Inhoudsopgave schoolgids.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave schoolgids."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave schoolgids. 1. Een woord vooraf Het openbaar onderwijs Waarom een schoolgids? 4 2. ODBS Het Stroink stelt zich voor ODBS Het Stroink Plattegrond Namen en adressen 6 3. Waar staat de school voor? Het pedagogische klimaat Humanistische vorming Intercultureel onderwijs Commercie in de school De schoolregels Internetprotocol Hygiëne in de school 9 4. De organisatie van ons onderwijs Daltononderwijs De grondbeginselen van Dalton Taakuren op ODBS Het Stroink De klassenregels Activiteiten in de onderbouw De basisvaardigheden De vakken Wereldoriëntatie Verdere activiteiten van kinderen De zorg voor kinderen Aanmelden De zorg voor het jonge kind Zorgbreedte Het Zorgadviesteam Beleid toelating leerling-gebonden financiering De G.G.D Jeugdtandverzorging Kleuters Huiswerk Toetsing groep 8 EEBO ARBO & ontruimingsplan Schoolverzekering voor leerlingen Wettelijke aansprakelijkheid Veilige School Protocol geweld op school De klachtenprocedures Video opnamen 21 1

2 6. De samenstelling van het team De leerkrachten De onderwijsassistente Andere taken leerkrachten De schoolleiding De stagiaires PZS De Kabouters De ouders Inleiding Informatie De medezeggenschapsraad (MR) Namen van MR-leden De oudergeledingenraad (OGR) Namen van de OGR-leden De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Oud papier Andere schoolse activiteiten Schoolreizen en schoolkamp Sporttoernooien Bibliotheek Kinderboekenweek Excursies BASIS NSA De ontwikkeling van het onderwijs Activiteiten ter verbetering van het onderwijs Nascholing leerkrachten BSO Het Bunderbos Actiepunten enquête KMPO Contacten met andere scholen en instellingen Resultaten Algemeen School- en vakantietijden Schooltijden Schoolvakanties en vrije dagen Regels voor extra verlof Gymrooster Overblijven Ziekmelden Bereikbaarheid ouders Bijlagen Kapstokregels Veilige School Voorbeeld Daltontaak Oepsblad Bereikbaarheidslijst ouders Opgavenformulier ouderactiviteiten 40 Activiteitenkalender 41 2

3 1 Een woord vooraf. 1.1 Het openbaar onderwijs. De Openbare Dalton Basisschool Het Stroink maakt deel uit van Consent. Consent is de grootste onderwijsorganisatie in Enschede voor alle openbare basisscholen en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. Consent heeft een duidelijk doel: Het garanderen van een kwalitatief goed aanbod van alle vormen van openbaar onderwijs over de verschillende wijken. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht godsdienst, ras, geslacht, levensovertuiging, politieke voorkeur of andere kenmerken. Ons motto luidt: Elk kind telt! Een kind blijft over het algemeen voor een periode van acht jaar op de basisschool. Uw kind wordt dus acht jaar toevertrouwd aan de zorg van de mensen die er werken. Dit is een belangrijk deel van het kinderleven, u kiest een basisschool dan ook zorgvuldig uit. ODBS Het Stroink is een basisschool, die de kinderen de mogelijkheid biedt zich door Daltononderwijs op een maximale manier te ontplooien. Ook worden de kinderen voorbereid op een moderne, democratische en multiculturele samenleving. Wij leren de kinderen om hun eigen verantwoordelijkheid te dragen, zelfstandig te werken en eigen keuzes te maken. Daarnaast besteden wij aandacht aan het leren samenwerken. ODBS Het Stroink bereidt de kinderen daarnaast ook voor op het voortgezet onderwijs. De inzet en deskundigheid van ons team maken ODBS Het Stroink tot een school waar ieder kind, elke leerkracht en elke ouder met plezier naar toe gaat. In deze schoolgids leest u op welke wijze er vorm en inhoud wordt gegeven aan de organisatie en de onderwijskundige activiteiten op ODBS Het Stroink. Tonnie Pothoven Directeur 3

4 1.2 Waarom een schoolgids? De schoolgids informeert ouders. Het is dus een hulp bij het maken van een weloverwogen schoolkeuze. De schoolgids laat zien, wat ouders van ODBS Het Stroink mogen verwachten. Op school hebben we een schoolplan, waarin beschreven staat welk onderwijs we geven en hoe we ons de komende jaren verder willen ontwikkelen. Dit schoolplan kunt u op school inzien. Deze schoolgids bevat informatie over: - de doelen van het onderwijs en de resultaten die bereikt worden. - hoe het onderwijs is ingericht voor kinderen die extra zorg nodig hebben. - het spaarboekje. - de klachtenregeling - verlofaanvragen - belangrijke zaken voor het komende schooljaar (o.a. lestijden, vakanties, namenlijsten) Ouders ontvangen de schoolgids in ieder geval bij inschrijving van hun kind(eren). De schoolgids wordt ieder jaar vernieuwd en aan het begin van het schooljaar meegegeven. Eventuele wijzigingen m.b.t. de schoolgids worden in de weekbrief bekend gemaakt. De weekbrieven verschijnen elke vrijdag en worden aan de oudste leerling van het gezin meegegeven. De weekbrief staat ook op de website van de school: Achter in deze gids vindt u een (losbladig) invulformulier. Wilt u de kinderen of leerkrachten helpen bij diverse activiteiten, dan kunt u dit formulier invullen en bij een leerkracht inleveren. Alle hulp is welkom! 4

5 2 ODBS Het Stroink stelt zich voor. 2.1 ODBS Het Stroink. ODBS Het Stroink is sinds 20 mei 1998 Daltonschool. Iedere 5 jaar wordt door de Nederlandse Dalton Vereniging getoetst of wij het Daltonpredikaat mogen houden. In 2004 hebben een verlenging van vijf jaar gekregen. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een prettige werk- en leefomgeving zien wij als één van de sterke punten van ons onderwijs. Binnen het Daltononderwijs wordt een krachtig beroep gedaan op de drie principes: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Deze principes zijn ook van groot belang in het voortgezet onderwijs, waar inzet, een goede werkhouding, goed kunnen plannen en uitvoeren van taken, een grote invloed hebben op het uiteindelijk wel of niet slagen van de leerling. ODBS Het Stroink is een openbare school. Openbaar onderwijs is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging. We geven aandacht aan de maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden en normen zoals die voorkomen in onze samenleving. ODBS Het Stroink heeft niet alleen aandacht voor de leervaardigheden van kinderen, maar ook voor de sociaal-emotionele, creatieve en motorische vaardigheden. Voor deelname aan de samenleving, nú als kind en later als volwassene, zijn al deze vaardigheden belangrijk. Communicatie is een belangrijke voorwaarde om te participeren. Taalontwikkeling heeft daarom prioriteit en keert terug in activiteiten met als doel het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden. ODBS Het Stroink heeft 8 groepen in een modern, vernieuwd schoolgebouw. Sinds augustus 2000 werkt ODBS Het Stroink met een managementteam dat bestaat uit: de directeur, de adjunct, de interne begeleider en een bouwcoördinator. 2.2 Plattegrond met ODBS Het Stroink en PSZ De kabouters. 5

6 2.3 Namen en adressen. ODBS Het Stroink: Het Stroink GT Enschede Info: Website: Consent: Postbus RA Enschede Bezoekadres: Buurserstraat 250 Directeur: Tonnie Pothoven, Adjunct-directeur: Dirk Kip, Administratie: Karolien van der Veen Groepsleerkracht groep ma di wo do vr Nelleke Arnoldus groep 1a/2a X X X Anita Mars groep 1a/2a X X Yvonne Bijsterbosch groep 1b/2b X X X X X Berthe Pit groep 3 X X X X Patricia Tonnema groep 3 X Marianne Drent groep 4 X X Wieteke Dors groep 4 X X X Petra Roerink groep 5 X X X X LIO / Gert Stapper groep 5 X X Lilian Barink groep 6 X X X Dirk Kip groep 6 X X Stephanie van Geene groep 7 X X X X X Monika Helmhout groep 8 X X X X X Personeel met andere taken Tonnie Pothoven Directeur X X X X Dirk Kip Adjunct-directeur / ICT X X X Karolien van der Veen Administratie X X Marianne Drent Bouwcoördinator / RT / Schaduw Interne X begeleider Aldert Schenk Interne begeleider X X X X Gabriëlle van Bunnik Taalspecialist / NT2 / RT X X Gert Stapper Stagebegeleider X X Bernadet Keujer Vakleerkracht gym X X Patricia Tonnema Onderwijsassistente X X X X Gerrit van Veen Conciërge / Schoonmaak X X X X X Martie Bremer Schoonmaak X X X X X Petra Roerink Cultuurcoördinator 6

7 3 Waar staat de school voor? 3.1 Het pedagogische klimaat. De drie principes van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking geven de kinderen duidelijkheid en bieden ook, voor zover ze dat aan kunnen, de mogelijkheid om voor een deel verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces. Maar er gelden ook regels. Die regels belemmeren de kinderen niet in hun ontwikkeling. Integendeel: zij bieden de kinderen duidelijkheid en houvast. Binnen deze regels zijn de kinderen vrij. Als blijkt, dat een kind de verantwoordelijkheid niet aan kan, wordt het extra begeleid door de leerkracht. Tijdens de Daltonlesuren worden de kinderen gestimuleerd om samen te werken en elkaar te helpen. Daltononderwijs zorgt voor sociaalvaardige kinderen, die voor zichzelf op kunnen komen, maar ook rekening houden met elkaar en met anderen. Binnen het Daltononderwijs is het belangrijk dat kinderen verdraagzaam zijn t.o.v. elkaar. Ze vinden het normaal om elkaar te helpen. Ze zijn in elkaar geïnteresseerd en accepteren elkaar. We hopen, dat het pedagogische klimaat van school aansluit bij het pedagogische klimaat van thuis. Ook thuis zijn bepaalde regels waar het kind zich aan moet houden. Ook thuis worden er dingen samen gedaan en heeft het kind voor bepaalde zaken een eigen verantwoordelijkheid. Goed overleg tussen ouders en leerkrachten zal maken, dat het kind zich thuis voelt op ODBS Het Stroink. Onze Daltonwerkwijze zal er toe bijdragen dat uw kind met plezier naar school gaat. 3.2 Humanistische vorming Wij besteden aandacht aan de maatschappelijke en levensbeschouwelijke waarden en normen van onze samenleving. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat we de kinderen in de gelegenheid stellen om hun eerste heilige communie te doen of deel te nemen aan het Suikerfeest. 3.3 Intercultureel onderwijs. Scholen moeten aandacht besteden aan het feit dat we samenleven met mensen die (oorspronkelijk) uit een ander land komen en misschien een andere manier van leven hebben. Kennis en respect van de buitenlandse culturen en religies vinden wij belangrijk. Ook in ons onderwijs worden deze verschillende achtergronden besproken en toegelicht. Bij de aanschaf van de diverse methodes zal steeds worden onderzocht in hoeverre deze methodes te gebruiken zijn bij het intercultureel onderwijs. 7

8 3.4 Commercie in de school. ODBS Het Stroink helpt mee aan de verspreiding van gratis jeugdbladen. Eenmaal per jaar ontvangt u een aanbod om kinderboeken aan te schaffen tegen een aantrekkelijke prijs. De schoolfotograaf maakt ieder jaar groepsfoto s en om het jaar een portretfoto en een foto van alle broertjes en zusjes op school. Op dit moment worden meerdere mogelijkheden van externe financiering onderzocht. 3.5 De schoolregels. De kinderen mogen om uur naar binnen. Tijdens de pauze mogen de kinderen niet van het schoolplein af. In principe gaan alle kinderen naar buiten. Als een kind onder schooltijd naar huis moet, verwachten wij dat het opgehaald wordt. Fietsen moeten op slot worden gezet en geplaatst in de daarvoor bestemde rekken. Er zijn afspraken over wie op de fiets naar school mag komen. De school is niet aansprakelijk voor eventuele schade. Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan! Het is niet toegestaan een mobiele telefoon, ipod of MP3-speler mee naar school te nemen. Het dragen van regenlaarzen in de lokalen is niet toegestaan. Geeft u eventueel sloffen mee. Dieren mogen, vanwege allergieën, alleen na overleg met de leerkracht in school. In de school en binnen de hekken van het schoolplein wordt niet gerookt. 3.6 Internetprotocol De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van Internet. Wij maken gebruik van Kennisnet en andere educatieve sites. Kennisnet heeft een eigen Nederlandse zoekmachine die kinderen helpt zoeken naar Nederlandstalige sites die geselecteerd zijn, waardoor zaken als racistische uitingen en pornografie niet zomaar benaderd kunnen worden. Bovendien worden internetsites gefilterd door onze provider QLICT, waardoor deze sites buiten de school worden gehouden. Kinderen kunnen onder begeleiding ook andere zoekmachines gebruiken. Waarom Internet? Kinderen maken gebruik van Internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met kinderen van andere scholen en deskundigen raadplegen. De software die in ontwikkeling is, verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. De software bij methodes kan in de toekomst door kinderen ook via het Internet benaderd worden. 8

9 Afspraken Ik spreek van tevoren met mijn leerkracht af, wat ik op internet wil gaan doen. Ik geef nooit persoonlijke informatie over mijzelf of anderen door op internet (dus geen namen, adressen, foto s, telefoonnummers en adressen) Ik zoek met de zoekmachines Kennisnet of Google en gebruik daarbij geen woorden die te maken hebben met racisme, discriminatie, seks, geweld of scheldwoorden. Ik zal nooit via of Internet met iemand spreken zonder toestemming van de leerkracht. Ik weet dat alles wat ik op school doe op Internet kan worden gecontroleerd door de leerkracht. Ik mag de printer alleen gebruiken als de leerkracht dat heeft goedgekeurd. Ik geef meteen aan de leerkracht door als ik informatie tegenkom waarbij ik mij niet prettig voel of dingen waarvan ik weet dat ze niet horen. Ik bewaar mijn wachtwoord zorgvuldig en maak geen onrechtmatig gebruik van andermans wachtwoord. Afspraken met de leerkrachten Multimedia wordt gebruikt voor educatieve doeleinden. Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken. Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen. Er wordt aan kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken. Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen. Informatie die terug te voeren is op kinderen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen. 3.7 Hygiëne in de school. Dagelijks wordt de school schoongemaakt door medewerkers van een schoonmaakbedrijf. In iedere groep hebben wekelijks twee kinderen klassendienst. Dit heeft een praktisch en pedagogisch doel: de kinderen leren dat er opgeruimd moet worden. Ook is er een schoonmaakrooster voor het plein rondom de school. 9

10 4 De organisatie van ons onderwijs. 4.1 Daltononderwijs. Daltonscholen vallen onder een vorm van traditionele vernieuwingsscholen. Elk jaar is er een open dag. Daarnaast kunt u altijd een afspraak maken voor een klassenbezoek. Binnen het Daltononderwijs blijven de goede elementen van het klassikale onderwijs gehandhaafd, terwijl er aan de andere kant zoveel mogelijk ruimte wordt gelaten voor individuele ontplooiing. Het Daltononderwijs is geen uitgewerkt systeem met eigen speciale leermiddelen en een voorgeschreven schoolorganisatie. Daltonscholen zullen dus onderling van elkaar verschillen. Zowel onderwijs op maat, aanbevolen in de nieuwe Wet Primair Onderwijs, als het zelfstandig werken in het voortgezet onderwijs sluit naadloos aan bij het Daltononderwijs. Kinderen die de verantwoordelijkheid aankunnen, mogen ook op de stilteplekken in de gang werken. 4.2 De grondbeginselen van Dalton. Het Daltononderwijs is gebaseerd op drie principes: verantwoordelijkheid zelfstandigheid samenwerking Verantwoordelijkheid: We spreken liever van verantwoordelijkheid in plaats van vrijheid. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander, voor je omgeving en voor je werk. Deze verantwoordelijkheid moet aangeleerd en ontwikkeld worden. De Daltonschool staat hier gelukkig niet alleen in, ook thuis zijn regels waar het kind zich aan te houden heeft. We vinden een goede samenwerking tussen de ouders en de leerkrachten heel belangrijk. Zelfstandigheid: Binnen het Daltononderwijs wordt regelmatig een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen. Het betekent niet dat een kind maar aan zijn lot wordt overgelaten. Als een kind hulp nodig heeft, wordt het door de leerkracht of een andere leerling geholpen. Samenwerking: Samenwerken betekent: rekening houden met de ander, steun geven, maar ook steun krijgen. Door samen te werken leer je dat het goed is om dingen met elkaar te doen. Wij vinden het belangrijk, dat aan kinderen de gelegenheid wordt geboden om samen te werken. Niet alleen bij het schoolwerk, maar ook in de dagelijkse omgang met elkaar. 10

11 De Taak: Men noemt Daltonscholen wel eens de school met de taak. De taak is de kapstok waaraan wij het onderwijs ophangen. Het kind kan zelf kiezen aan welk onderdeel het eerst gewerkt gaat worden (verantwoordelijkheid), wat zonder hulp gemaakt kan worden (zelfstandigheid) en bij welke onderdelen er samengewerkt kan worden (samenwerken). In de groepen 1 t/m 3 wordt gewerkt met een Daltonbord. In groep 4 komt daar de taak op papier bij. Daarna wordt alleen met de taak op papier gewerkt. De kinderen geven op de taak aan hoe ze gewerkt hebben. De leerkracht doet dit ook. Daarna gaat de taak mee naar huis. Op de taak staat in de eerste plaats de basisstof vermeld, die wordt door alle kinderen worden gemaakt. Na de basisstof wordt er extra werk gemaakt. Daarna is er nog keuzewerk. Als een kind op een of meer onderdelen niet goed kan meekomen, krijgt het een aangepaste taak. Voor ieder onderdeel dat af is wordt op het taakbord een kraal in de dagkleur opgehangen en op de taak wordt het vakje voor de opdracht met de dagkleur ingekleurd. Dagkleuren: maandag: oranje dinsdag: blauw woensdag: groen donderdag: rood vrijdag: geel Vanaf groep 3 werken de kinderen met een daltonblokje: rood: niet storen, groen: je mag me iets vragen, vraagteken: vraag voor de leerkracht. 4.3 Taakuren op ODBS Het Stroink. Tijdens de taakuren wordt er gewerkt aan of met: ontwikkelingsmateriaal en keuzewerk (groep 1 en 2) taal rekenen geschiedenis aardrijkskunde lezen: begrijpend / studerend / recreatief schrijven werkstukken / spreekbeurten / boekbesprekingen gebruik van de computer natuur en gezond gedrag verkeer en sociale redzaamheid In de overige uren wordt klassikaal gewerkt aan of met: bovenstaande vakken geestelijke stromingen aanvankelijk en voortgezet technisch lezen de kring Engels tekenen handvaardigheid gymnastiek muziek 11

12 4.4 De klassenregels. Algemeen: Je mag vanaf 10 voor half 9 naar binnen. De les begint om half 9. Stoor een ander niet. Gedraag je rustig. Ga netjes met je spullen om. Zorg voor een nette opgeruimde omgeving. Alles heeft een vaste plek; leg spullen daar ook terug. Tijdens het werk: Alleen kinderen die het aan kunnen, mogen op de gang werken. Tijdens de taak maken kinderen gebruik van het blokje. Er wordt rustig gewerkt. Aan de instructietafel komen alleen de kinderen voor extra instructie/hulp Als je iets echt niet weet, vraag dan eerst hulp aan een ander en daarna aan de leerkracht. Ben je klaar met de basisstof, dan maak je eerst het extra werk en dan pas het keuzewerk. In groep 1 & 2 wordt gewerkt met één of twee moetwerkjes per week en voor de rest is er keuzewerk. 4.5 Activiteiten in de onderbouw: In groep 1 beginnen kinderen te werken met het Daltonbord, waarop één moetwerkje staat. Op het Daltonbord staan de activiteiten voor een hele week. In groep 2 werken alle kinderen met het Daltonbord, waarop twee moetwerkjes staan. In de onderbouw wordt gewerkt met Piramide, een totaalmethode. Piramide is óók gericht op het opsporen en / of voorkomen van taalachterstanden bij kinderen en het stimuleren van de taalontwikkeling. Piramide biedt ook de mogelijkheid om kinderen die méér aankunnen ook méér aan te bieden. Onderwijs op maat. De methode bevat allerlei thema's uit de belevingswereld van de kinderen. Voor de bewegingsactiviteiten maken de kleuters gebruik van een ruime speelzaal. Bij mooi weer spelen de kleuters buiten, op een veilig afgeschermd plein met groen. Er is allerlei buitenspelmateriaal en een grote zandbak. Tevens wordt er ruim aandacht aan de expressievakken besteed. In de lees- schrijfhoek zijn extra materialen die de lees- en schrijfontwikkeling van kinderen stimuleren. De kinderen die in groep 2 aan het aanvankelijk lezen toe zijn, krijgen de mogelijkheid aangeboden. 12

13 4.6 Basisvaardigheden. Vanaf groep 3 worden de basisvaardigheden via methodes gestructureerd aangeleerd. Lezen: Voor het aanvankelijk lezen maken we gebruik van Veilig Leren Lezen (VLL), nieuwe versie. De methode werkt meteen met differentiatie, heeft een goede opbouw van de leerstof en wordt ondersteund door een uitgebreid software pakket. Er is veel oefenmateriaal voor de kinderen. Voor voortgezet technisch lezen hanteren we voor de groepen 4 t/m 8 Goed gelezen. Voor begrijpend lezen hanteren we vanaf groep 4 Tussen de regels, waarbij de kinderen leren een tekst volgens een vast stappenplan te analyseren. Het is de bedoeling dat de kinderen dit ook gaan toepassen bij wereldoriëntatie en het maken van werkstukken. De methode sluit goed aan bij VLL. Schrijven: De methode heet Pennenstreken en sluit aan bij VLL. De letters en woorden die de kinderen bij VLL leren, leren ze tegelijkertijd schrijven. Taal: In de groepen 1 en 2 wordt Piramide met aanvullende oefeningen voor lezen gebruikt. Groep 3 gaat hier verder op in en begint met Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 4 werken we met Taaltijd ( taal & spelling) en de leerlijn voor NT2. Bij taaltijd spelling gebruiken we ook een oefenprogramma op de computer. Rekenen: In de groepen 1 en 2 komt rekenen eveneens via Piramide aan bod. Vanaf groep 3 werken we met Rekenrijk met leerkrachtgebonden en zelfstandig te maken lessen. Daarnaast biedt de methode een ondersteunend computerprogramma. 4.7 De vakken Wereldoriëntatie. Dit jaar onderzoekt een commissie de wereldoriëntatie vakken met als doel de methodes te vernieuwen of tot een integrale methode voor wereldoriëntatie te komen. Aardrijkskunde: Hier en daar (5 t/m 8) een methode voor thematisch en regionaal aardrijkskundeonderwijs. De methode besteedt ook ruim aandacht aan topografie. Geschiedenis: Spoorzoeken in de tijd (5 t/m 8) chronologisch van de prehistorie tot nu toe. Hierdoor zijn kinderen beter in staat om gebeurtenissen in de juiste tijd te plaatsen. Natuur: Leefwereld (3 t/m 8) laat de kinderen kennismaken met aspecten uit de biologie, natuurkunde, milieukunde, gezondheidskunde en techniek. 13

14 Verkeer: Vanaf groep 3 wordt Klaar? over! gebruikt. De groepen 5 en 6 maken ook gebruik van Op voeten en fietsen en de groepen 7 en 8 van de Jeugdverkeerskrant. Verder maakt groep 8 de Oefenexamens, doet mee aan het Landelijk Verkeersexamen en een Praktisch Verkeersexamen door de wijk. Geestelijke stromingen: Het christendom, Hindoeïsme, Boeddhisme en de Islam worden in groep 7 & 8 behandeld. Engels: Let s do it is een moderne methode voor zowel groep 7 als 8. Expressie: Onder deze vakken vallen tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Voor muziek hanteren we Muziek moet je doen. Daarnaast voert groep 8 jaarlijks een musical op als afsluiting van de basisschoolperiode. Via het cultuuraanbod kunnen kinderen regelmatig kennismaken met resp. beeldende, muzikale, dansante en dramatische vorming. Tijdens het vrijdagtheater wordt regelmatig vertoond wat de kinderen kunnen op gebied van drama, muziek en dans. Lichamelijke oefening: De lessen van groep 1 & 2 worden door de eigen leerkracht verzorgd. Verder geeft de vakleerkracht gedurende een half jaar eenmaal per week les in de gymzaal. Groep 3 t/m 8 krijgt eenmaal per week les van de vakleerkracht en één maal per week van de eigen leerkracht. Kinderen uit groep 6 krijgen ook een half jaar schoolzwemmen. De kinderen uit de groepen 7 & 8 zonder zwemdiploma kunnen, na schooltijd, deelnemen aan een schoolzwemvangnet, zodat zij alsnog een zwemdiploma kunnen halen. 4.8 Verdere activiteiten van kinderen. Kinderraad Uit groep 5 t/m 8 worden twee leerlingen gekozen die de belangen van de kinderen van onze school een jaar willen vertegenwoordigen. Een keer per zes weken is er tussen de middag overleg onder begeleiding van twee leerkrachten. De leden krijgen schriftelijk verslag van elk overleg. Zowel voor als na de vergadering overleggen de leden van de kinderraad met alle groepen. De kinderraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie, team, OGR en MR. Schoolkrant Een aantal leerkrachten en leerlingen, gekozen uit iedere groep 5 t/m 8, maakt vijf keer per jaar een schoolkrant. Ouders zorgen voor het drukken en nieten van de kranten. 14

15 5 De zorg voor kinderen 5.1 Aanmelden. Aanmelding gebeurt door de ouders. Zij maken een afspraak voor een gesprek met de directie. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de school, een rondleiding en de schoolgids. Op de dag dat uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. In de maanden voorafgaand mag het 10 dagdelen komen wennen. U kunt met de leerkracht overleggen, welke dagen hiervoor het meest geschikt zijn. Kennismaken gebeurt niet in de maand voor de zomervakantie. Kinderen die vóór 1 oktober 4 jaar worden, mogen vanaf de eerste schooldag de hele dag naar school. Wanneer de belasting te groot is voor uw kind, kan in overleg met de leerkracht een regeling worden getroffen voor vermindering van de schooltijd. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig en gelden de wettelijke regels voor leerplicht en verlof. Ook oudere kinderen van wie de ouders plaatsing op ODBS Het Stroink overwegen, kunnen een dagje komen kennismaken. 5.2 De zorg voor het jonge kind. Wij streven ernaar de groepsgrootte in de kleutergroepen zo laag mogelijk te houden. Het is immers wenselijk om een accent te leggen bij de zorg voor jonge kinderen. In de Piramidemethode werken wij met tutoring (extra hulp aan leerlingen) om achterstanden bij kinderen aan te pakken. De begeleider bereidt de kinderen voor op de volgende les. Afgelopen schooljaar is de schakelklas gestart. Een kleine groep kleuters (van Het Vastert, De Regenboog, Drakensteyn, de Bomansschool en Het Stroink) krijgt drie ochtenden per week, in een lokaal in ons gebouw, extra ondersteuning op het gebied van taal. De andere dagdelen zijn de kleuters in hun eigen groep. Daarnaast is er het Spel- en Boekenplan voor de groepen 1 & 2. Door voorlezen en spelletjes te doen wordt de taalontwikkeling van het kind spelenderwijs gestimuleerd. Er wordt een éénmalige bijdrage van 2,30 gevraagd. Iedere twee weken op woensdagmorgen van 9.00 tot uur is de uitleen van boeken met bijbehorende spelletjes. Daarnaast worden er enkele themaochtenden georganiseerd. 15

16 5.3 Zorgbreedte. ODBS Het Stroink beschikt over een leerlingvolgsysteem (LVS) van CITO. Door regelmatig toetsen worden de vorderingen van kinderen geregistreerd. De behoefte aan extra hulp of begeleiding wordt daardoor op tijd gesignaleerd. Indien nodig wordt dan een handelingsplan opgesteld. Daarnaast worden de toetsen van de diverse methodes gebruikt. De Interne Begeleiders coördineren de zorg. Ze zien erop toe, dat de toetsen op tijd worden afgenomen, er handelingsplannen worden opgesteld en houden regelmatig groepsbesprekingen met iedere leerkracht. De leerkracht houdt een leerlingendossier bij in een daarvoor bestemde map, met de toetskaarten en de oudercontactformulieren. Het dossier kan door de ouders worden ingekeken. Ondanks al onze zorg kan plaatsing op een School voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) een betere oplossing voor uw kind zijn. Via het project Weer Samen Naar School (WSNS) streeft de regering ernaar, dat kinderen die problemen ondervinden op de basisschool, tóch zoveel mogelijk op hun eigen school worden opgevangen. Alle scholen zijn daarom ondergebracht in samenwerkingsverbanden. ODBS Het Stroink maakt deel uit van het samenwerkingsverband Enschede/Losser, hierbij zijn ook alle scholen voor speciaal onderwijs aangesloten. Of plaatsing mogelijk is, wordt door de permanente commissie leerlingenzorg (PCL) bepaald. Hierin zitten deskundigen die goed op de hoogte van de zorgmogelijkheden binnen het samenwerkingsverband. Daarmee houden ze rekening bij hun advies. Sommige kinderen kunnen wel op de basisschool blijven, maar komen voor bepaalde vakgebieden niet verder dan eindniveau groep 6. Ze kunnen dan naar het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) of naar de kadergerichte beroepsopleiding van het VMBO. Wilt u meer weten, dan kunt u bij de interne begeleider terecht. Als u andere, meer algemene vragen, heeft kunt u ook terecht bij de coördinator van het samenwerkingsverband WSNS Enschede/Losser

17 5.4 Het Zorgadviesteam Natuurlijk hopen we dat het niet gebeurt, maar soms gaat het niet zo goed met een kind op school. Dan gaat het leren niet zo goed of je ziet dat een kind niet zo lekker in zijn vel zit of dat het zich anders gedraagt dan je verwacht. De school zal dan zo snel mogelijk bekijken wat de oorzaak hiervan is en met de ouder/voogd overleggen wat de beste aanpak is. Soms kan de basisschool een dergelijk probleem zelf aanpakken. Dan stelt de groepsleerkracht in overleg met de interne begeleider en eventueel de remedial teacher een plan op. Dit plan wordt altijd met u besproken. Bij twijfel kan de basisschool de leerling bespreken in het zorgadviesteam (ZAT). Het ZAT bestaat uit de interne begeleider van de school en deskundigen van buiten de school. Deze deskundigen zijn: de collegiaal-consulent van WSNS, de orthopedagoog van onze begeleidingsdienst, de schoolverpleegkundige van Jeugd Gezondheidszorg en de schoolgericht maatschappelijk werker van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD). De medewerkers van het ZAT kunnen ons adviseren hoe wij deze leerling kunnen helpen, maar zij kunnen ook zelf met deze leerlingen en hun ouders in gesprek gaan om samen te zoeken naar de beste manier om de problemen op te lossen. Het ZAT komt vier keer per schooljaar bijeen. De coördinatie is in handen van de interne begeleider. Om snel te kunnen werken, vragen wij u toestemming om in voorkomende gevallen uw kind te mogen bespreken in het ZAT. Als wij het zorgadviesteam hebben ingeschakeld, bespreken wij dit altijd met u. De informatie over ouders en kind is en blijft altijd vertrouwelijk. Het opvoeden van kinderen kan soms moeilijk zijn. Veel ouders hebben vragen over het gedrag van hun kind, de omgang met hun kind of de ontwikkeling. Hierbij kan de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) hulp bieden. Het biedt het gezin hulp en ondersteuning bij het opvoeden. Het contact met de SMD loopt via de interne begeleider. 5.5 Beleid toelating leerlingen in het kader van de regeling leerling-gebonden financiering. Op onze school worden bij aanmelding van: - een leerling met een positieve beschikking van een commissie voor de indicatiestelling. - een leerling met een positieve beschikking van de PCL van WSNS, - een leerling die wordt teruggeplaatst van een speciale school, alle onderwijskundige vragen van het kind doorgenomen aan de hand van vaststaande onderwerpen (die op school ter inzage liggen). Vervolgens wordt aan de hand van deze vragen onderzocht of de school in staat is de onderwijskundige antwoorden te bieden. Centraal staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen. De school zal bij die beantwoording gebruik maken van de ondersteuning van bijvoorbeeld een school aangesloten bij een Regionaal Expertise Centrum en/of van de mogelijkheden die het samenwerkingsverband WSNS biedt. Bij het besluit tot toelating of weigering zal er altijd sprake zijn van een teambesluit. We gaan er immers van uit, dat bij toelating, de leerling de gehele basisschoolperiode op onze school zal doorlopen. 17

18 5.6 De G.G.D. Tijdens de schoolperiode wordt uw kind een aantal keren onderzocht door medewerkers van de afdelingen jeugdgezondheidszorg en logopedie. Deze onderzoeken zijn een vervolg op onderzoeken van het consultatiebureau. Er wordt gekeken naar de groei en ontwikkeling van kinderen. De logopediste kijkt naar de taalontwikkeling, uitspraak, stem, vloeiendheid van spraak en mondgewoonten. Wanneer er iets niet goed gaat in de ontwikkeling van uw kind, dan kan vroegtijdig actie worden ondernomen. Het kan b.v. zijn, dat uw kind slechter gaat zien, groeiproblemen krijgt, of dat het moeite heeft met verstaanbaar praten. Deze en andere onderwerpen kunnen tijdens het bezoek aan logopedist, arts, assistente of jeugdverpleegkundige aan bod komen. Alle onderzoeken vinden plaats op vrijwillige basis. U wordt vooraf geïnformeerd wanneer een onderzoek plaats vindt. Het onderzoek: Groep 1 - screenen van het gezichtsvermogen en het gehoor door de schoolverpleegkundige. Groep 2 - logopedische screening door de logopediste. - uitgebreid geneeskundig onderzoek door de schoolarts en de assistente. De ouders zijn hierbij aanwezig. Groep 7 - sommige kinderen worden gezien door de schoolverpleegkundige. Vooraf wordt een vragenlijst ingevuld door de ouders. 5.7 Jeugdtandverzorging. Elk half jaar wordt de school bezocht door de bus van de Jeugdtandverzorging. Deze biedt volledige tandheelkundige hulp. Desgewenst krijgen de kinderen die deelnemen vanaf groep 3 elk halfjaar een fluorbehandeling. De ouders kunnen samen met hun kind aanwezig zijn bij de behandeling. Voor deelname kunt u een inschrijfformulier, op school verkrijgbaar, invullen. Jeugdtandverzorging, Kleuters. Etiketteren. Het komt regelmatig voor dat laarzen, jassen of tassen kwijt zijn. Veel verdriet wordt voorkomen als u de naam van uw kind in de spullen zet. Denk hierbij ook aan gymkleding. Alle kinderen krijgen een gymtas van school. Aan het eind van de week kunt u de kleding uit de tas meenemen om thuis te wassen. De tas moet op school blijven. Eten en drinken. Tijdens de eetpauze mogen de kinderen één tussendoortje en één pakje/beker drinken meenemen. Wij vragen u om iets gezonds mee te geven; dus geen snack, prik, enz. Speelgoedochtend of -middag Iedere laatste vrijdag voor een vakantie is er speelgoedochtend of -middag. (Ook voor de groepen 3 t/m 8) De kinderen mogen dan speelgoed mee naar school nemen, er iets over vertellen en er mee spelen. De rest van het jaar mag er in principe geen speelgoed worden meegenomen. 18

19 5.9 Huiswerk. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen incidenteel huiswerk voor rekenen en/of taal. Vanaf groep 6 ook om een proefwerk van aardrijkskunde, biologie of geschiedenis te leren. De proefwerken worden weliswaar op school besproken en geoefend, maar moeten thuis nog vaker worden doorgenomen. We zijn er absoluut geen voorstander van om kinderen te overladen met huiswerk, maar om de stap naar het voortgezet onderwijs gemakkelijker te maken vinden we het wel belangrijk om kinderen alvast te laten wennen aan huiswerk Toetsing groep 8-EEBO Bij de vaststelling van het schoolkeuzeadvies aan de leerling door de leerkracht van groep 8, speelt de ontwikkeling van de leerling gedurende de 8 jaar die het kind op de basisschool zit, een grote rol. Deze ontwikkeling houden we bij in het leerlingvolgsysteem (LVS). Daarvoor gebruiken we elk jaar Cito-toetsen, naast de methodegebonden toetsen. Als eindtoets gebruiken we het Enschedees Eindonderzoek Basis Onderwijs (EEBO). Dit is een verzamelnaam voor toetsen die de intelligentie en de vorderingen op het gebied van taal, spelling, rekenen, technisch en begrijpend lezen meten, maar ook aspecten van de sociaalemotionele ontwikkeling van het kind in beeld brengen. Dit geeft een veel completer beeld van het kind dan de Cito-Eindtoets. Het openbaar primair onderwijs en het Stedelijk Lyceum zijn overeengekomen de toetsing in groep 8 i.v.m. het schoolkeuzeadvies en het onderwijskundig rapport zo te organiseren dat de gegevens ook kunnen worden gebruikt voor de aanvraag van Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). Voor de toelating tot het voortgezet onderwijs is en blijft het schoolkeuzeadvies van de basisschool bepalend ARBO & ontruimingsplan. ARBO De gediplomeerde bedrijfshulpverleners (BHV) zijn in staat om EHBO te verlenen en hulp te bieden bij andere ongelukken die op school kunnen gebeuren. Daarnaast zijn er meerdere collega s die het EHBO-diploma hebben. Zij worden jaarlijks bijgeschoold. Ontruiming ODBS Het Stroink beschikt over een ontruimingsplan voor het geval zich brand of een andere calamiteit voordoet. Het ontruimingsplan wordt jaarlijks aangepast en 2 keer per jaar geoefend. 19

20 5.12 Schoolverzekering voor leerlingen Onze school heeft een collectieve schoolongevallenverzekering afgesloten. De school zorgt zodoende dat de kinderen tijdens de schooluren en de weg van of naar school verzekerd zijn. De kosten worden door de OGR gedragen. Leerkrachten en ouders die meegaan op excursies en schoolreizen zijn gratis meeverzekerd. De verzekerde bedragen zijn: 500,00 bij overlijden 25000,00 bij blijvende invaliditeit 100,00 per element voor tandheelkundige behandeling 1000,00 voor geneeskundige behandeling en verpleging (aanvulling op de verzekering) 5.13 Wettelijke aansprakelijkheid. Consent heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan eigendommen van leerlingen door leerkrachten of hulpouders is hiermee gedekt. Maar de leerkrachten zijn niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden van de onder hun toezicht staande leerlingen. Als een leerling schade toebrengt aan een andere leerling, een leerkracht, het schoolgebouw met toebehoren of de schoolinventaris, dan zijn de ouders/verzorgers daarvoor aansprakelijk Veilige School. Overal zijn pictogrammen (zie bijlage) opgehangen van de vier kapstokregels die we op school hanteren. De rijmzinnen blijven goed in het geheugen hangen en worden regelmatig herhaald. De kinderen gaan het vier stappenplan gebruiken bij situaties waarin ze zich bedreigd of gepest voelen. Andere kinderen moeten hier op reageren. Doen ze dat niet, dan kan er een gele kaart uitgereikt worden. Bij ongewenst gedrag in de klas gebruiken we de kaarten ook. Een gele kaart kan weer omgezet worden in een groene kaart als het kind de rest van de dag goed gedrag vertoont. Een kind reflecteert dan op zijn gedrag. Bij ernstige calamiteiten kan er een rode kaart uitgedeeld worden. Het kind moet dan een OEPS-blad (zie bijlage) invullen dat besproken wordt met het interventieteam, bestaande uit leden van het MT en de groepsleerkracht. Bovendien wordt er dan ook altijd contact met de ouders opgenomen. Als een kind meerdere keren een rode kaart krijgt is er een serieus probleem ontstaan. Dan wordt bekeken welke verdere consequenties dat voor het kind heeft. Bij vertoon van positief gedrag kan een kind ook spontaan een groene kaart krijgen. Als een kind iedere dag goed gedrag vertoont krijgt het aan het eind van de week een echt groen kaartje mee naar huis. Wij hebben ervaren dat de kapstokregels bijdragen aan een school waar onze kinderen zich veilige kunnen voelen. Dan is de basis geschapen voor goed onderwijs en kan een kind zich daar volledig op concentreren. En dat willen wij graag! 20

21 5.15 Protocol geweld op school. Ook in Enschede krijgen we steeds meer te maken met geweld. Daarom is een protocol opgesteld voor alle scholen van het primair onderwijs binnen de gemeente. Dit protocol heet: Agressie en geweld tussen ouders en school en ligt ter inzage op school. Hierin is opgenomen hoe wordt omgegaan met geweld zoals is beschreven: geweld ouders naar medewerkers in de school geweld van medewerkers van school naar ouders geweld tussen ouders onderling geweld tussen ouders en kinderen Geweld tussen kinderen onderling wordt, indien nodig, op school door de leerkracht opgelost en staat dus niet in het protocol De klachtenprocedure. Met deze regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee zowel het belang van de betrokkene wordt gediend als dat van de school. Klachten kunnen gaan over seksuele intimidatie, geweld, agressief gedrag of pesten. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolleiding op een juiste manier worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Contactpersonen ODBS Het Stroink: Aldert Schenk school / privé Marianne Drent school / privé Gemeentelijk (extern) vertrouwenspersoon: Gerda Zeijlstra: Video opnamen Gedurende het schooljaar zal het, in toenemende mate, voorkomen, dat er in de groepen video-opnamen gemaakt gaan worden. Het kan dus zo zijn dat uw kind op de opnamen komt te staan. De fragmenten zijn bestemd voor intern gebruik en dienen als ondersteunend middel voor de verdere professionalisering van de leerkrachten of leerkrachten in opleiding. Mocht u onoverkomelijke bezwaren hebben tegen het gebruik van dit middel, verzoeken we u dit schriftelijk bij de interne begeleider kenbaar maken. 21

22 6 De samenstelling van het team. 6.1 De leerkrachten. De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep, soms samen met een collega, als een leerkracht parttime werkt of nog andere taken binnen de school heeft. Wij proberen om niet meer dan twee leerkrachten voor een groep te plaatsen. Deze leerkrachten vervangen elkaar, indien mogelijk, bij ziekte. Lukt dit niet, dan wordt er een beroep gedaan op de vervangingslijst van Personeelsvoorziening Twente. Elke leerkracht is in het bezit van een Daltondiploma en een Digitaal Rijbewijs Onderwijs (DRO). Daarnaast is er ieder jaar scholing op teamniveau of op eigen initiatief. 6.2 De onderwijsassistente. De onderwijsassistente ondersteunt de leerkrachten in de kleutergroepen bij de Piramidemethode. Ook geeft zij iedere vrijdagmorgen les aan groep Andere taken leerkrachten: Een aantal leerkrachten heeft een specifieke taak binnen de school: De Informatie en Communicatiedeskundige (ICT-er) De Intern Begeleider (IB-er) De Bouwcoördinator (BC-er) De Daltoncoördinator De Rekencoördinator De Piramidecoördinator De Cultuurcoördinator De Taalcoördinator De Intern Stagebegeleider (ISB-er) Vakleerkracht gymnastiek. 6.4 De schoolleiding. De leiding van de school berust bij de directie. Deze bestaat uit een directeur en een adjunct. De directeur is geheel vrijgesteld van lesgeven, de adjunct gedeeltelijk. Daarnaast is er regelmatig overleg binnen een managementteam. 22

23 6.5 De stagiaires. ODBS Het Stroink biedt jaarlijks stageplekken aan stagiaires van het Conservatorium, de BIK opleiding en van de Edith Stein PABO. Dit kunnen ook 4 e jaars zijn: Leraar In Opleiding (LIO). Daarnaast heeft de school stagiaires van het ROC, die de opleiding tot onderwijsassistent volgen. Zij ondersteunen de leerkrachten in de groep. 6.6 PSZ De Kabouters. Al geruime tijd is er in onze school een peuterspeelzaal gevestigd. Eerst georganiseerd door de Stichting Wijkwelzijn Zuid en na een fusie in 2006 door Alifa (dat staat voor levenslust). De nieuwe welzijnsorganisatie is verantwoordelijk voor het wijkwerk, jongerenwerk en peuterspeelzaalwerk in Enschede. Peuters laten spelen is een kunst! Jong geleerd, is oud gedaan. Je kunt niet jong genoeg beginnen met leren en je ontwikkelen. Als kinderen een jaar of twee zijn krijgen ze steeds meer aandacht voor de wereld om hen heen. Ze worden groot en willen ook wel naar school, zeker als er broertjes en zusjes zijn. Ze zijn toe aan de peuterspeelzaal. Daar kunnen ze spelen, andere kinderen ontmoeten en zich ontwikkelen onder de deskundige begeleiding van de peuterleidsters. Want peuters laten spelen is een kunst! Peuters van twee tot vier jaar kunnen twee dagdelen per week naar de peuterspeelzaal, waar ze spelenderwijs een heleboel leren. De leidsters geven veel aandacht aan de taalontwikkeling, het stimuleren van sociale vaardigheden als: samen spelen, delen en het bevorderen van de zelfstandigheid van de peuters. Een goed contact tussen peuters, leidsters, ouders en verzorgers staat hier hoog in het vaandel, net als samenwerking met de jeugdgezondheidszorg en natuurlijk de basisschool. De komende jaren zal er nog intensiever worden samengewerkt tussen peuterspeelzaal en de basisschool. We hebben geconstateerd dat onze Daltonwerkwijze goed aansluit bij het ontwikkelingsgericht werken op de peuterspeelzaal. Daarom zijn we aan het onderzoeken wat er in de manier van werken op de peuterspeelzaal aangepast kan worden zodat we de Kabouters wellicht tot Dalton peuterspeelzaal kunnen omvormen. De doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen is steeds het uitgangspunt. Zo kan de stap naar de basisschool door de kinderen straks ook spelenderwijs genomen worden. Ouderbijdrage Voor de peuterspeelzaal wordt een ouderbijdrage gevraagd, die afhankelijk is van het inkomen van de ouders. Hiernaast betaalt de gemeente Enschede een subsidie per kind. Aanmelding en plaatsing Kinderen worden geplaatst vanaf twee jaar. Vanaf de geboorte kunnen ouders hun kind al opgeven. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar op de peuterspeelzalen, bij Alifa op t Riet 30 en bij de basisschool. 23

24 7 De ouders. 7.1 Inleiding. Ouders vertrouwen hun kind(eren) een groot deel van de dag toe aan de leerkrachten van onze school. Het spreekt voor zich, dat ze goed op de hoogte willen blijven van de ontwikkeling van hun kind. ODBS Het Stroink betrekt de ouders op velerlei manieren. Ouders helpen mee bij activiteiten op school, rijden en begeleiden kinderen bij excursies, helpen bij de feesten of de jaarafsluiting. Verder zijn er natuurouders, klassenouders en biebouders actief. De organisatie van de overblijf ligt grotendeels in handen van de ouders. Tevens zijn ouders actief in de oudergeledingenraad (OGR) en de medezeggenschapsraad (MR). 7.2 Informatie. Voor algemene informatie over het basisonderwijs verwijzen we naar de Onderwijsgids, uitgegeven door het ministerie van Onderwijs. Deze gids wordt jaarlijks aan het oudste kind meegegeven. Jaarlijks ontvangt u onze Schoolgids. Deze staat ook op de website. Achterin vindt u de opgavenformulieren voor ouderhulp en overblijf. Vrijdags verschijnen de weekbrief en de kinderweekbrief, met actuele informatie over de afgelopen en komende week. Deze staan eveneens op de website van de school. Aan het begin van het schooljaar wordt een informatieavond gehouden. Deze gaat specifiek over het onderwijs in de verschillende groepen. Verder zijn er twee openhuisavonden, waarop u samen met uw kind kunt kijken naar het schoolwerk van uw kind. Tevens is er ieder jaar een open dag voor alle belangstellenden. Daarnaast zijn er natuurlijk de rapporten en de rapportbesprekingen. Het jaarverslag van de OGR en MR ligt ieder jaar ter inzage op school. Vijf keer per jaar verschijnt er een schoolkrant, grotendeels door kinderen gemaakt. Ook OGR, MR en directie zorgen regelmatig voor een stukje. De leerkrachten zijn dagelijks na schooltijd te spreken. We stellen het op prijs als u even een afspraak maakt. 24

25 7.3 De medezeggenschapsraad (MR). De MR houdt zich bezig met belangrijke aangelegenheden die het onderwijs aan uw kinderen betreffen. De MR van ODBS Het Stroink bestaat uit 5 ouders en 5 leerkrachten. Soms heeft de directie de instemming van de MR nodig; voor andere zaken een advies. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden aangekondigd in de weekbrief. De MR heeft een adviseur vanuit de directie. 7.4 Namen van MR- leden. Voorzitter John Smit ouder Vicevoorzitter Ben Bulsink ouder Secretaris Gabriëlle van Bunnik leerkracht Penningmeester Petra Roerink leerkracht Lid Belinda Kleene ouder Lid Anita Ros ouder Lid Marlies Goris ouder Lid Yvonne Bijsterbosch leerkracht Lid Lilian Barink leerkracht Lid Anita Mars leerkracht Adviseur Tonnie Pothoven directie 7.5 De oudergeledingenraad (OGR). De OGR heeft als taak: het bevorderen van de bloei van de school, ouders bij activiteiten betrekken, helpen bij het organiseren van feesten, het beheren van het schoolfonds en belangen van de ouders behartigen bij directie en MR. De OGR is toegankelijk voor iedereen. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de weekbrief. 7.6 Namen van OGR- leden Voorzitter Jositha Wennink ouder Vicevoorzitter vacature ouder Secretaris Marleen Hartog ouder Penningmeester vacature ouder Lid vacature ouder Lid Iris Woeltjes ouder Lid Géke van Triest ouder Lid vacature ouder Lid Marianne Drent leerkracht Lid Patricia Tonnema klassenassistent Adviseur Dirk Kip directie 25

26 7.7 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit ouders en leerkrachten uit de MR-en van scholen, aangesloten bij Consent. 7.8 Oud papier. De gemeente Enschede stelt een vuilniswagen met chauffeur beschikbaar aan scholen om met ouders en leerkrachten oud papier in de wijk op te halen. Dit is gemiddeld eens per maand. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de kinderen van onze school. Elke groep is een keer aan de beurt om samen met ouders van die groep het papier op te halen. U kunt zich ook opgeven om structureel papier op te halen. 26

27 8 Andere schoolse activiteiten. 8.1 Schoolreizen en schoolkamp. De leerlingen maken jaarlijks een schoolreis. Groep 1 t/m 4 één dag, groep 5 twee dagen, groep 6 & 7 drie dagen en groep 8 gaat als afsluiting vier dagen op kamp naar Vlieland. De schoolreizen vinden meestal plaats in de maanden april, mei en juni. Om de kosten te spreiden, is er een spaarsysteem ingevoerd. Van september t/m juni krijgt uw kind maandelijks een spaarboekje mee, dat elke maandag weer ingeleverd kan worden op school. Iedere maand wordt 7,00 gespaard voor elk schoolgaand kind: 3,00 schoolfondsgeld (een vrijwillige ouderbijdrage voor feesten, extra materialen e.d.) 4,00 schoolreisgeld Als u in één keer wilt betalen, moet dat vóór 1 december gebeuren. Het bedrag voor de schoolreis van uw kind moet betaald zijn vóór 1 mei. Er bestaat een financiële regeling, waarvan u, indien nodig, gebruik kunt maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met de administratrice. In principe is ieder kind verplicht mee te gaan op schoolreis. Kan een kind door omstandigheden toch niet mee, dan krijgt het vervangende onderwijsactiviteiten. Het kind gaat dan met zelfstandig te maken werk naar een andere groep. 8.2 Sporttoernooien. We nemen deel aan allerlei, door de afdeling sportzaken georganiseerde, toernooien: korfbal, voetbal, atletiek, schaken, zwemmen en schoolvaardigheid. De kinderen doen mee op vrijwillige basis. Voorafgaand aan een toernooi wordt er na schooltijd getraind en in de gymles aandacht besteed aan de sport van het toernooi. Zo maken alle kinderen kennis met een bepaalde tak van sport, óók als ze zelf niet met het toernooi meedoen. Kinderen uit de bovenbouw kunnen onder begeleiding van een leerkracht, via de Sportraad, zelf een sporttoernooi organiseren. 8.3 Bibliotheek. De school heeft een eigen schoolbibliotheek die regelmatig wordt aangevuld. Elke week mogen de kinderen een boek lenen. Na twee weken moet het boek weer ingeleverd worden. In de bovenbouw blijft het boek op school en mogen de kinderen het boek lenen totdat het uitgelezen is. Daarnaast heeft de school goede contacten met de plaatselijke bibliotheek. Kinderen kunnen, tot hun 16 e jaar, gratis lid worden. 8.4 Kinderboekenweek. ODBS Het Stroink besteedt jaarlijks aandacht aan de Kinderboekenweek. In alle groepen zijn boeken die betrekking hebben op het thema. 27

H4. Het internetprotocol

H4. Het internetprotocol H4. Het internetprotocol Internet De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 3 die mogelijkheid te bieden. We hebben een eigen Nederlandstalige

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Internetprotocol De Parkenschool

Internetprotocol De Parkenschool Internetprotocol De Parkenschool Website Doelstelling: 1. Met onze homepage willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Er is een onderverdeling

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids

Inhoudsopgave schoolgids Inhoudsopgave schoolgids 1. Een woord vooraf 3 1.1 Het openbaar onderwijs 3 1.2 Waarom een schoolgids? 4 2. ODBS Het Stroink stelt zich voor 5 2.1 ODBS Het Stroink 5 2.2 Plattegrond 5 2.3 Namen en adressen

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Klassengids 2015-2016 groep E7

Klassengids 2015-2016 groep E7 Klassengids 2015-2016 groep E7 Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep E7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

extra extra - OM TE BEWAREN extra - extra

extra extra - OM TE BEWAREN extra - extra 25 augustus 2014 Met deze extra editie van de Tandemberichten willen we u nogmaals op de hoogte brengen van een aantal belangrijke regels en afspraken op school. Handig alles op een rijtje dus! (Voor verdere

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Protocol. Internet. Email. Mobile telefoon

Protocol. Internet. Email. Mobile telefoon Protocol Internet Email Mobile telefoon Directie ICT Marianne Boschman Paul van Aken Basisschool De Mijlpaal Brabantring 1 5672 EE Nuenen Tel: 040-2952279 E-mail info@obsdemijlpaal.nl Website www.obsdemijlpaal.nl

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Oosterstreek NA Oosterstreek Tel Website:

Oosterstreek NA Oosterstreek Tel Website: Adres peuterspeelzaal Het Klavertje: Oosterstreek 23 8388 NA Oosterstreek Tel. 0561-433497 E-mail: pszhetklavertje@gmail.com Website: www.peuterspeelzaalhetklavertje.nl Bereikbaarheid: Na de peutermorgens

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 7 RKBS De Hofstee Denise van den Broek & Wout Berndsen Bij wie komt uw zoon of dochter in de groep? De leerlingen van groep 7b komen bij mij, Wout Berndsen in

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers, Aan alle ouders / verzorgers, Talmastraat 1 7021 AT Zelhem 0314-621655 info@basisschooljanligthart.nl www.basisschooljanligthart.nl Nieuwsbrief 1 2 september 2014 De inhoud van deze Nieuwsbrief: Het nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids

Inhoudsopgave schoolgids Inhoudsopgave schoolgids 1. Een woord vooraf 3 1.1 Het openbaar onderwijs 3 1.2 Waarom een schoolgids? 4 2. ODBS Het Stroink stelt zich voor 5 2.1 ODBS Het Stroink 5 2.2 Plattegrond 5 2.3 Namen en adressen

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink Internetprotocol op ods t Gijmink Ods t Gijmink Lindelaan 70b 7471 KD Goor 1 INTERNET OP SCHOOL De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse. g r o e p

Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse. g r o e p Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse g r o e p 8 NAAR GROEP 8 Dit schooljaar zit uw kind in groep 8. Wat voor sommige ouders allemaal heel gewoon is, is voor sommigen een nieuwe stap. Wie is hun nieuwe

Nadere informatie

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Leidschendam Algemeen Onlangs hebben de ouders en leerlingen van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 154 ouders/verzorgers

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8

HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8 HUISWERKBROCHURE voor groep 3 t/m 8 1 Algemeen Frequentie In groep 3, 4 en 5 krijgen de leerlingen incidenteel huiswerk mee. Vaak zijn dit oefenbladen, soms bladen waarop samenvattingen staan. Vanaf groep

Nadere informatie

Tussenschoolse Opvang

Tussenschoolse Opvang Tussenschoolse Opvang Wat is Lunch @ Domino? Stichting Domino verzorgt al enkele jaren de opvang van kinderen tijdens de middagpauze voor basisschool De Appel in Roosendaal. De TSO wordt aangeboden op

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te maken, treft u hieronder

Nadere informatie

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Het is weer begonnen! Het nieuwe schooljaar 2013 2014. Voor enkelen weer even wennen, voor anderen weer heel vertrouwd. We hopen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier, samenwerkingsovereenkomst

Aanmeldingsformulier, samenwerkingsovereenkomst obs Driemaster Amstelstraat 14a 9406 TH ASSEN Telefoon 0592 820530 E-mail: dir@obs-driemaster-assen.nl De school met de drie sterke punten Kennis, Fitheid, Veiligheid Eerste schooldag** : - - Website:

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2014-2015 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Protocol Nieuwe media

Protocol Nieuwe media Protocol Nieuwe media Afspraken over internet, email, website en mobiele telefoon. Kinderen, personeel en ouders van onze school kunnen gebruik maken van internet. Iedereen heeft de mogelijkheid gebruik

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

t Kompas School met de Bijbel Westbroek

t Kompas School met de Bijbel Westbroek t Kompas School met de Bijbel Westbroek Het protocol sociaal gedrag Het pestprotocol is een belangrijk onderdeel van het beleid van onze school. We hebben dan ook een protocol opgesteld dat op de hele

Nadere informatie

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS Aantal respondenten: 166 Het aantal respondenten in 2012 was 157 Gehanteerde norm: van 3,6 t/m 4,0 = goed van 3,1 t/m 3,5 = voldoende < 3,1 = punt van aandacht Alle

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Bossestraat 8b 5374 HT Schaijk Postbus 111 5374 ZJ Schaijk e-mail: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl tel: 0486-461283 Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Inhoud Van de directie

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Welkom op De Duif! Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

ouderavond bovenbouw 2015 /2016

ouderavond bovenbouw 2015 /2016 ouderavond bovenbouw 2015 /2016 Inhoud avond Schoolregels Methodes Rapportfolio Leerlingvolgsysteem, citotoetsen en handelingsplannen Huiswerk Na schooltijd De weg naar het voortgezet onderwijs Kamp Huishoudelijke

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames Groep 6/7 Informatiebrief Schooljaar 2015/2016 Algemeen o Inloop: leerlingen mogen van 8.15 uur en 13.00 uur naar de klas toe gaan. De leerkracht is dan in de klas. Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl 22 augustus 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u informatie over een pestproject dat binnenkort gegeven gaat worden in de groepen 7. Ook de

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 - Even voorstellen - Nieuw op De Zevensprong - Speerpunten - Afspraken en regels - Inhoudelijk over de groep Wie zijn wij. Van wie bent u de ouder / verzorger

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

INFO. 25 augustus 2015

INFO. 25 augustus 2015 INFO 25 augustus 2015 Obs de Regenboog Algemeen De school is weer begonnen; de zomervakantie ligt alweer achter ons. Ik hoop dat iedereen fijne vakantieweken achter de rug heeft. Wij hebben er weer zin

Nadere informatie

Mijn kinderen zitten in groep?

Mijn kinderen zitten in groep? Oudervragenlijst 2014 Rkbs H. Henricusschool Butterhoek 7 1777 GN Hippolytushoef Rapportage Afnameperiode: 6 maart 2014 10 april 2014 Totaal aantal gezinnen school: 136 Totaal ingeleverde onderzoeken:

Nadere informatie

Informatieavond groep 8

Informatieavond groep 8 Informatieavond groep 8 Even voorstellen Ma en vr juf Sanne Di wo do juf Linda 1x per week juf Kim (stagiaire) Taal en Spelling Voorbereiding op de eindtoets: Begrijpend lezen Zinsontleding (ww) spelling

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

De Tuimelaar. Bewaarkrant

De Tuimelaar. Bewaarkrant De Tuimelaar Bewaarkrant Openbare Basisschool De Tuimelaar Lengweg 146 3192BM Hoogvliet rt T. 010-4165392 F. 010-462477 W. www.bsdetuimelaar.com @. bsdetuimelaar@hotmail.com 2011-2012 Beste Ouders, Hierbij

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie