanbeveling 1 Er moet een duidelijke en gemakkelijk leesbare informatiefolder voor senioren komen, met daarin dusdanige informatie dat 75% van alle eventuele vragen al beantwoord wordt. Belangrijke vragen zijn het tarievenbeleid voor senioren en de subsidie- mogelijkheden voor deze groep; Daarnaast moet er op het gemeentehuis een aanspreekpunt, c.q. een gemeentelijk loket komen voor andere meer persoonlijke vragen voor senioren op allerlei gebied. Aanbeveling 2 Voorlichting over sport- en beweegactiviteiten voor de doelgroep 55+ verbeteren op de volgende wijze: in de gemeentegids doelgroep gerichter informatie verstrekken, actueel nieuws op een vaste seniorenpagina in de Hilverbode en de Uitstraling te plaatsen en een onderdeel sport op de gemeentesite te zetten. Aanbeveling 3 Sportraad en Verenigingsraad ondersteunen om een visie en beleid te ontwikkelen voor o.a. de doelgroep 55+ Voorstel: er staat een participatieraad in de startblokken. Vitaal Hilvarenbeek wil de verankering van het eindrapport ondersteunen met een seniorenraad. Dit zijn grote kansen voor de gemeente om de kwaliteit van structureel overleg op meerdere terreinen te vergroten en vervolgens aan te sturen op meer samenwerking bij overheidsprojecten. Voor alle doelgroepen is bijvoorbeeld het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl zeer actueel. Voor de senioren is het beoogde affect dat door het langer mobiel blijven senioren langer participeren in de maatschappij. Dit verhoogt het percentage actieve senioren. Er ontstaat aansluiting bij landelijke campagnes zoals 30 minuten per dag bewegen. Aanbeveling 4 De organisatoren van culturele evenementen moeten meer en beter aangeven waar senioren met korting aan kunnen deelnemen. Drempel om deel te nemen wordt daardoor lager. Een rol is hier weggelegd voor de Stichting Welzijn Hilvarenbeek. Aanbeveling 5 Deeltaxi moet een mogelijke oplossing zijn. Ouderen moeten daarop gewezen worden. Omdat de deeltaxi niet door iedereen als een echte oplossing wordt ervaren, zou een nog lager tarief gebruikmaking bij culturele evenementen kunnen verhogen. Ook kan gewezen worden op de combinatie entréékaart en vervoersbewijs. Organisatoren kunnen via hun gezamenlijk overleg hierover overleggen met de Deeltaxi Midden-Brabant. Aanbeveling 6 Gezien de groei van het aantal senioren in de toekomst is voor Hilvarenbeek een grote centrale ruimte voor senioren noodzakelijk. Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 14 / 116

17 Aanbeveling 7 Buiten de kern Hilvarenbeek heeft iedere kern een ontmoetingsruimte. Op basis van onderzoek moet worden vestgesteld of deze bestaande ruimten aangepast moeten worden. Aanbeveling 8 De Eenhoorn moet voor de toekomst vergroot worden tot 18,00 m. bij m. met daarbij afzonderlijke vergader- en spreekruimte Dat is twee keer de huidige oppervlakte. Daarnaast lijkt het wenselijk om bij De Eenhoorn 50 aanleunwoningen te bouwen met 24-uurs zorg gekoppeld aan De Clossenborch. Als reserveruimten zijn de ontmoetingsruimten in Hercules geschikt. 2.4 Aanbevelingen vanuit de werkgroep zorg en dienstverlening In hoofdstuk 5 worden vanuit de werkgroep Zorg en Dienstverlening op basis van een aantal belangrijke conclusies totaal 24 aanbevelingen gedaan. Binnen de context van dít hoofdstuk wordt het belang van de volgende zeven aanbevelingen genoemd die prioriteit verdienen. Aanbeveling 1 Het inrichten van een centraal loket, bestemd voor zorgverleners én zorgvragers, waar voldoende deskundigheid aanwezig is, privacy gegarandeerd is en ruime openingstijden gewenst zijn. Het initiatief hiervoor ligt bij de gemeente. Aanbeveling 2 De gemeente dient het initiatief te nemen om samen met relevante partijen, zoals de K.B.O. s, (een) seniorenontmoetingsruimte (n) op te zetten. Voor personen die voor bezoek op vervoer zijn aangewezen biedt een pool van vrijwilligers uitkomst. Het meest voor de hand ligt dat het vrijwilligers platform Hilvarenbeek hiervoor het initiatief neemt. Aanbeveling 3 Het herkennen van eenzaamheid bij ouderen is van groot belang. De aangewezen personen hiervoor zijn de professionals, zoals de huisartsen, maatschappelijk werk(st)- ers, betrokkenen van de thuiszorg, mantelzorgers, alsmede vrijwilligers. Bij hen ligt het initiatief om eventueel te verwijzen naar het centraal loket of te wijzen op het bestaan van een ouderenadviseur. Een mogelijkheid om eenzaamheid te verminderen of te voorkomen is een huisbezoek door vrijwilligers. Dit kan stapsgewijze door goed opgeleide vrijwilligers. a. Bezoek van 65-jarigen met een bloemetje en relevante informatie. Het in beeld brengen van deze groep en het financieel faciliteren is een taak van de gemeente. b. Bezoek aan hoogbejaarden om de behoefte aan allerlei voorzieningen te peilen. c. Daarna zou teruggewerkt kunnen worden naar de jarigen. Het vrijwilligersplatform Hilvarenbeek kan in deze de zaak aansturen. Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 15 / 116

18 Aanbeveling 4 De GGD-rapporten Gezondheid telt! In Hilvarenbeek en Gezondheid telt! In Hart voor Brabant zijn uitstekend voor het uitvoeren en ontwikkelen van lokaal gezondheidsbeleid. Zij verdienen meer prioriteit bij de gemeente die de regierol dient te vervullen. Meer preventie door middel van voorlichting en voorlichtingsprojecten met betrekking tot de gesignaleerde gezondheidsproblemen om een gezonde levensstijl te bevorderen. Taak van de gemeente en/of seniorenraad, die in deze een coördinerende rol kan vervullen. Aanbeveling 5 Omdat een laag inkomen van grote invloed is op de leefsituatie dienen de gemeente en de K.B.O. s de mensen met een (zeer) laag inkomen te blijven attenderen op inkomensaanvullende regelingen, zoals heffingskorting belasting, bijzondere bijstandsuitkering, kwijtschelding gemeentelijke heffingen. Aanbeveling 6 Gezien de uitslag van de enquête is het aan te raden regelmatig een pagina te besteden aan zaken die voor ouderen en personen met een functiebeperking relevant zijn. De Seniorenwijzer in de Tilburgse Koerier is een goed voorbeeld. Hiervoor is een taak weggelegd voor de seniorenraad. De resultaten van de interviews ( zie bijlage 4) zijn een geschikte bron voor een informatiefolder. Aanbeveling 7 De nota Zorg en welzijn in kleine dorpen dient verder van gemeentewege uitgewerkt te worden door middel van workshops met mensen uit deze kleine kernen. Opgestarte projecten met Contour en Wonen Service Zorg in de Wijk (WSZW) dienen van gemeentewege zorgvuldig begeleid en geëvalueerd te worden. Periodieke publicatie over de voortgang van de uitvoering project Vitaal Hilvarenbeek is door seniorenraad in samenwerking met de Gemeente zeer gewenst. 2.5 Aanbevelingen vanuit de projectgroep met het oog op de pastorale zorg In hoofdstuk 6 worden, op basis van gesprekken met de pastores in de Katholieke Parochies en de dominee in de Gemeente van de Protestantse kerk een aantal aandachtspunten geformuleerd. De Projectgroep heeft op basis daarvan de volgende vijf aanbevelingen meegenomen in het eindverslag: Aanbeveling 1 Om de scharniermomenten in het leven ook in de kerk te kunnen vieren is het belangrijk dat de kerken en de begraafplaats voor de doelgroep van Vitaal Hilvarenbeek makkelijk bereikbaar zijn. Dit vraagt om het verbeteren van de kwaliteit van de toegangswegen van en naar en de verlichting in de buurt van de kerken en de begraafplaatsen. Aanbeveling 2 Het is belangrijk dat in de brede zorg voor mensen de pastorale zorg wordt meegenomen. In de informatie die de gemeente geeft aan de doelgroep van Vitaal Hilvarenbeek moet relevante informatie over de pastorale zorg een eigen plaats krijgen. Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 16 / 116

19 Aanbeveling 3 Het is belangrijk dat de Gemeente en de besturen van de beide KBO s in goede samenwerking met de Parochieraden en/of Parochiebesturen (RK) en de Kerkenraad (PC) zorg hebben voor het welkom heten van nieuwe inwoners, behorend tot de doelgroep van Vitaal Hilvarenbeek, in de gemeente. Aanbeveling 4 Net zoals een centraal loket in het gemeentehuis belangrijk is kan een inloopmogelijkheid in de verschillende kerken binnen de Gemeente een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de pastorale zorg. In overleg met de verantwoordelijken binnen de verschillende kerkgemeenschappen moet de mogelijkheid daartoe onderzocht worden. Aanbeveling 5 Het is wenselijk dat de verantwoordelijke pastores voor de parochies in de hele gemeente met elkaar in gesprek blijven om te bekijken of één Eucharistieviering per maand in de Clossenborch te Hilvarenbeek mogelijk is Zorg voor verankering Door de Provincie Noord-Brabant wordt het belang van de voortgang van het project onderstreept. In een brochure Verankering worden de kernpunten voor een vervolg aangegeven. De stuurgroep en de projectgroep zijn van mening dat het project Vitaal Hilvarenbeek. Ouderenproof voor de 6 kernen na het aanbieden van het eindverslag met aanbevelingen om een vervolg vraagt. Het werk begint in feite dan pas echt. Een van de belangrijkste aanbevelingen is het instellen van een seniorenraad die in goed overleg met de gemeente en door actief betrokken te zijn bij de participatieraad binnen de WMO, de zorg voor de realisatie van de verbeterpunten op zich moet nemen. De stuurgroep en de projectgroep pleiten er voor dat de seniorenraad bestaat uit totaal zeven personen: een vertegenwoordiger uit de beide KBO s, de Stichting Welzijn en de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid (totaal vier) aangevuld met drie personen die binnen Vitaal Hilvarenbeek actief betrokken zijn geweest bij het totale proces van de start tot finish. Een van die zeven personen moet de rol van voorzitter op zich nemen. Zie voor meer informatie punt 2.8 in dit hoofdstuk. Voor de werkzaamheden van de seniorenraad heeft de Provincie Noord-Brabant al een startsubsidie van ,- euro toegezegd. 2.7 Plan van aanpak Op basis van het goot aantal aanbevelingen uit de werkgroepen Wonen, Welzijn, Zorg en dienstverlening en de gesprekken in het kader van pastorale zorg stellen we voor om te werken vanuit de gedachte: in de beperking toont zich de meester. Niet alles kan tegelijk en primair moet worden afgevraagd welke van de aanbevelingen veel of minder tijd vragen om van verbetering en effect te kunnen spreken. M.a.w. aan welke aanbevelingen kennen we prioriteit toe? Vanuit deze gedachte wordt onderscheid gemaakt in activiteiten in het plan van aanpak op korte termijn, denk aan 2008, en activiteiten op middellange termijn, denk aan 2008 tot en met 2010, en lange termijn, de periode na In het volgende overzicht wordt die planning nader ingevuld en wordt aangegeven welke partijen en instanties bij de zorg voor de realisatie betrokken zijn. Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 17 / 116

20 Vitaal Hilvarenbeek is immers een project dat door de leden van de doelgroep gerealiseerd is. Dat heeft geleid tot draagvlak. Het is geenszins de bedoeling dat de Gemeente alleen verantwoordelijk is voor de realisatie van een groot aantal aanbevelingen die de kwaliteit van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening voor de doelgroep kunnen verbeteren. Ook daarbij geldt: samen de handen aan de verbeterploeg. De Gemeente kan dan rekenen op steun vanuit alle partijen die bij de realisatie van het project betrokken zijn geweest. De ondertekenaars van het convenant maken ook deel uit van de seniorenraad die verantwoordelijk wil zijn voor de coördinatie van de verbeterplannen, kortweg verankering genoemd. Zie daarvoor punt 2.8 in dit hoofdstuk. Korte termijn planning Vitaal Hilvarenbeek stelt voor om op basis van de aanbevelingen de volgende verbeteracties in het plan van aanpak voor 2008 op te nemen: Aanbeveling en actie Zorgdragen dat de Gemeente de aanbevelingen 1, 2, 3, 7 en 12 van de werkgroep Wonen reeds in 2008 meeneemt in een apart hoofdstuk van het woningbouwprogramma Zorgdragen dat de Gemeente op korte termijn een richtinggevende uitspraak doet over de aanbeveling 4 van de werkgroep Wonen i.v.m. de procedure appartementenbouw in de Koestraat te Hilvarenbeek Zorgdragen dat de Gemeente bij de vaststelling van het bestemmingsplan bebouwde kom (2008) adequaat inspeelt op aanbeveling 10 van de werkgroep Wonen Onderzoeken van mogelijkheden om een centrale ontmoetingsruimte te realiseren voor ouderen in Hilvarenbeek Onderzoek van de wensen die bestaan om de ontmoetingsruimte te verbeteren in de andere kernen In beeld brengen van de knelpunten in de goede en veilige routing en bereikbaarheid van wonen naar voorzieningen in de verschillende kernen. Aandacht voor opheffen van belemmeringen. Voorstellen doen om gebruik van trottoirs te verbeteren en voorkomen dat auto s door parkeren het gebruik ervan letterlijk blokkeren Voorbereiden en realiseren van een duidelijk en gemakkelijk leesbare informatiefolder met relevante informatie (gemeente breed over wonen, welzijn en zorg en dienstverlening) voor de doelgroep. Belangrijk voor o.a. nieuwe bewoners bij welkom heten. Realisatie in handen van Seniorenraad en de Gemeente Seniorenraad en de Gemeente Seniorenraad en de Gemeente Seniorenraad en de Gemeente Seniorenraad i.s.m. de Gemeente, de KBO s en de Belangenorganen Seniorenraad i.s.m. de Gemeente, de KBO s, Stg. Platform Gehandicaptenbeleid, Veilig Verkeer Nederland en de Belangenorganen Seniorenraad i.s.m. de Gemeente, de KBO s en Stg. Platform Gehandicaptenbeleid Seniorenraad i.s.m de Gemeente,. Mantelzorgorganisaties, Stg. Welzijn, de KBO s en Stg. Platform Gehandicaptenbeleid. Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 18 / 116

21 Organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst voor nieuwe inwoners behorend tot de doelgroep Ontwikkelen van een visie op beleid, met daaraan gekoppeld een voorlichtingsbrochure voor sport en beweeg activiteiten voor de doelgroep Onderzoeken wat verbeterd kan worden aan de functie van het centraal loket, mede gezien vanuit de consequenties van de WMO. Daarbij nagaan of de openingstijden verruimd kunnen worden Studie maken wat gedaan kan worden om eenzaamheid onder de doelgroep te verminderen. Consequenties van een aantal reeds verschenen studies inzake wonen in de kleine kernen, welzijn en gezondheidszorg inbeeld brengen Zorgen voor relevante informatie over de voortgang van het project en de stand van zaken wanneer gekeken wordt naar de feitelijke verbeteringen. Nadere studie maken in welke mate de pastorale zorg een wezenlijk onderdeel kan zijn van de algemene zorg voor mensen In beeld brengen van de zorg voor de toegankelijkheid van kerkgebouwen en begraafplaatsen en daarvoor een verbeterplan ontwikkelen Nagaan wat gedaan kan worden om het openbaar vervoer ter plaatse (gebruik deeltaxi en buurtbus) te verbeteren voor de doelgroep wanneer zij zich wil verplaatsen van en naar gelegenheden, kerk, begraafplaats en evenementen De mensen met een (zeer) laag inkomen blijven attenderen op inkomensaanvullende regelingen De nota Zorg en welzijn in kleine dorpen en de projecten Contour en Wonen, Service, Zorg in de Wijk (WSZW) nader uitwerken en begeleiden Seniorenraad en de Gemeente Seniorenraad i.s.m. Sportraad, Stg.Welzijn en de opleiding LMC van Fontys Sporthogeschool Seniorenraad i.s.m. de KBO s, Stg.Welzijn, Stg. Gehandicaptenplatform en de Gemeente Seniorenraad i.s.m. de KBO s, Stg. Welzijn en Stg. Gehandicaptenplatform Seniorenraad i.s.m. gezamenlijke huisartsen en paramedici, en de Belangenorganen Seniorenraad i.s.m. plaatsgebonden media zoals de VLOH, de Hilverbode, de Uitstraling en het Brabants Dagblad Seniorenraad i.s.m. Pastores, Parochieraden/Parochiebesturen en Kerkenraad Seniorenraad i.s.m. Pastores, Parochieraden/Parochiebesturen, Kerkenraad en de Gemeente Seniorenraad i.s.m. de Gemeente, de KBO s en de Belangenorganen Seniorenraad i.s.m. de KBO s en de Gemeente Seniorenraad en de Gemeente Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 19 / 116

22 Middellange en lange termijn planning Vitaal Hilvarenbeek is van mening dat het te ver zou voeren om binnen de context van dit verslag de andere aanbevelingen nader te concretiseren. Voor de middellange termijn, de periode , en de lange termijn, de periode na 2010, is de kerngedachte om meer tijd vragende aanbevelingen binnen de seniorenraad te bespreken na het aanbieden van het eindverslag op 29 november Die bespreking moet leiden tot een prioriteitstelling. Voor het vaststellen van het plan van aanpak voor de middellange termijn en de lange termijn worden de volgende partijen betrokken: de Gemeente, Woonstichting Stromenland, de besturen van de beide KBO s, de Stichting Welzijn, de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid en de Belangenorganen in de kleine kernen. 2.8 Seniorenraad in oprichting Wil Vitaal Hilvarenbeek kans van slagen hebben, dan zal vanuit een goede samenwerking met de ondertekenaars van het convenant gezorgd moeten worden voor een samen de handen aan de ploeg. Immers, niet de Gemeente alleen is aan zet. De gemeente moet weten dat er vanuit de doelgroep zelf bereidheid is om samen te zoeken naar het antwoord op de vraag: welke prioriteit moet en kan gegeven worden aan het groot aantal aanbevelingen? Ook hier geldt: in de beperking toont zich de meester. De volgende gedachten kunnen zorgen voor een stevig fundament onder de Seniorenraad, een groep mensen die bereid is met betrokken partijen verantwoordelijkheid te dragen voor de realisatie van het plan van aanpak. Een start kan dan gemaakt worden met de aanbevelingen die genoemd zijn onder punt 2.7. Naam en zetel Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek in de gemeente Hilvarenbeek. Het is belangrijk dat de eerste Raad een beslissing neemt over de status van de rechtspersoon, Stichting of Vereniging, waarbij in de reglementen rekening moet worden gehouden met de inhoud van de hele tekst in dit punt 2.8. De eerste Raad wordt benoemd door de Stuurgroep Vitaal Hilvarenbeek. Doelstelling De Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek wil zich primair inzetten voor de realisatie van de aanbevelingen die het resultaat zijn van de werkzaamheden van de werkgroepen die body hebben gegeven aan het project Vitaal Hilvarenbeek, ouderenproof voor de 6 kernen. Daarnaast moet de Seniorenraad de belangen behartigen van de personen die behoren tot de doelgroep: senioren in de leeftijd van 55 jaar en ouder en mensen met een functiebeperking. De seniorenraad wil de belangen van de doelgroep van het project behartigen door middel van overleg, coördinatie van de verschillende activiteiten die van belang zijn om de kwaliteit van wonen, welzijn en zorg en dienstverlening te verbeteren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in activiteiten op korte termijn, in 2008, en middellange termijn, , en lange termijn, periode na Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 20 / 116

23 Middelen De seniorenraad wil de genoemde doelstellingen realiseren door: vorm en inhoud te geven aan het plan van aanpak zoals dat voor een belangrijk gedeelte is aangegeven in punt 2.7. van dit hoofdstuk. Bij de realisatie van het plan van aanpak wil de seniorenraad in goede samenwerking met de gemeente zoveel mogelijk partijen, die actief zijn binnen en voor de doelgroep, betrekken. De seniorenraad wil gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan instellingen en gemeentelijke organen voor een eigentijds en toekomstgericht beleid met betrekking tot wonen, welzijn, zorg en dienstverlening voor de doelgroep van het project. Samenstelling van de seniorenraad De raad zal bestaan uit maximaal zeven personen waarvan: Een persoon vanuit/namens de KBO Hilvarenbeek. Een persoon vanuit/namens de KBO Diessen. Een persoon vanuit/namens de Stichting Welzijn Hilvarenbeek-Diessen. Een persoon namens de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek. Drie personen die een actieve rol hebben gespeeld in het project Vitaal Hilvarenbeek, bedoeld zijn de projectgroep en de drie werkgroepen. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar spreiding over de kernen, waarbij kwaliteit voorop staat. Binnen de Raad worden afspraken gemaakt over de taakverdeling, zeker wanneer gedacht wordt aan voorzitter, secretaris en penningmeester. De stuurgroep en de projectgroep geven hierbij aan dat het belangrijk is dat er gezorgd wordt voor een goede samenwerking met de beide KBO s. De Raad maakt met elkaar afspraken over de periode waarin zal worden meegewerkt aan de realisatie van het plan van aanpak. In principe treden na 2 jaar ieder jaar 2 personen af en zal worden gezocht naar opvolging om te zorgen voor continuïteit. Aanwijzing door de medeondertekenaars van het convenant is dan niet meer aan de orde. De Raad zal op basis van het plan van aanpak voor de realisatie van de aanbevelingen afspraken maken voor de frequentie van het aantal overlegmomenten per jaar. Deze momenten betreffen het overleg binnen de raad en het overleg met instanties die worden ingeschakeld bij de realisatie van het plan van aanpak. Werkzaamheden seniorenraad De hoofdtaak voor de seniorenraad ligt in de zorg voor het bewaken van het plan van aanpak voor de realisatie van de verschillende aanbevelingen: Aanbevelingen met een hoge prioriteit op korte termijn, zie punt 2.7. in dit hoofdstuk. Aanbevelingen die om meer tijd vragen en in een tijdspad geplaatst worden op middellange en lange termijn. Voor de werkzaamheden van de seniorenraad is het meer dan belangrijk dat er voor draagvlak gezorgd wordt. Er zal op een open en constructieve manier moeten worden samengewerkt met de ondertekenaars van het convenant voor het project Vitaal Hilvarenbeek en de instanties en organisaties die binnen de gemeente mede verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening. De Seniorenraad zal publiekelijk verantwoording af moeten leggen door publicaties en minimaal een openbare bijeenkomst per jaar. Daarnaast is het belangrijk dat de Raad in gesprek blijft met vertegenwoordigers van de doelgroep. Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 21 / 116

24 Naar de toekomst toe is het belangrijk dat een vertegenwoordiger uit de Raad deel gaat uitmaken van de WMO-participatieraad. Financiën Voor de eerste stappen in de zorg voor de verankering van het project kan de seniorenraad rekenen op een startsubsidie van de provincie Noord-Brabant. Ook voor het jaar 2008 kan nog een subsidie worden aangevraagd. De gemeente Hilvarenbeek kan rekenen op een seniorenraad die als vrijwilligersorganisatie de handen aan de Vitaal Hilvarenbeek-ploeg wil slaan. De Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek zal het belang van de aanbevelingen onder de aandacht brengen van de Gemeenteraad en de verschillende Raadscommissies. Een eerste afspraak voor een uitwisseling is gemaakt: dinsdag 11 december Daarbij wordt er van uitgegaan dat ook de Gemeenteraad het belang van de consequenties van het project Vitaal Hilvarenbeek onderschrijft om aan de verankering te kunnen werken. Eindverslag Vitaal Hilvarenbeek 22 / 116

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof?

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Manifest Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Doelstelling project gemeente Boxmeer ouderenproof. Het project beoogt ouderen vanaf 55 jaar direct te betrekken bij het ouderenbeleid in de gemeente boxmeer.

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

H.M.P.G. (Henk) van der Loo. Het bestuur was rond de jaarwisseling in gesprek met enkele kandidaten om de ontstane vacatures in te vullen.

H.M.P.G. (Henk) van der Loo. Het bestuur was rond de jaarwisseling in gesprek met enkele kandidaten om de ontstane vacatures in te vullen. Jaarverslag 2013 Samenstelling bestuur In het voorjaar heeft Janus Hendrikx aangegeven te willen stoppen. Het bestuur heeft in de juni vergadering van hem afscheid genomen. De zekerheid dat de huiskamer

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel

Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel Op weg naar 2017 Werkplan PMB gemeente Eersel 2015-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie 2013 en 2014... 3 3. Doelen... 4 4. Voor wie: Doelgroepen... 4 5. Wat doen we?... 5 6. Hoe doen we dat?...

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Het Gehandicapten Platform Roermond

Het Gehandicapten Platform Roermond Jaarverslag 2013 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Aanvankelijk is het

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.nl JAARVERSLAG 2014 De Senioren Advies Raad Moerdijk is samengesteld uit: Een vertegenwoordiging van de Senioren Raden van 10 kernen. Een vertegenwoordiging

Nadere informatie

Samenvatting: Advies:

Samenvatting: Advies: College V200900311 Onderwerp: Brede sportcommissie Samenvatting: Inleiding: Op 15 november 2008 is door uw college het convenant met de sportraad opgezegd. Aan een drietal oud-bestuursleden van de sportraad

Nadere informatie

Thema Huisbezoek helpt

Thema Huisbezoek helpt Thema Huisbezoek helpt Project Eenzaamheid Barneveld 5 April 2011 Adrie ten Brinke (voorzitter Seniorenraad Barneveld) Els van Beurden (Wmo-adviseur gemeente Barneveld) 1 Inhoud presentatie Aanleiding

Nadere informatie

Datum en tijd: De startbijeenkomst wordt gehouden op 24 februari 2016 van uur uur (inloop vanaf uur).

Datum en tijd: De startbijeenkomst wordt gehouden op 24 februari 2016 van uur uur (inloop vanaf uur). Opzet startbijeenkomst DVG Datum en tijd: De startbijeenkomst wordt gehouden op 24 februari 2016 van 19.30 uur - 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Locatie: Cultureel Centrum Jan van Besouw, Kapel. Programmaonderdelen:

Nadere informatie

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn w4(- Aan Burgemeester & Wethouders en de Leden van de Raad van de gemeente Moerdijk Postbus 4 4760 AA Zevenbergen Zevenbergschen Hoek, 9 december 2016 Geachte Dame/Heer, Wij maken van deze gelegenheid

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Zo is Assen gestart met GIDS

Zo is Assen gestart met GIDS Gezond in... Assen Van links naar rechts: Nicoline Waanders, beleidsregisseur gemeente Assen Gerrit Stolte, beleidsspecialist o.a. sport en gezondheid Gemeente Assen Maria Jongsma, adviseur GIDS, Tinten

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

Klimmen Ransdaal. www.openclubklimmenransdaal.nl KLIMMEN RANSDAAL

Klimmen Ransdaal. www.openclubklimmenransdaal.nl KLIMMEN RANSDAAL Klimmen Ransdaal www.openclubklimmenransdaal.nl KLIMMEN RANSDAAL Intentieverklaring Tijdschema 19:30 uur welkomswoord 19:35 uur uitleg programma van vandaag 19:45 uur - welke vragen heeft u? - welke opmerkingen

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Samen denken Samen doen.

Samen denken Samen doen. Samen denken Samen doen. Verslag van de thema avond Samen denken Samen doen op 5 juni 2012. De thema avond Samen denken Samen doen werd op 5 juni 2012 gegeven door het Platvorm Gehandicaptenbeleid Mill

Nadere informatie

Seniorenraad Amersfoort (SRA)

Seniorenraad Amersfoort (SRA) Seniorenraad Amersfoort (SRA) ORGANISATIE EN WERKWIJZE SRA Secretariaat: Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort Amersfoort, 22 februari 2012 SENIORENRAAD AMERSFOORT Met verwijzing naar het Reglement voor de

Nadere informatie

Wat betekent bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Openbare Ruimte

Wat betekent bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Openbare Ruimte Wat betekent bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Openbare Ruimte 1. Wat is toegankelijkheid Straten, parken, gebouwen zijn pas echt openbaar als iedereen er gebruik van kan maken.

Nadere informatie

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording

Werkplan OLGA 2016. 1. Inleiding. 2. Activiteiten 2016. 3. Bestuur en financiën. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Bewustwording Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland Secretariaat: Bertha von Suttnerlaan 98 1187 SX Amstelveen Telefoon: 020-345 34 29 Fax: 084-837 73 45 E-mail: info@olga-amstelland.nl Internet: www.olga-amstelland.nl

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN DE SENIORENRAAD

SAMENSTELLING VAN DE SENIORENRAAD VOORWOORD SENIORENRAAD 10 JAAR JONG! 2010 was voor de Seniorenraad van Valkenburg aan de Geul een bijzonder jaar. De Seniorenraad (nieuwe stijl) bestond 1 januari 10 jaar! Reden genoeg om samen met de

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

I org MBANSZ Nr (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx

I org MBANSZ Nr (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx Raadsvoorstel I org.00000714 MBANSZ Nr.2012-030 (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx Onderwerp: Raadsvoorstel beleidsadvies sociale armoede Beslispunten: 1. De afbakening van het begrip sociale armoede

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

In de Gemeente Marum

In de Gemeente Marum In de Gemeente Marum Gezamenlijk Plan van aanpak ondersteuning mantelzorg en vrijwillige thuishulp van de gemeenten Marum, Grootegast en Leek 27 april 2006 Projectbureau WWZ Mw. H.J. Vrijhof J.J. de Jong

Nadere informatie

Stichting Platform Waspik J A A R V E R S L A G 2013

Stichting Platform Waspik J A A R V E R S L A G 2013 Jaarverslag 2013 Stichting Platform Waspik J A A R V E R S L A G 2013 1. Inleiding: Het jaar 2013 stond in het teken van consolidatie, d.w.z.: - we zijn doorgegaan met bestaande activiteiten; - we hebben

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde

P A R T I C I P A T I E R A A D. Gemeente Menterwolde P A R T I C I P A T I E R A A D Gemeente Menterwolde Jaarverslag 2014 Voorwoord De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen het sociaal domein die voorheen nog

Nadere informatie

BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM

BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM Betreft: Bijeenkomst Jongerenraad, Gruitpoort en gemeente: notulen Datum: 7 december 2011 Status: Definitief Verslag: Mark Waaijenberg & Natascha Walenberg (B&A) Toelichting

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

STICHTING SENIORENRAAD ETTEN-LEUR

STICHTING SENIORENRAAD ETTEN-LEUR STICHTING SENIORENRAAD ETTEN-LEUR JAARVERSLAG 2015 Uitgave: Stichting Seniorenraad Etten-Leur Postadres: Brandseweg 21, 4871 CH Etten-Leur Email: seniorenraad@gmail.com Internet: www.seniorenraad-etten-leur.nl

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Proces WWZ-nieuwbouw projecten WWZsupport- Wonen Welbevinden Zorg

Proces WWZ-nieuwbouw projecten WWZsupport- Wonen Welbevinden Zorg Proces WWZ-nieuwbouw projecten WWZsupport- Wonen Welbevinden Zorg Voorwoord De stichting WWZsupport heeft als doel het stimuleren van het opzetten en begeleiden, van projecten kleinschalig wonen welbevinden

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2014

Sociaal Jaarverslag 2014 Sociaal Jaarverslag 2014 Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2014 van Dorpsraad Lieshout. Waarom dit jaarverslag? Graag willen wij u informeren over het doel van de Dorpsraad en welke activiteiten we in

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Project geschikt wonen in het Land van Heusden en Altena

Project geschikt wonen in het Land van Heusden en Altena Project geschikt wonen in het Land van Heusden en Altena Inleiding De drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena hebben samen met de woningbouwverenigingen prestatie afspraken opgesteld. Uitgangspunten

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Inleiding...3 Enquête in de senioren krant...4 Individuele gesprekken...5 Aanbevelingen...6 Bijlage I: Enquête...8 Bijlage II: Uitslagen enquête...

Inleiding...3 Enquête in de senioren krant...4 Individuele gesprekken...5 Aanbevelingen...6 Bijlage I: Enquête...8 Bijlage II: Uitslagen enquête... Inhoudsopgave Inleiding...3 Enquête in de senioren krant...4 Individuele gesprekken...5 Aanbevelingen...6 Bijlage I: Enquête...8 Bijlage II: Uitslagen enquête...9 Onderzoek Seniorenkrant SVH nov. 2012

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2016/11 Raadsvragen van het raadslid Ann Tuza van de fractie CDA, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Binnengekomen d.d. 9 februari 2016 Betreft: Eenzaamheid Eenzaamheid

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Huishoudelijk Reglement Zowel NWA Inleiding De dubbele vergrijzing vraagt om een proactief beleid op het gebied van zowel medische als niet-medische

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling Beleidskader Huiselijk geweld en Kindermishandeling Plan van aanpak voor een beleidsnota (inclusief een vierjarig ) Datum 21 april 2011 Opgesteld door Gineke Kuin Bestuurlijk opdrachtgever Cees Meeuwis

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013

FRYSLÂN FOAR DE WYN. Plan van aanpak. Finale versie, 14 november 2013 FRYSLÂN FOAR DE WYN Plan van aanpak Finale versie, 14 november 2013 Albert Koers, Comité Hou Friesland Mooi Hans van der Werf, Friese Milieu Federatie Johannes Houtsma, Platform Duurzaam Friesland FRYSLÂN

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Een bank die anders is Gezocht: leden met een mening Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad Rabobank. Een bank met ideeën. Een bank die anders is Rabobank

Nadere informatie

ZGW : 27590. Voorstelronde De aanwezigen stellen zich kort voor. Het overzicht van aanwezige organisaties is opgenomen in de bijlage.

ZGW : 27590. Voorstelronde De aanwezigen stellen zich kort voor. Het overzicht van aanwezige organisaties is opgenomen in de bijlage. Aanwezig namenlijst laatste pagina Afwezig Kenmerk ZGW : 27590 Datum Notulen Door 13 april 2016 Henny Jansen Datum Vergadering Vergadering van 12 april 2016 Aftrap Mevrouw Bouchier, projectleider van de

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2014 en geeft aan waar zij in 2015 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften!

Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften! Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften! Welkomstwoord wethouder Rian Verwoert Portefeuille: Economische Zaken Sociale zaken Onderwijs en Jeugd Welzijn Zorg en volksgezondheid WMO Recreatie

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Hengelo, maart 2009 282843 conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 1 van 6 03-06-2009 1. Inleiding Dit document vormt de beleidsvisie van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Doelgroepenvervoer (en relatie met Openbaar Vervoer) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Formuleren regionale afgestemde

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Burgemeester A. Callewaert - de Groot Onderwerp : Fusie BLOS-Kempen TV Betreffend onderdeel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep

Jaarverslag 2014 Blijvend thuis in eigen huis Noodfonds voor senioren Versterken van de contacten met de wijk- en dorpsraden Wmo adviesgroep Jaarverslag 2014 In het jaar 2014 heeft het bestuur van de Seniorenraad voor de gemeente Oss onder andere verder uitwerking gegeven aan de volgende in 2013 opgestarte projecten: Blijvend thuis in eigen

Nadere informatie

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen

De Bijdragen voor en door Zandvoort aan langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen in Inleiding Op de vraag wat u, uw organisatie of vereniging bijdraagt aan het langer zelfstandig wonen en wat er in nog voor aanvullende plannen zijn, is een scala aan activiteiten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN KBO TEYLINGEN

BELEIDSPLAN KBO TEYLINGEN BELEIDSPLAN 2017-2019 KBO TEYLINGEN een goede plaats voor senioren in de komende jaren Dit Beleidsplan KBO Teylingen gaat over de bevoegdheden die de drie afdelingen aan haar heeft overgedragen. (Samenwerkingsovereenkomst)

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Inspraak notitie VBOB commissie ZWC d.d. 29 maart 2008

Inspraak notitie VBOB commissie ZWC d.d. 29 maart 2008 Ambtelijk secretaris VBOB drs. Mieke Nijssen Postbus 3240 5203 DE s-hertogenbosch telefoon: 073 643 02 63 e-mail: mnijssen@vbob.nl Bank Rabobank Breda 34 15 44 973 Inspraak notitie VBOB commissie ZWC d.d.

Nadere informatie

Ouder worden in je eigen huurwoning

Ouder worden in je eigen huurwoning Ouder worden in je eigen huurwoning Pilotproject: Lang zult u wonen voor huurders We zijn blij dat onze corporatie met ons heeft meegedacht over het ouder worden in onze huurwoning Een pilot van corporaties

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan?

Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? Een wijk- of dorpsplan ontvangen en dan? handleiding voor gemeenten handleiding voor bewoners z.o.z. Voorwoord In 2013 ontwikkelde de Gemeente Winsum deze werkwijzer omdat we burgers wilden helpen bij

Nadere informatie

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Jaarverslag 2011 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Stichting Thuishuis Deurne. 2011 is voor het bestuur van de Stichting Thuishuis een enerverend jaar

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

WERKPLAN. Onbeperkt Oost

WERKPLAN. Onbeperkt Oost WERKPLAN Onbeperkt Oost 2015 Onbeperkt Oost p/a Timorplein 8 1094 CB Amsterdam September 2014 Met dit werkplan en deze begroting vraagt de vereniging Onbeperkt Oost een subsidie aan voor het jaar 2015.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis

Beleidsplan. Stichting Vrienden van. Service Bureau Ouderen. Hellevoetsluis Beleidsplan Stichting Vrienden van Service Bureau Ouderen Hellevoetsluis 2016 2017 Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave: 1. Doel en beleidsplan 2. Aanvragen 3. Historie van de Vrienden van het SBO 4. Beschrijving

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Ouder worden in je eigen huurwoning

Ouder worden in je eigen huurwoning Ouder worden in je eigen huurwoning Pilotproject: voor huurders We zijn blij dat onze corporatie met ons heeft meegedacht over het ouder worden in onze huurwoning Een pilot van corporaties Welbions en

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Welkom en opening Goede morgen dames en heren,

Welkom en opening Goede morgen dames en heren, Bijeenkomst RSBO Oost-Veluwe op 29 november 2011 in het Denksportcentrum te Apeldoorn over het onderwerp Bewustwording Wonen als vervolg op het eerdere woonwensenonderzoek Wat beweegt ouderen op de woningmarkt?

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere

Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere Stimuleren dat oudere migranten de weg naar voorzieningen voor zorg en welzijn, wonen en inkomen weten te vinden. Dat beoogt Stem van de oudere migrant. Dit Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderenproject (NUZO;

Nadere informatie

Onderzoek woonservicegebieden

Onderzoek woonservicegebieden Gemeente Dalfsen Onderzoek woonservicegebieden Kern: Lemelerveld Onderzoek uitgevoerd en opgesteld: - Lemelerveld: Stichting Welzijn Ouderen Lemelerveld - Dalfsen: Landstede Welzijn Ouderen Dalfsen - Nieuwleusen:

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven.

Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. Evaluatie één jaar Wmo-raad Eindhoven. De Wmo raad is benoemd door de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van 11 juni 2009. ij de instelling van deze adviesraad is besloten na twee jaar te evalueren

Nadere informatie