FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007. Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton."

Transcriptie

1 Nederlands Kiescollege FORMULIER AB/11 Kieskring :... Kieskanton :... Kantonhoofdbureau FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton. I. Vorming en samenstelling van het bureau. Het kantonhoofdbureau in vergadering op.2007 om.uur in het lokaal gelegen te.., is samengesteld als volgt (de naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.)) : Voorzitter : M. Bijzitter : M. Bijzitter : M. Bijzitter : M. Bijzitter : M. Secretaris : M.. Hebben als getuigen zitting gehad : Voor de lijst : M. Voor de lijst : M. Voor de lijst : M. Voor de lijst : M. Het bureau heeft zich gevormd en de leden hebben dadelijk de eed afgelegd voorzien in artikel 104 van het Kieswetboek (er wordt daarvan melding gemaakt in het proces verbaal). De getuigen werden geïnstalleerd naarmate zij zich aanboden en legden de eed af. OPMERKINGEN :.. II. In ontvangstneming van de stemopnemingstabellen. Nummer van de bureaus Uur waarop de dubbels van de stemopnemingstabellen definitief werden ontvangen Opmerkingen (1)

2 (1) In voorkomend geval, aanduiden dat de voorzitter van het bureau die het dubbel om... uur heeft gebracht, verzocht werd het te verbeteren of aan te vullen.

3 De voorzitter van elk stemopnemingsbureau heeft het dubbel van de door zijn bureau opgemaakte tabel overhandigd aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau. Na onderzoek en eventuele verbetering van elke tabel wordt deze door laatstgenoemde voorzitter geparafeerd. Deze heeft voor ontvangst van bedoelde tabel ondertekend in het proces verbaal van het opnemingsbureau, door de voorzitter van dit bureau meegebracht. Het kantonhoofdbureau schrijft per opnemingsbureau over op een verzamelstaat, (zie bijlage A voor de Kamer en bijlage B voor de Senaat), het aantal neergelegde stembiljetten, het aantal blanco of ongeldige stembiljetten, het aantal geldige stembiljetten en voor elke lijst, gerangschikt naar haar volgnummer het aantal stembiljetten met lijststemmen, het totaal van de stembiljetten met naamstemmen op elke lijst uitgebracht, alsmede voor elke kandidaat (titularissen en opvolgers) van elke lijst, het totaal van de door hem/haar verkregen naamstemmen (2). Het bureau totaliseert voor geheel het kanton al die rubrieken en voegt er het stemcijfer van elke lijst aan toe. De voorzitter van het kantonhoofdbureau of de persoon die door hem wordt aangewezen deelt onverwijld via digitale weg, door gebruik te maken van de elektronische handtekening die aangebracht wordt door middel van zijn identiteitskaart, aan de Minister van Binnenlandse Zaken het aantal neergelegde stembiljetten, het aantal geldige stembiljetten, het aantal blanco of ongeldige stembiljetten mede, alsmede het stemcijfer van elke lijst, zoals dit bepaald is in artikel 166 van het Kieswetboek, en het aantal naamstemmen dat elke kandidaat titularis of kandidaatopvolger behaald heeft (Artikel 161, tiende lid, Kieswetboek) (3). De voorzitter van het kantonhoofdbureau verstuurt onverwijld via digitale weg, door gebruik te maken van de elektronische handtekening die aangebracht wordt door middel van zijn identiteitskaart, het volledige procesverbaal van zijn bureau, dat een samenvattende tabel bevat, naar de voorzitter van het kieskringhoofdbureau, wat de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers betreft, en naar de voorzitter van het provinciehoofdbureau, wat de verkiezing van de Senaat betreft, die de ontvangst ervan bevestigen, en naar de Minister van Binnenlandse Zaken (Artikel 161, elfde lid, Kieswetboek). De voorzitter van het kantonhoofdbureau plaatst tevens een papieren versie van dit proces verbaal samen met de dubbels van de stemopnemingstabellen en de samenvattende tabel voor de Kamer (bijlage A) onder omslag, sluit die met zijn/haar zegel en doet deze langs de snelste weg geworden aan de voorzitter van het kieskringhoofdbureau, die er ontvangst van afgeeft. Hetzelfde geschiedt met een papieren exemplaar van dit proces verbaal met de dubbels van de stemopnemingstabellen voor de Senaat en met de samenvattende tabel voor de Senaat (bijlage B) aan de voorzitter van het provinciehoofdbureau, die er ontvangst van afgeeft. Te..., De secretaris, De voorzitter, De bijzitters, P.S. : DE VOORZITTER VAN HET KANTONHOOFDBUREAU MAG NIET VERGETEN DE OVERGE MAAKTE LIJSTEN VOOR DE BETALING VAN HET PRESENTIEGELD VAN ALLE KIESBU REAUS IN ZIJN KIESKANTON DE MAANDAG NA DE STEMMING TE OVERHANDIGEN AAN DE POSTONTVANGER VAN DE KANTONHOOFDPLAATS. MAAK VOOR DE STEMMING DE NO DIGE AFSPRAKEN MET DE POSTONTVANGER OM ELKE VERTRAGING IN DE UITBETALING VAN DE PRESENTIEGELDEN TE VERMIJ DEN.

4 (2) In de kieskantons van de kieskring Brussel Halle Vilvoorde moet het bureau de verzamelstaat in dubbel opmaken : een exemplaar waarop de uitslag bestemd voor het Nederlandse kiescollege wordt vermeld en een tweede exemplaar waarop de uitslag bestemd voor het Franse kiescollege wordt vermeld (Art. 156, 2 en Art. 161, negenste lid KWB). In de kieskantons van het administratief arrondissement Brussel Hoofdstad van deze kieskring wordt één verzamelstaat (Frans kiescollege) in het Frans opgesteld en één verzamelstaat (Nederlands kiescollege) in het Nederlands opgesteld. In de kieskantons van het administratief arrondissement Halle Vilvoorde van deze kieskring wordt de verzamelstaat, in dubbel, uitsluitend in het Nederlands opgesteld. Daar het echter niet mogelijk is in de kantons van de kieskring Brussel Halle Vilvoorde te bepalen tot welk kiescollege de blanco en ongeldige stembiljetten behoren, moeten deze op het niveau van het gehele kanton worden geglobaliseerd en dient hun aantal op een afzonderlijk blad te worden vermeld (zie bijlage C bij dit formulier). (3) Tussen de kantonvoorzitters en FOD Binnenlandse Zaken worden de nodige afspraken gemaakt om de gedeeltelijke en volledige verkiezingsuitslagen langs digitale weg te bezorgen. Hiervoor wordt een aparte nota toegezonden door het departement. Website Ver kiezingen FOD Binnenlandse Zaken :

5 Provincie :... Kantonhoofdbureau :... VERKIEZING VAN HET FEDERALE PARLEMENT VAN 10 JUNI 2007 Lijst voor de betaling van het presentiegeld aan de leden van het kiesbureau via hun rekeningnummer. BIJLAGE BIJ FORMULIER AB/11 De ondergetekenden, Voorzitter, secretaris en bijzitters van het bovenvermelde kiesbureau, verklaren hierbij de juistheid van de onderstaande gegevens. NAAM EN VOORNAAM (1) ADRES FUNCTIE (2) POSTNUMMER EN GEMEENTE REKENINGNUMMER BEDRAG EUR HANDTE KENING V 75 S 30 B 30 B 30 B 30 B 30 De voorzitter van dit kiesbureau, bevestigt hierbij de aanwezigheid van de hierboven vermelde personen. (Telefoon van de voorzitter : /..) Overgemaakt door de voorzitter van het kantonhoofdbureau van de hoofdplaats van de kieskring op datum van../../... (3). Handtekening leden kiesbureau, De Secretaris, De Bijzitters, De Voorzitter, (1) Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.). (2) Vul voor de functie in : V voor voorzitter, B voor bijzitter, S voor secretaris. (3) Dit formulier wordt tezamen met de andere betalingsformulieren van het kieskanton door de kantonvoorzitter aan de postontvanger van het medegedeelde postkantoor overhandigd op de maandagmorgen na de stemming. N.B. : VERMELD UW GEGEVENS VOLLEDIG EN DUIDELIJK OM EEN VLOTTE BETALING TE VERZEKEREN! CONTROLEER UW REKENINGNUMMER!

6

7 BIJLAGE A BIJ FORMULIER AB/11 Kieskring :... Kieskanton :... VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 10 JUNI 2007 Verzamelstaat van de uitslagen van de stemopnemingsbureaus Stemopnemingsbureaus Nummers van de stembureaus waarvan de stemming door deze bureaus is opgenomen. Aantal stembiljetten in de stembussen gevonden Aantal blanco en ongeldige stembiljetten Aantal geldige stembiljetten 1e bureau 2e bureau 3e bureau 4e bureau 5e bureau 6e bureau 7e bureau 8e bureau 9e bureau 10e bureau Totaal voor het kanton

8 LIJST Aantal stembiljetten met lijststemmen Aantal stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaten Aantal stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat titularissen en opvolgers Aantal stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat opvolgers Totaal van de stembiljetten met de lijststemmen en de naamstemmen ( ) :... (Stemcijfer van de lijst...)

9 LIJST... Aantal naamstemmen behaald door de kandidaat titularissen waarvan de namen hieronder zijn vermeld Tot 24

10 LIJST... Aantal naamstemmen behaald door de kandidaat opvolgers waarvan de namen hieronder zijn vermeld

11 BIJLAGE B BIJ FORMULIER AB/11 Nederlands Kiescollege Kieskanton :... VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 Verzamelstaat van de uitslagen van de stemopnemingsbureaus Stemopnemingsbureaus Nummers van de stembureaus waarvan de stemming door deze bureaus is opgenomen. Aantal stembiljetten in de stembussen gevonden Aantal blanco en ongeldige stembiljetten Aantal geldige stembiljetten 1e bureau 2e bureau 3e bureau 4e bureau 5e bureau 6e bureau 7e bureau 8e bureau 9e bureau 10e bureau Totaal voor het kanton

12 LIJST Aantal stembiljetten met lijststemmen Aantal stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaten Aantal stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat titularissen en opvolgers Aantal stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat opvolgers Totaal van de stembiljetten met de lijststemmen en de naamstemmen ( ) :... (Stemcijfer van de lijst...)

13 LIJST... Aantal naamstemmen behaald door de kandidaten waarvan de namen hieronder zijn vermeld

14 LIJST... Aantal naamstemmen behaald door de kandidaat opvolgers waarvan de namen hieronder zijn vermeld

15 BIJLAGE C BIJ FORMULIER AB/11 Nederlands kiescollege KIESKRING BRUSSEL HALLE VILVOORDE Kieskanton :... VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 GEZAMENLIJKE RESULTATEN VOOR HET NEDERLANDSE EN HET FRANSE KIESCOLLEGE. Geldige stembiljetten voor het Nederlandse kiescollege :... Geldige stembiljetten voor het Franse kiescollege :... Blanco en ongeldige stembiljetten :... TOTAAL :... Opgemaakt te,.2007 De secretaris, De bijzitters, De getuigen, De voorzitter,

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**)

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Nederlandse kiescollege (*) FORMULIER C/10 VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Wij, ondergetekenden, kiezers in de Vlaamse kieskring (of kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)

Nadere informatie

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers LEES AANDACHTIG DE INSTRUCTIES DIE IN BIJLAGE VAN DIT FORMULIER VOORKOMEN ALVORENS DIT IN TE

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangende om het vereiste van diplomatieke of consulaire legalisatie

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december

Nadere informatie

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken HOOFDSTUK I. - Gebruik der talen voor de burgerlijke rechtbanken en de rechtbanken van koophandel van eersten aanleg. Artikel 1: Voor de burgerlijke

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind

Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind In te vullen door de griffie Ingekomen op ter griffie van de rechtbank te Verzoeker I Verzoeker

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding.

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. 20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. Artikel 1. Voor de aanhouding bij op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf gelden de volgende

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij:

per jaar, die gedurende minstens vijf jaar worden uitgekeerd en uiterlijk eindigen bij: Belastingdienst Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor de schenker 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling of vereniging) De gift

Nadere informatie

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)*

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* * Aangenomen door de gezamenlijk door de CCR, de Donaucommissie en de ECE/VN georganiseerde Diplomatieke

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie