Inhoudsopgave schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave schoolgids"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave schoolgids 1. Een woord vooraf Het openbaar onderwijs Waarom een schoolgids? 4 2. ODBS Het Stroink stelt zich voor ODBS Het Stroink Plattegrond Namen en adressen 6 3. Waar staat de school voor? Het pedagogische klimaat Humanistische vorming Intercultureel onderwijs Commercie in de school De schoolregels Internetprotocol Hygiëne in de school 9 4. De organisatie van ons onderwijs Daltononderwijs De grondbeginselen van Dalton De taak Activiteiten in de onderbouw De basisvaardigheden De vakken bij Wereldoriëntatie Verdere activiteiten van kinderen De zorg voor kinderen Aanmelden De gewichtenregeling De zorg voor het jonge kind Zorgbreedte Passend Onderwijs PBS Pittige Plustorens SCOL De G.G.D Jeugdtandverzorging Afspraken Huiswerk Advisering voortgezet onderwijs BHV & ontruimingsplan Schoolverzekering voor leerlingen Wettelijke aansprakelijkheid Protocol geweld op school De klachtenprocedure Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Film opnamen 27

2 6. De samenstelling van het team De leerkrachten De onderwijsassistente Andere taken leerkrachten De schoolleiding De stagiaires PZS De Kabouters De ouders Inleiding Informatie De medezeggenschapsraad (MR) Namen van MR-leden De oudergeledingenraad (OGR) Namen van de OGR-leden Ouderbijdrage De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Oud papier Andere schoolse activiteiten Schoolreizen Sporttoernooien Bibliotheek Kinderboekenweek Excursies Integraal Kind Centrum De ontwikkeling van het onderwijs Activiteiten ter verbetering van het onderwijs Nascholing leerkrachten Actiepunten enquête KMPO Contacten met andere scholen en instellingen Resultaten Algemeen Inspectie van onderwijs School- en vakantietijden Schooltijden Beweegwijs Schoolvakanties en vrije dagen Regels voor extra verlof Gymrooster Ziekmelden Bereikbaarheid ouders Bijlagen Voorbeeld Daltontaak Oepsblad Activiteitenkalender 47 2

3 1 Een woord vooraf 1.1 Het openbaar onderwijs De Openbare Dalton Basisschool Het Stroink maakt deel uit van Consent. Consent is de grootste onderwijsorganisatie in Enschede voor alle openbare basisscholen en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. Consent heeft een duidelijk doel: Consent wil nu en in de toekomst onderwijs bieden dat het verschil maakt. Onze missie is om kinderen een stevige basis te bieden om de onzekere toekomst te lijf te kunnen. Cognitieve vaardigheden zijn daarvoor niet meer voldoende. Waar het vooral om gaat is: leren leren, leren communiceren en leren je eigen geluk te organiseren. Onze merkbelofte luidt: Geef ons je talent, je krijgt er een toekomst voor terug. Een kind blijft over het algemeen voor een periode van acht jaar op de basisschool. Uw kind wordt dus acht jaar toevertrouwd aan de zorg van de mensen die er werken. Dit is een belangrijk deel van het kinderleven, u kiest een basisschool dan ook zorgvuldig uit. ODBS Het Stroink is een basisschool, die de kinderen de mogelijkheid biedt zich door Daltononderwijs op een maximale manier te ontplooien. Ook worden de kinderen voorbereid op een moderne, democratische en multiculturele samenleving. Wij leren de kinderen om hun eigen verantwoordelijkheid te dragen, zelfstandig te werken en eigen keuzes te maken. Daarnaast besteden wij aandacht aan het leren samenwerken. ODBS Het Stroink bereidt de kinderen daarnaast ook voor op het voortgezet onderwijs. De inzet en deskundigheid van ons team maken ODBS Het Stroink tot een school waar ieder kind, elke leerkracht en elke ouder met plezier naar toe gaat. In deze schoolgids leest u op welke wijze er vorm en inhoud wordt gegeven aan de organisatie en de onderwijskundige activiteiten op ODBS Het Stroink. Tonnie Pothoven Directeur 3

4 1.2 Waarom een schoolgids? De schoolgids informeert ouders. Het is dus een hulp bij het maken van een weloverwogen schoolkeuze. De schoolgids laat zien, wat ouders van ODBS Het Stroink mogen verwachten. Op school hebben we een schoolplan, waarin beschreven staat welk onderwijs we geven en hoe we ons de komende jaren verder willen ontwikkelen. Dit schoolplan kunt u op school inzien. Deze schoolgids bevat informatie over: - de doelen van het onderwijs en de resultaten die bereikt worden - hoe het onderwijs is ingericht voor kinderen die extra zorg nodig hebben - het spaarboekje - de klachtenregeling - verlofaanvragen - belangrijke zaken voor het komende schooljaar (o.a. lestijden, vakanties, namenlijsten) Ouders ontvangen de schoolgids in ieder geval bij inschrijving van hun kind(eren). De schoolgids wordt ieder jaar vernieuwd en aan het begin van het schooljaar meegegeven. Eventuele wijzigingen m.b.t. de schoolgids worden in de weekbrief bekend gemaakt. De weekbrieven verschijnen bijna elke vrijdag en worden via digiduif verstuurd. De weekbrief staat ook op de website van de school: 4

5 2 ODBS Het Stroink stelt zich voor 2.1 ODBS Het Stroink ODBS Het Stroink is sinds 20 mei 1998 Daltonschool. Iedere 5 jaar wordt door de Nederlandse Dalton Vereniging getoetst of wij het Daltonpredikaat mogen houden. In 2010 hebben we een verlenging van vijf jaar gekregen. Sinds maart 2013 zijn we ook in het bezit van het certificaat van CBOO, we zijn dus een echte openbare school! De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een prettige werk- en leefomgeving zien wij als één van de sterke punten van ons onderwijs. Binnen het Daltononderwijs wordt een krachtig beroep gedaan op de zes pijlers: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking, effectiviteit, reflectie en borgen. Deze pijlers zijn ook van groot belang in het voortgezet onderwijs, waar inzet, een goede werkhouding, goed kunnen plannen en uitvoeren van taken, een grote invloed hebben op het uiteindelijk wel of niet slagen van de leerling. ODBS Het Stroink is een openbare school. Openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging. We geven aandacht aan de maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden en normen zoals die voorkomen in onze samenleving. ODBS Het Stroink heeft niet alleen aandacht voor de leervaardigheden van kinderen, maar ook voor de sociaal-emotionele, creatieve en motorische vaardigheden. Voor deelname aan de samenleving, nú als kind en later als volwassene, zijn al deze vaardigheden belangrijk. Communicatie is een belangrijke voorwaarde om te participeren in de samenleving. Taalontwikkeling heeft daarom prioriteit en keert terug in activiteiten met als doel het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden. ODBS Het Stroink heeft 8 groepen in een modern, vernieuwd schoolgebouw met een prachtig schoolplein Plattegrond met ODBS Het Stroink en PSZ De Kabouters. 5

6 2.3 Namen en adressen ODBS Het Stroink: Het Stroink GT Enschede Info: Website: Consent: Postbus RA Enschede Bezoekadres: Het Tromphuis, M.H. Tromplaan AB Enschede Directeur: Tonnie Pothoven, Administratie: Rosalie Dors /Eva Mischker PSZ De Kabouters De Kijkdoos Groepsleerkracht groep ma di wo do vr Yvonne Bijsterbosch 1/2a x x Anita Mars 1/2a x x x Ellen Neef 1/2b x x x x x Berthe Pit 3 x x x x Patricia Tonnema 3 x x x x x Gabriëlle van Bunnik 4 x x Evelien Wijfjes 4 x x x Angelo Luchi 5 x x x x x Stephanie van Geene 6 x x x x x Wieteke Dors 7 x Jeltje Heijmer 7 x x x x Jules Navis 8 x x x x x Personeel met andere taken ma di wo do vr Tonnie Pothoven Directeur x x x x Rosalie Dors Administratie x Eva Mischker Administratie x Marianne Drent Intern begeleider x x x Gabriëlle van Bunnik Taalcoördinator / RT x Stephanie van Geene Website/ICT x x Bernadet Keujer Vakleerkracht gym x Loes Loohuis Vakleerkracht gym x Curry Kalayci Conciërge x x Gerrit van Veen Schoonmaak x x x x Martie Bremer Schoonmaak x x x x x Wieteke Dors Daltoncoördinator / ISB / Rekencoördinator x x 6

7 3 Waar staat de school voor? 3.1 Het pedagogische klimaat De zes pijlers van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking, effectiviteit, reflectie en borgen geven de kinderen duidelijkheid en bieden ook, voor zover ze dat aan kunnen, de mogelijkheid om voor een deel verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces. Maar er gelden ook regels. Die regels belemmeren de kinderen niet in hun ontwikkeling. Integendeel: zij bieden de kinderen duidelijkheid en houvast. Binnen deze regels zijn de kinderen vrij. Als blijkt dat een kind de verantwoordelijkheid niet aan kan, wordt het extra begeleid door de leerkracht. De kinderen worden gestimuleerd om samen te werken en elkaar te helpen. Daltononderwijs zorgt voor sociaalvaardige kinderen die voor zichzelf op kunnen komen, maar ook rekening houden met elkaar. Binnen het Daltononderwijs is het belangrijk dat kinderen verdraagzaam zijn t.o.v. elkaar. Ze vinden het normaal om elkaar te helpen. Ze zijn in elkaar geïnteresseerd en accepteren elkaar. We hopen, dat het pedagogische klimaat van school aansluit bij het pedagogische klimaat van thuis. Ook thuis zijn bepaalde regels waar het kind zich aan moet houden. Ook thuis worden er dingen samen gedaan en heeft het kind voor bepaalde zaken een eigen verantwoordelijkheid. Goed overleg tussen ouders en leerkrachten zal maken, dat het kind zich thuis voelt op ODBS Het Stroink. Onze Daltonwerkwijze zal er toe bijdragen dat uw kind met plezier naar school gaat. 3.2 Humanistische vorming Wij besteden aandacht aan de maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden en normen van onze samenleving. 3.3 Intercultureel onderwijs Scholen moeten aandacht besteden aan het feit dat we samenleven met mensen die (oorspronkelijk) uit een ander land komen en misschien een andere manier van leven hebben. Kennis en respect van de buitenlandse culturen en religies vinden wij belangrijk. Ook in ons onderwijs worden deze verschillende achtergronden besproken en toegelicht. Bij de aanschaf van de diverse methodes zal steeds worden onderzocht in hoeverre deze methodes te gebruiken zijn bij het intercultureel onderwijs. 7

8 3.4 Commercie in de school ODBS Het Stroink helpt mee aan de verspreiding van gratis jeugdbladen. Eenmaal per jaar ontvangt u een aanbod om kinderboeken aan te schaffen tegen een aantrekkelijke prijs. De schoolfotograaf maakt ieder jaar groepsfoto s en om het jaar ook een portretfoto en een foto van alle broertjes en zusjes op school. 3.5 De schoolregels De kinderen mogen om uur naar binnen. Tijdens de pauzes mogen de kinderen niet van het schoolplein af. In principe gaan alle kinderen naar buiten. Als een kind onder schooltijd naar huis moet, verwachten wij dat het opgehaald wordt. Fietsen moeten op slot worden gezet en geplaatst tussen de nietjes. Er zijn afspraken over wie op de fiets naar school mag komen. De school is niet aansprakelijk voor eventuele schade. Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan! Het is niet toegestaan een mobiele telefoon, ipod of MP3-speler mee naar school te nemen. Het dragen van regenlaarzen in de lokalen is niet toegestaan. Geeft u eventueel sloffen mee. Dieren mogen, vanwege allergieën, alleen na overleg met de leerkracht in school. In de school en op het schoolplein wordt niet gerookt. Bij verjaardagen mag er getrakteerd worden, bij voorkeur gezond, dus liever niet op snoep. 3.6 Internetprotocol De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van Internet. Wij maken gebruik van Kennisnet en andere educatieve sites. Kennisnet heeft een eigen Nederlandse zoekmachine die kinderen helpt zoeken naar Nederlandstalige sites die geselecteerd zijn, waardoor zaken als racistische uitingen en pornografie niet zomaar benaderd kunnen worden. Bovendien worden internetsites gefilterd door onze provider QLICT, waardoor deze sites buiten de school worden gehouden. Kinderen kunnen onder begeleiding ook andere zoekmachines gebruiken. Waarom Internet? Kinderen maken gebruik van Internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met kinderen van andere scholen en deskundigen te raadplegen. De software die in ontwikkeling is, verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. De software bij methodes kan in de toekomst door kinderen ook via het Internet benaderd worden. 8

9 Afspraken Ik spreek van tevoren met mijn leerkracht af, wat ik op Internet wil gaan doen. Ik geef nooit persoonlijke informatie over mijzelf of anderen door op Internet (dus geen namen, adressen, foto s, telefoonnummers en adressen) Ik zoek met de zoekmachines Kennisnet of Google en gebruik daarbij geen woorden die te maken hebben met racisme, discriminatie, seks, geweld of scheldwoorden. Ik zal nooit via of Internet met iemand spreken zonder toestemming van de leerkracht. Ik weet, dat alles wat ik op school doe op Internet kan worden gecontroleerd door de leerkracht. Ik mag de printer alleen gebruiken als de leerkracht dat heeft goedgekeurd. Ik geef het meteen aan de leerkracht door als ik informatie tegenkom waarbij ik mij niet prettig voel of dingen waarvan ik weet dat ze niet horen. Ik bewaar mijn wachtwoord zorgvuldig en maak geen onrechtmatig gebruik van andermans wachtwoord. Afspraken met de leerkrachten Multimedia wordt gebruikt voor educatieve doeleinden. Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken. Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen. Er wordt aan kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken. Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen. Informatie die terug te voeren is op kinderen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen. 3.7 Hygiëne in de school Dagelijks wordt de school schoongemaakt door medewerkers van een schoonmaakbedrijf. In iedere groep hebben de leerlingen cheftaken. Op deze manier zorgen ze er samen voor dat het lokaal netjes wordt achtergelaten aan het einde van de dag. Dit heeft een praktisch en pedagogisch doel: de kinderen leren dat er opgeruimd moet worden en dat ze hier samen verantwoordelijk voor zijn. 9

10 4 De organisatie van ons onderwijs 4.1 Daltononderwijs Daltonscholen vallen onder een vorm van traditionele vernieuwingsscholen.. Binnen het Daltononderwijs blijven de goede elementen van het klassikale onderwijs gehandhaafd, terwijl er aan de andere kant zoveel mogelijk ruimte wordt gelaten voor individuele ontplooiing. Het Daltononderwijs is geen uitgewerkt systeem met eigen speciale leermiddelen en een voorgeschreven schoolorganisatie. Helen Parkhurst gaf ook aan: Dalton is no method, it s a way of life. Daltonscholen zullen dus onderling van elkaar verschillen. Zowel onderwijs op maat, aanbevolen in de nieuwe Wet Primair Onderwijs, als het zelfstandig werken in het voortgezet onderwijs sluit naadloos aan bij het Daltononderwijs. 4.2 De grondbeginselen van Dalton. Het Daltononderwijs is gebaseerd op zes pijlers: Verantwoordelijkheid: Dit uitgangspunt is een belangrijke voorwaarde voor de ontplooiing van ieder kind. In die vrijheid ligt het beroep besloten dat wij doen op het verantwoordelijkheidsgevoel van kinderen ten opzichte van zichzelf en de groep. Daarom is een kind niet volledig vrij om te doen en te laten wat het wil. Er is een duidelijk van te voren vastgestelde grens waarbinnen een kind zich kan bewegen. Vrijheid moet je leren hanteren. Wij stellen dus aan de jongste kinderen andere eisen dan aan kinderen uit de hoogste groepen. Toch hebben alle kinderen in school ruimte nodig om zich te kunnen ontplooien en verantwoordelijkheid te leren. De leerkracht is bij het stellen van regels en eisen steeds alert op individuele verschillen tussen kinderen. Zelfstandigheid: Het uitgangspunt zelfstandigheid wordt vorm gegeven door middel van de taak. De taak is een wegwijzer voor de kinderen om zelf aan het werk te gaan. Oplossingen voor problemen moeten zoveel mogelijk zelf gevonden worden. Het leren omgaan met uitgestelde aandacht is belangrijk. De leerlingen zijn gewend hun werkzaamheden zo in te kleden dat zij langere tijd zelfstandig kunnen werken, zodat de leerkracht leerlingen kan instrueren en stimuleren. Het streven is om van zelfstandigheid naar zelfsturing te gaan. Dat betekent dat kinderen in hun schoolloopbaan meer zelf leren aangeven wat hun leerdoelen zijn en hoe ze deze willen bereiken. Bij de kinderen ontstaat in de loop van hun schooltijd op deze manier een grote mate van zelfstandigheid. Door de kinderen een groter aandeel te geven in hun eigen ontwikkeling, groeit ook het gevoel van verantwoordelijkheid. 10

11 Samenwerking: Wanneer wij het zelfstandig en individueel werken stimuleren, is het mogelijk dat een kind zo in het eigen werk opgaat, dat een kind het totaal, de groep en de school uit het oog verliest. Vandaar dat wij de onderlinge hulp en samenwerking tussen kinderen voortdurend stimuleren. Wij vinden dit een belangrijk uitgangspunt, omdat het aansluit bij de eisen die de maatschappij stelt: samenwerken in teamverband. Structuren van Coöperatief Leren worden regelmatig en structureel in de groepen toegepast om kinderen deze vaardigheden te leren. Deze vaardigheden bereiden de kinderen voor op hun verdere schoolloopbaan en in hun toekomstige baan. Effectiviteit Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Wij willen leerlingen juist verantwoordelijkheid in handen geven. Als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, is het onderwijs dan veel effectiever dan klassikaal onderwijs. Parkhurst maakt in haar Dalton Plan van kinderen als het ware kleine ondernemers, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk, hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren. Reflectie Reflexiviteit, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk. Leerlingen maken bijvoorbeeld vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak vooraf moeilijker in schat dan ze (achteraf) blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een 11

12 soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs voortdurend plaats. Borgen Ons Daltononderwijs blijft zich ontwikkelen, ook op Het Stroink. Per schooljaar komt de Daltoncommissie, bestaande uit 5 teamleden, 4x bij elkaar. Het doel van deze commissie is het Daltononderwijs te optimaliseren, te zorgen voor de doorgaande lijn binnen de school en tegelijk te borgen. Ook staat Dalton regelmatig op de agenda van vergaderingen en is er overleg tussen de directie en de Daltoncoördinator. De Daltoncoördinator volgt, soms samen met de directie, de DON-dagen. Dit om de nieuwste ontwikkelingen bij te houden en contacten te onderhouden met andere Daltonscholen. 4.3 De Taak: Men noemt Daltonscholen wel eens de school met de taak. De taak is de kapstok waaraan wij het onderwijs ophangen. Het kind kan zelf kiezen aan welk onderdeel het eerst gewerkt gaat worden (verantwoordelijkheid), wat zonder hulp gemaakt kan worden (zelfstandigheid) en bij welke onderdelen er samengewerkt kan worden (samenwerken). In de groepen 1 t/m 3 wordt gewerkt met een Daltonbord. In groep 4 komt daar de taak op papier bij. Daarna wordt alleen met de taak op papier gewerkt. De kinderen geven op de taak aan hoe ze gewerkt hebben. De leerkracht doet dit ook. Voor de vakanties gaan de taken mee naar huis. Op de taak wordt gedifferentieerd gewerkt, onderwijs op maat dus. Daarna is er nog keuzewerk. Als een kind op een of meer onderdelen niet goed kan meekomen, krijgt het een aangepaste taak. Voor ieder onderdeel dat af is wordt op het taakbord een kraal in de dagkleur opgehangen of op het digibord geregistreerd door de leerlingen zelf. Op de taakbrief kunnen de leerlingen de taken ook voor zichzelf plannen en afkleuren. Dagkleuren: maandag: oranje dinsdag: blauw woensdag: groen donderdag: rood vrijdag: geel Vanaf groep 3 werken de kinderen met een daltonblokje: rood: niet storen, groen: je mag me iets vragen, vraagteken: vraag voor de leerkracht. Tijdens de taakuren wordt er gewerkt aan of met: ontwikkelingsmateriaal en keuzewerk (groep 1 en 2) taal rekenen geschiedenis aardrijkskunde lezen: begrijpend / studerend / recreatief schrijven werkstukken / spreekbeurten / boekbesprekingen gebruik van de computer natuur en gezond gedrag verkeer en sociale redzaamheid keuzekast 12

13 In de overige uren wordt klassikaal gewerkt aan of met: bovenstaande vakken geestelijke stromingen aanvankelijk en voortgezet technisch lezen de kring Engels tekenen handvaardigheid gymnastiek muziek 4.4 Activiteiten in de onderbouw In groep 1 beginnen kinderen te werken met het Daltonbord, waarop één moetwerkje staat. Ook staan op het Daltonbord de keuze activiteiten voor een hele week. In groep 2 werken alle kinderen met het Daltonbord, waarop twee moetwerkjes staan. In de onderbouw wordt gewerkt met Piramide, een totaalmethode. Piramide is óók gericht op het opsporen en / of voorkomen van taalachterstanden bij kinderen en het stimuleren van de taalontwikkeling. Piramide biedt ook de mogelijkheid om kinderen die méér aankunnen ook méér aan te bieden. Onderwijs op maat. De methode bevat allerlei thema's uit de belevingswereld van de kinderen. Naast Piramide wordt aandacht besteed aan het fonemisch bewustzijn. Hiervoor wordt de werkmap Fonemisch Bewustzijn van het CPS als bronnenboek gebruikt. Hierdoor komen de kinderen van groep 1 en 2 op een speelse manier in aanraking met talige activiteiten als rijmen, klanken uitluisteren in woorden, herkennen en benoemen van letters, enz. In de lees- schrijfhoek zijn extra materialen die de lees- en schrijfontwikkeling van kinderen stimuleren. De kinderen, die in groep 2 aan het aanvankelijk lezen toe zijn, krijgen de mogelijkheid aangeboden om zich hierin verder te ontwikkelen. Naast de map Fonemisch Bewustzijn wordt ook de map Gecijferd Bewustzijn als bronnenboek gebruikt. Hieruit worden rekenactiviteiten aangeboden op de 3 verschillende rekendomeinen, nl. getallen en getalbegrip, meten en meetkunde. Voor de bewegingsactiviteiten maken de kleuters gebruik van een ruime speelzaal. Bij mooi weer spelen de kleuters buiten op een veilig afgeschermd plein met groen. Er is allerlei buitenspelmateriaal en een grote zandbak. Tevens wordt er ruim aandacht aan de expressievakken besteed. 13

14 4.5 Basisvaardigheden Vanaf groep 3 worden de basisvaardigheden via methodes gestructureerd aangeleerd. Lezen: Voor het aanvankelijk lezen maken we gebruik van Veilig Leren Lezen (VLL), nieuwe versie. De methode werkt meteen met differentiatie, heeft een goede opbouw van de leerstof en wordt ondersteund door een uitgebreid software pakket. Er is veel oefenmateriaal voor de kinderen. Voor voortgezet technisch lezen hanteren we voor de groepen 4 t/m 8 Goed gelezen. Voor begrijpend lezen hanteren we vanaf groep 4 Tussen de regels, waarbij de kinderen leren een tekst volgens een vast stappenplan te analyseren en Nieuwsbegrip. Het is de bedoeling dat de kinderen dit ook gaan toepassen bij wereldoriëntatie en het maken van werkstukken. De methode sluit goed aan bij VLL. Leesverbeterplan & Rekenverbeterplan: Het basisproject lezen en rekenen is afgesloten. In het nieuwe schooljaar starten we met het verdiepen en verduurzamen van begrijpend lezen en rekenen. Dit project staat onder wetenschappelijke begeleiding en supervisie van Expertis. We gaan deelnemen aan het project Stap voor Stap Beter Begrijpend Lezen. Parallel aan het project wordt een onderzoek gedaan om na te gaan of het project er toe leidt dat de taal- en leesresultaten van de leerlingen in groep 7 en 8 worden verbeterd. Schrijven: De methode heet Pennenstreken en sluit aan bij VLL (Veilig Leren Lezen). De letters en woorden die de kinderen bij VLL leren, leren ze tegelijkertijd schrijven. Taal: Groep 3 begint met Veilig Leren Lezen, deze methode sluit aan bij Piramide. In zijn we gestart met een nieuwe methode, nl. Taal op Maat (taal & spelling). Wanneer het computerprogramma bij deze methode beschikbaar is, zullen we deze ook gaan gebruiken. Rekenen: Vanaf groep 3 werken we met Rekenrijk met leerkrachtgebonden en zelfstandig te maken lessen. Daarnaast biedt de methode een ondersteunend computerprogramma. In het schooljaar zullen we een nieuwe rekenmethode aanschaffen. 4.6 Vakken bij Wereldoriëntatie Er zijn drie methodes voor de groepen 3 t/m 8, die qua opbouw en inhoud goed op elkaar afgestemd zijn. Er zijn 25 lesweken waarin 5 thema s behandeld worden die afgesloten worden met een toets. En er is aanvullend materiaal, waar de leerkracht een keuze uit kan maken. De lessen kunnen ook zelfstandig gemaakt worden, zodat het goed past binnen ons Daltononderwijs. Aardrijkskunde: Meander Geschiedenis: Brandaan Natuur en Techniek: Naut 14

15 Verkeer: Voor de groepen 1 t/m 3 is er Rondje Verkeer. Groep 4 werkt uit Klaar? over! De groepen 5 en 6 maken gebruik van Op voeten en fietsen en de groepen 7 en 8 van de Jeugdverkeerskrant. Verder maakt groep 8 de Oefenexamens, doet mee aan het Landelijk Verkeersexamen en een Praktisch Verkeersexamen door de wijk. Geestelijke stromingen: Het Christendom, Hindoeïsme, Boeddhisme en de Islam worden in groep 7 & 8 behandeld. Engels: The Team is een moderne methode voor zowel groep 7 als 8. Expressie: Voor muziek hanteren we de methode Moet je doen! Muziek en voor tekenen en handvaardigheid Moet je doen! Beeldende vorming, Daarnaast voert groep 8 jaarlijks een musical op als afsluiting van de basisschoolperiode. Via het cultuuraanbod kunnen kinderen regelmatig kennismaken met resp. beeldende, muzikale, dansante en dramatische vorming. Tijdens het theater wordt regelmatig vertoond wat de kinderen kunnen op gebied van drama, muziek en dans. Ook in het komende schooljaar is de vrijdagmiddag onze creatieve middag. Groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8 werken daarbij samen. Met de hulp van ouders kan er op deze wijze een circuit gemaakt worden, zodat de kinderen van die beide groepen verschillende technieken aangeboden krijgen. Lichamelijke opvoeding: Alle groepen krijgen één keer les van de vakleerkracht en één keer les van de eigen leerkracht. 15

16 4.7 Verdere activiteiten van kinderen Kinderraad Uit groep 5 t/m 8 worden twee leerlingen gekozen die de belangen van de kinderen van onze school een jaar willen vertegenwoordigen. Er is elke zes weken na schooltijd overleg onder begeleiding van twee leerkrachten. De leden krijgen schriftelijk verslag van elk overleg. Zowel voor als na de vergadering overleggen de leden van de kinderraad met alle groepen. De kinderraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie, team, OGR en MR. Schoolkrant Een aantal leerkrachten en leerlingen, gekozen uit iedere groep 5 t/m 8, maakt vijf keer per jaar een schoolkrant. Ouders zorgen voor het drukken en nieten van de kranten. In het schooljaar komt er een nieuwe opzet voor de schoolkrant. We willen meer gaan werken met schoolkranten gekoppeld aan een project en daardoor meer informatie over onze school en de klassen geven. Sportraad Voor het organiseren van toernooien en andere sportactiviteiten op school is er een sportraad. Die bestaat uit twee leerkrachten en uit de groepen 5 t/m 8 twee leerlingen. 16

17 5 De zorg voor kinderen 5.1 Aanmelden Aanmelding gebeurt door de ouders. U maakt een afspraak voor een gesprek met de directie. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school, een rondleiding en de schoolgids. Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. In de maanden voorafgaand mag het 10 dagdelen komen wennen. U kunt met de leerkracht overleggen, welke dagen hiervoor het meest geschikt zijn. Kennismaken gebeurt niet in de maand voor de zomervakantie. Wanneer de belasting voor de 4-jarige te groot is, kan in overleg met de leerkracht een regeling worden getroffen voor vermindering van de schooltijd. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig en gelden de wettelijke regels voor leerplicht en verlof. Ook oudere kinderen van wie de ouders plaatsing op ODBS Het Stroink overwegen, kunnen een dagje komen kennismaken. 5.2 De gewichtenregeling Leerlingen in het basisonderwijs worden gewogen. Dit heeft niets met het gewicht van uw kind te maken, maar alles met de bekostiging vanuit het ministerie. Sommige kinderen krijgen een extra gewicht, omdat verwacht mag worden dat zij mogelijk wat meer aandacht en zorg nodig hebben bij het ontwikkelen van hun leercapaciteiten. Gewichten worden bepaald door de opleiding(en) van de ouder(s)/verzorger(s). Hoe hoger de opleiding hoe lager het leerlingengewicht. Scholen krijgen op basis van de gewichtenregeling financiële vergoedingen toegekend, waardoor extra personeel kan worden ingezet. 5.3 De zorg voor het jonge kind Wij streven ernaar de groepsgrootte in de kleutergroepen zo laag mogelijk te houden. Het is immers wenselijk om een accent te leggen bij de zorg voor jonge kinderen. In de Piramidemethode werken wij met tutoring (extra hulp aan leerlingen) om achterstanden bij kinderen aan te pakken. De begeleider bereidt de kinderen voor op de volgende les. We hebben op school een schakelklas. Een kleine groep kleuters (van Het Vastert, De Regenboog, Drakensteyn, De Bomansschool en Het Stroink) krijgt daar drie ochtenden per week, in een lokaal in ons gebouw, extra ondersteuning op het gebied van taal van Karin de Lange. De andere dagdelen zijn de kleuters in hun eigen groep. 17

18 5.4 Zorgbreedte ODBS Het Stroink beschikt over een leerlingvolgsysteem (LVS) van CITO en van DOTCOM. Door regelmatig te toetsen worden de vorderingen van kinderen geregistreerd. De behoefte aan extra hulp of begeleiding wordt daardoor op tijd gesignaleerd. Alle kinderen van de groep zitten in een groepsplan voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen dit groepsplan zijn 3 groepen: basis, verrijkt en intensief. Een groep kinderen krijgt de basisstof en de basisinstructie. De groep verrijkt kan iets meer aan en krijgt verkorte instructie en verrijkende leerstof. De groep intensief heeft verlengde instructie nodig, met concrete materialen en meer oefentijd. Daarnaast worden de toetsen van de diverse methodes gebruikt. De Intern Begeleider coördineert de zorg. Zij ziet erop toe dat de toetsen op tijd worden afgenomen, de groepsplannen worden bijgesteld en houdt regelmatig groepsbesprekingen met iedere leerkracht. De leerkracht houdt alle belangrijke gegevens van de leerkrachten bij in de groepsmap. Tot en met groep 5 krijgen alle leerlingen de leerstof van die groep aangeboden. Als blijkt dat een leerling na een capaciteitenonderzoek de leerstof t/m groep 8 niet zal kunnen halen, kan er vanaf groep 6 een individueel handelingsplan worden opgesteld. Daarin staat precies beschreven welke leerstof de leerling krijgt, wat hij/zij nodig heeft aan instructie, begeleiding en wordt er toegewerkt naar de verwachte uitstroom. Het opvoeden van kinderen kan soms moeilijk zijn. Veel ouders hebben vragen over het gedrag van hun kind, de omgang met hun kind of de ontwikkeling. Hierbij kan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) hulp bieden. Het biedt het gezin hulp en ondersteuning bij het opvoeden. Het contact met de SMD loopt via de intern begeleider. 5.5 Passend Onderwijs Informatie vanuit Stichting Samenwerkingsverband SWV Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: Reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; Scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek indien er sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind); Scholen en gemeenten / jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; Er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat er meer in de eigen regio kunnen regelen. Samenwerkingsverband en subregio De school van uw kind maakt deel uit van het schoolbestuur Consent. Alle schoolbesturen in de gemeenten Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Haaksbergen, Borne, Dinkelland en Losser zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) PO. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in drie subregio s; Enschede, Plein Midden Twente (Hengelo, Borne, Haaksbergen, Hof van Twente) en Noord Oost Twente (Oldenzaal, Losser en Dinkelland). De scholen van Consent vallen onder de subregio Enschede De besturen in iedere subregio werken nauw samen met de andere schoolbesturen uit de regio om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen. 18

19 Onderwijs, passend bij iedere leerling Alle scholen binnen het SWV hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben scholen beschreven in hun schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze. Is de school handelingsverlegen, met andere woorden kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan wordt er allereerst binnen het bestuur of in de subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Nader onderzoek kan ook één van de adviezen zijn. In dit traject wordt er te allen tijde nauw samengewerkt met de ouders. Mochten extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op die school niet langer begeleid kan worden, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn. Speciaal (basis)onderwijs Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs (*) moet de school, samen met u als ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Toelating van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt u op de website van het samenwerkingsverband of via de school. (*) Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is. Meer informatie voor ouders Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. Het samenwerkingsverband PO heeft een eigen website: Op (website van ministerie OCW) en op kunnen ouders / verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Tot slot heeft iedere school een eigen interne begeleider (ib er). Deze onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school. Passend Onderwijs is: Het streven naar en in stand houden van een ondersteuningsstructuur, waarbij elke leerling de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft om zo thuisnabij mogelijk een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. In de nieuwe zorgstructuur wordt hierin voorzien door een vast team van begeleiders: SPOE gaat werken met basisondersteuning en extra ondersteuning. Basisondersteuning met het basisteam en extra ondersteuning met het breedteteam. Het accent zal vooral komen te liggen op het basisteam. (85% van alle leerlingen) Het basisteam zal bestaan uit collegiaal-consulent en coach passend onderwijs. Ze richten zich primair op de basisondersteuning en dan m.n. hoe kunnen we leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften passend onderwijs blijven bieden in het "groen" (85% van de leerlingen). Er worden bouwsteenformulieren gebruikt, waarin in kleine stapjes wordt beschreven wat de leerling gaat leren en wat hij daarvoor nodig heeft. 19

20 Het breedteteam bestaat uit orthopedagoog en collegiaal-consulent. Bespreking in het breedteteam is alleen mogelijk met bouwsteen 3. Een beperkt aantal leerlingen kan worden besproken. De orthopedagoog bepaalt of andere deskundigen betrokken worden. De ouders kunnen deelnemen aan het overleg. Het breedteteam kan adviseren om een arrangement aan te vragen. Via ons nieuwe samenwerkingsverband (swv2302). Een arrangement kan zijn een intern arrangement, een maatwerkarrangement of een extern arrangement, verwijzing naar sbo of so. Een arrangement is altijd gekoppeld aan een IHOP( een individueel handelingsplan op ontwikkelingsperspectief). We volgen hierbij de richtlijnen van de inspectie. 20

21 De Basis Ondersteuning 1. Het Basis Team Deelnemers De directeur als voorzitter van het Basis Team, de onderwijskundig begeleider, de collegiaal consulent en op aanvraag de coach passend onderwijs. Inhoud In het Basis Team gaat het om de kwaliteit van lesgeven in de groep en in school. Het opbrengstgericht en handelingsgericht werken staat centraal: alle opbrengsten worden geanalyseerd en zijn een start voor het maken van verbeterplannen op school- en groepsniveau. De bevindingen van het Basis Team worden ook in een teamvergadering besproken met de leerkrachten. De analyses vanuit de teamvergadering worden ook meegenomen in de verbeterplannen. Als er zorgen zijn over bepaalde leerlingen dan worden ze besproken in het Breedte Team. Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd aan ouders. Naast deze bespreking in het Basis Team vinden er meer besprekingen plaats die vallen onder de Basis Zorg. De Leerlingbespreking Deelnemers De onderwijskundig begeleider en de groepsleerkracht. Inhoud Het bespreken en analyseren van vorderingen van de leerlingen op het gebied van de sociaalemotionele ontwikkeling en m.b.t. de didactische ontwikkeling. Deze bespreking vindt plaats met leerkracht en de onderwijskundig begeleider. Alle leerlingen worden door de groepsleerkracht ingebracht middels bespreekformulieren. N.a.v. de toets resultaten bekijken en analyseren ze samen de vorderingen van elke leerling op het gebied van Taal, Lezen en Rekenen. In deze bespreking wordt bovendien gekeken naar de sociaal emotionele ontwikkeling. Vanuit deze bespreking kunnen acties voortkomen, zoals observaties, klassenconsultaties, nader didactisch onderzoek, video trajecten etc. Vanuit de leerlingbespreking kan een leerling worden doorverwezen naar het Breedte Team. Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd aan ouders. De groepsbesprekingen Deelnemers Onderwijskundige begeleider en groepsleerkracht Inhoud De groep wordt door de groepsleerkracht ingebracht middels bespreekformulieren. Er wordt besproken hoe de leerkracht het onderwijs binnen zijn groep vormgeeft op didactisch en pedagogisch gebied. Daarnaast worden de groepsresultaten geanalyseerd en omgezet in acties voor zowel de leerkracht als de leerlingen. Naar aanleiding van deze besprekingen worden onder verantwoordelijkheid van de onderwijskundig begeleider handelingsplannen gemaakt voor Taal, Lezen, Rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling. Waar nodig worden naast de vaste klassenconsultaties extra consultaties gepland. 2. De Breedte Zorg Het Breedte Team Deelnemers De onderwijskundige begeleider, de orthopedagoog, de leerkracht passend onderwijs en de groepsleerkracht. Inhoud In het Breedte Team worden leerlingen besproken die vanuit het Basis Team worden ingebracht en waarvoor ouders toestemming hebben gegeven. Het zijn leerlingen met een specifieke 21

22 onderwijs en/of ondersteuningsbehoefte. Vanuit deze bespreking kunnen acties voortkomen, zoals observaties, nader didactisch onderzoek, psychologisch onderzoek, video trajecten etc. Deze acties worden altijd met ouders besproken. Indien nodig wordt het Breedte Team een Zorgteam. Het doel is dan om tot een meer sluitend jeugdbeleid te komen door aanvullende psychosociale dienstverlening. Bij aanhoudende zorg kunnen leerlingen aangemeld worden bij de commissie van arrangementen (zie ook het schema). Hiervoor wordt altijd toestemming gevraagd aan de ouders. 3. Commissie van arrangementen: Maatwerktraject en Diepteteam Speciaal onderwijs Speciaal basisonderwijs Vanuit het breedteteam kan een leerling worden verwezen naar de commissie van arrangementen (zie schema) Deze bestaat uit orthopedagogen van het SPOE. Zij adviseren over: aanvraag van een intern arrangement / maatwerkarrangement of extern arrangement / sbo of so herindicatie van leerlingen speciaal onderwijs Specifieke leerling kenmerken spelen veelal een belangrijke rol. Leerlingen die worden besproken kunnen een maatarrangement op leerlingniveau volgen, of naar het SBO of SO verwezen worden. In dit traject spelen ouders een prominente rol. 22

23 5.6 PBS PBS is een geïntegreerde, schoolbrede en preventieve aanpak, gericht op alle leerlingen. Doel is een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Om dit te bereiken maakt PBS gebruik van interventies en strategieën, gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag (dus veel complimentjes geven). Voor verreweg de meeste leerlingen is dit de basis om zich goed te kunnen richten op de lesstof en goede vorderingen te maken. Uit onderzoek is gebleken dat het voor alle leerlingen leidt tot meer effectieve leertijd, een grotere taakgerichtheid, minder verstoringen in de klas en betere leerprestaties. De ouders zijn partners in het uitleggen, aanleren en bekrachtigen van het gewenste gedrag. In de kalender van deze schoolgids kunt u zien wanneer er studiedagen voor het team zijn. 5.7 Pittige Plustorens Tot nu toe hebben we ons naast de basisondersteuning vooral gericht op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben (de IV en V leerlingen). Daarnaast zijn er ook leerlingen die méér kunnen en wat extra uitdaging nodig hebben (de I en I+ leerlingen). Daarvoor zijn de Pittige Plustorens (een kast met materialen en lesmapjes) aangeschaft. Hierin zitten verrijkingsprojecten voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen,vanaf groep 5. De onderwerpen variëren van taal tot techniek, van kunst tot organisatie. Het zijn aantrekkelijke complexe activiteiten. De kinderen werken zelfstandig en projectmatig, alleen of in kleine groepjes. De projecten stimuleren de creativiteit, de motivatie en het denken in verschillende richtingen. We maken al structureel gebruik van materialen voor (meer) begaafde leerlingen, zoals b.v. Rekentijgers. Ook zijn er materialen op het gebied van taal, cultuur en geschiedenis aanwezig. 5.8 SCOL We gebruiken de SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst). Dit is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. De SCOL wordt ondersteund door de methode Kinderen en hun sociale talenten. Hierin zitten voor groep 1 t/m 8 lessen op alle onderdelen die ook in de vragenlijsten voorkomen. Met de SCOL-scores brengen we 2 keer per schooljaar in kaart hoe onze kinderen zich op sociaal gebied redden. Daarom gebruiken we de SCOL om: de ontwikkeling van sociale competenties op klassen- of op schoolniveau planmatig aan te pakken met de uitkomsten van de SCOL-scores ons onderwijs inhoudelijk vorm te geven leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben, snel op het spoor te komen 23

24 5.9 De G.G.D Tijdens de schoolperiode wordt uw kind een aantal keren onderzocht door medewerkers van de afdelingen jeugdgezondheidszorg.. Deze onderzoeken zijn een vervolg op onderzoeken van het consultatiebureau. Er wordt gekeken naar de groei en ontwikkeling van kinderen. Wanneer er iets niet goed gaat in de ontwikkeling van uw kind, dan kan vroegtijdig actie worden ondernomen. Dat kunnen b.v. groeiproblemen zijn, of dat het kind moeite heeft met verstaanbaar praten. Deze en andere onderwerpen kunnen tijdens het bezoek aan logopedist, arts, assistente of jeugdverpleegkundige aan bod komen. Alle onderzoeken vinden plaats op vrijwillige basis. U wordt vooraf geïnformeerd wanneer een onderzoek plaats vindt. Het onderzoek: Groep 1 - screenen van het gezichtsvermogen en het gehoor door de schoolverpleegkundige. Groep 2 - uitgebreid geneeskundig onderzoek door de schoolarts en de assistente. De ouders zijn hierbij aanwezig. Groep 7 - sommige kinderen worden gezien door de schoolverpleegkundige. Vooraf wordt een vragenlijst ingevuld door de ouders Jeugdtandverzorging Elk half jaar wordt de school bezocht door de bus van de Jeugdtandverzorging. Deze biedt volledige tandheelkundige hulp. Desgewenst krijgen de kinderen die deelnemen vanaf groep 3 elk halfjaar een fluorbehandeling. De ouders kunnen samen met hun kind aanwezig zijn bij de behandeling. Voor deelname kunt u een inschrijfformulier, op school verkrijgbaar, invullen. Jeugdtandverzorging, Afspraken Etiketteren Het komt regelmatig voor dat laarzen, jassen of tassen kwijt zijn. Veel verdriet wordt voorkomen als u de naam van uw kind in de spullen zet. Denk hierbij ook aan gymkleding. Alle kinderen krijgen een gymtas van school. Aan het eind van de week kunt u de kleding uit de tas meenemen om thuis te wassen. De tas moet op school blijven. Eten en drinken Voor in de eerste pauze hebben we graag dat de kinderen één keer fruit en één beker drinken meenemen. Voor in de tweede pauze mogen ze brood en drinken meenemen. Wij vragen u om iets gezonds mee te geven; dus geen snack, prik, enz. Speelgoedochtend of -middag Iedere laatste vrijdag voor een vakantie is er speelgoedochtend of -middag voor alle groepen. De kinderen mogen alleen speelgoed mee naar school nemen, waar ze samen mee kunnen spelen. De rest van het jaar mag er in principe geen speelgoed worden meegenomen. 24

25 5.12 Huiswerk Vanaf groep 4 krijgen de kinderen iedere week huiswerk mee voor spelling en taal. Als het nodig is, krijgen kinderen incidenteel huiswerk mee voor bijv. tafels en rekenen. Vanaf groep 6 krijgen leerlingen ook samenvattingen mee om een proefwerk van aardrijkskunde, natuur/techniek of geschiedenis te leren. De proefwerken worden weliswaar op school besproken en geoefend, maar moeten thuis nog vaker worden doorgenomen. We zijn er absoluut geen voorstander van om kinderen te overladen met huiswerk, maar om de stap naar het voortgezet onderwijs gemakkelijker te maken vinden we het wel belangrijk om kinderen alvast te laten wennen aan huiswerk Advisering voortgezet onderwijs In groep 6 is de afname van de NSCCT (een klassikale intelligentietoets) en de SAQI ( een toets waarin het kind aangeeft hoe het zelf aankijkt tegen zijn/haar motivatie, tevredenheid en zelfvertrouwen). Hieruit komt, samen met de CITO t/m Eind groep 6, een eerste voorzichtige leerpotentieel uit: Wat zouden op dit moment de mogelijkheden voor het kind kunnen zijn. Dit wordt met ouders en kind besproken. Wat wil het kind zelf, wat wil het nog leren, wat heeft het hiervoor nodig, wat betekent dit voor de leerkracht en de ouders? Hierin kan nog van alles veranderen. Na elke CITO-ronde worden de resultaten met kind en ouders besproken. De ouders krijgen, samen met hun kind, aan het eind van groep 7 een indicatie van het niveau. In groep 8 geeft de leerkracht, ondersteund door de intern begeleider (IB-er), een voorlopig advies. Na de CITO M8 toetsen van januari en februari wordt het onderwijskundig rapport door leerkracht en IB-er ingevuld en meegegeven. Vervolgens wordt op school met ouders en kind het advies besproken. Het leerlingvolgsysteem (LOVS), de rapporten en de leerling-administratie (DOTCOM) geven een breed beeld van het leerrendement van een kind. Bij de vaststelling van dit advies speelt de ontwikkeling van de leerling gedurende de 8 jaar die het kind op de basisschool zit, een grote rol. Dit schooljaar zal de afname van de CITO eindtoets niet in februari, maar in april zijn. Het advies staat dan al vast BHV & ontruimingsplan BHV De gediplomeerde bedrijfshulpverleners (BHV) zijn in staat om EHBO te verlenen en hulp te bieden bij andere ongelukken die op school kunnen gebeuren. Daarnaast zijn er meerdere collega s die het EHBO-diploma hebben. Zij worden jaarlijks bijgeschoold. Ontruiming ODBS Het Stroink beschikt over een ontruimingsplan voor het geval zich brand of een andere calamiteit voordoet. Het ontruimingsplan wordt jaarlijks aangepast en 2 keer per jaar geoefend. 25

26 5.15 Schoolverzekering voor leerlingen Onze school heeft een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. De school zorgt zodoende dat de kinderen tijdens de schooluren en de weg van of naar school verzekerd zijn. Leerkrachten en ouders die meegaan op excursies en schoolreizen zijn meeverzekerd. De verzekerde bedragen zijn: 500,00 bij overlijden ,00 bij blijvende invaliditeit 100,00 per element voor tandheelkundige behandeling 1.000,00 voor geneeskundige behandeling en verpleging (aanvulling op de verzekering) 5.16 Wettelijke aansprakelijkheid Consent heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan eigendommen van leerlingen door leerkrachten of hulpouders is hiermee gedekt. Als een leerling schade toebrengt aan een andere leerling, een leerkracht, het schoolgebouw met toebehoren of de schoolinventaris, dan zijn de ouders/verzorgers daarvoor aansprakelijk Protocol geweld op school Ook in Enschede krijgen we steeds meer te maken met geweld. Daarom is een protocol opgesteld voor alle scholen van het primair onderwijs binnen de gemeente. Dit protocol heet: Agressie en geweld tussen ouders en school en ligt ter inzage op school. Hierin is opgenomen hoe wordt omgegaan met geweld zoals is beschreven: geweld ouders naar medewerkers in de school geweld van medewerkers van school naar ouders geweld tussen ouders onderling geweld tussen ouders en kinderen Geweld tussen kinderen onderling wordt, indien nodig, op school door de leerkracht opgelost en staat dus niet in het protocol De klachtenprocedure Met deze regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee zowel het belang van de betrokkene wordt gediend als dat van de school. Klachten kunnen gaan over seksuele intimidatie, geweld, agressief gedrag of pesten. Veruit de meeste klachten zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolleiding op een juiste manier worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Contactpersonen: Stephanie van Geene Evelien Wijfjes school Gemeentelijk (extern) vertrouwenspersoon: Mona Stuivenberg

27 5.19 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Deze meldcode voor het basisonderwijs is gebaseerd op de basismeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, januari 2012 en ontwikkeld in samenwerking met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland en GGD Hollands Midden. Elke school is verplicht om een meldcode te hebben en deze te gebruiken. In de meldcode staat een stappenplan beschreven voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling is: Stap 1: In kaart brengen van signalen Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Stap 3: Gesprek met de ouders Stap 4: De aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling afwegen Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden Stap 5a: Hulp organiseren en effecten volgen Stap 5b: Melden en bespreken met de ouder ODBS Het Stroink heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in het scheppen van randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat. Aandachtsfunctionaris voor de meldcode is Marianne Drent, Intern begeleider 5.20 Film opnamen Gedurende het schooljaar zal het, in toenemende mate, voorkomen dat er in de groepen gefilmd gaat worden. Het kan dus zo zijn dat uw kind op de opnamen komt te staan. De fragmenten zijn bestemd voor intern gebruik en dienen als ondersteunend middel voor de verdere professionalisering van de leerkrachten of leerkrachten in opleiding. Mocht u onoverkomelijke bezwaren hebben tegen het gebruik van dit middel, verzoeken we u dit schriftelijk bij de directeur kenbaar te maken. 27

28 28

29 6 De samenstelling van het team 6.1 De leerkrachten De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep, soms samen met een collega, als een leerkracht parttime werkt of nog andere taken binnen de school heeft. Wij proberen om niet meer dan twee leerkrachten voor een groep te plaatsen. Deze leerkrachten vervangen elkaar, indien mogelijk, bij ziekte. Lukt dit niet, dan wordt er een beroep gedaan op de vervangingslijst van Personeelsvoorziening Twente. Elke leerkracht is in het bezit van een Daltondiploma. Daarnaast is er ieder jaar scholing op teamniveau of op eigen initiatief. 6.2 De onderwijsassistente De onderwijsassistente, Patricia, ondersteunt de leerkrachten. 6.3 Andere taken leerkrachten: Een aantal leerkrachten heeft een specifieke taak binnen de school: De Informatie en Communicatiedeskundige (ICT-er) De Intern Begeleider (IB-er) De Bouwcoördinator (BC-er) De Daltoncoördinator De Rekencoördinator De Piramidecoördinator De Cultuurcoördinator De Taalcoördinator Intern Stagebegeleider (ISB) Vakleerkracht gymnastiek. 6.4 De schoolleiding De leiding van de school berust bij de directeur. Zij is geheel vrijgesteld van lesgeven. 6.5 De stagiaires ODBS Het Stroink biedt jaarlijks stageplekken aan stagiaires van o.a. het Conservatorium en van de Edith Stein PABO. Dit kan ook een 4 e jaars PABO student zijn: Leraar In Opleiding (LIO). Een LIO-er heeft twee dagen zelfstandig de groep. Daarnaast heeft de school stagiaires van het ROC, die de opleiding tot onderwijsassistent volgen en stagiaires van het VMBO. Zij ondersteunen de leerkrachten in de groep. En incidenteel een stagiaire voor ICT of administratie. 29

30 6.6 PSZ De Kabouters In het kort In peuterspeelzaal De Kabouters staat het kind centraal. Uw peuter krijgt de mogelijkheid zich zo goed mogelijk te ontwikkelen op het gebied van spel, taal, het omgaan met emoties en de motorische ontwikkeling. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat peuters samen leren spelen en delen. De buitenspeelplaats van de peuterspeelzaal is groot en omringd door een hek. Dat biedt voldoende ruimte om te fietsen, te schommelen, te klimmen, te glijden en te spelen in de zandbak. Bijzondere activiteiten die jaarlijks terugkomen zijn o.a. - carnaval - paaseieren zoeken in het bos - naar de voorstelling in de bibliotheek - met de huifkar naar de kinderboerderij - wandelen in het herfstbos - sinterklaasfeest - kerstdiner/ buffet gemaakt door ouders De peuterspeelzaal werkt met thema s volgens de piramide methode. Elke 3 weken is er een nieuw thema zoals: - eten en drinken - kleding dat wil ik aan - mensen ( hoe zie ik eruit) Het doel is de woordenschat van de peuters te vergroten. Hierbij worden de woorden en activiteiten aangepast aan het thema. Samen met de basisschool hebben we een aantal keren per jaar overleg om zoveel mogelijk dezelfde thema s tegelijk te draaien. VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) Naast de basisgroepen bestaat de mogelijkheid om 2 extra dagdelen VVE te volgen. Peuters die hiervoor in aanmerking komen hebben een verwijzing nodig van JGZ (consultatiebureau). Uitgangspunt van de VVE is dat peuters extra gestimuleerd worden in hun taalontwikkeling. Met de Piramide methode wordt spelenderwijs de woordenschat van de peuters vergroot. Daarnaast wordt met de basisscholen samengewerkt om de doorgaande ontwikkelingslijn te garanderen. Er is veel aandacht voor het contact met ouders/verzorgers, zij worden uitgenodigd mee te doen aan allerlei activiteiten. Openingstijden Basisgroepen Maandagmiddag uur Donderdagmorgen uur Dinsdagmorgen Donderdagmiddag Dinsdagmiddag Vrijdagmorgen VVE groepen Maandagmorgen Woensdagmiddag Woensdagmorgen Vrijdagmiddag uur uur uur uur uur uur uur uur 30

31 In de schoolvakanties is de peuterspeelzaal gesloten. Manager van de peuterspeelzaal is: Hanne Marie Gouma, De leidsters zijn: Marleen Brusse, Hanna Jajan en Terry Rempkens. Dagindeling Globaal ziet de indeling van een dagdeel er als volgt uit: bij binnenkomst is er gelegenheid voor contacten tussen kind, ouders en leidsters daarna is het tijd om afscheid nemen lekker vrij spel aanbod van een creatieve activiteit aansluitend op jaargetijde, thema, feest gezamenlijk in de kring drinken en eten, gecombineerd met zingen, bewegingsspelletjes, een prentenboek bekijken/voorlezen. Deze kring is tevens het moment voor aandacht aan de jarigen of andere gebeurtenissen vrij spel, binnen of op de mooie buitenspeelplaats de kinderen worden opgehaald waarbij gelegenheid is voor contacten tussen ouders en leiding Groepsgrootte Op de peuterspeelzalen wordt gewerkt met een maximale groepsgrootte. Dit zijn 14 kinderen. Personeel Op elke groep wordt gewerkt met een team van vaste leidsters. Er zijn altijd 2 leidsters aanwezig. Als een leidster ziek is wordt een invalster ingezet. De leidsters zijn minimaal MBO-3 geschoold. De leidsters op de VVE groepen zijn getraind in het werken met de VVE methode Piramide. Ook hebben alle leidsters een geldig EHBO diploma. Stagiaires werken boventallig. De Kijkdoos (waar de Kabouters een onderdeel van is) geeft stagiaires graag de kans om ervaring op te doen in de peuterspeelzalen. We zien dit als een win-win situatie: de stagiaires worden goed opgeleid, en op de peuterspeelzaal zijn regelmatig extra handen op de groep aanwezig. Leidsters en stagiaires zijn in het bezit van een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag). GGD Jaarlijks wordt op elke zaal een Risico Inventarisatie gedaan, op het gebied van Veiligheid en op het gebied van Gezondheid. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd. Dit wordt gecontroleerd door de GGD. De rapportage van de GGD ligt voor de ouders ter inzage op de zaal. Plaatsingsvoorwaarden en aanmelden Kinderen worden geplaatst vanaf twee jaar als er plaats is. Vanaf één jaar kunt u uw kind opgeven bij peuterspeelzaal de kabouters. Adres: Het Stroink GT Enschede Telefoon: Mail: E- mailadres: 31

32 7 De ouders 7.1 Inleiding Ouders vertrouwen hun kind(eren) een groot deel van de dag toe aan de leerkrachten van onze school. Het spreekt voor zich dat ze goed op de hoogte willen blijven van de ontwikkeling van hun kind. ODBS Het Stroink betrekt de ouders op velerlei manieren. Ouders helpen mee bij activiteiten op school, rijden en begeleiden kinderen bij excursies, helpen bij de feesten of de jaarafsluiting. Verder zijn er klassenouders en biebouders actief. Tevens zijn ouders actief in de oudergeledingenraad (OGR) en de medezeggenschapsraad (MR). 7.2 Informatie Voor algemene informatie over het basisonderwijs verwijzen we naar de Onderwijsgids, uitgegeven door het ministerie van Onderwijs. Deze gids wordt jaarlijks aan het oudste kind meegegeven. Jaarlijks ontvangt u onze Schoolgids. Deze staat ook op de website. Achterin vindt u de opgavenformulieren voor ouderhulp en overblijf. Vrijdags verschijnen de weekbrief en de kinderweekbrief, met actuele informatie over de afgelopen en komende week. Deze staan eveneens op de website van de school. Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieavond gehouden. Deze gaat specifiek over het onderwijs in de verschillende groepen. Verder zijn er twee openhuisavonden, waarop u samen met uw kind kunt kijken naar het schoolwerk van uw kind. Tevens is er ieder jaar een open dag voor alle belangstellenden. Daarnaast zijn er natuurlijk de rapporten en de rapportbesprekingen. Het jaarverslag van de OGR en MR ligt ieder jaar ter inzage op school. Drie keer per jaar verschijnt er een schoolkrant, grotendeels door kinderen gemaakt. Ook OGR, MR en directie zorgen regelmatig voor een stukje. De leerkrachten zijn dagelijks na schooltijd te spreken. We stellen het op prijs als u even een afspraak maakt. 32

33 7.3 De medezeggenschapsraad (MR) De MR houdt zich bezig met belangrijke aangelegenheden die het onderwijs aan uw kinderen betreffen. De MR van ODBS Het Stroink bestaat uit 5 ouders en 5 leerkrachten. Soms heeft de directie de instemming van de MR nodig; voor andere zaken een advies. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden aangekondigd in de weekbrief. De MR heeft een adviseur vanuit de directie. 7.4 Namen van MR- leden Anita Ros Marlies Goris Robin van der Horst Khalid Abdi Sikkander Siddique Gabriëlle van Bunnik Yvonne Bijsterbosch Marianne Drent Anita Mars Tonnie Pothoven ouder ouder ouder ouder ouder leerkracht leerkracht leerkracht leerkracht directie 7.5 De oudergeledingenraad (OGR) De OGR heeft als taak: het bevorderen van de bloei van de school, ouders bij activiteiten betrekken, helpen bij het organiseren van feesten, het beheren van het schoolfonds en belangen van de ouders behartigen bij directie en MR. De OGR is toegankelijk voor iedereen. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de weekbrief. 7.6 Namen van OGR-leden Rudy Dragt Ingrid Dragt Maureen Hoekema Daniëlle van der Horst Geke van Triest Dzanella Kadic Aziza Afkhami Kelyddar Chantal Klein Gunnewiek Angelo Luchi Ellen Neef ouder / voorzitter ouder ouder ouder ouder ouder ouder ouder leerkracht leerkracht 33

34 7.7 Ouderbijdrage Wij vragen van ouders een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van 30,- voor de bekostiging van activiteiten voor de kinderen op school. Van dit geld bekostigen wij: festiviteiten zoals het kerstfeest, Pasen, een multicultureel feest, de afscheidsavond van de leerlingen van groep 8 en andere vieringen. sinterklaasfeest: De bijdrage voor het Sinterklaasfeest is verplicht. Indien nodig vragen wij apart een bijdrage van 6,-. Hiervan worden o.a. cadeautjes, het Winterbal en de traktaties betaald. een jaarlijkse bijdrage voor het gezellig maken van het lokaal. koffie en thee voor meewerkende ouders. de verzekering van de kinderen tijdens schooltijd en de schoolreis. De ouderbijdrage is ondergebracht in een Stichting, die door de penningmeester van deze stichting wordt beheerd. (zie ook punt 8.1) Dankzij uw bijdrage kunnen wij van elke festiviteit een feest maken: wij hebben uw bijdrage daarvoor echt nodig! 7.8 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De GMR bestaat uit ouders en leerkrachten uit de MR-en van scholen, aangesloten bij Consent. Onze school wordt vertegenwoordigd door Anita Borgerink en wisselend een leerkracht. 7.9 Oud papier De gemeente Enschede stelt een vuilniswagen met chauffeur beschikbaar aan scholen om met ouders en leerkrachten oud papier in de wijk op te halen. Op kunt u opzoeken wanneer er papier in uw wijk wordt opgehaald. U kunt zich opgeven om samen met andere ouders van de groep van uw kind papier op te halen. Maar ook als u altijd wilt helpen. In de weekbrief kunt u zien wanneer onze school aan de beurt is. De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan de kinderen van onze school. 34

35 8 Andere schoolse activiteiten 8.1 Schoolreizen De leerlingen gaan jaarlijks op schoolreis. Groep 1 en 2 samen één dag, groep 3 en 4 samen één dag, groep 5 twee dagen, groep 6 drie dagen. Groep 7 en 8 gaan samen het ene jaar, als het kan, drie dagen kamperen en het andere jaar 4 dagen naar Vlieland. De schoolreizen vinden meestal plaats in de laatste maanden van het schooljaar. Om de kosten te spreiden, is er een spaarsysteem ingevoerd. Dit systeem willen we handhaven, maar op een wat meer efficiënte manier. Vanaf het schooljaar kan er alleen nog via de bank betaald. De schoolreisboekje zijn afgeschaft. Het bedrag blijft gelijk: 10 x 4,- voor de schoolreizen 10 x 3,- voor de ouderbijdrage Samen is dit 70,- per kind per schooljaar. Dit bedrag kan in één keer worden overgemaakt of in 3 termijnen. De eerste termijn van 30,- moet worden voldaan in oktober, de tweede en derde termijn van allebei 20,- in januari en april. Het schoolreisgeld en het schoolfondsgeld zijn ondergebracht in een stichting en worden beheerd door de OGR. U kunt het bedrag storten op rekeningnummer: NL46RABO Stichting tot beheer oudergelden Stroink, inzake schoolreizen. S.v.p. onder vermelding van de naam van het kind en de groep waar het in zit. Het totaalbedrag voor de schoolreis van uw kind moet betaald zijn vóór 1 mei. In principe is ieder kind verplicht mee te gaan op schoolreis. Kan een kind door omstandigheden toch niet mee, dan krijgt het vervangende onderwijsactiviteiten. Het kind gaat dan met zelfstandig te maken werk naar een andere groep. 8.2 Sporttoernooien We nemen deel aan allerlei, door de afdeling sportzaken georganiseerde, toernooien. De kinderen doen mee op vrijwillige basis. Voorafgaand aan een toernooi wordt er in de gymles aandacht besteed aan de sport van het toernooi. Zo maken alle kinderen kennis met een bepaalde tak van sport, óók als ze zelf niet met het toernooi meedoen. Verder kunnen de kinderen in april meedoen aan de Kidsrun. Kinderen uit de bovenbouw kunnen onder begeleiding van een leerkracht, via de Sportraad, zelf een sporttoernooi organiseren. 8.3 Bibliotheek In het wijkcentrum Het Stroinkshuis is een bibliotheek gevestigd voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Vanuit de Bibliotheek Enschede is hier een uitgebreide boekencollectie geplaatst, die is aangevuld met de bruikbare boeken uit onze schoolcollectie. De kinderen van groep 1 t/m 8 mogen, één keer per 2 weken op dinsdag onder schooltijd en in klassenverband, een boek kiezen. Dit boek mag twee weken geleend worden en daarna nog twee weken verlengd worden, Na 4 weken moet 35

36 het boek terug naar de bieb. Bij verlies of beschadiging van het boek wordt een vergoeding van 10 euro gevraagd. Op woensdagmiddag is de bieb in het Stroinkshuis voor alle kinderen uit de wijk geopend. Lenen kan dan alleen met pasje van de bibliotheek Enschede. 8.4 Kinderboekenweek De Kinderboekenweek van 2014 wordt gehouden van 1 t/m 12 oktober Het thema is dit jaar "Feest, 60 hoeraatjes voor de kinderboekenweek". In alle groepen zijn boeken die betrekking hebben op het thema. Er worden activiteiten rondom het thema georganiseerd en de Kinderboekenweek wordt afgesloten met een tentoonstelling op de openhuisavond. 8.5 Excursies Regelmatig zijn er excursies onder schooltijd. Ook maken we gebruik van de diensten van Natuureducatie Enschede, de GGD, de stichting Concordia Kunst & Cultuur en de Musea in Enschede. Verder van aanbiedingen die andere instellingen ons gedurende het schooljaar doen. De school heeft een cultuurcoördinator en krijgt subsidie voor culturele activiteiten. 8.6 Integraal Kindcentrum Stroinkslanden Zuid (IKC). Een IKC is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich maximaal kunnen ontwikkelen. Er is oog voor de talenten van het kind en het voorkomen van achterstanden. Het IKC komt tegemoet aan wensen van ouders om de overgangen van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en school beter te regelen. Van de partijen is de zorgstructuur op elkaar aangepast. ODBS Het Stroink, basisschool De Regenboog en kinderopvang De Kijkdoos (nu ook de peuteropvang de Kabouters ) vormen sinds 28 juni 2013 samen IKC Stroinkslanden Zuid. Er is een goede samenwerking tussen de partners en veel overleg. Er wordt hard gewerkt om de doelstellingen van het IKC Stroinkslanden Zuid waar te maken. 36

37 9 De ontwikkeling van het onderwijs 9.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs Als school zullen we steeds weer moeten inspelen op de veranderende maatschappij. Dat betekent dat de methodes daar ook op moeten worden aangepast. We werken aan sociaal emotionele ontwikkeling (SEO). Daarin passen ook de kleine kring en vraag en compliment, waarin kinderen met elkaar de dag evalueren en werken aan een positieve houding. We gaan door met coöperatief leren, het Leesverbeterplan en het Rekenverbeterplan. We gaan beginnen aan ons derde jaar van training voor PBS (Positive Behavior Support). Het gebruik van de computer wordt uitgebreid. Niet alleen bij de methodes, maar ook als een hulpmiddel bij het zoeken naar informatie. De leerlingen krijgen computerles, zodat ze in staat zijn zelfstandig een werkstuk of Powerpoint op de computer te maken. In alle lokalen zijn digitale schoolborden in gebruik. 9.2 Nascholing leerkrachten Jaarlijks is er een aantal studiedagen, waarop het team van ODBS Het Stroink scholing volgt. Daarnaast volgt een aantal leerkrachten de EHBO- en de BHV-cursus. Voor het volgen van een individuele cursus kunnen we putten uit verschillende bronnen. (de Hogeschool, Seminarie Orthopedagogiek, Expertis en CPS). 9.3 Actiepunten enquête KMPO (Kwaliteits Meter Primair Onderwijs) Er heeft in 2013 een kwaliteitsonderzoek plaats gevonden onder personeel, ouders (d.m.v. een ouderenquête) en leerlingen. De scores: Het personeel geeft een 8.3, de ouders geven een 8.1 en de leerlingen geven een 8.4. Uit dit onderzoek zijn actiepunten naar voren gekomen die zijn opgenomen in het Schoolplan

38 Actiepunten in plan van aanpak zijn: - Meer differentiatie in het keuzewerk binnen de taak. - Uitbreiding coöperatieve werkvormen. - Keuzekasten en uitbreiding keuze materiaal - Meer tegemoet komen aan de verschillen in leerstijlen tussen leerlingen. Personeel - de leer en hulpmiddelen - ICT Ouders - veiligheid om de school - ouderbetrokkenheid Leerlingen - ICT - sociale omgang 9.4 Contacten met andere scholen en instellingen Sinds enkele jaren kennen we in onze wijk het wijkplatform. In dit platform hebben o.a. scholen uit onze wijk en de peuterspeelzaal zitting. Gezamenlijk doel is om achterstandssituaties waarin sommige kinderen opgroeien te bestrijden en daarnaast voor ieder kind een zo optimale omgeving in te richten. Daartoe krijgen gemeenten geld van de overheid. Van dit geld is Piramide ingevoerd. De buurtscholen hebben periodiek contact met elkaar. Via SPOE (=Steunpunt Onderwijs Enschede) is er contact met het speciaal onderwijs in Enschede. De directeuren van het Openbaar Onderwijs Enschede hebben maandelijks contact met elkaar. Ook zijn er contacten met het Voortgezet Onderwijs. (o.a. het Stedelijk Lyceum en het AOC) De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) komt op voor de belangen van het openbaar onderwijs. ( ) 38

39 De Nederlandse Daltonvereniging en Dalton Oost- Nederland bewaken het Daltonproces op onze school. Eenmaal per 5 jaar is er een visitatie om te kijken of we het Daltonpredikaat mogen behouden. In het voorjaar van 2015 worden wij weer gevisiteerd. Inspectie van het onderwijs: Postbus 51 en ) Voor vragen over onderwijs: (gratis) Geweld: meldpunt vertrouwensinspecteur: (lokaal tarief) Stichting Consent (Schoolbestuur): Dhr. A. Timmerhuis en Dhr. M. Poppink, M.H. Tromplaan 47, 7513 AB Enschede Schoolbegeleidingsdienst Expertis, Prins Bernardplein 204, 7551 HT Hengelo Schoolarts G.G.D. regio Twente, M.H.Tromplaan 47, 7513 AS Enschede Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD), Logopedie G.G.D. Twente, Jeugdtandverzorging, Indien uw kind te maken krijgt met ongewenste intimiteiten, kunt u contact opnemen met de contactpersonen van school Stephanie van Geene en Evelien Wijfjes Of met de gemeentelijke (extern) vertrouwenspersoon: Mona Stuivenberg 39

40 10 Resultaten 10.1 Algemeen Ons Daltononderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeftes en mogelijkheden van het kind. Dit betekent dat wij het maximaal haalbare uit een kind willen halen. Aangezien kinderen van elkaar in velerlei opzicht verschillen, betekent dit ook dat de kinderen een verschillend onderwijsaanbod krijgen en op een verschillend niveau de school aan het einde van groep 8 verlaten. De CITO-toets geeft wel een behaald eindniveau aan, maar zegt niets over de kwaliteit van het onderwijs in vergelijking tot andere scholen. Het gaat erom wat een school een kind heeft bijgeleerd tussen de tijd dat het als vierjarige de school binnenkwam en als twaalfjarige de school weer verlaat. Het kan zijn dat een kind met een hoge eindscore in de 8 schooljaren minder heeft bijgeleerd, dan een kind met een lagere score. Bovendien spelen andere factoren dan alleen kennis een rol. Individuele toetsresultaten worden natuurlijk altijd met de ouders/verzorgers besproken. Het schoolkeuzeadvies aan de ouders wordt o.a. hierdoor bepaald. In de contacten met het voortgezet onderwijs blijkt dat onze kinderen met een juist schoolkeuzeadvies op een voor hen geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht zijn gekomen. Deze vormen variëren van ISK tot en met VWO/GYM. Scholen kunnen op vele verschillende manieren een rapportage geven van het behaalde eindresultaat. Waar dit is gebaseerd op een subjectieve beschrijving zijn de resultaten van scholen moeilijk vergelijkbaar. UITSTROOMGEGEVENS GROEP 8 Schooljaar: ISK P.O. VMBO B-K VMBO T HAVO VWO % - 47 % 33 % 12 % 6 % ,5 % 19,5 % 19,5 % 6,5 % % 45 % 39 % 10 % 3 % % 26 % 16 % 11 % % 30 % 15 % 7 % % 35 % 19 % 8 % % 35 % 17 % 10 % % 50 % 10 % 17 % ,5 % 35 % 19 % 11,5 % Vanaf is er eenduidig advies, geen gemengd VMBO advies meer Schooljaar ISK P.O. VMBO B VMBO K VMBO T HAVO VWO/GYM ,2 % 47,3 % 16 % 21 % 10,5 % % 16% - 58% 21% ,5* 9,1% 18,2% 45,5% 13,6% 9,1% 10.2 Inspectie van het onderwijs Het laatste inspectiebezoek op school vond plaats op 26 maart Er is onderzoek geweest naar indicatoren uit het waarderingskader primair onderwijs en onderzoek en analyse van documenten over de school. Het inspectierapport geeft aan dat Het Stroink een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Alle indicatoren zijn op voldoende niveau. We zijn trots op het rapport, vooral ook omdat we een goede beoordeling hebben gekregen op waarborging van sociale veiligheid voor de leerlingen en het personeel. Dit natuurlijk dankzij ons project De veilige school! Het complete verslag is na te lezen op en op onze website. 40

41 11 School- en vakantietijden 11.1 Schooltijden Komend schooljaar werken we weer met het continurooster. De schooltijden zijn als volgt:. Alle groepen hebben dezelfde lestijden: Maandag van uur uur. Lunch van uur 12.30uur. Pauze van uur. Dinsdag van uur uur. Lunch van uur 12.30uur. Pauze van uur. Woensdag van uur uur. Donderdag van uur uur. Lunch van uur 12.30uur. Pauze van uur. Vrijdag van uur uur. Lunch van uur 12.30uur. Pauze van uur. De kinderen nemen een lunchpakket mee, met fruit en drinken voor de eerste pauze en brood en drinken voor de tweede pauze. s Woensdags kan iedereen thuis lunchen. Door het nieuwe rooster maken de kinderen teveel uren per jaar, daarom hebben alle groepen 6 vrije dagen, verdeeld over het schooljaar. In de activiteitenkalender ziet u welke dagen dat zijn. Regels voor aanvang van de schooltijd. De kinderen mogen 's morgens vanaf uur naar binnen en moeten om uur in de klas zijn als de lessen beginnen Beweeg Wijs Beweeg Wijs is een uniek en compleet interventieprogramma om bewegen en spelen een kwaliteitsimpuls te geven tijdens de ochtendpauzes. Het is een programma waarmee we kinderen op motorisch, sociaal en emotioneel gebied kunnen ontwikkelen. In de pauze begeleiden de kinderen van groep 7 (de juniorcoaches) op het plein allerlei spelen voor de andere kinderen van de school. De spelen zijn verdeeld over 5 vakken, met elk een eigen kleur. De vakken hebben de kernmerken en een opbouw van helemaal zelfstandig spelen tot spelen in competitie verband. Blauw Geel Oranje Groen Rood activiteiten naast elkaar activiteiten om de beurt activiteiten samen delen activiteiten samenwerkend activiteiten tegen elkaar Hierdoor kan elk kind in veiligheid spelen op zijn eigen niveau. Spelen is tenslotte de belangrijkste beweegactiviteit van kinderen. 41

Inhoudsopgave schoolgids

Inhoudsopgave schoolgids Inhoudsopgave schoolgids 1. Een woord vooraf 3 1.1 Het openbaar onderwijs 3 1.2 Waarom een schoolgids? 4 2. ODBS Het Stroink stelt zich voor 5 2.1 ODBS Het Stroink 5 2.2 Plattegrond 5 2.3 Namen en adressen

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids

Inhoudsopgave schoolgids Inhoudsopgave schoolgids 1. Een woord vooraf 3 1.1 Het openbaar onderwijs 3 1.2 Waarom een schoolgids? 4 2. ODBS Het Stroink stelt zich voor 5 2.1 ODBS Het Stroink 5 2.2 Plattegrond 5 2.3 Namen en adressen

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids.

Inhoudsopgave schoolgids. Inhoudsopgave schoolgids. 1. Een woord vooraf 3 1.1. Het openbaar onderwijs 3 1.2. Waarom een schoolgids? 4 2. ODBS Het Stroink stelt zich voor 5 2.1. ODBS Het Stroink 5 2.2. Plattegrond 5 2.3. Namen en

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit.

PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit. Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede tel.: 053-4308678 info@spoe.nl PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit. Strategisch beleidsplan in kader van passend onderwijs 2011-2015. 1 1. Opdracht bestuur samenwerkingsverband

Nadere informatie

EVALUATIE STRUCTUURWIJZIGING SPOE JUNI 2012, directeuren, interne begeleiders, taal-en rekencoördinatoren N=31. (max.

EVALUATIE STRUCTUURWIJZIGING SPOE JUNI 2012, directeuren, interne begeleiders, taal-en rekencoördinatoren N=31. (max. EVALUATIE STRUCTUURWIJZIGING SPOE 2011-2012. JUNI 2012, directeuren, interne begeleiders, taal-en rekencoördinatoren N=31. (max. 43) Ad Kappen In het schooljaar 2011-2012 zijn de scholen behorend bij het

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

H4. Het internetprotocol

H4. Het internetprotocol H4. Het internetprotocol Internet De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 3 die mogelijkheid te bieden. We hebben een eigen Nederlandstalige

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

structuurwijziging passend onderwijs STEUNPUNT ONDERWIJSZORG Ad Kappen

structuurwijziging passend onderwijs STEUNPUNT ONDERWIJSZORG Ad Kappen structuurwijziging passend onderwijs STEUNPUNT ONDERWIJSZORG. 2011-2012 Ad Kappen Opbrengstgericht werken-handelingsgericht werken -passend onderwijs. Laag 1: algemeen. (85%) Laag 2: specifiek (10%) laag

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees Schoolondersteuningsprofiel 12TV00 Daltonschool Ees Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Internetprotocol De Parkenschool

Internetprotocol De Parkenschool Internetprotocol De Parkenschool Website Doelstelling: 1. Met onze homepage willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Er is een onderverdeling

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Klassengids 2015-2016 groep E7

Klassengids 2015-2016 groep E7 Klassengids 2015-2016 groep E7 Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep E7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Holendrechtschool. Inleiding. Wie zijn wij? Wat willen wij?

Ondersteuningsprofiel. Holendrechtschool. Inleiding. Wie zijn wij? Wat willen wij? Ondersteuningsprofiel Holendrechtschool Inleiding In het schoolondersteuningsprofiel van de Holendrechtschool staat welke ondersteuning we aan alle leerlingen bieden en welke mogelijkheden we hebben om

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 13KR00 De Wendakker

Schoolondersteuningsprofiel. 13KR00 De Wendakker Schoolondersteuningsprofiel 13KR00 De Wendakker Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Schoolondersteuningsprofiel 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken.

Instromers in andere groepen Komt uw kind van een andere basisschool, dan kan hij/ zij vóór definitieve plaatsing ook een dag komen kennismaken. De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Alfonsusschool te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink Internetprotocol op ods t Gijmink Ods t Gijmink Lindelaan 70b 7471 KD Goor 1 INTERNET OP SCHOOL De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

De opvang van nieuwe leerlingen in de school De opvang van nieuwe leerlingen in de school Denkt u erover uw kind op de Troubadour te plaatsen, dan kunt u een afspraak maken met de directeur. Zij ontvangt u voor een gesprek en rondleiding op school.

Nadere informatie

Pbs, goed gedrag moet je ook leren. Lunteren, 27 maart 2013

Pbs, goed gedrag moet je ook leren. Lunteren, 27 maart 2013 Voorstellen Pbs, goed gedrag moet je ook leren. Lunteren, 27 maart 2013 Enschede en Oldenzaal: 41 basisscholen en 2 speciale basisscholen. (9500 leerlingen) Openbaar, christelijk, islamitisch en algemeen-neutraal

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Informatie avond groep 7

Informatie avond groep 7 Informatie avond groep 7 Programma Antipestbeleid/ Gouden Weken Met Woorden in de Weer OGW Ontruimingsplan Huiswerk en toetsen Internetprotocol/ Social Media Oud papier Goede doel Programma vervolg Werkhouding

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Bossestraat 8b 5374 HT Schaijk Postbus 111 5374 ZJ Schaijk e-mail: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl tel: 0486-461283 Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Inhoud Van de directie

Nadere informatie