Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement"

Transcriptie

1 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement Algemene offerteaanvraag op maandag 16 november 2009 te 10.00uur. Op het bedrijf Patrimoniumonderhoud/stafdienst/aanbestedingen (gelijkvloers), Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. Dan zal de afgevaardigde schepen of zijn plaatsvervanger overgaan tot het openen van de offertes. VOOR BIJKOMENDE INLICHTINGEN OF OPMERKINGEN KAN U TERECHT OP NAVOLGENDE NUMMERS: wat betreft het indienen of inzenden en de opening van de offertes: bedrijf patrimoniumonderhoud/stafdienst/aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen: tel. (03) wat betreft andere inlichtingen m.b.t. het dossier : Patrik Van Ostaeyen Bestek nr. 2009/

2 ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN Artikel 1. voorwerp van de opdracht Deze opdracht omvat in begeleiding bij in- en outplacement van medewerkers van de stad Antwerpen en het verlenen van consultancy betreffende in- en outplacement voor de stad Antwerpen. Artikel 2. wetgeving en reglementering Voor zover er door de voorschriften van dit bestek niet wordt van afgeweken, zijn op deze aanneming van toepassing de bepalingen van: De wet van betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten (BS ) aangevuld met errata (BS ) en latere aanvullingen Het koninklijk besluit van betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (BS ) aangevuld met errata (BS ) en latere aanvullingen Het koninklijk besluit van tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage tot vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (BS ) en latere aanvullingen Artikel 3. aard van de opdracht De opdracht behelst een aanneming van diensten op basis van een algemene offerteaanvraag tegen prijslijst. Bestek nr. 2009/

3 Artikel 4. selectiecriteria en uitsluitingsgronden De betrouwbaarheid van de kandidaten wordt getoetst op grond van de uitsluitingsgronden. De bekwaamheid van de kandidaten wordt vervolgens beoordeeld op basis van de selectiecriteria. Toestand van niet-uitsluiting De kandidaat kan uitgesloten worden van de verdere procedure, indien hij zich in één of meerdere van de volgende situaties bevindt: 1. in staat van faillissement of van vereffening verkeren, werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2. aangifte hebben gedaan van faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of het voorwerp zijn van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3. bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; 4. bij hun beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 5. niet in orde zijn met bijdragen aan de sociale zekerheid; 6. niet in orde zijn met de betaling van belastingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waar de inschrijver gevestigd is; 7. zich in ernstige mate hebben schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen Het bewijs van het tegendeel wordt door de kandidaten geleverd door voorlegging van een verklaring op eer ondertekend door de inschrijver; Selectiecriteria Competentie en ervaring van het tewerkgesteld personeel of onderaannemers aangeduid door de inschrijver; Referenties met betrekking tot in- en outplacementbegeleiding en consultancyopdrachten tijdens de laatste 3 jaar met vermelding van bedrag, datum en voor welke publiek- of privaatrechterlijke instanties ze bestemd waren. (artikel 11 nr ). Bestek nr. 2009/

4 Artikel 5. prijsopgave De inschrijver is gehouden zijn nettoprijs op te geven in euro voor de diensten vermeld in artikel 6 hierna. De dienstverlener wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de uitvoering wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. In de prijzen zijn inzonderheid ingerekend: 1. de administratie- en secretariaatskosten; 2. de verplaatsings-, vervoers- en verzekeringskosten; 3. de kosten voor de documentatie die betreffende de diensten en eventueel door de aanbestedende overheid wordt geëist. 4. de levering van documenten of van stukken die gepaard gaan met de uitvoering van de diensten; 5. de tol- en accijnsrechten betreffende het gebruikte materieel en de producten 6. de kosten voor verpakking; 7. de keurings- en opleveringskosten; De prijs dient opgegeven te worden: Per uur voor de begeleiding van een volledig inplacementtraject Per uur voor de begeleiding van een volledig outplacementtraject Voor de begeleiding van een integraal outplacementtraject Voor de begeleiding van een integraal inplacementtraject Per uur voor de consultancy Bestek nr. 2009/

5 Artikel 6. hoeveelheid en beschrijving Situering van de opdracht De stad Antwerpen optimaliseert een aantal van haar administratieve backoffice processen. Daarnaast zullen in de loop van 2009 en 2010 zal een aantal belangrijke personeelsbewegingen plaatsvinden op de interne arbeidsmarkt van de stad Antwerpen. Aanleiding hiervoor zijn: - de herlocalisatie van een aantal afdelingen naar het Bell-gebouw - verschillende audits in het kader van de herlocalisatie naar het Bell-gebouw die leiden tot een hertekening van processen - de reorganisatie van enkele bedrijfseenheden (incl. verzelfstandiging van bepaalde afdelingen). Deze optimalisatie zal niet enkel capaciteit, uitgedrukt in VTE, moeten vrijmaken binnen een aantal processen maar ook een budgettaire ruimte moeten vrijmaken binnen de huidige personeelslijn. Personeelsmanagement werkte een methodiek uit waardoor medewerkers gescreend en geheroriënteerd worden naar een andere functie. Medewerkers kunnen geheroriënteerd worden naar een nieuw takenpakket indien zij over de nodige competenties beschikken of kunnen bijgeschoold worden. Hierbij komen zowel functies binnen de stad als binnen de groep Antwerpen in aanmerking. Personeelsmanagement gaat ervan uit dat niet alle medewerkers, die betrokken zijn in een optimalisatie, kunnen geheroriënteerd worden naar een vacante betrekking binnen de stad Antwerpen. Een aantal medewerkers zal de mogelijkheid krijgen om via outplacement een nieuwe functie te verkrijgen ofwel binnen organisaties die nauw gelinkt zijn aan de stad Antwerpen ofwel buiten de stad Antwerpen. Doel & doelgroep Medewerkers die voor in- en outplacement in aanmerking komen, zullen naar deze dienstverlening toegeleid worden. Ze zijn betrokken in voornoemde organisatorische verschuivingen en zullen daarom beroep kunnen doen op deze begeleiding. De stad beoogt op langere termijn loopbaanbegeleiding in haar HR-dienstverleningspakket op te nemen en breder toegankelijk te maken voor haar medewerkers. Dit is echter in deze implementatiefase niet aan de orde. Omdat de stad het belangrijk vindt alle te heroriënteren medewerkers maximaal te ondersteunen, komen zowel contractuele als statutaire medewerkers hiervoor in aanmerking. De scholingsgraad en werkervaring van de doelgroep is zeer divers. Momenteel is het onduidelijk over hoeveel medewerkers dit gaat. Daarom kan nog geen exacte schatting van het aantal te verwachten trajecten gegeven worden. Bestek nr. 2009/

6 Beschrijving van de opdracht Wat verwachten we? Deze opdracht bestaat in de eerste plaats uit het verlenen van in- en outplacementbegeleiding. Daarnaast kan op de opdrachtnemer beroep gedaan worden voor advies inzake het opzetten van loopbaanbegeleidingstrajecten, het ontwikkelen van instrumenten en loopbaangerichte projecten. In wat volgt lichten we deze twee aspecten verder toe. Voor beiden geldt dat de stad Antwerpen vanaf het najaar 2009 op de dienstverlening van de opdrachtnemer wenst beroep te doen. a) Begeleiding bij in- en outplacement Individuele begeleiding bij in- en outplacement hoort thuis in het instrumentarium van een modern HR beleid. Het instrument draagt bij tot een verhoogde uitwisselbaarheid / inzetbaarheid binnen de eigen organisatie en in privé organisaties en andere overheidsinstellingen. De aanpak voorziet in een begeleide, intensieve persoonlijke analyse. Indien nodig biedt in- en outplacement een ondersteuning in de emotionele verwerking. De gerichte benadering via training en coaching in o.a. diverse sollicitatietechnieken maakt de medewerker / medewerkster vertrouwd met een actieterrein waarop hij / zij weinig of geen ervaring heeft. De betrokken consultant inventariseert persoonlijke achtergronden, arbeidsverleden, opleiding, motiverende en demotiverende factoren in het werk en sterke en minder sterke eigenschappen (sterkte/zwakte- analyse). In de marktanalyse worden mede op grond van de conclusies uit de persoonlijke analyse, de kansen / mogelijkheden in kaart gebracht. De betrokkene onderzoekt in welke deel van de organisatie, in welk(e) arbeidssegment(en) en in welk(e) soort(en) functie(s) de persoonlijke kwaliteiten en wensen met een optimale arbeidstevredenheid kunnen ingezet worden. De begeleiding is gericht op een maximale zelfsturing. Algemene voorwaarden: - De begeleiding gebeurt in principe op individuele basis. Een aantal groepssessies zijn mogelijk. - De begeleiding gebeurt in principe door een vaste adviseur voor de betrokkene. - De begeleidingsduur is in tijd beperkt. - De deelnemer wordt in geval van outplacementbegeleiding beschermd door de arbeidsongevallenverzekering van de externe partner. - Een in- of outplacementtraject is voor de betrokkenen in principe niet dwingend. Het is een faciliteit die de stad Antwerpen aan haar personeelsleden wil aanbieden. Het staat iedereen dus volledig vrij hierop in te gaan. Een personeelslid beslist pas na een intakegesprek met de opdrachtnemer of hij/zij Bestek nr. 2009/

7 al dan niet op het aanbod wenst in te gaan. Als er niet op het aanbod wordt ingegaan, wordt de bestelling geannuleerd. b) Consultancy bij in- en outplacement De bedrijfseenheid Personeelsmanagement van de stad Antwerpen wil in de toekomst loopbaanbegeleiding verder uitdiepen als essentieel onderdeel van een hedendaagse HRdienstverlening. Gezien de beperkte ervaring in dit domein wil de stad, waar nodig, beroep doen op ondersteuning van de opdrachtnemer. Het kan hierbij bvb. gaan om het ontwikkelen van instrumenten, het uittekenen van methoden, het opzetten van communicatietrajecten en andere loopbaangerichte projecten. Wat verwachten we in de offerte? a) In- en outplacementbegeleiding 1. Aanpak van in- en outplacementbegeleiding Een voorstel voor een volledig inplacementtraject en een outplacementtraject waarbij de methodologie alsook de inhoud en aanpak van de verschillende onderdelen uitvoerig wordt toegelicht. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de kenmerken van de doelgroep zoals hierboven beschreven. De inschrijver geeft aan hoe op deze heterogeniteit zal ingespeeld worden en illustreert dit waar mogelijk met referenties inzake in- en outplacementbegeleiding bij overheidsinstellingen. 2. Overzicht van de locaties waar de begeleiding kan plaatsvinden 3. Curriculum vitae De inschrijver dient één of meerdere begeleiders voor te stellen. Enkel deze begeleiders kunnen de opdracht daadwerkelijk uitvoeren. De inschrijver dient de ervaring van de begeleider inzake in- en outplacementbegeleiding aan te tonen aan de hand van een curriculum vitae. Wanneer uit de praktijk blijkt dat een begeleider niet (meer) voldoet aan de kwaliteitsnormen bepaald door de stad Antwerpen, kan hij of zij geweigerd worden voor verdere opdrachten. Nieuwe begeleiders moeten vooraf aan de stad Antwerpen voorgesteld en goedgekeurd worden. b) Consultancy bij in- en outplacement 1. Visie op in- en outplacement De inschrijver beschrijft zijn visie op in- en outplacement en staaft deze met een overzicht van referenties inzake gelijkaardige consultancyopdrachten incl. een beschrijving van de concrete realisaties. 2. Curriculum vitae De inschrijver dient één of meerdere consultants voor te stellen. Enkel deze consultants kunnen de opdracht daadwerkelijk uitvoeren. De inschrijver dient de Bestek nr. 2009/

8 Vrije varianten: ervaring van de begeleider betreft consultancy inzake in- en outplacement aan te tonen aan de hand van een curriculum vitae. Wanneer uit de praktijk blijkt dat een consultant niet (meer) voldoet aan de kwaliteitsnormen bepaald door de stad Antwerpen, kan hij of zij geweigerd worden voor verdere opdrachten. Nieuwe consultants moeten vooraf aan de stad Antwerpen voorgesteld en goedgekeurd worden. zijn enkel toegelaten indien de inschrijver een offerte indient voor de basisdiensten zoals hierboven beschreven. De vrije varianten moeten minstens beantwoorden aan de in artikel 5 gestelde eisen die als technische voorwaarden gelden. Artikel 7. wijze van gunnen De gunning geschiedt aan de inschrijver die de voor het bestuur voordeligste regelmatige offerte heeft neergelegd, rekening houdend met de volgende gunningscriteria: aanpak van inplacementbegeleiding, incl. de voorgestelde aanpak van de doelgroep 15 punten (artikel 6); aanpak van outplacementbegeleiding, incl. de voorgestelde aanpak van de doelgroep: 15 punten (artikel 6); profiel van de begeleiders: 10 punten (artikel 6) profiel van de consultants: 10 punten (artikel 6) prijs: 35 punten waarvan - prijs per uur voor de begeleiding van een volledig inplacementtraject: 5 punten - prijs per uur voor de begeleiding van een volledig outplacementtraject: 5 punten - prijs voor de begeleiding van een integraal outplacementtraject: 10 punten - prijs voor de begeleiding van een integraal inplacementtraject: 10 punten - prijs per uur voor de consultancy: 5 punten visie op in- en outplacement, kwaliteit van voorgestelde realisaties en referenties: 15 punten (artikel 6). Artikel 8. termijnen uitvoeringstermijn: De uitvoeringstermijn dient door de inschrijver in zijn offerte te worden opgegeven. Er moet een termijn worden opgegeven, uit te drukken in kalenderdagen, -weken of - maanden. De uitvoeringstermijn begint te lopen daags na de datum van verzending orderbon centrale aankoop en logistiek. Bestek nr. 2009/

9 Gestandsdoeningstermijn: De inschrijvers blijven door hun offerte, eventueel verbeterd door het bestuur, gebonden gedurende een termijn van negentig kalenderdagen, ingaand op de dag na de zitting voor de opening van de offertes. Artikel 9. Controle en toezicht Deze aanneming geschiedt voor rekening van de stad Antwerpen. De leiding berust bij de bedrijf patrimoniumonderhoud/centrale aankoop en logistiek, Havanastraat 5, Blok C, 2030 Antwerpen 3. Leidende ambtenaar: de heer Bart Van Tichelen Verantwoordelijke voor de administratieve opvolging: Patrik Van Ostaeyen tel fax Verantwoordelijke voor de technische opvolging: Catherine Laurijssen tel fax: Artikel 10. offerte Offerte: De offerte en de aanvullende bescheiden moeten in het Nederlands zijn opgesteld. Voor het opmaken van zijn offerte maakt de inschrijver gebruik van de bij dit bestek gevoegde formulieren. Indien hij deze toch op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorend model is. De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen, wijzigingen of eventuele (door het bestek toegestane) kortingen zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Wijze van indienen: De offerte moet worden geschoven in een definitief gesloten omslag waarop zijn vermeld: de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend, de verwijzing naar het bestek en eventueel naar de nummers van de betrokken percelen. Bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, moet die gesloten omslag geschoven worden in een tweede gesloten omslag met de vermelding "offerte". De offerte moet geadresseerd zijn aan: Bestek nr. 2009/

10 Het college van burgemeester en schepenen P/a Patrimoniumonderhoud - dienst aanbestedingen Desguinlei 33, GLV 2018 Antwerpen Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting vóór de opening van de inschrijvingen toekomen alvorens hij de zitting opent. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover aan volgende dubbele voorwaarde is voldaan: 1 het bestuur aan de aannemer nog geen kennis heeft gegeven van zijn beslissing, en 2 en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. AANDACHT: worden als ongeldig beschouwd de offertes welke niet op de voorgeschreven wijze worden neergelegd. Het bestuur hecht er de voorkeur aan dat de bij de offerte een CD wordt gevoegd met een digitale versie van de meetstaat of inventaris, waarvan de opmaak identiek is aan deze van het bestuur. De aandacht van de inschrijver wordt er op gevestigd dat: Een offerte ongeldig is wanneer niet alle originele formulieren behoorlijk ingevuld en ondertekend bij de offerte zijn gevoegd en deze originele offerte niet werd opgemaakt en ingediend zoals onder dit artikel beschreven. Bij betwisting zijn enkel deze originelen rechtsgeldig De inschrijver kan de ongeldigheid van de procedure niet inroepen wanneer het bestuur om welke reden ook geen of laattijdige digitale versie van de meetstaat en of inventaris ter beschikking stelde. Het bestuur verzoekt de inschrijver zijn offerte in te dienen in een vorm die toelaat de documenten snel te kopiëren en/of digitaliseren. Gegevens CD Op de CD, die bij de offerte wordt gevoegd, wordt duidelijke het voorwerp van de opdracht en het besteknummer vermeld. Onder de kolom prijzen worden de bedragen in cijfers ingebracht. Bestek nr. 2009/

11 Ondertekening van de offerte: De offerte, m.n. het inschrijvingsbiljet, de inventaris en alle andere al dan niet verplichte bijlagen die de inschrijver zelf heeft opgesteld, worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. Wie ondertekent moet bewijzen dat hij gemachtigd is de inschrijver te verbinden (zie Art 10 bij de offerte te voegen bescheiden) De inschrijver of zijn gevolmachtigde dienen in de documenten tevens alle doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht prijzen, termijnen of technische specificaties kunnen beïnvloeden, te ondertekenen Artikel 11. bij de offerte te voegen bescheiden 1) behoorlijk ingevuld en ondertekend offerteformulier (bijlage A); 2) behoorlijk ingevulde en ondertekende inventaris (bijlage B); 3) Document wet welzijn (bijlager C); 4) Verklaring op eer (bijlage D); 5) Document waaruit het mandaat van de ondertekenaar blijkt om de inschrijver te verbinden (bv uittreksel uit de neergelegde en gepubliceerde statuten en/of delegatiebeslissingen van de bevoegde organen, of indien dergelijke uittreksel ontbreken een ondertekende beslissing van de bevoegde organen of personen) 6) aanpak van in- en outplacementbegeleiding, incl. de voorgestelde aanpak van de doelgroep (artikel 6); 7) visie op in- en outplacement, incl. concrete realisaties (artikel 6). 8) overzicht van de locaties waar de begeleiding kan plaatsvinden (artikel 6); 9) referenties met betrekking tot in- en outplacementbegeleidingen tijdens de laatste 3 jaar (cfr. art. 4); 10)referenties met betrekking tot consultancyopdrachten rond deze thematiek tijdens de laatste 3 jaar (cfr. art. 4) 11)opgave van tewerkgesteld personeel of personeel van de onderaannemers (cfr. art. 4) 12)curriculum vitae van de opgegeven begeleiders en consultants (artikel 6); 13)eventuele vrije varianten; Bestek nr. 2009/

12 Artikel 12. betaling - prijsherziening - borgtocht Betaling van de uitvoering: De betaling van de uitvoering geschiedt in mindering per aanvaarde deelprestatie. Voor de betaling van de door het bestuur verschuldigde som is de aannemer verplicht een regelmatig opgemaakte factuur in te dienen uitgedrukt in Euro. De inschrijver met vreemde nationaliteit dient een factuur op te maken zonder BTW. Het verschuldigd BTW-bedrag zal door de Stad Antwerpen zelf gekweten worden aan de Belgische BTW-administratie. De facturen moeten in drievoud, met vermelding van het nummer van de orderbon, de betrokken dienst en het nummer van het bestek en een ondertekende afleveringsnota, rechtstreeks overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen, p.a. bedrijf financiën, Hofstraat 17 te 2000 Antwerpen 1. Prijsherziening: De eventuele schommelingen van de prijzen der producten, de lonen, de vervoerstarieven, de sociale lasten en de verzekeringspremies, grondstoffen en algemene kosten gedurende de gestanddoeningstermijn kunnen geen aanleiding geven tot herziening van de inschrijvingsprijs. Na de gestanddoeningstermijn heeft de inschrijver de mogelijkheid de eenheidsprijzen aan de schommelingen van de prijzen der producten, de lonen, de vervoerstarieven, de sociale lasten en de verzekeringspremies, grondstoffen en algemene kosten aan te passen. Daarvoor kan de inschrijver een prijsherzieningsformule opgeven. De dienstverlener dient zijn aanvraag tot prijsherziening afdoende te motiveren. Een prijsherziening kan slechts worden toegepast na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de dienst centrale aankoop en logistiek. Borgtocht: De borgtocht wordt bepaald op 5% van het aannemingsbedrag van de opdracht, afgerond naar het hoger tiental. De borgtocht kan hetzij in speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgstelling of een algemene borgstelling worden gesteld. Wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld dient dit te gebeuren bij de Deposito- en Consignatiekas te 1040 Brussel. Het bewijs van borgstelling dient rechtstreeks te worden overgemaakt aan de Stad Antwerpen, bedrijf patrimoniumonderhoud/stafdienst/aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Bestek nr. 2009/

13 Antwerpen en dit binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag waarop de goedkeuring van zijn offerte werd betekend. Het laattijdig overleggen van het bewijs van borgstelling geeft aanleiding tot het toepassen van sancties als volgt: hetzij de verbreking van de opdracht zonder enige schadevergoeding aan de aannemer; hetzij het toepassen van de andere maatregelen van ambtswege. Deze sancties kunnen slechts worden toegepast voor zover het bestuur de aannemer per aangetekende brief in gebreke stelt en hem een laatste termijn verleent om het bewijs van de borgtocht te leveren. Wanneer het bestuur van de hiervoor vermelde sancties geen gebruik maakt, geeft het laattijdig voorleggen van het bewijs van borgstelling van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot het toepassen van een boete per kalenderdag vertraging van 0,02 percent, de postdatum geldend als bewijs, met een maximum van 2 percent van de oorspronkelijke aannemingssom. Wanneer de aannemer na per aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld verzuimt het bewijs voor te leggen dat de borgtocht werd gesteld, houdt het bestuur deze van ambtswege van de op de beschouwde opdracht verschuldigde bedragen af. In dit geval wordt de boete forfaitair op 2 percent van het bedrag van de opdracht vastgesteld. Artikel boeten Boeten wegens laattijdige uitvoering: Het louter verstrijken van de eventuele verlengde uitvoeringstermijn stelt de dienstverlener in gebreke. Alle voorschriften betreffende de boeten wegens laattijdige uitvoering, treden van rechtswege in werking, zonder enige kennisgeving of bericht. De boeten wegens laattijdige uitvoering worden berekend naar rata van 0,07 percent per kalenderdag vertraging, met een maximum van 5 percent van de waarde van de diensten waarvan de uitvoering met dezelfde vertraging gebeurde. Teruggave van de boeten wegens laattijdige uitvoering: Op straffe van verval moet elke aanvraag tot teruggave van de toegepaste boeten per aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen worden gericht, uiterlijk de zestigste kalenderdag, te rekenen vanaf de betaling van de factuur waarop de boeten werden ingehouden. De datum van de aantekening bij de post heeft bewijskracht voor de datum van het verzoekschrift. Bestek nr. 2009/

14 Artikel 14. maatregelen van ambtswege De maatregelen van ambtswege die van toepassing zijn in geval van in gebreke blijven bij de uitvoering van de opdracht zijn: 1 het eenzijdig verbreken van de opdracht; in dit geval verwerft het bestuur van rechtswege het geheel van de borgtocht als forfaitaire schadevergoeding; 2 het sluiten van één of meerdere overeenkomsten voor rekening met één of meerdere derden voor het geheel of een deel van de nog uit te voeren opdracht. De maatregelen onder 2 worden getroffen op kosten en risico van de in gebreke gebleven aannemer. De beslissing van het bestuur om tot de maatregelen van ambtswege over te gaan wordt bij ter post aangetekende brief aan de in gebreke gebleven aannemer of aan zijn afgevaardigde bekendgemaakt. Artikel 15. eigendomsrechten vertrouwelijkheid - agentschapsidentificatie Eigendomsrechten Het bestuur vestigt er uitdrukkelijk de aandacht op dat het uitvoeren van de opdracht geenszins impliceert dat de dienstverlener enig eigendoms- of auteursrecht op ev. in bruikleen ontvangen documenten verwerft. Het is de dienstverlener dan ook ten strengste verboden de documenten voor eigen gebruik te reproduceren, te publiceren, te verspreiden, tentoon te stellen of dergelijk gebruik aan derden te verlenen. Tevens worden alle producten die worden aangemaakt in het kader van de opdracht eigendom van de opdrachtgever. De werkwijze, planningsopbouw, gebruikte vormingsmaterialen en methodieken mogen ten alle tijde zonder verdere rechten vanwege de uitvoerende organisatie, door de stad Antwerpen overgenomen en gebruikt worden. Vertrouwelijkheid De dienstverlener verbindt zich ertoe alle informatie die het wordt toevertrouwd of waarvan het in bezit komt in het kader van de uitvoering van de opdracht, strikt geheim te houden. Geen enkel gegeven dat in het kader van deze opdracht wordt verworven mag zonder uitdrukkelijke toestemming van het stadsbestuur aan derden worden overgemaakt. De dienstverlener neemt alle maatregelen nodig om het vertrouwelijk karakter van de gegevens te waarborgen. Alle informatie met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht mag enkel doorgegeven worden aan de in dit kader betrokken ambtenaren van de Stad Antwerpen. Bestek nr. 2009/

15 Agentschapsidentificatie Er wordt geen agentschapsidentificatie toegestaan op welk communicatief product dan ook. Bovendien moet de dienstverlener tevens zo anoniem mogelijk te werk gaan in alle andere aspecten van de opdracht. De dienstverlener mag deze opdracht wel gebruiken als referentie. Artikel 16. Welzijn op het werk De dienstverlener is verantwoordelijk voor de veiligheid van de hem toevertrouwde werken. Hij moet daartoe alle noodzakelijke maatregelen nemen. De dienstverlener van deze opdracht verbindt er zich toe volgende voorschriften op alle activiteiten en infrastructuur na te leven: de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne; de aanvullende voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetgeving en reglementering opgelegd maar onontbeerlijk om het objectief van het voorkomingsbeleid te realiseren; de aanvullende eisen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd door de preventieadviseur. De dienstverlener legt zijn onderaannemer(s) dezelfde voorwaarden op. De bijzondere aandacht van de dienstverlener wordt gevestigd op de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (BS ). De dienstverlener zal de van het bestuur verkregen informatie en passende instructies, inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk, die eigen zijn aan de inrichting waarin zijn werknemers werkzaamheden komen uitvoeren, aan zijn werknemers alsmede aan zijn eventuele onderaannemers overmaken. De inschrijver dient een schriftelijke verklaring (cfr. bijlage nr. 1) behoorlijk ondertekend bij de offerte te voegen. (cfr. artikel 11 nr. 4). Bij de uitvoering van maatregelen inzake het welzijn op het werk dient de dienstverlener en de verantwoordelijke voor de technische opvolging samen te werken en hun optreden te coördineren. De dienstverlener zal zich belasten met de veiligheidsorganisatie van zijn werken en die van zijn onderaannemer(s). Hij zal daarom zorgen voor een degelijke coördinatie en toezicht uitoefenen op alle personen die voor zijn rekening meewerken aan de uitvoering van de aannemingsopdracht. Daartoe zal de dienstverlener een verantwoordelijk coördinator aanstellen. Deze moet voldoende bekwaam zijn om de specifieke veiligheidsproblemen, die zich kunnen voordoen, te kunnen oplossen. Omwille van de coördinatie van de veiligheidsmaatregelen, kunnen op initiatief van de leidende ambtenaar of de dienstverlener, in functie van de noodwendigheden, coördinatievergaderingen worden georganiseerd. Bestek nr. 2009/

16 De dienstverlener zal het bestuur de nodige informatie verstrekken over de risico's die eigen zijn aan zijn werken. Voor zover er niet wordt afgeweken door de bepalingen en voorwaarden van dit bestek, dient men eveneens op te volgen: de bepalingen van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB); de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk; de bepalingen van het algemeen reglement op de electrische installaties (AREI); het koninklijk besluit van 23 maart 1977 (BS ) tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden en de ministeriële uitvoeringsbesluiten genomen in toepassing van dit koninklijk besluit; de voorschriften van de waterleidingmaatschappij, indien van toepassing op deze aanneming; de voorschriften van het gasdistributiebedrijf, indien van toepassing op deze aanneming. indien het van toepassing is dient de dienstverlener de meldingsplicht inzake veiligheid en hygiëne bij de opening van een bouwplaats na te leven (CAO Koninklijk Besluit van 24 april BS gewijzigd door de CAO BS ). Wanneer de bepalingen van het ARAB, de codex over het welzijn op het werk of andere wettelijke en reglementaire bepalingen minder streng zijn dan deze opgenomen in de overige aangehaalde veiligheidsvoorschriften, hebben deze laatste de voorrang. Bij niet-naleving van de voorschriften kan de leidende ambtenaar de bevoegde technische en/of medische arbeidsinspectie van het ministerie van tewerkstelling en arbeid inschakelen. Artikel 17. rechtskeuze en bevoegde rechtbanken In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Artikel 18. geen exclusiviteit Deze opdracht verleent de inschrijver geen exclusiviteit betreffende het uitvoeren van opdrachten zoals omschreven in dit bestek. Bestek nr. 2009/

17 Artikel 19. herhaling van gunning De herhaling van gunning van onderhavige opdracht is mogelijk onder de voorwaarden bepaald in art. 17 2,2 van de wet van betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. Antwerpen, 7 oktober 2009 Bart Van Tichelen Afdelingschef Bestek nr. 2009/

18 OFFERTEFORMULIER Bijlage A bestek nr. 2009/0246 Ik ondergetekende (naam, voornaam),... wonende te...straat, nr.... (of indien het een vennootschap betreft) De ondergetekende vennootschap, nationaliteit: hebbende haar maatschappelijke zetel te...straat, nr... vertegenwoordigd door: (naam, voornaam en titel), (of indien het een tijdelijke vereniging betreft waarvan allen hoofdelijk verbonden) De ondergetekende tijdelijke vereniging nationaliteiten: woonplaatsen vertegenwoordigd door:. (namen, voornamen en titels ), verbindt/verbinden zich bij deze op mijn/haar roerende en onroerende goederen, overeenkomstig de bepalingen en de voorwaarden zoals omschreven in het bestek nr. 2009/0246 de leveringen uit te voeren aan de prijzen door mij(haar) aangegeven op de behoorlijk ingevulde inventaris gevoegd bij onderhavige offerte. Globaal bedrag in cijfers:... Globaal bedrag in letters:... Nummer rekening bij het Bestuur der Postchecks of bij een andere financiële instelling:... BTW-registratienummer :... RSZ-inschrijvingsnummer:.... Wij, ondergetekenden..., verklaren ons akkoord met de bepalingen uit voornoemde bestek, en verklaren te hebben nagezien dat alle hier vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op de door de stad Antwerpen opgelegde inventaris en offerteformulier, en nemen daartoe de volledige verantwoordelijkheid op ons. Wij verklaren ons bovendien akkoord dat de bestekbepalingen voorrang zullen hebben bij mogelijke tegenstrijdigheden tussen bepalingen uit het bestek en bepalingen uit de offerte. Tevens verklaren wij dat onze algemene verkoop - of contractvoorwaarden niet van toepassing zijn op onze offerte in het kader van dit bestek. Gedaan te... op De inschrijver(s) of gevolmachtigden, (handtekeningen) Inlichtingen betreffende de inschrijver Tel. nr.: Fax. Nr.: Contactpersoon: Bestek nr. 2009/

19 Bijlage B STAD ANTWERPEN CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK INVENTARIS Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement Begeleiding van een volledig inplacementtraject PRIJS PER UUR EUR BTW EUR Begeleiding van een volledig outplacementtraject PRIJS PER UUR EUR BTW EUR Begeleiding van een integraal inplacementtraject TOTAALPRIJS EUR BTW EUR Begeleiding van een integraal outplacementtraject TOTAALPRIJS EUR BTW EUR Bestek nr. 2009/

20 Consultancy PRIJS PER UUR Bijlage B EUR BTW EUR Wij, ondergetekenden..., verklaren ons akkoord met de bepalingen uit voornoemde bestek, en verklaren te hebben nagezien dat alle hier vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op de door de stad Antwerpen opgelegde inventaris/offerteformulier, en nemen daartoe de volledige verantwoordelijkheid op ons. Wij verklaren ons bovendien akkoord dat de bestekbepalingen voorrang zullen hebben bij mogelijke tegenstrijdigheden tussen bepalingen uit het bestek en bepalingen uit de offerte. Tevens verklaren wij dat onze algemene verkoop-of contractvoorwaarden niet van toepassing zijn op onze offerte in het kader van dit bestek Gedaan te ,op de inschrijver(s), (handtekening) Bestek nr. 2009/

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen.

BIJZONDER BESTEK. van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen. BIJZONDER BESTEK van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Algemene Offerteaanvraag voor proc es- en projectmanagement

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER

D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER OPDRACHTGEVEND BESTUUR STAD BERINGEN BENAMING VAN DE DIENSTEN D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER NAAM EN ADRES VAN DE ONTWERPER Stad Beringen Dienst lokale economie Mijnschoolstraat 88 te 3580

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie