Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Erwin Hertens Christiane Rouma Stephan De Mul Régis Trannoy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Erwin Hertens Christiane Rouma Stephan De Mul Régis Trannoy"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen Aan de dames en heren Voorzitters van de Kantonhoofdbureaus Aan de dames en heren Voorzitters van de College-, kieskring- en provinciehoofdbureaus Aan de dames en heren Burgemeesters van de gemeenten die hoofdplaats van een kieskanton zijn Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Erwin Hertens Christiane Rouma Stephan De Mul Régis Trannoy F Onze referentie Brussel MEI Verkiezingen voor het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 7 juni 2009 Digitale doorzending van de uitslagen - De Nacht van de Verkiezingen Samenwerking met de kantonhoofdbureaus.- Officiële processen-verbaal vanuit de kieshoofdbureaus.- Mevrouw, Mijnheer de Voorzitter Mevrouw, Mijnheer de Burgemeester, Mevrouw, Mijnheer de Gouverneur, I. INLEIDING. 1. Opdracht.- Zoals het gebruikelijk is bij elke verkiezingsdag, wordt er op zondag 7 juni 2009 en tijdens de nacht van 7 tot 8 juni 2009 binnen de FOD Binnenlandse Zaken, een informatiedienst opgericht, ter gelegenheid van de verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen. Deze dienst zal als opdracht hebben: 1 in de eerste plaats, op grond van de mededeling van gedeeltelijke en vervolgens volledige uitslagen vanuit de traditionele kieskantons en volledige uitslagen van de stemcijfers en van de naamstemmen vanuit de geautomatiseerde kieskantons van elke lijst, zo vlug mogelijk aanwijzingen te geven over de stemmenpercentages die door de verschillende politieke formaties behaald zijn;

2 2 2 vervolgens, de officieuze zetelverdeling in iedere kieskring (Gewest- en Gemeenschapsparlementen) en kiescollege (Europees Parlement) bekend te maken; 3 verder, de naamstemmen bekend te maken, alsmede de namen van de verkozen kandidaat-titularissen en van de kandidaat-opvolgers; 4 ten slotte, de inzameling te doen via digitale weg van het officieel proces-verbaal met bijlagen uit elk kieshoofdbureau (niveau kanton, kieskring, provincie en college) dat digitaal ondertekend is door iedere voorzitter bij middel van zijn elektronische identiteitskaart. Een website werd ontwikkeld, die online toegankelijk is. Deze website zal aan iedereen die over een Internetaansluiting beschikt, de mogelijkheid bieden voortdurend kennis te nemen van de uitslagen van deze verkiezingen volgens de evolutie van de stemopnemingsverrichtingen. Het adres van deze website: is reeds open. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken doet dus een officieuze en officiële digitale inzameling van de uitslagen per lijst en de naamstemmen tijdens de zogenaamde Nacht van de Verkiezingen. Deze inzameling gebeurt op het niveau van het kieskanton (354 kieskantons : 146 kieskantons A met traditionele stemming voor de verkiezing van het Europees Parlement, 146 kieskantons B met traditionele stemming voor de verkiezing van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen en 62 kieskantons met elektronische stemming). De officiële inzameling van de processen-verbaal geschiedt op het niveau van het kanton (Europees Parlement en Gewest- en Gemeenschapsparlementen), de kieskring (Gewest- en Gemeenschapsparlementen), de provincie (Europees Parlement) en het college (Europees Parlement). 2. Wettelijke basis.- Het digitaal doorsturen van de officiële verkiezingsresultaten en de processen-verbaal heeft als wettelijke basis de wet van 23 januari 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement (artikel 34, tweede lid, 4, littera b)), de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden (artikels 19 en 20), de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen (artikel 42, 1, elfde en twaalde lid) en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en inzake de verkiezing van het Waals en het Vlaams Parlement (artikels 22 en 23). Dit principe wordt door de nieuwe kieswetgeving (wet van 14 april 2009 Belgisch Staatsblad van 15 april 2009) veralgemeend en dit betekent dat zowel de kandidatenlijsten als de (gedeeltelijke en volledige) officieuze en officiële verkiezingsresultaten uitsluitend elektronisch of via digitale transmissie worden doorgezonden naar de FOD Binnenlandse Zaken (fax en telefoon zijn een uiterst noodmiddel) en naar de kieshoofdbureaus op het hoger niveau, alsmede naar de griffier van de Kamer vanuit de collegehoofdbureaus en naar de griffier van de Gewesten Gemeenschapsparlementen vanuit de kieskringhoofdbureaus. De nieuwe wettelijke bepalingen van 2009 voorzien voor de toezending van de officiële processen-verbaal door alle kieshoofdbureaus voortaan ook in de digitale handtekening die aangebracht wordt door middel van de elektronische identiteitskaart (eid) van de voorzitter van het kieshoofdbureau. Iedere voorzitter van een kieshoofdbureau (niveau college, kieskring, provincie én kanton) dient te beschikken over een elektronische identiteitskaart (eid) waarvan de certificaten geactiveerd zijn en waarvan hij de PIN-code dient te kennen. Dit is tevens het geval voor de secretaris van elk kieshoofdbureau, teneinde voor het aanbrengen van de digitale handtekening in elk kieshoofdbureau te beschikken over een plaatsvervanger.

3 De voorzitters van de college- en kieskringhoofdbureaus versturen eveneens een papieren versie langs de normale weg naar de griffies van Kamer (Europees Parlement) en de verschillende Gewest- en Gemeenschapsparlementen, en dit met het oog op de neerlegging ervan in de archieven. 3 Overeenkomstig artikel 165, derde lid, van het Kieswetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 14 april 2009, gebruiken de hoofdbureaus voor de digitale transmissie van de resultaten en van de processen-verbaal enkel de software die bij elke verkiezing door de Minister van Binnenlandse Zaken wordt bezorgd en erkend, na advies van het orgaan dat daartoe door de Koning erkend is bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Het gaat hier om de toepassing van de digitale transmissie (CODI) ontwikkeld voor de FOD Binnenlandse Zaken door de firma STESUD. Het principe van deze toepassing is om de autonomie van de hoofdbureaus te bewaren, aangezien alle verrichtingen gebeuren in een lokale toepassing en de tranmissie van het proces-verbaal slechts plaatsvindt wanneer de verrichtingen van het hoofdbureau zijn afgesloten en goedgekeurd door alle leden van de bureaus en door de getuigen. 3. De officieuze uitslagen op zondag 7 juni Tijdens de nacht van de verkiezingen gebeurt, zoals reeds toegelicht, de mededeling van de aanvankelijk gedeeltelijke en nadien van de definitieve uitslagen aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken vanuit de kantonhoofdbureaus met traditionele stemming. De kantonhoofdbureaus met elektronische stemming doen slechts één digitale doorzending per verkiezing van de volledige uitslagen van de lijsten en de naamstemmen van de kandidaten. Het overzenden van de uitslagen gebeurt uitsluitend digitaal (noodoplossing = telefoon en fax). Al deze gegevens worden nagezien door ambtenaren van het departement met de medewerking van de informaticaleveranciers. Deze werkwijze maakt het mogelijk tijdens de namiddag, avond en nacht van de verkiezingsdag betrouwbare uitslagen ter beschikking te stellen van de burgers, de pers en de kandidaten. Er wordt opnieuw een beroep gedaan op een vertrouwenspersoon in ieder kantonhoofdbureau met traditionele stemming die op regelmatige tijdstippen de doorzending van eerst de gedeeltelijke en nadiende volledige resultaten per lijst opvolgt en daarna de naamstemmen voor de kandidaten per lijst. In het kantonhoofdbureau met elektronische stemming wordt ook een vertrouwenspersoon behouden voor de digitale transmissie van de uitslagen. II. PRAKTISCHE BEPALINGEN. Vanaf de opening van het bureau zal u de verbinding en de handtekening testen. Deze test is beschikbaar als u op de toets F1 van het toetsenbord drukt (zie handleiding). Bij problemen neemt u onmiddellijk contact op met de Helpdesk bij de FOD Binnenlandse Zaken. De oproepnummers van de helpdesk zijn : 02/ (N), 02/ (F) en 02/ (D). Gelieve vanaf de opening van het bureau de voorbereidende verrichtingen uit te voeren, als dat nog niet was gebeurd tijdens de installatie van de toepassing. Wat de mededeling van de resultaten betreft zullen de geautomatiseerde kantons na afloop van de totalisatiebewerkingen de inhoud van de totalisatiediskette die geleverd wordt door het systeem Digivote of Jites, in één digitale transmissie per verkiezing naar de FOD Binnenlandse Zaken versturen met behulp van de op het lokale informaticasysteem geïnstalleerde toepassing PGM 3 van de digitale transmissie (CODI). De traditionele kantons maken gebruik van de lokale toepassing PGM 2 (CODI) om de resultaten van de stemopnemingsbureaus in te voeren en gedeeltelijke en volledige resultaten te versturen. De aanvraag, de goedkeuring en de handtekening van het proces-verbaal gebeurt evenzeer via de lokale toepassing PGM 2 en PGM 3 van het CODI systeem.

4 4 III. DIGITALE DOORZENDING VAN DE OFFICIËLE PROCESSEN-VERBAAL. De nieuwe Kieswet van 14 april 2009 voorziet voortaan ook in de digitale transmissie van de officiële processenverbaal van elk kieshoofdbureau op het niveau van het kanton, de kieskring, de provincie en het college door de voorzitter die gebruik maakt van zijn elektronische handtekening door middel van geldige en geactiveerde certificaten op zijn identiteitskaart. De werkwijze werd u uitgelegd tijdens de opleiding die gegeven werd bij de installatie van het CODI -programma en wordt eveneens beschreven in de handboeken die u kan raadplegen in de lokale toepassingen PGM 2 en PGM 3. Algemene beginselen: 1) De voorzitter van elk kieshoofdbureau verzendt via de lokale toepassing CODI het proces-verbaal van zijn bureau, dat is ondertekend met zijn elektronische identiteitskaart, naar de centrale server van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze verzending naar de centrale server van de FOD Binnenlandse Zaken stemt overeen met de verzending van het proces-verbaal naar het kieshoofdbureau van een hoger niveau. 2) Elk kieshoofdbureau op een hoger niveau kan, met zijn lokale CODI-toepassing, de processen-verbaal van de kieshoofdbureaus van een lager niveau afhalen op de centrale server van de FOD Binnenlandse Zaken. Als u moeilijkheden ondervindt, aarzel dan niet om contact op te nemen met het team van de FOD Binnenlandse Zaken dat belast is met het opvolgen van de digitale inzameling van de uitslagen en van de processen-verbaal. De oproepnummers van de helpdesk zijn : 02/ (N), 02/ (F) en 02/ (D). a. Kantonhoofdbureaus Europees Parlement en Gewest- en Gemeenschapsparlementen Overeenkomstig artikel 165, tweede lid, van het Kieswetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 14 april 2009, voor zowel de gedeeltelijke als algemene stemmentelling gebruiken de kantons enkel de software die bij elke verkiezing door de Minister van Binnenlandse Zaken wordt bezorgd en erkend, na advies van het orgaan dat daartoe door de Koning erkend is bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit. De voorzitters van de kantonhoofdbureaus A en B verzekeren via de lokale toepassing, door de elektronische handtekening te gebruiken die ze aanbrengen met hun identiteitskaart, de verzending van het proces-verbaal van hun bureau met de samenvattende tabel naar de Minister van Binnenlandse Zaken voor de verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen. De voorzitter van het kieskringhoofdbureau voor de verkiezing van de Gewest- en de Gemeenschapsparlementen downloadt de processen-verbaal van de kantonhoofdbureaus op de server van de FOD Binnenlandse Zaken vanaf zijn lokale toepassing. De voorzitter van het collegehoofdbureau downloadt de processen-verbaal van de kantonhoofdbureaus op de server van de FOD Binnenlandse Zaken vanaf zijn lokale toepassing voor de verkiezing van het Europees Parlement. TOELICHTING: Zoals hierboven vermeld, staan alle met de eid ondertekende processen-verbaal met bijlagen, die worden toegezonden door de kantonhoofdbureaus, ter beschikking op de centrale server van de FOD Binnenlandse Zaken ten behoeve van hun provincie- en kieskringhoofdbureau, alsook van de FOD Binnenlandse Zaken.

5 5 De dubbele exemplaren van de stemopnemingstabellen en een papieren versie van het proces-verbaal, dat de samenvattende tabel bevat, worden eveneens onmiddellijk verstuurd door de voorzitter van het kantonhoofdbureau naar de voorzitter van het kieskringhoofdbureau wat de verkiezing van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen betreft, en naar de voorzitter van het provinciehoofdbureau wat de verkiezing van het Europees Parlement betreft. OPMERKINGEN 1) Geautomatiseerde kantons In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat, als het kantonhoofdbureau zou vaststellen dat een bepaald stembureau zijn referentiestemmen per ongeluk toch in stembus zouden hebben gestoken en het kantonhoofdbureau dit wil rechtzetten, dit uitsluitend kan vóór de officiële digitale ondertekening van het proces-verbaal. Van deze uitgevoerde correcties maakt het kantonhoofdbureau eveneens de nodige vermeldingen in de voorziene rubriek Opmerkingen van het digitaal proces-verbaal. In de tweede plaats is het hierbij nuttig nogmaals te wijzen op de volgorde van de verschillende etappes die moeten gevolgd worden in de procedure voor het digitaal en manueel ondertekenen van uw procesverbaal. Nadat alle resultaten voor de lijsten en de kandidaten volledig zijn ingevoerd met de diskette die door het Digivote- of Jitessysteem in de CODI-toepassing is aangemaakt, wordt het proces-verbaal aangevraagd. Het proces-verbaal wordt gecontroleerd door het voltallig bureau en de aanwezige getuigen met behulp van het verslag van de resultaten afgedrukt door het Digivote- of Jitessysteem. Als het bureau akkoord gaat, tekent de voorzitter (of zijn secretaris) digitaal met zijn elektronische identiteitskaart en vanaf dan is het proces-verbaal definitief en officieel. In het geval dat het bureau nog wijzigingen of bemerkingen in het proces-verbaal wenst aan te brengen, dient dit uiteraard steeds te gebeuren vóór de digitale ondertekening van het proces-verbaal. Nadat het proces-verbaal digitaal ondertekend is, wordt het onmiddellijk afgedrukt en de digitale handtekening van de voorzitter wordt er zichtbare wijze op aangebracht; dit proces-verbaal wordt vervolgens manueel ondertekend door de voorzitter, de leden van het bureau en de getuigen. Deze volgorde die dient gerespecteerd te worden voor het digitaal en manueel ondertekenen waarborgt de integrale conformiteit van het proces-verbaal,dat elektronisch ondertekend werd door de voorzitter, nadat het bureau zich hiermee akkoord heeft verklaard, welk proces-verbaal door het voltallig bureau manueel ondertekend werd, en waarop de digitale handtekening van de voorzitter op zichtbare wijze wordt opgenomen. Als na het versturen van het elektronisch ondertekende proces-verbaal blijkt dat er nog een verbetering moet aangebracht worden, gelieve contact op te nemen met de helpdesk van de FOD Binnenlandse Zaken op 02/ (N), 02/ (F) en 02/ (D). 2) Traditionele kantons Hierbij is het nuttig nogmaals te wijzen op de volgorde in de procedure van digitaal en manueel ondertekenen van uw proces-verbaal. Nadat alle resultaten voor de lijsten en de kandidaten volledig zijn ingevoerd, wordt het proces-verbaal aangevraagd. Het proces-verbaal wordt gecontroleerd door het voltallig bureau en door de aanwezige getuigen. Als het bureau akkoord gaat, tekent de voorzitter (of zijn secretaris) digitaal met zijn elektronische identiteitskaart en vanaf dan is het proces-verbaal definitief en officieel. In het geval dat het bureau nog wijzigingen of bemerkingen in het proces-verbaal wenst aan te brengen, dient dit uiteraard steeds te gebeuren vóór uw digitale ondertekening van het proces-verbaal.

6 Nadat het proces-verbaal digitaal ondertekend is, wordt het onmiddellijk afgedrukt en de digitale handtekening van de voorzitter wordt er zichtbare wijze op aangebracht; dit proces-verbaal wordt vervolgens manueel ondertekend door de voorzitter, de leden van het bureau en de getuigen. Deze volgorde die dient gerespecteerd te worden voor het digitaal en manueel ondertekenen waarborgt de integrale conformiteit van het proces-verbaal, dat elektronisch ondertekend werd door de voorzitter, nadat het bureau zich hiermee akkoord heeft verklaard, welk proces-verbaal door het voltallig bureau manueel ondertekend werd, en waarop de digitale handtekening van de voorzitter op zichtbare wijze wordt opgenomen. 6 Als na het versturen van het elektronisch ondertekende proces-verbaal blijkt dat er nog een verbetering moet aangebracht worden, gelieve contact op te nemen met de helpdesk van de FOD Binnenlandse Zaken op 02/ (N), 02/ (F) en 02/ (D). b. Kieskring-, provincie en collegehoofdbureaus - Kieskringhoofdbureau Gewest- en Gemeenschapsparlementen De voorzitter van het kieskringhoofdbureau stuurt via de CODI-toepassing, door gebruik te maken van de elektronische handtekening die aangebracht wordt door middel van zijn identiteitskaart, het volledige procesverbaal met de tabellen van zijn bureau naar de griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ÈN naar de Minister van Binnenlandse Zaken. Een papieren versie van het proces-verbaal, staande de vergadering opgemaakt en ondertekend door de leden van het kieskringhoofdbureau en door de getuigen, de processen-verbaal van de stembureaus en de stemopnemingsbureaus, en de akten van voordracht en de betwiste stembiljetten, worden binnen de vijf dagen opgestuurd naar de griffier van het betrokken Parlement. Dezelfde procedure is van toepassing voor de kieskringhoofdbureaus, die in geval van lijstenverbinding de functie van centraal provinciebureau vervullen. Dezelfde procedure dient toegepast te worden door de kieskringhoofdbureaus die in geval van lijstenverbinding de functie van centraal provinciebureau vervullen. - Provinciehoofdbureau Europees parlement Voor de verkiezing van de Europese parlementsleden totaliseert het provinciehoofdbureau voor de gehele provincie op een verzamelstaat de cijfers uit de samenvattende tabellen van de kantonhoofdbureaus en de voorzitter stuurt via de lokale toepassing, door gebruik te maken van de elektronische handtekening die aangebracht wordt door middel van zijn identiteitskaart, het proces-verbaal van zijn bureau, dat de samenvattende tabel bevat, naar de voorzitter van het collegehoofdbureau ÈN naar de Minister van Binnenlandse Zaken. TOELICHTING: Zoals hierboven vermeld, staan alle met de eid ondertekende processen-verbaal met bijlagen, die worden toegezonden door de provinciehoofdbureaus, ter beschikking op de centrale server van de FOD Binnenlandse Zaken ten behoeve van de collegehoofdbureaus, alsmede van de FOD Binnenlandse Zaken. De tabellen die opgemaakt worden door de kantonhoofdbureaus en een papieren versie van het proces-verbaal, dat de samenvattende tabel bevat, worden eveneens bezorgd aan de voorzitter van het collegehoofdbureau. Het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, dat fungeert als provinciehoofdbureau voor deze kieskring, maakt, digitaal en op papier, twee verzamelstaten op: de ene waarop de uitkomsten opgenomen worden die door de kantonhoofdbureaus geregistreerd werden en bestemd zijn voor het Nederlandse collegehoofdbureau; de andere waarop de uitkomsten opgenomen worden die door de kantonhoofdbureaus geregistreerd werden en bestemd zijn voor het Franse collegehoofdbureau.

7 7 De voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde stuurt via de toepassing CODI, door gebruik te maken van de elektronische handtekening die aangebracht wordt door middel van zijn identiteitskaart, het proces-verbaal van zijn bureau, dat de samenvattende tabel bevat, respectievelijk naar de voorzitter van het Nederlandse collegehoofdbureau en naar de voorzitter van het Franse collegehoofdbureau, én naar de Minister van Binnenlandse Zaken. Een papieren versie van de samenvattende tabellen en van het proces-verbaal worden eveneens opgestuurd naar de voorzitter van het Nederlandse collegehoofdbureau en naar de voorzitter van het Franse collegehoofdbureau. - Collegehoofdbureau Europees Parlement.- De voorzitter van het collegehoofdbureau stuurt via de lokale toepassing, door gebruik te maken van de elektronische handtekening die aangebracht wordt door middel van zijn identiteitskaart, het volledige procesverbaal met de tabellen van zijn bureau naar de griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ÈN naar de Minister van Binnenlandse Zaken. Een papieren versie van dat proces-verbaal, staande de vergadering opgemaakt en ondertekend door de leden van het collegehoofdbureau en door de getuigen, de processen-verbaal van de stembureaus en de stemopnemingsbureaus en de akten van voordracht en de betwiste stembiljetten worden eveneens binnen de vijf dagen opgestuurd naar de griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. OPMERKING Het is hierbij nuttig te wijzen op de volgorde van de verschillende stappen die gevolg dienen te worden in de procedure van digitaal en manueel ondertekenen van uw proces-verbaal. Nadat alle resultaten voor de lijsten en de kandidaten volledig zijn ingevoerd, de zetelberekening is uitgevoerd en de aanwijzing van de gekozenen en opvolgers is gebeurd, wordt het proces-verbaal aangevraagd. Het procesverbaal wordt gecontroleerd door het voltallig bureau en de aanwezige getuigen. Als het bureau akkoord gaat, tekent de voorzitter (of zijn secretaris) digitaal met zijn elektronische identiteitskaart en vanaf dan is het proces-verbaal definitief en officieel. Indien het geval dat het bureau nog wijzigingen of bemerkingen in het proces-verbaal wenst aan te brengen, dient dit uiteraard steeds te gebeuren vóór de digitale ondertekening van het proces-verbaal. Nadat het proces-verbaal digitaal ondertekend is, wordt het onmiddellijk afgedrukt en de digitale handtekening van de voorzitter wordt er zichtbare wijze op aangebracht; dit proces-verbaal wordt vervolgens manueel ondertekend door de voorzitter, de leden van het bureau en de getuigen. Deze volgorde die dient gerespecteerd te worden voor het digitaal en manueel ondertekenen waarborgt de integrale conformiteit van het proces-verbaal,dat elektronisch ondertekend werd door de voorzitter, nadat het bureau zich hiermee akkoord heeft verklaard, welk proces-verbaal door het voltallig bureau manueel ondertekend werd, en waarop de digitale handtekening van de voorzitter op zichtbare wijze wordt opgenomen. Als na het versturen van het elektronisch ondertekende proces-verbaal blijkt dat er nog een verbetering moet aangebracht worden, gelieve contact op te nemen met de helpdesk van de FOD Binnenlandse Zaken op 02/ (N), 02/ (F) en 02/ (D). * * * Deze digitale transmissie van de officiële processen-verbaal door de 20 kieskringhoofdbureaus (5 voor het Vlaams Parlement, 13 voor het Waals Parlement, 1 voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en 1 voor het Parlement van het Duitstalige Gemeenschap), 11 provinciehoofdbureaus (Europees Parlement) en de 2 collegehoofdbureaus (Europees Parlement) naar onder meer het departement, maakt het mogelijk dat de FOD Binnenlandse

8 Zaken onmiddellijk kan beschikken over de definitieve uitslagen, de zetelverdeling en de aanwijzing van verkozenen en opvolgers, met het oog op de opmaak van de officiële uitslagen van de verkiezingen 2009 onder de vorm van brochures, CD-rom en publicatie op internet voor de burgers en politici. Dit uiteraard onder voorbehoud van de geldigverklaring van de verkiezingen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het Europees Parlement en door de nieuwe Gewest- en Gemeenschapsparlementen voor hun eigen verkiezing. Krachtens het koninklijk besluit van 20 december 1984 moet de Minister van Binnenlandse Zaken immers de officiële uitslagen van de verkiezing van het Europees Parlement publiceren. Deze uitslagen zullen gepubliceerd worden in de vorm van vier brochures, papier en CD-rom, die de uitslagen zullen bevatten van : de verkiezing van het Europees Parlement (uitslagen per lijst zetelverdeling) de verkiezing van het Europees Parlement (naamstemmen zetelverdeling aanwijzing gekozenen en opvolgers) De publicatie van de resultaten van de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen valt onder de bevoegdheid van elk Gewestparlement en van de Duitstalige Gemeenschap. 8 IV. NOODPROCEDURE VOOR DE OFFICIEUZE INZAMELING. 1. Communicatieprobleem- Indien het doorgeven van de uitslagen, via de beveiligde verbinding met de toepassing CODI, blokkeert omwille van een netwerkprobleem, dan bent u gemachtigd om, door middel van uw elektronische identiteitskaart, u via Internet toegang te verschaffen tot het genoemde systeem. Neem hiervoor voorafgaandelijk contact op met de helpdesk die op zondag 7 juni 2009 bij de FOD Binnenlandse Zaken is geïnstalleerd. De oproepnummers van de helpdesk zijn : 02/ (N), 02/ (F) en 02/ (D). Indien, als gevolg van een moeilijkheid die het systeem doet blokkeren, de elektronische doorzending van de uitslagen volgens de onder hoofdstukken II of IV.1 (via de lokale toepassing of via Internet) toegelichte procedure absoluut onmogelijk blijkt, zal er, zeer uitzonderlijk, gebruik gemaakt worden van het doorzenden via fax en via telefoon van de definitieve lijstuitslagen, alsmede van de naamstemmen. Het gaat dus om een noodoplossing, die slechts aangewend mag worden bij problemen die een blokkering van het systeem teweegbrengen. De ambtenaren van de FOD Binnenlandse Zaken, die aangesteld zijn voor de opvolging van de inzameling van de uitslagen die op deze wijze voor meerdere provincies doorgestuurd worden, zullen de telefonische oproepen beantwoorden en de in dat geval doorgestuurde faxen, in ontvangst nemen. 2. Problemen met de digitale handtekening- Als u met de elektronische handtekening problemen ondervindt op zondag 7 juni 2009, neemt u contact op met de helpdesk die bij de FOD Binnenlandse Zaken is geïnstalleerd.

9 9 Opmerking: In het kader van de voortzetting van de inzameling van de uitslagen zullen de ambtenaren van het departement, op de maandag na de verkiezing, rechtstreeks contact opnemen met de voorzitters van de kieskringhoofdbureaus en van de provinciehoofdbureaus, alsmede met de voorzitters van de collegehoofdbureaus, wanneer blijkt dat hetzij bepaalde uitslagen in de loop van de nacht door sommige kantons niet doorgestuurd werden, hetzij indien zij anomalieën of fouten bevatten. Mijn diensten staan graag te uwer beschikking in geval er twijfel zou bestaan over een of ander punt van de hierboven beschreven organisatie. Met de meeste hoogachting, Namens de Minister van Binnenlandse Zaken: De Directeur-generaal, L. VANNESTE

Brussel, 27 APRIL 2007

Brussel, 27 APRIL 2007 Brussel, 27 APRIL 2007 Aan de Dames en Heren Voorzitters van de Kantonhoofdbureaus Aan het College van Burgemeester en Schepenen in de kantonhoofdplaats Kopie ter informatie en nuttig gevolg: Aan de Dames

Nadere informatie

Brussel, 5 JUNI 2007. Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage(n): 1 Contactpersoon: E-mail: Tel.: 02/518.22.71 02/518.22.12 Luc SMET Etienne VAN VERDEGEM

Brussel, 5 JUNI 2007. Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage(n): 1 Contactpersoon: E-mail: Tel.: 02/518.22.71 02/518.22.12 Luc SMET Etienne VAN VERDEGEM Brussel, 5 JUNI 2007 Aan de Dames en Heren Voorzitters van de Collegehoofdbureaus en de Provincie- en Kieskringhoofdbureaus Instellingen en Bevolking Rijksregister Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage(n):

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Nederlands kiescollege FORMULIER B/17 Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Heden, op..., om...

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007. Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton.

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007. Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton. Nederlands Kiescollege FORMULIER AB/11 Kieskring :... Kieskanton :... Kantonhoofdbureau FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 DE WIJZIGINGEN DE AGENDA DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 1. De aanpassing van de verkiezingskalender

Nadere informatie

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING.

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. 51 III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. dinsdag, 40 ste dag : vervroegde stemmingsdag via besluit tot ontbinding federaal Parlement en oproeping kiezers Opstellen officiële

Nadere informatie

Aan de Dames en Heren Voorzitters van de kieskring- en

Aan de Dames en Heren Voorzitters van de kieskring- en AP Algemene Directie Instellingen en Bevolking Behandelende ambtenaren : Ingrid BENS Tel. : 02/210.21.85 Stéphan De Mul Tel. : 02/500.22.11 E-mail : stefan.demul@ibz.fgov.be Etienne Van Verdegem Tel. :

Nadere informatie

De Directie Verkiezingen

De Directie Verkiezingen G De Directie Verkiezingen G.1. Inleiding 54 2004 ACTIVITEITENRAPPORT De Directie Verkiezingen waakt over de uitvoering van de wetgeving en de reglementering betreffende de Europese, de nationale en de

Nadere informatie

II. AGENDA VAN DE KIESVERRICHTINGEN.

II. AGENDA VAN DE KIESVERRICHTINGEN. 19 II. AGENDA VAN DE KIESVERRICHTINGEN. 01. Dinsdag 1 mei 2007 (40 ste dag vóór de stemming) 1) Datum van het koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van de verkiezingen. Publicatie in Belgisch

Nadere informatie

Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004.

Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr.... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. FORMULIER C/25 Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen

Nadere informatie

Roadshow Oost-Vlaanderen

Roadshow Oost-Vlaanderen Roadshow Oost-Vlaanderen Lokale verkiezingen 2012 20 juni 2012 Kris Bosmans Jan De Puydt ICT-diensten voor een slagkrachtige overheid 1 Agenda 09u00 09u45 10u45 11u15 12u20 12u30 Inleiding Kandidatenbeheer:

Nadere informatie

Nederlands Néerlandais

Nederlands Néerlandais BIJLAGE/ANNEXE 2 Landen van de Europese Unie - Pays de l Union européenne Afkorting Abréviation Landencode Code pays Nederlands Néerlandais Frans Français DE 103 Duitsland Allemagne AT 105 Oostenrijk Autriche

Nadere informatie

Mevrouw Mevrouw Mevrouw de Voorzitter, de Gouverneur, de Burgemeester, Mijnheer Mijnheer Mijnheer

Mevrouw Mevrouw Mevrouw de Voorzitter, de Gouverneur, de Burgemeester, Mijnheer Mijnheer Mijnheer 1/39 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen Brussel, 24 maart 2014 - Aan de Dames en Heren Voorzitters van de hoofdbureaus voor de verkiezing

Nadere informatie

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Trannoy Régis F Onze referentie Brussel

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Trannoy Régis F Onze referentie Brussel Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen Mevrouw de Voorzitster/ De heer Voorzitter van het Kantonhoofdbureau Mevrouw de Burgemeester

Nadere informatie

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2009 GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 18 MEI 2003. Kennisgeving van een bezwaar (per aangetekende brief)

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 18 MEI 2003. Kennisgeving van een bezwaar (per aangetekende brief) Kieskring :... FORMULIER A/10 Kieskringhoofdbureau VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 18 MEI 2003. Kennisgeving van een bezwaar (per aangetekende brief) De Voorzitter van het kieskringhoofdbureau

Nadere informatie

Voorbereiden Stemmen Verwerken Publiceren Opvolgen

Voorbereiden Stemmen Verwerken Publiceren Opvolgen WELKOM! Verkiezingsproces Voorbereiden Stemmen Verwerken Publiceren Opvolgen Kiezerslijsten Logistiek Oproeping Beheer bureaus Kandidatenbeheer Op papier Digitaal Resultaten inzamelen Zetelberekening en

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Rijksregister Externe Relaties

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Rijksregister Externe Relaties Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Rijksregister Externe Relaties Aan het College van Burgemeester en Schepenen Ter informatie: - Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTACTENDATABANK

HANDLEIDING CONTACTENDATABANK De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel HANDLEIDING CONTACTENDATABANK Verkiezingen Webapplicatie Contactpersonen

Nadere informatie

Organisatie van de verkiezingen van 7 juni 2009 : evaluaties, wetswijzigingen en aanbevelingen

Organisatie van de verkiezingen van 7 juni 2009 : evaluaties, wetswijzigingen en aanbevelingen Organisatie van de verkiezingen van 7 juni 2009 : evaluaties, wetswijzigingen en aanbevelingen Evaluaties De voorbereiding van de verkiezingen van het Europees Parlement en de Parlementen van de Gewesten

Nadere informatie

TAKEN VAN DE DIVERSE ACTOREN. Kamer + Senaat. Stembureau Traditioneel + elektronisch. Stemopnemingsbureau Enkel traditioneel

TAKEN VAN DE DIVERSE ACTOREN. Kamer + Senaat. Stembureau Traditioneel + elektronisch. Stemopnemingsbureau Enkel traditioneel 1 II. TAKEN VAN DE DIVERSE ACTOREN. Kamer + Senaat Stembureau Traditioneel + elektronisch GEMEENTEN Stemopnemingsbureau Enkel traditioneel KANTONHOOFDBUREAU Traditioneel + elektronisch Kamer Kieskringhoofdbureau

Nadere informatie

KANTONS AALST, BRUGGE, HALLE, KORTRIJK, MEISE, OOSTENDE, ROESELARE EN SINT-GENESIUS-RODE.

KANTONS AALST, BRUGGE, HALLE, KORTRIJK, MEISE, OOSTENDE, ROESELARE EN SINT-GENESIUS-RODE. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN HET VLAAMS PARLEMENT

Nadere informatie

Verkiezingsspecial 2010

Verkiezingsspecial 2010 Algemene Directie Instellingen en Bevolking Juli 2010 Nummer 21 Verkiezingsspecial 2010 Lottrekking Persmeeting Verkiezingen Verkiezingsdag Danklunch 85 pagina s! Eindredacteur : Peter Grouwels e-mail:

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VOOR DE KAMER EN DE SENAAT OP 10 JUNI 2007

VERKIEZINGEN VOOR DE KAMER EN DE SENAAT OP 10 JUNI 2007 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Instellingen en Bevolking Directie Bevolking en Verkiezingen VERKIEZINGEN VOOR DE KAMER EN DE SENAAT OP 10 JUNI 2007 Technische richtlijnen

Nadere informatie

Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012. Peter Maes verkiezingssecretariaat Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012. Peter Maes verkiezingssecretariaat Agentschap voor Binnenlands Bestuur Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 Peter Maes verkiezingssecretariaat Agentschap voor Binnenlands Bestuur Scope Presentatie = Schets, een overzicht van de verkiezingen = Algemeen van

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. 1559 (2011-2012) Nr. 4 9 mei 2012 (2011-2012) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. 1559 (2011-2012) Nr. 4 9 mei 2012 (2011-2012) stuk ingediend op stuk ingediend op 1559 (2011-2012) Nr. 4 9 mei 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

I. Het stembureau : samenstelling en installaties

I. Het stembureau : samenstelling en installaties 1/11 Kieskanton... Gemeente :... Stembureau nr... VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 FORMULIER ACD/13B-bis Proces-verbaal van de verkiezing

Nadere informatie

GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 Mei 2012 Binnen enkele maanden worden de gemeente- en provincieraden vernieuwd. In de zes Vlaamse randgemeenten (Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode,

Nadere informatie

35564 BELGISCH STAATSBLAD 17.07.2006 MONITEUR BELGE

35564 BELGISCH STAATSBLAD 17.07.2006 MONITEUR BELGE 35564 BELGISCH STAATSBLAD 17.07.2006 MONITEUR BELGE VERTALING N. 2006 2754 MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST [2006/202241] 7 JULI 2006. Besluit van de Waalse Regering betreffende het digitaal invoeren,

Nadere informatie

1. X+77: UITERSTE DATUM VOOR SCHRAPPING VAN DE KIEZERSLIJSTEN VAN WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING ONDERTUSSEN VERLATEN HEBBEN 1

1. X+77: UITERSTE DATUM VOOR SCHRAPPING VAN DE KIEZERSLIJSTEN VAN WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING ONDERTUSSEN VERLATEN HEBBEN 1 INFO 6 PROCEDURE van X+77 tot X+80 INHOUDSTAFEL 1. X+77: UITERSTE DATUM VOOR SCHRAPPING VAN DE KIEZERSLIJSTEN VAN WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING ONDERTUSSEN VERLATEN HEBBEN 1 2. X +79: EVENTUELE STOPZETTING

Nadere informatie

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart.

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart. Brussel, 14 juni 2007 Aan het College van Burgemeester en Schepenen Alg. Dir. Instellingen en Bevolking Dienst Vreemdelingenzaken Uw kenmerk: Ons kenmerk : III21/724.68/3835/07 Contactpersoon : Ghislain

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**)

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Nederlandse kiescollege (*) FORMULIER C/10 VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Wij, ondergetekenden, kiezers in de Vlaamse kieskring (of kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)

Nadere informatie

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking. Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking. Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel Verkiezingen Manueel Verkiezingen Kamer Kantons 25/04/2007 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Verkiezingen 2012 PGM3 HANDLEIDING RESULTATENBEHEER DIGITALE STEMMING. Versie 0.6

Verkiezingen 2012 PGM3 HANDLEIDING RESULTATENBEHEER DIGITALE STEMMING. Versie 0.6 Verkiezingen 2012 PGM3 HANDLEIDING RESULTATENBEHEER DIGITALE STEMMING Versie 0.5 Technische helpdesk (deze softwaretoepassing, pc s en netwerk): 015/78.22.24 www.vlaanderenkiest.be/helpdesk Algemene helpdesk

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

LEIDRAAD OPLEIDING VOORZITTERS STEMBUREAU.

LEIDRAAD OPLEIDING VOORZITTERS STEMBUREAU. LEIDRAAD OPLEIDING VOORZITTERS STEMBUREAU. Gebruik de demo-diskettes voor uw opleiding. INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 1.1. Verdeling naar voorzitters toe. Praktische handleiding voorzitter stembureau -verkiezingen

Nadere informatie

Minister De Padt wil meer geldige stemmen

Minister De Padt wil meer geldige stemmen Minister De Padt wil meer geldige stemmen BRUSSEL, 04/06/09.- Tijdens de meest recente verkiezingen in ons land bleken gemiddeld vijf procent van de stemmen blanco of ongeldig. Minister van Binnenlandse

Nadere informatie

Proces-verbaal van de telverrichtingen in Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wemmel

Proces-verbaal van de telverrichtingen in Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wemmel Gemeenteraads- en OCMW-raadsverkiezingen van 14 oktober 2012 Proces-verbaal van de telverrichtingen in Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wemmel gemeente:... naam telbureau G:... Waarvoor dient

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

RICHTSNOEREN VAN DE BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT BETREFFENDE DE

RICHTSNOEREN VAN DE BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT BETREFFENDE DE RICHTSNOEREN VAN DE BELGISCHE MEDEDINGINGSAUTORITEIT BETREFFENDE DE HUISZOEKINGSPROCEDURE 1 INLEIDING Sinds 2011 overhandigt het Auditoraat aan de ondernemingen die aan een huiszoeking onderworpen worden,

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Uniek verslag Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Version 1 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Verbinding maken met de toepassing...5 Formulier overeenkomst...12

Nadere informatie

Proces-verbaal van een stembureau

Proces-verbaal van een stembureau Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau Waarom een proces-verbaal? Met een proces-verbaal legt een stembureau verantwoording af over: het verloop van de stemming; het tellen van de stemmen.

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012.

BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012. Nr. 989 Brussel, 3 oktober 2011 BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012. Zoals reeds aangekondigd in een vorige informatienota 1, moeten de sociale verkiezingen om de vier jaar

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2014

Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen

Sociale verkiezingen 2012. Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen SB.12.033 DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 29 maart 2012 VSKO/DB/12.06 Contact: Paul Wille: paul.wille@vsko.be Sociale verkiezingen 2012 Vrijstelling van het organiseren van verkiezingen 1 Context In

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 4460 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2002/03528] 3 DECEMBER 2002. Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor het leveren van het bewijs van ophaling, sortering, hergebruik en/of recyclage

Nadere informatie

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 3 Verkiezingsreglementen oudergeleding voor de schoolraden van Elishout, school voor voeding (E. Gryzonlaan 1, 1070 Brussel); Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor-

Nadere informatie

verkiezingen Verkiezingen

verkiezingen Verkiezingen Of jij er nu interesse voor hebt of niet, de politiek - je kan ook zeggen de (gemeentelijke, provinciale, Vlaamse, federale en Europese) overheid heeft veel invloed op je leven. Dat is toch een reden om

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Sociale verkiezingen, een inleiding 23. Deel 2 Wie moet sociale verkiezingen organiseren? 39. Beste lezer 21. Hoofdstuk 1.

Inhoud. Deel 1 Sociale verkiezingen, een inleiding 23. Deel 2 Wie moet sociale verkiezingen organiseren? 39. Beste lezer 21. Hoofdstuk 1. Inhoud Beste lezer 21 Deel 1 Sociale verkiezingen, een inleiding 23 Hoofdstuk 1. Inleiding 25 Hoofdstuk 2. Het sociaal overleg in de onderneming 26 Afdeling 1. De structuur van het sociaal overleg 26 Afdeling

Nadere informatie

2. Nieuwigheden in 2011 activiteitenverslag 2010

2. Nieuwigheden in 2011 activiteitenverslag 2010 Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Omzendbrief

Nadere informatie

1 Procedurele beginselen

1 Procedurele beginselen 1 Kiesreglement voor de twee - op voorstel van de in 2 ContStifG aangegeven personen in de Raad van de Stichting van de Conterganstiftung für behinderte Menschen door het Federale Ministerie voor Familie,

Nadere informatie

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers LEES AANDACHTIG DE INSTRUCTIES DIE IN BIJLAGE VAN DIT FORMULIER VOORKOMEN ALVORENS DIT IN TE

Nadere informatie

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9 KIESREGLEMENT FACULTEITS- EN DIENSTRADEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1: Definities ---------------------------------------------------------- 3 Artikel 2: Het Centraal Stembureau

Nadere informatie

Elektronisch stemmen behouden of niet?

Elektronisch stemmen behouden of niet? Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw Elektronisch stemmen behouden of niet?

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 59/2013 van 27 november 2013 Betreft: Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Datum 08/07/2011. Dit decreet regelt een gewest- en gemeenschapsaangelegenheid.

Datum 08/07/2011. Dit decreet regelt een gewest- en gemeenschapsaangelegenheid. Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN VOOR DE VOORZITTERS VAN DE GEAUTOMATISEERDE STEMBUREAUS

ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN VOOR DE VOORZITTERS VAN DE GEAUTOMATISEERDE STEMBUREAUS ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN VOOR DE VOORZITTERS VAN DE GEAUTOMATISEERDE STEMBUREAUS A. Voorbereidend werk voor de voorzitter van het stembureau voorafgaand aan de verkiezingsdag. 1. Aanduiding van de bijzitters

Nadere informatie

I. INLEIDING. van een termijn van vier jaar die ingaat op de dag waarop de gecoöpteerde senatoren zijn aangewezen bij de vorige verkiezing.

I. INLEIDING. van een termijn van vier jaar die ingaat op de dag waarop de gecoöpteerde senatoren zijn aangewezen bij de vorige verkiezing. 1 1. Wettelijke datum van de verkiezingen. I. INLEIDING Art. 105 De gewone vergadering van de kiescolleges voor de vervanging van de volksverte Kieswetboek. genwoordigers en senatoren heeft plaats de eerste

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, i uwbrief van uw kenmerk Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIEN EN ONDERSTANDSKOSTEN TERUGBETALINGEN ) Vragen naar: Kurt Gesquiere

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

TOELICHTING DIGITAAL VISUM EN GELDIGHEID CONTROLEREN

TOELICHTING DIGITAAL VISUM EN GELDIGHEID CONTROLEREN 1. Inleiding TOELICHTING DIGITAAL VISUM EN GELDIGHEID CONTROLEREN Wanneer u een visumaanvraag heeft ingediend, zal het systeem automatisch een digitaal visum genereren voor alle betrokken architecten.

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2007/03

Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief BB 2007/03 Omzendbrief Aan de provinciegouverneurs Aan de colleges van burgemeester en schepenen Aan de leden van de deputaties Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen

Nadere informatie

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen

Werken met SDD in PC banking Pro. professionelen Werken met SDD in PC banking Pro professionelen Inhoud Stap 1: De functies voor begunstigden openen. 3 Stap 2: De mandaten van uw betalers invoeren. 5 Stap 3: Een groep invorderingen aanmaken. 8 Stap 4:

Nadere informatie

TOELICHTING DIGITAAL VISUM EN GELDIGHEID CONTROLEREN

TOELICHTING DIGITAAL VISUM EN GELDIGHEID CONTROLEREN 1. Inleiding TOELICHTING DIGITAAL VISUM EN GELDIGHEID CONTROLEREN Wanneer u een visumaanvraag heeft ingediend, zal het systeem automatisch een digitaal visum genereren voor alle betrokken architecten.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 NIEUWSBRIEF APRIL 2015 WORDT DE INDEXSPRONG NU AL TOEGEPAST? Op regelmatige tijdstippen worden de lonen, pensioenen en uitkeringen aangepast aan de stijging van de levensduurte ( = indexering). De regering

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen DDB/2006/63 3

uw bericht van uw kenmerk Ons kenmerk Bijlagen DDB/2006/63 3 Federale Overheidsdienst FINANCIËN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Kabinet van de Administrateur-generaal Brussel, 3 januari 2007 Algemene administratie van de North Galaxy, toren B bus 50 Koning Albert II laan,

Nadere informatie

Elektronische indiening van offertes

Elektronische indiening van offertes Elektronische indiening van offertes Een checklist voor inschrijvers van overheidsopdrachten Wat heb ik nodig om via de applicatie e-tendering elektronische offertes in te dienen? Hoe ga ik te werk om

Nadere informatie

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen;

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen; 15 OKTOBER 1998. Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning, de opleiding van het personeel en de kostprijs van de bemiddeling van de instellingen voor schuldbemiddeling. HOOFDSTUK I. -

Nadere informatie

de nieuwe 2 0 1 5 SENAAT

de nieuwe 2 0 1 5 SENAAT 2015 de nieuwe SENAAT 2 De Senaat is hervormd. De zesde staatshervorming is een nieuwe stap in de federalisering van België. De gevolgen voor de Senaat zijn ingrijpend. Ontdek in deze folder de nieuwe

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD 1. HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Stap 1: Voorlopig reglement Wanneer voor het eerst een ondernemingsraad

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS EN HET VLAAMS PARLEMENT

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de C Management C.1. Personeel 16 2005 ACTIVITEITENRAPPORT Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de verschillende diensten op datum van 1 april 2005: Niveau A Niveau

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

KMO-PORTEFEUILLE. Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid.

KMO-PORTEFEUILLE. Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. KMO-PORTEFEUILLE Onze rijschool is erkend als opleidingsverstrekker bij de Vlaamse Overheid. Kleine en Middelgrote ondernemingen kunnen in dat geval genieten van 50 % steun op de in aanmerking komende

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

1 Samenstelling van het college

1 Samenstelling van het college Inhoudstafel 1 Samenstelling van het college...3 2 De opdracht...4 2.1 De wet... 4 2.2 Toepassing van de wet... 5 3 De geautomatiseerde stemming...6 3.1 Voornaamste wijzigingen aan de Wetten en de Koninklijke

Nadere informatie

E-loket gemeentebelastingen

E-loket gemeentebelastingen E-loket gemeentebelastingen Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte geniet u van de voordelen

Nadere informatie

Draaiboek voor de verkiezingen

Draaiboek voor de verkiezingen Vóór de verkiezingen -reglement aanpassen als dat nodig is Bij digitale verkiezingen: onderzoeken op welke manier dit mogelijk is en dit voorbereiden (reglement!) Odyssee biedt digitale verkiezingen aan

Nadere informatie

3. In het zesde lid (nieuw) wordt de daarbij horende stukken vervangen door: de bescheiden voor een kandidatenlijst.

3. In het zesde lid (nieuw) wordt de daarbij horende stukken vervangen door: de bescheiden voor een kandidatenlijst. [Kamerstuknummer] [evt. Rijksnummer tussen haakjes] Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: I. Het pensioenfonds:

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING FO Nr 07 / 2007 van 2 mei 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING FO Nr 07 / 2007 van 2 mei 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie