III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING."

Transcriptie

1 51 III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. dinsdag, 40 ste dag : vervroegde stemmingsdag via besluit tot ontbinding federaal Parlement en oproeping kiezers Opstellen officiële kiezerslijst op donderdag, 80 ste dag vóór normale verkiezingsdatum door de gemeente (Belgen in België en Belgen in t buitenland 5 stemwijzen) Digitaal doorsturen van de contactgegevens vanuit de kieshoofdbureaus naar BIZA Bericht in de gemeente voor inzage kiezerslijst Verzending kiezerslijst Belgen in t buitenland (stemming in de diplomatieke post en per briefwisseling) naar BUZA en de hoofdbureaus Verzending kiezerslijst Belgen in België en Belgen in buitenland naar de provinciegouverneur Verzending lijst met kandidaat leden kiesbureaus naar kantonhoofdbureau Dinsdag, 33 ste dag Publicatie verboden letterwoorden of logo s in Belgisch Staatsblad (BS) door BIZA op verzoek van de politieke partijen Uiterste datum voor verzoek afschrift kiezerslijst door kandidaten en partijen bij de gemeenten Uiterste datum voor het opstellen bericht voor kandidatuurstelling (uur en plaats voor indiening lijsten) ; Kamer : voorzitter provinciaal kieskringhoofdbureau en B H V (Brussel Halle Vilvoorde) Senaat : voorzitter collegehoofdbureau te Mechelen en te Namen Vrijdag, 30 ste dag Tussen 10 en 12 uur Overhandiging, door een parlementslid ondertekenaar, van de akten tot verzoek van bescherming van het letterwoord of logo met nationaal volgnummer aan BIZA Om 12 uur loting van de nationale volgnummers bij BIZA BIZA bezorgt de lijst van de ingediende letterwoorden of logo s met de nationale volgnummers aan Kamer : voorzitter provinciaal kieskringhoofdbureau en B H V Senaat : voorzitter collegehoofdbureau te Mechelen en te Namen Uiterste datum voor aanwijzing voorzitters stembureaus door de voorzitter van het kantonhoofdbureau

2 52 N.B. BIZA = Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken BUZA = Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken Zaterdag, 29 ste dag Tussen 14 en 16 uur Overhandiging van de akten van voordracht van de kandidaatstelling aan * Kamer : voorzitter provinciaal kieskringhoofdbureau + B H V * Senaat : voorzitter collegehoofdbureau te Mechelen en te Namen Kandidaten kunnen tussen 14 en 18 uur inzage nemen van alle ingediende voordrachten en schriftelijk hun opmerkingen aan de respectievelijke voorzitters meedelen De kieshoofdbureaus zenden de lijsten digitaal door naar BIZA Zondag, 28 ste dag Tussen 9 en 12 uur Laatste tijdstip van indienen voordrachten van akten voor kandidaatstelling aan de respectievelijke voorzitters hoofdbureaus De voorzitters sturen alle ingediende lijsten naar BIZA op digitale wijze > controle van meervoudige kandidaturen Van 9 tot 14 uur : mogen de indieners van de akten en de kandidaten inzage nemen van alle ingediende voordrachtsakten en schriftelijk hun eventuele opmerkingen mededelen aan de voorzitter van het collegehoofdbureau. De kieshoofdbureaus zenden de lijsten digitaal door naar BIZA

3 53 Maandag, 27 ste dag Tussen 13 en 16 uur : laatste termijn van inzagerecht van alle ingediende voordrachten bij de voorzitters hoofdbureaus Uiterste datum voor de samenstelling kieshoofdbureaus Om 16 uur : Voorlopige afsluiting kandidatenlijsten in de hoofdbureaus De voorlopige afsluiting wordt digitaal meegedeeld aan BIZA. Dinsdag, 26 ste dag Tussen 13 en 15 uur : Indienen van de met redenen omschreven bezwaarschriften tegen kandidaten en lijsten bij de voorzitter hoofdbureau Betrokkenen verwittigen via aangetekend schrijven van bezwaren door voorzitter hoofdbureau Uiterste datum van bekendmaking van de beschermde letterwoorden of logo s met nationale volgnummers in BS door BIZA

4 54 Donderdag, 24 ste dag Tussen 14 en 16 uur : tegen ontvangstbewijs memories tot betwisting van de bezwaren door de geviseerde kandidaten en lijsten Uiterlijk om 16 uur : BIZA geeft kennis van al of niet eventuele meervoudige kandidaatstellingen aan hoofdbureaus Om 16 uur : Definitief afsluiten van de kandidatenlijsten in de hoofdbureaus indien geen beroep (de definitieve afsluiting wordt digitaal meegedeeld aan BIZA) Ingeval van verwerping kandidatuur, kan al of niet ondertekening van een verklaring van beroep geschieden door betrokkene De afgewezen kandidaat kan binnen de 2 dagen (voor de lijst van de Senaat) bij de Raad van State beroep aantekenen inzake taalverklaring Nummeren van lokale lijsten en opmaken modelstembiljet (de kandidaten per lijst worden eveneens genugenummerd) Aanplakking kandidatenlijsten (in de vorm van een stembiljet) in de gemeenten van de kieskring Laten drukken van de stembiljetten op stempapier Kamer : provinciaal kieskringhoofdbureau (wit) Senaat : provinciehoofdbureau (roze) Goedkeuring schermafdrukken met lijsten en kandidaten (elektronisch kiezen) door hoofdbureaus na opmaak door BIZA Ingeval verkiezing zonder strijd PV bezorgen aan de griffier van Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de griffier van de Senaat Vrijdag, 23 ste dag (alleen ingeval van beroep) Tussen 11 en 13 uur Indienen van het PV met de verklaring van beroep bij het Hof van Beroep door de voorzitter van het hoofdbureau De griffier maakt een akte op van het beroep Datum waarop een beroep bij de Raad van State, voor kandidaten inzake hun taalverklaring mogelijk is (Senaat) tot zaterdag, 22 ste dag vóór de stemming.

5 55 Maandag, 20ste dag Om 10 uur : Behandeling beroep tegen de afwijzing van een kandidatuur wegens onverkiesbaarheid Kamer : Eerste kamer van het Hof van Beroep Senaat : Eerste kamer van het Hof van Beroep *Nederlandstalig kiescollege > Antwerpen *Franstalig kiescollege > Luik Om 18 uur, na beroep : : Nu worden alle verrichtingen die normaal bij het definitief afsluiten van de kandidatenlijsten, uitgevoerd. Opmaak modelstembiljet Aanplakking kandidatenlijsten en nummering Drukken van stembiljetten (Kamer op wit papier, Senaat op roze papier) Goedkeuring schermafdrukken (elektronisch kiezen) door hoofdbureau na opmaak door BIZA Uiterste datum van bekendmaking in BS van maximabedragen verkiezingsuitgaven voor kandidaten en lijsten door BIZA Donderdag, 17 de dag Tussen 14 en 16 uur : Verklaringen van lijstenverbinidingen ( apparentering ) moeten overhandigd worden aan het provinciaal kieskringhoofdbureau Brussel Halle Vilvoorde voor kieskringen Leuven, Waals Brabant en Brussel Halle Vilvoorde

6 56 Zaterdag, 15 de dag Uiterste datum voor mededeling officiële kandidatenlijsten, indien aangevraagd, aan betrokkenen door hoofdbureaus Bericht inzake de stemming wordt bekendgemaakt in het BS door BIZA Bericht van bekendmaking plaats en uur van aanwijzing van getuigen door kantonvoorzitter Verstrekken van afschriften van de lijst met de samenstelling van de kiesbureaus door kantonvoorzitter Uiterste datum van toesturen door de gemeente van lijst van de kandidaat bijzitters telbureaus aan de kantonvoorzitter Uiterste datum van verzending aan de kantonvoorzitter van twee voor echtverklaarde uittreksels van de lijst van de kiezers door de provinciegouverneur Uiterste datum van verzending van de oproepingsbrieven aan de kiezers in België en in het buitenland door de gemeenten Toezending door de gemeenten van oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers in het buitenland via de diplomatieke post (geen oproepingsbrieven bij stemming per briefwisseling) Zondag, 14 de dag Uiterste datum waarop de voorzitter van het kantonhoofdbureau de definitieve lijst van de voorzitters van de stembureaus en telbureaus van het kanton aan de voorzitter van het provinciaal kieskringhoofdbureau en collegehoofdbureau zendt

7 57 Dinsdag, 12 de dag Uiterste datum voor aanwijzing voorzitters en bijzitters stemopnemingsbureaus en bijzitters stembureaus door kantonvoorzitter Laatste dag raadplegen kiezerslijst en indienen van bezwaren door kiezers bij het gemeentebestuur Stembiljetten voor kiezers buitenland versturen naar BUZA door hoofdbureaus (uiterste datum) Persoonlijke stemming in diplomatieke post Stemming bij volmacht in diplomatieke post Versturen van kiesomslagen met stembiljetten naar kiezers buitenland die stemmen per briefwisseling, via de diplomatieke post, door hoofdbureaus (uiterste datum) Donderdag, 10 de dag Uiterste datum verzending van de kiezerslijsten per stemafdeling aan de voorzitters van de stembureaus door kantonvoorzitter.

8 58 Zaterdag, 8 ste dag Uitspraak van het College Burgemeester en Schepenen over elk bezwaar betreffende de kiezerslijst en verzoek om een bijzonder register verklaring van beroep te ondertekenen College Burgemeester en Schepenen zendt alle documenten i.v.m. deze bezwaren naar het Hof van Beroep, indien beroep De partijen worden verzocht voor het Hof te verschijnen binnen de 5 dagen na ontvangst van het dossier Dinsdag, 5 de dag Vanaf 14 tot 16 uur : Aanwijzing van de getuigen voor de stem en stemopnemingsbureaus door kantonvoorzitter Loting van de samenstelling van de stemopnemingsbureaus Mededeling van de plaats en uur van telling van de stembiljetten aan de leden van de stemopnemingsbureaus door de kantonvoorzitter, alsmede mededeling van de samenstelling van de kiesbureaus aan de voorzitters stembureau en voorzitters stemopnemingsbureaus Donderdag, 3 de dag Uiterste datum voor het bezorgen van de stemdiskettes geautomatiseerde stembureaus en de totalisatiediskettes aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau door FOD BIZA Vrijdag, voorlaatste dag Uiterste datum van verschijning voor het Hof van Beroep i.v.m. beroepen betreffende de kiezerslijst Het Openbaar Ministerie deelt onverwijld uitspraak van Hof van Beroep inzake kiezerslijst mee aan het College Burgemeester en Schepenen

9 59 Zaterdag, dag vóór de stemming Verzending van de stembiljetten onder verzegelde omslag aan alle voorzitters van de stembureaus (zowel voor de Kamer kieskringhoofdbureau als voor de Senaat provinciehoofdbureau) Bezorgen stemdiskettes aan voorzitters elektronische stembureaus door kantonvoorzitter Verzending door kieskringhoofdbureaus van het formulier (proces verbaal van de telverrichtingen) dat na de stemopneming door de voorzitters van de telbureaus moet ingevuld worden Dag van de stemming Taak College van Burgemeester en Schepenen : Tot de dag van de verkiezing, zendt het College de lijsten van de personen die van de kiezerslijst moeten geschrapt worden of toegevoegd worden Oproepingsbrieven kunnen tot s middags in de gemeentesecretarie afgehaald worden door kiezers Taak Stembureau : Organiseert de stemverrichtingen voor de kiezers Kiezers worden toegelaten van 8 tot 13 uur bij de traditionele stemming en bij elektronisch kiezen van 8 tot 15 uur Dag van de stemming en volgende dagen Stemopnemingsverrichtingen en verspreiding resultaten, eerst officieuze dan officiële, verdeling van de zetels over de lijsten en aanwijzing van de gekozenen door de diverse kiesbureaus Alle kieshoofdbureaus verzenden hun officiële PV met de uitslagen via digitale weg met eid naar het hogere niveau en naar BIZA Verspreiding van de verkiezingsuitslagen door BIZA naar de media en de burgers (gedeeltelijke en volledige, officieuze en officiële via brochures, CD rom en website) Geldigverklaring van de verkiezing in de assemblees, aanvaarding van de gekozenen en verkiezing van de gemeenschapssenatoren en de gecoöpteerde senatoren (dit laatste bepaalt de volgende normale verkiezingsdag binnen 4 jaar)

10 60 Woensdag, 45 ste dag na de stemming Uiterste datum aangifte van de verkiezingsuitgaven door de kandidaten bij de griffie van de REA van de kieskring Vrijdag, 75 ste dag na de stemming Uiterste datum waarop de voorzitters kieskringhoofdbureaus en collegehoofdbureaus het verslag maken met de gedane verkiezingsuitgaven van de kandidaten en politieke partijen Vanaf vrijdag, 75 ste dag na de stemming tot zaterdag, 90 ste dag na de stemming Het verslag van de voorzitters van de hoofdbureaus inzake de verkiezingsuitgaven moet ter griffie van de REA gelegd worden ten behoeve van de kiezers Vanaf zondag, 91 ste dag na de stemming De verslagen en opmerkingen inzake verkiezingsuitgaven die door de kandidaten en de ingeschreven kiezers worden gemaakt, worden door de betrokken voorzitters aan de Parlementaire Controlecommissie toegezonden Alle stembiljetten, kiezerslijsten en teruggenomen stembiljetten worden tot 2 de dag na geldigverklaring of annulatie van de verkiezing ter griffie van de rechtbanken neergelegd. Niet gebruikte stembiljetten worden onmiddellijk teruggezonden naar de provinciegouverneur. Vernietigd na geldigverklaring of annulatie, van de verkiezingen Binnen 8 dagen na afkondiging van de namen van de verkozenen, maakt de Procureur des Konings de lijst van de kiezers die niet aan de stemming deelnamen op, alsmede van de nietopgedaagde kandidaat leden van de kiesbureaus voor eventuele vervolging.

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007. Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton.

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007. Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton. Nederlands Kiescollege FORMULIER AB/11 Kieskring :... Kieskanton :... Kantonhoofdbureau FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**)

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Nederlandse kiescollege (*) FORMULIER C/10 VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Wij, ondergetekenden, kiezers in de Vlaamse kieskring (of kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)

Nadere informatie

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers LEES AANDACHTIG DE INSTRUCTIES DIE IN BIJLAGE VAN DIT FORMULIER VOORKOMEN ALVORENS DIT IN TE

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding.

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. 20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. Artikel 1. Voor de aanhouding bij op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf gelden de volgende

Nadere informatie

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD PREAMBULE Elk lid van de universitaire gemeenschap heeft de morele plicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Conform artikel 9, 3 van het

Nadere informatie

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken HOOFDSTUK I. - Gebruik der talen voor de burgerlijke rechtbanken en de rechtbanken van koophandel van eersten aanleg. Artikel 1: Voor de burgerlijke

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

Rolnummers 5853 en 5863. Arrest nr. 49/2015 van 30 april 2015 A R R E S T

Rolnummers 5853 en 5863. Arrest nr. 49/2015 van 30 april 2015 A R R E S T Rolnummers 5853 en 5863 Arrest nr. 49/2015 van 30 april 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 8 mei 2013 «tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan.

2. De straffen die de gemeenteraad bepaalt, mogen de politiestraffen niet te boven gaan. Gecoördineerde regelgeving Nieuwe Gemeentewet Artikel 119bis, Nieuwe Gemeenwet 1. De gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen,

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN

Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN Artikel 1. 1. Deze gecoördineerde wetten zijn toepasselijk : 1

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens

Europees Verdrag. voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocollen Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs.

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13 Dutch version/version

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken 111003 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Considerans 5 1 Algemene bepalingen 6 1.1 Toepasselijkheid 6 1.2 Begripsbepalingen 6 1.3

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie