F L A S H. Verkiezingsspecial - 25 mei 2014 F L A S H. TIJDSCHRIFT VAN DE NUOD SECTOR FINANCIËN mei 2014 nummer verkiezingspecial

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F L A S H. Verkiezingsspecial - 25 mei 2014 F L A S H. TIJDSCHRIFT VAN DE NUOD SECTOR FINANCIËN mei 2014 nummer 235 - verkiezingspecial"

Transcriptie

1 Afzender UVF Viaductdam Antwerpen 1 België-Belgique P.B Antwerpen 3 BC 2152 P F L A S H Verkiezingsspecial - 25 mei 2014 F L A S H TIJDSCHRIFT VAN DE NUOD SECTOR FINANCIËN mei 2014 nummer verkiezingspecial

2 2 Beste leden, Beste personeelsleden van de FOD Financiën, EDITORIAAL Ambtenaren en ambtenarij staan al jaren onder druk. Er zijn er teveel en de departementen moeten ontvet worden. Het lijkt wel of het ambtenarenapparaat als schuldige wordt gezien van de financiële en economische crisis die enkele jaren geleden losbrak. Deze maand zijn er verkiezingen voor het Europees parlement, het federaal parlement en het Vlaams parlement (sommigen kunnen ook kiezen voor het Brussels Hoofdstedelijk parlement). Iedere partij komt met voorstellen zowel in positieve zin (nieuwe uitgaven of belastingverminderingen) als in negatieve zin (bijkomende besparingen). Stilaan groeide het idee om alle politieke partijen te ondervragen en hun standpunt te vragen met betrekking tot de deelgebieden waarin we als vakorganisatie actief zijn. Uiteindelijk weerhielden we 16 vragen verdeeld over drie thema s: de ambtenaren, de FOD Financiën en de Vlaamse Belastingadministratie en de fiscaliteit. We wachter bij het ter perse gaan van deze flash nog steeds op de antwoorden van CD&V, LDD en Open VLD. Vanwege NV-A mochten we enkel een antwoord krijgen op de eerste 6 vragen en wachten we nog op de antwoorden van de andere vragen. Bij ontvangst van hun antwoorden, zullen we een geactualiseerde versie plaatsen op onze website. In dit speciaal nummer kunt U de antwoorden lezen van de verschillende politieke partijen. Moge het nuttig zijn bij het maken van uw keuze in het stemhokje op 25 mei aanstaande! François Goris Voorzitter NUOD

3 3 INHOUD F L A S H Administratief secretariaat Vlaanderen Viaductdam Antwerpen Secretariaat Brussel Koloniënstraat Brussel Tel.: 03/ Fax: 03/ Editoriaal 2 Vragenlijst NUOD aan de politieke partijen Vragen m.b.t. het openbaar ambt 4 Vragen m.b.t. FOD Financiën Vragen m.b.t. de fiscaliteit Hoofdredacteur François Goris Redactie, druk en verzending Boriau Emiel Smets Walter Wintermans Manuela De Flash is het officiële tijdschrift van de NUOD sector Financiën [voorheen Unie van Financiën], de enige representatieve vakbond, werkzaam binnen de FOD Financiën, die politiek ongebonden is. De Flash verschijnt maandelijks met uitzondering van juli en augustus. Het lidgeld bedraagt 13,50 per maand en dient gestort te worden op rekeningnummer [IBAN: BE BIC: KREDBEBB]. Personeel niveau A, weddeschaal A2 en hoger betalen 15 per maand.

4 4 VRAGENLIJST NUOD AAN POLITIEKE PARTIJEN ANTWOORDEN VRAGEN M.B.T. HET OPENBAAR AMBT Vraag 1 Is uw partij bereid het huidig ambtenarenstatuut (zoals de statutaire tewerkstelling met een vaste benoeming) te behouden. Voor de NUOD is dit specifieke statuut noodzakelijk voor een goed beheer van alle publieke instellingen. Bent U bereid dit statuut te verdedigen zowel op het federale als het Vlaamse niveau? Is uw partij bovendien bereid prioriteit te geven aan statutaire wervingen? Voor Groen is er geen nood aan een afschaffing van de vaste benoeming. Een modern personeelsbeleid kan perfect met behoud van een (gemoderniseerd) ambtenarenstatuut. Het ambtenarenstatuut is vandaag een stuk minder rigide dan een aantal jaren terug. Er is wel nood aan het geleidelijk wegwerken van de verschillen tussen statutaire en contractuele ambtenaren: vandaag hebben contractuele ambtenaren een significant lager pensioen, vaak minder verlofrechten, In afwachting van een versterking van het wettelijk pensioen voor alle werknemers is er daarom nood aan de uitbouw van een aanvullend pensioen voor contractuele ambtenaren, zoals dat bijvoorbeeld in Vlaanderen onlangs is opgestart voor de lokale overheden. We zijn een voorstander van een volwaardig eenheidsstatuut voor werknemers en ambtenaren. Hiermee garanderen we een gelijk behandelingen tussen alle mensen die werken en bovendien een hogere mobiliteit tussen de publieke en private sector. Wij zijn ervan overtuigd dat deze mobiliteit verrijkend kan werken. Uiteraard willen we in de realisatie van dat volwaardig eenheidsstatuut de reeds verworven rechten respecteren. De PVDA+ is volledig voor het behoud van de vaste benoeming. Dit statuut, het zogenoemde Statuut Camus, werd in 1937 ingevoerd. Het heeft zijn degelijkheid bewezen. Het beschermt de ambtenaar tegen willekeur van de hogere ambtenarij en heeft als dusdanig zijn nut in een democratisch bestel. Het is ook een doorn in het oog voor al diegenen die de openbare sector of althans delen ervan willen privatiseren. Daarnaast geeft het ook zekerheid aan het personeelslid om zijn toekomst op te bouwen. Iedere vastbenoemde ambtenaar zal dit bijvoorbeeld ondervinden als hij of zij een hypothecaire lening moet aangaan. Een vaste benoeming betekent ook een betere bescherming tegen afdanking. Ja, de PVDA+ wil het statuut op alle niveaus verdedigen en zal actie blijven voeren voor het behoud ervan. Overal in de openbare sector ging men meer en meer contractuelen aanwerven. Onrechtvaardig, omdat voor hetzelfde werk nu twee verschillende statuten bestaan. Het leidt bovendien enkel tot verdere afbraak van het

5 5 statuut van de vastbenoemde ambtenaar. Het zorgde voor loonverschillen en vooral verschillen in de pensioenen. Traditionele partijen en N-VA willen nu opnieuw de lat gelijk leggen, maar dan wel in de richting van het slechtste statuut. naar beneden wel te verstaan, naar het slechtste statuut, als we de traditionele partijen hun gang laten gaan. De PVDA + pleiten er eerder voor dat personeelsleden die al een zekere tijd in dienst zijn, eveneens vast benoemd worden zowel bij de federale als de Vlaamse openbare diensten. Laat het duidelijk zijn: sp.a zal altijd blijven strijden voor werknemersrechten. Dat houdt ook in dat wij het ontoelaatbaar vinden dat iemand onrechtmatig ontslagen zou kunnen worden: wie zich inzit voor een goede dienstverlening van de overheid mag niet het slachtoffer worden van een conflict op de werkvloer. Bovendien blijft het, zeker voor medewerkers van de overheid, uiterst belangrijk dat zij beschermd blijven tegen ontslag omwille van hun politieke voorkeur of omdat zij eventuele wantoestanden durven aanklagen. sp.a zal hier altijd voor blijven vechten. Het betonneren van deze rechten is belangrijk en, durven wij zeggen, zelfs belangrijker dan de naam van het statuut waaronder iemand werkt. Medewerkers moeten beschermd zijn tegen onrechtmatig ontslag: maar dat geldt net zo goed voor statutaire medewerkers als voor contractuele. Medewerkers moeten zich gewaardeerd en gevaloriseerd voelen op de werkvloer, ze moeten naar waarde geschat worden en vanonder uit mee betrokken worden bij het organisatiebeleid: maar dat geldt net zo goed voor statutaire medewerkers als voor contractuele. Medewerkers hebben het recht op een degelijke evaluatie van hun functioneren en het recht hun leidinggevende ook te evalueren, zodat zowel zij als hun leidinggevende elkaar kunnen versterken en zo de dienst nog beter kunnen maken: maar dat geldt net zo goed voor statutaire medewerkers als voor contractuele. Op termijn streeft sp.a naar dezelfde goede rechten voor alle medewerkers van de overheid. Wat hier haaks op staat, en waar sp.a zich dan ook zal blijven tegen verzetten, is het vervangen van vaste contracten door interims. De burger heeft recht op een uitstekende dienstverlening, en een uitstekende dienstverlening is immers alleen mogelijk door medewerkers die zich gelukkig voelen op hun werk. Het Vlaams Belang is voorstander van het volledig wegwerken van de verschillen tussen het arbeiders- en bediendenstatuut (eenheidsstatuut) en het geleidelijk wegwerken van de verschillen met het ambtenarenstatuut. We geven dan ook geen prioriteit aan statutaire aanwervingen. Vraag 2 Is uw partij van zin het aantal ambtenaren (zowel op het federale als op het Vlaamse niveau) te verminderen (rekening houdende met de vaststelling dat zowel het werkvolume toeneemt als de uit te voeren taken)? Zo ja: welke verminderingen voorziet U zijn er departementen die wel in aanmerking komen voor personeelstoename? Zo neen: welke aanpassingen stelt U in het vooruitzicht? Groen verzet zich tegen cijferfetisjisme over het aantal ambtenaren. We zijn niet voor een lineaire vermindering van het aantal ambtenaren. Op basis van gerichte keuzes willen we kijken welke diensten meer en welke diensten minder personeel nodig hebben en welke structuren kunnen vereenvoudigd worden. Hoofddoel blijft een sturende overheid en een goede dienstverlening. Gelet op het belang dat Groen hecht aan een goede fiscale inning en bestrijding van de fiscale fraude, is het evident dat een

6 6 voldoende sterke bezetting van de FOD Financiën voor ons een absolute noodzaak is. Net omdat de overheid er niet is voor zichzelf, maar voor de burgers, verenigingen en bedrijven, moet ze efficiënt werken. Het moet steeds een streven van de overheid zijn om een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden die zo efficiënt mogelijk is. De overheidsuitgaven in dit land behoren tot de hoogste in de wereld. Een objectieve efficiëntieoefening moet tot een verdere rationalisering en afslanking leiden. Met gerichte maatregelen voeren we verdere besparingen door in de personeels- en werkingskosten van de overheid. Mede op basis van externe audits beslissen we welke taken we versterken en welke we afstoten. Ondersteunende diensten zorgen ervoor dat uitvoerende diensten zich kunnen focussen op hun eigenlijk opdracht. De personeelsafname in de gehele openbare sector is een schande. De werkdruk voor de ambtenaren wordt zeer zwaar en de dienstverlening lijdt hier ernstig onder. We kunnen daar tal van voorbeelden van geven. Bij de FOD Financiën zijn veel meer mensen nodig om de fiscale fraude te bestrijden. Maar ook bij de FOD Werk en de diensten van het RIZIV, om het systeem met koppelbazen bijvoorbeeld ernstig aan te pakken. En zo kunnen we verder gaan. Dit geldt eveneens voor de Vlaamse openbare diensten. We denken onder meer aan de schrijnende toestanden bij Kind en gezin. We kennen eigenlijk geen enkele openbare dienst waar er vandaag, na de jarenlange besparingsoperaties, nog volk te veel is. Volgens de PVDA+ moet men overal, in alle departementen, mensen aanwerven. De bankencrisis die sinds 2008 een ware ravage heeft aangericht in Europa, heeft nog maar eens het belang aangetoond van een sterke overheid die er is voor de mensen, zeker wanneer het even moeilijker gaat. Er kan voor sp.a dan ook geen sprake van zijn dat collectieve en sociale voorzieningen die ten goede komen aan de mensen worden afgebouwd, en er kan geen sprake zijn van snijden in de overheid puur op basis van cijferfetisjisme. Wat telt, is dat de overheid haar taak optimaal kan invullen. En daar zijn voldoende middelen voor nodig. sp.a wil dan ook niet besparen op de kap van voorzieningen die er zijn voor iedereen. Het budget dat de overheid nodig heeft voor een goede werking wordt niet in de eerste plaats bepaald door budgettaire streefcijfers die soms haaks staan op de werkelijkheid, maar door de taken die haar toekomen: die moet de overheid zo goed mogelijk kunnen uitvoeren, met zoveel medewerkers als nodig. Bovendien kan het niet de bedoeling zijn dat het niveau van de dienstverlening wordt afgebouwd, integendeel. Dat wil ook zeggen dat we, waar nodig, moeten werken naar eenvoudigere, efficiëntere structuren: de overheid moet zich in de eerste plaats richten op de burger, en het haar zo makkelijk mogelijk maken, en niet op de eigen instellingen. sp.a pleit dan ook bijv. voor stages voor medewerkers van de overheid doorheen verschillende diensten en doorheen verschillende overheidsniveaus, zodat de medewerkers elkaar en elkaars diensten beter leren kennen en zo een coherente, efficiënte en vooral betere dienstverlening kunnen voorzien voor de burger. Wij kiezen voor een slanke en vraaggestuurde overheid. Het aantal ambtenaren willen we bepalen op basis van de beleidscyclus: voorbereiding, uitvoering, evaluatie. We denken evenwel dat alleszins op het departement Financiën uitdagingen en mogelijkheden liggen die pleiten voor een behoud van het personeelsbestand.

7 7 Vraag 3 Wenst Uw partij de overheidsuitgaven (zowel op federaal als op Vlaams niveau) te bevriezen? Welk zal het het impact zijn op het openbaar ambt (zowel personeelsbudgetten als budgetten voor werkingskosten) (wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de verschillende departementen)? Groen is geen voorstander van arbitraire bevriezingsnormen of blinde kaasschaven. We verbinden er ons wel toe om de budgettaire afspraken met Europa na te komen, volgens het traject dat uitgestippeld werd door de Hoge Raad voor Financiën. Daarbij evolueren we tegen het einde van de legislatuur naar een conjunctuur-gezuiverd overschot van 0,75% bbp, met een traject dat per Entiteit ook rekening houdt met de reeds geleverde saneringsinspanningen en de resterende marge voor saneringen. Deze ambitieuze begrotingsdoelstelling realiseren we door een mix van effciëntiewinsten, besparingen en extra inkomsten. Gebeurlijke besparingen op personeelsniveau beperken we tot natuurlijke afvloeiingen. We raken ook niet aan de basis-werkingsmiddelen, maar realiseren in overleg en samenwerking met administraties wel minderuitgaven door ondermeer het terugdringen van reglementitis en bestuurlijke verrommeling, een harmonisering van procedures en processen en een doorgedreven informatisering. Niettegenstaande de grote begrotingstekorten en zelfs niettegenstaande België al aan de wereldtop stond op het vlak van overheidsuitgaven, stegen de overheidsuitgaven de afgelopen jaren nog verder, van 53,3% in 2011 naar 53,9% in 2014 (+0,6% bbp). In de Europese Unie daalde het overheidsbeslag over deze periode met 0,5% bbp (van 49% naar 48,5%). Het hoeft amper te verbazen dat onze economie er de voorbije jaren op achteruit boerde. Het komt er bijgevolg op aan om onze economie terug zuurstof te geven. Zuurstof om meer mensen aan het werk te zetten, zuurstof om de toekomst van onze kinderen veilig te stellen. Vandaar dat N-VA verder werkt aan een objectieve efficiëntieoefening met betrekking tot de overheidsuitgaven. De PVDA+ is absoluut tegen verdere besparingen en opteert voor een herfinanciering van de openbare sector. Wij stellen voor om dit te doen met een deel van de miljonairstaks. Van de opbrengst van deze taks willen we 3 miljard voorzien voor tewerkstelling in de openbare sector, naast 2 miljard euro voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. sp.a wenst de overheidsuitgaven niet te bevriezen op het huidige niveau. Gezien de ontwaarding van het geld (inflatie) en het feit dat de zorg- en pensioenkosten door de vergrijzing van de bevolking stijgen, vinden wij een principiële bevriezing een blinden, gevaarlijke en immorele besparing. Een besparing die erop gericht is de overheid kleiner te maken, zoals het neoliberalisme predikt. Wij willen dat er bespaard wordt, waar dit mogelijk is. Op de plaatsen waar duidelijk meer uitgegeven wordt dan nodig is om de mensen bepaalde diensten te verschaffen. Maar alleen op die plaatsen. De overheid moet zich beperken tot zijn kerntaken. Het afslanken van het overheidsapparaat zou er ondanks snoeien in de uitgaven toch kunnen in resulteren dat er meer geld aan die kerntaken kan besteed worden.

8 8 Vraag 4 Wat is het standpunt van uw partij met betrekking tot de leeftijd waarop ambtenaren met pensioen kunnen gaan? Blijft de pensioenleeftijd behouden op 65 jaar? Blijft de huidige regeling van vervroegd pensioen (principieel 62 jaar) behouden? Zo neen: welke veranderingen stelt U voor? Is uw partij bereid de huidige berekeningswijze met inbegrip van de specifieke stelsels (zoals preferentiële tantièmes) van het pensioen te behouden en te verdedigen? Zo neen: welke veranderingen stelt U voor? Voor Groen kan iedereen die dat wil vanaf 65 jaar het pensioen opnemen. De systemen rond vervroegd pensioen willen we zowel in de overheid als in de privésector hervormen, door in de toekomst te tellen in loopbaanjaren. Wie 42 loopbaanjaren op de teller heeft staan, kan met pensioen, ongeacht de leeftijd. Dit systeem is rechtvaardiger voor wie op vroege leeftijd begon te werken. Vaak zijn dat ook de mensen met de zwaarste loopbanen. Wie op zijn achttiende al begon te werken, kan na 42 jaar beschikbaarheid op de arbeidsmarkt op zijn zestigste met pensioen. Wie op zijn tweeëntwintigste begon met werken kan zijn pensioen ten vroegste opnemen vanaf 64 jaar. De pensioenleeftijd blijft 65 jaar. Daardoor respecteren we het basis-sociaal-contract zodat sociale zekerheid, ook echt zekerheid biedt. We beperken de mogelijkheid om vervroegd met rustpensioen te gaan tot maximaal vijf jaar (dus vanaf 60 jaar, bijvoorbeeld voor wie jarenlang een zwaar beroep heeft uitgeoefend), gekoppeld aan een vermindering (malus) van het pensioenbedrag volgens het aantal jaren vervroegde uittreding en gespreid over het aantal verwachte levensjaren dat men een pensioen geniet. Er wordt uitgegaan van een loopbaan van 45 jaar. Voor wie langer dan 45 jaar heeft gewerkt, worden steeds de beste jaren in aanmerking genomen voor de pensioenberekening. De verschillende pensioenstelsels uit de private en de publieke sector groeien geleidelijk naar elkaar toe. Nieuw aan te werven ambtenaren van alle overheden worden voortaan voor hun pensioenverzekering in het stelsel van de werknemers ondergebracht. Op termijn zullen dus ook de bijzondere stelsels uitdoven. Uiteraard wordt er niet geraakt aan de zgn. verworven rechten. Voor ons is een pensioenstelsel rechtvaardig als iedereen volgens dezelfde principes pensioenrechten opbouwt, ongeacht of je werkt als werknemer, ambtenaar of zelfstandige. Gelijke bijdragen leiden tot gelijke rechten. Het spreekt voor zich dat hiermee de mogelijkheden tot jobmobiliteit aanzienlijk zullen verbeteren. De bestaande verschillen worden weggewerkt. Bijvoorbeeld: - alle ambtenaren krijgen een tweede pijlerpensioen - studieperiodes kunnen op gelijke wijze ingekocht worden ongeacht of je aan het werk bent als ambtenaar, werknemer of zelfstandige. In de openbare sector ligt de pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen op 65 jaar. Volgens ons mag hieraan niet worden geraakt. Vervroegd pensioen is momenteel verlegd van 60 jaar naar 62 jaar en dat is geen goede zaak. Voor oudere ambtenaren zijn de voortdurend nieuwe wijzigingen in allerlei reglementeringen extra vermoeiend. Liefst van al wil de PVDA+ terugkeren naar de leeftijd van 60 jaar voor de vervroegde pensionering. Daarnaast moeten zeker nog preferentiële systemen blijven bestaan voor zware en belastende beroepen. We denken aan de penitentiaire beambten, politie, brandweer,

9 9 onderwijs, spoorwegpersoneel, postbodes, mensen in de zorgsector. In algemene termen, voor iedereen die moet werken in wisselende uurroosters en ploegen, want dat is zeer belastend voor de gezondheid. Dit is meteen ook de belangrijkste reden waarom de preferentiële tantièmes moeten behouden blijven want zij voorzien in een leefbaar pensioen voor al wie door die zware en belastende beroepen geen volledige carrière heeft kunnen opbouwen. Wat de algemene berekening betreft pleiten wij voor een terugkeer naar de situatie van voor de maatregelen Di Rupo: berekening op de laatste 5 jaar, met behoud van de gunstiger pensioenberekeningen, zoals bij de NMBS. sp.a wil een pensioenstelsel dat vertrekt van wat we nodig hebben om aan iedereen in de privésector een fair pensioen te kunnen verzekeren. Voor wat betreft overheidspersoneel, geldt dat we stapsgewijs een harmonisatie willen doorvoeren die niet ten koste mag gaan van opgebouwde rechten. In de privésector betekent dat we van iedereen dezelfde inspanning vragen. We kunnen het pensioen van deze en de volgende generaties verzekeren, als iedereen zich gedurende 42 jaar inspant om bij te dragen, in ruil voor de zekerheid op een goed pensioen. Sp.a wil de solidariteit in de pensioenen waarborgen door bijdragen van werkgevers, werknemers en overheid. Solidariteit betekent ook dat wie ziek, werkzoekend of even een adempauze neemt, pensioen kan blijven opbouwen. Pensioenen moeten welvaartsvast zijn zodat wanneer het leven duurder wordt, het pensioen toeneemt. De discussie over langer werken draait voor het Vlaams Belang niet zozeer om de abstracte pensioenleeftijd van 65 jaar, maar wel over de duur van de beroepsloopbaan. Officieel is deze vastgelegd (naargelang het soort werk en de sociale verworvenheden) op 40 tot 45 jaar, maar in de praktijk wordt het arbeidsproces vaak een heel stuk vroeger verlaten. Het komt er dus op aan om niet de wettelijke maar wel de feitelijke duur van de arbeidsloopbaan op te trekken, zodat er gedurende enige tijd meer mensen blijven bijdragen. Een verzekerde financiering van de pensioenen hangt immers samen met een voldoende hoog aantal werkenden. Vraag 5 Wenst uw partij de stelsels inzake verlof en/of deeltijdse arbeid te wijzigen (zowel op het federale als het Vlaamse niveau)? Zo ja, welke wijzingen stelt U in het vooruitzicht? Groen vindt het belangrijk de tijdsautonomie van werknemers te vergoten en de combinatie tussen werk en privéleven gemakkelijker te maken. In dat verband pleiten wij voor soepele rechten op tijdskrediet / loopbaanonderbreking en versterking van onder andere het zorgverlof en het ouderschapsverlof. Met een volwaardig eenheidsstatuut voor ogen zijn we voor een uniforme regeling van de stelsels inzake verlof en/of deeltijdse arbeid. Een uniforme regeling betekent niet afschaffen maar wel vereenvoudigen. Mensen moeten werk en privé kunnen blijven combineren en het werk moet werkbaar blijven tot aan de pensioenleeftijd. De gemotiveerde thematische verloven trekken we dan ook niet in twijfel. We willen ook een sterkere band tussen werken en de opgebouwde rechten. Wie werkt spaart voor zijn eigen toekomst (vb. pensioen) en heeft recht op een solide sociale zekerheid. Ook een minder rigide arbeidswetgeving kan daarbij behulpzaam zijn. Wat is er fout met jaarflexibiliteit? Wat is er fout met loopbaanflexibiliteit? Niet alleen werkgevers maar ook werknemers hebben behoefte aan ruimte om hun job en hun loopbaan in te vullen. Het is juist door betutteling en rigiditeit dat werknemers voortijdig afhaken op

10 onze arbeidsmarkt. 10 Er bestaan allerlei systemen van deeltijdse arbeid zowel Vlaams als Federaal. Het is wel eens nodig dat die op elkaar afgestemd worden. Bovendien gaat dit zeker een rol spelen als nog meer federale ambtenaren moeten overstappen naar diensten waar de gewestregeringen bevoegd zijn. De PVDA+ pleit voor een regularisering naar het beste systeem. sp.a heeft actief aan het vandaag geldende stelsel van deeltijds werk en verlof meegewerkt en wil dat ook in stand houden in de volgende regeerperiode. Deeltijdse arbeid moet in het openbaar ambt mogelijk zijn, voor zover dit de keuze van de ambtenaar is. De rechten van ambtenaren inzake verlof willen wij behouden en op termijn onderbrengen in een systeem van een loopbaanrekening. Daarbij beschikt elke ambtenaar over het recht op een bepaald aantal jaren verlof, die hij op een soepele wijze en afhankelijk van zijn noden van het moment kan opnemen. Natuurlijk worden deze jaren afgetrokken van de het aantal jaren die hij of zij moet werken om te komen tot een volwaardig pensioen. De loopbaanrekening verschaft de ambtenaar dus een grote autonomie over zijn eigen loopbaan. Hij kan zijn rekening zo invullen als hij zelf verkiest. Zijn huidige rechten blijven daarbij volkomen gevrijwaard. Nee. Vraag 6 Wat is het standpunt van uw partij in verband met de ambtenarenlonen zowel op het federaal als het Vlaamse niveau? Overweegt U een bevriezing van de wedden van de ambtenaren? Bent U bereid het behoud van de indexering te behouden in zijn huidige vorm? Vindt U dat er ruimte kan zijn voor een verhoging van de wedden? Zo ja, onder welke vorm? Groen pleit voor het integrale behoud van de automatische indexering van lonen en wedden. In het verleden zijn er terecht inspanningen gedaan om de lonen in de openbare sector meer concurrentieel te maken met die in de privésector. Groen streeft ernaar om de globale loonvoorwaarden zoveel mogelijk vergelijkbaar te maken en is bereid om op basis van objectieve vergelijking verschillen zoveel mogelijk weg te werken. Bovenop de automatische indexering willen we het sociale overleg volop laten spelen voor het vastleggen van eventuele loonsverhogingen. Met ons plan V willen we heel sterk inzetten op een efficiëntere overheid. Alle studies wijzen uit dat ons overheidsbeslag veel te hoog is en de R.O.I. (Return On Investment) te laag. We hebben daarvoor heel wat deelmaatregelen voor ogen. Enkele voorbeelden: focus op de kerntaken, administratieve lasten afbouwen, ambtenaren selectief vervangen bij vertrek, hogere efficiëntie, optimalisatie van het beheersmanagement, De N-VA pleit niet voor een algemene bevriezing van de wedden van de ambtenaren. Dit zou getuigen van micromanagement terwijl we juist moeten werken aan structurele oplossingen voor structurele problemen. Enkele structurele maatregelen die we wel willen realiseren zijn: Eenheidsstatuut voor werknemers en ambtenaren.

11 11 All-in loonvorming op sector- of bedrijfsniveau ( dus ook instellingsniveau). Hervorming van de huidige anciënniteitsgebonden verloningsschalen naar een meer competentie- en prestatiegericht verloningsbeleid. Met tijdelijke en algemene bevriezingen van de lonen doe je juist het tegengestelde van het beleid dat we voor ogen hebben. De PVDA+ houdt volledig vast aan de automatische koppeling van lonen, uitkeringen en pensioenen aan de index. De PVDA+ wil het herstel van de normale index en het afschaffen van de gezondheidsindex. De brandstofprijzen moeten opnieuw in de indexkorf worden opgenomen. De PVDA+ wil ook de intrekking van de wetten en besluiten die de loonbevriezing organiseren (wet van 1996 op de loonmatiging en het KB van 28 april 2013, dat de maximale loonmarge vastlegt op 0%). Er moet ruimte zijn voor lineaire verhogingen voor iedereen. Dit is de enige garantie dat de verhoging ook meetelt voor de pensioenberekening en sluit willekeur uit. sp.a overweegt geen bevriezing van de wedden van de ambtenaren, en wil de indexering in zijn huidige vorm behouden. Verhoging van wedden is perfect mogelijk bij een wijziging van functies en volgens de vandaag geldende procedures. Nee. Het Vlaams Belang is sterk voorstander van het behoud van de index en van de koopkracht. Via een tijdelijke netto-indexering kunnen de loonlasten onder controle blijven in crisistijden. Een afgeslankte overheid zal daar alleszins ruimte voor leveren VRAGEN M.B.T. DE FOD FINANCIËN Vraag 7. Binnen de FOD Financiën wordt thans een hervorming doorgevoerd die gekenmerkt wordt door: andere werkmethoden fel doorgedreven centralisatie (meer dan 400 kantoren worden gesloten!). Overweegt Uw partij deze hervorming bij te sturen (zoals bijvoorbeeld door een betere dienstverlening aan burgers)? Zo ja, op welke manier? Groen is bereid de hervorming van de FOD Financiën te herevalueren, uitgaande van onder andere kwaliteit van de dienstverlening aan de burger, efficiëntie en effectiviteit. Volgens de PVDA+ moet deze hervorming zeker bijgestuurd worden. De plaatselijke dienstchef en ambtenaar moeten meer vrijheid krijgen om te beslissen hoe diep ze een bepaald dossier behandelen. Nu wordt alles centraal beslist, zonder zicht op de situatie op de vloer en in het dossier. De centralisatie is slecht voor de ambtenaar. Een gevolg is immers ook dat veel ambtenaren toch hun hele carrière moeten blijven pendelen. Het mogelijke perspectief van dichter bij huis werken valt weg. Dit werkt zeer demotiverend, zeker bij oudere ambtenaren. De centralisatie is slecht voor de burger. Die moet zich nu immers ook meer verplaatsen, wil hij met een ambtenaar kunnen spreken over zijn dossier, wat in veel gevallen de beste methode is om zaken op te lossen. Met andere woorden: de

12 12 dienstverlening gaat erop achteruit. Wij zijn dus voor het maximale behoud van plaatselijke kantoren, met een rationeel overwogen en nuttige spreiding binnen ieders bereik. Andere tijden vragen om andere werkmethoden. Het is gebleken dat de traditionele selectie van dossiers suboptimaal is. Dit is inefficiënt, demotiverend voor de controleurs en het wekt terechte weerstand op. Het garanderen van een gelijke behandeling van belastingbetalers en van een uniforme toepassing van de fiscale wetgeving begint met een adequate selectie van te controleren dossiers. De (centrale) selectie van de te controleren dossiers zou moeten gebeuren op basis van performante predictieve modellen, waarbij de kans op controle wordt bepaald door het risico op non-compliance van de belastingplichtige. Hoe hoger het risico, hoe hoger de kans op controle. Maar minstens even belangrijk: een laag risico impliceert een lage kans op controle. Dat is wat wij begrijpen onder een faire verdeling van de controlekans, wat we begrijpen onder de gelijke behandeling van belastingplichtigen. Deze aanpak dringt zich ook op in het licht van de daling van het aantal ambtenaren de vorige jaren: minder maar meer gerichte controles. Deze daling was overigens niet algemeen: net om de strijd tegen fraude en misbruik te kunnen opdrijven, zag de BBI in 2012 het aantal controleurs met 20% toenemen. Wat de dienstverlening betreft, deze moet een prioriteit zijn en blijven. Maar daarvoor hoeft er geen kantoor te zijn in elke gemeente. We zijn van mening dat er ook na de hervorming voldoende lokale kantoren zijn. Daarnaast dient de dienstverlening verder verbeterd door maximaal in te zetten op de vooraf ingevulde aangifte. In Denemarken zijn 90% van de aangiften vooraf en volledig ingevuld. Dat moet ook hier op korte termijn kunnen. Uiteraard is elke hervorming vatbaar voor bijsturing. Maar dit kan niet zonder een gedegen evaluatie van de resultaten ervan. Het Vlaams Belang is van mening dat betere dienstverlening in het kader van bestuurlijke hervormingen begint bij een heldere communicatie naar de burgers. Werkmethoden moeten hierop worden afgestemd. Het is dus niet noodzakelijk zo dat het loutere (voort)bestaan van filialen de drempel verlaagt voor de burgers. Zoals wij al geruime tijd verdedigen, zou van een aantal centrale overheidsinstellingen die raken aan financiën en welzijn een zogenaamde antenne in het door ons per gemeente en stadswijk voorziene sociaal huis kunnen worden geïntegreerd. Hier kan geïntegreerde dienstverlening op maat worden aangeboden. Communicatief en drempelverlagend is zo een benadering naar onze mening sterker dan het handhaven van een groot aantal filialen van bv. de FOD Financiën. Bovendien kadert deze benadering voor ons in een devolutietraject van de bevoegdheid van de FOD naar de deelstaten. Vraag 8 Op 7 mei 2009 heeft de Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de grote fiscale fraudedossiers talrijke aanbevelingen gedaan. Is uw partij bereid de aanbevelingen die nog niet werden uitgevoerd, alsnog uit te voeren? Stefaan Van Hecke lag als Kamerlid van Groen aan de basis van de Parlementaire onderzoekscommissie rond de fiscale fraude. Voor Groen is de integrale uitvoering van de aanbevelingen van deze commissie vanzelfsprekend een prioriteit.

13 13 PVDA+ verdedigt de toepassing van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Regering en parlement moeten toezicht houden op het verloop hiervan en de vorderingen. Bovendien wil PVDA+ nog een stuk verder gaan dan de 108 aanbevelingen, door onder meer te ijveren voor een echte en volledige opheffing van het bankgeheim (naar het voorbeeld van Frankrijk) en voor het aanleggen van een vermogenskadaster. Dat maakt het mogelijk om belasting te heffen op de grote fortuinen en tegelijk fiscale fraude te bestrijden. Ja, onverkort. We willen er in dit verband op wijzen dat onder de regering Di Rupo reeds een zeer belangrijke stap vooruit werd gezet inzake de uitvoering van de aanbevelingen: eind 2011 eind Uitgevoerd Gedeeltelijk uitgevoerd / in uitvoering Niet uitgevoerd Exclusieve bevoegdheid Kamer of OM Wij zijn van mening dat fiscale fraude hard moet worden aangepakt. Evenwel twee opmerkingen: de ondoorzichtigheid van de fiscale wetgeving en de bevoegdheidsverdeling over verschillende overheidsniveaus werkt de fraude in de hand. Transparantie mag niet betekenen dat een aantal zogeheten randvoorwaarden in stelling worden gebracht om vervolgens nieuwe belastingen in te voeren. We denken dan aan een afschaffing van het bankgeheim en een vermogenskadaster, waar het Vlaams Belang sterk tegen gekant blijft. Een daling van de tarieven, een vereenvoudiging van het fiscaal stelsel zelf en snel toenemende belastingautonomie voor Vlaanderen moeten fiscale fraude minder aantrekkelijk maken. Het pendant is stringente controle en inspectie, iets waarvoor wij altijd hebben gepleit. Er mag geen marge meer bestaan waarop zich een cultuur van de willekeur kan enten. Vraag 9 Het personeel van de FOD Financiën werd altijd geloofd omwille van hun fiscaal technische competenties. Deze hoge fiscaal technische competenties zijn noodzakelijk om de fiscale fraude efficiënt te bestrijden temeer omdat controlepersoneel meer en meer geconfronteerd wordt met immer meer gespecialiseerde boekhouders en fiscale advocaten. Deze fiscaal technische competenties werden ondermeer verkregen via een fiscale loopbaan die het personeel aanmoedigde om deel te nemen aan fiscale loopbaanexamens en bovendien een relatieve objectiviteit garandeerde voor controleagenten die soms onder zware druk fiscale standpunten dienen in te nemen. Vandaag moeten we echter vaststellen dat: die loopbaanexamens minder attractief zijn geworden het management steeds minder de noodzaak inziet van die fiscaal technische competenties zeker voor het middel management. Vindt Uw partij dat dit hoog niveau van fiscaal technische competenties moet behouden blijven? Zo ja, is uw partij dan bereid om:

14 14 de fiscale loopbaan binnen de FOD Financiën opnieuw attractiever te maken? te verdedigen dat de fiscaal technische competenties binnen het middle management geherwaardeerd worden? Door de overheveling van Vlaamse ambtenaren van de FOD Financiën naar Vlabel (verkeersbelasting, eurovignet, registratie, successie) groeit ook de noodzaak voor het introduceren van een fiscale loopbaan op het niveau van de Vlaamse Belastingadministratie. Is uw partij bereid het invoeren van een dergelijke loopbaan binnen Vlabel te verdedigen? Voor Groen zijn de goede werking van de fiscale administraties en de bestrijding van de fiscale fraude prioriteiten. Sterke, competente en onafhankelijke ambtenaren zijn daartoe essentieel. Groen wil daar dan ook op inzetten, door te investeren in competenties en een aantrekkelijke loopbaan, zowel op Vlaams als op federaal niveau. Inderdaad, het personeel bij Financiën stond en staat nog steeds gekwalificeerd als technisch goed geschoolde ambtenaren. De loopbaanexamens spelen daar een belangrijke rol in. We zijn dus voor het behoud van deze examens, ook al zijn ze wel aan enige modernisering toe. (Het zuivere geheugenwerk is in de huidige tijd niet meer opportuun. Vaardigheden op het gebied van computerresearch, om zijn weg te vinden in wetgeving en complexe regelgevingen zouden meer moeten doorwegen.) Anderzijds is het nodig dat tegenover die examens ook een ernstige loonsverhoging staat. Het moet de moeite waard zijn. Meedoen aan een examen vergt immers een enorme investering van de ambtenaar en dat mag en dat mag financieel gehonoreerd worden. Daarnaast moet de FOD Financiën verplicht worden zijn personeel te scholen tijdens de uren en moeten de opleidingscentra weer hun vroegere invulling krijgen. Uiteraard moet dit systeem ook ingevoerd worden bij de Vlaamse overheid. Anders bestaat het risico dat de opgedane kennis snel verloren gaat. sp.a is inderdaad van mening dat voor een rechtvaardige verdeling van de lasten over de bevolking een competent controlepersoneel onontbeerlijk is. De aantrekkelijkheid van de loopbaan en de waardering van technische competenties zijn daarbij cruciale elementen, en wij engageren ons dan ook om deze mee te realiseren en te verbeteren op alle niveaus, zowel federaal als deelstatelijk. Uiteraard, in het verlengde van de bijzondere nadruk die wij op controle en inspectie willen blijven leggen. Ja. Kiezen voor de fiscale loopbaan moet als troef gelden voor een gevarieerde carrière binnen de FOD. Zij zouden geen voldoende, maar een noodzakelijke voorwaarde moeten vormen om tot verschillende takken van het middenkader door te groeien. Vanzelfsprekend, dit volgt uit vorige antwoorden, waarin wij fiscale devolutie en belastingautonomie voor de deelstaten bepleiten. Vraag 10 Tussen 2006 en 2014 verminderde het aantal ambtenaren bij de FOD Financiën met 18 % (tegen slechts 1 % van de andere federale departementen). Is uw partij bereid het aantal ambtenaren bij de FOD Financiën op peil te houden (of zelfs uit te breiden) wetende dat iedere controleagent gemiddeld tot het vijfvoudige van zijn kostprijs opbrengt?

15 15 Voor Groen mag het debat over het aantal ambtenaren niet vertrekken van ideologische vooringenomenheid, maar moet het uitgaan van de reële behoeften van de diensten. We ondersteunen dan ook de vraag naar een voldoende aantal ambtenaren bij de FOD Financiën in functie van een efficiënte en effectieve werking. Uit al onze antwoorden blijkt dat onze partij voorstander is van aanwervingen bij de FOD Financiën. Het staat ook uitdrukkelijk in ons programma, bij de voorstellen onder het hoofdstuk belastingen. (http://pvda.be/programma.) We willen voldoende ambtenaren bij de FOD Financiën om de fiscale fraude te bestrijden. Wat de vorige regeringen vernietigd hebben, is niet op een paar jaar recht te zetten, maar het is hoog tijd. Massale aanwervingen zijn nu belangrijk om tijdig de nodige kennisoverdracht te kunnen organiseren. De tijd dringt, want de leeftijdscurve bij de FOD Financiën ligt wat dat betreft, zwak uitgedrukt, niet bepaald gunstig. Maar er moeten niet alleen hooggeschoolden bijkomen. Er zijn dringend ook meer lager geschoolden nodig. Zij doen zeer nuttig werk in de vaststellingen, nodig in voorbereiding op en afwerking van dossiers. De FOD Financiën heeft op vlak van besparingen op personeel reeds een enorme inspanning gedaan. Om deze herstructurering tot een goed einde te brengen, moet het aantal ambtenaren op de fiscale administraties nu de volgende jaren wel op peil gehouden worden. Automatisering en selectie door datamining kunnen de efficiëntie vergroten, maar er moeten voldoende ambtenaren blijven. Computers kunnen nu eenmaal geen controles verrichten. Bij de BBI heeft deze regering de personeelsbezetting met 20% verhoogd tot 600 personen. Zeker in de fraudebestrijding moet dat aantal minstens op peil blijven. Wij willen het aantal controleagenten afstemmen op de werkelijke controle- en inspectiebehoefte. Dat betekent dus in deze tak van de FOD geen afbouw van het personeel. Ook de bijscholing van ambtenaren mag niet worden afgebouwd. Daar durven wij voorstellen bijkomende lesgevers aan te werven. Anderzijds volgen wij wel de logica van een gefaseerde afbouw van het totale aantal beambten. Vraag 11 Het management heeft de huidige structuur van regionale opleidingscentra geschrapt. Nochtans is het voor iedereen duidelijk dat vorming (zowel de basisopleiding als permanente vorming) noodzakelijk zijn. Op welke wijze is uw partij bereid te investeren in deze noodzakelijke vorming? Is uw partij eveneens overtuigd van de noodzaak dat dergelijke opleidingscentra samengesteld worden door personeelsleden die zowel full-time zich bezig houden met lesgeven als personeelsleden die de taak van lesgeven combineren met andere operationele taken? Investeren in de opleiding van personeel is belangrijk. Zo blijven de competenties van werknemers op peil en is de inzetbaarheid in de toekomst gegarandeerd. Groen wil dan ook een voldoende hoog volume aan jaarlijkse vorming garanderen. Vorming kan zowel gegeven door fulltime lesgevers als door personeelsleden die het lesgeven combineren met andere taken.

16 16 Een deel van ons antwoord is al af te leiden uit ons antwoord op vraag 10. Plaatselijke opleidingscentra moeten hun functie opnieuw ten volle kunnen vervullen. Controlerende ambtenaren konden terecht bij de lesgevers voor advies. Het gebeurde ook geregeld dat zij raad gingen vragen, een second opinion over zeer complexe regelgeving, bijvoorbeeld. Performante inspecteurs vragen een goede basisopleiding en voldoende aanbod aan permanente vorming. Dit kan niet worden bereikt zonder een minimum aan ambtenaren die zich full-time bezig houden met lesgeven. De combinatie van deze voltijdse lesgevers met lesgevers die nog deeltijds in de praktijk staan is in onze visie ideaal. Intensieve coaching door opleiders op de werkplek zelf, nazicht en advies op afstand van inspectierapporten, begeleiding bij inspectie door opleiders om hen nieuwe benaderingen onder toezicht te doen toetsen aan de eigen dagelijkse controlepraktijk. De basisopleiding moet worden verstrekt op één locatie. Wat opleidingscentra aangaat: dit volgt uit onze praktijkgerichte insteek wat betreft het antwoord op vorige vraag. Ja dus. Vraag 12 De Europese commissie kent de Belgische Staat jaarlijks middelen ter beschikking om de werking van de douanediensten te financieren. We hebben echter vastgesteld dat deze middelen maar ten dele ten goede komen aan de douaneadministratie. Is uw partij bereid te verdedigen dat de middelen die de Europese Commissie ter beschikking stelt ook voor 100 % ten goede komen aan de douanediensten? Groen is voorstander van een correcte aanwending van middelen voor datgene waar ze voor bedoeld zijn. De opdrachten die de douanediensten nu kunnen uitvoeren, liggen in ruime mate onder de basisbehoeften. Het is van wezenlijk belang dat deze diensten de noodzakelijke middelen krijgen voor de correcte uitvoering van hun werk. Het is vanzelfsprekend dat men minstens de financiering die voor deze diensten is bestemd, ook effectief aan hun opdrachten besteedt. De overheid moet ervoor zorgen dat de douaneadministratie over voldoende middelen beschikt om haar opdrachten uit te voeren. Een rechtstreekse stroom van de Europese inningsbijdrage uit de opbrengst van invoerrechten naar de werkingsmiddelen van de douaneadministratie lijkt ons echter niet opportuun. Als zodanig wel. VRAGEN M.B.T. DE FISCALITEIT Vraag 13 Welke fiscale hervorming streeft Uw partij na? Welke maatregelen voorziet U opdat de fiscaliteit rechtvaardiger en sociaal

17 aanvaardbaarder zou worden? 17 Kunt U zich vinden in het standpunt van de NUOD dat een eventuele vermindering van de fiscale druk dient samen te gaan met een ernstige versterking van de strijd tegen de fiscale fraude en voorstellen die toelaten om de invordering van de verschuldigde belastingen te verbeteren? Groen heeft een zeer uitgebreid programma met betrekking tot fiscaliteit. De drie belangrijkste principes daarin zijn verschuiving, vereenvoudiging en verwitting. Dat programma samenvatten in enkele paragrafen is zeer moeilijk. We onderschrijven echter volmondig de vraag van NUOD om in te zetten op een ernstige versterking van de strijd tegen fiscale fraude. We doen dan ook heel wat concrete voorstellen die moeten leiden tot een verbeterde invordering van de belastingen. Wie interesse heeft in ons fiscaal programma kan dat ten allen tijde raadplegen op: Dit zijn de grote lijnen van ons voorstel voor een belastinghervorming: 1. Afschaffing van de vele fiscale achterpoortjes voor de bedrijfsbelasting: de notionele interesten, de vrijstelling voor de meerwaarden op aandelen enz. 2. Invoering van een miljonairstaks op de vermogens boven 1 miljoen euro ( euro van de vrijstellingen op het woonhuis). Deze miljonairstaks treft slechts de 2 à 3 % rijksten van de bevolking. 3. Hervorming van de personenbelasting door een samenvoeging van alle inkomsten (beroepsinkomsten en financiële en onroerende inkomsten) en de belastingschalen herzien om de progressiviteit van deze schalen sterk te verhogen. Deze twee aspecten (samenvoeging en progressieve belastingschalen) moeten samengaan. Als enkel een samenvoeging van inkomsten zou worden doorgevoerd, kan de belastingsfactuur vooral omhoog gaan voor een aantal lage en middelgrote inkomens. Dat moeten we vermijden. Wij hebben in het fiscale luik van ons partijprogramma inderdaad duidelijk de nadruk gelegd op een verschuiving van de belastingen van wie werkt naar wie inkomsten heeft uit vermogen, en van wie eerlijk bijdraagt naar wie ontduikt. We zijn ervan overtuigd dat deze hervormingen de rechtvaardigheid van en het draagvlak voor de fiscaliteit zullen vergroten. Een lastenverschuiving van arbeid naar vermogenswinst zal zowel de koopkracht van de gezinnen met een laag inkomen als van de middenklasse verhogen. Bovendien zal de tewerkstelling, en dus de belastingbasis, toenemen doordat de loonhandicap wordt weggewerkt. In deze context moet wat ons betreft ook elke euro opbrengst van de strijd tegen fiscale fraudebestrijding gaan naar lastenverlagingen. De sociale lasten op het brutoloon moeten minstens met een kwart zakken. Vandaag betalen werkgevers tussen de 34,77% (bedienden) en 40,77% (arbeiders) sociale lasten bovenop het brutoloon, terwijl dit in Nederland en Duitsland onder de 20 procent ligt. Concreet pleiten wij dus voor een snelle en lineaire daling van deze lasten met 25 procent. Dit zou de globale loonkost doen dalen met 6,5 procent of een halvering van de loonhandicap. De werkgeversbijdrage, momenteel 13,07%, moet geleidelijk verlagen tot onder de 10%. Een verlaging met 3,27 procentpunt 25% van de bijdrage impliceert voor de meeste werknemers een netto loonsverhoging van 4%. De tarieven van de vennootschapsbelasting liggen nog steeds fors hoger dan deze in de andere Europese landen. Om de concurrentiepositie verder te verbeteren, moet deze belasting in lijn worden gebracht met het Europees gemiddelde. Voor potentiële buitenlandse, maar ook binnenlandse investeerders is de hoogte van de vennootschapsbelasting een belangrijke variabele in het beslissingsproces om al dan

18 18 niet te investeren. Het nominaal tarief, inclusief crisisbelasting, van 34% moet dalen naar het Europees gemiddelde van 23,5%. Het Vlaams Belang stelt een aantal maatregelen voor die de financiële draagkracht van de gezinnen zal vergroten: o.m. bredere schijven invoeren om zo lagere en minder tarieven te realiseren. Fiscale maatregelen die gelieerd zijn aan de gezinssituatie willen we alleszins behouden. Maar daarbij streven we dus naar een verlaging van de lasten op arbeid, pleiten we voor een modern opvoedersloon gekoppeld aan een sociaal statuut voor de thuiswerkende ouder en willen we de kinderbijslag hervormen aangepast aan de noden van het hedendaagse Vlaamse gezin, met een gezinsbonus voor de eerst drie kinderen. Ja. Vraag 14 Wat is het standpunt van uw partij inzake notionele intrestaftrek? Is uw partij bereid de nodige maatregelen te nemen (zowel op nationaal als internationaal niveau) die ertoe dienen te leiden dat bedrijven effectief belast worden tegen een minimaal tarief op hun wereldwijde inkomsten? Groen wil de notionele en de gewone intrestaftrek grondig hervormen om ze beter af te stemmen op kmo s, jobcreatie en duurzame investeringen. Groen heeft de voorbije legislatuur dan ook een wetsvoorstel ingediend dat zeer concrete technische correcties aanbrengt aan het huidige systeem om misbruiken aan te pakken en te vermijden dat bedrijven het systeem gebruiken om nog nauwelijks belastingen betalen. Om te garanderen dat alle bedrijven een eerlijke bijdrage betalen is het belangrijk dat op Europees niveau verder wordt gewerkt aan de harmonisering van de vennootschapsbelasting, in het bijzonder voor multi-nationals. De CCCTB is daarbij een eerste noodzakelijk stap, maar die CCCTB mag in geen geval het eindpunt zijn van die harmoniseringsbeweging. We willen ook een verplichte rapportage per land invoeren voor multinationals, om de transparantie op dat punt te verhogen. De PVDA+ was een tegenstander van het eerste uur van de notionele interesten en pleit ervoor om deze eenvoudigweg volledig af te schaffen. De PVDA+ is eveneens voorstander van de heffing van bedrijfsbelasting van multinationals op hun integrale wereldinkomsten. Hierdoor zouden we concreet de vele afwijkingen en onregelmatigheden uit de weg kunnen ruimen die we nu vaststellen in de toepassing van het definitief belast inkomen (wat in een aantal gevallen meer weg heeft van het definitief niet belasten van inkomen). De notionele intrestaftrek kan voor ons behouden blijven. Dit instrument heeft tot doel onze ondernemingen financieel minder kwetsbaar te maken door het stimuleren van het eigen vermogen boven het aangaan van schulden, hetgeen we alleen maar kunnen toejuichen. Dat neemt niet weg dat het instrument blijvend moet geëvalueerd worden op zijn doelmatigheid, o.a. wat betreft een realistische inschatting van het notionele rendement. sp.a is ook gewonnen voor een hervorming van de DBI naar een systeem van belastingvermindering. Daardoor zouden we internationale bedrijven hier belasten, maar een vermindering toestaan voor belastingen betaald in het buitenland. Op deze manier betaalt ieder bedrijf naar draagkracht, terwijl we toch geen dubbele belastingen heffen.

19 19 De notionele intrestaftrek wensen we af te schaffen. De complexiteit van de maatregel, de vele discussies over de tewerkstellingseffecten en de constante bijsturingen zorgen voor rechtsonzekerheid, hollen de maatregel uit en schrikken potentiële investeerders af. Vraag 15 Wat is het standpunt van Uw partij betreffende het fiscaal bankgeheim en om voldoende ambtenaren van de FOD Financiën (fiscale experts) het statuut van officier van gerechtelijke politie toe te kennen? Op welke wijze denkt U de strijd aan te gaan tegen belastingontwijking of belastingfraude via fiscale paradijzen (zowel op nationaal als internationaal niveau)? Is uw partij bereid om de Europese spaarrichtlijn aan te passen teneinde ontwijkingsmogelijkheden tegen te gaan? Groen wil gelijke wapens voor alle fiscale controlediensten. De Bijzondere Belastinginspectie (BBi) kan momenteel enkel bankcontroles uitvoeren als er een ernstige aanwijzing is van fraude. Die beperking bestaat niet voor andere fiscale controlediensten, zoals degene die de btw en accijnzen controleren. Groen wil de onderzoekregels voor alle belastingdiensten gelijkschakelen. Dat kan onder meer door alle beperkingen af te schaffen op de onderzoeksbevoegdheden van een specifieke controledienst die niet bestaan bij andere belastingdiensten. Om het onderzoek naar de vermogenstoestand van elke belastingplichtige optimaal te laten verlopen, moet het bankgeheim bij alle banken opgegeven worden. We willen ook dat de fiscus toegang krijgt tot de bankgegevens van alle rekeninghouders bij Belgische banken. In Frankrijk bestaat dit systeem onder de naam FICOBA sinds Het is daar een waardevol instrument gebleken in de strijd tegen grote fiscale fraude. Aanvullend moet ook de Europese Spaarrichtlijn uitgebreid worden met een verplichting voor alle banken om de identiteit en bankgegevens van alle rekeninghouders bekend te maken als een belastingdienst erom vraagt. Het gaat dan om de belastingdienst uit het land van de rekeninghouder. Dit is naar analogie van de Amerikaanse FACTA-wet. De Foreign Account Tax Compliance Act voorziet in een jaarlijkse rapportering aan de Amerikaanse belastingdienst IRS van rekeningen die Amerikaanse belastingplichtigen hebben buiten de Verenigde Staten. In het verlengde hiervan zullen we op Europees niveau ook pleiten voor een uitbreiding en aanscherping van de Europese Spaarrichtlijn. Groen wil ook dat de 108 concrete aanbevelingen van de onderzoekscommissie fiscale fraude daadwerkelijk worden uitgevoerd. Dat betekent onder meer de invoering van een belasting op nanciële stromen die a omstig zijn van ondernemingen die gevestigd zijn in belastingparadijzen of in niet-gereguleerde nanciële plaatsen. Deze belasting is namelijk onontbeerlijk in de strijd tegen de georganiseerde fraude. Groen pleit er ook voor om de OD inanciën verder uit te bouwen tot een competente en klantvriendelijke overheidsdienst die het vertrouwen van de burger kan herwinnen. Hiervoor moet een masterplan uitgewerkt worden, dat inzet op het verhogen van de mankracht en de technische ondersteuning van onze belastingdiensten. Een performante fiscale administratie moet een hoeksteen zijn in de grondige fiscale hervorming die we nastreven. Binnen dat kader ondersteunen we ook de vraag om meer fiscale experts binnen deze FOD aan te stellen tot officier van de gerechtelijke politie.

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

Federaal regeerakkoord. Donderdag 9 oktober 2014

Federaal regeerakkoord. Donderdag 9 oktober 2014 Federaal regeerakkoord Donderdag 9 oktober 2014 2 De partners van de federale regeringsmeerderheid zijn van mening dat de verschillende bestuursniveaus die de zesde staatshervorming in werking moeten laten

Nadere informatie

ECONOMIE. 1. Inleiding. 1.1. West-Europa op een kantelmoment

ECONOMIE. 1. Inleiding. 1.1. West-Europa op een kantelmoment ECONOMIE 1. Inleiding 1.1. West-Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van de sociale uitgaven financiert, dan is het

Nadere informatie

ANTWOORDEN VAN POLITIEKE PARTIJEN OP ENQUËTE TRENDS (2): Vergrijzing

ANTWOORDEN VAN POLITIEKE PARTIJEN OP ENQUËTE TRENDS (2): Vergrijzing 1. ANTWOORDEN VAN POLITIEKE PARTIJEN OP ENQUËTE TRENDS (2): Vergrijzing A. CD&V In welke mate vindt u dat elk van de volgende maatregelen wenselijk zijn? - Van de ziekteverzekering een regionale bevoegdheid

Nadere informatie

Speech Bruno Tobback Voorzitter

Speech Bruno Tobback Voorzitter Speech Bruno Tobback Voorzitter 2 Eerst en vooral wil ik iedereen hier en bij uitbreiding ook al onze leden en militanten in Vlaanderen bedanken voor wat we de laatste weken samen hebben gedaan. Kandidatenlijsten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding:

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Er zit meer in vlaanderen Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Een sterke, vernieuwende economie... 4 Hoofdstuk 2. Een moderne arbeidsmarkt die

Nadere informatie

Er zit meer. in vlaanderen

Er zit meer. in vlaanderen Er zit meer in vlaanderen Ontwerp verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Hoofdstuk 1 Een sterke, vernieuwende economie _04 Hoofdstuk 2 Een moderne arbeidsmarkt die zorgt voor jobs _11 Hoofdstuk

Nadere informatie

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart.

I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart. I. Sociale welvaart Met ons programma voor 25 mei trekken we voluit de kaart van welvaart. Welvaart waar iedereen aan meewerkt en waar iedereen in deelt. Welvaart die niet alleen op de beurs te vinden

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 3 Duurzame economie 13 Financiële sector 24 Landbouw, visserij en voedsel 32 Consumentenbeleid 39

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 3 Duurzame economie 13 Financiële sector 24 Landbouw, visserij en voedsel 32 Consumentenbeleid 39 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 3 Duurzame economie 13 Financiële sector 24 Landbouw, visserij en voedsel 32 Consumentenbeleid 39 We kozen ervoor om één programma te maken

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

EEN BETER VLAANDEREN VOOR EEN LAGERE PRIJS!

EEN BETER VLAANDEREN VOOR EEN LAGERE PRIJS! EEN BETER VLAANDEREN VOOR EEN LAGERE PRIJS! SOCIAALECONOMISCH PROGRAMMA VAN HET VLAAMS BELANG VERSIE NA PARTIJRAAD 03/03/2012 INHOUDSTAFEL I. EEN BETER VLAANDEREN P. 1 II. MEER VLAANDEREN P. 6 III. EEN

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN

Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN Verandering Voor Vooruitgang ONTWERP-CONGRESTEKSTEN 31 JANUARI - 1 & 2 FEBRUARI 2014, ANTWERPEN Verandering voor Vooruitgang We betalen torenhoge federale belastingen, maar krijgen daarvoor geen efficiënte

Nadere informatie

Ontwerp verkiezingsprogramma

Ontwerp verkiezingsprogramma Ontwerp verkiezingsprogramma 9 mei 2010 We moeten weer vooruit We moeten weer vooruit. Na drie jaar stilstand in de Wetstraat, is de achteruitgang in de samenleving voelbaar. Er zijn minder mensen aan

Nadere informatie

We moeten weer vooruit. Goedgekeurd verkiezingsprogramma

We moeten weer vooruit. Goedgekeurd verkiezingsprogramma We moeten weer vooruit Goedgekeurd verkiezingsprogramma 9 mei 2010 We moeten weer vooruit Hans Bonte Brussel-Halle-Vilvoorde renaat landuyt West-Vlaanderen ingrid lieten Limburg johan vande lanotte Senaat

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 50

Nadere informatie

nieuwetijd Op de bres voor loopbaanonderbreking magazine voor openbare diensten

nieuwetijd Op de bres voor loopbaanonderbreking magazine voor openbare diensten nieuwetijd magazine voor openbare diensten Op de bres voor loopbaanonderbreking maandblad van ACV-Openbare Diensten April 2013 v.u.: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel 2 In dit nummer 04 10 18

Nadere informatie

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 82 Ontwerpcongrestekst Versie 3.4. AV 30.04.2013. Innesto Congresteksten

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 82 Ontwerpcongrestekst Versie 3.4. AV 30.04.2013. Innesto Congresteksten CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 82 Innesto Congresteksten Ontwerpcongrestekst nov. 2013 v.3.4. Algemene Vergadering 30/04/2013 CD&V Innestocongres 2013 Blz. 2 van 82 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Mensen

Nadere informatie

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst 2010 2011 b a l a n s & v o o r u i t z i c h t e n Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst Elke dag zijn verantwoordelijkheid moeten dus meer dan ooit adequate weren en beter beschermd te zijn

Nadere informatie

Sociaaleconomisch programma

Sociaaleconomisch programma Sociaaleconomisch programma Uitgave: Vlaams Belang Studiedienst (2012). Het Vlaams Belang dankt alle partijleden die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de vele standpunten die in deze brochure

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

Mensen in plaats van cijfers!

Mensen in plaats van cijfers! nieuwetijd magazine voor openbare diensten Mensen in plaats van cijfers! openbare diensten voeren actie 19 maart / 11u-12u muntplein brussel Sociaal akkoord... En voor de openbare diensten? maandblad van

Nadere informatie

UW STOK ACHTER DE DEUR

UW STOK ACHTER DE DEUR VERKIEZINGSPROGRAMMA UW STOK ACHTER DE DEUR Vu: Gerolf Annemans, Madouplein 8/9, 1210 Brussel VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 Een verkenningstocht door het programma van het Vlaams Belang Inhoudstafel Voorwoord...3

Nadere informatie

FINANCIËN EN BEGROTING

FINANCIËN EN BEGROTING Beleidsnota 2009-2014 FINANCIËN EN BEGROTING Oot-Moedig begroten Philippe Muyters Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Inhoud Lijst afkortingen...5 Managementsamenvatting...6

Nadere informatie

Achtergrondtekst. Samen voor een nieuw sociaal model

Achtergrondtekst. Samen voor een nieuw sociaal model Achtergrondtekst Samen voor een nieuw sociaal model 1 Volwaardig werk voor iedereen 1.1 Uitdagingen van de arbeidsmarkt 1.1.1 Werk voor iedereen? Werkgelegenheid blijft een thema dat van fundamenteel belang

Nadere informatie