Inhoudsopgave schoolgids.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave schoolgids."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave schoolgids. 1. Een woord vooraf Het openbaar onderwijs Waarom een schoolgids? 4 2. ODBS Het Stroink stelt zich voor ODBS Het Stroink Plattegrond Namen en adressen 6 3. Waar staat de school voor? Het pedagogische klimaat Humanistische vorming Intercultureel onderwijs Commercie in de school De schoolregels Internetprotocol Hygiëne in de school 9 4. De organisatie van ons onderwijs Daltononderwijs De grondbeginselen van Dalton Taakuren op ODBS Het Stroink De klassenregels Activiteiten in de onderbouw De basisvaardigheden De vakken Wereldoriëntatie Verdere activiteiten van kinderen De zorg voor kinderen Aanmelden De zorg voor het jonge kind Zorgbreedte Het Zorgadviesteam Beleid toelating leerling-gebonden financiering De G.G.D Jeugdtandverzorging Kleuters Huiswerk Toetsing groep 8 EEBO ARBO & ontruimingsplan Schoolverzekering voor leerlingen Wettelijke aansprakelijkheid Veilige School Protocol geweld op school De klachtenprocedures Video opnamen 21 1

2 6. De samenstelling van het team De leerkrachten De onderwijsassistente Andere taken leerkrachten De schoolleiding De stagiaires PZS De Kabouters De ouders Inleiding Informatie De medezeggenschapsraad (MR) Namen van MR-leden De oudergeledingenraad (OGR) Namen van de OGR-leden De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Oud papier Andere schoolse activiteiten Schoolreizen en schoolkamp Sporttoernooien Bibliotheek Kinderboekenweek Excursies BASIS NSA De ontwikkeling van het onderwijs Activiteiten ter verbetering van het onderwijs Nascholing leerkrachten BSO Het Bunderbos Actiepunten enquête KMPO Contacten met andere scholen en instellingen Resultaten Algemeen School- en vakantietijden Schooltijden Schoolvakanties en vrije dagen Regels voor extra verlof Gymrooster Overblijven Ziekmelden Bereikbaarheid ouders Bijlagen Kapstokregels Veilige School Voorbeeld Daltontaak Oepsblad Bereikbaarheidslijst ouders Opgavenformulier ouderactiviteiten 40 Activiteitenkalender 41 2

3 1 Een woord vooraf. 1.1 Het openbaar onderwijs. De Openbare Dalton Basisschool Het Stroink maakt deel uit van Consent. Consent is de grootste onderwijsorganisatie in Enschede voor alle openbare basisscholen en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. Consent heeft een duidelijk doel: Het garanderen van een kwalitatief goed aanbod van alle vormen van openbaar onderwijs over de verschillende wijken. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht godsdienst, ras, geslacht, levensovertuiging, politieke voorkeur of andere kenmerken. Ons motto luidt: Elk kind telt! Een kind blijft over het algemeen voor een periode van acht jaar op de basisschool. Uw kind wordt dus acht jaar toevertrouwd aan de zorg van de mensen die er werken. Dit is een belangrijk deel van het kinderleven, u kiest een basisschool dan ook zorgvuldig uit. ODBS Het Stroink is een basisschool, die de kinderen de mogelijkheid biedt zich door Daltononderwijs op een maximale manier te ontplooien. Ook worden de kinderen voorbereid op een moderne, democratische en multiculturele samenleving. Wij leren de kinderen om hun eigen verantwoordelijkheid te dragen, zelfstandig te werken en eigen keuzes te maken. Daarnaast besteden wij aandacht aan het leren samenwerken. ODBS Het Stroink bereidt de kinderen daarnaast ook voor op het voortgezet onderwijs. De inzet en deskundigheid van ons team maken ODBS Het Stroink tot een school waar ieder kind, elke leerkracht en elke ouder met plezier naar toe gaat. In deze schoolgids leest u op welke wijze er vorm en inhoud wordt gegeven aan de organisatie en de onderwijskundige activiteiten op ODBS Het Stroink. Tonnie Pothoven Directeur 3

4 1.2 Waarom een schoolgids? De schoolgids informeert ouders. Het is dus een hulp bij het maken van een weloverwogen schoolkeuze. De schoolgids laat zien, wat ouders van ODBS Het Stroink mogen verwachten. Op school hebben we een schoolplan, waarin beschreven staat welk onderwijs we geven en hoe we ons de komende jaren verder willen ontwikkelen. Dit schoolplan kunt u op school inzien. Deze schoolgids bevat informatie over: - de doelen van het onderwijs en de resultaten die bereikt worden. - hoe het onderwijs is ingericht voor kinderen die extra zorg nodig hebben. - het spaarboekje. - de klachtenregeling - verlofaanvragen - belangrijke zaken voor het komende schooljaar (o.a. lestijden, vakanties, namenlijsten) Ouders ontvangen de schoolgids in ieder geval bij inschrijving van hun kind(eren). De schoolgids wordt ieder jaar vernieuwd en aan het begin van het schooljaar meegegeven. Eventuele wijzigingen m.b.t. de schoolgids worden in de weekbrief bekend gemaakt. De weekbrieven verschijnen elke vrijdag en worden aan de oudste leerling van het gezin meegegeven. De weekbrief staat ook op de website van de school: Achter in deze gids vindt u een (losbladig) invulformulier. Wilt u de kinderen of leerkrachten helpen bij diverse activiteiten, dan kunt u dit formulier invullen en bij een leerkracht inleveren. Alle hulp is welkom! 4

5 2 ODBS Het Stroink stelt zich voor. 2.1 ODBS Het Stroink. ODBS Het Stroink is sinds 20 mei 1998 Daltonschool. Iedere 5 jaar wordt door de Nederlandse Dalton Vereniging getoetst of wij het Daltonpredikaat mogen houden. In 2004 hebben een verlenging van vijf jaar gekregen. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een prettige werk- en leefomgeving zien wij als één van de sterke punten van ons onderwijs. Binnen het Daltononderwijs wordt een krachtig beroep gedaan op de drie principes: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Deze principes zijn ook van groot belang in het voortgezet onderwijs, waar inzet, een goede werkhouding, goed kunnen plannen en uitvoeren van taken, een grote invloed hebben op het uiteindelijk wel of niet slagen van de leerling. ODBS Het Stroink is een openbare school. Openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging. We geven aandacht aan de maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden en normen zoals die voorkomen in onze samenleving. ODBS Het Stroink heeft niet alleen aandacht voor de leervaardigheden van kinderen, maar ook voor de sociaal-emotionele, creatieve en motorische vaardigheden. Voor deelname aan de samenleving, nú als kind en later als volwassene, zijn al deze vaardigheden belangrijk. Communicatie is een belangrijke voorwaarde om te participeren. Taalontwikkeling heeft daarom prioriteit en keert terug in activiteiten met als doel het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden. ODBS Het Stroink heeft 8 groepen in een modern, vernieuwd schoolgebouw. Sinds augustus 2000 werkt ODBS Het Stroink met een managementteam dat bestaat uit: de directeur, de adjunct, de interne begeleider en een bouwcoördinator. 2.2 Plattegrond met ODBS Het Stroink en PSZ De kabouters. 5

6 2.3 Namen en adressen. ODBS Het Stroink: Het Stroink GT Enschede Info: Website: Consent: Postbus RA Enschede Bezoekadres: Buurserstraat 250 Directeur: Tonnie Pothoven, Adjunct-directeur: Dirk Kip, Administratie: Karolien van der Veen Groepsleerkracht groep ma di wo do vr Nelleke Arnoldus groep 1a/2a X X X Anita Mars groep 1a/2a X X Yvonne Bijsterbosch groep 1b/2b X X X X X Berthe Pit groep 3 X X X X Patricia Tonnema groep 3 X Marianne Drent groep 4 X X Wieteke Dors groep 4 X X X Petra Roerink groep 5 X X X X LIO / Gert Stapper groep 5 X X Lilian Barink groep 6 X X X Dirk Kip groep 6 X X Stephanie van Geene groep 7 X X X X X Monika Helmhout groep 8 X X X X X Personeel met andere taken Tonnie Pothoven Directeur X X X X Dirk Kip Adjunct-directeur / ICT X X X Karolien van der Veen Administratie X X Marianne Drent Bouwcoördinator / RT / Schaduw Interne X begeleider Aldert Schenk Interne begeleider X X X X Gabriëlle van Bunnik Taalspecialist / NT2 / RT X X Gert Stapper Stagebegeleider X X Bernadet Keujer Vakleerkracht gym X X Patricia Tonnema Onderwijsassistente X X X X Gerrit van Veen Conciërge / Schoonmaak X X X X X Martie Bremer Schoonmaak X X X X X Petra Roerink Cultuurcoördinator 6

7 3 Waar staat de school voor? 3.1 Het pedagogische klimaat. De drie principes van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking geven de kinderen duidelijkheid en bieden ook, voor zover ze dat aan kunnen, de mogelijkheid om voor een deel verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces. Maar er gelden ook regels. Die regels belemmeren de kinderen niet in hun ontwikkeling. Integendeel: zij bieden de kinderen duidelijkheid en houvast. Binnen deze regels zijn de kinderen vrij. Als blijkt, dat een kind de verantwoordelijkheid niet aan kan, wordt het extra begeleid door de leerkracht. Tijdens de Daltonlesuren worden de kinderen gestimuleerd om samen te werken en elkaar te helpen. Daltononderwijs zorgt voor sociaalvaardige kinderen, die voor zichzelf op kunnen komen, maar ook rekening houden met elkaar en met anderen. Binnen het Daltononderwijs is het belangrijk dat kinderen verdraagzaam zijn t.o.v. elkaar. Ze vinden het normaal om elkaar te helpen. Ze zijn in elkaar geïnteresseerd en accepteren elkaar. We hopen, dat het pedagogische klimaat van school aansluit bij het pedagogische klimaat van thuis. Ook thuis zijn bepaalde regels waar het kind zich aan moet houden. Ook thuis worden er dingen samen gedaan en heeft het kind voor bepaalde zaken een eigen verantwoordelijkheid. Goed overleg tussen ouders en leerkrachten zal maken, dat het kind zich thuis voelt op ODBS Het Stroink. Onze Daltonwerkwijze zal er toe bijdragen dat uw kind met plezier naar school gaat. 3.2 Humanistische vorming Wij besteden aandacht aan de maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden en normen van onze samenleving. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat we de kinderen in de gelegenheid stellen om hun eerste heilige communie te doen of deel te nemen aan het Suikerfeest. 3.3 Intercultureel onderwijs. Scholen moeten aandacht besteden aan het feit dat we samenleven met mensen die (oorspronkelijk) uit een ander land komen en misschien een andere manier van leven hebben. Kennis en respect van de buitenlandse culturen en religies vinden wij belangrijk. Ook in ons onderwijs worden deze verschillende achtergronden besproken en toegelicht. Bij de aanschaf van de diverse methodes zal steeds worden onderzocht in hoeverre deze methodes te gebruiken zijn bij het intercultureel onderwijs. 7

8 3.4 Commercie in de school. ODBS Het Stroink helpt mee aan de verspreiding van gratis jeugdbladen. Eenmaal per jaar ontvangt u een aanbod om kinderboeken aan te schaffen tegen een aantrekkelijke prijs. De schoolfotograaf maakt ieder jaar groepsfoto s en om het jaar een portretfoto en een foto van alle broertjes en zusjes op school. Op dit moment worden meerdere mogelijkheden van externe financiering onderzocht. 3.5 De schoolregels. De kinderen mogen om uur naar binnen. Tijdens de pauze mogen de kinderen niet van het schoolplein af. In principe gaan alle kinderen naar buiten. Als een kind onder schooltijd naar huis moet, verwachten wij dat het opgehaald wordt. Fietsen moeten op slot worden gezet en geplaatst in de daarvoor bestemde rekken. Er zijn afspraken over wie op de fiets naar school mag komen. De school is niet aansprakelijk voor eventuele schade. Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan! Het is niet toegestaan een mobiele telefoon, ipod of MP3-speler mee naar school te nemen. Het dragen van regenlaarzen in de lokalen is niet toegestaan. Geeft u eventueel sloffen mee. Dieren mogen, vanwege allergieën, alleen na overleg met de leerkracht in school. In de school en binnen de hekken van het schoolplein wordt niet gerookt. 3.6 Internetprotocol De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van Internet. Wij maken gebruik van Kennisnet en andere educatieve sites. Kennisnet heeft een eigen Nederlandse zoekmachine die kinderen helpt zoeken naar Nederlandstalige sites die geselecteerd zijn, waardoor zaken als racistische uitingen en pornografie niet zomaar benaderd kunnen worden. Bovendien worden internetsites gefilterd door onze provider QLICT, waardoor deze sites buiten de school worden gehouden. Kinderen kunnen onder begeleiding ook andere zoekmachines gebruiken. Waarom Internet? Kinderen maken gebruik van Internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met kinderen van andere scholen en deskundigen raadplegen. De software die in ontwikkeling is, verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. De software bij methodes kan in de toekomst door kinderen ook via het Internet benaderd worden. 8

9 Afspraken Ik spreek van tevoren met mijn leerkracht af, wat ik op internet wil gaan doen. Ik geef nooit persoonlijke informatie over mijzelf of anderen door op internet (dus geen namen, adressen, foto s, telefoonnummers en adressen) Ik zoek met de zoekmachines Kennisnet of Google en gebruik daarbij geen woorden die te maken hebben met racisme, discriminatie, seks, geweld of scheldwoorden. Ik zal nooit via of Internet met iemand spreken zonder toestemming van de leerkracht. Ik weet dat alles wat ik op school doe op Internet kan worden gecontroleerd door de leerkracht. Ik mag de printer alleen gebruiken als de leerkracht dat heeft goedgekeurd. Ik geef meteen aan de leerkracht door als ik informatie tegenkom waarbij ik mij niet prettig voel of dingen waarvan ik weet dat ze niet horen. Ik bewaar mijn wachtwoord zorgvuldig en maak geen onrechtmatig gebruik van andermans wachtwoord. Afspraken met de leerkrachten Multimedia wordt gebruikt voor educatieve doeleinden. Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken. Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen. Er wordt aan kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken. Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen. Informatie die terug te voeren is op kinderen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen. 3.7 Hygiëne in de school. Dagelijks wordt de school schoongemaakt door medewerkers van een schoonmaakbedrijf. In iedere groep hebben wekelijks twee kinderen klassendienst. Dit heeft een praktisch en pedagogisch doel: de kinderen leren dat er opgeruimd moet worden. Ook is er een schoonmaakrooster voor het plein rondom de school. 9

10 4 De organisatie van ons onderwijs. 4.1 Daltononderwijs. Daltonscholen vallen onder een vorm van traditionele vernieuwingsscholen. Elk jaar is er een open dag. Daarnaast kunt u altijd een afspraak maken voor een klassenbezoek. Binnen het Daltononderwijs blijven de goede elementen van het klassikale onderwijs gehandhaafd, terwijl er aan de andere kant zoveel mogelijk ruimte wordt gelaten voor individuele ontplooiing. Het Daltononderwijs is geen uitgewerkt systeem met eigen speciale leermiddelen en een voorgeschreven schoolorganisatie. Daltonscholen zullen dus onderling van elkaar verschillen. Zowel onderwijs op maat, aanbevolen in de nieuwe Wet Primair Onderwijs, als het zelfstandig werken in het voortgezet onderwijs sluit naadloos aan bij het Daltononderwijs. Kinderen die de verantwoordelijkheid aankunnen, mogen ook op de stilteplekken in de gang werken. 4.2 De grondbeginselen van Dalton. Het Daltononderwijs is gebaseerd op drie principes: verantwoordelijkheid zelfstandigheid samenwerking Verantwoordelijkheid: We spreken liever van verantwoordelijkheid in plaats van vrijheid. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander, voor je omgeving en voor je werk. Deze verantwoordelijkheid moet aangeleerd en ontwikkeld worden. De Daltonschool staat hier gelukkig niet alleen in, ook thuis zijn regels waar het kind zich aan te houden heeft. We vinden een goede samenwerking tussen de ouders en de leerkrachten heel belangrijk. Zelfstandigheid: Binnen het Daltononderwijs wordt regelmatig een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen. Het betekent niet dat een kind maar aan zijn lot wordt overgelaten. Als een kind hulp nodig heeft, wordt het door de leerkracht of een andere leerling geholpen. Samenwerking: Samenwerken betekent: rekening houden met de ander, steun geven, maar ook steun krijgen. Door samen te werken leer je dat het goed is om dingen met elkaar te doen. Wij vinden het belangrijk, dat aan kinderen de gelegenheid wordt geboden om samen te werken. Niet alleen bij het schoolwerk, maar ook in de dagelijkse omgang met elkaar. 10

11 De Taak: Men noemt Daltonscholen wel eens de school met de taak. De taak is de kapstok waaraan wij het onderwijs ophangen. Het kind kan zelf kiezen aan welk onderdeel het eerst gewerkt gaat worden (verantwoordelijkheid), wat zonder hulp gemaakt kan worden (zelfstandigheid) en bij welke onderdelen er samengewerkt kan worden (samenwerken). In de groepen 1 t/m 3 wordt gewerkt met een Daltonbord. In groep 4 komt daar de taak op papier bij. Daarna wordt alleen met de taak op papier gewerkt. De kinderen geven op de taak aan hoe ze gewerkt hebben. De leerkracht doet dit ook. Daarna gaat de taak mee naar huis. Op de taak staat in de eerste plaats de basisstof vermeld, die wordt door alle kinderen worden gemaakt. Na de basisstof wordt er extra werk gemaakt. Daarna is er nog keuzewerk. Als een kind op een of meer onderdelen niet goed kan meekomen, krijgt het een aangepaste taak. Voor ieder onderdeel dat af is wordt op het taakbord een kraal in de dagkleur opgehangen en op de taak wordt het vakje voor de opdracht met de dagkleur ingekleurd. Dagkleuren: maandag: oranje dinsdag: blauw woensdag: groen donderdag: rood vrijdag: geel Vanaf groep 3 werken de kinderen met een daltonblokje: rood: niet storen, groen: je mag me iets vragen, vraagteken: vraag voor de leerkracht. 4.3 Taakuren op ODBS Het Stroink. Tijdens de taakuren wordt er gewerkt aan of met: ontwikkelingsmateriaal en keuzewerk (groep 1 en 2) taal rekenen geschiedenis aardrijkskunde lezen: begrijpend / studerend / recreatief schrijven werkstukken / spreekbeurten / boekbesprekingen gebruik van de computer natuur en gezond gedrag verkeer en sociale redzaamheid In de overige uren wordt klassikaal gewerkt aan of met: bovenstaande vakken geestelijke stromingen aanvankelijk en voortgezet technisch lezen de kring Engels tekenen handvaardigheid gymnastiek muziek 11

12 4.4 De klassenregels. Algemeen: Je mag vanaf 10 voor half 9 naar binnen. De les begint om half 9. Stoor een ander niet. Gedraag je rustig. Ga netjes met je spullen om. Zorg voor een nette opgeruimde omgeving. Alles heeft een vaste plek; leg spullen daar ook terug. Tijdens het werk: Alleen kinderen die het aan kunnen, mogen op de gang werken. Tijdens de taak maken kinderen gebruik van het blokje. Er wordt rustig gewerkt. Aan de instructietafel komen alleen de kinderen voor extra instructie/hulp Als je iets echt niet weet, vraag dan eerst hulp aan een ander en daarna aan de leerkracht. Ben je klaar met de basisstof, dan maak je eerst het extra werk en dan pas het keuzewerk. In groep 1 & 2 wordt gewerkt met één of twee moetwerkjes per week en voor de rest is er keuzewerk. 4.5 Activiteiten in de onderbouw: In groep 1 beginnen kinderen te werken met het Daltonbord, waarop één moetwerkje staat. Op het Daltonbord staan de activiteiten voor een hele week. In groep 2 werken alle kinderen met het Daltonbord, waarop twee moetwerkjes staan. In de onderbouw wordt gewerkt met Piramide, een totaalmethode. Piramide is óók gericht op het opsporen en / of voorkomen van taalachterstanden bij kinderen en het stimuleren van de taalontwikkeling. Piramide biedt ook de mogelijkheid om kinderen die méér aankunnen ook méér aan te bieden. Onderwijs op maat. De methode bevat allerlei thema's uit de belevingswereld van de kinderen. Voor de bewegingsactiviteiten maken de kleuters gebruik van een ruime speelzaal. Bij mooi weer spelen de kleuters buiten, op een veilig afgeschermd plein met groen. Er is allerlei buitenspelmateriaal en een grote zandbak. Tevens wordt er ruim aandacht aan de expressievakken besteed. In de lees- schrijfhoek zijn extra materialen die de lees- en schrijfontwikkeling van kinderen stimuleren. De kinderen die in groep 2 aan het aanvankelijk lezen toe zijn, krijgen de mogelijkheid aangeboden. 12

13 4.6 Basisvaardigheden. Vanaf groep 3 worden de basisvaardigheden via methodes gestructureerd aangeleerd. Lezen: Voor het aanvankelijk lezen maken we gebruik van Veilig Leren Lezen (VLL), nieuwe versie. De methode werkt meteen met differentiatie, heeft een goede opbouw van de leerstof en wordt ondersteund door een uitgebreid software pakket. Er is veel oefenmateriaal voor de kinderen. Voor voortgezet technisch lezen hanteren we voor de groepen 4 t/m 8 Goed gelezen. Voor begrijpend lezen hanteren we vanaf groep 4 Tussen de regels, waarbij de kinderen leren een tekst volgens een vast stappenplan te analyseren. Het is de bedoeling dat de kinderen dit ook gaan toepassen bij wereldoriëntatie en het maken van werkstukken. De methode sluit goed aan bij VLL. Schrijven: De methode heet Pennenstreken en sluit aan bij VLL. De letters en woorden die de kinderen bij VLL leren, leren ze tegelijkertijd schrijven. Taal: In de groepen 1 en 2 wordt Piramide met aanvullende oefeningen voor lezen gebruikt. Groep 3 gaat hier verder op in en begint met Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 4 werken we met Taaltijd ( taal & spelling) en de leerlijn voor NT2. Bij taaltijd spelling gebruiken we ook een oefenprogramma op de computer. Rekenen: In de groepen 1 en 2 komt rekenen eveneens via Piramide aan bod. Vanaf groep 3 werken we met Rekenrijk met leerkrachtgebonden en zelfstandig te maken lessen. Daarnaast biedt de methode een ondersteunend computerprogramma. 4.7 De vakken Wereldoriëntatie. Dit jaar onderzoekt een commissie de wereldoriëntatie vakken met als doel de methodes te vernieuwen of tot een integrale methode voor wereldoriëntatie te komen. Aardrijkskunde: Hier en daar (5 t/m 8) een methode voor thematisch en regionaal aardrijkskundeonderwijs. De methode besteedt ook ruim aandacht aan topografie. Geschiedenis: Spoorzoeken in de tijd (5 t/m 8) chronologisch van de prehistorie tot nu toe. Hierdoor zijn kinderen beter in staat om gebeurtenissen in de juiste tijd te plaatsen. Natuur: Leefwereld (3 t/m 8) laat de kinderen kennismaken met aspecten uit de biologie, natuurkunde, milieukunde, gezondheidskunde en techniek. 13

14 Verkeer: Vanaf groep 3 wordt Klaar? over! gebruikt. De groepen 5 en 6 maken ook gebruik van Op voeten en fietsen en de groepen 7 en 8 van de Jeugdverkeerskrant. Verder maakt groep 8 de Oefenexamens, doet mee aan het Landelijk Verkeersexamen en een Praktisch Verkeersexamen door de wijk. Geestelijke stromingen: Het christendom, Hindoeïsme, Boeddhisme en de Islam worden in groep 7 & 8 behandeld. Engels: Let s do it is een moderne methode voor zowel groep 7 als 8. Expressie: Onder deze vakken vallen tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Voor muziek hanteren we Muziek moet je doen. Daarnaast voert groep 8 jaarlijks een musical op als afsluiting van de basisschoolperiode. Via het cultuuraanbod kunnen kinderen regelmatig kennismaken met resp. beeldende, muzikale, dansante en dramatische vorming. Tijdens het vrijdagtheater wordt regelmatig vertoond wat de kinderen kunnen op gebied van drama, muziek en dans. Lichamelijke oefening: De lessen van groep 1 & 2 worden door de eigen leerkracht verzorgd. Verder geeft de vakleerkracht gedurende een half jaar eenmaal per week les in de gymzaal. Groep 3 t/m 8 krijgt eenmaal per week les van de vakleerkracht en één maal per week van de eigen leerkracht. Kinderen uit groep 6 krijgen ook een half jaar schoolzwemmen. De kinderen uit de groepen 7 & 8 zonder zwemdiploma kunnen, na schooltijd, deelnemen aan een schoolzwemvangnet, zodat zij alsnog een zwemdiploma kunnen halen. 4.8 Verdere activiteiten van kinderen. Kinderraad Uit groep 5 t/m 8 worden twee leerlingen gekozen die de belangen van de kinderen van onze school een jaar willen vertegenwoordigen. Een keer per zes weken is er tussen de middag overleg onder begeleiding van twee leerkrachten. De leden krijgen schriftelijk verslag van elk overleg. Zowel voor als na de vergadering overleggen de leden van de kinderraad met alle groepen. De kinderraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie, team, OGR en MR. Schoolkrant Een aantal leerkrachten en leerlingen, gekozen uit iedere groep 5 t/m 8, maakt vijf keer per jaar een schoolkrant. Ouders zorgen voor het drukken en nieten van de kranten. 14

15 5 De zorg voor kinderen 5.1 Aanmelden. Aanmelding gebeurt door de ouders. Zij maken een afspraak voor een gesprek met de directie. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school, een rondleiding en de schoolgids. Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. In de maanden voorafgaand mag het 10 dagdelen komen wennen. U kunt met de leerkracht overleggen, welke dagen hiervoor het meest geschikt zijn. Kennismaken gebeurt niet in de maand voor de zomervakantie. Kinderen die vóór 1 oktober 4 jaar worden, mogen vanaf de eerste schooldag de hele dag naar school. Wanneer de belasting te groot is voor uw kind, kan in overleg met de leerkracht een regeling worden getroffen voor vermindering van de schooltijd. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig en gelden de wettelijke regels voor leerplicht en verlof. Ook oudere kinderen van wie de ouders plaatsing op ODBS Het Stroink overwegen, kunnen een dagje komen kennismaken. 5.2 De zorg voor het jonge kind. Wij streven ernaar de groepsgrootte in de kleutergroepen zo laag mogelijk te houden. Het is immers wenselijk om een accent te leggen bij de zorg voor jonge kinderen. In de Piramidemethode werken wij met tutoring (extra hulp aan leerlingen) om achterstanden bij kinderen aan te pakken. De begeleider bereidt de kinderen voor op de volgende les. Afgelopen schooljaar is de schakelklas gestart. Een kleine groep kleuters (van Het Vastert, De Regenboog, Drakensteyn, de Bomansschool en Het Stroink) krijgt drie ochtenden per week, in een lokaal in ons gebouw, extra ondersteuning op het gebied van taal. De andere dagdelen zijn de kleuters in hun eigen groep. Daarnaast is er het Spel- en Boekenplan voor de groepen 1 & 2. Door voorlezen en spelletjes te doen wordt de taalontwikkeling van het kind spelenderwijs gestimuleerd. Er wordt een éénmalige bijdrage van 2,30 gevraagd. Iedere twee weken op woensdagmorgen van 9.00 tot uur is de uitleen van boeken met bijbehorende spelletjes. Daarnaast worden er enkele themaochtenden georganiseerd. 15

16 5.3 Zorgbreedte. ODBS Het Stroink beschikt over een leerlingvolgsysteem (LVS) van CITO. Door regelmatig toetsen worden de vorderingen van kinderen geregistreerd. De behoefte aan extra hulp of begeleiding wordt daardoor op tijd gesignaleerd. Indien nodig wordt dan een handelingsplan opgesteld. Daarnaast worden de toetsen van de diverse methodes gebruikt. De Interne Begeleiders coördineren de zorg. Ze zien erop toe, dat de toetsen op tijd worden afgenomen, er handelingsplannen worden opgesteld en houden regelmatig groepsbesprekingen met iedere leerkracht. De leerkracht houdt een leerlingendossier bij in een daarvoor bestemde map, met de toetskaarten en de oudercontactformulieren. Het dossier kan door de ouders worden ingekeken. Ondanks al onze zorg kan plaatsing op een School voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) een betere oplossing voor uw kind zijn. Via het project Weer Samen Naar School (WSNS) streeft de regering ernaar, dat kinderen die problemen ondervinden op de basisschool, tóch zoveel mogelijk op hun eigen school worden opgevangen. Alle scholen zijn daarom ondergebracht in samenwerkingsverbanden. ODBS Het Stroink maakt deel uit van het samenwerkingsverband Enschede/Losser, hierbij zijn ook alle scholen voor speciaal onderwijs aangesloten. Of plaatsing mogelijk is, wordt door de permanente commissie leerlingenzorg (PCL) bepaald. Hierin zitten deskundigen die goed op de hoogte van de zorgmogelijkheden binnen het samenwerkingsverband. Daarmee houden ze rekening bij hun advies. Sommige kinderen kunnen wel op de basisschool blijven, maar komen voor bepaalde vakgebieden niet verder dan eindniveau groep 6. Ze kunnen dan naar het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) of naar de kadergerichte beroepsopleiding van het VMBO. Wilt u meer weten, dan kunt u bij de interne begeleider terecht. Als u andere, meer algemene vragen, heeft kunt u ook terecht bij de coördinator van het samenwerkingsverband WSNS Enschede/Losser

17 5.4 Het Zorgadviesteam Natuurlijk hopen we dat het niet gebeurt, maar soms gaat het niet zo goed met een kind op school. Dan gaat het leren niet zo goed of je ziet dat een kind niet zo lekker in zijn vel zit of dat het zich anders gedraagt dan je verwacht. De school zal dan zo snel mogelijk bekijken wat de oorzaak hiervan is en met de ouder/voogd overleggen wat de beste aanpak is. Soms kan de basisschool een dergelijk probleem zelf aanpakken. Dan stelt de groepsleerkracht in overleg met de interne begeleider en eventueel de remedial teacher een plan op. Dit plan wordt altijd met u besproken. Bij twijfel kan de basisschool de leerling bespreken in het zorgadviesteam (ZAT). Het ZAT bestaat uit de interne begeleider van de school en deskundigen van buiten de school. Deze deskundigen zijn: de collegiaal-consulent van WSNS, de orthopedagoog van onze begeleidingsdienst, de schoolverpleegkundige van Jeugd Gezondheidszorg en de schoolgericht maatschappelijk werker van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD). De medewerkers van het ZAT kunnen ons adviseren hoe wij deze leerling kunnen helpen, maar zij kunnen ook zelf met deze leerlingen en hun ouders in gesprek gaan om samen te zoeken naar de beste manier om de problemen op te lossen. Het ZAT komt vier keer per schooljaar bijeen. De coördinatie is in handen van de interne begeleider. Om snel te kunnen werken, vragen wij u toestemming om in voorkomende gevallen uw kind te mogen bespreken in het ZAT. Als wij het zorgadviesteam hebben ingeschakeld, bespreken wij dit altijd met u. De informatie over ouders en kind is en blijft altijd vertrouwelijk. Het opvoeden van kinderen kan soms moeilijk zijn. Veel ouders hebben vragen over het gedrag van hun kind, de omgang met hun kind of de ontwikkeling. Hierbij kan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) hulp bieden. Het biedt het gezin hulp en ondersteuning bij het opvoeden. Het contact met de SMD loopt via de interne begeleider. 5.5 Beleid toelating leerlingen in het kader van de regeling leerling-gebonden financiering. Op onze school worden bij aanmelding van: - een leerling met een positieve beschikking van een commissie voor de indicatiestelling. - een leerling met een positieve beschikking van de PCL van WSNS, - een leerling die wordt teruggeplaatst van een speciale school, alle onderwijskundige vragen van het kind doorgenomen aan de hand van vaststaande onderwerpen (die op school ter inzage liggen). Vervolgens wordt aan de hand van deze vragen onderzocht of de school in staat is de onderwijskundige antwoorden te bieden. Centraal staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen. De school zal bij die beantwoording gebruik maken van de ondersteuning van bijvoorbeeld een school aangesloten bij een Regionaal Expertise Centrum en/of van de mogelijkheden die het samenwerkingsverband WSNS biedt. Bij het besluit tot toelating of weigering zal er altijd sprake zijn van een teambesluit. We gaan er immers van uit, dat bij toelating, de leerling de gehele basisschoolperiode op onze school zal doorlopen. 17

18 5.6 De G.G.D. Tijdens de schoolperiode wordt uw kind een aantal keren onderzocht door medewerkers van de afdelingen jeugdgezondheidszorg en logopedie. Deze onderzoeken zijn een vervolg op onderzoeken van het consultatiebureau. Er wordt gekeken naar de groei en ontwikkeling van kinderen. De logopediste kijkt naar de taalontwikkeling, uitspraak, stem, vloeiendheid van spraak en mondgewoonten. Wanneer er iets niet goed gaat in de ontwikkeling van uw kind, dan kan vroegtijdig actie worden ondernomen. Het kan b.v. zijn, dat uw kind slechter gaat zien, groeiproblemen krijgt, of dat het moeite heeft met verstaanbaar praten. Deze en andere onderwerpen kunnen tijdens het bezoek aan logopedist, arts, assistente of jeugdverpleegkundige aan bod komen. Alle onderzoeken vinden plaats op vrijwillige basis. U wordt vooraf geïnformeerd wanneer een onderzoek plaats vindt. Het onderzoek: Groep 1 - screenen van het gezichtsvermogen en het gehoor door de schoolverpleegkundige. Groep 2 - logopedische screening door de logopediste. - uitgebreid geneeskundig onderzoek door de schoolarts en de assistente. De ouders zijn hierbij aanwezig. Groep 7 - sommige kinderen worden gezien door de schoolverpleegkundige. Vooraf wordt een vragenlijst ingevuld door de ouders. 5.7 Jeugdtandverzorging. Elk half jaar wordt de school bezocht door de bus van de Jeugdtandverzorging. Deze biedt volledige tandheelkundige hulp. Desgewenst krijgen de kinderen die deelnemen vanaf groep 3 elk halfjaar een fluorbehandeling. De ouders kunnen samen met hun kind aanwezig zijn bij de behandeling. Voor deelname kunt u een inschrijfformulier, op school verkrijgbaar, invullen. Jeugdtandverzorging, Kleuters. Etiketteren. Het komt regelmatig voor dat laarzen, jassen of tassen kwijt zijn. Veel verdriet wordt voorkomen als u de naam van uw kind in de spullen zet. Denk hierbij ook aan gymkleding. Alle kinderen krijgen een gymtas van school. Aan het eind van de week kunt u de kleding uit de tas meenemen om thuis te wassen. De tas moet op school blijven. Eten en drinken. Tijdens de eetpauze mogen de kinderen één tussendoortje en één pakje/beker drinken meenemen. Wij vragen u om iets gezonds mee te geven; dus geen snack, prik, enz. Speelgoedochtend of -middag Iedere laatste vrijdag voor een vakantie is er speelgoedochtend of -middag. (Ook voor de groepen 3 t/m 8) De kinderen mogen dan speelgoed mee naar school nemen, er iets over vertellen en er mee spelen. De rest van het jaar mag er in principe geen speelgoed worden meegenomen. 18

19 5.9 Huiswerk. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen incidenteel huiswerk voor rekenen en/of taal. Vanaf groep 6 ook om een proefwerk van aardrijkskunde, biologie of geschiedenis te leren. De proefwerken worden weliswaar op school besproken en geoefend, maar moeten thuis nog vaker worden doorgenomen. We zijn er absoluut geen voorstander van om kinderen te overladen met huiswerk, maar om de stap naar het voortgezet onderwijs gemakkelijker te maken vinden we het wel belangrijk om kinderen alvast te laten wennen aan huiswerk Toetsing groep 8-EEBO Bij de vaststelling van het schoolkeuzeadvies aan de leerling door de leerkracht van groep 8, speelt de ontwikkeling van de leerling gedurende de 8 jaar die het kind op de basisschool zit, een grote rol. Deze ontwikkeling houden we bij in het leerlingvolgsysteem (LVS). Daarvoor gebruiken we elk jaar Cito-toetsen, naast de methodegebonden toetsen. Als eindtoets gebruiken we het Enschedees Eindonderzoek Basis Onderwijs (EEBO). Dit is een verzamelnaam voor toetsen die de intelligentie en de vorderingen op het gebied van taal, spelling, rekenen, technisch en begrijpend lezen meten, maar ook aspecten van de sociaalemotionele ontwikkeling van het kind in beeld brengen. Dit geeft een veel completer beeld van het kind dan de Cito-Eindtoets. Het openbaar primair onderwijs en het Stedelijk Lyceum zijn overeengekomen de toetsing in groep 8 i.v.m. het schoolkeuzeadvies en het onderwijskundig rapport zo te organiseren dat de gegevens ook kunnen worden gebruikt voor de aanvraag van Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). Voor de toelating tot het voortgezet onderwijs is en blijft het schoolkeuzeadvies van de basisschool bepalend ARBO & ontruimingsplan. ARBO De gediplomeerde bedrijfshulpverleners (BHV) zijn in staat om EHBO te verlenen en hulp te bieden bij andere ongelukken die op school kunnen gebeuren. Daarnaast zijn er meerdere collega s die het EHBO-diploma hebben. Zij worden jaarlijks bijgeschoold. Ontruiming ODBS Het Stroink beschikt over een ontruimingsplan voor het geval zich brand of een andere calamiteit voordoet. Het ontruimingsplan wordt jaarlijks aangepast en 2 keer per jaar geoefend. 19

20 5.12 Schoolverzekering voor leerlingen Onze school heeft een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. De school zorgt zodoende dat de kinderen tijdens de schooluren en de weg van of naar school verzekerd zijn. De kosten worden door de OGR gedragen. Leerkrachten en ouders die meegaan op excursies en schoolreizen zijn gratis meeverzekerd. De verzekerde bedragen zijn: 500,00 bij overlijden 25000,00 bij blijvende invaliditeit 100,00 per element voor tandheelkundige behandeling 1000,00 voor geneeskundige behandeling en verpleging (aanvulling op de verzekering) 5.13 Wettelijke aansprakelijkheid. Consent heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan eigendommen van leerlingen door leerkrachten of hulpouders is hiermee gedekt. Maar de leerkrachten zijn niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden van de onder hun toezicht staande leerlingen. Als een leerling schade toebrengt aan een andere leerling, een leerkracht, het schoolgebouw met toebehoren of de schoolinventaris, dan zijn de ouders/verzorgers daarvoor aansprakelijk Veilige School. Overal zijn pictogrammen (zie bijlage) opgehangen van de vier kapstokregels die we op school hanteren. De rijmzinnen blijven goed in het geheugen hangen en worden regelmatig herhaald. De kinderen gaan het vier stappenplan gebruiken bij situaties waarin ze zich bedreigd of gepest voelen. Andere kinderen moeten hier op reageren. Doen ze dat niet, dan kan er een gele kaart uitgereikt worden. Bij ongewenst gedrag in de klas gebruiken we de kaarten ook. Een gele kaart kan weer omgezet worden in een groene kaart als het kind de rest van de dag goed gedrag vertoont. Een kind reflecteert dan op zijn gedrag. Bij ernstige calamiteiten kan er een rode kaart uitgedeeld worden. Het kind moet dan een OEPS-blad (zie bijlage) invullen dat besproken wordt met het interventieteam, bestaande uit leden van het MT en de groepsleerkracht. Bovendien wordt er dan ook altijd contact met de ouders opgenomen. Als een kind meerdere keren een rode kaart krijgt is er een serieus probleem ontstaan. Dan wordt bekeken welke verdere consequenties dat voor het kind heeft. Bij vertoon van positief gedrag kan een kind ook spontaan een groene kaart krijgen. Als een kind iedere dag goed gedrag vertoont krijgt het aan het eind van de week een echt groen kaartje mee naar huis. Wij hebben ervaren dat de kapstokregels bijdragen aan een school waar onze kinderen zich veilige kunnen voelen. Dan is de basis geschapen voor goed onderwijs en kan een kind zich daar volledig op concentreren. En dat willen wij graag! 20

21 5.15 Protocol geweld op school. Ook in Enschede krijgen we steeds meer te maken met geweld. Daarom is een protocol opgesteld voor alle scholen van het primair onderwijs binnen de gemeente. Dit protocol heet: Agressie en geweld tussen ouders en school en ligt ter inzage op school. Hierin is opgenomen hoe wordt omgegaan met geweld zoals is beschreven: geweld ouders naar medewerkers in de school geweld van medewerkers van school naar ouders geweld tussen ouders onderling geweld tussen ouders en kinderen Geweld tussen kinderen onderling wordt, indien nodig, op school door de leerkracht opgelost en staat dus niet in het protocol De klachtenprocedure. Met deze regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee zowel het belang van de betrokkene wordt gediend als dat van de school. Klachten kunnen gaan over seksuele intimidatie, geweld, agressief gedrag of pesten. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolleiding op een juiste manier worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Contactpersonen ODBS Het Stroink: Aldert Schenk school / privé Marianne Drent school / privé Gemeentelijk (extern) vertrouwenspersoon: Gerda Zeijlstra: Video opnamen Gedurende het schooljaar zal het, in toenemende mate, voorkomen, dat er in de groepen video-opnamen gemaakt gaan worden. Het kan dus zo zijn dat uw kind op de opnamen komt te staan. De fragmenten zijn bestemd voor intern gebruik en dienen als ondersteunend middel voor de verdere professionalisering van de leerkrachten of leerkrachten in opleiding. Mocht u onoverkomelijke bezwaren hebben tegen het gebruik van dit middel, verzoeken we u dit schriftelijk bij de interne begeleider kenbaar maken. 21

22 6 De samenstelling van het team. 6.1 De leerkrachten. De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep, soms samen met een collega, als een leerkracht parttime werkt of nog andere taken binnen de school heeft. Wij proberen om niet meer dan twee leerkrachten voor een groep te plaatsen. Deze leerkrachten vervangen elkaar, indien mogelijk, bij ziekte. Lukt dit niet, dan wordt er een beroep gedaan op de vervangingslijst van Personeelsvoorziening Twente. Elke leerkracht is in het bezit van een Daltondiploma en een Digitaal Rijbewijs Onderwijs (DRO). Daarnaast is er ieder jaar scholing op teamniveau of op eigen initiatief. 6.2 De onderwijsassistente. De onderwijsassistente ondersteunt de leerkrachten in de kleutergroepen bij de Piramidemethode. Ook geeft zij iedere vrijdagmorgen les aan groep Andere taken leerkrachten: Een aantal leerkrachten heeft een specifieke taak binnen de school: De Informatie en Communicatiedeskundige (ICT-er) De Intern Begeleider (IB-er) De Bouwcoördinator (BC-er) De Daltoncoördinator De Rekencoördinator De Piramidecoördinator De Cultuurcoördinator De Taalcoördinator De Intern Stagebegeleider (ISB-er) Vakleerkracht gymnastiek. 6.4 De schoolleiding. De leiding van de school berust bij de directie. Deze bestaat uit een directeur en een adjunct. De directeur is geheel vrijgesteld van lesgeven, de adjunct gedeeltelijk. Daarnaast is er regelmatig overleg binnen een managementteam. 22

23 6.5 De stagiaires. ODBS Het Stroink biedt jaarlijks stageplekken aan stagiaires van het Conservatorium, de BIK opleiding en van de Edith Stein PABO. Dit kunnen ook 4 e jaars zijn: Leraar In Opleiding (LIO). Daarnaast heeft de school stagiaires van het ROC, die de opleiding tot onderwijsassistent volgen. Zij ondersteunen de leerkrachten in de groep. 6.6 PSZ De Kabouters. Al geruime tijd is er in onze school een peuterspeelzaal gevestigd. Eerst georganiseerd door de Stichting Wijkwelzijn Zuid en na een fusie in 2006 door Alifa (dat staat voor levenslust). De nieuwe welzijnsorganisatie is verantwoordelijk voor het wijkwerk, jongerenwerk en peuterspeelzaalwerk in Enschede. Peuters laten spelen is een kunst! Jong geleerd, is oud gedaan. Je kunt niet jong genoeg beginnen met leren en je ontwikkelen. Als kinderen een jaar of twee zijn krijgen ze steeds meer aandacht voor de wereld om hen heen. Ze worden groot en willen ook wel naar school, zeker als er broertjes en zusjes zijn. Ze zijn toe aan de peuterspeelzaal. Daar kunnen ze spelen, andere kinderen ontmoeten en zich ontwikkelen onder de deskundige begeleiding van de peuterleidsters. Want peuters laten spelen is een kunst! Peuters van twee tot vier jaar kunnen twee dagdelen per week naar de peuterspeelzaal, waar ze spelenderwijs een heleboel leren. De leidsters geven veel aandacht aan de taalontwikkeling, het stimuleren van sociale vaardigheden als: samen spelen, delen en het bevorderen van de zelfstandigheid van de peuters. Een goed contact tussen peuters, leidsters, ouders en verzorgers staat hier hoog in het vaandel, net als samenwerking met de jeugdgezondheidszorg en natuurlijk de basisschool. De komende jaren zal er nog intensiever worden samengewerkt tussen peuterspeelzaal en de basisschool. We hebben geconstateerd dat onze Daltonwerkwijze goed aansluit bij het ontwikkelingsgericht werken op de peuterspeelzaal. Daarom zijn we aan het onderzoeken wat er in de manier van werken op de peuterspeelzaal aangepast kan worden zodat we de Kabouters wellicht tot Dalton peuterspeelzaal kunnen omvormen. De doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen is steeds het uitgangspunt. Zo kan de stap naar de basisschool door de kinderen straks ook spelenderwijs genomen worden. Ouderbijdrage Voor de peuterspeelzaal wordt een ouderbijdrage gevraagd, die afhankelijk is van het inkomen van de ouders. Hiernaast betaalt de gemeente Enschede een subsidie per kind. Aanmelding en plaatsing Kinderen worden geplaatst vanaf twee jaar. Vanaf de geboorte kunnen ouders hun kind al opgeven. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar op de peuterspeelzalen, bij Alifa op t Riet 30 en bij de basisschool. 23

24 7 De ouders. 7.1 Inleiding. Ouders vertrouwen hun kind(eren) een groot deel van de dag toe aan de leerkrachten van onze school. Het spreekt voor zich, dat ze goed op de hoogte willen blijven van de ontwikkeling van hun kind. ODBS Het Stroink betrekt de ouders op velerlei manieren. Ouders helpen mee bij activiteiten op school, rijden en begeleiden kinderen bij excursies, helpen bij de feesten of de jaarafsluiting. Verder zijn er natuurouders, klassenouders en biebouders actief. De organisatie van de overblijf ligt grotendeels in handen van de ouders. Tevens zijn ouders actief in de oudergeledingenraad (OGR) en de medezeggenschapsraad (MR). 7.2 Informatie. Voor algemene informatie over het basisonderwijs verwijzen we naar de Onderwijsgids, uitgegeven door het ministerie van Onderwijs. Deze gids wordt jaarlijks aan het oudste kind meegegeven. Jaarlijks ontvangt u onze Schoolgids. Deze staat ook op de website. Achterin vindt u de opgavenformulieren voor ouderhulp en overblijf. Vrijdags verschijnen de weekbrief en de kinderweekbrief, met actuele informatie over de afgelopen en komende week. Deze staan eveneens op de website van de school. Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieavond gehouden. Deze gaat specifiek over het onderwijs in de verschillende groepen. Verder zijn er twee openhuisavonden, waarop u samen met uw kind kunt kijken naar het schoolwerk van uw kind. Tevens is er ieder jaar een open dag voor alle belangstellenden. Daarnaast zijn er natuurlijk de rapporten en de rapportbesprekingen. Het jaarverslag van de OGR en MR ligt ieder jaar ter inzage op school. Vijf keer per jaar verschijnt er een schoolkrant, grotendeels door kinderen gemaakt. Ook OGR, MR en directie zorgen regelmatig voor een stukje. De leerkrachten zijn dagelijks na schooltijd te spreken. We stellen het op prijs als u even een afspraak maakt. 24

25 7.3 De medezeggenschapsraad (MR). De MR houdt zich bezig met belangrijke aangelegenheden die het onderwijs aan uw kinderen betreffen. De MR van ODBS Het Stroink bestaat uit 5 ouders en 5 leerkrachten. Soms heeft de directie de instemming van de MR nodig; voor andere zaken een advies. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden aangekondigd in de weekbrief. De MR heeft een adviseur vanuit de directie. 7.4 Namen van MR- leden. Voorzitter John Smit ouder Vicevoorzitter Ben Bulsink ouder Secretaris Gabriëlle van Bunnik leerkracht Penningmeester Petra Roerink leerkracht Lid Belinda Kleene ouder Lid Anita Ros ouder Lid Marlies Goris ouder Lid Yvonne Bijsterbosch leerkracht Lid Lilian Barink leerkracht Lid Anita Mars leerkracht Adviseur Tonnie Pothoven directie 7.5 De oudergeledingenraad (OGR). De OGR heeft als taak: het bevorderen van de bloei van de school, ouders bij activiteiten betrekken, helpen bij het organiseren van feesten, het beheren van het schoolfonds en belangen van de ouders behartigen bij directie en MR. De OGR is toegankelijk voor iedereen. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de weekbrief. 7.6 Namen van OGR- leden Voorzitter Jositha Wennink ouder Vicevoorzitter vacature ouder Secretaris Marleen Hartog ouder Penningmeester vacature ouder Lid vacature ouder Lid Iris Woeltjes ouder Lid Géke van Triest ouder Lid vacature ouder Lid Marianne Drent leerkracht Lid Patricia Tonnema klassenassistent Adviseur Dirk Kip directie 25

26 7.7 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit ouders en leerkrachten uit de MR-en van scholen, aangesloten bij Consent. 7.8 Oud papier. De gemeente Enschede stelt een vuilniswagen met chauffeur beschikbaar aan scholen om met ouders en leerkrachten oud papier in de wijk op te halen. Dit is gemiddeld eens per maand. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de kinderen van onze school. Elke groep is een keer aan de beurt om samen met ouders van die groep het papier op te halen. U kunt zich ook opgeven om structureel papier op te halen. 26

27 8 Andere schoolse activiteiten. 8.1 Schoolreizen en schoolkamp. De leerlingen maken jaarlijks een schoolreis. Groep 1 t/m 4 één dag, groep 5 twee dagen, groep 6 & 7 drie dagen en groep 8 gaat als afsluiting vier dagen op kamp naar Vlieland. De schoolreizen vinden meestal plaats in de maanden april, mei en juni. Om de kosten te spreiden, is er een spaarsysteem ingevoerd. Van september t/m juni krijgt uw kind maandelijks een spaarboekje mee, dat elke maandag weer ingeleverd kan worden op school. Iedere maand wordt 7,00 gespaard voor elk schoolgaand kind: 3,00 schoolfondsgeld (een vrijwillige ouderbijdrage voor feesten, extra materialen e.d.) 4,00 schoolreisgeld Als u in één keer wilt betalen, moet dat vóór 1 december gebeuren. Het bedrag voor de schoolreis van uw kind moet betaald zijn vóór 1 mei. Er bestaat een financiële regeling, waarvan u, indien nodig, gebruik kunt maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met de administratrice. In principe is ieder kind verplicht mee te gaan op schoolreis. Kan een kind door omstandigheden toch niet mee, dan krijgt het vervangende onderwijsactiviteiten. Het kind gaat dan met zelfstandig te maken werk naar een andere groep. 8.2 Sporttoernooien. We nemen deel aan allerlei, door de afdeling sportzaken georganiseerde, toernooien: korfbal, voetbal, atletiek, schaken, zwemmen en schoolvaardigheid. De kinderen doen mee op vrijwillige basis. Voorafgaand aan een toernooi wordt er na schooltijd getraind en in de gymles aandacht besteed aan de sport van het toernooi. Zo maken alle kinderen kennis met een bepaalde tak van sport, óók als ze zelf niet met het toernooi meedoen. Kinderen uit de bovenbouw kunnen onder begeleiding van een leerkracht, via de Sportraad, zelf een sporttoernooi organiseren. 8.3 Bibliotheek. De school heeft een eigen schoolbibliotheek die regelmatig wordt aangevuld. Elke week mogen de kinderen een boek lenen. Na twee weken moet het boek weer ingeleverd worden. In de bovenbouw blijft het boek op school en mogen de kinderen het boek lenen totdat het uitgelezen is. Daarnaast heeft de school goede contacten met de plaatselijke bibliotheek. Kinderen kunnen, tot hun 16 e jaar, gratis lid worden. 8.4 Kinderboekenweek. ODBS Het Stroink besteedt jaarlijks aandacht aan de Kinderboekenweek. In alle groepen zijn boeken die betrekking hebben op het thema. 27

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29 Inhoudsopgave 1. Onze school... 3 Algemene gegevens... 3 Een woord vooraf... 3 Ligging en schoolgebouw... 4 2. Waar onze school voor staat... 4 Missie... 4 Visie... 4 De sfeer op school... 5 Richting en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Schoolgids o.b.s De Hietweide

Schoolgids o.b.s De Hietweide Schoolgids o.b.s De Hietweide Schooljaar 2013-2014 Schoolgids 2013 2014 VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2013 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. De Hietweide. Basisschool De

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 4 Inhoud 1. Een schets van onze school 5 Woord vooraf 2 2. Waar de school voor staat 6 1. Een schets van onze school 3 3. Onderwijs 9 2. Waar de school voor staat

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 Schoolgids 2013-2014 2 INHOUD 1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/2015

SCHOOLGIDS 2014/2015 SCHOOLGIDS 2014/2015 Door zelf te ontdekken en te doen ontwikkelen de kinderen zich tot zelfbewuste leerlingen (een van de uitgangspunten van OBS De Eendragt) Openbare basisschool De Eendragt Johan Berkstraat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2010/2011 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje

SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2010/2011 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2010/2011 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje Adres: Marktstraat 22 1521 DZ Wormerveer Telefoon: 075-6282467

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Ichthusschool 2009-2010. Schoolgids. Ichthusschool

Ichthusschool 2009-2010. Schoolgids. Ichthusschool 2009-2010 Schoolgids Ichthusschool 1 INHOUDSOPGAVE 1. Woord vooraf 1 2. De School 2 3. Waar de school voor staat 3 4. Een stukje geschiedenis 3 5. De organisatie van de school 3 6. Wat leren de kinderen

Nadere informatie

schoolgids 2015 / 2016

schoolgids 2015 / 2016 schoolgids 2015 / 2016 inhoudsopgave Een woord vooraf Waarom een schoolgids voor ouders? 4 4.2.3 Het leerlingvolgsysteem 12 4.2.4 Het onderwijskundig rapport 12 6. De Ouders Rechten en plichten van ouder(s)

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

www.kraaienestschool.nl

www.kraaienestschool.nl Geen kraai vliegt te hoog als hij met eigen vleugels vliegt. www.kraaienestschool.nl Inhoudsopgave Openbare basisschool t Kraaienest hoofdstuk onderwerp Inhoudsopgave Woord vooraf 1 De school 1.1 Acis

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg 27 6835CD Arnhem 026-3230729 website: www.alettajacobsschool.nl email: info@alettajacobsschool.nl

Nadere informatie