VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen"

Transcriptie

1 Nederlands kiescollege FORMULIER B/17 Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Heden, op..., om... uur, vergadert het collegehoofdbureau van het Nederlandse kiescollege te Mechelen ten einde over te gaan tot de algemene optelling van de stemmen, verkregen door de kandidaten in de verkiezing voor de Senaat. Na de optelling van de stemmen geschiedt de zetelverdeling over de lijsten en de aanwijzing van de gekozenen en opvolgers. Zijn aanwezig (1) : M voorzitter ; bijzitters ; secretaris ; De voorzitter opent de omslagen die hem/haar door de voorzitters van de provinciehoofdbureaus werden bezorgd en het bureau gaat over tot de optelling van de stemmen. Deze optelling levert de uitslag, die in de tabellen is opgegeven, die bij dit proces-verbaal gevoegd zijn en ondertekend werden door al de leden van het bureau en door de getuigen. Tot de zetelverdeling worden enkel de lijsten toegestaan die minstens 5 % van het algemeen totaal van de geldig uitgedrukte stemmen, ten gunste van de lijsten die voorgedragen zijn voor het Nederlandse kiescollege, behaald hebben (Artikel 165bis Kieswetboek). Het algemeen totaal van de geldig uitgedrukte stembiljetten bedraagt :.. De drempel van 5 % bedraagt dus :.. De volgende lijsten behalen minstens 5 % terzake en doen mee aan de zetelverdeling :. Het bureau na, overeenkomstig de aanduidingen van de tabel van de stemmenoptelling, het stemcijfer van elk van de lijsten te hebben vastgesteld, bepaalt de kiesdeler. Deze deler is (2) (3)... Vervolgens gaat het, overeenkomstig de beschikkingen van de hoofdstukken V en VII, Titel IV van het Kieswetboek, over tot de verdeling van de 25 zetels over de lijsten, alsmede tot de aanwijzing van de kandidaten aan wie de zetels, aan hun lijst toegekend, toekomen en van de kandidaten, die opvolgers zullen verklaard worden (3). Het publiek wordt in de zaal, waar het bureau zetelt, toegelaten en de voorzitter geeft aan de vergadering kennis van hetgeen volgt : (1) Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.) (2) Cijfer gelijk aan het laatste quotiënt bekomen door de bewerking aangeduid in het eerste lid van artikel 167 van het Kieswetboek, of zo het vierde lid van dit artikel toegepast werd, van het laatste quotiënt bekomen door de aanvullende bewerking, voorgeschreven bij dit lid. (3) Zie de onderrichtingen voor de hoofdbureaus, betreffende de algemene optelling van de stemmen, de verdeling en de toekenning van de zetels.

2 Uit de cijfers, opgegeven in de tabel der stemmenoptelling, blijkt dat : De lijst nr..... bekomt..... zetels De lijst nr..... bekomt..... zetels (4) De lijst nr.... bekomt.... zetels De lijst nr..... bekomt.... zetels De lijst nr.... bekomt.... zetels De lijst nr..... bekomt.... zetels Worden als gekozen tot leden van de Senaat aangewezen (1) : Voor de lijst... : Voor de lijst... : Voor de lijst... : Voor de lijst... : Voor de lijst... : Voor de lijst... : Worden als opvolgers aangewezen voor de Senaat, de kandidaten waarvan de namen volgen (1) : Voor de lijst nr.... Voor de lijst nr.... Voor de lijst nr.... 1e opvolger : e opvolger : e opvolger : e opvolger : e opvolger : e opvolger : tot 14 Voor de lijst nr.... Voor de lijst nr.... Voor de lijst nr.... 1e opvolger : e opvolger : e opvolger : e opvolger : e opvolger : e opvolger : tot 14

3 De voorzitter van het collegehoofdbureau stuurt onverwijld via de digitale weg, door gebruik te maken van de elektronische handtekening die aangebracht wordt door middel van zijn identiteitskaart, het volledige proces-verbaal van zijn bureau naar de griffier van de Senaat en naar de Minister van Binnenlandse Zaken (Artikel 177, eerste lid Kieswetboek). Een papieren exemplaar van dit proces-verbaal, gedurende de zitting in tweevoud opgemaakt en ondertekend door de leden van het hoofdbureau en door de getuigen, met hier bijgevoegd de processen-verbaal van de stembureaus en de stemopnemingsbureaus, de akten van voordracht en de betwiste stembiljetten worden binnen vijf dagen toegezonden aan de griffier van de Senaat. Te Mechelen, De secretaris De bijzitters, De getuigen, De voorzitter, P.S Vergeet niet de hierbijgevoegde lijst voor de betaling van het presentiegeld uiterlijk op maandagmorgen na de stemming - volledig ingevuld - te bezorgen aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau te MECHELEN. (1) Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.) (2) Cijfer gelijk aan het laatste quotiënt bekomen door de bewerking aangeduid in het eerste lid van artikel 167 van het Kieswetboek, of zo het vierde lid van dit artikel toegepast werd, van het laatste quotiënt bekomen door de aanvullende bewerking, voorgeschreven bij dit lid. (3) Zie de onderrichtingen voor de hoofdbureaus, betreffende de algemene optelling van de stemmen, de verdeling en de toekenning van de zetels. (4) In geval van toepassing van het vierde lid van artikel 167 van het Kieswetboek, is het hier te vermelden aantal zetels, voor de lijst die er meer zou bekomen hebben dan zij kandidaten (titularissen en opvolgers) telt, het aantal zetels die zij wezenlijk krijgt, te weten het totaal van haar kandidaten (titularissen en opvolgers). ZEER BELANGRIJKE OPMERKINGEN. - De bijzondere aandacht van het bureau wordt gevestigd op de volgende regelen : 1 Wat betreft de overdracht van de helft van de stembiljetten met loutere lijststemmen op de kandidaten (titularissen en opvolgers) moet men als basis nemen niet de kiesdeler, maar voor iedere lijst haar verkiesbaarheidscijfer dat haar eigen is en dat cijfer bekomt het hoofdbureau door het stemcijfer van de lijst te delen door het aantal van de haar definitief toegekende zetels plus één (Artikel 172 Kieswetboek). 2 Na de aanwijzing van de gekozenen onder de kandidaat-titularissen, geschiedt de aanwijzing van de kandidaatopvolgers op dezelfde wijze (Artikel 173 Kieswetboek). Alle kandidaat-opvolgers worden gekozen verklaard als eerste, tweede, derde, enz opvolgers. Bij gelijk stemmenaantal primeert de volgorde van inschrijving op het stembiljet.

4

5 Nederlands kiescollege Collegehoofdbureau te MECHELEN VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Lijst voor de betaling van het presentiegeld aan de leden van het kiesbureau via hun rekeningnummer BIJLAGE BIJ FORMULIER B/17 NAAM EN VOORNAAM (1) De ondergetekenden, Voorzitter, secretaris en bijzitters van het bovenvermelde kiesbureau, verklaren hierbij de juistheid van de onderstaande gegevens. ADRES FUNCTIE (2) POSTNUMMER EN GEMEENTE REKENINGNUMMER BEDRAG V S B B B B De voorzitter van dit kiesbureau bevestigt hierbij de aanwezigheid van de hierboven vermelde personen. (Telefoon van de voorzitter : /.) Overgemaakt aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau te MECHELEN op datum van../../... (3). Handtekening leden kiesbureau, EUR HANDTE- KENING De Secretaris, De Bijzitters, De Voorzitter, (1) Naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding : Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.). (2) Vul voor de functie in : V voor voorzitter, B voor bijzitter, S voor secretaris. (3) Dit formulier wordt tezamen met de andere betalingsformulieren van het kieskanton door de kantonvoorzitter aan de postontvanger van het medegedeelde postkantoor overhandigd op de maandagmorgen na de stemming. N.B. : VERMELD UW GEGEVENS VOLLEDIG EN DUIDELIJK OM EEN VLOTTE BETALING TE VERZEKEREN! CONTROLEER UW REKENINGNUMMER!

6 BIJLAGE BIJ FORMULIER B/17 Nederlands kiescollege Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Verzamelstaat - Uitslag op het niveau van het kiescollege Samenvatting provincies Aantal stembiljetten in de stembussen gevonden Aantal blanco en ongeldige stembiljetten (1) Aantal geldige stembiljetten Provincie Antwerpen Provincie Vlaams-Brabant (kieskring Leuven) K.K. Brussel-Halle-Vilvoorde (1) Provincie Limburg Provincie Oost-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen Speciaal Kieskanton (2) voor de Vlaamse Kieskring Speciaal Kieskanton voor de Kieskring Brussel-Halle- (1) (2) Vilvoorde TOTALEN (1) Het aantal van deze stembiljetten moet niet worden vermeld voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. (2) - De resultaten van de stemopneming die door het Speciaal Stemopnemingsbureau van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken te Brussel zijn bezorgd op de modeltabel betreffende de stemmen uitgebracht door de Belgische kiezers in het buitenland, die persoonlijk of bij volmacht hebben gestemd in een diplomatieke of consulaire beroepspost voor één der lijsten en kandidaten van dit kiescollege (Artikel 180quinquies Kieswetboek). - Voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde bezorgt het Speciaal Stemopnemingsbureau eveneens de resultaten van de stemopneming op de modeltabel betreffende de stemmen uitgebracht door de Belgische kiezers in het buitenland, die per briefwisseling hebben gestemd, voor één der lijsten en kandidaten in de kieskring Brussel- Halle-Vilvoorde (Artikel 180septies, 5 Kieswetboek).

7 LIJST Aantal stembiljetten met lijststemmen Aantal stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat-titularissen Aantal stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat-titularissen en - opvolgers Aantal stembiljetten met stemmen voor één of meerdere kandidaat-opvolgers Totaal van de stembiljetten met de lijststemmen en de naamstemmen ( ) :... (Stemcijfer van de lijst......)

8 LIJST... Aantal naamstemmen behaald door de kandidaat-titularissen waarvan de namen hieronder zijn vermeld

9 LIJST... Aantal naamstemmen behaald door de kandidaat-titularissen waarvan de namen hieronder zijn vermeld Website Verkiezingen FOD Binnenlandse Zaken :

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007. Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton.

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007. Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton. Nederlands Kiescollege FORMULIER AB/11 Kieskring :... Kieskanton :... Kantonhoofdbureau FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**)

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Nederlandse kiescollege (*) FORMULIER C/10 VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Voordracht van Kandidaten (**) Wij, ondergetekenden, kiezers in de Vlaamse kieskring (of kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)

Nadere informatie

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers LEES AANDACHTIG DE INSTRUCTIES DIE IN BIJLAGE VAN DIT FORMULIER VOORKOMEN ALVORENS DIT IN TE

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3...

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. 1... 2... 3... FORMULIER C/13 Nederlandse kiescollege VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004 Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling. Wij, ondergetekenden, kandidaten voorgedragen voor het Europese

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD

CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD CENTRAAL KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD en ACADEMISCHE RAAD PREAMBULE Elk lid van de universitaire gemeenschap heeft de morele plicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Conform artikel 9, 3 van het

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken HOOFDSTUK I. - Gebruik der talen voor de burgerlijke rechtbanken en de rechtbanken van koophandel van eersten aanleg. Artikel 1: Voor de burgerlijke

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar

Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Hoofdstuk IV. - Het voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar Afdeling I. - Toekenning en teruggave 1. In geval van verlies, diefstal of van vernietiging van een elektronisch identiteitsdocument

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 2. Voorafgaande opmerking : De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Nadere informatie

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding.

20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. 20 JULI 1990. - Wet betreffende de voorlopige hechtenis. HOOFDSTUK I. - De aanhouding. Artikel 1. Voor de aanhouding bij op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad ontdekt wanbedrijf gelden de volgende

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangende om het vereiste van diplomatieke of consulaire legalisatie

Nadere informatie

Belasting op de spelen en weddenschappen. Fiscale verplichtingen

Belasting op de spelen en weddenschappen. Fiscale verplichtingen Belasting op de spelen en Fiscale verplichtingen 2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Voor wie is dit document bestemd?... 4 2. Door welke wettelijke bepalingen wordt de belasting op de spelen en de geregeld?...

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie