GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: Bijlagenummer GV 462. Loopbaanbegeleiding: USR notitie. Voorbereidende commissie Ter behandeling in

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: Bijlagenummer GV 462. Loopbaanbegeleiding: USR notitie. Voorbereidende commissie Ter behandeling in"

Transcriptie

1 GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: Status Voorbereidende commissie Ter behandeling in Bijlagenummer GV 462 Loopbaanbegeleiding: USR notitie Bespreking USR Voorbereidende GV 20 januari 2014 Overlegvergadering GV op 27 januari 2014 Afsluitende GV 3 februari 2014 Bevat: 462 Brief USR aan CvB d.d. 23 december 2013 met notitie + bijlagen

2 Studentenraad College van Bestuur Radboud Universiteit Nijmegen Postbus HC NUMEGEN Comeniuslaan 4 Postbus HC Nijmegen Telefoon (024) Fax (024) Uw kenmerk Betreft Ons kenmerk po/srl Aanbieding notitie loopbaanbegeleiding Doorkiesnummer p.oomen(%bjz.ru.nl Datum 23december2013 ^iii'ii'ik7j4:».-y^:y4d Geacht college, Hierbij bieden wij u de USR-notitie loopbaanbegeleiding aan, ter bespreking in de eerstvolgende overlegvergadering. Met vriendelijke greet, Jip Mennen voorzitter bijlage: 1: notitie loopbaanbegeleiding ec: Radboud Universiteit Nijmegen w

3 Universitaire Studentenraad Loopbaanbegeleiding op de Radboud Universiteit Awareness door middel van een Career Week Door: Esra Hageman, Jip Mennen, Peter Moons, Domenique Sinke Datum: 23 december 2013 Instantie: Radboud Universiteit Nijmegen Universitaire Studentenraad Thomas van Aquinostraat 3 Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen n Radboud Universiteit Nijmegen

4 Universitaire Studentenraad De afgelopen jaren is loopbaanbegeleiding een breed besproken onderwerp gebleken. Tijdens de GV van november 2012 werd, naar aanteiding van het preadvies van de cie-fin (GV 414/2), al gesproken over de verbetering van de voorbereiding van studenten op de arbeidsmarkt. Toen werd aangegeven dat dit een hardnekkig probleem was, omdat de loopbaanbegeleiding ondanks goede intenties als onvoldoende werd ervaren en een onreatistisch beeld schiep van de arbeidsmarkt. De heer Kortmann verwoordde zijn visie op de kwestie tijdens de GV op 1 november 2012 als volgt: 'het krijgen van een baan is de eigen verantwoordelijkheid van de student, maar er mag vanaf het begin van de studie een goede voorlichting warden verwacht m.b.t. de arbeidsmarkt en het loopbaanperspectief.' Dat arbeidsmarktorientatie op de Radboud Universiteit in 2012 onvotdoende aansloot op de wensen, blijkt ook uit de alumnimonitor. In de alumnimonitor van 2012 geeft 55% van de afgestudeerden in 2011 en slechts 48% van de afgestudeerden in 2012 aan dat de opleiding een goede basis bood voor een start op de arbeidsmarkt. Nu moet hierbij wel een nuance gemaakt worden. De grote afname van dit percentage valt deels te verklaren door de slechte situatie van de arbeidsmarkt. Eerdere monitoren hebben uitgewezen dat het cijfer stijgt wanneer de arbeidsmarkt aantrekt, ook als er aan het beleid van de universiteit nietsverandert. Uit de GV van januari 2013(GV 426/3) blijkt, dat het probleem nog steeds actueel is: Vanwege economisch zware tijden, lukt het studenten steeds minder goed om na hun afstuderen een baan te vinden. Dit geldt voor alle studenten, maar in het bijzonder voor be paa I de alfa-studies. Een 'academisch denkniveau' blijkt a I lang gee n garantie meer voor het vinden van een baan, terwijl dit studenten nog wel vaak voorgehouden wordt. In januari 2013 werd een werkgroep opgericht, die zich richt op de arbeidsmarktorientatie in het curriculum. Daarnaast heeft een groep zich gebogen over eerlijke voorlichting naar aankomende studenten en tenslotte is er de werkgroep career service die actief is op het vlak van ondersteuning van afgestudeerden. Het college gaftoen aan de resultaten van deze werkgroep periodiek met de GV te delen. In deze notitie zat de Studentenraad op basis van de inventarisatie die reeds door Dienst Studentenzaken is gemaakt en van gesprekken met bovenstaande werkgroepen, concrete aanbevelingen doen voor een ideale Career Week. Deze zullen bijdragen aan de concrete organisatie van zo'n week op de Radboud Universiteit Nijmegen in het voorjaar van De Radboud Career Week moet de loopbaanbegeleiding onder de aandacht brengen en studenten kennis laten maken met de verschillende diensten die de Radboud Universiteit aanbiedt op het gebied van loopbaanbegeteiding. Universitaire Studentenraad Thomas van Aquinostraat 3 Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen www. ru. nl/usr Radboud Universiteit Nijmegen

5 Universitaire Studentenraad Inventarisatie Aandacht voor arbeidsmarktorientatie op de Radboud Universiteit gebeurt op zowel centraal als facultair niveau. Deze vindt plaats langs drie lijnen: de voorlichting aan en begeleiding bij de studiekeuze van aankomende studenten, het curriculum (via vakken, stage, etc.) en activiteiten naast de opleiding, gericht op het opdoen van werkervaringen en het vinden van een passende baan. Op facultair niveau is er een grote variatie in de invulling van arbeidsmarktorientatie. Bij de ene opleiding is het verweven in de vakken (bijvoorbeeld gastcolleges van mensen uit de praktijk), terwijl er bij andere opleidingen specifieke activiteiten aan verbonden zijn waar EC'S aan warden toegekend. Hierbij kan gedacht warden aan publicaties, coschappen of (onderzoeks)stages. Naast de opleidingen zelf organiseren ook de bijbehorende studieverenigingen activiteiten rond arbeidsmarktorientatie. Dit varieert van klein, bijvoorbeeld een lezing of een dag meelopen bij een bedrijf, tot grote events als de BetaBedrijvenBeurs en het Nijmegen Career Event van de bedrijfskunde- en economieverenigingen. Daarnaast zijn er ook specifieke organisaties als tntegrand/ AIESEC /Make a Move en UniPartners die (internationale) stages, werkopdrachten en diverse activiteiten op het gebiect van arbeidsmarktorientatie aanbieden. Inmiddels hebben alle faculteiten op de Facutteit der Medische Wetenschappen na een Career Service. Op de website van de universiteit is een algemene pagina van de Radboud Career Service waar studenten warden doorverwezen naar de facultaire webpagina's. Het doel van de Career Service is studenten helpen bij het vinden van stages, het geven van advies op het gebied van carriereplanning en het helpen bij de voorbereiding van sollicitaties. Hoe de Career Service-afdelingen de arbeidsmarktorientatie invullen verschilt per faculteit, maar ze hebben uiteindelijk wel hetzelfde doel: het begeteiden en ondersteunen van studenten op weg naar de arbeidsmarkt. Universiteitsbreed zijn er tenslotte nog ctiensten als Campus Detachering, het Alumnibureau en Studentenbegeteiding, die ook vertegenwoordigd zijn binnen de werkgroep Career Service. Ruimte voor verbetering: communicatie Opleidingen en studieverenigingen organiseren allerlei activiteiten in het kader van arbeidsmarktorientatie gericht op het desbetreffende beroepsveld. Dit wordt echter niet attijd als zodanig herkend, omdat een initiatief door bijvoorbeeld de opleiding en/of docent niet als gerelateerd aan de arbeidsmarkt aangeprezen wordt. Gastcolleges warden door studenten bijvoorbeeld vaak gezien als leer- en tentamenstof in plaats van Universitaire Studentenraad Thomas van Aquinostraat 3 Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen www. ru. nl/usr us student.ru.nl Radboud Univers teit Nijmegen

6 Universitaire Studentenraad arbeidsmarktorientatie. Duidelijke communicatie over welke activiteiten bij kunnen dragen aan orientatie op de arbeidsmarkt is dus belangrijk. Het gaat hierbij niet atteen over het feit dat een bepaalde activiteit kan bijdragen aan meer inzicht, maar ook hoe dit een student op weg kan helpen. Zo is het voor studenten vaak interessant om te horen van professionals via welke weg ze op een bepaalde positie terecht zijn gekomen en hoe hun loopbaan er dus uit heeft gezien. Ook de verschillende afdelingen van de Career Service doen hun best het onderwerp onder de aandacht van studenten te brengen. Zo wordt een veelhejd aan cv-checks, sollicitatietrainingen en cursussen in academisch schrijven aangeboden. Echter, deze diensten zijn bij de meeste studenten niet bekend. In de studiegids en in het mentoraat kan specifiek aandacht worden besteed aan arbeidsmarktorientatie en hoe deze terug te vinden is in het curriculum. Studieadviseurs dienen daarnaast ook als belangrijke informant voor studenten en moeten daarom goed op de hoogte te zijn van het aanbod dat er vanuit verschillende kanten wordt geboden. Tenslotte is het belangrijk om dergetijke infomnatie te verzamden bij de verschillende Career Service-afdelingen, zodat alle informatie beschikbaar is voor studenten die hun weg daarheen gevonden hebben. Radboud Career Week In samenwerking met Dienst Studentenzaken en Career Service heeft de USR gekeken naar de mogelijkheid van een Radboud Career Week: een week die de nadruk legt op het voorbereiden opje loopbaan. Afgelopen jaar heeft een eerste uitvoering van sen dergelijke carriereweek plaatsgevonden op Faculteit der Managementwetenschappen. De USR is van mening dat dit een stap in de juiste richting is en vindt dat het idee verder uitgewerkt Ran warden op universitair niveau. De week zou drie doelstellingen moeten hebben:. Het belang van arbeidsmarktorientatie gedurende de opleiding benadrukken.. Awareness creeren rond de vele mogelijkheden die er op dit moment at zijn.. Trainingen in vaardigheden faciliteren die nodig zijn in de laatste fase van een studie en de sollicitatiefase die daarop volgt. Om een doeltreffende week neer te zetten is de USR van mening dat de Radboud Career Week de volgende punten moet bevatten: Universitaire Studentenraad Thomas van Aquinostraat 3 Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen nt. ru. n I Radboud Un versiteit Nijmegen \z^

7 Universitaire Studentenraad Een breed programma met activiteiten;. Met betrekken van verschillende locaties en facutteiten op de campus;. Met betrekken van studieverenigingen bij organisatie van o.a. lezingen;. Uitreiken naar alumni en internationale studenten;. Centrale punten voor CV-checks. Diverse training voor zelfontwikkeling. Zoals sollidtatieworkshops, Linkedlntrainingen en pitchrondes Programma: In samenwerking met Dienst Studentenzaken en Career Service is er een programma opgezet voor de Radboud Career Week. Deze is te vinden in de bijlage, evenals een bijbehorende begroting. Het programma combineert passieve en actieve vormen van toopbaanorientatie en zal zowel centraal en decentraal tot uitvoering warden gebracht. Verschillende instanties die de universiteit kent zijn verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten. Zo zullen bijvoorbeeld International Office, het Centraal Alumnibureau, Career Service en studieverenigingen warden aangesproken om activiteiten te organiseren die hun doelgroep betreffen. Bovendien zal er een onderscheid gemaakt warden op centraal en decentraal niveau. Activiteiten: Concreet ziet de USR graag de volgende punten langskomen in deze Career Week:. Een centrale openingsdag: opening door het College van Bestuur, een alumnus en inspirerende spreker Richard Gillingwater met aansluitend masterclasses.. Lezingen door alumni die een goed proces loopbaanproces weerspiegelen. Studieverenigingen zullen hierbij warden betrokken.. Lezingen door diverse grote inspirerende sprekers, waarna de opnamen hiervan vaker door bijvoorbeeld Career Service kunnen warden gebruikt als promotiemiddel.. Diverse locaties op de campus waar studenten hun CV kunnen laten beoordeten.. Trainingen in elevator pitches, netwerken, presenteren en solliciteren, die zowel in het Nederlands en als in het Engels gegeven zouden moeten warden.. Een bedrijvenbeurs of bedrijfspresentaties met multinationals als Philips, Coca-Cola en Shell. De vorm is afhankelijk van de hoeveelheid bedrijven die interesse tonen.. Een centrale alumnidag;. Een of diverse netwerkborrels om studenten de gelegenheid te geven op informele wijze kennis te laten maken met alumni en/of bedrijven. Universitaire Studentenraad Thomas van Aquinostraat 3 Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen www. ru. n 1/usr Radboud Un versiteit Nijmegen

8 Universitaire Studentenraad Een afsluiter door de organisatie, het College van Bestuur en een bekende Nedertandse spreker zoals Mark Rutte, Jet Bussemaker of Willem-Alexander van Oranje-Nassau. Bereik: Om het bereik onder de studenten zo groot mogelijk te maken is de USR van mening dat PR vroeg ingezet moet warden. Hiervoor zal zowel op centraal als decentraal niveau actie ondernomen moeten warden. Door de week te verspreiden over de verschillende faculteiten denkt de USR het bereik te kunnen vergroten. Door lezingen van grote sprekers met aansluitend workshops te!aten plaatsvinden op verschillende faculteiten zullen de meeste studenten aangesproken warden. Zo kan men bijvoorbeeid de eerste dag laten ptaatsvinden in het Collegezalencomplex, de tweede in Spinoza, de derde in de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica/Linnaeus en de vierde op de faculteit der Mectische Wetenschappen. Door bovendien een spreker te laten afsluiten die centraal staat in Nederland zal er een nadruk gelegd warden op deze unieke week. Dit zal bijdragen aan de aandacht van zowel studenten voor de Career Week als de rest van Nederland voor de Radboud Universiteit. In de bijlage treft u een uitgebreide begroting met aansluitend een voorstel van het programma aan. Deze is opgezet door Dienst Studentenzaken, Career Service en de Universitaire Studentenraad. Ons verzoek is dan ook om de benodigde middelen beschikbaar te stellen. Universitaire Studentenraad Thomas van Aquinostraat 3 Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen www. ru. nl/usr us student.ru.nl Radboud Universiteit Nijmegen

9 Beoogde data maart 2014 Samerwatting Indicatteve Begroting IXGinwal ftfnondng 10-3-IOM: Kick-ciffdoy 'What's your story?' Door Nienke Thurlings, Career Service officer Faculteit der Vertteelsteutel Centrml. decenwaat In fs en euro's 1% Decentraa}.SBW't Gemeenschappelijke kjck-off(en^ IMasterclass VIP alumnus (NL) 685,00 IMasterclass Richard Gillingwater (EN) 685, Subtotaal maandag 9.520, ,00 15 tllnsdagtl-3-!sa4:flnifywrstoy<lgy The Graduates' Lectures (EN) ,00 5 x Workshop elevator pitch (N1) x Workshop elevator pitch (EN) 425,00 425,00 iubtotaal dinsdag 5.670, ,75 33 WoensdBB 12-3-WW Preseirt yaur story itoy x Workshop netwerken (EN) 2.125,00 5x Workshop presenteren (NL) x Workshop presenteren (EN) x Workshop solliciteren met een sociale beperking :Bedrijvenbeurs met netwerkborrel (grate organisaties als Coca-Cola, Phillips, Shell, nationale overhejd, Friesland' 850,00 Campina) ,00 Subtotaal woensdag , , ,75 Dondenfag : Be yoyr stofy day 1 day intensive voor jonge alumni: Create your story 2.100,00 x Workshop Social media (EN) 2.125,00 Afsluiting door voorzitter CvB met presentatie van business challenge studentendenktank Edison 3.850,00 Subtotaal donderdag 8.075, , ,50 Inline artiynelten Weblectures 5. C^-check met online feedback 3.750,00.ubtotaal Online activiteiten 9.250, , ,00 iubtotaal communlcatle 5.650<.! ,61 4s 2.542,59 Invoorzien =s 10% van het totaal 5,599>P , ,51 Totaal van alle activiteiten 81^88,22 6S :»SE ,60 *Verdeelsleutel percentages Centraal / decentraal Is per activiteit bekeken. Hierbij is in overweging genomen: I- Activjteiten die centrate afdetingen betreffen zoals 10 of het alumoibureau zijn grotendeels centraal gefinancierd l- Activiteiten die in de gezamenljjkheid warden georganiseerd hebben financjeel het zwaartepunt bij het centrale niveau iiggen -Activiteiten die een keuzemogelijkheid zijn voor individuele facutteiten zijn grotendeels of volledig facultair gefinancierd

10 Voorstel activiteiten RU Career Week per dag *ln de titel iedere activiteit staat de hoofdverantwoordelijke partij beschreven. Dit betekent echter nog steeds dat meerdere p MAANDA6 10/3/2014 DINSDAG 11/3/2014 Klck'offday 'What's your story?' Find your story day Gemeenschappelijke kick-off (EN) - Centraal The Graduates' Lectures (EN) - Centraal Alumnibureau 3 inleidingen rond het thema 'What's your story'. (Voorzitter CvB, VIP 3 korte lezingen van inspirerende prominente alumni verschillende alumnus en Richard Gillingwater) faculteiten over hun loopbaan (3 x 30 minutenj Masterclass VIP alumnus (NL) - Centraal Workshop elevator pitch (Nt) - Facultair Selecte groep studenten (circa 30) krijgt de kans om een masterdass te volgen van de VIP alumnus die eerder op dedag een lezing verzorgde. Toewijzing plaatsen o.b.v. door studenten ingestuurde motivatie. Nederlandse studenten krijgen een workshop Elevator Pitching, waarin zij hun sterke kanten in minder dan 2 minuten leren presenteren. Masterclass Richard Gillingwater (EN) - Centraal Workshop elevator pitch (EN) - Centraal International Office Selecte groep studenten (circa 30) krijgt de kans om een masterdass te volgen van Richard Gillingwater die eerder op de dag een lezing verzorgde. Hi] ontwikkelt corporate stories voor o.a. merken als Burberry en Nissan, en diverse Universiteiten (bijv. Kingston). Toewijzing plaatsen o.b.v. door studenten ingestuurde motivatie. Internationale studenten krijgen een op de Nederlandse arbeidsmarkt toegespitste workshop Elevator Pitching, waarin zij hun sterke kanten in minder dan 2 minuten leren profileren.

11 artijen (centraal en decentraal) in de organisatie van diverse activiteiten gezamenlijk kunnen en zullen optreden. Dit wordt later beschreven in het Plan van Aanpak. WOENSDAG 12/3/20M Present your story day Workshop netwerken (alleen in EN) - Centraal International Office 1 day intensive voor jonge alumni: Create your story - Centraal Webtectures - Centraal Aiumnibureau Beantwoord vragen als: hoe bouw ik een netwerk op? Waar heb ik al 1 dag waarin een aantal workshops die ook aan studenten Van de tijdens de RU Career Week een network? En hoe kan ik mijn network inzetten voor mijzelf en warden aangeboden nu warden samengebracht als intensive, gegeven lezingen komen binnen 24 uur anderen? Deze workshop wordt enkel in het Engels gedaan. Er wordt In de inhoud wordt speciaal rekening gehouden met de weblectures online te staan een component netwerken met sociaal-culturele verschillen behoeften vanjonge alumni. Onderdeel van deze intensive zijn: meegenomen. Dit is dus voor alle studenten, NL en Int. interessant. elevator pitch, netwerken en social media. Incl. lunch, koffie en een certificaat van deelname no afloop. Workshop presenteren (Nt) Facultair Workshop social media (EN) - Centraal international Office CV-checks (online) - Facultair Workshop die met name voor promovendi/jonge docenten interessant kan zijn, maar ook handig van pas kan komen bij sollicitaties. Leren presenteren helpt om beter uitje woorden en dus beter uit de verf te komen. Omdot veel studenten ook op social media in Nederlands en Engels communiceren wordt deze workshop alleen in Engels gegeven. Social media maakt een steeds groter deel uit van onze samenleving, van persoonlijk tot zakelijk. Watje daar op zet beinvloedt het beeld dat men van jou, je work en eventueel je organisatie heeft. 'Being your story' is bij uitstek iets wot tot uiting komt op social media. Studenten kunnen tot28februari hun CV insturen. Deze wordt dan gratis gecheckt. Zij ontvangen persoonlijke feedback op hun CVop deze dinsdag in hun mailbox. Maximaal 30 CV's per deelnemendefaculteit Workshop Presenteren (EN) Centraal International Office Workshop die met name voorpromovendi/jonge docenten interessant kan zijn, moor ook handig van pas kan komen bij sollicitaties. Leren presenteren helpt om beter uitje woorden en dus beter uit de verf te komen. Afsluiting door voorzitter Cv8 met presentatie van business challenge studentendenktank Edison - Centraal Sinds maandx (januari?) werkten studentendenktank Edison, een maatschappelijke organisatie en een bedrijfsamen om een maatschappelijk probleem op te lessen. Hierin warden 'thema's uit meerdere faculteiten belicht. Een voorstel vooreen onderwerp is 'waste reduction' Workshop souiciteren met een sociale beperking - Centraal DSZ Aan de RU studeren ook mensen met een beperking als autisme. Voor hen is hetvaak niet gemakkelijk zich op de arbeidsmarkt te begeven. Met deze workshop krijgen ze wat concrete tools in handen. Bedrijfspresentaties met netwerkborrel - Centraal USR & Stichting Beta Bedrjjvenbeurs Activiteit die i.s.m. studieverenigingen wordt opgezet. Benaderd warden organisaties (grate organisaties als Coca-Cola, Phillips, Shell, Friesland-Campina) die doorgaans buiten het bereik van individuele studieverenigingen liggen, moor een eenmalige samenwerking voor alle RU-studenten wel zien zitten.

12 Begroting RU Career Week Thema: What's your story? Beoogde data: maart 2014 Door: Nienke Thurlings, Career Service officer Herzien: Career Faculteit der Managementwetenschappen Service Officer FTR Ignace de Haes Dinsdag : Kick-off day 'What's your story?' Gemeenschappelijke kick-off (EN) Soort Aantal Kosten p.st. Totaal Verdeelsleutel Centraal - decentraal in % en euro's % Centraal = euro's % Decentraal = euro's Bedankjes 3 sprekers en dagvoorzitter Stuksprijs 3 30,00 90,00 Reis & verblijfkosten Richard Gillingwater (Bedrijf: Accrue) Reis & verblijf 1 900,00 900,00 Vergoeding Lecture & Masterclass door Richard Gillingwater Dagprijs Vergoeding Lecture & Masterclass door VIP alumnus Dagprijs Reis (& evt. Verblijf) -kosten VIP alumnus Reis & verblijf 1 300,00 300,00 Interne zaalhuur 300+ personen Per stoel 300 5,00 1. Aankleding zaal Totaalprijs 1 200,00 200,00 mediatechniek Dagprijs 1 200,00 200,00 Diner sprekers + afgevaardigden RU P.p. 6 60,00 360,00 Subtotaal activiteit 6.550, , ,00 Masterclass VIP alumnus (NL) - Zaalhuur 35 personen Per stoel 35 5,00 175,00 Koffie, thee, koekjes P.p. 35 4,00 140,00 Aankleding en mediatechniek zaal Totaalprijs 1 100,00 100,00 Subtotaal activiteit 415, ,00 83,00 Masterclass Richard Gillingwater (EN) - Zaalhuur 35 personen Per stoel 35 5,00 175,00 Koffie, thee, koekjes P.p. 35 4,00 140,00 Aankleding en mediatechniek zaal Totaalprijs 1 100,00 100,00 Subtotaal activiteit 415, ,00 83,00 Subtotaal kick-off 7.380, , ,00 Dinsdag : masterclasses, workshops The Graduates' Lectures (EN) Zaal 200+ personen Per stoel 200 5, ,00 Mediatechniek zaal Totaalprijs 1 100,00 100,00 Aankleding zaal Totaalprijs 1 100,00 100,00 Bedankjes sprekers en dagvoorzitter Stuksprijs 4 30,00 120,00 Subtotaal activiteit 1.320, ,00 264,00 6x masterclasses

13 Zaalhuur ( 6 x 50 personen) Per stoel 300 5,00 1. Bedankjes P.p. 5 30,00 150,00 Mediatechniek en aankleding 100,00 Subtotaal activiteit 2.150, ,00 430,00 6 x Workshops Zaalhuur (6 x 30 personen) Per stoel 180 5,00 900,00 Bedankjes P.p. 5 30,00 150,00 Mediatechniek en aankleding 100,00 Subtotaal activiteit 1.550, ,00 310,00 Subtotaal dinsdag 5.020, , ,00 Woensdag : Masterclasses, workshops, presentations 6 x Masterclasses Zaalhuur (6 X 50) Per stoel 300 5,00 1. Bedankjes P.p. 5 30,00 150,00 Mediatechniek en aankleding 100,00 Subtotaal activiteit 2.150, ,00 430,00 6x Workshops Zaalhuur (6 X 30) Per stoel 180 5,00 900,00 Bedankjes P.p. 5 30,00 150,00 Mediatechniek en aankleding 100,00 Subtotaal activiteit 1.550, ,00 310,00 Bedrijvenpresentatie met netwerkborrel Zaalhuur locatie bedrijvenbeurs en netwerkborrel Totaalprijs , ,00 Kosten borrel P.p ,00 4. Mediatechniek en aankleding Totaalprijs 1 200,00 200,00 Aankleding zaal Totaalprijs 1 300,00 300,00 Subtotaal activiteit 6.000, , ,00 Subtotaal woensdag 9.700, , ,00 Donderdag : Be your story day 1 day intensive voor jonge alumni: Create your story Zaalhuur Per stoel 200 5, ,00 Koffie, thee, koekjes P.p ,00 800,00 Aankleding en mediatechniek zaal Totaalprijs 1 300,00 300,00

14 Notitieblokken en pennen P.p ,00 400,00 Borrel P.p , ,00 Ontwerp- en drukkosten certificaat van deelname P.p. 50 5,00 250,00 Subtotaal activiteit 3.950, ,00 790,00 10x Workshop Social media, eigen bedrijf beginnen, etc. Zaalhuur (10 x 30) Per stoel 300 5,00 1. Bedankjes P.p ,00 300,00 Mediatechniek en aankleding 5 100,00 Subtotaal activiteit 2.300, ,00 460,00 Afsluiting door voorzitter CvB met presentatie van business challenge studentendenktank Edison Zaal 400+ personen Per stoel 450 5, ,00 Mediatechniek zaal Totaalprijs 1 200,00 200,00 Aankleding zaal Totaalprijs 1 200,00 200,00 Bedankjes sprekers en dagvoorzitter Stuksprijs 10 30,00 300,00 Subtotaal activiteit 2.950, ,00 590,00 Subtotaal donderdag 9.200, , ,00 Algemene activiteiten CV-checks in Refter, CC, Huygensgebouw, Het Gerecht. di, wo en do s'middags pers. Kosten , ,00 aankleding 5 200, , , , ,00 CV-check met online feedback Kosten studentassistenten (incl. briefing vooraf en overhead cq bruto voor bruto) Per uur , ,00 Subtotaal activiteit 3.750, ,00 750,00 Subtotaal CV-check activiteiten 9.750, , ,00 Communicatie Ontwerpkosten onderdelen website, banners, bedenken pay-off Inschakelen bureau 1 800,00 800,00 Ontwerpkosten spandoek P.u ,00 Drukkosten spandoek P.st. 5 50,00 250,00 Ophangen spandoek via UVB P.st. 5 40,00 200,00 Ontwerp kaartjes P.u ,00 300,00 Drukkosten kaartjes P.st ,50 300,00 Ontwerpkosten posters P.u ,00 Drukkosten posters P.st , ,00 Ontwerpkosten flyers P.u. 2,5 100,00 250,00 Drukkosten flyers P.st , 200,00

15 Informatiedragers tijdens week, zoals gadgets en badges P.st ,50 1. Communicatie onvoorzien Onvoorzien 1 Subtotaal communicatie 6.300, , ,00 Onvoorzien 10% van het totaal 4.735, ,00 947,00 Totaal van alle activiteiten , , ,00 Uitleg begroting: afgesproken verdeelsleutel 80% centraal, 20 % faculteiten. Deelnemende faculteiten Letteren/FTR, Soc. Wetenschappen, Managementwetenschappen, Rechtsgeleerdheid, NWNI. Aantal masterclasses en workshops is een indicatie. Aantal kan nog veranderen. Daarin voorziet de post onvoorzien van 10%. Geschrapt uit de eerste begroting: weblectures, pennen en blocnotes per deelnemer, catering tijdens masterclasses en workshops. De grootste post is zaalhuur: euro.

Bijlagenummer GV 438. Behandeling in Voorbereidende GV 13 mei 2013 Overlegvergadering GV op 27 mei 2013 Afsluitende GV 3 juni 2013

Bijlagenummer GV 438. Behandeling in Voorbereidende GV 13 mei 2013 Overlegvergadering GV op 27 mei 2013 Afsluitende GV 3 juni 2013 GEZAMENLIJKE VERGADERING UGV/OR/SR Onderwerp: Communicatie en informatievoorziening naar studenten: USR notitie Status Bespreking Voorbereidende commissie GVcie PSC-2 Behandeling in Voorbereidende GV 13

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Tips en handreikingen ten behoeve van zorgverbeteringstrajecten Versie 1.0 Inhoud INLEIDING 3 Waarom ervaringsdeskundigen inzetten? 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvA-studenten

HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvA-studenten HvA AMSTELCAMPUS Kwantitatief onderzoek naar de bekendheid en beleving van de Amstelcampus onder HvAstudenten FERNANDO MCDOUGAL CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI 204 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Een vereniging voor alumni

Een vereniging voor alumni Een vereniging voor alumni Een onderzoek naar loopbaanperspectieven van afgestudeerde psychologiestudenten en de behoefte aan een alumnivereniging Opleiding Psychologie Faculteit der gedrags- en maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC Crossmedia concepting Crossmedia concept voor minor ABC Susan Rijkers 2049597 Sander de Bruijn 2053946 Dennis Janssen 2047212 Troy Rondon Guasque 2047863 Kim Timmermans 2048380 Thomas Vermolen 2036931

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

Versterking van het loopbaanbeleid

Versterking van het loopbaanbeleid Versterking van het loopbaanbeleid februari 2010 1. Inleiding In november 2008 is de nota Helder Perspectief, loopbaanbeleid bij de Radboud Universiteit door het college van bestuur ter bespreking aan

Nadere informatie

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht

Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Rapport Evaluatie weblectures Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS Renée Filius Ineke Lam December 2009 Eindrapport evaluatie weblectures - - 1 - December 09 Colofon Auteurs:

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Maak werk van je studie

Maak werk van je studie Faculteit der letteren Career Service Letteren Studiejaar 2015-2016 September 2015 Stageminor Handleiding voor student en docent Maak werk van je studie Evelyne Vos-Fruit Cécile Reulen Inhoudsogave De

Nadere informatie

Bijlage 1 Matrix Themas (E) is mogelijke enquêtevraag City Trainer: welke thematische vragen zijn er t.a.v. de verschillende actoren? Jongeren Jongeren Jongeren die al vrijwilligerswerk doen/willen gaan

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Studievereniging Comenius Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Universiteit van Amsterdam Kamer GS.11 Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam www.comenius-uva.nl

Nadere informatie