Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Erwin Hertens Christiane Rouma Stephan De Mul Régis Trannoy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Erwin Hertens Christiane Rouma Stephan De Mul Régis Trannoy"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen Aan de dames en heren Voorzitters van de Kantonhoofdbureaus Aan de dames en heren Voorzitters van de College-, kieskring- en provinciehoofdbureaus Aan de dames en heren Burgemeesters van de gemeenten die hoofdplaats van een kieskanton zijn Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Erwin Hertens Christiane Rouma Stephan De Mul Régis Trannoy F Onze referentie Brussel MEI Verkiezingen voor het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 7 juni 2009 Digitale doorzending van de uitslagen - De Nacht van de Verkiezingen Samenwerking met de kantonhoofdbureaus.- Officiële processen-verbaal vanuit de kieshoofdbureaus.- Mevrouw, Mijnheer de Voorzitter Mevrouw, Mijnheer de Burgemeester, Mevrouw, Mijnheer de Gouverneur, I. INLEIDING. 1. Opdracht.- Zoals het gebruikelijk is bij elke verkiezingsdag, wordt er op zondag 7 juni 2009 en tijdens de nacht van 7 tot 8 juni 2009 binnen de FOD Binnenlandse Zaken, een informatiedienst opgericht, ter gelegenheid van de verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen. Deze dienst zal als opdracht hebben: 1 in de eerste plaats, op grond van de mededeling van gedeeltelijke en vervolgens volledige uitslagen vanuit de traditionele kieskantons en volledige uitslagen van de stemcijfers en van de naamstemmen vanuit de geautomatiseerde kieskantons van elke lijst, zo vlug mogelijk aanwijzingen te geven over de stemmenpercentages die door de verschillende politieke formaties behaald zijn;

2 2 2 vervolgens, de officieuze zetelverdeling in iedere kieskring (Gewest- en Gemeenschapsparlementen) en kiescollege (Europees Parlement) bekend te maken; 3 verder, de naamstemmen bekend te maken, alsmede de namen van de verkozen kandidaat-titularissen en van de kandidaat-opvolgers; 4 ten slotte, de inzameling te doen via digitale weg van het officieel proces-verbaal met bijlagen uit elk kieshoofdbureau (niveau kanton, kieskring, provincie en college) dat digitaal ondertekend is door iedere voorzitter bij middel van zijn elektronische identiteitskaart. Een website werd ontwikkeld, die online toegankelijk is. Deze website zal aan iedereen die over een Internetaansluiting beschikt, de mogelijkheid bieden voortdurend kennis te nemen van de uitslagen van deze verkiezingen volgens de evolutie van de stemopnemingsverrichtingen. Het adres van deze website: is reeds open. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken doet dus een officieuze en officiële digitale inzameling van de uitslagen per lijst en de naamstemmen tijdens de zogenaamde Nacht van de Verkiezingen. Deze inzameling gebeurt op het niveau van het kieskanton (354 kieskantons : 146 kieskantons A met traditionele stemming voor de verkiezing van het Europees Parlement, 146 kieskantons B met traditionele stemming voor de verkiezing van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen en 62 kieskantons met elektronische stemming). De officiële inzameling van de processen-verbaal geschiedt op het niveau van het kanton (Europees Parlement en Gewest- en Gemeenschapsparlementen), de kieskring (Gewest- en Gemeenschapsparlementen), de provincie (Europees Parlement) en het college (Europees Parlement). 2. Wettelijke basis.- Het digitaal doorsturen van de officiële verkiezingsresultaten en de processen-verbaal heeft als wettelijke basis de wet van 23 januari 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement (artikel 34, tweede lid, 4, littera b)), de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden (artikels 19 en 20), de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen (artikel 42, 1, elfde en twaalde lid) en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en inzake de verkiezing van het Waals en het Vlaams Parlement (artikels 22 en 23). Dit principe wordt door de nieuwe kieswetgeving (wet van 14 april 2009 Belgisch Staatsblad van 15 april 2009) veralgemeend en dit betekent dat zowel de kandidatenlijsten als de (gedeeltelijke en volledige) officieuze en officiële verkiezingsresultaten uitsluitend elektronisch of via digitale transmissie worden doorgezonden naar de FOD Binnenlandse Zaken (fax en telefoon zijn een uiterst noodmiddel) en naar de kieshoofdbureaus op het hoger niveau, alsmede naar de griffier van de Kamer vanuit de collegehoofdbureaus en naar de griffier van de Gewesten Gemeenschapsparlementen vanuit de kieskringhoofdbureaus. De nieuwe wettelijke bepalingen van 2009 voorzien voor de toezending van de officiële processen-verbaal door alle kieshoofdbureaus voortaan ook in de digitale handtekening die aangebracht wordt door middel van de elektronische identiteitskaart (eid) van de voorzitter van het kieshoofdbureau. Iedere voorzitter van een kieshoofdbureau (niveau college, kieskring, provincie én kanton) dient te beschikken over een elektronische identiteitskaart (eid) waarvan de certificaten geactiveerd zijn en waarvan hij de PIN-code dient te kennen. Dit is tevens het geval voor de secretaris van elk kieshoofdbureau, teneinde voor het aanbrengen van de digitale handtekening in elk kieshoofdbureau te beschikken over een plaatsvervanger.

3 De voorzitters van de college- en kieskringhoofdbureaus versturen eveneens een papieren versie langs de normale weg naar de griffies van Kamer (Europees Parlement) en de verschillende Gewest- en Gemeenschapsparlementen, en dit met het oog op de neerlegging ervan in de archieven. 3 Overeenkomstig artikel 165, derde lid, van het Kieswetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 14 april 2009, gebruiken de hoofdbureaus voor de digitale transmissie van de resultaten en van de processen-verbaal enkel de software die bij elke verkiezing door de Minister van Binnenlandse Zaken wordt bezorgd en erkend, na advies van het orgaan dat daartoe door de Koning erkend is bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Het gaat hier om de toepassing van de digitale transmissie (CODI) ontwikkeld voor de FOD Binnenlandse Zaken door de firma STESUD. Het principe van deze toepassing is om de autonomie van de hoofdbureaus te bewaren, aangezien alle verrichtingen gebeuren in een lokale toepassing en de tranmissie van het proces-verbaal slechts plaatsvindt wanneer de verrichtingen van het hoofdbureau zijn afgesloten en goedgekeurd door alle leden van de bureaus en door de getuigen. 3. De officieuze uitslagen op zondag 7 juni Tijdens de nacht van de verkiezingen gebeurt, zoals reeds toegelicht, de mededeling van de aanvankelijk gedeeltelijke en nadien van de definitieve uitslagen aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken vanuit de kantonhoofdbureaus met traditionele stemming. De kantonhoofdbureaus met elektronische stemming doen slechts één digitale doorzending per verkiezing van de volledige uitslagen van de lijsten en de naamstemmen van de kandidaten. Het overzenden van de uitslagen gebeurt uitsluitend digitaal (noodoplossing = telefoon en fax). Al deze gegevens worden nagezien door ambtenaren van het departement met de medewerking van de informaticaleveranciers. Deze werkwijze maakt het mogelijk tijdens de namiddag, avond en nacht van de verkiezingsdag betrouwbare uitslagen ter beschikking te stellen van de burgers, de pers en de kandidaten. Er wordt opnieuw een beroep gedaan op een vertrouwenspersoon in ieder kantonhoofdbureau met traditionele stemming die op regelmatige tijdstippen de doorzending van eerst de gedeeltelijke en nadiende volledige resultaten per lijst opvolgt en daarna de naamstemmen voor de kandidaten per lijst. In het kantonhoofdbureau met elektronische stemming wordt ook een vertrouwenspersoon behouden voor de digitale transmissie van de uitslagen. II. PRAKTISCHE BEPALINGEN. Vanaf de opening van het bureau zal u de verbinding en de handtekening testen. Deze test is beschikbaar als u op de toets F1 van het toetsenbord drukt (zie handleiding). Bij problemen neemt u onmiddellijk contact op met de Helpdesk bij de FOD Binnenlandse Zaken. De oproepnummers van de helpdesk zijn : 02/ (N), 02/ (F) en 02/ (D). Gelieve vanaf de opening van het bureau de voorbereidende verrichtingen uit te voeren, als dat nog niet was gebeurd tijdens de installatie van de toepassing. Wat de mededeling van de resultaten betreft zullen de geautomatiseerde kantons na afloop van de totalisatiebewerkingen de inhoud van de totalisatiediskette die geleverd wordt door het systeem Digivote of Jites, in één digitale transmissie per verkiezing naar de FOD Binnenlandse Zaken versturen met behulp van de op het lokale informaticasysteem geïnstalleerde toepassing PGM 3 van de digitale transmissie (CODI). De traditionele kantons maken gebruik van de lokale toepassing PGM 2 (CODI) om de resultaten van de stemopnemingsbureaus in te voeren en gedeeltelijke en volledige resultaten te versturen. De aanvraag, de goedkeuring en de handtekening van het proces-verbaal gebeurt evenzeer via de lokale toepassing PGM 2 en PGM 3 van het CODI systeem.

4 4 III. DIGITALE DOORZENDING VAN DE OFFICIËLE PROCESSEN-VERBAAL. De nieuwe Kieswet van 14 april 2009 voorziet voortaan ook in de digitale transmissie van de officiële processenverbaal van elk kieshoofdbureau op het niveau van het kanton, de kieskring, de provincie en het college door de voorzitter die gebruik maakt van zijn elektronische handtekening door middel van geldige en geactiveerde certificaten op zijn identiteitskaart. De werkwijze werd u uitgelegd tijdens de opleiding die gegeven werd bij de installatie van het CODI -programma en wordt eveneens beschreven in de handboeken die u kan raadplegen in de lokale toepassingen PGM 2 en PGM 3. Algemene beginselen: 1) De voorzitter van elk kieshoofdbureau verzendt via de lokale toepassing CODI het proces-verbaal van zijn bureau, dat is ondertekend met zijn elektronische identiteitskaart, naar de centrale server van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze verzending naar de centrale server van de FOD Binnenlandse Zaken stemt overeen met de verzending van het proces-verbaal naar het kieshoofdbureau van een hoger niveau. 2) Elk kieshoofdbureau op een hoger niveau kan, met zijn lokale CODI-toepassing, de processen-verbaal van de kieshoofdbureaus van een lager niveau afhalen op de centrale server van de FOD Binnenlandse Zaken. Als u moeilijkheden ondervindt, aarzel dan niet om contact op te nemen met het team van de FOD Binnenlandse Zaken dat belast is met het opvolgen van de digitale inzameling van de uitslagen en van de processen-verbaal. De oproepnummers van de helpdesk zijn : 02/ (N), 02/ (F) en 02/ (D). a. Kantonhoofdbureaus Europees Parlement en Gewest- en Gemeenschapsparlementen Overeenkomstig artikel 165, tweede lid, van het Kieswetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 14 april 2009, voor zowel de gedeeltelijke als algemene stemmentelling gebruiken de kantons enkel de software die bij elke verkiezing door de Minister van Binnenlandse Zaken wordt bezorgd en erkend, na advies van het orgaan dat daartoe door de Koning erkend is bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit. De voorzitters van de kantonhoofdbureaus A en B verzekeren via de lokale toepassing, door de elektronische handtekening te gebruiken die ze aanbrengen met hun identiteitskaart, de verzending van het proces-verbaal van hun bureau met de samenvattende tabel naar de Minister van Binnenlandse Zaken voor de verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen. De voorzitter van het kieskringhoofdbureau voor de verkiezing van de Gewest- en de Gemeenschapsparlementen downloadt de processen-verbaal van de kantonhoofdbureaus op de server van de FOD Binnenlandse Zaken vanaf zijn lokale toepassing. De voorzitter van het collegehoofdbureau downloadt de processen-verbaal van de kantonhoofdbureaus op de server van de FOD Binnenlandse Zaken vanaf zijn lokale toepassing voor de verkiezing van het Europees Parlement. TOELICHTING: Zoals hierboven vermeld, staan alle met de eid ondertekende processen-verbaal met bijlagen, die worden toegezonden door de kantonhoofdbureaus, ter beschikking op de centrale server van de FOD Binnenlandse Zaken ten behoeve van hun provincie- en kieskringhoofdbureau, alsook van de FOD Binnenlandse Zaken.

5 5 De dubbele exemplaren van de stemopnemingstabellen en een papieren versie van het proces-verbaal, dat de samenvattende tabel bevat, worden eveneens onmiddellijk verstuurd door de voorzitter van het kantonhoofdbureau naar de voorzitter van het kieskringhoofdbureau wat de verkiezing van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen betreft, en naar de voorzitter van het provinciehoofdbureau wat de verkiezing van het Europees Parlement betreft. OPMERKINGEN 1) Geautomatiseerde kantons In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat, als het kantonhoofdbureau zou vaststellen dat een bepaald stembureau zijn referentiestemmen per ongeluk toch in stembus zouden hebben gestoken en het kantonhoofdbureau dit wil rechtzetten, dit uitsluitend kan vóór de officiële digitale ondertekening van het proces-verbaal. Van deze uitgevoerde correcties maakt het kantonhoofdbureau eveneens de nodige vermeldingen in de voorziene rubriek Opmerkingen van het digitaal proces-verbaal. In de tweede plaats is het hierbij nuttig nogmaals te wijzen op de volgorde van de verschillende etappes die moeten gevolgd worden in de procedure voor het digitaal en manueel ondertekenen van uw procesverbaal. Nadat alle resultaten voor de lijsten en de kandidaten volledig zijn ingevoerd met de diskette die door het Digivote- of Jitessysteem in de CODI-toepassing is aangemaakt, wordt het proces-verbaal aangevraagd. Het proces-verbaal wordt gecontroleerd door het voltallig bureau en de aanwezige getuigen met behulp van het verslag van de resultaten afgedrukt door het Digivote- of Jitessysteem. Als het bureau akkoord gaat, tekent de voorzitter (of zijn secretaris) digitaal met zijn elektronische identiteitskaart en vanaf dan is het proces-verbaal definitief en officieel. In het geval dat het bureau nog wijzigingen of bemerkingen in het proces-verbaal wenst aan te brengen, dient dit uiteraard steeds te gebeuren vóór de digitale ondertekening van het proces-verbaal. Nadat het proces-verbaal digitaal ondertekend is, wordt het onmiddellijk afgedrukt en de digitale handtekening van de voorzitter wordt er zichtbare wijze op aangebracht; dit proces-verbaal wordt vervolgens manueel ondertekend door de voorzitter, de leden van het bureau en de getuigen. Deze volgorde die dient gerespecteerd te worden voor het digitaal en manueel ondertekenen waarborgt de integrale conformiteit van het proces-verbaal,dat elektronisch ondertekend werd door de voorzitter, nadat het bureau zich hiermee akkoord heeft verklaard, welk proces-verbaal door het voltallig bureau manueel ondertekend werd, en waarop de digitale handtekening van de voorzitter op zichtbare wijze wordt opgenomen. Als na het versturen van het elektronisch ondertekende proces-verbaal blijkt dat er nog een verbetering moet aangebracht worden, gelieve contact op te nemen met de helpdesk van de FOD Binnenlandse Zaken op 02/ (N), 02/ (F) en 02/ (D). 2) Traditionele kantons Hierbij is het nuttig nogmaals te wijzen op de volgorde in de procedure van digitaal en manueel ondertekenen van uw proces-verbaal. Nadat alle resultaten voor de lijsten en de kandidaten volledig zijn ingevoerd, wordt het proces-verbaal aangevraagd. Het proces-verbaal wordt gecontroleerd door het voltallig bureau en door de aanwezige getuigen. Als het bureau akkoord gaat, tekent de voorzitter (of zijn secretaris) digitaal met zijn elektronische identiteitskaart en vanaf dan is het proces-verbaal definitief en officieel. In het geval dat het bureau nog wijzigingen of bemerkingen in het proces-verbaal wenst aan te brengen, dient dit uiteraard steeds te gebeuren vóór uw digitale ondertekening van het proces-verbaal.

6 Nadat het proces-verbaal digitaal ondertekend is, wordt het onmiddellijk afgedrukt en de digitale handtekening van de voorzitter wordt er zichtbare wijze op aangebracht; dit proces-verbaal wordt vervolgens manueel ondertekend door de voorzitter, de leden van het bureau en de getuigen. Deze volgorde die dient gerespecteerd te worden voor het digitaal en manueel ondertekenen waarborgt de integrale conformiteit van het proces-verbaal, dat elektronisch ondertekend werd door de voorzitter, nadat het bureau zich hiermee akkoord heeft verklaard, welk proces-verbaal door het voltallig bureau manueel ondertekend werd, en waarop de digitale handtekening van de voorzitter op zichtbare wijze wordt opgenomen. 6 Als na het versturen van het elektronisch ondertekende proces-verbaal blijkt dat er nog een verbetering moet aangebracht worden, gelieve contact op te nemen met de helpdesk van de FOD Binnenlandse Zaken op 02/ (N), 02/ (F) en 02/ (D). b. Kieskring-, provincie en collegehoofdbureaus - Kieskringhoofdbureau Gewest- en Gemeenschapsparlementen De voorzitter van het kieskringhoofdbureau stuurt via de CODI-toepassing, door gebruik te maken van de elektronische handtekening die aangebracht wordt door middel van zijn identiteitskaart, het volledige procesverbaal met de tabellen van zijn bureau naar de griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ÈN naar de Minister van Binnenlandse Zaken. Een papieren versie van het proces-verbaal, staande de vergadering opgemaakt en ondertekend door de leden van het kieskringhoofdbureau en door de getuigen, de processen-verbaal van de stembureaus en de stemopnemingsbureaus, en de akten van voordracht en de betwiste stembiljetten, worden binnen de vijf dagen opgestuurd naar de griffier van het betrokken Parlement. Dezelfde procedure is van toepassing voor de kieskringhoofdbureaus, die in geval van lijstenverbinding de functie van centraal provinciebureau vervullen. Dezelfde procedure dient toegepast te worden door de kieskringhoofdbureaus die in geval van lijstenverbinding de functie van centraal provinciebureau vervullen. - Provinciehoofdbureau Europees parlement Voor de verkiezing van de Europese parlementsleden totaliseert het provinciehoofdbureau voor de gehele provincie op een verzamelstaat de cijfers uit de samenvattende tabellen van de kantonhoofdbureaus en de voorzitter stuurt via de lokale toepassing, door gebruik te maken van de elektronische handtekening die aangebracht wordt door middel van zijn identiteitskaart, het proces-verbaal van zijn bureau, dat de samenvattende tabel bevat, naar de voorzitter van het collegehoofdbureau ÈN naar de Minister van Binnenlandse Zaken. TOELICHTING: Zoals hierboven vermeld, staan alle met de eid ondertekende processen-verbaal met bijlagen, die worden toegezonden door de provinciehoofdbureaus, ter beschikking op de centrale server van de FOD Binnenlandse Zaken ten behoeve van de collegehoofdbureaus, alsmede van de FOD Binnenlandse Zaken. De tabellen die opgemaakt worden door de kantonhoofdbureaus en een papieren versie van het proces-verbaal, dat de samenvattende tabel bevat, worden eveneens bezorgd aan de voorzitter van het collegehoofdbureau. Het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, dat fungeert als provinciehoofdbureau voor deze kieskring, maakt, digitaal en op papier, twee verzamelstaten op: de ene waarop de uitkomsten opgenomen worden die door de kantonhoofdbureaus geregistreerd werden en bestemd zijn voor het Nederlandse collegehoofdbureau; de andere waarop de uitkomsten opgenomen worden die door de kantonhoofdbureaus geregistreerd werden en bestemd zijn voor het Franse collegehoofdbureau.

7 7 De voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde stuurt via de toepassing CODI, door gebruik te maken van de elektronische handtekening die aangebracht wordt door middel van zijn identiteitskaart, het proces-verbaal van zijn bureau, dat de samenvattende tabel bevat, respectievelijk naar de voorzitter van het Nederlandse collegehoofdbureau en naar de voorzitter van het Franse collegehoofdbureau, én naar de Minister van Binnenlandse Zaken. Een papieren versie van de samenvattende tabellen en van het proces-verbaal worden eveneens opgestuurd naar de voorzitter van het Nederlandse collegehoofdbureau en naar de voorzitter van het Franse collegehoofdbureau. - Collegehoofdbureau Europees Parlement.- De voorzitter van het collegehoofdbureau stuurt via de lokale toepassing, door gebruik te maken van de elektronische handtekening die aangebracht wordt door middel van zijn identiteitskaart, het volledige procesverbaal met de tabellen van zijn bureau naar de griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ÈN naar de Minister van Binnenlandse Zaken. Een papieren versie van dat proces-verbaal, staande de vergadering opgemaakt en ondertekend door de leden van het collegehoofdbureau en door de getuigen, de processen-verbaal van de stembureaus en de stemopnemingsbureaus en de akten van voordracht en de betwiste stembiljetten worden eveneens binnen de vijf dagen opgestuurd naar de griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. OPMERKING Het is hierbij nuttig te wijzen op de volgorde van de verschillende stappen die gevolg dienen te worden in de procedure van digitaal en manueel ondertekenen van uw proces-verbaal. Nadat alle resultaten voor de lijsten en de kandidaten volledig zijn ingevoerd, de zetelberekening is uitgevoerd en de aanwijzing van de gekozenen en opvolgers is gebeurd, wordt het proces-verbaal aangevraagd. Het procesverbaal wordt gecontroleerd door het voltallig bureau en de aanwezige getuigen. Als het bureau akkoord gaat, tekent de voorzitter (of zijn secretaris) digitaal met zijn elektronische identiteitskaart en vanaf dan is het proces-verbaal definitief en officieel. Indien het geval dat het bureau nog wijzigingen of bemerkingen in het proces-verbaal wenst aan te brengen, dient dit uiteraard steeds te gebeuren vóór de digitale ondertekening van het proces-verbaal. Nadat het proces-verbaal digitaal ondertekend is, wordt het onmiddellijk afgedrukt en de digitale handtekening van de voorzitter wordt er zichtbare wijze op aangebracht; dit proces-verbaal wordt vervolgens manueel ondertekend door de voorzitter, de leden van het bureau en de getuigen. Deze volgorde die dient gerespecteerd te worden voor het digitaal en manueel ondertekenen waarborgt de integrale conformiteit van het proces-verbaal,dat elektronisch ondertekend werd door de voorzitter, nadat het bureau zich hiermee akkoord heeft verklaard, welk proces-verbaal door het voltallig bureau manueel ondertekend werd, en waarop de digitale handtekening van de voorzitter op zichtbare wijze wordt opgenomen. Als na het versturen van het elektronisch ondertekende proces-verbaal blijkt dat er nog een verbetering moet aangebracht worden, gelieve contact op te nemen met de helpdesk van de FOD Binnenlandse Zaken op 02/ (N), 02/ (F) en 02/ (D). * * * Deze digitale transmissie van de officiële processen-verbaal door de 20 kieskringhoofdbureaus (5 voor het Vlaams Parlement, 13 voor het Waals Parlement, 1 voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en 1 voor het Parlement van het Duitstalige Gemeenschap), 11 provinciehoofdbureaus (Europees Parlement) en de 2 collegehoofdbureaus (Europees Parlement) naar onder meer het departement, maakt het mogelijk dat de FOD Binnenlandse

8 Zaken onmiddellijk kan beschikken over de definitieve uitslagen, de zetelverdeling en de aanwijzing van verkozenen en opvolgers, met het oog op de opmaak van de officiële uitslagen van de verkiezingen 2009 onder de vorm van brochures, CD-rom en publicatie op internet voor de burgers en politici. Dit uiteraard onder voorbehoud van de geldigverklaring van de verkiezingen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het Europees Parlement en door de nieuwe Gewest- en Gemeenschapsparlementen voor hun eigen verkiezing. Krachtens het koninklijk besluit van 20 december 1984 moet de Minister van Binnenlandse Zaken immers de officiële uitslagen van de verkiezing van het Europees Parlement publiceren. Deze uitslagen zullen gepubliceerd worden in de vorm van vier brochures, papier en CD-rom, die de uitslagen zullen bevatten van : de verkiezing van het Europees Parlement (uitslagen per lijst zetelverdeling) de verkiezing van het Europees Parlement (naamstemmen zetelverdeling aanwijzing gekozenen en opvolgers) De publicatie van de resultaten van de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen valt onder de bevoegdheid van elk Gewestparlement en van de Duitstalige Gemeenschap. 8 IV. NOODPROCEDURE VOOR DE OFFICIEUZE INZAMELING. 1. Communicatieprobleem- Indien het doorgeven van de uitslagen, via de beveiligde verbinding met de toepassing CODI, blokkeert omwille van een netwerkprobleem, dan bent u gemachtigd om, door middel van uw elektronische identiteitskaart, u via Internet toegang te verschaffen tot het genoemde systeem. Neem hiervoor voorafgaandelijk contact op met de helpdesk die op zondag 7 juni 2009 bij de FOD Binnenlandse Zaken is geïnstalleerd. De oproepnummers van de helpdesk zijn : 02/ (N), 02/ (F) en 02/ (D). Indien, als gevolg van een moeilijkheid die het systeem doet blokkeren, de elektronische doorzending van de uitslagen volgens de onder hoofdstukken II of IV.1 (via de lokale toepassing of via Internet) toegelichte procedure absoluut onmogelijk blijkt, zal er, zeer uitzonderlijk, gebruik gemaakt worden van het doorzenden via fax en via telefoon van de definitieve lijstuitslagen, alsmede van de naamstemmen. Het gaat dus om een noodoplossing, die slechts aangewend mag worden bij problemen die een blokkering van het systeem teweegbrengen. De ambtenaren van de FOD Binnenlandse Zaken, die aangesteld zijn voor de opvolging van de inzameling van de uitslagen die op deze wijze voor meerdere provincies doorgestuurd worden, zullen de telefonische oproepen beantwoorden en de in dat geval doorgestuurde faxen, in ontvangst nemen. 2. Problemen met de digitale handtekening- Als u met de elektronische handtekening problemen ondervindt op zondag 7 juni 2009, neemt u contact op met de helpdesk die bij de FOD Binnenlandse Zaken is geïnstalleerd.

9 9 Opmerking: In het kader van de voortzetting van de inzameling van de uitslagen zullen de ambtenaren van het departement, op de maandag na de verkiezing, rechtstreeks contact opnemen met de voorzitters van de kieskringhoofdbureaus en van de provinciehoofdbureaus, alsmede met de voorzitters van de collegehoofdbureaus, wanneer blijkt dat hetzij bepaalde uitslagen in de loop van de nacht door sommige kantons niet doorgestuurd werden, hetzij indien zij anomalieën of fouten bevatten. Mijn diensten staan graag te uwer beschikking in geval er twijfel zou bestaan over een of ander punt van de hierboven beschreven organisatie. Met de meeste hoogachting, Namens de Minister van Binnenlandse Zaken: De Directeur-generaal, L. VANNESTE

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Nederlands kiescollege FORMULIER B/17 Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Heden, op..., om...

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007. Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton.

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007. Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton. Nederlands Kiescollege FORMULIER AB/11 Kieskring :... Kieskanton :... Kantonhoofdbureau FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen

Nadere informatie

Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004.

Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr.... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. FORMULIER C/25 Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen

Nadere informatie

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING.

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. 51 III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. dinsdag, 40 ste dag : vervroegde stemmingsdag via besluit tot ontbinding federaal Parlement en oproeping kiezers Opstellen officiële

Nadere informatie

Vademecum voor het indienen van een mandatenlijst en een vermogensaangifte

Vademecum voor het indienen van een mandatenlijst en een vermogensaangifte Vademecum voor het indienen van een mandatenlijst en een vermogensaangifte Vademecum goedgekeurd in de algemene vergadering van 10 december 2014 VADEMECUM INDIENEN MANDATENLIJST EN VERMOGENSAANGIFTE /

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem.

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht S&L/AO/304/2012 Opening van de offertes: 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen HANDLEIDING DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie januari 2015 Colofon Contact: Provincie Antwerpen

Nadere informatie

In de praktijk zal de invoering van het geautomatiseerde systeem als volgt verlopen:

In de praktijk zal de invoering van het geautomatiseerde systeem als volgt verlopen: Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Brussel, maart 2010 correspondentieadres Centrale administratie - Dienst Accijnsprocedures & Dienst Automatisering North Galaxy, Koning Albert

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Nota over het feit dat de PVDA één nationale partij is en over de dotatie die daaraan is verbonden

Nota over het feit dat de PVDA één nationale partij is en over de dotatie die daaraan is verbonden Nota over het feit dat de PVDA één nationale partij is en over de dotatie die daaraan is verbonden Aan de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen.

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt ADVIES 13.005 Over het huishoudelijk reglement van de Ombudsdienst opgesteld met toepassing van artikel 27, 6, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

Handleiding voor de OCMW s

Handleiding voor de OCMW s Uniek verslag Handleiding voor de OCMW s Versie 5 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Afrondingen...5 Verbinding maken met de toepassing...6 De gegevens van het OCMW invoeren...14

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING FO Nr 07 / 2007 van 2 mei 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER BERAADSLAGING FO Nr 07 / 2007 van 2 mei 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie