Organisatie van het evenement StuDay

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatie van het evenement StuDay"

Transcriptie

1 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat Antwerpen Prijs: 9,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2008/8062 Organisatie van het evenement StuDay Algemene offerteaanvraag op Maandag 31 maart 2008 om u. op het bedrijf Patrimoniumonderhoud/stafdienst/aanbestedingen (gelijkvloers), Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. Dan zal de afgevaardigde schepen of zijn plaatsvervanger overgaan tot het openen van de offertes.. VOOR BIJKOMENDE INLICHTINGEN OF OPMERKINGEN KAN U TERECHT OP NAVOLGENDE NUMMERS: wat betreft het indienen of inzenden en de opening van de offertes: bedrijf patrimoniumonderhoud/stafdienst/aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen: tel. (03) wat betreft andere inlichtingen m.b.t. het dossier : Tom Olivier : tel (03) , Bestek nr. 2008/8062 1

2 1. ALGEMENE INLICHTINGEN 1.1. Voorwerp van de opdracht De opdracht omvat het organiseren van StuDay, een evenement voor studenten dat in 2008 georganiseerd wordt door vzw BAOBAB (Beheerstructuur algemeen onderwijsbeleid Antwerpen), in samenwerking met de diensten studentenvoorzieningen van alle Antwerpse hogescholen, de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) en de Lessius hogeschool ter gelegenheid van de opening van het academiejaar Wetgeving overheidsopdrachten van toepassing op de procedure en de uitvoering van de opdracht Voor zover er door de voorschriften van dit bestek niet wordt van afgeweken, zijn van toepassing, de bepalingen van: de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten; het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; het koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage tot vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken; Bepalingen van de algemene aannemingsvoorwaarden waarvan in onderhavig bestek wordt afgeweken: Art. 5 (borgtocht) : de effectieve uitvoeringstermijn bedraagt slechts 1 dag Aard van de opdracht De opdracht behelst een aanneming van diensten. Bestek nr. 2008/8062 2

3 1.4. Gunningwijze De opdracht wordt gegund bij een algemene offerteaanvraag. Bijkomende diensten kunnen binnen de voorwaarden van artikel 17 2, 2, b) van de wet van 24 december 1993 gegund worden aan de opdrachtnemer die onderhavige opdracht toegewezen zal krijgen Procedureverloop De kandidaten worden beoordeeld op betrouwbaarheid en bekwaamheid op grond van de in het bestek vermelde uitsluitingsgronden en selectiecriteria. (zie 2.1.) De offertes van de geschikt bevonden kandidaten worden inhoudelijk beoordeeld. (zie 2.2.) De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de opdracht niet toe te wijzen en een nieuwe procedure te lanceren Communicatie Alle communicatie (zowel in woord als in schrift) tussen de betrokken partijen zal in het Nederlands gebeuren. Bestek nr. 2008/8062 3

4 2. HOOFDSTUK 2: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN De betrouwbaarheid van de kandidaten wordt getoetst op grond van de uitsluitinggronden. De geschiktheid van de kandidaten wordt vervolgens beoordeeld op basis van de kwalitatieve selectiecriteria. Tussen de geschikt bevonden kandidaten wordt een rangschikking opgemaakt volgens de gunningcriteria Uitsluitinggronden De kandidaat kan uitgesloten worden van de verdere procedure, indien hij zich in één of meerdere van de volgende situaties bevindt: 1. in staat van faillissement of van vereffening verkeren, werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2. aangifte hebben gedaan van faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of het voorwerp zijn van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3. bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; 4. bij hun beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; 5. niet in orde zijn met bijdragen aan de sociale zekerheid; 6. niet in orde zijn met de betaling van belastingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waar de kandidaat gevestigd is; 7. zich in ernstige mate hebben schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen Als bewijs van het tegendeel zal de kandidaat een verklaring op eer indienen. Voor punt 5 moet een en RSZ-attest worden ingediend van het voorlaatste kwartaal voor het indienen van de offerte. Aandachtspunt Wanneer de kandidaat een Tijdelijke handelsvennnootschap (THV) is, moet voor elke partner van de THV, de bovenvermelde documenten ingediend worden. Bestek nr. 2008/8062 4

5 2.2. Kwalitatieve selectiecriteria 1. De inschrijvers dienen ervaring te hebben in de organisatie van evenementen, van doelgroepgerichte activiteiten (jongeren en studenten), in de samenwerking met lokale besturen en in het financieel aspect van de organisatie van evenementen. Om zijn ervaring met deze aspecten aan te tonen dient elke inschrijver bij zijn offerte een referentielijst te voegen van de voornaamste diensten die hij tijdens de laatste 3 jaar uitvoerde, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Tevens dient de inschrijver van deze relevante diensten attesten van goede uitvoering toe te voegen, afgeleverd door de opdrachtgevers van deze diensten. 2. Competentie en ervaring van het personeel (inzonderheid de procesbegeleider(s)) van de dienstverlener en/of onderaannemers aangeduid door de inschrijver. Hieruit moet blijken dat een eventuele (tijdelijke) afwezigheid van een personeelslid van de inschrijver kan opgevangen worden door een (tijdelijke) vervangende aanstelling van kwalitatief gelijkwaardig personeel Gunningcriteria De gunning geschiedt aan de inschrijver die de voor het bestuur voordeligste regelmatige offerte heeft neergelegd, rekening houdend met de volgende gunningcriteria: het concept/ vertaling doelstellingen : 20 punten kwaliteit van de dienstverlening inclusief de aard en kwaliteit van het operationeel plan : 55 punten prijs : 25 punten Op het totaal van 100 punten dient minimum 50% behaald te worden Kandidatuur en offerte Vormvereisten Er moet gebruik gemaakt worden van de bij dit bestek gevoegde formulieren (zie Modeldocumenten). Indien deze niet gebruikt worden, moet op ieder van deze documenten verklaard worden dat het document conform het bij het bestek behorend model is. De documenten worden door de kandidaat-inschrijver of zijn gemachtigde ingevuld en ondertekend. Bestek nr. 2008/8062 5

6 De inschrijvingen worden in 2 exemplaren ingediend. De inschrijvingen worden eveneens op CD-rom ingediend. De inschrijvingen moeten worden bezorgd aan: Het college van burgemeester en schepenen P/a patrimoniumonderhoud, afdeling aanbestedingen Desguinlei 33, GLV, 2018 Antwerpen - België De offerte wordt per brief of per bode aan het bestuur bezorgd, op voormeld adres. De offerte wordt in een definitief gesloten omslag geschoven waarop het volgende vermeld wordt : de datum waarop de offertes worden geopend, de verwijzing naar het bestek Bij verzending per post wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met opgave van bovenvermeld adres en met de vermelding offerte Indiening en openingszitting De opening van de kandidaturen en offertes gebeurt op 31 maart 2008 om uur op bovenvermeld adres Verplichte bij te voegen documenten 1) opgave van referenties betreffende de organisatie van evenementen, van doelgroepgerichte activiteiten (jongeren en studenten), in de samenwerking met lokale besturen en in het financieel aspect van de organisatie van evenementen tijdens de laatste 3 jaar uitvoerde, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Tevens dient de inschrijver van deze relevante diensten attesten van goede uitvoering toe te voegen, afgeleverd door de opdrachtgevers van deze diensten (cfr. 2.2.) 2) opgave van competentie en ervaring van het personeel van de dienstverlener en/of onderaannemers aangeduid door de inschrijver (cfr. 2.2.) 3) curriculum vitae van de procesbegeleider(s) (cfr. 2.2.) 4) omstandige omschrijving van het operationeel plan met overzicht van inkomsten en uitgaven. Welk aanbod kan de inschrijver bieden om de volledige organisatie van StuDay op zich te nemen onder meer: Bestek nr. 2008/8062 6

7 logistieke organisatie (mits logistieke ondersteuning van de stad) organisatie/boeking podium organisatie sport en randactiviteiten drank en eetvoorzieningen organisatorische maatregelen d.w.z. afspraken inzake veiligheid, reglementering.. coördinatie tijdens het evenement volledige financiële planning en afhandeling met bijhorende boekhouding conceptvergaderingen met stuurgroep 5) nota betreffende de vertaling van de doelstellingen 6) RSZ-attest; 7) behoorlijk ingevuld en ondertekend offerteformulier; 8) behoorlijk ingevulde en ondertekende inventaris met de nodige detailleringen (richtinggevende begroting met inkomsten en uitgaven) 9) ondertekende verklaring huisstijl 10) Document waaruit het mandaat van de ondertekenaar blijkt om de inschrijver te verbinden (bv uittreksel uit de neergelegde en gepubliceerde statuten en/of delegatiebeslissingen van de bevoegde organen, of indien dergelijke uittreksel ontbreken een ondertekende beslissing van de bevoegde organen of personen) RSZ-attest: De inschrijver wordt eraan herinnerd dat voor een offerte van meer dan 5500,00 Euro het niet bij de offerte voegen van het in artikel 43 bis 1 van het KB dd vereist attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, dat zijn toestand ten opzichte van deze dienst aangeeft, de nietigheid van de offerte voor gevolg kan hebben. Het originele attest (geen fotokopie) voorzien van de droogstempel van de RSZ dient voorgelegd (aangifte tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van de opening der offertes). Voor de inschrijver van vreemde nationaliteit is artikel 43 bis 2 van het KB dd van toepassing Gestanddoeningtermijn De gestanddoeningtermijn is 120 kalenderdagen. Bestek nr. 2008/8062 7

8 3. TECHNISCHE BEPALINGEN 3.1. Situering en beschrijving Op een totaal van meer dan inwoners telt Antwerpen meer dan voltijdse studenten. Zo'n grote groep jongeren kan je niet in de kou laten staan. Daarom besliste de stad Antwerpen in 2003 tot het oprichten van 'Antwerpen studentenstad'. Het doel? : Studenten een stem geven in de stad zodat ze een fijne studententijd in Antwerpen beleven. In samenwerking met de Antwerpse hogere onderwijsinstellingen en de diensten studentenvoorzieningen en haar studenten worden studentvriendelijke initiatieven genomen. StuDay is hier één van. De doelstelling is Antwerpen als studentenstad en cultuurstad te profileren op het moment dat het academiejaar start. Dit gebeurt door de realisatie van een groot studentenevenement met een combinatie van cultuur, concert, sport en informatie. Het evenement heeft geen commercieel karakter (dit wil ook zeggen dat de drankprijzen niet boven 1,5 euro liggen) Het evenement behelst 4 operationele doelstellingen: het promoten van Antwerpen als studentenstad en (jongeren)cultuurstad het promoten van de studentenvoorzieningen van het Antwerpse hogere onderwijs het promoten van het hogere onderwijs in Antwerpen het promoten van het studentenleven in Antwerpen Dit evenement valt onder de beleidsbevoegdheid van de v.z.w. BAOBAB. Het is de stuurgroep (vertegenwoordigers van de stad Antwerpen, studenten, diensten studentenvoorzieningen en AUHA) die de conceptuitwerking en besteding van middelen bewaakt Beschrijving van de opdracht De vzw BAOBAB zoekt een bureau dat de organisatie van StuDay op zich kan nemen. De inschrijver dient omstandig in zijn opdracht te beschrijven: Bestek nr. 2008/8062 8

9 A. Een concrete vertaling van de doelstellingen van Antwerpen Studentenstad voor het evenement (StuDay). B. Operationeel plan met overzicht van inkomsten en uitgaven. Welk aanbod hij kan bieden om de volledige organisatie van StuDay op zich te nemen onder meer: - logistieke organisatie (mits logistieke ondersteuning van de stad) - organisatie/boeking podium - organisatie sport en randactiviteiten - drank en eetvoorzieningen - organisatorische maatregelen d.w.z. afspraken inzake veiligheid, reglementering.. - coördinatie tijdens het evenement - volledige financiële planning en afhandeling met bijhorende boekhouding - conceptvergaderingen met stuurgroep rekening houdende met de volgende inbreng: 1. financiële inbreng Een maximale financiële inbreng van de stad Antwerpen en de hogere onderwijsinstellingen: EUR 2. logistieke inbreng Logistieke inbreng van de stad Antwerpen (drukwerk, politie, nadar, tenten.) 3. Sponsorwerving De inschrijver is gehouden tot het zoeken van sponsors. De opdrachtgever behoudt zich evenwel het recht om op gemotiveerde wijze bepaalde sponsors te weigeren. C. Een richtinggevende begroting met inkomsten en uitgaven, met duidelijke vermelding van de gage die gevraagd wordt voor de volledige organisatie van deze opdracht. De inschrijver verbindt zich ertoe de opdracht uit te voeren tegen de door hem opgegeven kostprijs. Binnen de maand na afloop van het evenement dient een afrekening met bewijsstukken voorgelegd te worden Huisstijl StuDay valt onder de huisstijl Antwerpen Studentenstad. Alle communicatie omtrent dit evenement moet in huisstijl opgemaakt zijn. Bestek nr. 2008/8062 9

10 Het stedelijke bedrijf marketing & communicatie waakt over de correcte toepassing van deze richtlijnen. Bestek nr. 2008/

11 4. CONTRACTUELE BEPALINGEN 4.1. Controle op de uitvoering van de opdracht Deze aanneming geschiedt voor rekening van de v.z.w. BAOBAB De leiding berust bij de heer Robert Voorhamme, schepen voor onderwijs en voorzitter van v.z.w. BAOBAB, Verantwoordelijke voor de administratieve opvolging: de heer Luc Tesseur, bedrijfsdirecteur Lerende stad Verantwoordelijke voor de technische opvolging en controle: de heer Tom Olivier, tel (03) fax (03) Termijnen StuDay heeft plaats op 26 september De overeenkomst neemt een aanvang op de datum van de gunningbrief in die zin dat van de dienstverlener verwacht wordt dat hij vanaf dan begint met de concrete organisatie van 'StuDay'. De overeenkomst neemt een einde wanneer 'StuDay' heeft plaats gevonden en alle aan het project verbonden stappen werden genomen. Mits rekening houdend met artikel 17 van de wet overheidsopdrachten, herhaling van gunning 4.3. Betaling - prijsherziening - borgtocht Prijsopgave De inschrijver is gehouden zijn prijzen op te geven in euro. De dienstverlener wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de leveringen wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. Hiervoor moet duidelijk het ten honderd in de offerte worden opgegeven Betaling van de levering: Al de facturen die betrekking hebben op de organisatie van deze opdracht worden door leveranciers (e.d.) gericht aan de inschrijver. Bestek nr. 2008/

12 De inschrijver zorgt voor de betaling van de leveranciers, houdt een volledige boekhouding nauwgezet bij en stuurt maandelijks een gemotiveerde factuur in euro naar de opdrachtgever. Het totaal van facturen mag het maximale bedrag dat de stad Antwerpen en de hogere onderwijsinstellingen bieden niet overschrijden. De opdrachtgever beschikt over een termijn van 50 kalenderdagen na aanvaarding van de gepresteerde diensten en de goedgekeurde facturen om tot betaling over te gaan. De inschrijver maakt zijn facturen in tweevoud over aan v.z.w. BAOBAB, dienst boekhouding, Lange Gasthuisstraat 29, 2000 Antwerpen. De facturen mogen het bovenvermelde bedrag (financiële inbreng van de stad Antwerpen en de hogere onderwijsinstellingen) niet overschrijden. De inschrijver met vreemde nationaliteit dient een factuur op te maken zonder BTW. Het verschuldigd BTW bedrag zal door de Stad Antwerpen zelf gekweten worden aan de Belgische BTW administratie Prijsherziening: De eventuele schommelingen van de prijzen der producten, de lonen, de vervoertarieven, de sociale lasten en de verzekeringspremies enz. geven geen aanleiding tot herziening van de offerteprijs Borgtocht: Is niet vereist 4.4. Uitvoeringsmodaliteiten Personeel De opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat er voldoende bekwaam personeel wordt ingeschakeld, en hij moet in alle gevallen voorzien in bijtijds beschikbaar "stand-in" personeel, zowel bij voorziene en onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongevallen of ziektes) Wijziging personeel en onderaannemers De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de samenstelling van het team dat voor de uitvoering van de opdracht opgegeven is, niet te wijzigen, tenzij hij niet anders kan. In dat geval doet hij hiervan onmiddellijk en gemotiveerd Bestek nr. 2008/

13 mededeling aan het bestuur, die kan beslissen tot inperking of stopzetting van de opdracht, indien deze door de wijziging niet naar behoren uitgevoerd kan worden. Onderdelen van de opdracht kunnen slechts met het schriftelijk voorafgaand akkoord van het bestuur worden uitbesteed aan niet in de offerte bij naam vernoemde derden Onderaannemers De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band met die derden verbonden. De aanbestedende overheid mag evenwel eisen dat de onderaannemers voldoen aan de geldende wetgeving. In elk geval blijft alleen de opdrachtnemer, wat de uitvoering van de opdracht betreft, aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid Overdracht van de opdracht De opdrachtnemer kan zijn rechten en plichten slechts met de schriftelijke en voorafgaande instemming van de aanbestedende overheid overdragen. De aanbestedende overheid kan onder geen enkel beding verplicht worden een overdracht te aanvaarden. Een overdracht die zou leiden tot een opdeling van de opdracht wordt bij voorbaat uitgesloten Eigendomsrechten De door de opdrachtgever aanvaarde blauwdruk wordt eigendom van de opdrachtgever en mag door de dienstverlener op geen enkele wijze gebruikt, gepubliceerd of bekendgemaakt worden dan mits schriftelijke toelichting van de opdrachtgever Discretieplicht De dienstverlener en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van de opdracht. De informatie kan in geen geval zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever meegedeeld worden aan derden Agentschapidentificatie Bestek nr. 2008/

14 Er wordt geen agentschapidentificatie toegestaan op welk communicatief product dan ook. Bovendien moet de dienstverlener tevens zo anoniem mogelijk te werk gaan in alle andere aspecten van de opdracht. De dienstverlener mag deze opdracht wel gebruiken als referentie Maatregelen bij niet behoorlijk uitvoeren van de opdracht door de dienstverlener De opdrachtgever kan bij in gebreke blijven van de dienstverlener gebruik maken van alle maatregelen die haar door art. 20 en 75 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden geboden worden Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Antwerpen, 29 januari 2008 Bestek nr. 2008/

15 5. MODELFORMULIEREN MODEL OFFERTEFORMULIER Organisatie van het evenement StuDay DE INSCHRIJVER OFWEL De vennootschap (handelsnaam of benaming en rechtsvorm) : Nationaliteit : Maatschappelijke zetel : Telefoonnummer : Inschrijvingsnummer R.S.Z. : Nummer kruispuntbank ondernemingen : Registratienummer (indien van toepassing) : Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) : Hoedanigheid : OFWEL De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze opdracht 1. De vennootschap (handelsnaam of benaming en rechtsvorm): Nationaliteit : Maatschappelijke zetel: Telefoonnummer : Inschrijvingsnummer R.S.Z. : Nummer kruispuntbank ondernemingen : Registratienummer (indien van toepassing) : Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): Hoedanigheid : 2. De vennootschap (handelsnaam of benaming en rechtsvorm): Nationaliteit : Maatschappelijke zetel: Telefoonnummer : Inschrijvingsnummer R.S.Z. : Nummer kruispuntbank ondernemingen : Registratienummer (indien van toepassing) : Vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): Hoedanigheid : Bestek nr. 2008/

16 3.. VERBINDT/VERBINDEN ZICH BIJ DEZE OP ZIJN/HAAR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN, DE OPDRACHT UIT TE VOEREN OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN DE VOORWAARDEN ZOALS OMSCHREVEN IN HET BESTEK Organisatie van het evenement StuDay Bij dit formulier wordt eveneens gevoegd : 1) Bewijs van ondertekeningbevoegdheid 2) Documenten inzake uitsluitinggronden 3) Documenten inzake selectiecriteria 4) Documenten inzake gunningcriteria Gegevens onderaannemer 1 : Naam:. Adres:. Contactpersoon + tel:. Zal verantwoordelijke zijn voor:. Gegevens onderaannemer 2 : Naam:. Adres:. Contactpersoon + tel:. Zal verantwoordelijke zijn voor:. Gedaan te..., INSCHRIJVER BESTAANDE VENNOOTSCHAP Vennootschap vertegenwoordigd door Functie: handtekening Naam: Functie: Telefoonnummer: Fax: Bestek nr. 2008/

17 MODEL inventaris Organisatie van het evenement StuDay Bestek nr. 2008/

18 MODEL VERKLARING OP EER Organisatie van het evenement StuDay Ik ondergetekende, (naam + voornaam) wonende te (straat, nummer, gemeente + postnummer) verklaar hierbij op eer dat de vennootschap (benaming en maatschappelijke zetel) zich niet in één van de volgende situaties bevindt: verklaar hierbij op eer dat de partners van de tijdelijke vereniging (benaming van de partners en hun maatschappelijke zetel) zich niet in één van de volgende situaties bevinden : 1. bij een vonnis in kracht van gewijsde veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast, 2. bij de beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan 3. niet in orde zijn met de betaling van belastingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waar de kandidaat gevestigd is 4. in ernstige mate schuldig zijn aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen Ondergetekende gaat akkoord om, op het eerste verzoek van de aanbestedende overheid, de nodige originele bewijsstukken in verband met deze inlichtingen te overhandigen. Ik neem er kennis van dat iedere valse verklaring een uitsluitinggrond is voor deelneming aan onderhavige opdracht. Gedaan te..., INSCHRIJVER BESTAANDE VENNOOTSCHAP Vennootschap vertegenwoordigd door Functie: Handtekening Bestek nr. 2008/

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2007/8035 Het verzorgen van opleidingen rond

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245

Algemene offerteaanvraag. BESTEK nr. 2009/0245 STAD ANTWERPEN Stedelijk marketing en communicatiebedrijf CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 1 Antwerpen Prijs: 40, 00 Algemene offerteaanvraag BESTEK nr. 2009/0245

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD

STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD Prijs: 12,50 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK nr. PO/VC/0864 AA Meerjarencontract op afroep voor het herstellen, vervangen en leveren van ruiten voor voertuigen Openbare

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 8,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/8202 Het verzorgen van opleidingen,

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Bestek nummer CDA002362

Bestek nummer CDA002362 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA002362 Voor

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Voor het afsluiten van een raamcontract voor het installeren en beheren van een nieuwe serverinfrastructuur en migratie van de bestaande servers en clients naar de

Nadere informatie

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT 1 Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht 1.1.1 Aanbestedende

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2012_1593

Bestek nummer GAC_2012_1593 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2012_1593 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van leveringen

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2011_982

Bestek nummer GAC_2011_982 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2011_982 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer A000036 Voor het

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie