Herinrichting van het EcoHuis Antwerpen tot demonstratie en adviescentrum duurzaam bouwen, wonen en leven van de stad Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herinrichting van het EcoHuis Antwerpen tot demonstratie en adviescentrum duurzaam bouwen, wonen en leven van de stad Antwerpen"

Transcriptie

1 Algemene offerteaanvraag Prijs: 11,00 Bestek nr. 2009/1101 Herinrichting van het EcoHuis Antwerpen tot demonstratie en adviescentrum duurzaam bouwen, wonen en leven van de stad Antwerpen De offertes dienen bezorgd te worden uiterlijk Donderdag 21 januari 2010, voor uur, aan de vzw Recyclant, per adres Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout of op de zitting op dezelfde datum Op de zitting te uur zal de voorzitter van de vzw of zijn afgevaardigde overgaan tot het openen van de offertes. De digitale versie is gratis te downloaden op VOOR BIJKOMENDE INLICHTINGEN OF OPMERKINGEN KAN U TERECHT OP NAVOLGENDE NUMMERS: Wat betreft het aanvragen van het bestek, het indienen of inzenden van uw offerte en de opening van de offertes: Didier Vermeir - Tel Wat betreft administratieve inlichtingen m.b.t. het dossier en de opvolging ervan na de aanbesteding: Chris Van Riel, tel Algemeen verantwoordelijke: Dirk Van Regenmortel, tel Bestek nr. 2010/

2 ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1. voorwerp van de opdracht Het doel is dat het Ecohuis in 2010 uitgebouwd wordt tot een energie- en milieuinformatieen adviescentrum voor de Antwerpenaar, als demonstratiecentrum en als tref- en werkcentrum rond duurzaam bouwen, wonen en leven. De opdracht omvat het ontwerpen en realiseren van de vernieuwde invulling van het EcoHuis als informatie- en adviescentrum en opfrissen van haar rol als trefcentrum en het ontwerpen en realiseren van de nieuwe invulling van het EcoHuis als demonstratie- en werkcentrum. Artikel 2. wetgeving en reglementering Voor zover er door de voorschriften van dit bestek niet wordt van afgeweken, zijn op deze aanneming van toepassing de bepalingen van: De wet van betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten (BS ) aangevuld met errata (BS ) en latere aanvullingen; Het koninklijk besluit van betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (BS ) aangevuld met errata (BS ) en latere aanvullingen; Het koninklijk besluit van tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage tot vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (BS ) en latere aanvullingen; de wet van betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Artikel 3. aard van de opdracht De opdracht behelst een gemengde opdracht van diensten en werken op basis van een algemene offerteaanvraag. Artikel 4. prijsopgave De inschrijver is gehouden zijn nettoprijs op te geven in euro voor de diensten en werken vermeld in artikel 5 hierna. Bestek nr. 2010/

3 De dienstverlener en werkverlener, wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de uitvoering wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. Hiervoor moet duidelijk het ten honderd in de offerte worden opgegeven. In de prijzen zijn inzonderheid ingerekend: 1. de administratie- en secretariaatskosten; 2. de verplaatsings-, vervoers- en verzekeringskosten; 3. de kosten voor de documentatie die betreffende de diensten en eventueel door de aanbestedende overheid wordt geëist; 4. de levering van documenten of van stukken die gepaard gaan met de uitvoering van de diensten; 5. de tol- en accijnsrechten betreffende het gebruikte materieel en de producten; 6. de kosten voor verpakking; 7. de keurings- en opleveringskosten; 8. alle overlegmomenten. Er worden geen extra kosten aanvaard. Artikel 5. beschrijving ALGEMEEN Het EcoHuis Antwerpen, een project van de Stad Antwerpen en de stedelijke vzw Recyclant, startte met middelen in het kader van het EU Urban-programma en met bijkomende steun van peters, partners en materiaalsponsors. Het doel is het EcoHuis Antwerpen in 2010 her in te richten als demonstratiecentrum en als informatie- en adviescentrum rond ecologisch en duurzaam bouwen, wonen en leven in de stad Antwerpen. De herinrichting krijgt steun van het Europese programma Interreg IVB en het federaal grootstedenbeleid. VISIE VAN DE OPDRACHTGEVER De stad wil, samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, werken aan een Antwerpse ecostad, waar rationeel wordt omgesprongen met energie, water en grondstoffen. Daartoe zet een geïntegreerd energie- en milieuagentschap waartoe het EcoHuis behoort ecostadsprojecten op, gerichte en meetbare acties naar bewoners. De acties moeten mensen effectief helpen en aanzetten ecologisch te leven en geld en milieu te sparen. Mensen wensen ecologisch te leven, maar hebben dikwijls niet de kennis noch de middelen om dit te doen. Het agentschap zal de ecoproducten en -diensten stadsbreed verspreiden via een gedecentraliseerd netwerk, via het netwerk van stadskantoren en districtshuizen in eerste lijn, via woonkantoren en EcoHuis in tweede lijn en zet ook in op andere kanalen, dicht bij de mensen. Het EcoHuis zal haar rol als baken milieu en ecologie bestendigen door zich in te schakelen in deze werking als een ondersteunend informatie-, advies- en demonstratiecentrum voor een Bestek nr. 2010/

4 ecostad en als trefcentrum en uitvalsbasis voor ecostadsprojecten. Het EcoHuis vormt ook de spil van een natuur- en milieueducatief netwerk in de stad. BESCHRIJVING DEELOPDRACHTEN De uitbouw van het EcoHuis als advies- en trefcentrum betekent dat er nieuwe functies vorm gegeven worden binnen de bestaande structuren, gespreid over gelijkvloers, eerste en tweede verdieping van het EcoHuis. Dit vraagt een nieuwe bepalende stijl voor het onthaal en de adviesruimtes, die rust creëert, kleur geeft en openheid uitstraalt voor de klant, de individuele en groepen bezoekers. Het doel is ook het demonstratiecentrum te versterken door de best beschikbare technieken op de markt te tonen en te voorzien in drie tentoonstellingsinstallaties: energie-, water- en materialeneilanden. Bij het ontwerpen en realiseren van de inhoudelijke vernieuwing van het EcoHuis is hergebruik van bestaande installaties en materialen aangewezen. De opdracht bestaat zowel uit een algemeen ontwerp als realisatie van onderdelen van het ontwerp. Het hierna weergegeven programma kan na toewijzing van de opdracht in functie van de visie van ontwerpbureau en de opdrachtgever nog aangepast worden. Voorplein Het voorplein vormt het eigenlijke onthaal. Het wordt daarom een toegankelijk, veilig, open plein met groen, wat ook een beeld geeft van de ecotuin van het EcoHuis. Het voorplein wordt een groene oase voor de buurt. Er worden (houten) afsluitmogelijkheden gecreëerd. In overleg met De Lijn wordt de metrokoker een bijkomend afgeschermd groen terras met enkele lage struiken. De parkeerplaatsen verdwijnen en maken plaats voor een overdekte fietsenstalling In samenspraak met team onthaal van de stad (MC en stadsbouwmeester) wordt de signalisatie soberder en overzichtelijker gemaakt. De ingang van het ecocafé en het EcoHuis wordt duidelijker geaccentueerd. Concrete zeker uit te voeren projecten: afsluiten voorplein, nieuwe signalisatie en duidelijker ingang van het EcoHuis Benedenverdieping: ecocafé en multifunctioneel onthaal Het ecocentrum biedt op de benedenverdieping ruimte aan een geïntegreerd ecocafé en multifunctionele onthaal- en informatieruimte en aan bestaande informatiefolderrekken, ecoshop en auditorium. Er dient onderzocht te worden of de adviesruimte en ecobouwpraktijkruimte hier ook op een ruimtelijk en fysiek verantwoorde manier kan geïntegreerd worden. Er dient nagegaan of er ook receptieruimte annex zit- en eetruimte kan gecreëerd worden voor scholen en groepen. Concreet zeker uit te voeren projecten: de benedenverdieping krijgt een nieuwe onthaalbalie en een polyvalent te gebruiken receptie- en zitruimte en er komt ruimte voor advies. Eerste verdieping: ecohuis / ecostad : publieke ruimte De eerste verdieping is een publieke ruimte en biedt ruimte aan een compacte tentoonstelling met interactieve installaties. Er worden zowel materiele, technische als audiovisuele Bestek nr. 2010/

5 onderdelen van de bestaande tentoonstelling hergebruikt en vernieuwd. De informatie dient door de medewerkers van het EcoHuis zelf regelmatig geupdate te kunnen worden. De eerste verdieping biedt ook ruimte voor werksessies op maat. Hiervoor voorzien we de uitbouw van een mini-auditorium: een ecosalon voor werksessies en presentaties voor groepen, scholen, met vaste beamer, scherm en vijf vijfzit-salons. De eerste verdieping van het EcoHuis wordt heringericht met drie installaties ecostad over de thema s energie, water en materialen. De installaties zijn interactief, laten het thema beleven en laten individuele berekeningen toe op vlak van energie-, water- en materialenbeheersing. De installaties bevatten dus telkens een bijhorend (streef)beeld van de stad op dit vlak, een spaarcalculator, interactieve computertoepassingen en (video)installaties die oplossingen demonstreren. Energie - thermografische kaart van de regio / een straat / een woning - interactieve, beschermde computertoepassingen en video-installaties * energiespaarcalculator (www.energiesparen.be/energiewinst) * dvd lage energiewoningen, ecowoningen in de stad - beleven: zelf thermofoto nemen van een gebouw/ deel menselijk lichaam, Water - watertunnel - interactieve, beschermde computertoepassingen * dvd integraal waterbeheer * regenwatergebruik - beleven: proeven van A water, voelen van hemelwater,... Materialen - interactieve computertoepassingen en video-installaties rond levenscyclus van materialen - beleven: eco desgign, materialen voelen en tasten Ecosalon Een afgesloten maar transparante werkruimte vormt het rustpunt, onthaal en afsluitingsmoment voor scholen en groepen. Ze biedt mogelijkheden voor groepen, interactieve werksessies voor basis en secundaire scholen, die daarnaast doorheen het gebouw en tuin nog een rondleiding of een reeks opdrachten kunnen vervullen. Het ecosalon heeft een vaste beamer- en scherminstallatie, minstens vijf vijfzit-salons en is vlot uitbreidbaar. Concreet zeker uit te voeren projecten: de eerste verdieping biedt minimaal ruimte aan installaties rond energie, water en materialen en aan een uitbreidbare presentatie- en werkruimte. Tweede verdieping: energie- en milieuadviesbureau / eco bouwcentrum en logistiek centrum. De tweede verdieping wordt ingericht als een stille informatie-, advies- en werkruimte. Het fungeert tevens als logistieke ruimte. Er bevindt zich het tweede auditorium. Daarnaast geeft het ruimte aan een ecobouwcentrum met dwarsdoorsnedes van best beschikbare technieken. Het EcoHuis geeft plaats aan een energie- en milieuadvieswinkel die ondersteunend en aanvullend werkt aan een informatienetwerk in de stad. De energie- en milieuadvieswinkel helpen mensen de goedkoopste of meest geschikte elektriciteit- of gasleverancier te kiezen, helpt bij het lezen van de energie-, water- en milieufactuur, geeft alle informatie met betrekking tot energie- en milieubesparingspremies, leningen, samenaankoop en geeft Bestek nr. 2010/

6 energie- en milieuadvies op maat. Het EcoHuis geeft daarnaast ruimte aan de ecohuisdokter en de architectenopermanentie van de stad. Er wordt voorzien in minstens twee adviesplekken. Voor kinderen wordt voorzien in een compacte ecospeelhoek. In de ecobouwpraktijk ruimte worden de best beschikbare technieken op de markt getoond, via demonstratie en informatieve dwarsdoorsnedes. Het gaat om praktische en tastbare voorbeelden zoals dwarsdoorsnedes van dak-, vloer- en muurisolatie, van condensatieketels en PV-panelen en voorbeelden van milieusparende producten. Het doel is hiervoor een basis te ontwerpen waarop of waarbinnen deze dwarsdoorsnedes hun plaats kunnen krijgen. Het doel is dat het EcoHuis zelf, na consultatie van NGO s en wetenschappelijke wereld, te komen tot een reeks criteria over welke technieken best getoond worden en daarna over te gaan tot een offertevraag voor sponsoring van deze te demonstreren technieken. De bestaande bibliotheek maakt plaats voor een gerichte edu-teek met educatieve pakketten, een dubo-teek met alle informatie over ecologisch bouwen en wonen. Een gedocumenteerde werkruimte geeft ruimte aan vrijwilligers, leerkrachten, studenten, Antwerpenaren, NGO s, bedrijven, om informatie te vergaren en te verwerken Het EcoHuis gaat daarnaast ook op locatie (beurzen, ontvangst nieuwe inwoners in districten, buurtfeesten Opsinjoren, Buurt aan de Beurt, openbare markten, ) en identificeert jaarlijkse evenementen waar ze ondersteuning aan biedt of op aanwezig is. Het zet stadsbrede ecostadsprojecten op rond energie en milieu. Voor deze activiteiten is voldoende en aanpasbare (lees vergrootbare) logistieke ruimte noodzakelijk. Indien de adviesruimte en de ecobouwpraktijk integreerbaar is op de benedenverdieping en doorheen gans het gebouw komt er meer ruimte vrij voor logistiek, voor werkruimte maar ook voor tijdelijke tentoonstellingen van NGO s, EMA of anderen. Het kleinere auditorium wordt behouden en biedt ruimte voor werksessies en vorming op maat. Concreet zeker uit te voeren projecten: de tweede verdieping geeft ruimte aan minstens twee adviesplekken, een gedocumenteerde werkruimte en logistieke ruimte. Derde verdieping Het EcoHuis is de werk- en uitvalsbasis van het energie- en milieuprojectbureau dat op het publiek gericht is en biedt daartoe aan het intern en extern netwerk flexibele werkplekken en vergaderruimte. De ecowoning De ecowoning als haalbare ecologische demonstratie- en bezoekerswoning in de stad geeft op de benedenverdieping ruimte aan een ecohuiskamer die inzicht geeft in ecologisch wonen en leven: ze wordt ingericht als een virtuele woonkamer van Tante Kaat. Ze kan ook gebruikt worden voor reële ontmoetingen van mensen met Tante Kaat zelf. BUDGET Het totale budget voor het ontwerp en de realisatie van alle deelopdrachten samen bedraagt maximaal euro (incl. BTW, incl. erelonen). Bestek nr. 2010/

7 Offertes die dit budget overschrijden zullen als substantieel onregelmatig worden beschouwd. VRIJE VARIANTEN Vrije varianten zijn toegelaten indien de inschrijver een offerte indient voor de concrete zeker uit te voeren projecten zoals hierboven beschreven. De vrije varianten moeten minstens beantwoorden aan de in artikel 5 gestelde eisen die als technische voorwaarden gelden. Artikel 6. Huisstijl In 2004 werd een nieuwe huisstijl ingevoerd binnen de stad. Alle campagnes en andere communicatieproducten moeten worden uitgewerkt volgens de richtlijnen vastgelegd in het corporate identity book en in de huisstijlgids van de stad Antwerpen. Het stedelijke bedrijf marketing & communicatie waakt over de correcte toepassing van deze richtlijnen. Alle deelnemers kunnen op voorhand de nodige info, de huisstijlgids (richtlijnen rond ontwerp) en de merkbijbel (richtlijnen rond toon en missie) ter beschikking krijgen en zullen bij hun inzending ook beoordeeld worden op de toepassing van de huisstijl door het bedrijf marketing & communicatie. U kunt de huisstijlgids raadplegen via Artikel 7. taal De voertaal van deze procedure is Nederlands. Artikel 8. wijze van gunnen Uitsluitingsgronden en selectiecriteria Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 69 van het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. Het bestuur gaat voort op deze verklaring tot op het ogenblik van gunning. Aan elke inschrijver die in aanmerking komt voor gunning worden vóór de beslissing tot gunning de nodige documenten opgevraagd om te verifiëren of de inschrijver effectief in orde is op het vlak van de uitsluitingsgronden. Technische vereisten Teneinde de minimaal vereiste technische bekwaamheid van de inschrijver na te gaan, moeten bij de offerte volgende documenten worden gevoegd: de studie- en/of beroepskwalificaties van de inschrijver en/of van het ondernemingskader en dan in het bijzonder van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de diensten; het bewijs van de verzekering tegen beroepsrisico s; Bestek nr. 2010/

8 De rechtspersonen worden verplicht in hun offerte de namen en de beroepskwalificaties te vermelden van de personen, die met het verlenen van de dienst worden belast. De aanbestedende overheid kan verlangen dat de inschrijvers de voorgelegde getuigschriften en documenten aanvullen of toelichten. Enkel de offertes van de inschrijvers, die voldoen aan de technische vereisten komen in aanmerking voor onderzoek en gebeurlijke gunning. Gunningscriteria Bij toepassing van artikel 115 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 zal de offerte worden beoordeeld volgens de hierna vermelde criteria, in dalende volgorde van belangrijkheid en uitgedrukt in grootheid van 5 tot De visie op het project: (5) Het bureau zal een duidelijke omschrijving geven van zijn visie op het uitwerken van het project. De inschrijver beschrijft zijn persoonlijke visie op het project, zowel op basis van het opgegeven programma als vanuit zijn eigen inzichten en ervaringen. In zijn uiteenzetting zal hij de grenzen van het concept aftasten. Hij zal zijn eigen visie op het project toetsen aan de visie van de opdrachtgever. De inschrijver zal zijn visie weergeven op de relatie tussen de gebruikswaarde en de ontwerpwaarde, toegepast op deze opdracht. Ter verduidelijking worden schetstekeningen van een vernieuwd onthaal en de ruimte met de installatie rond de thermografische foto toegevoegd. Eventuele schetsen houden geen enkele verplichting naar het ontwerp in. 2. De ontwerpkwaliteit en kwaliteit van de medewerkers (5) Er wordt een beeld gegeven van de mogelijke herinrichting door middel van plans, foto s e.d. van eigen ontwerpen of van vergelijkbare projecten, met beknopte verklaring. Er wordt een beeld gegeven van de medewerkers aan het project. Indien de voorgestelde eigen ontwerpen werden verwezenlijkt in samenwerking met andere bureaus zal dit duidelijk vermeld worden. 3. Ontwerp- en realisatiemethodiek: (3) Het bureau geeft een omschrijving van de gebruikelijke planningsmethodiek voor het ontwerpen en uitvoeren van de werken en de voltooiing van de werken binnen een strikte timing. Het vernieuwde onthaal, de adviesruimte en het water- en energieeiland dienen tegen september 2010 gerealiseerd te zijn. 4. Eerste inschatting van de kosten (2) Op basis van het huidig programma en de visie van het bureau. 5. Duurzame vormgeving, materiaalgebruik en milieukwaliteitszorg (5) Overeenkomstig de visie van de opdrachtgever, moeten de ingediende plannen getuigen van een vertrouwdheid met de uitgangspunten van duurzame ontwikkeling. Deze vertrouwdheid zal onder meer blijken uit het gebruik van de beschikbare ruimtes, de keuze van welbepaalde materialen en de algemene beperking van de milieu-impact op de omgeving, die zowel bij de planning en de uitvoering van de werkzaamheden als bij de uiteindelijke ingebruikname van de ontwerpen in rekening wordt gebracht Bestek nr. 2010/

9 Na het indienen van de offerte kunnen de inschrijvers uitgenodigd worden op een onderhoud waar zij de ingediende offerte kunnen toelichten. Artikel 9. termijnen Uitvoeringstermijn: Er dient voorzien te worden in een voorontwerp, een ontwerp en uitvoering van afgesproken werken. De uitwerking en presentatie van het voorontwerp gebeurt binnen uiterlijk 50 werkdagen na gunning van de opdracht. De stad organiseert daarna rond het voorontwerp een klankbord met interne en externe partners. In geval van opmerkingen van de stad vervolledigt of wijzigt het bureau het voorontwerp totdat het aanvaardbaar is, en dit binnen een termijn van 30 werkdagen. Er kunnen tot drie voorontwerpen gevraagd worden. Tegen 15 september 2010 dienen een nieuw onthaal, vernieuwde installaties, adviesbureaus en logistieke ruimte gerealiseerd te zijn. In oktober wordt de vernieuwing van het EcoHuis op een Europees symposium op locatie van het EcoHuis voorgesteld. Er moet een termijn worden opgegeven, uit te drukken in kalenderdagen, -weken of - maanden. Bij opgave van een uitvoeringstermijn bij benadering (toevoeging van circa e.d.) zal het bestuur bij het vaststellen van de uiterste uitvoeringsdatum, een speling aanvaarden van maximum zeven kalenderdagen. De uitvoeringstermijn begint te lopen daags na de datum van verzending van het aanvangsbevel. Gestandsdoeningstermijn: De inschrijvers blijven door hun offerte gebonden gedurende een termijn van negentig kalenderdagen, ingaand op de dag na de zitting voor de opening van de offertes. Artikel 10. controle en toezicht Deze aanneming geschiedt voor rekening van de vzw Recyclant. Verantwoordelijke: de heer Dirk Van Regenmortel, coördinator EcoHuis Antwerpen, Stad Antwerpen Stadsontwikkeling EHA, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout, tel + 32 (0) fax +32 (0) Artikel 11. offerte Bestek nr. 2010/

10 Offerte: De offerte en de aanvullende bescheiden moeten in het Nederlands zijn opgesteld. Voor het opmaken van zijn offerte maakt de inschrijver gebruik van de bij dit bestek gevoegde formulieren. Indien hij deze toch op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen, wijzigingen of eventuele (door het bestek toegestane) kortingen zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Wijze van indienen: De offerte moet worden geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld: de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend. Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, moet die gesloten omslag geschoven worden in een tweede gesloten omslag met de vermelding "offerte". De offerte moet geadresseerd zijn aan: Vzw Recyclant p/a EcoHuis Antwerpen, Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting vóór de opening van de inschrijvingen toekomen alvorens hij de zitting opent. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover aan volgende dubbele voorwaarde is voldaan: 1 het bestuur aan de aannemer nog geen kennis heeft gegeven van zijn beslissing, 2 en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. AANDACHT: worden als ongeldig beschouwd de offertes welke niet op de voorgeschreven wijze worden neergelegd. Het bestuur hecht er de voorkeur aan dat de bij de offerte een CD wordt gevoegd met een digitale versie van de inventaris, waarvan de opmaak identiek is aan deze van het bestuur. De aandacht van de inschrijver wordt er op gevestigd dat: Bestek nr. 2010/

11 Een offerte ongeldig is wanneer niet alle originele formulieren behoorlijk ingevuld en ondertekend bij de offerte zijn gevoegd en deze originele offerte niet werd opgemaakt en ingediend zoals onder dit artikel beschreven. Bij betwisting zijn enkel deze originelen rechtsgeldig De inschrijver kan de ongeldigheid van de procedure niet inroepen wanneer het bestuur om welke reden ook geen of laattijdige digitale versie van de meetstaat en of inventaris ter beschikking stelde. Gegevens CD Op de CD, die bij de offerte wordt gevoegd, wordt duidelijke het voorwerp van de opdracht en het besteknummer vermeld. Onder de kolom prijzen worden de bedragen in cijfers ingebracht. De digitale versie vermeldt zeer duidelijk de (firma)naam van de inschrijver(s), alsmede de coördinaten. Ondertekening van de offerte: De offerte, m.n. het inschrijvingsbiljet, de inventaris en alle andere al dan niet verplichte bijlagen die de inschrijver zelf heeft opgesteld, worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Wie ondertekent moet bewijzen dat hij gemachtigd is de inschrijver te verbinden (zie Art 10 bij de offerte te voegen bescheiden) De inschrijver of zijn gevolmachtigde dienen in de documenten tevens alle doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, te ondertekenen Artikel 12. bij de offerte te voegen bescheiden 1. Beknopte conceptnota m.b.t. visie, methode en plan van aanpak met speciale aandacht voor integratie van inhoudelijke en communicatieve aspecten in het ontwerp. 2. Beknopte omschrijving en schetsen van twee onderdelen van de opdracht, met name het onthaal en de energie installatie rond de thermografische foto 3. Beknopte nota m.b.t. de maatregelen op gebied van duurzame vormgeving, materiaalgebruik en milieukwaliteitszorg 4. Curriculum vitae van de perso(o)n(en) die de opdracht effectief zullen uitvoeren met speciale aandacht voor aantoonbare kennis van duurzame ontwikkeling, inzonderheid wat betreft bouwen en wonen (cfr. art. 8) 5. Opgave van een werkplanning, de financiële voorwaarden, met erelonen en gedetailleerde kostenraming van de werken Artikel 13. betaling - prijsherziening - borgtocht Bestek nr. 2010/

12 Betaling van de dienstverlening: De betaling van de dienstverlening geschiedt in twee maal, één maal na uitvoering van de eerste reeks werken voor eind september 2010 en een tweede maal na afloop van de opdracht. De facturen moeten in drievoud, met vermelding van het nummer van de orderbon, de betrokken dienst en het nummer van het bestek en een ondertekende afleveringsnota overgemaakt worden aan de vzw Recyclant, p.a. EcoHuis Antwerpen. De betalingstermijn bedraagt 50 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst. Prijsherziening: De eventuele schommelingen van de prijzen der producten, de lonen, de vervoertarieven, de sociale lasten en de verzekeringspremies enz. geven geen aanleiding tot herziening van de offerteprijs. Borgtocht: De borgtocht wordt bepaald op 5% van het aannemingsbedrag van de opdracht, afgerond naar het hogere tiental. De borgtocht kan hetzij in speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgstelling of een algemene borgstelling worden gesteld. Wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld dient dit te gebeuren bij de Deposito- en Consignatiekas te 1040 Brussel. Het bewijs van borgstelling dient rechtstreeks te worden overgemaakt aan de Stad Antwerpen, bedrijf patrimoniumonderhoud/stafdienst/aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen en dit binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag waarop de goedkeuring van zijn offerte werd betekend. Het laattijdig overleggen van het bewijs van borgstelling geeft aanleiding tot het toepassen van sancties als volgt: hetzij de verbreking van de opdracht zonder enige schadevergoeding aan de aannemer; hetzij het toepassen van de andere maatregelen van ambtswege. Deze sancties kunnen slechts worden toegepast voor zover het bestuur de aannemer per aangetekende brief in gebreke stelt en hem een laatste termijn verleent om het bewijs van de borgtocht te leveren. Wanneer het bestuur van de hiervoor vermelde sancties geen gebruik maakt, geeft het laattijdig overleggen van het bewijs van borgstelling van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot het toepassen van een boete per kalenderdag vertraging van 0,02 percent, de postdatum geldend als bewijs, met een maximum van 2 percent van de oorspronkelijke aannemingssom. Bestek nr. 2010/

13 Wanneer de aannemer na per aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld verzuimt het bewijs over te leggen dat de borgtocht werd gesteld, houdt het bestuur deze van ambtswege van de op de beschouwde opdracht verschuldigde bedragen af; in dit geval wordt de boete forfaitair op 2 percent van het bedrag van de opdracht vastgesteld. Artikel 14. eigendomsrechten discretieplicht agentschapsidentificatie Eigendomsrechten Het bestuur vestigt er uitdrukkelijk de aandacht op dat het uitvoeren van de opdracht geenszins impliceert dat de dienstverlener en werkverlener enig eigendoms- of auteursrecht op ev. in bruikleen ontvangen documenten verwerft. Het is de dienstverlener en werkverlener dan ook ten strengste verboden de documenten voor eigen gebruik te reproduceren, te publiceren, te verspreiden, tentoon te stellen of dergelijk gebruik aan derden te verlenen. Tevens worden alle producten die worden aangemaakt in het kader van de opdracht eigendom van de opdrachtgever. De werkwijze, planningsopbouw, gebruikte vormingsmaterialen en methodieken mogen te allen tijde zonder verdere rechten vanwege de uitvoerende organisatie, door de stad Antwerpen overgenomen en gebruikt worden. Discretieplicht De dienstverlener en werkverlener en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van de opdracht. De informatie kan in geen geval zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever meegedeeld worden aan derden. Agentschapsidentificatie Er wordt geen agentschapsidentificatie toegestaan op welk communicatief product dan ook. Bovendien moet de dienstverlener en werkverlener tevens zo anoniem mogelijk te werk gaan in alle andere aspecten van de opdracht. De dienstverlener en werkverlener mag deze opdracht wel gebruiken als referentie. Artikel 15. boeten Boeten wegens laattijdige uitvoering: Het louter verstrijken van de eventuele verlengde uitvoeringstermijn stelt de dienstverlener en werkverlener in gebreke. Alle voorschriften betreffende de boeten wegens laattijdige uitvoering, treden van rechtswege in werking, zonder enige kennisgeving of bericht. De boeten wegens laattijdige uitvoering worden berekend naar rata van 0,07 percent per Bestek nr. 2010/

14 kalenderdag vertraging, met een maximum van 5 percent van de waarde van de diensten waarvan de uitvoering met dezelfde vertraging gebeurde. Teruggave van de boeten wegens laattijdige uitvoering: Op straffe van verval moet elke aanvraag tot teruggave van de toegepaste boeten per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen worden gericht, uiterlijk de zestigste kalenderdag te rekenen vanaf de betaling van de factuur waarop de boeten werden ingehouden. De datum van de aantekening bij de post heeft bewijskracht voor de datum van het verzoekschrift. Artikel 16. maatregelen van ambtswege De maatregelen van ambtswege die van toepassing zijn in geval van in gebreke blijven bij de uitvoering van de opdracht zijn: 1 het eenzijdig verbreken van de opdracht; in dit geval verwerft het bestuur van rechtswege het geheel van de borgtocht als forfaitaire schadevergoeding; 2 het sluiten van één of meerdere overeenkomsten voor rekening met één of meerdere derden voor het geheel of een deel van de nog uit te voeren opdracht. De maatregelen onder 2 worden getroffen op kosten en risico van de in gebreke gebleven aannemer. De beslissing van het bestuur om tot de maatregelen van ambtswege over te gaan wordt bij ter post aangetekende brief aan de in gebreke gebleven aannemer of aan zijn afgevaardigde bekendgemaakt. Artikel 17. Welzijn op het werk De dienstverlener en werkverlener is verantwoordelijk voor de veiligheid van de hem toevertrouwde werken. Hij moet daartoe alle noodzakelijke maatregelen nemen. De dienstverlener en werkverlener van deze opdracht verbindt er zich toe volgende voorschriften op alle activiteiten en infrastructuur na te leven: de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne; de aanvullende voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetgeving en reglementering opgelegd maar onontbeerlijk om het objectief van het voorkomingsbeleid te realiseren; de aanvullende eisen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd door de preventieadviseur. De dienstverlener en werkverlener legt zijn onderaannemer(s) dezelfde voorwaarden op. Bestek nr. 2010/

15 De bijzondere aandacht van de dienstverlener en werkverlener wordt gevestigd op de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (BS ). De dienstverlener en werkverlener zal de van het bestuur verkregen informatie en passende instructies, inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk, die eigen zijn aan de inrichting waarin zijn werknemers werkzaamheden komen uitvoeren, aan zijn werknemers alsmede aan zijn eventuele onderaannemers overmaken. De inschrijver dient een schriftelijke verklaring (cfr. bijlage nr. 1) behoorlijk ondertekend bij de offerte te voegen. (cfr. artikel 11 nr. 4). Bij de uitvoering van maatregelen inzake het welzijn op het werk dient de dienstverlener en werkverlener en de verantwoordelijke voor de technische opvolging samen te werken en hun optreden te coördineren. De dienstverlener en werkverlener zal zich belasten met de veiligheidsorganisatie van zijn werken en die van zijn onderaannemer(s). Hij zal daarom zorgen voor een degelijke coördinatie en toezicht uitoefenen op alle personen die voor zijn rekening meewerken aan de uitvoering van de aannemingsopdracht. Daartoe zal de dienstverlener en werkverlener een verantwoordelijke coördinator aanstellen. Deze moet voldoende bekwaam zijn om de specifieke veiligheidsproblemen, die zich kunnen voordoen, te kunnen oplossen. Omwille van de coördinatie van de veiligheidsmaatregelen, kunnen op initiatief van de leidende ambtenaar of de dienstverlener en werkverlener, in functie van de noodwendigheden, coördinatievergaderingen worden georganiseerd. De dienstverlener en werkverlener zal het bestuur de nodige informatie verstrekken over de risico's die eigen zijn aan zijn werken. Voor zover er niet wordt afgeweken door de bepalingen en voorwaarden van dit bestek, dient men eveneens op te volgen: de bepalingen van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB); de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk; de bepalingen van het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI); het koninklijk besluit van 23 maart 1977 (BS ) tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden en de ministeriële uitvoeringsbesluiten genomen in toepassing van dit koninklijk besluit; de voorschriften van de waterleidingmaatschappij, indien van toepassing op deze aanneming; de voorschriften van het gasdistributiebedrijf, indien van toepassing op deze aanneming. indien het van toepassing is dient de dienstverlener en werkverlener de meldingsplicht inzake veiligheid en hygiëne bij de opening van een bouwplaats na te leven (CAO Koninklijk Besluit van 24 april BS gewijzigd door de CAO BS ). Bestek nr. 2010/

16 Wanneer de bepalingen van het ARAB, de codex over het welzijn op het werk of andere wettelijke en reglementaire bepalingen minder streng zijn dan deze opgenomen in de overige aangehaalde veiligheidsvoorschriften, hebben deze laatste de voorrang. Bij niet-naleving van de voorschriften kan de leidende ambtenaar de bevoegde technische en/of medische arbeidsinspectie van het ministerie van tewerkstelling en arbeid inschakelen. Artikel 18. rechtskeuze en bevoegde rechtbanken In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Antwerpen, december 2009 Dirk Van Regenmortel Coördinator EcoHuis Antwerpen Bestek nr. 2010/

17 OFFERTEFORMULIER bestek nr. RC/2009/1101 Ik ondergetekende (naam, voornaam),... wonende te...straat, nr.... (of indien het een vennootschap betreft) De ondergetekende vennootschap, nationaliteit: hebbende haar maatschappelijke zetel te...straat, nr... vertegenwoordigd door: (naam, voornaam en titel), (of indien het een tijdelijke vereniging betreft waarvan allen hoofdelijk verbonden) De ondergetekende tijdelijke vereniging nationaliteiten: woonplaatsen vertegenwoordigd door:. (namen, voornamen en titels ), verbindt/verbinden zich bij deze op mijn/haar roerende en onroerende goederen, overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden zoals omschreven in het bestek de diensten uit te voeren aan de prijzen door mij(haar) aangegeven op de behoorlijk ingevulde inventaris gevoegd bij onderhavige offerte. Nummer rekening bij het Bestuur der Postchecks of bij een andere financiële instelling:... BTW-registratienummer :... RSZ-inschrijvingsnummer:.... Wij, ondergetekenden....., verklaren ons akkoord met de bepalingen uit voornoemd bestek, en verklaren te hebben nagezien dat alle hier vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op de door de stad Antwerpen opgelegde inventaris en offerteformulier, en nemen daartoe de volledige verantwoordelijkheid op ons. Wij verklaren ons bovendien akkoord dat de bestekbepalingen voorrang zullen hebben bij mogelijke tegenstrijdigheden tussen bepalingen uit het bestek en bepalingen uit de offerte. Tevens verklaren wij dat onze algemene verkoop - of contractvoorwaarden niet van toepassing zijn op onze offerte in het kader van dit bestek. Gedaan te... op De inschrijver(s) of gevolmachtigden, (handtekeningen) Inlichtingen betreffende de inschrijver Tel. nr.: Fax. Nr.: Contactpersoon: Bestek nr. 2010/

18 Schriftelijke verklaring van de dienstverlener en werkverlener Ik ondergetekende (1), gevolmachtigde van (2), verklaar de nodige informatie en instructies van de stad Antwerpen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van de dienstverlening die eigen zijn aan de inrichting waarin mijn werknemers werkzaamheden komen uitvoeren, te hebben ontvangen en gelezen. Deze informatie en de passende instructies heb ik doorgegeven aan mijn werknemers die werken zullen uitvoeren in het kader van de opdrachten van de stad Antwerpen. Deze informatie evenals de passende instructies heb ik eveneens aan mijn onderaannemer(s)..... (na(a)m(en) van de onderaannemer(s)invullen), overgemaakt. Ik bevestig uitgerust te zijn met het nodige materiaal in overeenstemming met de terzake bestaande wetgeving en over geschikt personeel te beschikken om de door de stad Antwerpen gevraagde werkzaamheden uit te voeren. Ik verbind er mij toe alle verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan de inrichting waarin mijn werknemers de werkzaamheden komen uitvoeren, na te leven. De verantwoordelijke(n) voor de veiligheid voor het uit te voeren werk is (zijn) (1), die te bereiken is (zijn) op het volgende telefoonnummer.../., faxnummer.../.. In geval van wijzigingen verbind ik er mij toe dit onmiddellijk mee te delen. De inschrijver, handtekening (3) (1) aan te vullen met naam en voornaam; (2) in het geval het een rechtspersoon betreft, in te vullen met de naam van de onderneming en het adres van de maatschappelijke zetel; (3) voorafgegaan door de woorden "gelezen en goedgekeurd". Bestek nr. 2010/

19 TOEPASSING HUISSTIJL Schriftelijke verklaring van de inschrijver Ik ondergetekende (1), gevolmachtigde van (2), verklaar de nodige informatie en instructies van de stad Antwerpen inzake de huisstijl van de stad Antwerpen te hebben ontvangen en gelezen (op te vragen bij op Deze informatie en de passende instructies heb ik doorgegeven aan mijn werknemers die opdrachten zullen uitvoeren in het kader van de opdrachten van de stad Antwerpen. Deze informatie evenals de passende instructies heb ik eveneens aan mijn onderaannemer(s)... (3) overgemaakt. Ik verbind er mij toe alle richtlijnen vermeld in de huisstijlgids (richtlijnen rond ontwerp) en de merkbijbel (richtlijnen rond toon en missie) na te leven. In geval van wijzigingen verbind ik er mij toe dit onmiddellijk mee te delen. De inschrijver, handtekening (4) (1) (2) (3) (4) aan te vullen met naam en voornaam; in het geval het een rechtspersoon betreft, in te vullen met de naam van de onderneming en het adres van de maatschappelijke zetel; na(a)m(en) van de onderaannemer(s)invullen voorafgegaan door de woorden "gelezen en goedgekeurd". Bestek nr. 2010/

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2007/8035 Het verzorgen van opleidingen rond

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 8,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/8202 Het verzorgen van opleidingen,

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2012_1593

Bestek nummer GAC_2012_1593 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2012_1593 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van leveringen

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245 STAD ANTWERPEN Stedelijk marketing en communicatiebedrijf CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 1 Antwerpen Prijs: 40, 00 Algemene offerteaanvraag BESTEK nr. 2009/0245

Nadere informatie

Organisatie van het evenement StuDay

Organisatie van het evenement StuDay STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 9,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8062 Organisatie van het

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2011_982

Bestek nummer GAC_2011_982 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2011_982 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur

Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur 1 Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur 2 INHOUDSOPGAVE FOD Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan 50 bus 145 1000 Brussel Bestek 2015/NON/LOG/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag van diensten

Algemene offerteaanvraag van diensten Algemene offerteaanvraag van diensten Bestek voor een raamovereenkomst voor de strategische uitbouw en digitale data ontsluiting via Toerismewerkt.be Bestek WOO-2014-03 Gepubliceerd: - in het Bulletin

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR "HET ONTWIKKELEN EN INSTALLEREN VAN EEN SOFTWARE VOOR HET PAYROLLSYSTEEM VAN BTC" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN... 4

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1393 VAN 19-12-2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1393 VAN 19-12-2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1393 VAN 19-12-2012 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR VERTALING EN REVISIE IN HET FRANS, NEDERLANDS EN ENGELS NAVISIONCODE: BELGIË INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 DEEL 1: ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Brussels Instituut

Nadere informatie

Bestek nummer CDA002362

Bestek nummer CDA002362 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA002362 Voor

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

PROCESMANAGEMENT IN HET KADER VAN EEN REORGANISATIE

PROCESMANAGEMENT IN HET KADER VAN EEN REORGANISATIE Bestek voor een overheidsopdracht van diensten volgens de procedure van de open offerteaanvraag Bestek nummer: INVERDE/2015/005 PROCESMANAGEMENT IN HET KADER VAN EEN REORGANISATIE Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie