Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004."

Transcriptie

1 Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr.... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI FORMULIER C/25 Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen Het proces-verbaal en de bijlage moeten bij elkaar gehouden worden. I. - Vorming en samenstelling van het bureau. Het stemopnemingsbureau A nr...., in vergadering op om.. uur in een lokaal, gelegen te... is samengesteld als volgt : (1). Voorzitter : M Bijzitter : M Bijzitter : M Bijzitter : M Bijzitter : M Secretaris : M Bij verhindering of afwezigheid van één der leden, heeft het bureau gehandeld zoals bepaald in artikel 152, tweede lid van het Kieswetboek. Dit geldt voor : Mevrouw, Mijnheer,... Hebben als getuigen zitting gehad (2). Voor de lijst.. : M Het bureau heeft zich onmiddellijk gevormd en de leden hebben dadelijk de eed afgelegd (2). De getuigen werden geïnstalleerd naarmate zij zich aanboden en legden de eed af. Opmerkingen : (1) - Bij afwezigheid van de secretaris of zo deze als bijzitter genomen wordt, neemt één der bijzitters het secretariaat waar. In voorkomend geval, worden deze feiten onder rubriek "Opmerkingen" vermeld. - De naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw) of Mijnheer (M). - Bij verhindering of afwezigheid van de voorzitter of een bijzitter vult het bureau zichzelf aan en de stem van het oudste lid is beslissend. (2) Mochten verschillende getuigen zich voor eenzelfde lijst hebben aangemeld en wanneer tot een loting mocht worden overgegaan, dan dient daarvan onder de rubriek "Opmerkingen" melding gemaakt.

2 Het eedformulier voor de leden van het bureau is : "Ik zweer dat ik de stemmen getrouw zal opnemen en het geheim van de stemming zal bewaren", ofwel "Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes", ofwel : "Ich schwöre die Stimmen gewissenhaft zu zählen und das Stimmgeheimnis zu bewahren". Voor de getuigen luidt het : "Ik zweer dat ik het geheim van de stemming zal bewaren", ofwel "je jure de garder le secret des votes", ofwel "Ich schwöre das Stimmgeheimnis zu bewahren". De eed wordt door de bijzitter, de secretaris en door de getuigen afgelegd in handen van de voorzitter, en door deze tegenover het samengesteld bureau. De voorzitter, de bijzitter of de secretaris, in de loop der verrichtingen benoemd, in vervanging van een verhinderd lid, legt de eed af, alvorens zijn ambt waar te nemen. Er wordt daarvan melding gemaakt in het proces-verbaal.

3 II. - In ontvangstneming en telling der stembiljetten. Het bureau heeft achtereenvolgens ontvangen om :... uur, de biljetten van het stembureau nr uur, de biljetten van het stembureau nr uur, de biljetten van het stembureau nr.... Het heeft vastgesteld dat de stembussen, pakketten en omslagen met de blauwe stembiljetten regelmatig waren verzegeld (3). Zodra alle voor hem bestemde omslagen ontvangen werden, is het bureau tot de telling ervan overgegaan, zonder ze te ontvouwen. Aldus werden geteld : (4)(5)..... biljetten van het stembureau nr biljetten van het stembureau nr biljetten van het stembureau nr TOTAAL Opmerkingen.... (3) Mocht dit niet het geval zijn, dan dient daarvan, onder de rubriek "Opmerkingen", melding gemaakt. (4) De omslagen met de stembiljetten, die krachtens artikelen 143, lid 3, en 145 van het Kieswetboek, teruggenomen werden, die met de ongebruikte stembiljetten, die met de aanstippingslijst en die met het procesverbaal der stembureaus worden niet geopend. (5) In deze aantallen zijn eventueel begrepen de stembiljetten voor het Europese Parlement, die in een stembus voor de Vlaamse Raad werden gestoken en dientengevolge door de stembureaus in een speciale omslag werden geplaatst.

4 III. - Stemopneming. Het bureau gaat over tot de menging, de rangschikking en het onderzoek van de blauwe stembiljetten (6). Wanneer de indeling van de stembiljetten beëindigd is, worden deze zonder verandering van de indeling onderzocht door de andere leden van het bureau en de getuigen, die hun opmerkingen en bezwaren aan het bureau voorleggen. De bezwaren, het advies van de getuigen en de beslissing van het bureau worden in het proces-verbaal opgenomen :.. De getuigen verklaren geen opmerkingen of bezwaar te maken te hebben (of : De opmerkingen en bezwaren aan het bureau onderworpen, de adviezen der getuigen en de beslissing van het bureau zijn hieronder opgegeven) : De twijfelachtige stembiljetten en die waartegen bezwaren zijn ingebracht, worden volgens de beslissing van het bureau gevoegd bij de categorie waartoe zij behoren. De stembiljetten van elke categorie worden achtereenvolgens door twee leden van het bureau geteld. Het bureau stelt vervolgens vast : - het gezamenlijk aantal geldige en ongeldige (en blanco) stembiljetten ; - het aantal naamstemmen voor iedere kandidaat. Al die getallen worden in de bijlage van dit proces-verbaal opgenomen. De ongeldig verklaarde en de betwiste, niet echter de blanco stembiljetten, worden door twee leden van het bureau en door een van de getuigen geparafeerd. Alle stembiljetten, ingedeeld zoals hieronder is bepaald, worden in afzonderlijke omslagen gesloten, waarop de inhoud wordt vermeld. (6) De voorzitter en een van de leden mengen alle door het bureau te onderzoeken stembiljetten dooreen, vouwen ze open en delen ze in de volgende categorieën in : 1. Stembiljetten met geldige stemmen voor de eerste lijst of voor kandidaten van deze lijst ; 2. Hetzelfde voor de tweede lijst, voor de volgende lijsten ; 3. Twijfelachtige stembiljetten ; 4. Blanco stembiljetten en ongeldige stembiljetten.

5 Na deze eerste indeling worden de stembiljetten van elk van de categorieën voor de verschillende lijsten verder verdeeld in vier ondercategorieën : 1. Stembiljetten waarop bovenaan op een lijst is gestemd ; 2. Stembiljetten waarop alleen naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen is gestemd ; 3. Stembiljetten waarop naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen en één of meerdere kandidaat-opvolgers is gestemd. 4. Stembiljetten waarop alleen naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers is gestemd. De stembiljetten waarop bovenaan op een lijst en tegelijk naast de naam van één of meerdere kandidaattitularissen is gestemd, worden in de tweede ondercategorie geplaatst. De stembiljetten waarop bovenaan op een lijst en tegelijk naast de naam van één of meerdere kandidaattitularissen en één of meerdere kandidaat-opvolgers is gestemd, worden in de derde ondercategorie geplaatst. De stembiljetten waarop bovenaan op een lijst en tegelijk naast de naam van één of meerdere kandidaatopvolgers is gestemd, worden in de vierde ondercategorie geplaatst. Op alle in de vorige drie leden bedoelde stembiljetten, schrijft de voorzitter de vermelding "geldig" en stelt hij zijn paraaf (5). Ongeldig zijn : 1. Alle andere stembiljetten dan die welke volgens de wet mogen worden gebruikt ; 2. De stembiljetten waarop meer dan één lijststem voorkomt of waarop naamstemmen, hetzij voor titularissen, hetzij voor opvolgers op verschillende lijsten zijn uitgebracht ; 3. De stembiljetten waarop een kiezer een stem heeft uitgebracht bovenaan op een lijst en tegelijk naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen of -opvolgers van een andere lijst ; 4. De stembiljetten waarop een kiezer een stem heeft uitgebracht voor een of meerdere kandidaat-titularissen van een lijst en tegelijk voor een of meerdere kandidaat-opvolgers van een andere lijst ; 5. De stembiljetten waarop geen stem tot uitdrukking is gebracht ; de stembiljetten waarvan de vorm en de afmetingen veranderd zijn, die binnenin een papier of enig voorwerp bevatten of die de kiezer herkenbaar maken door een teken, een doorhaling of een bij de wet niet geoorloofd merk. Elk stemopnemingsbureau van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde rangschikt de stembiljetten waarop een stem uitgebracht is in twee categorieën : 1 de stembiljetten waarop een stem uitgebracht is voor een kandidatenlijst die ingediend is bij het Nederlands collegehoofdbureau ; 2 de stembiljetten waarop een stem uitgebracht is voor een kandidatenlijst die ingediend is bij het Frans collegehoofdbureau. In deze kieskring wordt de modeltabel vermeld in artikel 161, tweede lid, in tweevoud opgemaakt : een exemplaar bevat de uitslagen van de stemopneming die bestemd zijn voor het Nederlandse kiescollege en een tweede exemplaar bevat de uitslagen van de de stemopneming die bestemd zijn voor het Franse kiescollege. In dezelfde kieskring maakt het kantonhoofdbureau eveneens de in artikel 161, negende lid, vermelde verzamelstaat in tweevoud op. In de kieskantons van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad van deze kieskring wordt de modeltabel vermeld in artikel 161, tweede lid, in tweevoud opgemaakt : een exemplaar in het Nederlands bevat de uitslagen van de stemopneming die bestemd zijn voor het Nederlands kiescollege en een tweede exemplaar in het Frans bevat de uitslagen van de stemopneming die bestemd zijn voor het Frans kiescollege. In de kieskantons van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde van deze kieskring wordt deze modeltabel, in tweevoud, uitsluitend in het Nederlands opgesteld.

6 Niet ongeldig zijn : 1. De stembiljetten waarop de kiezer een stem heeft uitgebracht bovenaan op een lijst en tegelijk voor één of meerdere kandidaat-titularissen of één of meerdere kandidaat-titularissen en -opvolgers van dezelfde lijst. 2. De stembiljetten waarop de kiezer een stem uitgebracht bovenaan op een lijst en tegelijk voor één of meerdere kandidaat-opvolgers van dezelfde lijst. In de vorige twee bedoelde gevallen, wordt de lijststem als niet bestaand beschouwd.

7 De uitkomst van de stemopneming wordt vastgesteld zoals is aangeduid in bijgaande tabel. Het bureau stelt aan de hand van de in voormelde tabel opgegeven cijfers vast, dat het totaal van de stembiljetten met lijsstemmen, gevoegd bij het gezamelijk totaal van de stembiljetten met naamstemmen voor de kandidaten (...) gelijk is aan het aantal der geldige stembiljetten, te weten het aantal ontvangen stembiljetten (...) (zie hierboven deel II van dit proces-verbaal), min het aantal blanco en ongeldige stembiljetten (...). Een dubbel van de tabel met de uitkomsten van de stemopneming wordt opgemaakt. De voorzitter, voorzien van dit nog niet ondertekend proces-verbaal, alsmede van het hierboven vermelde dubbel van de tabel, begeeft zich naar de voorzitter van het kantonhoofdbureau A en legt hem voor onderzoek het dubbel van de opnemingstabel voor. - De ondergetekende, voorzitter van het kantonhoofdbureau A vastgesteld hebbende dat de opgaven het dubbel der opnemingstabel van het stemopnemingsbureau A nr.... de volgende leemten of tegenstrijdigheden bevat : nodigt dit bureau er toe uit het bewuste dubbel alsmede, zo daartoe aanleiding bestaat, dit proces-verbaal en de erbij horende tabel aan te vullen of te verbeteren. (Eventueel dient bovenstaande vermelding doorgehaald). De voorzitter van het kantonhoofdbureau A,... - De ondergetekende, voorzitter van het kantonhoofdbureau A, erkent ontvangen te hebben van de voorzitter van het stemopnemingsbureau A nr... het dubbel van de tabel, houdende de uitkomsten der stemopneming, waarvan hij/zij de regelmatigheid vaststeld of waarin, in voorkomend geval, de hierboven voorgeschreven verbeteringen worden aangebracht ; De voorzitter van het kantonhoofdbureau A,...

8 Het bureau, na in de opnemingstabel de door de voorzitter van het kantonhoofdbureau A voorgeschreven verbeteringen te hebben gebracht en (eventueel deze vermelding weglaten), na inzage van bovenvermeld ontvangstbewijs te hebben genomen, zet de verrichtingen voort. Het publiek wordt toegelaten in de zaal waar het bureau zetelt en de voorzitter kondigt de vastgestelde uitkomsten af. Het bureau sluit daarna dit proces-verbaal, dat gedagtekend en door de voorzitter, bijzitters, secretaris en getuigen ondertekend wordt. (7) Het proces-verbaal, waarbij het pak met de betwiste stembiljetten is gevoegd, wordt gesloten in een te verzegelen omslag, waarvan het opschrift de inhoud aangeeft. Deze omslag en de omslagen met de processen-verbaal van de stembureaus worden samen in een te verzegelen pak gesloten, dat de voorzitter van het stemopnemingsbureau binnen vierentwintig uren aan de voorzitter van het provinciehoofdbureau doet toekomen. De stembiljetten, de voor de aanstipping gebruikte lijst van de kiezers, de ingevolge de artikelen 143, derde lid, en 145 van het Kieswetboek teruggenomen biljetten, worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg, of subsidiair van het vredegerecht, waar het kantonhoofdbureau is gevestigd; zij blijven er berusten tot de tweede dag na de geldigverklaring van de verkiezing. De Kamer van Volksvertegenwoordigers kan zich deze stukken doen overleggen, indien ze het nodig acht. De niet gebruikte biljetten worden onmiddellijk toegezonden aan de gouverneur van de provincie, die het aantal ervan vaststelt. De stembiljetten worden vernietigd nadat de verkiezing definitief geldig of ongeldig verklaard is. Te......, De secretaris, De voorzitter, De bijzitters, De getuigen, P.S. : Vergeet niet de hierbijgevoegde lijst voor de betaling van het presentiegeld uiterlijk op de dag van de stemming volledig ingevuld - te bezorgen aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau A. (7) In de kantons van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde moet het bureau de tabel met de uitslagen van de stemopneming in twee exemplaren opmaken, d.w.z. een exemplaar, waarop de uitslag bestemd voor het Franse kiescollege wordt vermeld en een exemplaar, waarop de uitslag bestemd voor het Nederlandse kiescollege wordt vermeld.

9 Provincie :.... Kieskanton :. Gemeente:.... Stemopnemingsbureau A nr... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI Lijst voor de betaling van het presentiegeld aan de leden van het kiesbureau via hun rekeningnummer BIJLAGE BIJ FORMULIER C/25 NAAM EN VOORNAAM (1) De ondergetekenden, Voorzitter, secretaris en bijzitters van het bovenvermelde kiesbureau, verklaren hierbij de juistheid van de onderstaande gegevens. ADRES FUNCTIE (2) POSTNUMMER EN GEMEENTE REKENINGNUMMER BEDRAG EUR V ,40 S ,40 B ,40 B ,40 B ,40 B , De voorzitter van dit kiesbureau bevestigt hierbij de aanwezigheid van de hierboven vermelde personen. (Telefoon van de voorzitter : /..) Overgemaakt aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau A op datum van../../... (3). HANDTE- KENING Handtekening leden kiesbureau, De Secretaris, De Bijzitters, De Voorzitter, (1) Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.). (2) Vul voor de functie in : V voor voorzitter, B voor bijzitter, S voor secretaris. (3) Dit formulier wordt tezamen met de andere betalingsformulieren van het kieskanton door de kantonvoorzitter A aan de postontvanger van het medegedeelde postkantoor overhandigd op de maandagmorgen na de stemming. N.B. : VERMELD UW GEGEVENS VOLLEDIG EN DUIDELIJK OM EEN VLOTTE BETALING TE VERZEKEREN! CONTROLEER UW REKENINGNUMMER!

10 VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Nederlandse kiescollege (1) Tabel van de uitslag van de opneming van de stembiljetten Kanton :... Stemopnemingsbureau A Nr.... Stembiljetten Bureau nr... in de bus Bureau nr... gevonden Bureau nr... Totaal BIJLAGE BIJ FORMULIER C/25... stembiljetten " " Blanco- of ongeldige stembiljetten Geldige stembiljetten -... Lijst 1 behaalt : 1. Stembiljetten met lijststemmen Stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat-titularissen Stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat-titularissen en één of meerdere kandidaat-opvolgers... 4 Stembiljetten met stemmen voor één of meerdere opvolgers.... Totaal aantal stembiljetten... Lijst 2 behaalt : 1. Stembiljetten met lijststemmen Stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat-titularissen Stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat-titularissen en één of meerdere kandidaat-opvolgers... 4 Stembiljetten met stemmen voor één of meerdere opvolgers.... Totaal aantal stembiljetten... Algemeen totaal... Het bureau stelt vast dat het gezamenlijk aantal stembiljetten met lijststemmen (1 ), gevoegd bij het gezamenlijk aantal stembiljetten met naamstemmen voor de kandidaten ( ), juist gelijk is aan het aantal geldige stembiljetten, hetwelk bedraagt (... stembiljetten in de bussen en omslagen gevonden min... blanco en ongeldige stembiljetten). Opgemaakt te..., De secretaris, De bijzitters, De getuigen, De voorzitter, (1) of kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. In deze laatste kieskring wordt de modeltabel in tweevoud opgemaakt : een exemplaar bevat de uitslagen van de stemopneming die bestemd zijn voor het Nederlandse kiescollege en een tweede exemplaar bevat de uitslagen van de stemopneming die bestemd zijn voor het Franse kiescollege.

11 LIJST Lijststemmen 2 Naamstemmen voor kandidaattitularissen 3 Naamstemmen voor kandidaat- titularissen en voor kandidaat-opvolgers 4 Naamstemmen voor kandidaat- opvolgers In deze reeks worden alleen begrepen de stembiljetten waar bovenaan de lijst gestemd is In deze reeks worden begrepen: a) de stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat-titularissen. In deze reeks worden begrepen: a) de stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat-titularissen en voor één of meerdere kandidaat-opvolgers. In deze reeks worden begrepen: a) de stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat-opvolgers. b) de stembiljetten met stemmen bovenaan de lijst en tegelijk naast één of meerdere kandidaat-titularissen. b) de stembiljetten met stemmen bovenaan de lijst en tegelijk naast één of meerdere kandidaat-titularissen en één of meerdere kandidaat-opvolgers b) de stembiljetten met stemmen bovenaan de lijst en tegelijk naast één of meerdere kandidaat-opvolgers STEMCIJFER :. ( ) TOTAAL AANTAL STEMBILJETTEN :... NAAM KANDIDAAT-TITULARISSEN AANTAL NAAMSTEMMEN 1. M M M M M M M M M M M M M M TOTAAL AANTAL STEMBILJETTEN :... TOTAAL AANTAL STEMBILJETTEN :... NAAM KANDIDAAT-OPVOLGERS AANTAL NAAMSTEMMEN 1. M M M M M M M M

12 LIJST Lijststemmen 2 Naamstemmen voor kandidaattitularissen 3 Naamstemmen voor kandidaat- titularissen en voor kandidaat-opvolgers 4 Naamstemmen voor kandidaat- opvolgers In deze reeks worden alleen begrepen de stembiljetten waar bovenaan de lijst gestemd is In deze reeks worden begrepen: a) de stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat-titularissen. In deze reeks worden begrepen: a) de stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat-titularissen en voor één of meerdere kandidaat-opvolgers. In deze reeks worden begrepen: a) de stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat-opvolgers. b) de stembiljetten met stemmen bovenaan de lijst en tegelijk naast één of meerdere kandidaat-titularissen. b) de stembiljetten met stemmen bovenaan de lijst en tegelijk naast één of meerdere kandidaat-titularissen en één of meerdere kandidaat-opvolgers b) de stembiljetten met stemmen bovenaan de lijst en tegelijk naast één of meerdere kandidaat-opvolgers STEMCIJFER :. ( ) TOTAAL AANTAL STEMBILJET- TEN :... NAAM KANDIDAAT-TITULARISSEN AANTAL NAAMSTEMMEN 1. M M M M M M M M M M M M M M TOTAAL AANTAL STEMBILJET- TEN :... TOTAAL AANTAL STEMBILJET- TEN :... NAAM KANDIDAAT-OPVOLGERS AANTAL NAAMSTEMMEN 1. M M M M M M M M

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007. Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton.

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007. Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton. Nederlands Kiescollege FORMULIER AB/11 Kieskring :... Kieskanton :... Kantonhoofdbureau FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**)

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Nederlandse kiescollege (*) FORMULIER C/10 VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Wij, ondergetekenden, kiezers in de Vlaamse kieskring (of kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)

Nadere informatie

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding.

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. 20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. Artikel 1. Voor de aanhouding bij op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf gelden de volgende

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken HOOFDSTUK I. - Gebruik der talen voor de burgerlijke rechtbanken en de rechtbanken van koophandel van eersten aanleg. Artikel 1: Voor de burgerlijke

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD PREAMBULE Elk lid van de universitaire gemeenschap heeft de morele plicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Conform artikel 9, 3 van het

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december

Nadere informatie

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport.

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport. 13353KM STATUTENWIJZIGING VEREN IGING Heden, drie oktober tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Antonius Gerardus --- Maria Moonen, notaris te Venlo:--- mevrouw Maria Johanna Petronella Thijssen, werkzaam

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg In Stichting vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen: EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom:

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: Statutenwijziging Zaaknummer: Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: 1. de heer Johannes Petrus Maria van Elzakker,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers LEES AANDACHTIG DE INSTRUCTIES DIE IN BIJLAGE VAN DIT FORMULIER VOORKOMEN ALVORENS DIT IN TE

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

11. Ordinantie voor het opzicht

11. Ordinantie voor het opzicht 11. Ordinantie voor het opzicht I Het opzicht over de gemeenten Artikel 1 De kerkvisitatie 1. De kerkvisitatie, dienstbaar aan de opbouw van de gemeente als het lichaam des Heren, gaat uit van de meerdere

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

3. de heer Joseph Jacob Marie Gerardus Ramakers, geboren te Heerlen op vier

3. de heer Joseph Jacob Marie Gerardus Ramakers, geboren te Heerlen op vier ,I ST!CHTING 123591m Heden, veertien januari tweeduizend dertien, verschenen voor mij, Mr. HENDRIK -- MARTINUS LANGEREIS, notaris gevestigd te Bergen (Noord-Holland): 1. de heer Dr. Albert Otto Avcke Smook,

Nadere informatie