GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: Bijlagenummer GV 462. Loopbaanbegeleiding: USR notitie. Voorbereidende commissie Ter behandeling in

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: Bijlagenummer GV 462. Loopbaanbegeleiding: USR notitie. Voorbereidende commissie Ter behandeling in"

Transcriptie

1 GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: Status Voorbereidende commissie Ter behandeling in Bijlagenummer GV 462 Loopbaanbegeleiding: USR notitie Bespreking USR Voorbereidende GV 20 januari 2014 Overlegvergadering GV op 27 januari 2014 Afsluitende GV 3 februari 2014 Bevat: 462 Brief USR aan CvB d.d. 23 december 2013 met notitie + bijlagen

2 Studentenraad College van Bestuur Radboud Universiteit Nijmegen Postbus HC NUMEGEN Comeniuslaan 4 Postbus HC Nijmegen Telefoon (024) Fax (024) Uw kenmerk Betreft Ons kenmerk po/srl Aanbieding notitie loopbaanbegeleiding Doorkiesnummer p.oomen(%bjz.ru.nl Datum 23december2013 ^iii'ii'ik7j4:».-y^:y4d Geacht college, Hierbij bieden wij u de USR-notitie loopbaanbegeleiding aan, ter bespreking in de eerstvolgende overlegvergadering. Met vriendelijke greet, Jip Mennen voorzitter bijlage: 1: notitie loopbaanbegeleiding ec: Radboud Universiteit Nijmegen w

3 Universitaire Studentenraad Loopbaanbegeleiding op de Radboud Universiteit Awareness door middel van een Career Week Door: Esra Hageman, Jip Mennen, Peter Moons, Domenique Sinke Datum: 23 december 2013 Instantie: Radboud Universiteit Nijmegen Universitaire Studentenraad Thomas van Aquinostraat 3 Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen n Radboud Universiteit Nijmegen

4 Universitaire Studentenraad De afgelopen jaren is loopbaanbegeleiding een breed besproken onderwerp gebleken. Tijdens de GV van november 2012 werd, naar aanteiding van het preadvies van de cie-fin (GV 414/2), al gesproken over de verbetering van de voorbereiding van studenten op de arbeidsmarkt. Toen werd aangegeven dat dit een hardnekkig probleem was, omdat de loopbaanbegeleiding ondanks goede intenties als onvoldoende werd ervaren en een onreatistisch beeld schiep van de arbeidsmarkt. De heer Kortmann verwoordde zijn visie op de kwestie tijdens de GV op 1 november 2012 als volgt: 'het krijgen van een baan is de eigen verantwoordelijkheid van de student, maar er mag vanaf het begin van de studie een goede voorlichting warden verwacht m.b.t. de arbeidsmarkt en het loopbaanperspectief.' Dat arbeidsmarktorientatie op de Radboud Universiteit in 2012 onvotdoende aansloot op de wensen, blijkt ook uit de alumnimonitor. In de alumnimonitor van 2012 geeft 55% van de afgestudeerden in 2011 en slechts 48% van de afgestudeerden in 2012 aan dat de opleiding een goede basis bood voor een start op de arbeidsmarkt. Nu moet hierbij wel een nuance gemaakt worden. De grote afname van dit percentage valt deels te verklaren door de slechte situatie van de arbeidsmarkt. Eerdere monitoren hebben uitgewezen dat het cijfer stijgt wanneer de arbeidsmarkt aantrekt, ook als er aan het beleid van de universiteit nietsverandert. Uit de GV van januari 2013(GV 426/3) blijkt, dat het probleem nog steeds actueel is: Vanwege economisch zware tijden, lukt het studenten steeds minder goed om na hun afstuderen een baan te vinden. Dit geldt voor alle studenten, maar in het bijzonder voor be paa I de alfa-studies. Een 'academisch denkniveau' blijkt a I lang gee n garantie meer voor het vinden van een baan, terwijl dit studenten nog wel vaak voorgehouden wordt. In januari 2013 werd een werkgroep opgericht, die zich richt op de arbeidsmarktorientatie in het curriculum. Daarnaast heeft een groep zich gebogen over eerlijke voorlichting naar aankomende studenten en tenslotte is er de werkgroep career service die actief is op het vlak van ondersteuning van afgestudeerden. Het college gaftoen aan de resultaten van deze werkgroep periodiek met de GV te delen. In deze notitie zat de Studentenraad op basis van de inventarisatie die reeds door Dienst Studentenzaken is gemaakt en van gesprekken met bovenstaande werkgroepen, concrete aanbevelingen doen voor een ideale Career Week. Deze zullen bijdragen aan de concrete organisatie van zo'n week op de Radboud Universiteit Nijmegen in het voorjaar van De Radboud Career Week moet de loopbaanbegeleiding onder de aandacht brengen en studenten kennis laten maken met de verschillende diensten die de Radboud Universiteit aanbiedt op het gebied van loopbaanbegeteiding. Universitaire Studentenraad Thomas van Aquinostraat 3 Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen www. ru. nl/usr Radboud Universiteit Nijmegen

5 Universitaire Studentenraad Inventarisatie Aandacht voor arbeidsmarktorientatie op de Radboud Universiteit gebeurt op zowel centraal als facultair niveau. Deze vindt plaats langs drie lijnen: de voorlichting aan en begeleiding bij de studiekeuze van aankomende studenten, het curriculum (via vakken, stage, etc.) en activiteiten naast de opleiding, gericht op het opdoen van werkervaringen en het vinden van een passende baan. Op facultair niveau is er een grote variatie in de invulling van arbeidsmarktorientatie. Bij de ene opleiding is het verweven in de vakken (bijvoorbeeld gastcolleges van mensen uit de praktijk), terwijl er bij andere opleidingen specifieke activiteiten aan verbonden zijn waar EC'S aan warden toegekend. Hierbij kan gedacht warden aan publicaties, coschappen of (onderzoeks)stages. Naast de opleidingen zelf organiseren ook de bijbehorende studieverenigingen activiteiten rond arbeidsmarktorientatie. Dit varieert van klein, bijvoorbeeld een lezing of een dag meelopen bij een bedrijf, tot grote events als de BetaBedrijvenBeurs en het Nijmegen Career Event van de bedrijfskunde- en economieverenigingen. Daarnaast zijn er ook specifieke organisaties als tntegrand/ AIESEC /Make a Move en UniPartners die (internationale) stages, werkopdrachten en diverse activiteiten op het gebiect van arbeidsmarktorientatie aanbieden. Inmiddels hebben alle faculteiten op de Facutteit der Medische Wetenschappen na een Career Service. Op de website van de universiteit is een algemene pagina van de Radboud Career Service waar studenten warden doorverwezen naar de facultaire webpagina's. Het doel van de Career Service is studenten helpen bij het vinden van stages, het geven van advies op het gebied van carriereplanning en het helpen bij de voorbereiding van sollicitaties. Hoe de Career Service-afdelingen de arbeidsmarktorientatie invullen verschilt per faculteit, maar ze hebben uiteindelijk wel hetzelfde doel: het begeteiden en ondersteunen van studenten op weg naar de arbeidsmarkt. Universiteitsbreed zijn er tenslotte nog ctiensten als Campus Detachering, het Alumnibureau en Studentenbegeteiding, die ook vertegenwoordigd zijn binnen de werkgroep Career Service. Ruimte voor verbetering: communicatie Opleidingen en studieverenigingen organiseren allerlei activiteiten in het kader van arbeidsmarktorientatie gericht op het desbetreffende beroepsveld. Dit wordt echter niet attijd als zodanig herkend, omdat een initiatief door bijvoorbeeld de opleiding en/of docent niet als gerelateerd aan de arbeidsmarkt aangeprezen wordt. Gastcolleges warden door studenten bijvoorbeeld vaak gezien als leer- en tentamenstof in plaats van Universitaire Studentenraad Thomas van Aquinostraat 3 Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen www. ru. nl/usr us student.ru.nl Radboud Univers teit Nijmegen

6 Universitaire Studentenraad arbeidsmarktorientatie. Duidelijke communicatie over welke activiteiten bij kunnen dragen aan orientatie op de arbeidsmarkt is dus belangrijk. Het gaat hierbij niet atteen over het feit dat een bepaalde activiteit kan bijdragen aan meer inzicht, maar ook hoe dit een student op weg kan helpen. Zo is het voor studenten vaak interessant om te horen van professionals via welke weg ze op een bepaalde positie terecht zijn gekomen en hoe hun loopbaan er dus uit heeft gezien. Ook de verschillende afdelingen van de Career Service doen hun best het onderwerp onder de aandacht van studenten te brengen. Zo wordt een veelhejd aan cv-checks, sollicitatietrainingen en cursussen in academisch schrijven aangeboden. Echter, deze diensten zijn bij de meeste studenten niet bekend. In de studiegids en in het mentoraat kan specifiek aandacht worden besteed aan arbeidsmarktorientatie en hoe deze terug te vinden is in het curriculum. Studieadviseurs dienen daarnaast ook als belangrijke informant voor studenten en moeten daarom goed op de hoogte te zijn van het aanbod dat er vanuit verschillende kanten wordt geboden. Tenslotte is het belangrijk om dergetijke infomnatie te verzamden bij de verschillende Career Service-afdelingen, zodat alle informatie beschikbaar is voor studenten die hun weg daarheen gevonden hebben. Radboud Career Week In samenwerking met Dienst Studentenzaken en Career Service heeft de USR gekeken naar de mogelijkheid van een Radboud Career Week: een week die de nadruk legt op het voorbereiden opje loopbaan. Afgelopen jaar heeft een eerste uitvoering van sen dergelijke carriereweek plaatsgevonden op Faculteit der Managementwetenschappen. De USR is van mening dat dit een stap in de juiste richting is en vindt dat het idee verder uitgewerkt Ran warden op universitair niveau. De week zou drie doelstellingen moeten hebben:. Het belang van arbeidsmarktorientatie gedurende de opleiding benadrukken.. Awareness creeren rond de vele mogelijkheden die er op dit moment at zijn.. Trainingen in vaardigheden faciliteren die nodig zijn in de laatste fase van een studie en de sollicitatiefase die daarop volgt. Om een doeltreffende week neer te zetten is de USR van mening dat de Radboud Career Week de volgende punten moet bevatten: Universitaire Studentenraad Thomas van Aquinostraat 3 Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen nt. ru. n I Radboud Un versiteit Nijmegen \z^

7 Universitaire Studentenraad Een breed programma met activiteiten;. Met betrekken van verschillende locaties en facutteiten op de campus;. Met betrekken van studieverenigingen bij organisatie van o.a. lezingen;. Uitreiken naar alumni en internationale studenten;. Centrale punten voor CV-checks. Diverse training voor zelfontwikkeling. Zoals sollidtatieworkshops, Linkedlntrainingen en pitchrondes Programma: In samenwerking met Dienst Studentenzaken en Career Service is er een programma opgezet voor de Radboud Career Week. Deze is te vinden in de bijlage, evenals een bijbehorende begroting. Het programma combineert passieve en actieve vormen van toopbaanorientatie en zal zowel centraal en decentraal tot uitvoering warden gebracht. Verschillende instanties die de universiteit kent zijn verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten. Zo zullen bijvoorbeeld International Office, het Centraal Alumnibureau, Career Service en studieverenigingen warden aangesproken om activiteiten te organiseren die hun doelgroep betreffen. Bovendien zal er een onderscheid gemaakt warden op centraal en decentraal niveau. Activiteiten: Concreet ziet de USR graag de volgende punten langskomen in deze Career Week:. Een centrale openingsdag: opening door het College van Bestuur, een alumnus en inspirerende spreker Richard Gillingwater met aansluitend masterclasses.. Lezingen door alumni die een goed proces loopbaanproces weerspiegelen. Studieverenigingen zullen hierbij warden betrokken.. Lezingen door diverse grote inspirerende sprekers, waarna de opnamen hiervan vaker door bijvoorbeeld Career Service kunnen warden gebruikt als promotiemiddel.. Diverse locaties op de campus waar studenten hun CV kunnen laten beoordeten.. Trainingen in elevator pitches, netwerken, presenteren en solliciteren, die zowel in het Nederlands en als in het Engels gegeven zouden moeten warden.. Een bedrijvenbeurs of bedrijfspresentaties met multinationals als Philips, Coca-Cola en Shell. De vorm is afhankelijk van de hoeveelheid bedrijven die interesse tonen.. Een centrale alumnidag;. Een of diverse netwerkborrels om studenten de gelegenheid te geven op informele wijze kennis te laten maken met alumni en/of bedrijven. Universitaire Studentenraad Thomas van Aquinostraat 3 Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen www. ru. n 1/usr Radboud Un versiteit Nijmegen

8 Universitaire Studentenraad Een afsluiter door de organisatie, het College van Bestuur en een bekende Nedertandse spreker zoals Mark Rutte, Jet Bussemaker of Willem-Alexander van Oranje-Nassau. Bereik: Om het bereik onder de studenten zo groot mogelijk te maken is de USR van mening dat PR vroeg ingezet moet warden. Hiervoor zal zowel op centraal als decentraal niveau actie ondernomen moeten warden. Door de week te verspreiden over de verschillende faculteiten denkt de USR het bereik te kunnen vergroten. Door lezingen van grote sprekers met aansluitend workshops te!aten plaatsvinden op verschillende faculteiten zullen de meeste studenten aangesproken warden. Zo kan men bijvoorbeeid de eerste dag laten ptaatsvinden in het Collegezalencomplex, de tweede in Spinoza, de derde in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica/Linnaeus en de vierde op de faculteit der Mectische Wetenschappen. Door bovendien een spreker te laten afsluiten die centraal staat in Nederland zal er een nadruk gelegd warden op deze unieke week. Dit zal bijdragen aan de aandacht van zowel studenten voor de Career Week als de rest van Nederland voor de Radboud Universiteit. In de bijlage treft u een uitgebreide begroting met aansluitend een voorstel van het programma aan. Deze is opgezet door Dienst Studentenzaken, Career Service en de Universitaire Studentenraad. Ons verzoek is dan ook om de benodigde middelen beschikbaar te stellen. Universitaire Studentenraad Thomas van Aquinostraat 3 Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen www. ru. nl/usr us student.ru.nl Radboud Universiteit Nijmegen

9 Beoogde data maart 2014 Samerwatting Indicatteve Begroting IXGinwal ftfnondng 10-3-IOM: Kick-ciffdoy 'What's your story?' Door Nienke Thurlings, Career Service officer Faculteit der Vertteelsteutel Centrml. decenwaat In fs en euro's 1% Decentraa}.SBW't Gemeenschappelijke kjck-off(en^ IMasterclass VIP alumnus (NL) 685,00 IMasterclass Richard Gillingwater (EN) 685, Subtotaal maandag 9.520, ,00 15 tllnsdagtl-3-!sa4:flnifywrstoy<lgy The Graduates' Lectures (EN) ,00 5 x Workshop elevator pitch (N1) x Workshop elevator pitch (EN) 425,00 425,00 iubtotaal dinsdag 5.670, ,75 33 WoensdBB 12-3-WW Preseirt yaur story itoy x Workshop netwerken (EN) 2.125,00 5x Workshop presenteren (NL) x Workshop presenteren (EN) x Workshop solliciteren met een sociale beperking :Bedrijvenbeurs met netwerkborrel (grate organisaties als Coca-Cola, Phillips, Shell, nationale overhejd, Friesland' 850,00 Campina) ,00 Subtotaal woensdag , , ,75 Dondenfag : Be yoyr stofy day 1 day intensive voor jonge alumni: Create your story 2.100,00 x Workshop Social media (EN) 2.125,00 Afsluiting door voorzitter CvB met presentatie van business challenge studentendenktank Edison 3.850,00 Subtotaal donderdag 8.075, , ,50 Inline artiynelten Weblectures 5. C^-check met online feedback 3.750,00.ubtotaal Online activiteiten 9.250, , ,00 iubtotaal communlcatle 5.650<.! ,61 4s 2.542,59 Invoorzien =s 10% van het totaal 5,599>P , ,51 Totaal van alle activiteiten 81^88,22 6S :»SE ,60 *Verdeelsleutel percentages Centraal / decentraal Is per activiteit bekeken. Hierbij is in overweging genomen: I- Activjteiten die centrate afdetingen betreffen zoals 10 of het alumoibureau zijn grotendeels centraal gefinancierd l- Activiteiten die in de gezamenljjkheid warden georganiseerd hebben financjeel het zwaartepunt bij het centrale niveau iiggen -Activiteiten die een keuzemogelijkheid zijn voor individuele facutteiten zijn grotendeels of volledig facultair gefinancierd

10 Voorstel activiteiten RU Career Week per dag *ln de titel iedere activiteit staat de hoofdverantwoordelijke partij beschreven. Dit betekent echter nog steeds dat meerdere p MAANDA6 10/3/2014 DINSDAG 11/3/2014 Klck'offday 'What's your story?' Find your story day Gemeenschappelijke kick-off (EN) - Centraal The Graduates' Lectures (EN) - Centraal Alumnibureau 3 inleidingen rond het thema 'What's your story'. (Voorzitter CvB, VIP 3 korte lezingen van inspirerende prominente alumni verschillende alumnus en Richard Gillingwater) faculteiten over hun loopbaan (3 x 30 minutenj Masterclass VIP alumnus (NL) - Centraal Workshop elevator pitch (Nt) - Facultair Selecte groep studenten (circa 30) krijgt de kans om een masterdass te volgen van de VIP alumnus die eerder op dedag een lezing verzorgde. Toewijzing plaatsen o.b.v. door studenten ingestuurde motivatie. Nederlandse studenten krijgen een workshop Elevator Pitching, waarin zij hun sterke kanten in minder dan 2 minuten leren presenteren. Masterclass Richard Gillingwater (EN) - Centraal Workshop elevator pitch (EN) - Centraal International Office Selecte groep studenten (circa 30) krijgt de kans om een masterdass te volgen van Richard Gillingwater die eerder op de dag een lezing verzorgde. Hi] ontwikkelt corporate stories voor o.a. merken als Burberry en Nissan, en diverse Universiteiten (bijv. Kingston). Toewijzing plaatsen o.b.v. door studenten ingestuurde motivatie. Internationale studenten krijgen een op de Nederlandse arbeidsmarkt toegespitste workshop Elevator Pitching, waarin zij hun sterke kanten in minder dan 2 minuten leren profileren.

11 artijen (centraal en decentraal) in de organisatie van diverse activiteiten gezamenlijk kunnen en zullen optreden. Dit wordt later beschreven in het Plan van Aanpak. WOENSDAG 12/3/20M Present your story day Workshop netwerken (alleen in EN) - Centraal International Office 1 day intensive voor jonge alumni: Create your story - Centraal Webtectures - Centraal Aiumnibureau Beantwoord vragen als: hoe bouw ik een netwerk op? Waar heb ik al 1 dag waarin een aantal workshops die ook aan studenten Van de tijdens de RU Career Week een network? En hoe kan ik mijn network inzetten voor mijzelf en warden aangeboden nu warden samengebracht als intensive, gegeven lezingen komen binnen 24 uur anderen? Deze workshop wordt enkel in het Engels gedaan. Er wordt In de inhoud wordt speciaal rekening gehouden met de weblectures online te staan een component netwerken met sociaal-culturele verschillen behoeften vanjonge alumni. Onderdeel van deze intensive zijn: meegenomen. Dit is dus voor alle studenten, NL en Int. interessant. elevator pitch, netwerken en social media. Incl. lunch, koffie en een certificaat van deelname no afloop. Workshop presenteren (Nt) Facultair Workshop social media (EN) - Centraal international Office CV-checks (online) - Facultair Workshop die met name voor promovendi/jonge docenten interessant kan zijn, maar ook handig van pas kan komen bij sollicitaties. Leren presenteren helpt om beter uitje woorden en dus beter uit de verf te komen. Omdot veel studenten ook op social media in Nederlands en Engels communiceren wordt deze workshop alleen in Engels gegeven. Social media maakt een steeds groter deel uit van onze samenleving, van persoonlijk tot zakelijk. Watje daar op zet beinvloedt het beeld dat men van jou, je work en eventueel je organisatie heeft. 'Being your story' is bij uitstek iets wot tot uiting komt op social media. Studenten kunnen tot28februari hun CV insturen. Deze wordt dan gratis gecheckt. Zij ontvangen persoonlijke feedback op hun CVop deze dinsdag in hun mailbox. Maximaal 30 CV's per deelnemendefaculteit Workshop Presenteren (EN) Centraal International Office Workshop die met name voorpromovendi/jonge docenten interessant kan zijn, moor ook handig van pas kan komen bij sollicitaties. Leren presenteren helpt om beter uitje woorden en dus beter uit de verf te komen. Afsluiting door voorzitter Cv8 met presentatie van business challenge studentendenktank Edison - Centraal Sinds maandx (januari?) werkten studentendenktank Edison, een maatschappelijke organisatie en een bedrijfsamen om een maatschappelijk probleem op te lessen. Hierin warden 'thema's uit meerdere faculteiten belicht. Een voorstel vooreen onderwerp is 'waste reduction' Workshop souiciteren met een sociale beperking - Centraal DSZ Aan de RU studeren ook mensen met een beperking als autisme. Voor hen is hetvaak niet gemakkelijk zich op de arbeidsmarkt te begeven. Met deze workshop krijgen ze wat concrete tools in handen. Bedrijfspresentaties met netwerkborrel - Centraal USR & Stichting Beta Bedrjjvenbeurs Activiteit die i.s.m. studieverenigingen wordt opgezet. Benaderd warden organisaties (grate organisaties als Coca-Cola, Phillips, Shell, Friesland-Campina) die doorgaans buiten het bereik van individuele studieverenigingen liggen, moor een eenmalige samenwerking voor alle RU-studenten wel zien zitten.

12 Begroting RU Career Week Thema: What's your story? Beoogde data: maart 2014 Door: Nienke Thurlings, Career Service officer Herzien: Career Faculteit der Managementwetenschappen Service Officer FTR Ignace de Haes Dinsdag : Kick-off day 'What's your story?' Gemeenschappelijke kick-off (EN) Soort Aantal Kosten p.st. Totaal Verdeelsleutel Centraal - decentraal in % en euro's % Centraal = euro's % Decentraal = euro's Bedankjes 3 sprekers en dagvoorzitter Stuksprijs 3 30,00 90,00 Reis & verblijfkosten Richard Gillingwater (Bedrijf: Accrue) Reis & verblijf 1 900,00 900,00 Vergoeding Lecture & Masterclass door Richard Gillingwater Dagprijs Vergoeding Lecture & Masterclass door VIP alumnus Dagprijs Reis (& evt. Verblijf) -kosten VIP alumnus Reis & verblijf 1 300,00 300,00 Interne zaalhuur 300+ personen Per stoel 300 5,00 1. Aankleding zaal Totaalprijs 1 200,00 200,00 mediatechniek Dagprijs 1 200,00 200,00 Diner sprekers + afgevaardigden RU P.p. 6 60,00 360,00 Subtotaal activiteit 6.550, , ,00 Masterclass VIP alumnus (NL) - Zaalhuur 35 personen Per stoel 35 5,00 175,00 Koffie, thee, koekjes P.p. 35 4,00 140,00 Aankleding en mediatechniek zaal Totaalprijs 1 100,00 100,00 Subtotaal activiteit 415, ,00 83,00 Masterclass Richard Gillingwater (EN) - Zaalhuur 35 personen Per stoel 35 5,00 175,00 Koffie, thee, koekjes P.p. 35 4,00 140,00 Aankleding en mediatechniek zaal Totaalprijs 1 100,00 100,00 Subtotaal activiteit 415, ,00 83,00 Subtotaal kick-off 7.380, , ,00 Dinsdag : masterclasses, workshops The Graduates' Lectures (EN) Zaal 200+ personen Per stoel 200 5, ,00 Mediatechniek zaal Totaalprijs 1 100,00 100,00 Aankleding zaal Totaalprijs 1 100,00 100,00 Bedankjes sprekers en dagvoorzitter Stuksprijs 4 30,00 120,00 Subtotaal activiteit 1.320, ,00 264,00 6x masterclasses

13 Zaalhuur ( 6 x 50 personen) Per stoel 300 5,00 1. Bedankjes P.p. 5 30,00 150,00 Mediatechniek en aankleding 100,00 Subtotaal activiteit 2.150, ,00 430,00 6 x Workshops Zaalhuur (6 x 30 personen) Per stoel 180 5,00 900,00 Bedankjes P.p. 5 30,00 150,00 Mediatechniek en aankleding 100,00 Subtotaal activiteit 1.550, ,00 310,00 Subtotaal dinsdag 5.020, , ,00 Woensdag : Masterclasses, workshops, presentations 6 x Masterclasses Zaalhuur (6 X 50) Per stoel 300 5,00 1. Bedankjes P.p. 5 30,00 150,00 Mediatechniek en aankleding 100,00 Subtotaal activiteit 2.150, ,00 430,00 6x Workshops Zaalhuur (6 X 30) Per stoel 180 5,00 900,00 Bedankjes P.p. 5 30,00 150,00 Mediatechniek en aankleding 100,00 Subtotaal activiteit 1.550, ,00 310,00 Bedrijvenpresentatie met netwerkborrel Zaalhuur locatie bedrijvenbeurs en netwerkborrel Totaalprijs , ,00 Kosten borrel P.p ,00 4. Mediatechniek en aankleding Totaalprijs 1 200,00 200,00 Aankleding zaal Totaalprijs 1 300,00 300,00 Subtotaal activiteit 6.000, , ,00 Subtotaal woensdag 9.700, , ,00 Donderdag : Be your story day 1 day intensive voor jonge alumni: Create your story Zaalhuur Per stoel 200 5, ,00 Koffie, thee, koekjes P.p ,00 800,00 Aankleding en mediatechniek zaal Totaalprijs 1 300,00 300,00

14 Notitieblokken en pennen P.p ,00 400,00 Borrel P.p , ,00 Ontwerp- en drukkosten certificaat van deelname P.p. 50 5,00 250,00 Subtotaal activiteit 3.950, ,00 790,00 10x Workshop Social media, eigen bedrijf beginnen, etc. Zaalhuur (10 x 30) Per stoel 300 5,00 1. Bedankjes P.p ,00 300,00 Mediatechniek en aankleding 5 100,00 Subtotaal activiteit 2.300, ,00 460,00 Afsluiting door voorzitter CvB met presentatie van business challenge studentendenktank Edison Zaal 400+ personen Per stoel 450 5, ,00 Mediatechniek zaal Totaalprijs 1 200,00 200,00 Aankleding zaal Totaalprijs 1 200,00 200,00 Bedankjes sprekers en dagvoorzitter Stuksprijs 10 30,00 300,00 Subtotaal activiteit 2.950, ,00 590,00 Subtotaal donderdag 9.200, , ,00 Algemene activiteiten CV-checks in Refter, CC, Huygensgebouw, Het Gerecht. di, wo en do s'middags pers. Kosten , ,00 aankleding 5 200, , , , ,00 CV-check met online feedback Kosten studentassistenten (incl. briefing vooraf en overhead cq bruto voor bruto) Per uur , ,00 Subtotaal activiteit 3.750, ,00 750,00 Subtotaal CV-check activiteiten 9.750, , ,00 Communicatie Ontwerpkosten onderdelen website, banners, bedenken pay-off Inschakelen bureau 1 800,00 800,00 Ontwerpkosten spandoek P.u ,00 Drukkosten spandoek P.st. 5 50,00 250,00 Ophangen spandoek via UVB P.st. 5 40,00 200,00 Ontwerp kaartjes P.u ,00 300,00 Drukkosten kaartjes P.st ,50 300,00 Ontwerpkosten posters P.u ,00 Drukkosten posters P.st , ,00 Ontwerpkosten flyers P.u. 2,5 100,00 250,00 Drukkosten flyers P.st , 200,00

15 Informatiedragers tijdens week, zoals gadgets en badges P.st ,50 1. Communicatie onvoorzien Onvoorzien 1 Subtotaal communicatie 6.300, , ,00 Onvoorzien 10% van het totaal 4.735, ,00 947,00 Totaal van alle activiteiten , , ,00 Uitleg begroting: afgesproken verdeelsleutel 80% centraal, 20 % faculteiten. Deelnemende faculteiten Letteren/FTR, Soc. Wetenschappen, Managementwetenschappen, Rechtsgeleerdheid, NWNI. Aantal masterclasses en workshops is een indicatie. Aantal kan nog veranderen. Daarin voorziet de post onvoorzien van 10%. Geschrapt uit de eerste begroting: weblectures, pennen en blocnotes per deelnemer, catering tijdens masterclasses en workshops. De grootste post is zaalhuur: euro.

GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: Bijlagenummer GV 462. Loopbaanbegeleiding: USR notitie. Voorbereidende commissie Ter behandeling in

GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: Bijlagenummer GV 462. Loopbaanbegeleiding: USR notitie. Voorbereidende commissie Ter behandeling in GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: Status Voorbereidende commissie Ter behandeling in Bijlagenummer GV 462 Loopbaanbegeleiding: USR notitie Bespreking USR Voorbereidende GV 20 januari 2014 Overlegvergadering

Nadere informatie

Bijlagenummer GV 507

Bijlagenummer GV 507 GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Bijlagenummer GV 507 Onderwerp: Ophoging norm bindend studieadvies Status Voorbereidende commissie OOM-1 Behandeld in Voorbereidende GV 28 september 2015 Overlegvergadering

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Bijlagenummer GV 395

Bijlagenummer GV 395 GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: USR notitie: Internationalisering Status Bespreking Voorbereidende commissie OOM Behandeling in Voorbereidende GV 27 februari 2012 Overlegvergadering GV op

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Bijlagenummer GV 470

Bijlagenummer GV 470 GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: Profileringsfonds 2014 Status Instemming Voorbereidende commissie USR Behandeling in Voorbereidende GV 23 juni 2014 Overlegvergadering GV op 30 juni 2014 Afsluitende

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Even voorstellen Drs. Loes Nordlohne Loopbaanadviseur Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen De WO-Monitor - Landelijk onderzoek onder alle

Nadere informatie

Stichting Utrechtsch Studenten Symposium Postbus 431 3500 AK Utrecht. Betreft: Stichting Utrechtsch Studenten Symposium (SUSS)

Stichting Utrechtsch Studenten Symposium Postbus 431 3500 AK Utrecht. Betreft: Stichting Utrechtsch Studenten Symposium (SUSS) Stichting Utrechtsch Studenten Symposium Postbus 431 3500 AK Utrecht Betreft: Stichting Utrechtsch Studenten Symposium (SUSS) Geachte heer / mevrouw, Jaarlijks wordt er door de Stichting Utrechtsch Studenten

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2015-2016

Verkiezingsprogramma 2015-2016 Verkiezingsprogramma 2015-2016 Waarom stem ik AKKUraatd? ÀKKUraatd wil het volgende bereiken: Engelse taalvaardigheid van docenten op C1-niveau Campusbreed Radboud-ontbijt en -lunch Een uitbreiding van

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

REBO Carrière Symposium 2011

REBO Carrière Symposium 2011 PERIKLES REBO Carrière Symposium 2011 Studievereniging Perikles REBO Carrièresymposium REBO Carrièresymposium Onder de huidige studenten ontstaat steeds meer het besef dat zij zich niet kunnen beperken

Nadere informatie

Stages in het buitenland

Stages in het buitenland Stages in het buitenland Ben jij op zoek naar een spetterende buitenlandervaring? Of zoek je gewoon een stage? AIESEC helpt je hierbij. In dit document vind je alle informatie, die je nodig hebt om het

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Einddocument Facultaire Studentenraad

Einddocument Facultaire Studentenraad Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Einddocument Facultaire Studentenraad Jamie Lustermans (Voorzitter) Mike Eijbersen (Vice-voorzitter) Katarina Radisavljević (Secretaris) Bas van

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Voorwoord L.S., Graag zou ik u door middel van deze brochure kennis laten maken met VINTRES.

Voorwoord L.S., Graag zou ik u door middel van deze brochure kennis laten maken met VINTRES. Voorwoord L.S., Graag zou ik u door middel van deze brochure kennis laten maken met VINTRES. VINTRES is de studievereniging voor rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen met een specialisering

Nadere informatie

Centraal en decentraal: always the twain shall meet.

Centraal en decentraal: always the twain shall meet. Centraal en decentraal: always the twain shall meet. Presentatie: drs. Leneke Visser, adviseur facultair alumnibeleid Universiteit Utrecht Chair: mr. Han van Manen, oud-bestuurslid Utrechts Universiteitsfonds

Nadere informatie

CT Nieuws. Inhoud 05/12/2013 nummer 14 jaargang 48. Training Reis Veilig. International Office / Stagebureau

CT Nieuws. Inhoud 05/12/2013 nummer 14 jaargang 48. Training Reis Veilig. International Office / Stagebureau Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Onderwijs- en Studentenzaken CT Nieuws Inhoud 05/12/2013 nummer 14 jaargang 48 1 Training Reis Veilig 1 International Office / Stagebureau gesloten 2 Shell

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Studiebegeleiding aan de TU Delft

Studiebegeleiding aan de TU Delft aan de TU Delft Pascal de smidt, Studieadviseur CiTG Ouderavond 1 in de bachelor Wat kan uw kind verwachten? Begeleiding in het eerste bachelorjaar (propedeuse) Begeleiding in het tweede en derde bachelorjaar

Nadere informatie

Naam: Richard Schoot Uiterkamp Klas: MM1A Vak: COV Docent : Hillie de Jong

Naam: Richard Schoot Uiterkamp Klas: MM1A Vak: COV Docent : Hillie de Jong Naam: Richard Schoot Uiterkamp Klas: MM1A Vak: COV Docent : Hillie de Jong Inhoudsopgaven 1. Debriefing 3 2. Offerte grafisch vormgever 5 3. Voorstel 6 4. Planning 7 5. Begroting 8 6. Verslag klantgesprek

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2012-2013

Verkiezingsprogramma 2012-2013 Verkiezingsprogramma 2012-2013 UVASOCIAAL 5 mei 2012 UVASOCIAAL streeft naar keuzevrijheid, kwaliteit, gelijkheid en betrokkenheid, de belangrijkste voorwaarden voor een goede universiteit! Inleiding UVASOCIAAL

Nadere informatie

Het traject Bèta and Life Science

Het traject Bèta and Life Science Informatiebijeenkomst Honours College Het traject Bèta and Life Science Eline Bergijk (W&N) Peter van den Broek (LUMC) Honours College Universiteit Leiden nieuw vanaf 2009/10 +30 EC (!) extracurriculair

Nadere informatie

Move Your Skills Draaiboek Hotshop

Move Your Skills Draaiboek Hotshop Move Your Skills Draaiboek Hotshop Versie mei 2012 Pagina 1 van 8 Hotshop ondernemingsplan wat, waarom, hoe? Hotshop is de plek voor studenten die er over denken zelfstandig ondernemer te worden. Ze leren

Nadere informatie

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inleiding In het laatste jaar van de opleiding staan de semi-arts stage/oudste co-schap en de wetenschappelijke stage op het programma. Tijdens de semi-arts

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Welkom. Alumnikringen Maastricht University

Welkom. Alumnikringen Maastricht University Welkom Alumnikringen Maastricht University Inhoud Alumni Wederzijds belang Alumnikringen Ervaringen Alumni Maastricht University Alumnus/alumna, alumni Iemand die, bekostigd of privaat gefinancierd, het

Nadere informatie

CAREERSERVICE Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Maak WERK van je studie

CAREERSERVICE Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Maak WERK van je studie CAREERSERVICE Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Maak WERK van je studie Ruth van Gessel Opleiding: master filosofie Stage: Brandstof, bedrijf dat creatieve filosofische concepten bedenkt voor

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

The perfect fit 20 MAART 2013. 10 % vroegboekkorting. Der Aa-kerk Groningen

The perfect fit 20 MAART 2013. 10 % vroegboekkorting. Der Aa-kerk Groningen The perfect fit Hoe vind je werknemers die in alle opzichten bij uw organisatie passen? Jong talent dat nu én in de toekomst het verschil maakt? Ontmoet hoger opgeleid talent en doe nieuwe inspiratie op

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008 Opzet Draaiboek Symposium Datum Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het ROC vanuit diverse gezichtspunten

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 HEALTH LEISURE APPEARANCE FOOD HUMAN MOVEMENT LIVING Pagina Stagegids 3 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 1 INLEIDING

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage beoordeling kwaliteit buitenlandse stage COSPA 11 maart 2013 Jetse Reijenga, TU/e definitie van kwaliteit voldoen aan de algemene leerdoelen van de onderwijsinstelling voldoen aan de persoonlijke leerdoelen

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Samenwerken met S.v. Communiqué

Samenwerken met S.v. Communiqué Samenwerken met S.v. Communiqué Studievereniging Communiqué is de studievereniging van de studie Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente in Enschede. Communiqué telt ongeveer 850 leden. Doordat

Nadere informatie

Deelnemers informatie Sustainability Challenge 2013

Deelnemers informatie Sustainability Challenge 2013 Deelnemers informatie Sustainability Challenge 2013 Bedenken jullie de beste oplossing van de Sustainability Challenge 2013? In dit document vinden jullie de praktische informatie voor jullie deelname

Nadere informatie

Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN

Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN The national annual place to be for professional business women

Nadere informatie

Anita Willemsen & Leander Westerbeek van Eerten

Anita Willemsen & Leander Westerbeek van Eerten Anita Willemsen & Leander Westerbeek van Eerten Programma Solliciteren Zoeken en benaderen Het gesprek Wat als het niet lukt? Hoe zorg je ervoor dat wat er in de motor zit ook uit de wielen komt? Alles

Nadere informatie

ZAAGMOLENLAAN 4. Voel je thuis. Inhoud WELKOM... 4

ZAAGMOLENLAAN 4. Voel je thuis. Inhoud WELKOM... 4 VOEL JE THUIS! Voel je thuis De belevingswaarde van een gebouw wordt bepaald door de gebruikers, of ze zich er comfortabel voelen, of ze succesvol zijn in hun onderneming, maar vooral of het een plek is

Nadere informatie

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID RU NIJMEGEN. Richtlijnen voor de facultaire studentenverenigingen Academisch jaar 2014-2015

FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID RU NIJMEGEN. Richtlijnen voor de facultaire studentenverenigingen Academisch jaar 2014-2015 FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID RU NIJMEGEN Richtlijnen voor de facultaire studentenverenigingen Academisch jaar 2014-2015 Aan: alle facultaire studentenverenigingen Van: het faculteitsbureau Om een prettige

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Maart 2008 Versie van 11 oktober 2007

Opzet Draaiboek Symposium Maart 2008 Versie van 11 oktober 2007 Opzet Draaiboek Symposium Versie van 11 oktober Datum 11 oktober Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het

Nadere informatie

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der beleidsplan van het XIXe bestuur der 2009-2010 I. Inleiding II. Beleidsvisie III. Beleidsuitwerking IV. Begroting Pagina 1 van 6 I. Inleiding Geachte leden, Binnenkort treden wij als negentiende bestuur

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

PROGRAMMA OPEN AVOND WOENSDAG 4 FEBRUARI, 16.00 TOT 20.00 UUR

PROGRAMMA OPEN AVOND WOENSDAG 4 FEBRUARI, 16.00 TOT 20.00 UUR PROGRAMMA OPEN AVOND WOENSDAG 4 FEBRUARI, 16.00 TOT 20.00 UUR WELKOM BIJ DE HZ VANDAAG STAAN WE WEER OPEN VOOR AL JE VRAGEN. IN DIT BOEKJE VIND JE EEN HANDIG OVERZICHT VAN WAT WE JE TE BIEDEN HEBBEN. INFORMATIEMARKT

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Hallo allemaal, Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies doet. In de agenda vinden jullie wat er de komende tijd gaat komen. Daarnaast zullen we

Nadere informatie

Wat is het Heerbeeck International College?

Wat is het Heerbeeck International College? Wat is het Heerbeeck International College? Het HIC is een onderwijsstroom in ons havo en vwo waarin we leerlingen voorbereiden op studeren, leven en werken in een internationaal georiënteerde wereld.

Nadere informatie

Regionetwerken. Wat kosten ze en wat leveren ze op? 1-6-2010 Kees Ampt 1

Regionetwerken. Wat kosten ze en wat leveren ze op? 1-6-2010 Kees Ampt 1 Regionetwerken Wat kosten ze en wat leveren ze op? 1-6-2010 Kees Ampt 1 BEGIN: e-mail 11 april 2002 1. Bent u erin geïnteresseerd om komend najaar aanwezig te zijn bij een bijeenkomst voor alumni en andere

Nadere informatie

Uitnodiging Innofood 2.0 Building Business Together. 3 oktober 2014 o

Uitnodiging Innofood 2.0 Building Business Together. 3 oktober 2014 o Uitnodiging Innofood 2.0 Building Business Together 3 oktober 2014 o D Innofood 2.0 Building Business Together Innofood heeft een nieuw gezicht. Het proces heeft anderhalf jaar geduurd. Nu is het proces

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012

Introductie. In deze nieuwsbrief. Agenda 2012 In deze nieuwsbrief 1 Introductie 2 Woord van de Teamleider 3 Aankondiging opening nieuwe kantoor 4 Evaluatie Startdag SK1op1 5 Het VHTO Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door: Introductie Beste

Nadere informatie

Actielijst Studentenraad Wat hebben we bereikt en waar zijn we mee bezig

Actielijst Studentenraad Wat hebben we bereikt en waar zijn we mee bezig Actielijst Studentenraad Wat hebben we bereikt en waar zijn we mee bezig De studentenraad komt maandelijks bij elkaar. Om de maand is het College van Bestuur (op uitnodiging) aanwezig. Like ons op Facebook

Nadere informatie

Koersen van werk naar werk; 1-op-1 coaching. Effectieve ondersteuning bij het voortzetten van de loopbaan (binnen of buiten de organisatie).

Koersen van werk naar werk; 1-op-1 coaching. Effectieve ondersteuning bij het voortzetten van de loopbaan (binnen of buiten de organisatie). Baan op de tocht? Te lang in eenzelfde functie? Afnemende motivatie? Ons mobiliteitstraject Loopbaanperspectief onderscheidt vier losse keuzemodules, elk met een eigen insteek * 1 Vergroot je Kansen op

Nadere informatie

Sustainability Career Event 2014

Sustainability Career Event 2014 In samenwerking met de carrièredag Universiteit Utrecht Sustainability Career Event 2014 3 e editie 6 februari 2014 Campus Uithof, Utrecht Duurzaamheid, kennis voor de toekomst Wilt u in contact komen

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

partnerships met Junior Enterprises in Europa studenten consultants die advies uitbrengen aan bedrijven

partnerships met Junior Enterprises in Europa studenten consultants die advies uitbrengen aan bedrijven UniPartners heeft: 10 vestigingen door heel Nederland 14 partnerships met Junior Enterprises in Europa 70 studenten bestuurders per jaar 300 studenten consultants die advies uitbrengen aan bedrijven 3500

Nadere informatie

Programma. 15.00 15.30h : De slimste exposant ter wereld by Ivo Meertens, Brand Manager Jaarbeurs.

Programma. 15.00 15.30h : De slimste exposant ter wereld by Ivo Meertens, Brand Manager Jaarbeurs. KICK-OFF 2015 Programma 15.00 15.30h : De slimste exposant ter wereld by Ivo Meertens, Brand Manager Jaarbeurs. 15.30 16.00h : Thema 2015: The Internet of Everything als business driver, by Jan Guldentops,

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

Eindverslag School Ex Programma 2011

Eindverslag School Ex Programma 2011 Eindverslag School Ex Programma 2011 Inleiding Het School Ex Programma is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met landelijke middelen voor jeugdwerkloosheid onder toezicht van de MBO-raad. In 2011 is het

Nadere informatie

Thuisvoelen op de Campus

Thuisvoelen op de Campus Thuisvoelen op de Campus Instelling Radboud Universiteit Nijmegen Datum 10 april 2014 Werkgroep Diversiteit Daniel Bonder Jo Deckers Esra Hageman 1 Inleiding In lijn met de notitie Studeren op de Campus

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Meerjaren-Beleidsplan 2014

Meerjaren-Beleidsplan 2014 Meerjaren-Beleidsplan 2014 ALV, 2 oktober 2012 Inleiding Ambities IPMA Nederland voor 2014: IPMA Nederland is hét center of expertise voor projectmanagement in Nederland Doel van IPMA-NL: Verbeteren Projectmngt

Nadere informatie

Checklist conferentie

Checklist conferentie Checklist conferentie Congresleider (naam, telefoon, email) Secretariele ondersteuning (naam, telefoon, email) Datum conferentie Titel Onderzoeksprogramma Goedkeuring programmacöordinator Aantal te verwachten

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart 2008

Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart 2008 1 Opzet Draaiboek Symposium 20 Maart Versie van 2 november Datum 11 oktober Programma TITEL : Overgang VMBO-ROC Ondertitel:. Locatie Economisch College Maarssen, Pauwenkamp 152, 3607 GK Maarssen. Doelgroep

Nadere informatie

Brochure. The Honours Club 2015-2016

Brochure. The Honours Club 2015-2016 Brochure The Honours Club 2015-2016 The Honours Club is een initiatief om WO en HBO studenten uit regio De Langstraat bij elkaar te brengen. The Honours Club Waarom The Honours Club? Veel studenten uit

Nadere informatie

Hét Grootste Landelijke Women Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN

Hét Grootste Landelijke Women Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN Hét Grootste Landelijke Women Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN The new annual place to be to boost your business Exposeren op Inspirar:

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

Design for what? Your customers (future) success!

Design for what? Your customers (future) success! 5 JAAR INSPIRATIE Design for what? Your customers (future) success! KENNISDELING NETWERKEN 5 JAAR Innoversum Innovatiecongres - achtergrond Het Innoversum Innovatiecongres is een jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Algemene informatie 2014/2015

Algemene informatie 2014/2015 1 Algemene informatie 2014/2015 1. Waarom? 2. Wat? 3. Wanneer? 4. Waarheen? 5. Hoe? 2 Uitgangspunten Studie aan partneruniversiteit onderdeel studie UU Vermelding behaalde vakken op diplomasupplement Géén

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN

Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN Ontdek de Inspirar experience! Exposeren op Inspirar: Ontmoet

Nadere informatie

Zoek het uit! Studiekeuze123

Zoek het uit! Studiekeuze123 Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is belangrijk, maar kan best lastig zijn. Er zijn ruim 1.700 bacheloropleidingen waaruit je kunt kiezen

Nadere informatie

UWV en School Ex Elize de Bar

UWV en School Ex Elize de Bar UWV en School Ex Elize de Bar 9 december 2013 Brief voor de jongere Beste MBO-afgestudeerde, Ben je op zoek naar werk? UWV helpt je daarbij op weg via www.werk.nl. Op werk.nl kun je werk zoeken, informatie

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur

Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur Voor het academisch jaar 2015-2016 heeft het SOFv vacatures voor de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en politiek commissaris. Voor de

Nadere informatie

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid In het voorjaar van 2015 heeft Odyssee een digitale enquête uitgezet onder 950 ondernemingsraden om zicht te krijgen

Nadere informatie

Workshop Solliciteren

Workshop Solliciteren Workshop Solliciteren Haagse Hogeschool Maandag 4 maart Saskia Slotboom Poll - Ik heb al een stageplek - Ik heb ideeën over waar ik stage wil lopen - Ik heb nog geen idee Workshop Solliciteren Tips om

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Wervingskalender Wervingsmethoden en -middelen met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Wervingskalender Wervingsmethoden en -middelen met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks. 2010 Derks & Derks Wervingskalender Wervingsmethoden en -middelen met humor belicht. Januari 53 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Headhunting Werving

Nadere informatie

Planning en Evaluatie gespreksverslagen

Planning en Evaluatie gespreksverslagen Promotietraject RU / FNWI Inleiding Planning en Evaluatie gespreksverslagen Plannings en evaluatiegesprekken (minimaal 1 x per jaar) helpen begeleider en promovendus bij het doelgericht werken en plannen.

Nadere informatie

dé communicatiekans van 2015

dé communicatiekans van 2015 - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2015 X-OVER X-OVER OVERSTEKENDE ONDERNEMERS De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding

Evaluatie weblectures bij FLOT. aanleiding Evaluatie weblectures bij FLOT aanleiding In september 2013 is bij de lerarenopleiding wiskunde van FLOT gestart met het project weblectures. Het plan was om deze in te zetten bij de cursussen calculus

Nadere informatie

Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy

Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy DOCENTENINSTRUCTIE Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy V3, 1 september 2015 Hierbij een korte handleiding voor docenten die met hun studenten gaan werken in het kader van het project Landelijke

Nadere informatie

HOE KIES IK EEN MASTER?

HOE KIES IK EEN MASTER? HOE KIES IK EEN MASTER? MASTERKEUZE-STAPPENPLAN W W W.UVA.NL / MASTERKEUZE INHOUD Het masterplan - een master kiezen doe je zo 3 Je huidige opleiding 4 Aansluiting tussen studie en werk 6 Masterkeuze

Nadere informatie

Waarom deze conferentie? Voor wie is deze conferentie bedoeld?

Waarom deze conferentie? Voor wie is deze conferentie bedoeld? Waarom deze conferentie? Een verkeerde studiehouding en gebrekkige studievaardigheden zijn belangrijke oorzaken voor uitval in de propedeuse. Veel studenten denken het te redden met de studiehouding die

Nadere informatie

ProDemos biedt: Zaalverhuur. ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos biedt: Zaalverhuur. ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat ProDemos is het Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen in de gemeente,

Nadere informatie

Masterclasses. masterclasses worden gegeven in Amsterdam en Sneek.

Masterclasses. masterclasses worden gegeven in Amsterdam en Sneek. Programma 2013 Masterclasses Je hebt de basismodules kleur- én kledingstijl gedaan bij NM Imago Groep of een ander gecertificeerd bedrijf. Wil je je aanvullend verdiepen of specialiseren? Naast de basisopleidingen

Nadere informatie

Women Entrepreneurship and Professionals. Capacity building and Leadership development. Tegen alle verwachtingen in?

Women Entrepreneurship and Professionals. Capacity building and Leadership development. Tegen alle verwachtingen in? Women Entrepreneurship and Professionals GreenDreamCompany organiseert de inspirerende expeditie Women Entrepreneurship and Professionals speciaal voor vrouwelijke professionals en ondernemende Nederlandse

Nadere informatie

Nitro Circus Campagne

Nitro Circus Campagne Nitro Circus Campagne Doelstelling campagne Rumour around the brand Salesboost Loyaliteit Relatie management Doelgroep Managed SMB (500 kopende klanten) (inclusief ITPRODEALERS) Unmanaged SMB (±5000 klanten)

Nadere informatie