Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Erwin Hertens Christiane Rouma Stephan De Mul Régis Trannoy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Erwin Hertens Christiane Rouma Stephan De Mul Régis Trannoy"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen Aan de dames en heren Voorzitters van de Kantonhoofdbureaus Aan de dames en heren Voorzitters van de College-, kieskring- en provinciehoofdbureaus Aan de dames en heren Burgemeesters van de gemeenten die hoofdplaats van een kieskanton zijn Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Erwin Hertens Christiane Rouma Stephan De Mul Régis Trannoy F Onze referentie Brussel MEI Verkiezingen voor het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 7 juni 2009 Digitale doorzending van de uitslagen - De Nacht van de Verkiezingen Samenwerking met de kantonhoofdbureaus.- Officiële processen-verbaal vanuit de kieshoofdbureaus.- Mevrouw, Mijnheer de Voorzitter Mevrouw, Mijnheer de Burgemeester, Mevrouw, Mijnheer de Gouverneur, I. INLEIDING. 1. Opdracht.- Zoals het gebruikelijk is bij elke verkiezingsdag, wordt er op zondag 7 juni 2009 en tijdens de nacht van 7 tot 8 juni 2009 binnen de FOD Binnenlandse Zaken, een informatiedienst opgericht, ter gelegenheid van de verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen. Deze dienst zal als opdracht hebben: 1 in de eerste plaats, op grond van de mededeling van gedeeltelijke en vervolgens volledige uitslagen vanuit de traditionele kieskantons en volledige uitslagen van de stemcijfers en van de naamstemmen vanuit de geautomatiseerde kieskantons van elke lijst, zo vlug mogelijk aanwijzingen te geven over de stemmenpercentages die door de verschillende politieke formaties behaald zijn;

2 2 2 vervolgens, de officieuze zetelverdeling in iedere kieskring (Gewest- en Gemeenschapsparlementen) en kiescollege (Europees Parlement) bekend te maken; 3 verder, de naamstemmen bekend te maken, alsmede de namen van de verkozen kandidaat-titularissen en van de kandidaat-opvolgers; 4 ten slotte, de inzameling te doen via digitale weg van het officieel proces-verbaal met bijlagen uit elk kieshoofdbureau (niveau kanton, kieskring, provincie en college) dat digitaal ondertekend is door iedere voorzitter bij middel van zijn elektronische identiteitskaart. Een website werd ontwikkeld, die online toegankelijk is. Deze website zal aan iedereen die over een Internetaansluiting beschikt, de mogelijkheid bieden voortdurend kennis te nemen van de uitslagen van deze verkiezingen volgens de evolutie van de stemopnemingsverrichtingen. Het adres van deze website: is reeds open. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken doet dus een officieuze en officiële digitale inzameling van de uitslagen per lijst en de naamstemmen tijdens de zogenaamde Nacht van de Verkiezingen. Deze inzameling gebeurt op het niveau van het kieskanton (354 kieskantons : 146 kieskantons A met traditionele stemming voor de verkiezing van het Europees Parlement, 146 kieskantons B met traditionele stemming voor de verkiezing van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen en 62 kieskantons met elektronische stemming). De officiële inzameling van de processen-verbaal geschiedt op het niveau van het kanton (Europees Parlement en Gewest- en Gemeenschapsparlementen), de kieskring (Gewest- en Gemeenschapsparlementen), de provincie (Europees Parlement) en het college (Europees Parlement). 2. Wettelijke basis.- Het digitaal doorsturen van de officiële verkiezingsresultaten en de processen-verbaal heeft als wettelijke basis de wet van 23 januari 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement (artikel 34, tweede lid, 4, littera b)), de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden (artikels 19 en 20), de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen (artikel 42, 1, elfde en twaalde lid) en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en inzake de verkiezing van het Waals en het Vlaams Parlement (artikels 22 en 23). Dit principe wordt door de nieuwe kieswetgeving (wet van 14 april 2009 Belgisch Staatsblad van 15 april 2009) veralgemeend en dit betekent dat zowel de kandidatenlijsten als de (gedeeltelijke en volledige) officieuze en officiële verkiezingsresultaten uitsluitend elektronisch of via digitale transmissie worden doorgezonden naar de FOD Binnenlandse Zaken (fax en telefoon zijn een uiterst noodmiddel) en naar de kieshoofdbureaus op het hoger niveau, alsmede naar de griffier van de Kamer vanuit de collegehoofdbureaus en naar de griffier van de Gewesten Gemeenschapsparlementen vanuit de kieskringhoofdbureaus. De nieuwe wettelijke bepalingen van 2009 voorzien voor de toezending van de officiële processen-verbaal door alle kieshoofdbureaus voortaan ook in de digitale handtekening die aangebracht wordt door middel van de elektronische identiteitskaart (eid) van de voorzitter van het kieshoofdbureau. Iedere voorzitter van een kieshoofdbureau (niveau college, kieskring, provincie én kanton) dient te beschikken over een elektronische identiteitskaart (eid) waarvan de certificaten geactiveerd zijn en waarvan hij de PIN-code dient te kennen. Dit is tevens het geval voor de secretaris van elk kieshoofdbureau, teneinde voor het aanbrengen van de digitale handtekening in elk kieshoofdbureau te beschikken over een plaatsvervanger.

3 De voorzitters van de college- en kieskringhoofdbureaus versturen eveneens een papieren versie langs de normale weg naar de griffies van Kamer (Europees Parlement) en de verschillende Gewest- en Gemeenschapsparlementen, en dit met het oog op de neerlegging ervan in de archieven. 3 Overeenkomstig artikel 165, derde lid, van het Kieswetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 14 april 2009, gebruiken de hoofdbureaus voor de digitale transmissie van de resultaten en van de processen-verbaal enkel de software die bij elke verkiezing door de Minister van Binnenlandse Zaken wordt bezorgd en erkend, na advies van het orgaan dat daartoe door de Koning erkend is bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Het gaat hier om de toepassing van de digitale transmissie (CODI) ontwikkeld voor de FOD Binnenlandse Zaken door de firma STESUD. Het principe van deze toepassing is om de autonomie van de hoofdbureaus te bewaren, aangezien alle verrichtingen gebeuren in een lokale toepassing en de tranmissie van het proces-verbaal slechts plaatsvindt wanneer de verrichtingen van het hoofdbureau zijn afgesloten en goedgekeurd door alle leden van de bureaus en door de getuigen. 3. De officieuze uitslagen op zondag 7 juni Tijdens de nacht van de verkiezingen gebeurt, zoals reeds toegelicht, de mededeling van de aanvankelijk gedeeltelijke en nadien van de definitieve uitslagen aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken vanuit de kantonhoofdbureaus met traditionele stemming. De kantonhoofdbureaus met elektronische stemming doen slechts één digitale doorzending per verkiezing van de volledige uitslagen van de lijsten en de naamstemmen van de kandidaten. Het overzenden van de uitslagen gebeurt uitsluitend digitaal (noodoplossing = telefoon en fax). Al deze gegevens worden nagezien door ambtenaren van het departement met de medewerking van de informaticaleveranciers. Deze werkwijze maakt het mogelijk tijdens de namiddag, avond en nacht van de verkiezingsdag betrouwbare uitslagen ter beschikking te stellen van de burgers, de pers en de kandidaten. Er wordt opnieuw een beroep gedaan op een vertrouwenspersoon in ieder kantonhoofdbureau met traditionele stemming die op regelmatige tijdstippen de doorzending van eerst de gedeeltelijke en nadiende volledige resultaten per lijst opvolgt en daarna de naamstemmen voor de kandidaten per lijst. In het kantonhoofdbureau met elektronische stemming wordt ook een vertrouwenspersoon behouden voor de digitale transmissie van de uitslagen. II. PRAKTISCHE BEPALINGEN. Vanaf de opening van het bureau zal u de verbinding en de handtekening testen. Deze test is beschikbaar als u op de toets F1 van het toetsenbord drukt (zie handleiding). Bij problemen neemt u onmiddellijk contact op met de Helpdesk bij de FOD Binnenlandse Zaken. De oproepnummers van de helpdesk zijn : 02/ (N), 02/ (F) en 02/ (D). Gelieve vanaf de opening van het bureau de voorbereidende verrichtingen uit te voeren, als dat nog niet was gebeurd tijdens de installatie van de toepassing. Wat de mededeling van de resultaten betreft zullen de geautomatiseerde kantons na afloop van de totalisatiebewerkingen de inhoud van de totalisatiediskette die geleverd wordt door het systeem Digivote of Jites, in één digitale transmissie per verkiezing naar de FOD Binnenlandse Zaken versturen met behulp van de op het lokale informaticasysteem geïnstalleerde toepassing PGM 3 van de digitale transmissie (CODI). De traditionele kantons maken gebruik van de lokale toepassing PGM 2 (CODI) om de resultaten van de stemopnemingsbureaus in te voeren en gedeeltelijke en volledige resultaten te versturen. De aanvraag, de goedkeuring en de handtekening van het proces-verbaal gebeurt evenzeer via de lokale toepassing PGM 2 en PGM 3 van het CODI systeem.

4 4 III. DIGITALE DOORZENDING VAN DE OFFICIËLE PROCESSEN-VERBAAL. De nieuwe Kieswet van 14 april 2009 voorziet voortaan ook in de digitale transmissie van de officiële processenverbaal van elk kieshoofdbureau op het niveau van het kanton, de kieskring, de provincie en het college door de voorzitter die gebruik maakt van zijn elektronische handtekening door middel van geldige en geactiveerde certificaten op zijn identiteitskaart. De werkwijze werd u uitgelegd tijdens de opleiding die gegeven werd bij de installatie van het CODI -programma en wordt eveneens beschreven in de handboeken die u kan raadplegen in de lokale toepassingen PGM 2 en PGM 3. Algemene beginselen: 1) De voorzitter van elk kieshoofdbureau verzendt via de lokale toepassing CODI het proces-verbaal van zijn bureau, dat is ondertekend met zijn elektronische identiteitskaart, naar de centrale server van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze verzending naar de centrale server van de FOD Binnenlandse Zaken stemt overeen met de verzending van het proces-verbaal naar het kieshoofdbureau van een hoger niveau. 2) Elk kieshoofdbureau op een hoger niveau kan, met zijn lokale CODI-toepassing, de processen-verbaal van de kieshoofdbureaus van een lager niveau afhalen op de centrale server van de FOD Binnenlandse Zaken. Als u moeilijkheden ondervindt, aarzel dan niet om contact op te nemen met het team van de FOD Binnenlandse Zaken dat belast is met het opvolgen van de digitale inzameling van de uitslagen en van de processen-verbaal. De oproepnummers van de helpdesk zijn : 02/ (N), 02/ (F) en 02/ (D). a. Kantonhoofdbureaus Europees Parlement en Gewest- en Gemeenschapsparlementen Overeenkomstig artikel 165, tweede lid, van het Kieswetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 14 april 2009, voor zowel de gedeeltelijke als algemene stemmentelling gebruiken de kantons enkel de software die bij elke verkiezing door de Minister van Binnenlandse Zaken wordt bezorgd en erkend, na advies van het orgaan dat daartoe door de Koning erkend is bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit. De voorzitters van de kantonhoofdbureaus A en B verzekeren via de lokale toepassing, door de elektronische handtekening te gebruiken die ze aanbrengen met hun identiteitskaart, de verzending van het proces-verbaal van hun bureau met de samenvattende tabel naar de Minister van Binnenlandse Zaken voor de verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen. De voorzitter van het kieskringhoofdbureau voor de verkiezing van de Gewest- en de Gemeenschapsparlementen downloadt de processen-verbaal van de kantonhoofdbureaus op de server van de FOD Binnenlandse Zaken vanaf zijn lokale toepassing. De voorzitter van het collegehoofdbureau downloadt de processen-verbaal van de kantonhoofdbureaus op de server van de FOD Binnenlandse Zaken vanaf zijn lokale toepassing voor de verkiezing van het Europees Parlement. TOELICHTING: Zoals hierboven vermeld, staan alle met de eid ondertekende processen-verbaal met bijlagen, die worden toegezonden door de kantonhoofdbureaus, ter beschikking op de centrale server van de FOD Binnenlandse Zaken ten behoeve van hun provincie- en kieskringhoofdbureau, alsook van de FOD Binnenlandse Zaken.

5 5 De dubbele exemplaren van de stemopnemingstabellen en een papieren versie van het proces-verbaal, dat de samenvattende tabel bevat, worden eveneens onmiddellijk verstuurd door de voorzitter van het kantonhoofdbureau naar de voorzitter van het kieskringhoofdbureau wat de verkiezing van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen betreft, en naar de voorzitter van het provinciehoofdbureau wat de verkiezing van het Europees Parlement betreft. OPMERKINGEN 1) Geautomatiseerde kantons In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat, als het kantonhoofdbureau zou vaststellen dat een bepaald stembureau zijn referentiestemmen per ongeluk toch in stembus zouden hebben gestoken en het kantonhoofdbureau dit wil rechtzetten, dit uitsluitend kan vóór de officiële digitale ondertekening van het proces-verbaal. Van deze uitgevoerde correcties maakt het kantonhoofdbureau eveneens de nodige vermeldingen in de voorziene rubriek Opmerkingen van het digitaal proces-verbaal. In de tweede plaats is het hierbij nuttig nogmaals te wijzen op de volgorde van de verschillende etappes die moeten gevolgd worden in de procedure voor het digitaal en manueel ondertekenen van uw procesverbaal. Nadat alle resultaten voor de lijsten en de kandidaten volledig zijn ingevoerd met de diskette die door het Digivote- of Jitessysteem in de CODI-toepassing is aangemaakt, wordt het proces-verbaal aangevraagd. Het proces-verbaal wordt gecontroleerd door het voltallig bureau en de aanwezige getuigen met behulp van het verslag van de resultaten afgedrukt door het Digivote- of Jitessysteem. Als het bureau akkoord gaat, tekent de voorzitter (of zijn secretaris) digitaal met zijn elektronische identiteitskaart en vanaf dan is het proces-verbaal definitief en officieel. In het geval dat het bureau nog wijzigingen of bemerkingen in het proces-verbaal wenst aan te brengen, dient dit uiteraard steeds te gebeuren vóór de digitale ondertekening van het proces-verbaal. Nadat het proces-verbaal digitaal ondertekend is, wordt het onmiddellijk afgedrukt en de digitale handtekening van de voorzitter wordt er zichtbare wijze op aangebracht; dit proces-verbaal wordt vervolgens manueel ondertekend door de voorzitter, de leden van het bureau en de getuigen. Deze volgorde die dient gerespecteerd te worden voor het digitaal en manueel ondertekenen waarborgt de integrale conformiteit van het proces-verbaal,dat elektronisch ondertekend werd door de voorzitter, nadat het bureau zich hiermee akkoord heeft verklaard, welk proces-verbaal door het voltallig bureau manueel ondertekend werd, en waarop de digitale handtekening van de voorzitter op zichtbare wijze wordt opgenomen. Als na het versturen van het elektronisch ondertekende proces-verbaal blijkt dat er nog een verbetering moet aangebracht worden, gelieve contact op te nemen met de helpdesk van de FOD Binnenlandse Zaken op 02/ (N), 02/ (F) en 02/ (D). 2) Traditionele kantons Hierbij is het nuttig nogmaals te wijzen op de volgorde in de procedure van digitaal en manueel ondertekenen van uw proces-verbaal. Nadat alle resultaten voor de lijsten en de kandidaten volledig zijn ingevoerd, wordt het proces-verbaal aangevraagd. Het proces-verbaal wordt gecontroleerd door het voltallig bureau en door de aanwezige getuigen. Als het bureau akkoord gaat, tekent de voorzitter (of zijn secretaris) digitaal met zijn elektronische identiteitskaart en vanaf dan is het proces-verbaal definitief en officieel. In het geval dat het bureau nog wijzigingen of bemerkingen in het proces-verbaal wenst aan te brengen, dient dit uiteraard steeds te gebeuren vóór uw digitale ondertekening van het proces-verbaal.

6 Nadat het proces-verbaal digitaal ondertekend is, wordt het onmiddellijk afgedrukt en de digitale handtekening van de voorzitter wordt er zichtbare wijze op aangebracht; dit proces-verbaal wordt vervolgens manueel ondertekend door de voorzitter, de leden van het bureau en de getuigen. Deze volgorde die dient gerespecteerd te worden voor het digitaal en manueel ondertekenen waarborgt de integrale conformiteit van het proces-verbaal, dat elektronisch ondertekend werd door de voorzitter, nadat het bureau zich hiermee akkoord heeft verklaard, welk proces-verbaal door het voltallig bureau manueel ondertekend werd, en waarop de digitale handtekening van de voorzitter op zichtbare wijze wordt opgenomen. 6 Als na het versturen van het elektronisch ondertekende proces-verbaal blijkt dat er nog een verbetering moet aangebracht worden, gelieve contact op te nemen met de helpdesk van de FOD Binnenlandse Zaken op 02/ (N), 02/ (F) en 02/ (D). b. Kieskring-, provincie en collegehoofdbureaus - Kieskringhoofdbureau Gewest- en Gemeenschapsparlementen De voorzitter van het kieskringhoofdbureau stuurt via de CODI-toepassing, door gebruik te maken van de elektronische handtekening die aangebracht wordt door middel van zijn identiteitskaart, het volledige procesverbaal met de tabellen van zijn bureau naar de griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ÈN naar de Minister van Binnenlandse Zaken. Een papieren versie van het proces-verbaal, staande de vergadering opgemaakt en ondertekend door de leden van het kieskringhoofdbureau en door de getuigen, de processen-verbaal van de stembureaus en de stemopnemingsbureaus, en de akten van voordracht en de betwiste stembiljetten, worden binnen de vijf dagen opgestuurd naar de griffier van het betrokken Parlement. Dezelfde procedure is van toepassing voor de kieskringhoofdbureaus, die in geval van lijstenverbinding de functie van centraal provinciebureau vervullen. Dezelfde procedure dient toegepast te worden door de kieskringhoofdbureaus die in geval van lijstenverbinding de functie van centraal provinciebureau vervullen. - Provinciehoofdbureau Europees parlement Voor de verkiezing van de Europese parlementsleden totaliseert het provinciehoofdbureau voor de gehele provincie op een verzamelstaat de cijfers uit de samenvattende tabellen van de kantonhoofdbureaus en de voorzitter stuurt via de lokale toepassing, door gebruik te maken van de elektronische handtekening die aangebracht wordt door middel van zijn identiteitskaart, het proces-verbaal van zijn bureau, dat de samenvattende tabel bevat, naar de voorzitter van het collegehoofdbureau ÈN naar de Minister van Binnenlandse Zaken. TOELICHTING: Zoals hierboven vermeld, staan alle met de eid ondertekende processen-verbaal met bijlagen, die worden toegezonden door de provinciehoofdbureaus, ter beschikking op de centrale server van de FOD Binnenlandse Zaken ten behoeve van de collegehoofdbureaus, alsmede van de FOD Binnenlandse Zaken. De tabellen die opgemaakt worden door de kantonhoofdbureaus en een papieren versie van het proces-verbaal, dat de samenvattende tabel bevat, worden eveneens bezorgd aan de voorzitter van het collegehoofdbureau. Het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, dat fungeert als provinciehoofdbureau voor deze kieskring, maakt, digitaal en op papier, twee verzamelstaten op: de ene waarop de uitkomsten opgenomen worden die door de kantonhoofdbureaus geregistreerd werden en bestemd zijn voor het Nederlandse collegehoofdbureau; de andere waarop de uitkomsten opgenomen worden die door de kantonhoofdbureaus geregistreerd werden en bestemd zijn voor het Franse collegehoofdbureau.

7 7 De voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde stuurt via de toepassing CODI, door gebruik te maken van de elektronische handtekening die aangebracht wordt door middel van zijn identiteitskaart, het proces-verbaal van zijn bureau, dat de samenvattende tabel bevat, respectievelijk naar de voorzitter van het Nederlandse collegehoofdbureau en naar de voorzitter van het Franse collegehoofdbureau, én naar de Minister van Binnenlandse Zaken. Een papieren versie van de samenvattende tabellen en van het proces-verbaal worden eveneens opgestuurd naar de voorzitter van het Nederlandse collegehoofdbureau en naar de voorzitter van het Franse collegehoofdbureau. - Collegehoofdbureau Europees Parlement.- De voorzitter van het collegehoofdbureau stuurt via de lokale toepassing, door gebruik te maken van de elektronische handtekening die aangebracht wordt door middel van zijn identiteitskaart, het volledige procesverbaal met de tabellen van zijn bureau naar de griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ÈN naar de Minister van Binnenlandse Zaken. Een papieren versie van dat proces-verbaal, staande de vergadering opgemaakt en ondertekend door de leden van het collegehoofdbureau en door de getuigen, de processen-verbaal van de stembureaus en de stemopnemingsbureaus en de akten van voordracht en de betwiste stembiljetten worden eveneens binnen de vijf dagen opgestuurd naar de griffier van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. OPMERKING Het is hierbij nuttig te wijzen op de volgorde van de verschillende stappen die gevolg dienen te worden in de procedure van digitaal en manueel ondertekenen van uw proces-verbaal. Nadat alle resultaten voor de lijsten en de kandidaten volledig zijn ingevoerd, de zetelberekening is uitgevoerd en de aanwijzing van de gekozenen en opvolgers is gebeurd, wordt het proces-verbaal aangevraagd. Het procesverbaal wordt gecontroleerd door het voltallig bureau en de aanwezige getuigen. Als het bureau akkoord gaat, tekent de voorzitter (of zijn secretaris) digitaal met zijn elektronische identiteitskaart en vanaf dan is het proces-verbaal definitief en officieel. Indien het geval dat het bureau nog wijzigingen of bemerkingen in het proces-verbaal wenst aan te brengen, dient dit uiteraard steeds te gebeuren vóór de digitale ondertekening van het proces-verbaal. Nadat het proces-verbaal digitaal ondertekend is, wordt het onmiddellijk afgedrukt en de digitale handtekening van de voorzitter wordt er zichtbare wijze op aangebracht; dit proces-verbaal wordt vervolgens manueel ondertekend door de voorzitter, de leden van het bureau en de getuigen. Deze volgorde die dient gerespecteerd te worden voor het digitaal en manueel ondertekenen waarborgt de integrale conformiteit van het proces-verbaal,dat elektronisch ondertekend werd door de voorzitter, nadat het bureau zich hiermee akkoord heeft verklaard, welk proces-verbaal door het voltallig bureau manueel ondertekend werd, en waarop de digitale handtekening van de voorzitter op zichtbare wijze wordt opgenomen. Als na het versturen van het elektronisch ondertekende proces-verbaal blijkt dat er nog een verbetering moet aangebracht worden, gelieve contact op te nemen met de helpdesk van de FOD Binnenlandse Zaken op 02/ (N), 02/ (F) en 02/ (D). * * * Deze digitale transmissie van de officiële processen-verbaal door de 20 kieskringhoofdbureaus (5 voor het Vlaams Parlement, 13 voor het Waals Parlement, 1 voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en 1 voor het Parlement van het Duitstalige Gemeenschap), 11 provinciehoofdbureaus (Europees Parlement) en de 2 collegehoofdbureaus (Europees Parlement) naar onder meer het departement, maakt het mogelijk dat de FOD Binnenlandse

8 Zaken onmiddellijk kan beschikken over de definitieve uitslagen, de zetelverdeling en de aanwijzing van verkozenen en opvolgers, met het oog op de opmaak van de officiële uitslagen van de verkiezingen 2009 onder de vorm van brochures, CD-rom en publicatie op internet voor de burgers en politici. Dit uiteraard onder voorbehoud van de geldigverklaring van de verkiezingen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het Europees Parlement en door de nieuwe Gewest- en Gemeenschapsparlementen voor hun eigen verkiezing. Krachtens het koninklijk besluit van 20 december 1984 moet de Minister van Binnenlandse Zaken immers de officiële uitslagen van de verkiezing van het Europees Parlement publiceren. Deze uitslagen zullen gepubliceerd worden in de vorm van vier brochures, papier en CD-rom, die de uitslagen zullen bevatten van : de verkiezing van het Europees Parlement (uitslagen per lijst zetelverdeling) de verkiezing van het Europees Parlement (naamstemmen zetelverdeling aanwijzing gekozenen en opvolgers) De publicatie van de resultaten van de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen valt onder de bevoegdheid van elk Gewestparlement en van de Duitstalige Gemeenschap. 8 IV. NOODPROCEDURE VOOR DE OFFICIEUZE INZAMELING. 1. Communicatieprobleem- Indien het doorgeven van de uitslagen, via de beveiligde verbinding met de toepassing CODI, blokkeert omwille van een netwerkprobleem, dan bent u gemachtigd om, door middel van uw elektronische identiteitskaart, u via Internet toegang te verschaffen tot het genoemde systeem. Neem hiervoor voorafgaandelijk contact op met de helpdesk die op zondag 7 juni 2009 bij de FOD Binnenlandse Zaken is geïnstalleerd. De oproepnummers van de helpdesk zijn : 02/ (N), 02/ (F) en 02/ (D). Indien, als gevolg van een moeilijkheid die het systeem doet blokkeren, de elektronische doorzending van de uitslagen volgens de onder hoofdstukken II of IV.1 (via de lokale toepassing of via Internet) toegelichte procedure absoluut onmogelijk blijkt, zal er, zeer uitzonderlijk, gebruik gemaakt worden van het doorzenden via fax en via telefoon van de definitieve lijstuitslagen, alsmede van de naamstemmen. Het gaat dus om een noodoplossing, die slechts aangewend mag worden bij problemen die een blokkering van het systeem teweegbrengen. De ambtenaren van de FOD Binnenlandse Zaken, die aangesteld zijn voor de opvolging van de inzameling van de uitslagen die op deze wijze voor meerdere provincies doorgestuurd worden, zullen de telefonische oproepen beantwoorden en de in dat geval doorgestuurde faxen, in ontvangst nemen. 2. Problemen met de digitale handtekening- Als u met de elektronische handtekening problemen ondervindt op zondag 7 juni 2009, neemt u contact op met de helpdesk die bij de FOD Binnenlandse Zaken is geïnstalleerd.

9 9 Opmerking: In het kader van de voortzetting van de inzameling van de uitslagen zullen de ambtenaren van het departement, op de maandag na de verkiezing, rechtstreeks contact opnemen met de voorzitters van de kieskringhoofdbureaus en van de provinciehoofdbureaus, alsmede met de voorzitters van de collegehoofdbureaus, wanneer blijkt dat hetzij bepaalde uitslagen in de loop van de nacht door sommige kantons niet doorgestuurd werden, hetzij indien zij anomalieën of fouten bevatten. Mijn diensten staan graag te uwer beschikking in geval er twijfel zou bestaan over een of ander punt van de hierboven beschreven organisatie. Met de meeste hoogachting, Namens de Minister van Binnenlandse Zaken: De Directeur-generaal, L. VANNESTE

Brussel, 27 APRIL 2007

Brussel, 27 APRIL 2007 Brussel, 27 APRIL 2007 Aan de Dames en Heren Voorzitters van de Kantonhoofdbureaus Aan het College van Burgemeester en Schepenen in de kantonhoofdplaats Kopie ter informatie en nuttig gevolg: Aan de Dames

Nadere informatie

Brussel, 5 JUNI 2007. Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage(n): 1 Contactpersoon: E-mail: Tel.: 02/518.22.71 02/518.22.12 Luc SMET Etienne VAN VERDEGEM

Brussel, 5 JUNI 2007. Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage(n): 1 Contactpersoon: E-mail: Tel.: 02/518.22.71 02/518.22.12 Luc SMET Etienne VAN VERDEGEM Brussel, 5 JUNI 2007 Aan de Dames en Heren Voorzitters van de Collegehoofdbureaus en de Provincie- en Kieskringhoofdbureaus Instellingen en Bevolking Rijksregister Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage(n):

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Nederlands kiescollege FORMULIER B/17 Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Heden, op..., om...

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN... Proces-verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton.

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN... Proces-verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton. Nederlands Kiescollege FORMULIER AB/11 Kieskring :... Kieskanton :... Kantonhoofdbureau FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN... Nummer van de bureaus Proces-verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007. Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton.

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007. Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton. Nederlands Kiescollege FORMULIER AB/11 Kieskring :... Kieskanton :... Kantonhoofdbureau FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 DE WIJZIGINGEN DE AGENDA DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 1. De aanpassing van de verkiezingskalender

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENTVAN 25 MEI 2014

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENTVAN 25 MEI 2014 FORMULIER C/26B-Mx Nederlandse kiescollege Kieskanton : Sint-Genesius-Rode Kantonhoofdbureau C VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENTVAN 25 MEI 2014 Proces-verbaal van een kantonhoofdbureau (met bijlage)

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN...

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN... Kieskring :... FORMULIER A/19 Kieskringhoofdbureau VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN... Proces-verbaal ( * ) Algemene optelling van de stemmen Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen.

Nadere informatie

De Directie Verkiezingen

De Directie Verkiezingen G De Directie Verkiezingen G.1. Inleiding 54 2004 ACTIVITEITENRAPPORT De Directie Verkiezingen waakt over de uitvoering van de wetgeving en de reglementering betreffende de Europese, de nationale en de

Nadere informatie

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING.

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. 51 III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. dinsdag, 40 ste dag : vervroegde stemmingsdag via besluit tot ontbinding federaal Parlement en oproeping kiezers Opstellen officiële

Nadere informatie

De digitale inzameling van de verkiezingsresultaten

De digitale inzameling van de verkiezingsresultaten De digitale inzameling van de verkiezingsresultaten 1. Wat is nieuw sedert de vorige verkiezingen? Het bedrijf Stésud staat in voor de organisatorische en technische verwezenlijking van de digitale inzameling,

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI Proces verbaal van de stemopnemingsverrichtingen bij geautomatiseerde stemming.

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI Proces verbaal van de stemopnemingsverrichtingen bij geautomatiseerde stemming. FORMULIER AB/25B bis Kieskring BRUSSEL HALLE VILVOORDE Kieskanton :... Kantonhoofdbureau FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 Proces verbaal van de stemopnemingsverrichtingen bij geautomatiseerde

Nadere informatie

Aan de Dames en Heren Voorzitters van de kieskring- en

Aan de Dames en Heren Voorzitters van de kieskring- en AP Algemene Directie Instellingen en Bevolking Behandelende ambtenaren : Ingrid BENS Tel. : 02/210.21.85 Stéphan De Mul Tel. : 02/500.22.11 E-mail : stefan.demul@ibz.fgov.be Etienne Van Verdegem Tel. :

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI Proces-verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton.

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI Proces-verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton. Nederlandse kiescollege FORMULIER C/26 Kieskanton :... Kantonhoofdbureau A VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Proces-verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen

Nadere informatie

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Etienne Van Verdegem (N)

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Etienne Van Verdegem (N) Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen Partij + adres Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Etienne Van Verdegem (N) 02 518 22

Nadere informatie

VERKIEZINGEN OP ZONDAG 25 MEI 2014

VERKIEZINGEN OP ZONDAG 25 MEI 2014 VERIEZINGEN OP ZONDAG 25 MEI 2014 = geldig voor de verkiezing van het Europese Parlement = geldig voor de verkiezing van de amer = geldig voor de verkiezing van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen D

Nadere informatie

IV. TAKEN VAN DE DIVERSE ACTOREN. Kamer + Senaat Stembureau Traditioneel + elektronisch. Stemopnemingsbureau Enkel traditioneel

IV. TAKEN VAN DE DIVERSE ACTOREN. Kamer + Senaat Stembureau Traditioneel + elektronisch. Stemopnemingsbureau Enkel traditioneel 61 IV. TAKEN VAN DE DIVERSE ACTOREN. A. SCHEMA Kamer + Senaat Stembureau Traditioneel + elektronisch Bijstand PROVINCIE Bijstand GEMEENTEN Stemopnemingsbureau Enkel traditioneel KANTONHOOFDBUREAU Traditioneel

Nadere informatie

CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING.

CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. Nu de datum van de vervroegde algehele vernieuwing van de federale Kamers is gekend (13 juni 2010) dient rekening gehouden te worden met de

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 )

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 ) / FORMULIER D/ Kieskring :......... VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN MEI 0. Voordracht van Kandidaten ( ) Wij, ondergetekenden, kiezers in de kieskring..............dragen voor als kandidaten voor

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 1/6 FORMULIER D/1 Kieskring... Kieskringhoofdbureau B VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T 2/6 De voorzitter van het kieskringhoofdbureau B........ brengt ter kennis van de

Nadere informatie

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Etienne Van Verdegem (N)

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Etienne Van Verdegem (N) Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen Partij + adres Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Etienne Van Verdegem (N) 02 518 22

Nadere informatie

II. AGENDA VAN DE KIESVERRICHTINGEN.

II. AGENDA VAN DE KIESVERRICHTINGEN. 19 II. AGENDA VAN DE KIESVERRICHTINGEN. 01. Dinsdag 1 mei 2007 (40 ste dag vóór de stemming) 1) Datum van het koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van de verkiezingen. Publicatie in Belgisch

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI Voordracht van Kandidaten (1)

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI Voordracht van Kandidaten (1) FORMULIER D/ Kieskring :......... VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN JUNI 00. Voordracht van Kandidaten () Wij, ondergetekenden, aftredende Raadsleden dragen voor als kandidaten voor de verkiezing van

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T 1/5 FORMULIER C/6 Nederlandse Kiescollege Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T --------------- 2/5 De voorzitter van het Collegehoofdbureau C te Mechelen

Nadere informatie

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers A. Kiezers 1. Aantal kiezers (die in België verblijven) op de kiezerslijsten op 7 mei 2010 Belgische kiezers die in België verblijven: 7.726.632

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 )

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 ) /9 KIESKRING:......... FORMULIER A/3 VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 25 MEI 204 Voordracht van Kandidaten ( ) Wij, ondergetekenden, kiezers in de kieskring....... dragen voor als

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI B E R I C H T

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI B E R I C H T FORMULIER C/6 Nederlandse Kiescollege Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. B E R I C H T --------------- De voorzitter van het collegehoofdbureau te Mechelen brengt

Nadere informatie

Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004.

Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr.... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. FORMULIER C/25 Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI 2004 B E R I C H T

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI 2004 B E R I C H T FORMULIER D/1 Kieskring... Kieskringhoofdbureau VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI 2004 B E R I C H T De voorzitter van het kieskringhoofdbureau........ brengt ter kennis van de kiezers voor de

Nadere informatie

Roadshow Oost-Vlaanderen

Roadshow Oost-Vlaanderen Roadshow Oost-Vlaanderen Lokale verkiezingen 2012 20 juni 2012 Kris Bosmans Jan De Puydt ICT-diensten voor een slagkrachtige overheid 1 Agenda 09u00 09u45 10u45 11u15 12u20 12u30 Inleiding Kandidatenbeheer:

Nadere informatie

U vindt hierna de onderrichtingen voor het opmaken van de kiezerslijsten door het Rijksregister voor de hierboven vermelde verkiezingen.

U vindt hierna de onderrichtingen voor het opmaken van de kiezerslijsten door het Rijksregister voor de hierboven vermelde verkiezingen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Rijksregister Externe Relaties Aan het College van Burgemeester en Schepenen Ter informatie: - Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (Kamer-Senaat). *

Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (Kamer-Senaat). * Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A/B * Nr.... Lokaal :... FORMULIER AB/10 FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN... Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (Kamer-Senaat). * I. - Vorming en samenstelling

Nadere informatie

FORMULIER A/3 KIESKRING :... VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Voordracht van Kandidaten (*)

FORMULIER A/3 KIESKRING :... VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Voordracht van Kandidaten (*) FORMULIER A/ KIESKRING :......... VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN. Voordracht van Kandidaten (*) Wij, ondergetekenden, kiezers in de kieskring....... dragen voor als kandidaten

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI Proces-verbaal van de algemene optelling van de stemmen.

VERKIEZING VAN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI Proces-verbaal van de algemene optelling van de stemmen. FORMULIER G/12BIS Hoofdbureau van het kiesgebied VERKIEZING VAN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009 Proces-verbaal van de algemene optelling van de stemmen. Heden, op (datum)...,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE KIESVERRICHTINGEN. FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010

AGENDA VAN DE KIESVERRICHTINGEN. FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 AGENDA VAN DE KIESVERRICHTINGEN. FEDERALE VERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010!!! Opmerking : toepassing van artikel 115, laatste lid, van het Kieswetboek : indien de 20 ste dag voor de stembusgang een feestdag

Nadere informatie

AGENDA VERRICHTINGEN GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014.

AGENDA VERRICHTINGEN GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014. 1 AGENDA VERRICHTINGEN GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014. EUROPEES PARLEMENT KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Wet van 23 maart 1989 Betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (W.V.E.P.)

Nadere informatie

Nederlands Néerlandais

Nederlands Néerlandais BIJLAGE/ANNEXE 2 Landen van de Europese Unie - Pays de l Union européenne Afkorting Abréviation Landencode Code pays Nederlands Néerlandais Frans Français DE 103 Duitsland Allemagne AT 105 Oostenrijk Autriche

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE RAAD VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 13 JUNI 2004 DEEL A.

VERKIEZING VAN DE RAAD VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 13 JUNI 2004 DEEL A. FORMULIER G/7bis DEEL A VERKIEZING VAN DE VAN DE DEEL A. Aanvraag tot het bekomen van eenzelfde volgnummer en letterwoord als aan een lijst voor de verkiezing van het Europese Parlement of van de Waalse

Nadere informatie

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2009 GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

Voorbereiden Stemmen Verwerken Publiceren Opvolgen

Voorbereiden Stemmen Verwerken Publiceren Opvolgen WELKOM! Verkiezingsproces Voorbereiden Stemmen Verwerken Publiceren Opvolgen Kiezerslijsten Logistiek Oproeping Beheer bureaus Kandidatenbeheer Op papier Digitaal Resultaten inzamelen Zetelberekening en

Nadere informatie

Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober BESTELLING VAN DE KIEZERSLIJSTEN.

Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober BESTELLING VAN DE KIEZERSLIJSTEN. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Rijksregister Externe Relaties Aan het College van Burgemeester en Schepenen Ter informatie: - Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Processen-verbaal

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Processen-verbaal FORMULIER B/9 Nederlands kiescollege VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Processen-verbaal I. Voorlopige afsluiting van de kandidatenlijsten ( * ) Vergadering van... 2007 (Maandag, 27 e dag vóór de stemming).

Nadere informatie

Mevrouw Mevrouw Mevrouw de Voorzitter, de Gouverneur, de Burgemeester, Mijnheer Mijnheer Mijnheer

Mevrouw Mevrouw Mevrouw de Voorzitter, de Gouverneur, de Burgemeester, Mijnheer Mijnheer Mijnheer 1/39 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen Brussel, 24 maart 2014 - Aan de Dames en Heren Voorzitters van de hoofdbureaus voor de verkiezing

Nadere informatie

I. AGENDA VAN DE KIESVERRICHTINGEN.

I. AGENDA VAN DE KIESVERRICHTINGEN. I. AGENDA VAN DE KIESVERRICHTINGEN. EUROPEES PARLEMENT WAALS PARLEMENT OF VLAAMS PARLEMENT Wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (W.V.E.P.) en Algemeen Kieswetboek

Nadere informatie

Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen en de algemene telling van de stemmen bij geautomatiseerde stemming.

Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen en de algemene telling van de stemmen bij geautomatiseerde stemming. Hoofdbureau van de GEMEENTE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006 Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen en de algemene telling van de stemmen bij geautomatiseerde stemming. Formulier

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Rijksregister Externe Relaties

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Rijksregister Externe Relaties Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Rijksregister Externe Relaties Aan het College van Burgemeester en Schepenen Ter informatie: - Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Trannoy Régis F Onze referentie Brussel

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Trannoy Régis F Onze referentie Brussel Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen Mevrouw de Voorzitster/ De heer Voorzitter van het Kantonhoofdbureau Mevrouw de Burgemeester

Nadere informatie

URL s. Verkiezingen 13 juni 2004: URL s: Doelpubliek: Europees Parlement. Vlaamse Raad

URL s. Verkiezingen 13 juni 2004: URL s: Doelpubliek: Europees Parlement.  Vlaamse Raad URL s Verkiezingen 13 juni 2004: Europees Parlement Vlaamse Raad WaalseRaad Brusselse Hoofdstedelijke Raad Duitstalige Gemeenschapsraad URL s: Nederlands: Frans: Duits: Engels: http://verkiezingen2004.belgium.be

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 18 MEI 2003. Kennisgeving van een bezwaar (per aangetekende brief)

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 18 MEI 2003. Kennisgeving van een bezwaar (per aangetekende brief) Kieskring :... FORMULIER A/10 Kieskringhoofdbureau VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 18 MEI 2003. Kennisgeving van een bezwaar (per aangetekende brief) De Voorzitter van het kieskringhoofdbureau

Nadere informatie

Lexicon ABC Verkiezingen - Versie 22/02/2010

Lexicon ABC Verkiezingen - Versie 22/02/2010 Lexicon ABC Verkiezingen - Versie 22/02/2010 A - Apparentering Systeem van zetelverdeling bij een verkiezing volgens hetwelk de kandidatenlijsten de stemmen die zij in de verschillende kieskringen van

Nadere informatie

De vernieuwing van de Senaat bij de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014

De vernieuwing van de Senaat bij de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014 De vernieuwing van de Senaat bij de samenvallende verkiezingen van 25 mei 2014 1. Samenstelling van de Senaat De Senaat telt 60 leden: 50 deelstaatsenatoren en 10 gecoöpteerde senatoren. De deelstaatsenatoren

Nadere informatie

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN.

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. 1. Algemene procedure. a. Inleiding. De stemprocedure wordt op gedetailleerde wijze beschreven in artikel 7 van de wet van 11 april 1994 houdende

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN HET VLAAMS

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTACTENDATABANK

HANDLEIDING CONTACTENDATABANK De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel HANDLEIDING CONTACTENDATABANK Verkiezingen Webapplicatie Contactpersonen

Nadere informatie

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Van Kerckhoven David (N)

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Van Kerckhoven David (N) Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen Aan de Kantonvoorzitters van de kantons die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem.

Nadere informatie

FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE

FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE X - 60 Van 9 december tot 22 decembre 2011 Schriftelijke mededeling door de werkgever : aan de Raad of aan het Comité of, bij ontstentenis ervan, aan

Nadere informatie

TAKEN VAN DE DIVERSE ACTOREN. Kamer + Senaat. Stembureau Traditioneel + elektronisch. Stemopnemingsbureau Enkel traditioneel

TAKEN VAN DE DIVERSE ACTOREN. Kamer + Senaat. Stembureau Traditioneel + elektronisch. Stemopnemingsbureau Enkel traditioneel 1 II. TAKEN VAN DE DIVERSE ACTOREN. Kamer + Senaat Stembureau Traditioneel + elektronisch GEMEENTEN Stemopnemingsbureau Enkel traditioneel KANTONHOOFDBUREAU Traditioneel + elektronisch Kamer Kieskringhoofdbureau

Nadere informatie

Organisatie van de verkiezingen van 7 juni 2009 : evaluaties, wetswijzigingen en aanbevelingen

Organisatie van de verkiezingen van 7 juni 2009 : evaluaties, wetswijzigingen en aanbevelingen Organisatie van de verkiezingen van 7 juni 2009 : evaluaties, wetswijzigingen en aanbevelingen Evaluaties De voorbereiding van de verkiezingen van het Europees Parlement en de Parlementen van de Gewesten

Nadere informatie

KANTONS AALST, BRUGGE, HALLE, KORTRIJK, MEISE, OOSTENDE, ROESELARE EN SINT-GENESIUS-RODE.

KANTONS AALST, BRUGGE, HALLE, KORTRIJK, MEISE, OOSTENDE, ROESELARE EN SINT-GENESIUS-RODE. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN HET VLAAMS PARLEMENT

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN HET VLAAMS

Nadere informatie

Stembureau met traditionele stemming STAPPENPLAN

Stembureau met traditionele stemming STAPPENPLAN Stembureau met traditionele stemming STAPPENPLAN I. Aan de stemdag voorafgaande verrichtingen 1. U wordt aangewezen door de voorzitter van het kantonhoofdbureau A Ga na of u de onderrichtingen en formulieren

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VOOR DE KAMER EN DE SENAAT OP 10 JUNI 2007

VERKIEZINGEN VOOR DE KAMER EN DE SENAAT OP 10 JUNI 2007 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Instellingen en Bevolking Directie Bevolking en Verkiezingen VERKIEZINGEN VOOR DE KAMER EN DE SENAAT OP 10 JUNI 2007 Technische richtlijnen

Nadere informatie

Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012. Peter Maes verkiezingssecretariaat Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012. Peter Maes verkiezingssecretariaat Agentschap voor Binnenlands Bestuur Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 Peter Maes verkiezingssecretariaat Agentschap voor Binnenlands Bestuur Scope Presentatie = Schets, een overzicht van de verkiezingen = Algemeen van

Nadere informatie

Brussel, 4 maart L. COPPENS (02/ ) kieskring- en provinciehoofdbureaus en de collegehoofdbureaus; - Aan de informaticafirma s.

Brussel, 4 maart L. COPPENS (02/ ) kieskring- en provinciehoofdbureaus en de collegehoofdbureaus; - Aan de informaticafirma s. Brussel, 4 maart 2003 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Directie-generaal Instellingen en Bevolking Aan het College van Burgemeester en Schepenen Rijksregister Ter informatie: - Aan de Dames

Nadere informatie

Verkiezingsspecial 2010

Verkiezingsspecial 2010 Algemene Directie Instellingen en Bevolking Juli 2010 Nummer 21 Verkiezingsspecial 2010 Lottrekking Persmeeting Verkiezingen Verkiezingsdag Danklunch 85 pagina s! Eindredacteur : Peter Grouwels e-mail:

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. 1559 (2011-2012) Nr. 4 9 mei 2012 (2011-2012) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. 1559 (2011-2012) Nr. 4 9 mei 2012 (2011-2012) stuk ingediend op stuk ingediend op 1559 (2011-2012) Nr. 4 9 mei 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

35564 BELGISCH STAATSBLAD 17.07.2006 MONITEUR BELGE

35564 BELGISCH STAATSBLAD 17.07.2006 MONITEUR BELGE 35564 BELGISCH STAATSBLAD 17.07.2006 MONITEUR BELGE VERTALING N. 2006 2754 MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST [2006/202241] 7 JULI 2006. Besluit van de Waalse Regering betreffende het digitaal invoeren,

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 Mei 2012 Binnen enkele maanden worden de gemeente- en provincieraden vernieuwd. In de zes Vlaamse randgemeenten (Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode,

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN HET VLAAMS

Nadere informatie

I. Het stembureau : samenstelling en installaties

I. Het stembureau : samenstelling en installaties 1/11 Kieskanton... Gemeente :... Stembureau nr... VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 FORMULIER ACD/13B-bis Proces-verbaal van de verkiezing

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking. Park Atrium Koloniënstraat Brussel

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking. Park Atrium Koloniënstraat Brussel De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel Verkiezingen Webapplicatie Ingave partij en kandidatengegevens Politieke

Nadere informatie

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart.

Site survey ter voorbereiding van de algemene rollout van de elektronische kids-id en de elektronische vreemdelingenkaart. Brussel, 14 juni 2007 Aan het College van Burgemeester en Schepenen Alg. Dir. Instellingen en Bevolking Dienst Vreemdelingenzaken Uw kenmerk: Ons kenmerk : III21/724.68/3835/07 Contactpersoon : Ghislain

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DEELNEMERS,GEWEZEN DEELNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS VAN GEPENSIONEERDEN IN DE STICHTING VIDANOVA PENSION FUND.

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DEELNEMERS,GEWEZEN DEELNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS VAN GEPENSIONEERDEN IN DE STICHTING VIDANOVA PENSION FUND. KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DEELNEMERS,GEWEZEN DEELNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS VAN GEPENSIONEERDEN IN DE STICHTING VIDANOVA PENSION FUND. Artikel 1. Algemeen Verkiezing van deelnemersvertegenwoordigers

Nadere informatie

1. X+77: UITERSTE DATUM VOOR SCHRAPPING VAN DE KIEZERSLIJSTEN VAN WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING ONDERTUSSEN VERLATEN HEBBEN 1

1. X+77: UITERSTE DATUM VOOR SCHRAPPING VAN DE KIEZERSLIJSTEN VAN WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING ONDERTUSSEN VERLATEN HEBBEN 1 INFO 6 PROCEDURE van X+77 tot X+80 INHOUDSTAFEL 1. X+77: UITERSTE DATUM VOOR SCHRAPPING VAN DE KIEZERSLIJSTEN VAN WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING ONDERTUSSEN VERLATEN HEBBEN 1 2. X +79: EVENTUELE STOPZETTING

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 formaliteiten

Verkiezingen 2014 formaliteiten Verkiezingen 2014 formaliteiten In dit document worden formele handelingen beschreven die moeten worden uitgevoerd om in eerste instantie als groepering op de kandidatenlijst terecht te komen en vervolgens

Nadere informatie

Ik heb de eer U een aantal inlichtingen te verstrekken betreffende de verkiezingen van 8 oktober I. WETGEVENDE INITIATIEVEN.

Ik heb de eer U een aantal inlichtingen te verstrekken betreffende de verkiezingen van 8 oktober I. WETGEVENDE INITIATIEVEN. Aan de Dames en Heren Voorzitters van de Hoofdbureaus voor de verkiezing van de gemeenteraden. Aan Mevrouw de Gouverneur. Aan de Dames en Heren van het College van Burgemeester en Schepenen. Ons kenm:

Nadere informatie

TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING

TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING BIJ DE GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**)

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Nederlandse kiescollege (*) FORMULIER C/10 VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Wij, ondergetekenden, kiezers in de Vlaamse kieskring (of kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 81/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het identificatienummer

Nadere informatie

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN.

GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN. GEAUTOMATISEERDE STEMMING VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN 1 Algemene procedure a Inleiding De stemprocedure wordt op gedetailleerde wijze beschreven in artikel 7 tot 8bis van de wet van 11 april 1994 houdende

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking. Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking. Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel Verkiezingen Manueel Verkiezingen Kamer Kantons 25/04/2007 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014 VOOR HET EUROPEES PARLEMENT, DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN

VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014 VOOR HET EUROPEES PARLEMENT, DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN BIJLAGE 2 VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014 VOOR HET EUROPEES PARLEMENT, DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN GLOBAAL AANGIFTEFORMULIER VOOR DE GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN

Nadere informatie

Verkiezingen 2012 PGM3 HANDLEIDING RESULTATENBEHEER DIGITALE STEMMING. Versie 0.6

Verkiezingen 2012 PGM3 HANDLEIDING RESULTATENBEHEER DIGITALE STEMMING. Versie 0.6 Verkiezingen 2012 PGM3 HANDLEIDING RESULTATENBEHEER DIGITALE STEMMING Versie 0.5 Technische helpdesk (deze softwaretoepassing, pc s en netwerk): 015/78.22.24 www.vlaanderenkiest.be/helpdesk Algemene helpdesk

Nadere informatie

Ik heb de eer U een aantal inlichtingen betreffende de bovenvermelde verkiezingen te verstrekken.

Ik heb de eer U een aantal inlichtingen betreffende de bovenvermelde verkiezingen te verstrekken. - Aan de Dames en Heren Voorzitters van de Hoofdbureaus voor de verkiezingen van het Europees Parlement en voor de Gewest- en Gemeenschapsparlementen - Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs - Aan

Nadere informatie

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de 20 SEPTEMBER 2002. Koninklijk besluit betreffende de oprichting, organisatie en werking van een paritair overlegorgaan in de sector van het verzekeringswezen, van de kredietinstellingen en van de gereglementeerde

Nadere informatie

Proces-verbaal van het stadsdistrictshoofdbureau (digitale stemming)

Proces-verbaal van het stadsdistrictshoofdbureau (digitale stemming) Stadsdistrictsraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 Proces-verbaal van het stadsdistrictshoofdbureau (digitale stemming) gemeente: Antwerpen stadsdistrict:... stadsdistrictshoofdbureau Waarvoor dient dit

Nadere informatie

Elektronische indiening fiscale fiches

Elektronische indiening fiscale fiches Elektronische indiening fiscale fiches De intentie van dit document is niet alle gevolgen en mogelijkheden van de elektronische indiening van de fiscale fiches weer te geven. Het probeert enkel een praktische

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 16 van 25 augustus 2006 68. Omzendbrief BB 2006/10 - Verkiezingen van 8 oktober 2006 Ingave en doorsturen van de verkiezingsuitslagen. - Uitvoering van de artikelen 58bis

Nadere informatie

De Kiesraad. Organisatie en taken

De Kiesraad. Organisatie en taken De Kiesraad Organisatie en taken Taken Kiesraad De Kiesraad is centraal stembureau voor de verkiezingen van Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement, en: stelt de officiële verkiezingsuitslagen

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Verkiezingen van 25 mei 2014 : stemplicht en gevolgen in het arbeidsrecht S.2014/015. Samenvatting. 19 mei 2014

CIRCULAIRE. Verkiezingen van 25 mei 2014 : stemplicht en gevolgen in het arbeidsrecht S.2014/015. Samenvatting. 19 mei 2014 Annick Hellebuyck Adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 08 58 F +32 2 515 09 13 ah@vbo-feb.be CIRCULAIRE S.2014/015 Verkiezingen van 25 mei 2014 : stemplicht en gevolgen in het

Nadere informatie