F L A S H. Verkiezingsspecial - 25 mei 2014 F L A S H. TIJDSCHRIFT VAN DE NUOD SECTOR FINANCIËN mei 2014 nummer verkiezingspecial

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F L A S H. Verkiezingsspecial - 25 mei 2014 F L A S H. TIJDSCHRIFT VAN DE NUOD SECTOR FINANCIËN mei 2014 nummer 235 - verkiezingspecial"

Transcriptie

1 Afzender UVF Viaductdam Antwerpen 1 België-Belgique P.B Antwerpen 3 BC 2152 P F L A S H Verkiezingsspecial - 25 mei 2014 F L A S H TIJDSCHRIFT VAN DE NUOD SECTOR FINANCIËN mei 2014 nummer verkiezingspecial

2 2 Beste leden, Beste personeelsleden van de FOD Financiën, EDITORIAAL Ambtenaren en ambtenarij staan al jaren onder druk. Er zijn er teveel en de departementen moeten ontvet worden. Het lijkt wel of het ambtenarenapparaat als schuldige wordt gezien van de financiële en economische crisis die enkele jaren geleden losbrak. Deze maand zijn er verkiezingen voor het Europees parlement, het federaal parlement en het Vlaams parlement (sommigen kunnen ook kiezen voor het Brussels Hoofdstedelijk parlement). Iedere partij komt met voorstellen zowel in positieve zin (nieuwe uitgaven of belastingverminderingen) als in negatieve zin (bijkomende besparingen). Stilaan groeide het idee om alle politieke partijen te ondervragen en hun standpunt te vragen met betrekking tot de deelgebieden waarin we als vakorganisatie actief zijn. Uiteindelijk weerhielden we 16 vragen verdeeld over drie thema s: de ambtenaren, de FOD Financiën en de Vlaamse Belastingadministratie en de fiscaliteit. We wachter bij het ter perse gaan van deze flash nog steeds op de antwoorden van CD&V, LDD en Open VLD. Vanwege NV-A mochten we enkel een antwoord krijgen op de eerste 6 vragen en wachten we nog op de antwoorden van de andere vragen. Bij ontvangst van hun antwoorden, zullen we een geactualiseerde versie plaatsen op onze website. In dit speciaal nummer kunt U de antwoorden lezen van de verschillende politieke partijen. Moge het nuttig zijn bij het maken van uw keuze in het stemhokje op 25 mei aanstaande! François Goris Voorzitter NUOD

3 3 INHOUD F L A S H Administratief secretariaat Vlaanderen Viaductdam Antwerpen Secretariaat Brussel Koloniënstraat Brussel Tel.: 03/ Fax: 03/ Editoriaal 2 Vragenlijst NUOD aan de politieke partijen Vragen m.b.t. het openbaar ambt 4 Vragen m.b.t. FOD Financiën Vragen m.b.t. de fiscaliteit Hoofdredacteur François Goris Redactie, druk en verzending Boriau Emiel Smets Walter Wintermans Manuela De Flash is het officiële tijdschrift van de NUOD sector Financiën [voorheen Unie van Financiën], de enige representatieve vakbond, werkzaam binnen de FOD Financiën, die politiek ongebonden is. De Flash verschijnt maandelijks met uitzondering van juli en augustus. Het lidgeld bedraagt 13,50 per maand en dient gestort te worden op rekeningnummer [IBAN: BE BIC: KREDBEBB]. Personeel niveau A, weddeschaal A2 en hoger betalen 15 per maand.

4 4 VRAGENLIJST NUOD AAN POLITIEKE PARTIJEN ANTWOORDEN VRAGEN M.B.T. HET OPENBAAR AMBT Vraag 1 Is uw partij bereid het huidig ambtenarenstatuut (zoals de statutaire tewerkstelling met een vaste benoeming) te behouden. Voor de NUOD is dit specifieke statuut noodzakelijk voor een goed beheer van alle publieke instellingen. Bent U bereid dit statuut te verdedigen zowel op het federale als het Vlaamse niveau? Is uw partij bovendien bereid prioriteit te geven aan statutaire wervingen? Voor Groen is er geen nood aan een afschaffing van de vaste benoeming. Een modern personeelsbeleid kan perfect met behoud van een (gemoderniseerd) ambtenarenstatuut. Het ambtenarenstatuut is vandaag een stuk minder rigide dan een aantal jaren terug. Er is wel nood aan het geleidelijk wegwerken van de verschillen tussen statutaire en contractuele ambtenaren: vandaag hebben contractuele ambtenaren een significant lager pensioen, vaak minder verlofrechten, In afwachting van een versterking van het wettelijk pensioen voor alle werknemers is er daarom nood aan de uitbouw van een aanvullend pensioen voor contractuele ambtenaren, zoals dat bijvoorbeeld in Vlaanderen onlangs is opgestart voor de lokale overheden. We zijn een voorstander van een volwaardig eenheidsstatuut voor werknemers en ambtenaren. Hiermee garanderen we een gelijk behandelingen tussen alle mensen die werken en bovendien een hogere mobiliteit tussen de publieke en private sector. Wij zijn ervan overtuigd dat deze mobiliteit verrijkend kan werken. Uiteraard willen we in de realisatie van dat volwaardig eenheidsstatuut de reeds verworven rechten respecteren. De PVDA+ is volledig voor het behoud van de vaste benoeming. Dit statuut, het zogenoemde Statuut Camus, werd in 1937 ingevoerd. Het heeft zijn degelijkheid bewezen. Het beschermt de ambtenaar tegen willekeur van de hogere ambtenarij en heeft als dusdanig zijn nut in een democratisch bestel. Het is ook een doorn in het oog voor al diegenen die de openbare sector of althans delen ervan willen privatiseren. Daarnaast geeft het ook zekerheid aan het personeelslid om zijn toekomst op te bouwen. Iedere vastbenoemde ambtenaar zal dit bijvoorbeeld ondervinden als hij of zij een hypothecaire lening moet aangaan. Een vaste benoeming betekent ook een betere bescherming tegen afdanking. Ja, de PVDA+ wil het statuut op alle niveaus verdedigen en zal actie blijven voeren voor het behoud ervan. Overal in de openbare sector ging men meer en meer contractuelen aanwerven. Onrechtvaardig, omdat voor hetzelfde werk nu twee verschillende statuten bestaan. Het leidt bovendien enkel tot verdere afbraak van het

5 5 statuut van de vastbenoemde ambtenaar. Het zorgde voor loonverschillen en vooral verschillen in de pensioenen. Traditionele partijen en N-VA willen nu opnieuw de lat gelijk leggen, maar dan wel in de richting van het slechtste statuut. naar beneden wel te verstaan, naar het slechtste statuut, als we de traditionele partijen hun gang laten gaan. De PVDA + pleiten er eerder voor dat personeelsleden die al een zekere tijd in dienst zijn, eveneens vast benoemd worden zowel bij de federale als de Vlaamse openbare diensten. Laat het duidelijk zijn: sp.a zal altijd blijven strijden voor werknemersrechten. Dat houdt ook in dat wij het ontoelaatbaar vinden dat iemand onrechtmatig ontslagen zou kunnen worden: wie zich inzit voor een goede dienstverlening van de overheid mag niet het slachtoffer worden van een conflict op de werkvloer. Bovendien blijft het, zeker voor medewerkers van de overheid, uiterst belangrijk dat zij beschermd blijven tegen ontslag omwille van hun politieke voorkeur of omdat zij eventuele wantoestanden durven aanklagen. sp.a zal hier altijd voor blijven vechten. Het betonneren van deze rechten is belangrijk en, durven wij zeggen, zelfs belangrijker dan de naam van het statuut waaronder iemand werkt. Medewerkers moeten beschermd zijn tegen onrechtmatig ontslag: maar dat geldt net zo goed voor statutaire medewerkers als voor contractuele. Medewerkers moeten zich gewaardeerd en gevaloriseerd voelen op de werkvloer, ze moeten naar waarde geschat worden en vanonder uit mee betrokken worden bij het organisatiebeleid: maar dat geldt net zo goed voor statutaire medewerkers als voor contractuele. Medewerkers hebben het recht op een degelijke evaluatie van hun functioneren en het recht hun leidinggevende ook te evalueren, zodat zowel zij als hun leidinggevende elkaar kunnen versterken en zo de dienst nog beter kunnen maken: maar dat geldt net zo goed voor statutaire medewerkers als voor contractuele. Op termijn streeft sp.a naar dezelfde goede rechten voor alle medewerkers van de overheid. Wat hier haaks op staat, en waar sp.a zich dan ook zal blijven tegen verzetten, is het vervangen van vaste contracten door interims. De burger heeft recht op een uitstekende dienstverlening, en een uitstekende dienstverlening is immers alleen mogelijk door medewerkers die zich gelukkig voelen op hun werk. Het Vlaams Belang is voorstander van het volledig wegwerken van de verschillen tussen het arbeiders- en bediendenstatuut (eenheidsstatuut) en het geleidelijk wegwerken van de verschillen met het ambtenarenstatuut. We geven dan ook geen prioriteit aan statutaire aanwervingen. Vraag 2 Is uw partij van zin het aantal ambtenaren (zowel op het federale als op het Vlaamse niveau) te verminderen (rekening houdende met de vaststelling dat zowel het werkvolume toeneemt als de uit te voeren taken)? Zo ja: welke verminderingen voorziet U zijn er departementen die wel in aanmerking komen voor personeelstoename? Zo neen: welke aanpassingen stelt U in het vooruitzicht? Groen verzet zich tegen cijferfetisjisme over het aantal ambtenaren. We zijn niet voor een lineaire vermindering van het aantal ambtenaren. Op basis van gerichte keuzes willen we kijken welke diensten meer en welke diensten minder personeel nodig hebben en welke structuren kunnen vereenvoudigd worden. Hoofddoel blijft een sturende overheid en een goede dienstverlening. Gelet op het belang dat Groen hecht aan een goede fiscale inning en bestrijding van de fiscale fraude, is het evident dat een

6 6 voldoende sterke bezetting van de FOD Financiën voor ons een absolute noodzaak is. Net omdat de overheid er niet is voor zichzelf, maar voor de burgers, verenigingen en bedrijven, moet ze efficiënt werken. Het moet steeds een streven van de overheid zijn om een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden die zo efficiënt mogelijk is. De overheidsuitgaven in dit land behoren tot de hoogste in de wereld. Een objectieve efficiëntieoefening moet tot een verdere rationalisering en afslanking leiden. Met gerichte maatregelen voeren we verdere besparingen door in de personeels- en werkingskosten van de overheid. Mede op basis van externe audits beslissen we welke taken we versterken en welke we afstoten. Ondersteunende diensten zorgen ervoor dat uitvoerende diensten zich kunnen focussen op hun eigenlijk opdracht. De personeelsafname in de gehele openbare sector is een schande. De werkdruk voor de ambtenaren wordt zeer zwaar en de dienstverlening lijdt hier ernstig onder. We kunnen daar tal van voorbeelden van geven. Bij de FOD Financiën zijn veel meer mensen nodig om de fiscale fraude te bestrijden. Maar ook bij de FOD Werk en de diensten van het RIZIV, om het systeem met koppelbazen bijvoorbeeld ernstig aan te pakken. En zo kunnen we verder gaan. Dit geldt eveneens voor de Vlaamse openbare diensten. We denken onder meer aan de schrijnende toestanden bij Kind en gezin. We kennen eigenlijk geen enkele openbare dienst waar er vandaag, na de jarenlange besparingsoperaties, nog volk te veel is. Volgens de PVDA+ moet men overal, in alle departementen, mensen aanwerven. De bankencrisis die sinds 2008 een ware ravage heeft aangericht in Europa, heeft nog maar eens het belang aangetoond van een sterke overheid die er is voor de mensen, zeker wanneer het even moeilijker gaat. Er kan voor sp.a dan ook geen sprake van zijn dat collectieve en sociale voorzieningen die ten goede komen aan de mensen worden afgebouwd, en er kan geen sprake zijn van snijden in de overheid puur op basis van cijferfetisjisme. Wat telt, is dat de overheid haar taak optimaal kan invullen. En daar zijn voldoende middelen voor nodig. sp.a wil dan ook niet besparen op de kap van voorzieningen die er zijn voor iedereen. Het budget dat de overheid nodig heeft voor een goede werking wordt niet in de eerste plaats bepaald door budgettaire streefcijfers die soms haaks staan op de werkelijkheid, maar door de taken die haar toekomen: die moet de overheid zo goed mogelijk kunnen uitvoeren, met zoveel medewerkers als nodig. Bovendien kan het niet de bedoeling zijn dat het niveau van de dienstverlening wordt afgebouwd, integendeel. Dat wil ook zeggen dat we, waar nodig, moeten werken naar eenvoudigere, efficiëntere structuren: de overheid moet zich in de eerste plaats richten op de burger, en het haar zo makkelijk mogelijk maken, en niet op de eigen instellingen. sp.a pleit dan ook bijv. voor stages voor medewerkers van de overheid doorheen verschillende diensten en doorheen verschillende overheidsniveaus, zodat de medewerkers elkaar en elkaars diensten beter leren kennen en zo een coherente, efficiënte en vooral betere dienstverlening kunnen voorzien voor de burger. Wij kiezen voor een slanke en vraaggestuurde overheid. Het aantal ambtenaren willen we bepalen op basis van de beleidscyclus: voorbereiding, uitvoering, evaluatie. We denken evenwel dat alleszins op het departement Financiën uitdagingen en mogelijkheden liggen die pleiten voor een behoud van het personeelsbestand.

7 7 Vraag 3 Wenst Uw partij de overheidsuitgaven (zowel op federaal als op Vlaams niveau) te bevriezen? Welk zal het het impact zijn op het openbaar ambt (zowel personeelsbudgetten als budgetten voor werkingskosten) (wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de verschillende departementen)? Groen is geen voorstander van arbitraire bevriezingsnormen of blinde kaasschaven. We verbinden er ons wel toe om de budgettaire afspraken met Europa na te komen, volgens het traject dat uitgestippeld werd door de Hoge Raad voor Financiën. Daarbij evolueren we tegen het einde van de legislatuur naar een conjunctuur-gezuiverd overschot van 0,75% bbp, met een traject dat per Entiteit ook rekening houdt met de reeds geleverde saneringsinspanningen en de resterende marge voor saneringen. Deze ambitieuze begrotingsdoelstelling realiseren we door een mix van effciëntiewinsten, besparingen en extra inkomsten. Gebeurlijke besparingen op personeelsniveau beperken we tot natuurlijke afvloeiingen. We raken ook niet aan de basis-werkingsmiddelen, maar realiseren in overleg en samenwerking met administraties wel minderuitgaven door ondermeer het terugdringen van reglementitis en bestuurlijke verrommeling, een harmonisering van procedures en processen en een doorgedreven informatisering. Niettegenstaande de grote begrotingstekorten en zelfs niettegenstaande België al aan de wereldtop stond op het vlak van overheidsuitgaven, stegen de overheidsuitgaven de afgelopen jaren nog verder, van 53,3% in 2011 naar 53,9% in 2014 (+0,6% bbp). In de Europese Unie daalde het overheidsbeslag over deze periode met 0,5% bbp (van 49% naar 48,5%). Het hoeft amper te verbazen dat onze economie er de voorbije jaren op achteruit boerde. Het komt er bijgevolg op aan om onze economie terug zuurstof te geven. Zuurstof om meer mensen aan het werk te zetten, zuurstof om de toekomst van onze kinderen veilig te stellen. Vandaar dat N-VA verder werkt aan een objectieve efficiëntieoefening met betrekking tot de overheidsuitgaven. De PVDA+ is absoluut tegen verdere besparingen en opteert voor een herfinanciering van de openbare sector. Wij stellen voor om dit te doen met een deel van de miljonairstaks. Van de opbrengst van deze taks willen we 3 miljard voorzien voor tewerkstelling in de openbare sector, naast 2 miljard euro voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. sp.a wenst de overheidsuitgaven niet te bevriezen op het huidige niveau. Gezien de ontwaarding van het geld (inflatie) en het feit dat de zorg- en pensioenkosten door de vergrijzing van de bevolking stijgen, vinden wij een principiële bevriezing een blinden, gevaarlijke en immorele besparing. Een besparing die erop gericht is de overheid kleiner te maken, zoals het neoliberalisme predikt. Wij willen dat er bespaard wordt, waar dit mogelijk is. Op de plaatsen waar duidelijk meer uitgegeven wordt dan nodig is om de mensen bepaalde diensten te verschaffen. Maar alleen op die plaatsen. De overheid moet zich beperken tot zijn kerntaken. Het afslanken van het overheidsapparaat zou er ondanks snoeien in de uitgaven toch kunnen in resulteren dat er meer geld aan die kerntaken kan besteed worden.

8 8 Vraag 4 Wat is het standpunt van uw partij met betrekking tot de leeftijd waarop ambtenaren met pensioen kunnen gaan? Blijft de pensioenleeftijd behouden op 65 jaar? Blijft de huidige regeling van vervroegd pensioen (principieel 62 jaar) behouden? Zo neen: welke veranderingen stelt U voor? Is uw partij bereid de huidige berekeningswijze met inbegrip van de specifieke stelsels (zoals preferentiële tantièmes) van het pensioen te behouden en te verdedigen? Zo neen: welke veranderingen stelt U voor? Voor Groen kan iedereen die dat wil vanaf 65 jaar het pensioen opnemen. De systemen rond vervroegd pensioen willen we zowel in de overheid als in de privésector hervormen, door in de toekomst te tellen in loopbaanjaren. Wie 42 loopbaanjaren op de teller heeft staan, kan met pensioen, ongeacht de leeftijd. Dit systeem is rechtvaardiger voor wie op vroege leeftijd begon te werken. Vaak zijn dat ook de mensen met de zwaarste loopbanen. Wie op zijn achttiende al begon te werken, kan na 42 jaar beschikbaarheid op de arbeidsmarkt op zijn zestigste met pensioen. Wie op zijn tweeëntwintigste begon met werken kan zijn pensioen ten vroegste opnemen vanaf 64 jaar. De pensioenleeftijd blijft 65 jaar. Daardoor respecteren we het basis-sociaal-contract zodat sociale zekerheid, ook echt zekerheid biedt. We beperken de mogelijkheid om vervroegd met rustpensioen te gaan tot maximaal vijf jaar (dus vanaf 60 jaar, bijvoorbeeld voor wie jarenlang een zwaar beroep heeft uitgeoefend), gekoppeld aan een vermindering (malus) van het pensioenbedrag volgens het aantal jaren vervroegde uittreding en gespreid over het aantal verwachte levensjaren dat men een pensioen geniet. Er wordt uitgegaan van een loopbaan van 45 jaar. Voor wie langer dan 45 jaar heeft gewerkt, worden steeds de beste jaren in aanmerking genomen voor de pensioenberekening. De verschillende pensioenstelsels uit de private en de publieke sector groeien geleidelijk naar elkaar toe. Nieuw aan te werven ambtenaren van alle overheden worden voortaan voor hun pensioenverzekering in het stelsel van de werknemers ondergebracht. Op termijn zullen dus ook de bijzondere stelsels uitdoven. Uiteraard wordt er niet geraakt aan de zgn. verworven rechten. Voor ons is een pensioenstelsel rechtvaardig als iedereen volgens dezelfde principes pensioenrechten opbouwt, ongeacht of je werkt als werknemer, ambtenaar of zelfstandige. Gelijke bijdragen leiden tot gelijke rechten. Het spreekt voor zich dat hiermee de mogelijkheden tot jobmobiliteit aanzienlijk zullen verbeteren. De bestaande verschillen worden weggewerkt. Bijvoorbeeld: - alle ambtenaren krijgen een tweede pijlerpensioen - studieperiodes kunnen op gelijke wijze ingekocht worden ongeacht of je aan het werk bent als ambtenaar, werknemer of zelfstandige. In de openbare sector ligt de pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen op 65 jaar. Volgens ons mag hieraan niet worden geraakt. Vervroegd pensioen is momenteel verlegd van 60 jaar naar 62 jaar en dat is geen goede zaak. Voor oudere ambtenaren zijn de voortdurend nieuwe wijzigingen in allerlei reglementeringen extra vermoeiend. Liefst van al wil de PVDA+ terugkeren naar de leeftijd van 60 jaar voor de vervroegde pensionering. Daarnaast moeten zeker nog preferentiële systemen blijven bestaan voor zware en belastende beroepen. We denken aan de penitentiaire beambten, politie, brandweer,

9 9 onderwijs, spoorwegpersoneel, postbodes, mensen in de zorgsector. In algemene termen, voor iedereen die moet werken in wisselende uurroosters en ploegen, want dat is zeer belastend voor de gezondheid. Dit is meteen ook de belangrijkste reden waarom de preferentiële tantièmes moeten behouden blijven want zij voorzien in een leefbaar pensioen voor al wie door die zware en belastende beroepen geen volledige carrière heeft kunnen opbouwen. Wat de algemene berekening betreft pleiten wij voor een terugkeer naar de situatie van voor de maatregelen Di Rupo: berekening op de laatste 5 jaar, met behoud van de gunstiger pensioenberekeningen, zoals bij de NMBS. sp.a wil een pensioenstelsel dat vertrekt van wat we nodig hebben om aan iedereen in de privésector een fair pensioen te kunnen verzekeren. Voor wat betreft overheidspersoneel, geldt dat we stapsgewijs een harmonisatie willen doorvoeren die niet ten koste mag gaan van opgebouwde rechten. In de privésector betekent dat we van iedereen dezelfde inspanning vragen. We kunnen het pensioen van deze en de volgende generaties verzekeren, als iedereen zich gedurende 42 jaar inspant om bij te dragen, in ruil voor de zekerheid op een goed pensioen. Sp.a wil de solidariteit in de pensioenen waarborgen door bijdragen van werkgevers, werknemers en overheid. Solidariteit betekent ook dat wie ziek, werkzoekend of even een adempauze neemt, pensioen kan blijven opbouwen. Pensioenen moeten welvaartsvast zijn zodat wanneer het leven duurder wordt, het pensioen toeneemt. De discussie over langer werken draait voor het Vlaams Belang niet zozeer om de abstracte pensioenleeftijd van 65 jaar, maar wel over de duur van de beroepsloopbaan. Officieel is deze vastgelegd (naargelang het soort werk en de sociale verworvenheden) op 40 tot 45 jaar, maar in de praktijk wordt het arbeidsproces vaak een heel stuk vroeger verlaten. Het komt er dus op aan om niet de wettelijke maar wel de feitelijke duur van de arbeidsloopbaan op te trekken, zodat er gedurende enige tijd meer mensen blijven bijdragen. Een verzekerde financiering van de pensioenen hangt immers samen met een voldoende hoog aantal werkenden. Vraag 5 Wenst uw partij de stelsels inzake verlof en/of deeltijdse arbeid te wijzigen (zowel op het federale als het Vlaamse niveau)? Zo ja, welke wijzingen stelt U in het vooruitzicht? Groen vindt het belangrijk de tijdsautonomie van werknemers te vergoten en de combinatie tussen werk en privéleven gemakkelijker te maken. In dat verband pleiten wij voor soepele rechten op tijdskrediet / loopbaanonderbreking en versterking van onder andere het zorgverlof en het ouderschapsverlof. Met een volwaardig eenheidsstatuut voor ogen zijn we voor een uniforme regeling van de stelsels inzake verlof en/of deeltijdse arbeid. Een uniforme regeling betekent niet afschaffen maar wel vereenvoudigen. Mensen moeten werk en privé kunnen blijven combineren en het werk moet werkbaar blijven tot aan de pensioenleeftijd. De gemotiveerde thematische verloven trekken we dan ook niet in twijfel. We willen ook een sterkere band tussen werken en de opgebouwde rechten. Wie werkt spaart voor zijn eigen toekomst (vb. pensioen) en heeft recht op een solide sociale zekerheid. Ook een minder rigide arbeidswetgeving kan daarbij behulpzaam zijn. Wat is er fout met jaarflexibiliteit? Wat is er fout met loopbaanflexibiliteit? Niet alleen werkgevers maar ook werknemers hebben behoefte aan ruimte om hun job en hun loopbaan in te vullen. Het is juist door betutteling en rigiditeit dat werknemers voortijdig afhaken op

10 onze arbeidsmarkt. 10 Er bestaan allerlei systemen van deeltijdse arbeid zowel Vlaams als Federaal. Het is wel eens nodig dat die op elkaar afgestemd worden. Bovendien gaat dit zeker een rol spelen als nog meer federale ambtenaren moeten overstappen naar diensten waar de gewestregeringen bevoegd zijn. De PVDA+ pleit voor een regularisering naar het beste systeem. sp.a heeft actief aan het vandaag geldende stelsel van deeltijds werk en verlof meegewerkt en wil dat ook in stand houden in de volgende regeerperiode. Deeltijdse arbeid moet in het openbaar ambt mogelijk zijn, voor zover dit de keuze van de ambtenaar is. De rechten van ambtenaren inzake verlof willen wij behouden en op termijn onderbrengen in een systeem van een loopbaanrekening. Daarbij beschikt elke ambtenaar over het recht op een bepaald aantal jaren verlof, die hij op een soepele wijze en afhankelijk van zijn noden van het moment kan opnemen. Natuurlijk worden deze jaren afgetrokken van de het aantal jaren die hij of zij moet werken om te komen tot een volwaardig pensioen. De loopbaanrekening verschaft de ambtenaar dus een grote autonomie over zijn eigen loopbaan. Hij kan zijn rekening zo invullen als hij zelf verkiest. Zijn huidige rechten blijven daarbij volkomen gevrijwaard. Nee. Vraag 6 Wat is het standpunt van uw partij in verband met de ambtenarenlonen zowel op het federaal als het Vlaamse niveau? Overweegt U een bevriezing van de wedden van de ambtenaren? Bent U bereid het behoud van de indexering te behouden in zijn huidige vorm? Vindt U dat er ruimte kan zijn voor een verhoging van de wedden? Zo ja, onder welke vorm? Groen pleit voor het integrale behoud van de automatische indexering van lonen en wedden. In het verleden zijn er terecht inspanningen gedaan om de lonen in de openbare sector meer concurrentieel te maken met die in de privésector. Groen streeft ernaar om de globale loonvoorwaarden zoveel mogelijk vergelijkbaar te maken en is bereid om op basis van objectieve vergelijking verschillen zoveel mogelijk weg te werken. Bovenop de automatische indexering willen we het sociale overleg volop laten spelen voor het vastleggen van eventuele loonsverhogingen. Met ons plan V willen we heel sterk inzetten op een efficiëntere overheid. Alle studies wijzen uit dat ons overheidsbeslag veel te hoog is en de R.O.I. (Return On Investment) te laag. We hebben daarvoor heel wat deelmaatregelen voor ogen. Enkele voorbeelden: focus op de kerntaken, administratieve lasten afbouwen, ambtenaren selectief vervangen bij vertrek, hogere efficiëntie, optimalisatie van het beheersmanagement, De N-VA pleit niet voor een algemene bevriezing van de wedden van de ambtenaren. Dit zou getuigen van micromanagement terwijl we juist moeten werken aan structurele oplossingen voor structurele problemen. Enkele structurele maatregelen die we wel willen realiseren zijn: Eenheidsstatuut voor werknemers en ambtenaren.

11 11 All-in loonvorming op sector- of bedrijfsniveau ( dus ook instellingsniveau). Hervorming van de huidige anciënniteitsgebonden verloningsschalen naar een meer competentie- en prestatiegericht verloningsbeleid. Met tijdelijke en algemene bevriezingen van de lonen doe je juist het tegengestelde van het beleid dat we voor ogen hebben. De PVDA+ houdt volledig vast aan de automatische koppeling van lonen, uitkeringen en pensioenen aan de index. De PVDA+ wil het herstel van de normale index en het afschaffen van de gezondheidsindex. De brandstofprijzen moeten opnieuw in de indexkorf worden opgenomen. De PVDA+ wil ook de intrekking van de wetten en besluiten die de loonbevriezing organiseren (wet van 1996 op de loonmatiging en het KB van 28 april 2013, dat de maximale loonmarge vastlegt op 0%). Er moet ruimte zijn voor lineaire verhogingen voor iedereen. Dit is de enige garantie dat de verhoging ook meetelt voor de pensioenberekening en sluit willekeur uit. sp.a overweegt geen bevriezing van de wedden van de ambtenaren, en wil de indexering in zijn huidige vorm behouden. Verhoging van wedden is perfect mogelijk bij een wijziging van functies en volgens de vandaag geldende procedures. Nee. Het Vlaams Belang is sterk voorstander van het behoud van de index en van de koopkracht. Via een tijdelijke netto-indexering kunnen de loonlasten onder controle blijven in crisistijden. Een afgeslankte overheid zal daar alleszins ruimte voor leveren VRAGEN M.B.T. DE FOD FINANCIËN Vraag 7. Binnen de FOD Financiën wordt thans een hervorming doorgevoerd die gekenmerkt wordt door: andere werkmethoden fel doorgedreven centralisatie (meer dan 400 kantoren worden gesloten!). Overweegt Uw partij deze hervorming bij te sturen (zoals bijvoorbeeld door een betere dienstverlening aan burgers)? Zo ja, op welke manier? Groen is bereid de hervorming van de FOD Financiën te herevalueren, uitgaande van onder andere kwaliteit van de dienstverlening aan de burger, efficiëntie en effectiviteit. Volgens de PVDA+ moet deze hervorming zeker bijgestuurd worden. De plaatselijke dienstchef en ambtenaar moeten meer vrijheid krijgen om te beslissen hoe diep ze een bepaald dossier behandelen. Nu wordt alles centraal beslist, zonder zicht op de situatie op de vloer en in het dossier. De centralisatie is slecht voor de ambtenaar. Een gevolg is immers ook dat veel ambtenaren toch hun hele carrière moeten blijven pendelen. Het mogelijke perspectief van dichter bij huis werken valt weg. Dit werkt zeer demotiverend, zeker bij oudere ambtenaren. De centralisatie is slecht voor de burger. Die moet zich nu immers ook meer verplaatsen, wil hij met een ambtenaar kunnen spreken over zijn dossier, wat in veel gevallen de beste methode is om zaken op te lossen. Met andere woorden: de

12 12 dienstverlening gaat erop achteruit. Wij zijn dus voor het maximale behoud van plaatselijke kantoren, met een rationeel overwogen en nuttige spreiding binnen ieders bereik. Andere tijden vragen om andere werkmethoden. Het is gebleken dat de traditionele selectie van dossiers suboptimaal is. Dit is inefficiënt, demotiverend voor de controleurs en het wekt terechte weerstand op. Het garanderen van een gelijke behandeling van belastingbetalers en van een uniforme toepassing van de fiscale wetgeving begint met een adequate selectie van te controleren dossiers. De (centrale) selectie van de te controleren dossiers zou moeten gebeuren op basis van performante predictieve modellen, waarbij de kans op controle wordt bepaald door het risico op non-compliance van de belastingplichtige. Hoe hoger het risico, hoe hoger de kans op controle. Maar minstens even belangrijk: een laag risico impliceert een lage kans op controle. Dat is wat wij begrijpen onder een faire verdeling van de controlekans, wat we begrijpen onder de gelijke behandeling van belastingplichtigen. Deze aanpak dringt zich ook op in het licht van de daling van het aantal ambtenaren de vorige jaren: minder maar meer gerichte controles. Deze daling was overigens niet algemeen: net om de strijd tegen fraude en misbruik te kunnen opdrijven, zag de BBI in 2012 het aantal controleurs met 20% toenemen. Wat de dienstverlening betreft, deze moet een prioriteit zijn en blijven. Maar daarvoor hoeft er geen kantoor te zijn in elke gemeente. We zijn van mening dat er ook na de hervorming voldoende lokale kantoren zijn. Daarnaast dient de dienstverlening verder verbeterd door maximaal in te zetten op de vooraf ingevulde aangifte. In Denemarken zijn 90% van de aangiften vooraf en volledig ingevuld. Dat moet ook hier op korte termijn kunnen. Uiteraard is elke hervorming vatbaar voor bijsturing. Maar dit kan niet zonder een gedegen evaluatie van de resultaten ervan. Het Vlaams Belang is van mening dat betere dienstverlening in het kader van bestuurlijke hervormingen begint bij een heldere communicatie naar de burgers. Werkmethoden moeten hierop worden afgestemd. Het is dus niet noodzakelijk zo dat het loutere (voort)bestaan van filialen de drempel verlaagt voor de burgers. Zoals wij al geruime tijd verdedigen, zou van een aantal centrale overheidsinstellingen die raken aan financiën en welzijn een zogenaamde antenne in het door ons per gemeente en stadswijk voorziene sociaal huis kunnen worden geïntegreerd. Hier kan geïntegreerde dienstverlening op maat worden aangeboden. Communicatief en drempelverlagend is zo een benadering naar onze mening sterker dan het handhaven van een groot aantal filialen van bv. de FOD Financiën. Bovendien kadert deze benadering voor ons in een devolutietraject van de bevoegdheid van de FOD naar de deelstaten. Vraag 8 Op 7 mei 2009 heeft de Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de grote fiscale fraudedossiers talrijke aanbevelingen gedaan. Is uw partij bereid de aanbevelingen die nog niet werden uitgevoerd, alsnog uit te voeren? Stefaan Van Hecke lag als Kamerlid van Groen aan de basis van de Parlementaire onderzoekscommissie rond de fiscale fraude. Voor Groen is de integrale uitvoering van de aanbevelingen van deze commissie vanzelfsprekend een prioriteit.

13 13 PVDA+ verdedigt de toepassing van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Regering en parlement moeten toezicht houden op het verloop hiervan en de vorderingen. Bovendien wil PVDA+ nog een stuk verder gaan dan de 108 aanbevelingen, door onder meer te ijveren voor een echte en volledige opheffing van het bankgeheim (naar het voorbeeld van Frankrijk) en voor het aanleggen van een vermogenskadaster. Dat maakt het mogelijk om belasting te heffen op de grote fortuinen en tegelijk fiscale fraude te bestrijden. Ja, onverkort. We willen er in dit verband op wijzen dat onder de regering Di Rupo reeds een zeer belangrijke stap vooruit werd gezet inzake de uitvoering van de aanbevelingen: eind 2011 eind Uitgevoerd Gedeeltelijk uitgevoerd / in uitvoering Niet uitgevoerd Exclusieve bevoegdheid Kamer of OM Wij zijn van mening dat fiscale fraude hard moet worden aangepakt. Evenwel twee opmerkingen: de ondoorzichtigheid van de fiscale wetgeving en de bevoegdheidsverdeling over verschillende overheidsniveaus werkt de fraude in de hand. Transparantie mag niet betekenen dat een aantal zogeheten randvoorwaarden in stelling worden gebracht om vervolgens nieuwe belastingen in te voeren. We denken dan aan een afschaffing van het bankgeheim en een vermogenskadaster, waar het Vlaams Belang sterk tegen gekant blijft. Een daling van de tarieven, een vereenvoudiging van het fiscaal stelsel zelf en snel toenemende belastingautonomie voor Vlaanderen moeten fiscale fraude minder aantrekkelijk maken. Het pendant is stringente controle en inspectie, iets waarvoor wij altijd hebben gepleit. Er mag geen marge meer bestaan waarop zich een cultuur van de willekeur kan enten. Vraag 9 Het personeel van de FOD Financiën werd altijd geloofd omwille van hun fiscaal technische competenties. Deze hoge fiscaal technische competenties zijn noodzakelijk om de fiscale fraude efficiënt te bestrijden temeer omdat controlepersoneel meer en meer geconfronteerd wordt met immer meer gespecialiseerde boekhouders en fiscale advocaten. Deze fiscaal technische competenties werden ondermeer verkregen via een fiscale loopbaan die het personeel aanmoedigde om deel te nemen aan fiscale loopbaanexamens en bovendien een relatieve objectiviteit garandeerde voor controleagenten die soms onder zware druk fiscale standpunten dienen in te nemen. Vandaag moeten we echter vaststellen dat: die loopbaanexamens minder attractief zijn geworden het management steeds minder de noodzaak inziet van die fiscaal technische competenties zeker voor het middel management. Vindt Uw partij dat dit hoog niveau van fiscaal technische competenties moet behouden blijven? Zo ja, is uw partij dan bereid om:

14 14 de fiscale loopbaan binnen de FOD Financiën opnieuw attractiever te maken? te verdedigen dat de fiscaal technische competenties binnen het middle management geherwaardeerd worden? Door de overheveling van Vlaamse ambtenaren van de FOD Financiën naar Vlabel (verkeersbelasting, eurovignet, registratie, successie) groeit ook de noodzaak voor het introduceren van een fiscale loopbaan op het niveau van de Vlaamse Belastingadministratie. Is uw partij bereid het invoeren van een dergelijke loopbaan binnen Vlabel te verdedigen? Voor Groen zijn de goede werking van de fiscale administraties en de bestrijding van de fiscale fraude prioriteiten. Sterke, competente en onafhankelijke ambtenaren zijn daartoe essentieel. Groen wil daar dan ook op inzetten, door te investeren in competenties en een aantrekkelijke loopbaan, zowel op Vlaams als op federaal niveau. Inderdaad, het personeel bij Financiën stond en staat nog steeds gekwalificeerd als technisch goed geschoolde ambtenaren. De loopbaanexamens spelen daar een belangrijke rol in. We zijn dus voor het behoud van deze examens, ook al zijn ze wel aan enige modernisering toe. (Het zuivere geheugenwerk is in de huidige tijd niet meer opportuun. Vaardigheden op het gebied van computerresearch, om zijn weg te vinden in wetgeving en complexe regelgevingen zouden meer moeten doorwegen.) Anderzijds is het nodig dat tegenover die examens ook een ernstige loonsverhoging staat. Het moet de moeite waard zijn. Meedoen aan een examen vergt immers een enorme investering van de ambtenaar en dat mag en dat mag financieel gehonoreerd worden. Daarnaast moet de FOD Financiën verplicht worden zijn personeel te scholen tijdens de uren en moeten de opleidingscentra weer hun vroegere invulling krijgen. Uiteraard moet dit systeem ook ingevoerd worden bij de Vlaamse overheid. Anders bestaat het risico dat de opgedane kennis snel verloren gaat. sp.a is inderdaad van mening dat voor een rechtvaardige verdeling van de lasten over de bevolking een competent controlepersoneel onontbeerlijk is. De aantrekkelijkheid van de loopbaan en de waardering van technische competenties zijn daarbij cruciale elementen, en wij engageren ons dan ook om deze mee te realiseren en te verbeteren op alle niveaus, zowel federaal als deelstatelijk. Uiteraard, in het verlengde van de bijzondere nadruk die wij op controle en inspectie willen blijven leggen. Ja. Kiezen voor de fiscale loopbaan moet als troef gelden voor een gevarieerde carrière binnen de FOD. Zij zouden geen voldoende, maar een noodzakelijke voorwaarde moeten vormen om tot verschillende takken van het middenkader door te groeien. Vanzelfsprekend, dit volgt uit vorige antwoorden, waarin wij fiscale devolutie en belastingautonomie voor de deelstaten bepleiten. Vraag 10 Tussen 2006 en 2014 verminderde het aantal ambtenaren bij de FOD Financiën met 18 % (tegen slechts 1 % van de andere federale departementen). Is uw partij bereid het aantal ambtenaren bij de FOD Financiën op peil te houden (of zelfs uit te breiden) wetende dat iedere controleagent gemiddeld tot het vijfvoudige van zijn kostprijs opbrengt?

15 15 Voor Groen mag het debat over het aantal ambtenaren niet vertrekken van ideologische vooringenomenheid, maar moet het uitgaan van de reële behoeften van de diensten. We ondersteunen dan ook de vraag naar een voldoende aantal ambtenaren bij de FOD Financiën in functie van een efficiënte en effectieve werking. Uit al onze antwoorden blijkt dat onze partij voorstander is van aanwervingen bij de FOD Financiën. Het staat ook uitdrukkelijk in ons programma, bij de voorstellen onder het hoofdstuk belastingen. (http://pvda.be/programma.) We willen voldoende ambtenaren bij de FOD Financiën om de fiscale fraude te bestrijden. Wat de vorige regeringen vernietigd hebben, is niet op een paar jaar recht te zetten, maar het is hoog tijd. Massale aanwervingen zijn nu belangrijk om tijdig de nodige kennisoverdracht te kunnen organiseren. De tijd dringt, want de leeftijdscurve bij de FOD Financiën ligt wat dat betreft, zwak uitgedrukt, niet bepaald gunstig. Maar er moeten niet alleen hooggeschoolden bijkomen. Er zijn dringend ook meer lager geschoolden nodig. Zij doen zeer nuttig werk in de vaststellingen, nodig in voorbereiding op en afwerking van dossiers. De FOD Financiën heeft op vlak van besparingen op personeel reeds een enorme inspanning gedaan. Om deze herstructurering tot een goed einde te brengen, moet het aantal ambtenaren op de fiscale administraties nu de volgende jaren wel op peil gehouden worden. Automatisering en selectie door datamining kunnen de efficiëntie vergroten, maar er moeten voldoende ambtenaren blijven. Computers kunnen nu eenmaal geen controles verrichten. Bij de BBI heeft deze regering de personeelsbezetting met 20% verhoogd tot 600 personen. Zeker in de fraudebestrijding moet dat aantal minstens op peil blijven. Wij willen het aantal controleagenten afstemmen op de werkelijke controle- en inspectiebehoefte. Dat betekent dus in deze tak van de FOD geen afbouw van het personeel. Ook de bijscholing van ambtenaren mag niet worden afgebouwd. Daar durven wij voorstellen bijkomende lesgevers aan te werven. Anderzijds volgen wij wel de logica van een gefaseerde afbouw van het totale aantal beambten. Vraag 11 Het management heeft de huidige structuur van regionale opleidingscentra geschrapt. Nochtans is het voor iedereen duidelijk dat vorming (zowel de basisopleiding als permanente vorming) noodzakelijk zijn. Op welke wijze is uw partij bereid te investeren in deze noodzakelijke vorming? Is uw partij eveneens overtuigd van de noodzaak dat dergelijke opleidingscentra samengesteld worden door personeelsleden die zowel full-time zich bezig houden met lesgeven als personeelsleden die de taak van lesgeven combineren met andere operationele taken? Investeren in de opleiding van personeel is belangrijk. Zo blijven de competenties van werknemers op peil en is de inzetbaarheid in de toekomst gegarandeerd. Groen wil dan ook een voldoende hoog volume aan jaarlijkse vorming garanderen. Vorming kan zowel gegeven door fulltime lesgevers als door personeelsleden die het lesgeven combineren met andere taken.

16 16 Een deel van ons antwoord is al af te leiden uit ons antwoord op vraag 10. Plaatselijke opleidingscentra moeten hun functie opnieuw ten volle kunnen vervullen. Controlerende ambtenaren konden terecht bij de lesgevers voor advies. Het gebeurde ook geregeld dat zij raad gingen vragen, een second opinion over zeer complexe regelgeving, bijvoorbeeld. Performante inspecteurs vragen een goede basisopleiding en voldoende aanbod aan permanente vorming. Dit kan niet worden bereikt zonder een minimum aan ambtenaren die zich full-time bezig houden met lesgeven. De combinatie van deze voltijdse lesgevers met lesgevers die nog deeltijds in de praktijk staan is in onze visie ideaal. Intensieve coaching door opleiders op de werkplek zelf, nazicht en advies op afstand van inspectierapporten, begeleiding bij inspectie door opleiders om hen nieuwe benaderingen onder toezicht te doen toetsen aan de eigen dagelijkse controlepraktijk. De basisopleiding moet worden verstrekt op één locatie. Wat opleidingscentra aangaat: dit volgt uit onze praktijkgerichte insteek wat betreft het antwoord op vorige vraag. Ja dus. Vraag 12 De Europese commissie kent de Belgische Staat jaarlijks middelen ter beschikking om de werking van de douanediensten te financieren. We hebben echter vastgesteld dat deze middelen maar ten dele ten goede komen aan de douaneadministratie. Is uw partij bereid te verdedigen dat de middelen die de Europese Commissie ter beschikking stelt ook voor 100 % ten goede komen aan de douanediensten? Groen is voorstander van een correcte aanwending van middelen voor datgene waar ze voor bedoeld zijn. De opdrachten die de douanediensten nu kunnen uitvoeren, liggen in ruime mate onder de basisbehoeften. Het is van wezenlijk belang dat deze diensten de noodzakelijke middelen krijgen voor de correcte uitvoering van hun werk. Het is vanzelfsprekend dat men minstens de financiering die voor deze diensten is bestemd, ook effectief aan hun opdrachten besteedt. De overheid moet ervoor zorgen dat de douaneadministratie over voldoende middelen beschikt om haar opdrachten uit te voeren. Een rechtstreekse stroom van de Europese inningsbijdrage uit de opbrengst van invoerrechten naar de werkingsmiddelen van de douaneadministratie lijkt ons echter niet opportuun. Als zodanig wel. VRAGEN M.B.T. DE FISCALITEIT Vraag 13 Welke fiscale hervorming streeft Uw partij na? Welke maatregelen voorziet U opdat de fiscaliteit rechtvaardiger en sociaal

17 aanvaardbaarder zou worden? 17 Kunt U zich vinden in het standpunt van de NUOD dat een eventuele vermindering van de fiscale druk dient samen te gaan met een ernstige versterking van de strijd tegen de fiscale fraude en voorstellen die toelaten om de invordering van de verschuldigde belastingen te verbeteren? Groen heeft een zeer uitgebreid programma met betrekking tot fiscaliteit. De drie belangrijkste principes daarin zijn verschuiving, vereenvoudiging en verwitting. Dat programma samenvatten in enkele paragrafen is zeer moeilijk. We onderschrijven echter volmondig de vraag van NUOD om in te zetten op een ernstige versterking van de strijd tegen fiscale fraude. We doen dan ook heel wat concrete voorstellen die moeten leiden tot een verbeterde invordering van de belastingen. Wie interesse heeft in ons fiscaal programma kan dat ten allen tijde raadplegen op: Dit zijn de grote lijnen van ons voorstel voor een belastinghervorming: 1. Afschaffing van de vele fiscale achterpoortjes voor de bedrijfsbelasting: de notionele interesten, de vrijstelling voor de meerwaarden op aandelen enz. 2. Invoering van een miljonairstaks op de vermogens boven 1 miljoen euro ( euro van de vrijstellingen op het woonhuis). Deze miljonairstaks treft slechts de 2 à 3 % rijksten van de bevolking. 3. Hervorming van de personenbelasting door een samenvoeging van alle inkomsten (beroepsinkomsten en financiële en onroerende inkomsten) en de belastingschalen herzien om de progressiviteit van deze schalen sterk te verhogen. Deze twee aspecten (samenvoeging en progressieve belastingschalen) moeten samengaan. Als enkel een samenvoeging van inkomsten zou worden doorgevoerd, kan de belastingsfactuur vooral omhoog gaan voor een aantal lage en middelgrote inkomens. Dat moeten we vermijden. Wij hebben in het fiscale luik van ons partijprogramma inderdaad duidelijk de nadruk gelegd op een verschuiving van de belastingen van wie werkt naar wie inkomsten heeft uit vermogen, en van wie eerlijk bijdraagt naar wie ontduikt. We zijn ervan overtuigd dat deze hervormingen de rechtvaardigheid van en het draagvlak voor de fiscaliteit zullen vergroten. Een lastenverschuiving van arbeid naar vermogenswinst zal zowel de koopkracht van de gezinnen met een laag inkomen als van de middenklasse verhogen. Bovendien zal de tewerkstelling, en dus de belastingbasis, toenemen doordat de loonhandicap wordt weggewerkt. In deze context moet wat ons betreft ook elke euro opbrengst van de strijd tegen fiscale fraudebestrijding gaan naar lastenverlagingen. De sociale lasten op het brutoloon moeten minstens met een kwart zakken. Vandaag betalen werkgevers tussen de 34,77% (bedienden) en 40,77% (arbeiders) sociale lasten bovenop het brutoloon, terwijl dit in Nederland en Duitsland onder de 20 procent ligt. Concreet pleiten wij dus voor een snelle en lineaire daling van deze lasten met 25 procent. Dit zou de globale loonkost doen dalen met 6,5 procent of een halvering van de loonhandicap. De werkgeversbijdrage, momenteel 13,07%, moet geleidelijk verlagen tot onder de 10%. Een verlaging met 3,27 procentpunt 25% van de bijdrage impliceert voor de meeste werknemers een netto loonsverhoging van 4%. De tarieven van de vennootschapsbelasting liggen nog steeds fors hoger dan deze in de andere Europese landen. Om de concurrentiepositie verder te verbeteren, moet deze belasting in lijn worden gebracht met het Europees gemiddelde. Voor potentiële buitenlandse, maar ook binnenlandse investeerders is de hoogte van de vennootschapsbelasting een belangrijke variabele in het beslissingsproces om al dan

18 18 niet te investeren. Het nominaal tarief, inclusief crisisbelasting, van 34% moet dalen naar het Europees gemiddelde van 23,5%. Het Vlaams Belang stelt een aantal maatregelen voor die de financiële draagkracht van de gezinnen zal vergroten: o.m. bredere schijven invoeren om zo lagere en minder tarieven te realiseren. Fiscale maatregelen die gelieerd zijn aan de gezinssituatie willen we alleszins behouden. Maar daarbij streven we dus naar een verlaging van de lasten op arbeid, pleiten we voor een modern opvoedersloon gekoppeld aan een sociaal statuut voor de thuiswerkende ouder en willen we de kinderbijslag hervormen aangepast aan de noden van het hedendaagse Vlaamse gezin, met een gezinsbonus voor de eerst drie kinderen. Ja. Vraag 14 Wat is het standpunt van uw partij inzake notionele intrestaftrek? Is uw partij bereid de nodige maatregelen te nemen (zowel op nationaal als internationaal niveau) die ertoe dienen te leiden dat bedrijven effectief belast worden tegen een minimaal tarief op hun wereldwijde inkomsten? Groen wil de notionele en de gewone intrestaftrek grondig hervormen om ze beter af te stemmen op kmo s, jobcreatie en duurzame investeringen. Groen heeft de voorbije legislatuur dan ook een wetsvoorstel ingediend dat zeer concrete technische correcties aanbrengt aan het huidige systeem om misbruiken aan te pakken en te vermijden dat bedrijven het systeem gebruiken om nog nauwelijks belastingen betalen. Om te garanderen dat alle bedrijven een eerlijke bijdrage betalen is het belangrijk dat op Europees niveau verder wordt gewerkt aan de harmonisering van de vennootschapsbelasting, in het bijzonder voor multi-nationals. De CCCTB is daarbij een eerste noodzakelijk stap, maar die CCCTB mag in geen geval het eindpunt zijn van die harmoniseringsbeweging. We willen ook een verplichte rapportage per land invoeren voor multinationals, om de transparantie op dat punt te verhogen. De PVDA+ was een tegenstander van het eerste uur van de notionele interesten en pleit ervoor om deze eenvoudigweg volledig af te schaffen. De PVDA+ is eveneens voorstander van de heffing van bedrijfsbelasting van multinationals op hun integrale wereldinkomsten. Hierdoor zouden we concreet de vele afwijkingen en onregelmatigheden uit de weg kunnen ruimen die we nu vaststellen in de toepassing van het definitief belast inkomen (wat in een aantal gevallen meer weg heeft van het definitief niet belasten van inkomen). De notionele intrestaftrek kan voor ons behouden blijven. Dit instrument heeft tot doel onze ondernemingen financieel minder kwetsbaar te maken door het stimuleren van het eigen vermogen boven het aangaan van schulden, hetgeen we alleen maar kunnen toejuichen. Dat neemt niet weg dat het instrument blijvend moet geëvalueerd worden op zijn doelmatigheid, o.a. wat betreft een realistische inschatting van het notionele rendement. sp.a is ook gewonnen voor een hervorming van de DBI naar een systeem van belastingvermindering. Daardoor zouden we internationale bedrijven hier belasten, maar een vermindering toestaan voor belastingen betaald in het buitenland. Op deze manier betaalt ieder bedrijf naar draagkracht, terwijl we toch geen dubbele belastingen heffen.

19 19 De notionele intrestaftrek wensen we af te schaffen. De complexiteit van de maatregel, de vele discussies over de tewerkstellingseffecten en de constante bijsturingen zorgen voor rechtsonzekerheid, hollen de maatregel uit en schrikken potentiële investeerders af. Vraag 15 Wat is het standpunt van Uw partij betreffende het fiscaal bankgeheim en om voldoende ambtenaren van de FOD Financiën (fiscale experts) het statuut van officier van gerechtelijke politie toe te kennen? Op welke wijze denkt U de strijd aan te gaan tegen belastingontwijking of belastingfraude via fiscale paradijzen (zowel op nationaal als internationaal niveau)? Is uw partij bereid om de Europese spaarrichtlijn aan te passen teneinde ontwijkingsmogelijkheden tegen te gaan? Groen wil gelijke wapens voor alle fiscale controlediensten. De Bijzondere Belastinginspectie (BBi) kan momenteel enkel bankcontroles uitvoeren als er een ernstige aanwijzing is van fraude. Die beperking bestaat niet voor andere fiscale controlediensten, zoals degene die de btw en accijnzen controleren. Groen wil de onderzoekregels voor alle belastingdiensten gelijkschakelen. Dat kan onder meer door alle beperkingen af te schaffen op de onderzoeksbevoegdheden van een specifieke controledienst die niet bestaan bij andere belastingdiensten. Om het onderzoek naar de vermogenstoestand van elke belastingplichtige optimaal te laten verlopen, moet het bankgeheim bij alle banken opgegeven worden. We willen ook dat de fiscus toegang krijgt tot de bankgegevens van alle rekeninghouders bij Belgische banken. In Frankrijk bestaat dit systeem onder de naam FICOBA sinds Het is daar een waardevol instrument gebleken in de strijd tegen grote fiscale fraude. Aanvullend moet ook de Europese Spaarrichtlijn uitgebreid worden met een verplichting voor alle banken om de identiteit en bankgegevens van alle rekeninghouders bekend te maken als een belastingdienst erom vraagt. Het gaat dan om de belastingdienst uit het land van de rekeninghouder. Dit is naar analogie van de Amerikaanse FACTA-wet. De Foreign Account Tax Compliance Act voorziet in een jaarlijkse rapportering aan de Amerikaanse belastingdienst IRS van rekeningen die Amerikaanse belastingplichtigen hebben buiten de Verenigde Staten. In het verlengde hiervan zullen we op Europees niveau ook pleiten voor een uitbreiding en aanscherping van de Europese Spaarrichtlijn. Groen wil ook dat de 108 concrete aanbevelingen van de onderzoekscommissie fiscale fraude daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dat betekent onder meer de invoering van een belasting op nanciële stromen die a omstig zijn van ondernemingen die gevestigd zijn in belastingparadijzen of in niet-gereguleerde nanciële plaatsen. Deze belasting is namelijk onontbeerlijk in de strijd tegen de georganiseerde fraude. Groen pleit er ook voor om de OD inanciën verder uit te bouwen tot een competente en klantvriendelijke overheidsdienst die het vertrouwen van de burger kan herwinnen. Hiervoor moet een masterplan uitgewerkt worden, dat inzet op het verhogen van de mankracht en de technische ondersteuning van onze belastingdiensten. Een performante fiscale administratie moet een hoeksteen zijn in de grondige fiscale hervorming die we nastreven. Binnen dat kader ondersteunen we ook de vraag om meer fiscale experts binnen deze FOD aan te stellen tot officier van de gerechtelijke politie.

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit Persconferentie 29/09/2009 Fiscaliteit 1 Belastingen betalen: een zaak van rechtvaardigheid Onontbeerlijke voorwaarde voor de goede werking van elke samenleving Bijeenbrengen van middelen voor de werking

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

BEGROTING EN HERVORMINGEN

BEGROTING EN HERVORMINGEN BEGROTING EN HERVORMINGEN NALEVING VAN DE EUROPESE BEGROTINGSVERBINTENISSEN VAN BELGIË VERDERZETTEN VAN DE STRUCTURELE HERVORMINGEN INZETTEN OP DE STRATEGISCHE INVESTERINGEN ZATERDAG 15.10.2016 - BRUSSEL

Nadere informatie

#GENOEG LANGER WERKEN VOOR MINDER PENSIOEN. 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs

#GENOEG LANGER WERKEN VOOR MINDER PENSIOEN. 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft terwijl er net maatregelen nodig

Nadere informatie

Presentatie GVF Onderwijs 1

Presentatie GVF Onderwijs 1 Presentatie 20 05 2016 GVF Onderwijs 1 #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen

Welkom bij de FOD Financiën. Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen Welkom bij de FOD Financiën Infosessie - 22 augustus 2016 Economisten & Juristen De FOD Financiën als organisatie - De grootste FOD => Meer dan 23.000 personeelsleden - Ongeveer 120 werklocaties verspreid

Nadere informatie

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers?

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Persconferentie van 13 juli 2015 PERSDOSSIER Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Duidelijkheid scheppen MOC, beweging.net en de partnerorganisaties

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Tax shift / Federale regering

Tax shift / Federale regering Tax shift www.vereeck.be lode.vereeck@uhasselt.be 099/59.9. Federale regering Krachtlijnen van het regeerakkoord gezond financieel-economisch beleid sanering = 100% bezuinigingen (8,1 miljard) o.a. sociale

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS

OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS OVERZICHT INVLOEDEN REGEERAKKOORD DI RUPO I VOOR HET PERSONEEL VAN HET ONDERWIJS DE WEERSLAG OP HET RUSTPENSIOEN Als we over pensioen spreken moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen de wettelijke

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw bij werknemers

Gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw bij werknemers Gelijkgestelde periodes in de pensioenopbouw bij werknemers Peeters, H. & Larmuseau, H. (2005). De solidariteit van de gelijkgestelde periodes. Een exploratie van de aard, het belang en de zin van de gelijkgestelde

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie

Evaluatie van de pensioenbonus

Evaluatie van de pensioenbonus Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 72e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2012 Evaluatie van de pensioenbonus HOGE RAAD VAN FINANCIEN Studiecommissie voor de vergrijzing D it is een

Nadere informatie

Persvoorstelling Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten

Persvoorstelling Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten Een breed draagvlak voor aanvullende pensioenen voor contractanten Pensioenstelsels voor lokale besturen Pagina 2 Het Belgisch pensioenstelsel steunt op drie pijlers: Eerste pijler: wettelijk pensioen

Nadere informatie

nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare sector - Loopbaanonderbreking

nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare sector - Loopbaanonderbreking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Openbare sector - Loopbaanonderbreking Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit Wat zegt sp.a over de kinderbijslag De kinderbijslag wordt straks een Vlaamse bevoegdheid. We willen een sterk vereenvoudigd systeem van kinderbijslag waarbij elk kind hetzelfde bedrag krijgt, onafhankelijk

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

NUOD sector Financiën INFO 2014-6

NUOD sector Financiën INFO 2014-6 NUOD sector Financiën INFO 2014-6 INFO is de nieuwsbrief van de NUOD voor het personeel van Financiën nummer 2014/6 dd. 7-5-2013 Gelieve uit te hangen of te verspreiden onder het personeel EUROPESE BELASTINGAMBTENAREN

Nadere informatie

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 De federale regering heeft allerlei besparingsmaatregelen voor ons in petto. De maatregelen die ons het hardst zullen treffen, hebben te

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

1. De detailhandel in Nederland

1. De detailhandel in Nederland 1 2 1. De detailhandel in Nederland De detailhandel is een belangrijke economische sector die wordt gekenmerkt door een zeer arbeidsintensief karakter. Er werken ongeveer 750.000 mensen. Het belang voor

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A Personeelsvergadering Medewerkers klasse A3 binnen niveau A 26-9-2013 Brussel, Pacheco zaal 1 HOE ZULLEN VOORTAAN BETREKKINGEN BINNEN DE KLASSE A3 TOEGEWEZEN WORDEN? De regelgeving voorziet in de mogelijkheid

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Gedurfd realisme?

Gedurfd realisme? Gedurfd realisme? 2014-2019 Ooit zei men: ambtenarenpensioenen vormen geen probleem De rekening moet kloppen p. 3 Met voldoende jobcreatie in de privésector De rekening moet kloppen p. 4 Relativiteit

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 20 december

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 20 december A D V I E S Nr. 2.014 ------------------------------ Zitting van dinsdag 20 december 2016 ---------------------------------------------------- Ouderschapsverlof Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van

Nadere informatie

Toelichting bij de kostprijsberekening van het Vlaams Belang-programma

Toelichting bij de kostprijsberekening van het Vlaams Belang-programma Zuurstof voor het bedrijfsleven Toelichting bij de kostprijsberekening van het Vlaams Belang-programma Vlaanderen krijgt klappen. Het aantal faillissementen neemt almaar toe. Maand na maand worden nieuwe

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

DOCUMENTATIENOTA CRB

DOCUMENTATIENOTA CRB DOCUMENTATIENOTA CRB 2010-1261 Effecten van de (para)fiscale veranderingen op de ontwikkeling van de nettolonen tegen constante prijzen van 1996 tot 2009: globalisatie van de resultaten CRB 2010-1261 14

Nadere informatie

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Stefan Van Parys Bruno Eugène INTERN Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën

Nadere informatie

Pensioenen Geïntegreerde Politie. Jan Adam Secretaris ACV 2012

Pensioenen Geïntegreerde Politie. Jan Adam Secretaris ACV 2012 Pensioenen Geïntegreerde Politie Jan Adam Secretaris ACV 2012 Pensioen Antwoorden Overheidspensioenen Politie Regering Di Rupo Verbintenis België t.a.v. de Europese instellingen: tekort v.d. gezamenlijke

Nadere informatie

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP)

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) 1 Pensioenen Ambtenaren: enkel voor vastbenoemd ZAP en AAP dat later benoemd wordt Werknemers: andere berekenwijze Zelfstandigen: andere berekenwijze 2 Pensioenleeftijd

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.339 ------------------------------ Zitting van dinsdag 14 februari 2001 Interprofessioneel akkoord: tijdskrediet x x x 1.840-1. Website: http ://www.nar-cnt.be E-mail:

Nadere informatie

Presentatie 20-05-2016 - GVF Onderwijs

Presentatie 20-05-2016 - GVF Onderwijs #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft terwijl er net maatregelen nodig

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO-beleid - studentenarbeid A04 Brussel, 25.06.2009 MH/MG/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN UITBREIDING VAN DE BESTAANDE REGELING INZAKE STUDENTENARBEID

Nadere informatie

ONDERWERP : PENSIOENHERVORMING VOOR DE MANDATARISSEN

ONDERWERP : PENSIOENHERVORMING VOOR DE MANDATARISSEN p. 1 INHOUDSTAFEL 1. LOKALE MANDATARISSEN Gelden de nieuwe loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden inzake pensioenen ook voor de lokale mandatarissen?... 2 Waarom werd de wet van 8 december 1976 tot regeling

Nadere informatie

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! Persdossier Brussel, 25 januari 2016 Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! 1) Gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden betaalden al meermaals de prijs a. Indexsprong: de sociale uitkeringen

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

VR DOC.0085/1

VR DOC.0085/1 VR 2017 0302 DOC.0085/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest,

Nadere informatie

Het gaat hier om de aanvullende pensioenen die sommige werkgevers of sectoren voor hun personeel voorzien.

Het gaat hier om de aanvullende pensioenen die sommige werkgevers of sectoren voor hun personeel voorzien. Fiche 1 Op de agenda van de Nationale Arbeidsraad Aanvullende pensioenen (2 e pijler) Het gaat hier om de aanvullende pensioenen die sommige werkgevers of sectoren voor hun personeel voorzien. Wat willen

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN !ALGEMEEN rn5eheers(çomite VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein,6 1000 Brussel Tel. : 02 546 43 40 Fax :02 546 21 53 ABC ADVIES 2011/04 erratum

Nadere informatie

Onze vraag: In het partijprogramma en congresteksten van CD&V staat op p. 60, in het luik over Werking van de overheid : Waarom deze vraag?

Onze vraag: In het partijprogramma en congresteksten van CD&V staat op p. 60, in het luik over Werking van de overheid : Waarom deze vraag? Onze vraag: De Vlaamse overheid maakt zijn voorbeeldfunctie betreffende tewerkstelling van kansengroepen waar, met een geactualiseerd streefcijfer van 10% personeelsleden uit etnisch-culturele minderheden

Nadere informatie

TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET!

TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET! TETRALERT - SOCIAAL DE VERHOGING VAN DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD : DE STAP IS GEZET! Na talrijke analyses door een commissie van deskundigen en herhaaldelijke discussies tussen de sociale partners,

Nadere informatie

Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens

Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Afschaffing pensioenbonus: tot 187,2 minder pensioen per maand... 2 1.1 De vroegere

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

#GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs

#GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs #GENOEG 20 mei 2016 Gemeenschappelijk vakbondsfront onderwijs Presentatie 20 05 2016 GVF Onderwijs 1 Langer werken voor minder pensioen. * Druk op onze ziekteregeling. ** Loopbaanonderbreking wordt afgeschaft

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting

nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werklastmeting SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 285 van LORIN PARYS datum: 25 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Werklastmeting De minister liet heeft eerder

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Bij LBC-NVK, GEEN demagogische beloften, GEEN onrealistische claims, MAAR dagelijks werk in dienst van onze interne en externe collega s.

Bij LBC-NVK, GEEN demagogische beloften, GEEN onrealistische claims, MAAR dagelijks werk in dienst van onze interne en externe collega s. Bij LBC-NVK, GEEN demagogische beloften, GEEN onrealistische claims, MAAR dagelijks werk in dienst van onze interne en externe collega s. Door het dagelijks verdedigen van onze collega s willen we de verplichte

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 De nouvelles règles pour les pensions complémentaires à partir de 2016 De wet van 18 december 2015 ter waarborging van de duurzaamheid en het sociale

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario

Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario De Standaard 13 november 2013 Opinies Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario 1. 15.000 jobs, gratis en voor niks Dat de relancediscussie nu nog niet beslecht is, Gert Peersman en

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT De Algemene Administratie van de Fiscaliteit bij de FOD Financiën Carlos SIX Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Lid van het managementteam van de FOD Financiën Lid van het Directiecomité Onze missie

Nadere informatie

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 Voorstellen voor een structurele hervorming van de pensioenstelsels Studiedag leraren economie, 20 januari 2015 Opzet van

Nadere informatie

4. Nu zien we echte verandering. Hebt u niet te lang zitten klooien met PS?

4. Nu zien we echte verandering. Hebt u niet te lang zitten klooien met PS? ONS VERHAAL 1. Waar heeft CD&V het verschil gemaakt? Zowel voor als na de verkiezingen hebben wij gezegd dat de komende vijf jaar moeten gaan over economische groei mét sociale vooruitgang. Dat evenwicht

Nadere informatie

Infosessie E-Auditors Data Analisten

Infosessie E-Auditors Data Analisten Infosessie E-Auditors Data Analisten 28 maart 2017 Programma De Federale Overheidsdienst Financiën Werken bij de FOD Financiën Presentatie over de functie van E-Auditor Postulatieprocedure Selor Vragen

Nadere informatie

Meer weten over kinderbijslagen

Meer weten over kinderbijslagen Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 89 37 - studiedienst@gezinsbond.be Meer weten over kinderbijslagen 1. Waarvoor dient de kinderbijslag? De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens

De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat. Jef Smulders & Bart Maddens De financiële gevolgen voor de politieke partijen na de hervorming van de Senaat Jef Smulders & Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid Faculteit Sociale Wetenschappen Tel: 0032 16 32 32 70 Parkstraat

Nadere informatie

Verpletterende maatregelen

Verpletterende maatregelen FEDERAAL REGEERAKKOORD Verpletterende maatregelen Startende personeelsleden In je portefeuille! Loopbaanonderbreking En daar boven op Startende personeelsleden Sterke vermindering van de werkloosheidsuitkeringen

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 7 Brussel, 23 mei Toelichting pensioenmaatregelen op basis van notificaties van 22/04/2016

Nieuwsbrief politie. Nummer 7 Brussel, 23 mei Toelichting pensioenmaatregelen op basis van notificaties van 22/04/2016 Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 7 Brussel, 23 mei 2016 Toelichting pensioenmaatregelen op basis van notificaties van 22/04/2016 Op 12 mei 2016 kregen de vakbonden van de minister

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/050 BERAADSLAGING NR. 15/022 VAN 7 APRIL 2015 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE

Nadere informatie

[2014-10-27] REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VOOR U VAN BELANG?

[2014-10-27] REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VOOR U VAN BELANG? [2014-10-27] REGEERAKKOORD: WELKE BEPALINGEN ZIJN VOOR U VAN BELANG? Vorige week kon u al een eerste bespreking lezen van enkele aandachtspunten uit het nieuwe federale regeerakkoord in verband met werkgelegenheid,

Nadere informatie

SBOV II HRM & veranderingsmanagement. 6 oktober Ria JANVIER (Universiteit Antwerpen) HRM & veranderingsmanagement. HRM & veranderingsmanagement

SBOV II HRM & veranderingsmanagement. 6 oktober Ria JANVIER (Universiteit Antwerpen) HRM & veranderingsmanagement. HRM & veranderingsmanagement HRM & veranderingsmanagement Stand van het lokale personeelsbeleid en de aansturing ervan door de Vlaamse overheid Annie HONDEGHEM (K.U.Leuven) Nele PEETERS & Chiara DE CALUWÉ (Universiteit Antwerpen)

Nadere informatie