ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202"

Transcriptie

1 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat Antwerpen Prijs: 8,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/8202 Het verzorgen van opleidingen, coaching en teamtrajecten op maat voor de leidinggevenden en het hoger management van de bedrijven district- en loketwerking en bestuurszaken van de stad Antwerpen Algemene offerteaanvraag op woensdag 22 juli 2009 te 12:00 uur, op het bedrijf Patrimoniumonderhoud/stafdienst/aanbestedingen (gelijkvloers), Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. Dan zal de afgevaardigde schepen of zijn plaatsvervanger overgaan tot het openen van de offertes.. VOOR BIJKOMENDE INLICHTINGEN OF OPMERKINGEN KAN U TERECHT OP NAVOLGENDE NUMMERS: wat betreft het indienen of inzenden en de opening van de offertes: bedrijf patrimoniumonderhoud/stafdienst/aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen: tel. (03) wat betreft andere inlichtingen m.b.t. het dossier : Bart Van Tichelen: Bestek nr. 2009/

2 ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1. voorwerp van de opdracht Dit raamcontract omvat het verzorgen van basisopleidingen, coaching van de leidinggevenden en het hoger management en de begeleiding van teams. Het bedrijf districts- en loketwerking staat bij Stad Antwerpen in voor een vraaggerichte, eenvoudige en doorzichtige dienstverlening op maat van de klant. Om dit te realiseren is het professioneel aansturen van de medewerkers door de leidinggevende en het hoger management cruciaal. Artikel 2. wetgeving en reglementering Voor zover er door de voorschriften van dit bestek niet wordt van afgeweken, zijn op deze aanneming van toepassing de bepalingen van: De wet van betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten (BS ) aangevuld met errata (BS ) en latere aanvullingen Het koninklijk besluit van betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (BS ) aangevuld met errata (BS ) en latere aanvullingen Het koninklijk besluit van tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage tot vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (BS ) en latere aanvullingen Artikel 3. aard van de opdracht De opdracht behelst een aanneming van diensten op basis van een algemene offerteaanvraag tegen prijslijst. Artikel 4. selectiecriteria 1. Referenties tijdens de laatste 3 jaar met betrekking tot soortgelijke opdrachten met vermelding van de datum en de naam van de publieke of privaatrechtelijke instanties voor wie ze bestemd waren; 2. Competenties en ervaring van het tewerkgesteld personeel van de inschrijver (én eventuele onderaannemers aangeduid door inschrijver); waarbij moet blijken dat in geval van eventuele (tijdelijke) afwezigheid van personeelsleden, deze afwezigheid kan opgevangen Bestek nr. 2009/

3 worden door de (tijdelijke) aanstelling van kwalitatief gelijkwaardig personeel. Deze vervanging dient te gebeuren in overleg en akkoord met de opdrachtgever. Artikel 5. prijsopgave De inschrijver is gehouden zijn nettoprijs op te geven in euro voor de diensten vermeld in artikel 6 hierna. De dienstverlener wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de uitvoering wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. Hiervoor moet duidelijk het ten honderd in de offerte worden opgegeven. Wij verwacht 3 prijzen: 1. Prijs/dagdeel van 4 uur voor opleidingen & teambegeleiding (in dit geval is de uurprijs de dagdeelprijs gedeeld door vier) 2. Prijs/uur voor coaching van leidinggevenen 3. Voor het trainen en coachen van het hoger management mag ook een apart prijs opgegeven worden. Het aantal deelnemers wordt in functie van de opdracht bepaald. Dit steeds in samenspraak met de deskundige vorming DL/BZ In de prijs is inzonderheid ingerekend: de administratie- en secretariaatskosten; de verplaatsings-, vervoers- en verzekeringskosten; de levering van documenten of van stukken die gepaard gaan met de uitvoering van de diensten; schriftelijke intake voorbereiding syllabus, documentatie evaluatie didactisch materiaal ( vb: pc, beamer) Dit lijstje is niet exhaustief. Er worden achteraf geen extra kosten aanvaard. De opleidingen gaan in principe door in lokalen van de stad. Ter info: In de lokalen zijn een bord, stiften, overheadprojector, videotoestel standaard aanwezig. Indien er ander materiaal nodig is dient de dienstverlener hier zelf voor te zorgen. Er wordt ook een prijs voor het gebruik van een lokaal in het Antwerpse. Hier zal enkel gebruik van gemaakt worden indien er geen lokalen van de stad beschikbaar zijn. Met prijs voor het gebruik van een lokaal wordt bedoeld: huur lokaal voor de training koffie/ thee/ water bij het onthaal én tijdens de pauzes een locatie waar de deelnemers s middags een eigen lunch kunnen verbruiken Bestek nr. 2009/

4 De data waarop de sessies plaatsvinden worden in gemeenschappelijk overleg bepaald met de stad Antwerpen volgens de noodwendigheden van de stad Antwerpen. Dit gebeurt in principe ten laatste 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding. De stad Antwerpen heeft steeds het recht een sessie af te gelasten tot 5 kalenderdagen voor de aanvang ervan. Artikel 6. context, doel en beschrijving DOEL VAN DEZE OPDRACHT: Het doel van deze opdracht is om leidinggevenden(lg) en hoger management(hm) te ondersteunen en te ontwikkelen in hun leidinggeven. We wensen dit te realiseren door te werken met reële situaties en veranderingen op hun werkvloer. Daarbij willen we met verschillende opleidingsmethodieken werken. Integratie van leren en werkpraktijk staan centraal. Doelstellingen: De deelnemers krijgen inzicht in operationeel leidinggeven krijgen inzicht in visionair leidinggeven leren hun medewerkers resultaatsgericht aansturen leren coachend leiding te geven leren medewerkers motiveren, instrueren, controleren en bijsturen. leren ondersteunen en motiveren leren duidelijke mandaten te geven leren hun team aansturen leren teamvergaderingen opzetten en ze te leiden leren omgaan met weerstand leren hun medewerkers en hun team te begeleiden in veranderingen leren aangepaste gesprekstechnieken ontwikkelen een gemeenschappelijke taal leren veranderingen managen (= enkel voor hoger management) Deze opdracht omvat het verzorgen van opleidingen, coaching van de leidinggevenden en het hoger management en de begeleiding van teams. BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE OPDRACHTEN 1 Opleidingen voor leidinggevenden en het hoger management Opzet De opleiding wordt uit verschillende modules opgebouwd. Volgende thema's komen aan bod: Basisopleiding resultaatgericht en coachend leidinggeven. Nieuwe leidinggevenden leren de basisprincipes. (+ 8 dagdelen) Bestek nr. 2009/

5 Verdieping van de basisprincipes van resultaatgericht en coachend leidinggeven. Verdere bekwaming / vervolmaking. (+ 3 dagdelen) Basisopleiding werken met je team. Leidinggevenden ontwikkelen zichzelf als teamleider en leren om hun team in ontwikkeling te brengen. (+ 4 dagdelen) Basisprincipes voor veranderingsmanagement. Leidinggevenden leren om hun medewerkers en hun team te begeleiden in veranderingen. (+ 4 dagdelen) Delegeren en duidelijke mandaten geven. (+ 2 dagdelen) Basisopleiding voor teamcoördinatoren. Leren om een duidelijk mandaat te krijgen (+ 2 dagdelen). Gesprekstechnieken (feedback geven, actief luisteren, omgaan met weerstand, problemen aankaarten,...) (+ 2 dagdelen) Het hierboven vermelde aantal dagdelen is richtinggevend. In navolging van de opleiding voor de leidinggevenden wensen we het hoger management, waaronder de bestuurscoördinatoren district, een basisopleiding op hun niveau aan te bieden. Werkwijze: De juiste inhoud, opbouw, groepsgrote en duur van een module wordt in overleg met de deskundige vorming van districts- en loketwerking / bestuurszaken bepaald. Afhankelijk van het aantal leidinggevenden en de aan te leren kennis, vaardigheden en attitude zijn zowel individuele als groepssessies mogelijk. 2 Coachen van leidinggevenden en het hoger management: Opzet Het coachen van het management en de leidinggevenden; individueel of in groep; om hen gericht hun leidinggevende competenties, attitudes en vaardigheden verder te laten ontwikkelen. 3 Teambegeleiding op maat Opzet Na de opleiding moeten de leidinggevenden het aangeleerde toepassen op de werkvloer. Om het leerresultaat te optimaliseren, wensen we de leidinggevende hierin te ondersteunen. Daarom voorzien we naast coaching van die leidinggevenden die veranderingen wensen door te voeren, ook aangepaste trajecten op maat van teams. Als voorbeeld kunnen dit trajecten zijn die zich richten op het wegnemen van weerstanden op de werkvloer, het communiceren over veranderprocessen, het ontwerpen van diverse tools enz. Van de externe begeleiding wordt verwacht dat zij samen met de leidinggevende het traject voorbereiden, de groepsmomenten faciliteren, het proces evalueren, enz. Indien nodig kan de leidinggevende hierbij extra ondersteund worden door aansluitende, individuele coaching. Bestek nr. 2009/

6 Bijkomende informatie: Om de opleidingsprogramma s te realiseren die in de offerte worden beschreven, dient de inschrijver in zijn offerte 2 tot 4 begeleiders/lesgevers voor te stellen. Er wordt een aparte prijs opgegeven voor het hoger management. De inschrijver stelt hiervoor 2 aparte begeleiders voor en toont hun uitgebreide competentie aan. Enkel deze begeleiders/lesgevers kunnen de opdracht daadwerkelijk uitvoeren. Wanneer uit de praktijk blijkt dat een begeleider/lesgever niet (meer) voldoet aan de kwaliteitsnormen, bepaald door de stad Antwerpen, kan hij of zij geweigerd worden voor verdere opdrachten. Nieuwe begeleiders/lesgevers moeten vooraf aan de stad Antwerpen voorgesteld worden en moeten ook uitdrukkelijk en schriftelijk door de coördinator vorming aanvaard worden De stad kiest voor diversiteit en neemt initiatieven om in haar beleid steeds meer rekening te houden met de bestaande diversiteit bij burgers en personeel. Daarom verwachten wij van lesgevers dat zij: o de diversiteitswaarde meegeven in elke opleiding o zelf op een goede manier omgaan met de bestaande diversiteit in een groep De stad kan informatiesessies organiseren voor firma s waarmee offertes zijn afgesloten. Tijdens deze informatiesessies komen een aantal thema s aan bod die belangrijk zijn binnen de stad (bv. klantenmanagement, huisstijl, omgaan met diversiteit, ) en die impliciet aan bod kunnen komen tijdens de opleidingen. Deze informatiesessies duren maximaal een halve dag per jaar. De trainers die uitgenodigd worden voor deze informatiesessies dienen deze bij te wonen. Het niet naleven kan aanleiding geven tot het verbreken van het contract. Al het materiaal (handleiding, actieplan, intakeformulier, ) moet aangeleverd worden in de nieuwe huisstijl van Stad Antwerpen Varianten: Zijn enkel toegelaten indien de inschrijver een offerte indient voor de basisdiensten zoals hierboven beschreven. De varianten moeten minstens beantwoorden aan de in het bestek gestelde eisen die als technische voorwaarden gelden. Artikel 7. Huisstijl In 2004 werd een nieuwe huisstijl ingevoerd binnen de stad. Alle campagnes en andere communicatieproducten moeten worden uitgewerkt volgens de richtlijnen vastgelegd in het corporate identity book en in de huisstijlgids van de stad Antwerpen. Het stedelijke bedrijf marketing & communicatie waakt over de correcte toepassing van deze richtlijnen. Alle deelnemers kunnen op voorhand de nodige info, de huisstijlgids (richtlijnen rond ontwerp) en de merkbijbel (richtlijnen rond toon en missie) ter beschikking krijgen en zullen bij hun inzending ook beoordeeld worden op de toepassing van de huisstijl door het bedrijf marketing & communicatie. U kan de huisstijlgids raadplegen via Bestek nr. 2009/

7 Artikel 8. taal De voertaal van deze procedure is Nederlands. Artikel 9. wijze van gunnen De gunning geschiedt aan de inschrijver die de voor het bestuur voordeligste regelmatige offerte heeft neergelegd, rekening houdend met de volgende gunningscriteria: 1. Prijs 30 punten: Vergelijking van de inschrijvers op basis van dagdeelprijs en het uurtarief voor coaching. Er mag voor het hoger management een tweede, aparte dagdeelprijs en een tweede, apart uurtarief voor coaching, opgegeven worden. Indien u geen apart tarief hanteert en dezelfde prijs voor zowel de leidinggevenden als het hoger management geldt, vermeldt dan onder beide rubrieken in de inventaris deze zelfde prijs. De volgende puntenverdeling wordt gehanteerd: Prijs opleidingen /teambegeleidingen: 15 punten Prijs coaching: 5 punten Prijs opleidingen hoger management: 5 punten Prijs coaching hoger management: 5 punten 2. Opbouw en methodiek van het voorgestelde programma 60 punten: De opbouw en methodiek worden per opdracht vergeleken: o Opdracht 1: Opleidingen 20 punten Voor de volgende modules uit artikel 4, Basisopleiding resultaatgericht en coachend leidinggeven. Basisopleiding werken met je team. Basisprincipes voor veranderingsmanagement. moet het volgende aangeleverd worden: Inhoud en gebruikte modellen en concepten Didactische methode Structuur van de opleiding met een lesplan Totaal aantal dagdelen Syllabus (maximum 5 bladzijden per module, uitgezonderd de syllabus) o Opdracht 2: Coaching 20 punten Het volgende moet aangeleverd worden: Visie op coaching Aanpak van een coachingstraject (maximum 3 bladzijden) Bestek nr. 2009/

8 o Opdracht 3: Teambegeleiding op maat. 20 punten Werk een case uit waarbij een concrete verandering op de werkvloer én de positie /aanpak van de directe leidinggevenden centraal staan. Hoe start je aan zo een begeleidingstraject? Wat zijn voorwaarden en randvoorwaarden? Hoe begeleid je het management en de leidinggevende? Hoe begeleid je een team van start tot evaluatie? Wie betrek je?... (maximum 5 bladzijden) 3. Ervaring 10 punten: De competentie en ervaring van de begeleiders welke de uiteindelijke trajecten zullen begeleiden en/ of onderaannemers aangeduid door de inschrijver en de referenties met betrekking tot het opstellen van vergelijkbare opleidingstrajecten in openbare besturen tijdens de laatste 3 jaar met vermelding van bedrag, datum en voor welke publiek- of privaatrechtelijke instanties ze bestemd waren. Artikel 10. termijnen Uitvoeringstermijn: De opdracht wordt afgesloten voor een periode van maximaal 4 jaar. De prijsofferte is mogelijk voor 4 jaar met recht van opzeg. De overeenkomst kan door beide partijen steeds beëindigd worden bij aangetekend schrijven en het eerbiedigen van een opzeggingstermijn van 6 maanden Gestandsdoeningstermijn: de inschrijvers blijven door hun offerte, eventueel verbeterd door het bestuur, gebonden gedurende een termijn van negentig kalenderdagen, ingaand op de dag na de zitting voor de opening van de offertes. Artikel 11. controle en toezicht Deze aanneming geschiedt voor rekening van de stad Antwerpen. De leiding berust bij de bedrijf patrimoniumonderhoud/centrale aankoop en logistiek, Havanastraat 5, Blok C, 2030 Antwerpen 3. Leidende ambtenaar: de heer Bart Van Tichelen Verantwoordelijke voor de administratieve opvolging: de heer Maxime Van den Bergh Verantwoordelijken voor de technische opvolging: de heer Peter Meersmans tel (03) e- mail: Artikel 12. offerte Offerte: Bestek nr. 2009/

9 De offerte en de aanvullende bescheiden moeten in het Nederlands zijn opgesteld. Voor het opmaken van zijn offerte maakt de inschrijver gebruik van de bij dit bestek gevoegde formulieren. Indien hij deze toch op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen, wijzigingen of eventuele (door het bestek toegestane) kortingen zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Wijze van indienen: De offerte moet worden geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld: de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend, de verwijzing naar het bestek en eventueel naar de nummers van de betrokken percelen. Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, moet die gesloten omslag geschoven worden in een tweede gesloten omslag met de vermelding "offerte". De offerte moet geadresseerd zijn aan: Het college van burgemeester en schepenen P/a Patrimoniumonderhoud - dienst aanbestedingen Desguinlei 33, GLV 2018 Antwerpen Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting vóór de opening van de inschrijvingen toekomen alvorens hij de zitting opent. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover aan volgende dubbele voorwaarde is voldaan: 1 het bestuur aan de aannemer nog geen kennis heeft gegeven van zijn beslissing, en 2 en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. AANDACHT: worden als ongeldig beschouwd de offertes welke niet op de voorgeschreven wijze worden neergelegd. Bestek nr. 2009/

10 Het bestuur hecht er de voorkeur aan dat de bij de offerte een CD wordt gevoegd met een digitale versie van de meetstaat of inventaris, waarvan de opmaak identiek is aan deze van het bestuur. De aandacht van de inschrijver wordt er op gevestigd dat: Een offerte ongeldig is wanneer niet alle originele formulieren behoorlijk ingevuld en ondertekend bij de offerte zijn gevoegd en deze originele offerte niet werd opgemaakt en ingediend zoals onder dit artikel beschreven. Bij betwisting zijn enkel deze originelen rechtsgeldig De inschrijver kan de ongeldigheid van de procedure niet inroepen wanneer het bestuur om welke reden ook geen of laattijdige digitale versie van de meetstaat en of inventaris ter beschikking stelde. Gegevens CD Op de CD, die bij de offerte wordt gevoegd, wordt duidelijke het voorwerp van de opdracht en het besteknummer vermeld. Onder de kolom prijzen worden de bedragen in cijfers ingebracht. De digitale versie vermeldt zeer duidelijk de (firma)naam van de inschrijver(s), alsmede de coördinaten. Ondertekening van de offerte: De offerte, m.n. het inschrijvingsbiljet, de inventaris en alle andere al dan niet verplichte bijlagen die de inschrijver zelf heeft opgesteld, worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Wie ondertekent moet bewijzen dat hij gemachtigd is de inschrijver te verbinden (zie Art 13 bij de offerte te voegen bescheiden) De inschrijver of zijn gevolmachtigde dienen in de documenten tevens alle doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, te ondertekenen Artikel 13. bij de offerte te voegen bescheiden 1. Voorstel met draft van het opleidingstraject en een concreet actieplan (cfr. art. 6); 2. Opgave van referenties tijdens de laatste 3 jaar met betrekking tot het organiseren van opleidingstrajecten, bij voorkeur in de publieke sector, met vermelding van het bedrag, het aantal, de periodes, de organisaties en de namen en coördinaten van de verantwoordelijken ; 3. Curriculum vitae van de opgegeven organisators waaruit de concrete ervaring blijkt; 4. Eventuele varianten; 5. Behoorlijk ingevuld en ondertekend offerteformulier; 6. Behoorlijk ingevulde en ondertekende inventaris; Bestek nr. 2009/

11 7. Document waaruit het mandaat van de ondertekenaar blijkt om de inschrijver te verbinden (bv. uittreksel uit de neergelegde en gepubliceerde statuten en/of delegatiebeslissingen van de bevoegde organen, of indien dergelijke uittreksel ontbreken een ondertekende beslissing van de bevoegde organen of personen); 8. Visietekst van maximum 1 bladzijde waarbij de opleidingsaanbieder aangeeft hoe hij diversiteit in zijn opleidingen integreert; Artikel 14. betaling - prijsherziening - borgtocht Betaling van de dienstverlening: De betaling van de dienstverlening geschiedt in mindering per aanvaarde deelprestatie. Voor de betaling van de door het bestuur verschuldigde som is de aannemer verplicht een regelmatig opgemaakte factuur in te dienen uitgedrukt in Euro. De inschrijver met vreemde nationaliteit dient een factuur op te maken zonder BTW. Het verschuldigd BTW-bedrag zal door de Stad Antwerpen zelf gekweten worden aan de Belgische BTW-administratie. De facturen moeten in drievoud, met vermelding van het nummer van de orderbon, de betrokken dienst en het nummer van het bestek en een ondertekende afleveringsnota, rechtstreeks overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. bedrijf financiën, Hofstraat 17 te 2000 Antwerpen 1. De betalingstermijn bedraagt 50 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst door het college van burgemeester en schepenen (art van de algemene aannemingsvoorwaarden) Prijsherziening: De eventuele schommelingen van de prijzen der producten, de lonen, de vervoerstarieven, de sociale lasten en de verzekeringspremies, grondstoffen en algemene kosten gedurende de gestanddoeningstermijn kunnen geen aanleiding geven tot herziening van de inschrijvingsprijs. Na de gestanddoeningstermijn heeft de inschrijver de mogelijkheid de eenheidsprijzen aan de schommelingen van de prijzen der producten, de lonen, de vervoerstarieven, de sociale lasten en de verzekeringspremies, grondstoffen en algemene kosten aan te passen. Daarvoor kan de inschrijver een prijsherzieningsformule opgeven. Indien de inschrijver geen prijsherzieningsformule opgeeft wordt er van uitgegaan dat de opgegeven prijzen gedurende de ganse uitvoeringstermijn gelijk blijven. De dienstverlener dient elke aanvraag tot prijsherziening afdoende te motiveren. Bestek nr. 2009/

12 Een prijsherziening kan slechts worden toegepast na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de dienst centrale aankoop en logistiek. Borgtocht: De borgtocht wordt bepaald op 5% van het aannemingsbedrag van de opdracht, afgerond naar het hoger tiental. De borgtocht kan hetzij in speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgstelling of een algemene borgstelling worden gesteld. Wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld dient dit te gebeuren bij de Deposito- en Consignatiekas te 1040 Brussel. Het bewijs van borgstelling dient rechtstreeks te worden overgemaakt aan de Stad Antwerpen, bedrijf patrimoniumonderhoud/stafdienst/aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen en dit binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag waarop de goedkeuring van zijn offerte werd betekend. Het laattijdig overleggen van het bewijs van borgstelling geeft aanleiding tot het toepassen van sancties als volgt: hetzij de verbreking van de opdracht zonder enige schadevergoeding aan de aannemer; hetzij het toepassen van de andere maatregelen van ambtswege. Deze sancties kunnen slechts worden toegepast voor zover het bestuur de aannemer per aangetekende brief in gebreke stelt en hem een laatste termijn verleent om het bewijs van de borgtocht te leveren. Wanneer het bestuur van de hiervoor vermelde sancties geen gebruik maakt, geeft het laattijdig overleggen van het bewijs van borgstelling van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot het toepassen van een boete per kalenderdag vertraging van 0,02 percent, de postdatum geldend als bewijs, met een maximum van 2 percent van de oorspronkelijke aannemingssom. Wanneer de aannemer na per aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld verzuimt het bewijs over te leggen dat de borgtocht werd gesteld, houdt het bestuur deze van ambtswege van de op de beschouwde opdracht verschuldigde bedragen af; in dit geval wordt de boete forfaitair op 2 percent van het bedrag van de opdracht vastgesteld. Artikel 15. eigendomsrechten discretieplicht Eigendomsrechten Het bestuur vestigt er uitdrukkelijk de aandacht op dat het uitvoeren van de opdracht geenszins impliceert dat de dienstverlener enig eigendoms- of auteursrecht op ev. in bruikleen ontvangen documenten verwerft. Bestek nr. 2009/

13 Het is de dienstverlener dan ook ten strengste verboden de documenten voor eigen gebruik te reproduceren, te publiceren, te verspreiden, tentoon te stellen of dergelijk gebruik aan derden te verlenen. Tevens worden alle producten die worden aangemaakt in het kader van de opdracht eigendom van de opdrachtgever. De werkwijze, planningsopbouw, gebruikte vormingsmaterialen en methodieken mogen ten alle tijde zonder verdere rechten vanwege de uitvoerende organisatie, door de stad Antwerpen overgenomen en gebruikt worden. Discretieplicht De dienstverlener en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van de opdracht. De informatie kan in geen geval zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever meegedeeld worden aan derden. Artikel 16. boeten Boeten wegens laattijdige uitvoering: Het louter verstrijken van de eventuele verlengde uitvoeringstermijn stelt de leverancier in gebreke. Alle voorschriften betreffende de boeten wegens laattijdige uitvoering, treden van rechtswege in werking, zonder enige kennisgeving of bericht. De boeten wegens laattijdige uitvoering worden berekend naar rata van 0,07 percent per kalenderdag vertraging, met een maximum van 5 percent van de waarde van de goederen waarvan de levering met dezelfde vertraging gebeurde. Teruggave van de boeten wegens laattijdige uitvoering: Op straffe van verval moet elke aanvraag tot teruggave van de toegepaste boeten per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen worden gericht, uiterlijk de zestigste kalenderdag te rekenen vanaf de betaling van de factuur waarop de boeten werden ingehouden. De datum van de aantekening bij de post heeft bewijskracht voor de datum van het verzoekschrift. Artikel 17. maatregelen van ambtswege De maatregelen van ambtswege die van toepassing zijn in geval van in gebreke blijven bij de uitvoering van de opdracht zijn: 1 het eenzijdig verbreken van de opdracht; in dit geval verwerft het bestuur van rechtswege het geheel van de borgtocht als forfaitaire schadevergoeding; Bestek nr. 2009/

14 2 het sluiten van één of meerdere overeenkomsten voor rekening met één of meerdere derden voor het geheel of een deel van de nog uit te voeren opdracht. De maatregelen onder 2 worden getroffen op kosten en risico van de in gebreke gebleven aannemer. De beslissing van het bestuur om tot de maatregelen van ambtswege over te gaan wordt bij ter post aangetekende brief aan de in gebreke gebleven aannemer of aan zijn afgevaardigde bekendgemaakt. Artikel 18. rechtskeuze en bevoegde rechtbanken In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Antwerpen, 16 juni 2009 Bart Van Tichelen Afdelingschef Bestek nr. 2009/

15 OFFERTEFORMULIER bestek nr. 2009/8202 Ik ondergetekende (naam, voornaam),... wonende te...straat, nr.... (of indien het een vennootschap betreft) De ondergetekende vennootschap, nationaliteit: hebbende haar maatschappelijke zetel te...straat, nr... vertegenwoordigd door: (naam, voornaam en titel), (of indien het een tijdelijke vereniging betreft waarvan allen hoofdelijk verbonden) De ondergetekende tijdelijke vereniging nationaliteiten: woonplaatsen vertegenwoordigd door:. (namen, voornamen en titels ), verbindt/verbinden zich bij deze op mijn/haar roerende en onroerende goederen, overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden zoals omschreven in het bestek nr. 2009/8202 de diensten uit te voeren aan de prijzen door mij(haar) aangegeven op de behoorlijk ingevulde inventaris gevoegd bij onderhavige offerte. Nummer rekening bij het Bestuur der Postchecks of bij een andere financiële instelling:... BTW-registratienummer :... RSZ-inschrijvingsnummer:.... Wij, ondergetekenden..., verklaren ons akkoord met de bepalingen uit voornoemde bestek, en verklaren te hebben nagezien dat alle hier vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op de door de stad Antwerpen opgelegde inventaris en offerteformulier, en nemen daartoe de volledige verantwoordelijkheid op ons. Wij verklaren ons bovendien akkoord dat de bestekbepalingen voorrang zullen hebben bij mogelijke tegenstrijdigheden tussen bepalingen uit het bestek en bepalingen uit de offerte. Tevens verklaren wij dat onze algemene verkoop - of contractvoorwaarden niet van toepassing zijn op onze offerte in het kader van dit bestek. Gedaan te... op De inschrijver(s) of gevolmachtigden, (handtekeningen) Inlichtingen betreffende de inschrijver Tel. nr.: Fax. Nr.: Contactpersoon: Bestek nr. 2009/

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245 STAD ANTWERPEN Stedelijk marketing en communicatiebedrijf CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 1 Antwerpen Prijs: 40, 00 Algemene offerteaanvraag BESTEK nr. 2009/0245

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem.

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht S&L/AO/304/2012 Opening van de offertes: 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Limburg Besteknummer Prijs 4 EUR N74/N715: Het toepassen van risicomanagement op de herinrichting van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren Opening

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie