Ook in groepen zijn er wat veranderingen. Hierover kunt u onder het kopje locaties verder lezen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ook in groepen zijn er wat veranderingen. Hierover kunt u onder het kopje locaties verder lezen."

Transcriptie

1 INFORMATIE Juni 2012 Gewoon papier, 2x per jaar, met informatie van belang voor ouders, vrijwilligers, peuter- en zorgleidsters, vve-coördinator, administratieve kracht, commissieleden en voor alle andere geïnteresseerden: om iedereen eenduidig te informeren op de hoogte te houden over wat er speelt en de stand van zaken. U kunt deze ook terugvinden op het informatiebord van de locaties en dit en meer informatie op onze website: De tijd vliegt toch iedere keer weer en we lijken daar maar aan niet aan gewend te raken. Het speelseizoen is alweer bijna afgelopen en we kijken uit naar de zomervakantie. Tijd om weer even bij te praten over de ontwikkelingen van afgelopen halfjaar. We hebben niet stil gezeten. Er is gewerkt aan deskundigheidsbevordering, er wordt gesproken over samenwerking, we denken na over de toekomst, mensen vertrekken en nieuwe mensen komen. In het bestuur hebben we afscheid genomen van Guus Bel, de penningmeester en Elizabeth Kraster, de secretaris. Elly heeft de functie van Elizabeth overgenomen. De functie van penningmeester staat vacant. Meer informatie leest u verderop in deze nieuwsbrief. Vindt u het leuk mee te denken over het peuterspeelzaalwerk, de ontwikkelingen en de toekomst? Heeft u inzicht in financiële vraagstukken. Het bestuur richt zich in hoofdlijnen op alle onderwerpen die ons als organisatie peuterspeelzaalwerk bezighouden. Zoek gerust contact als u belangstelling heeft, iemand wilt voordragen en/of meer informatie wilt. [ / ]. 1 Ook in groepen zijn er wat veranderingen. Hierover kunt u onder het kopje locaties verder lezen. Het actueel houden van onze kennis en vaardigheden is en blijft van belang. Met plezier melden we dan ook dat alle medewerkers het laatste scholingstraject Methodisch werken met behulp van het programma Doe meer met Bas goed hebben afgerond en gecertificeerd zijn.

2 De training richt zich [natuurlijk] op het werken met de peuters. doe meer met Bas 1 is een VVE 2 -programma dat erkend is als effectief. Wat is dan de effectiviteit van VVE, van goede kwaliteit VVE? Dat is een terechte vraag. Je kunt ervan stellen dat het werkt als je het doet Wetenschappelijk wordt er veel onderzoek naar gedaan. Veel in het buitenland, in Amerika, Engeland, Denemarken, Zweden en ook in Nederland. Wetenschappelijke artikelen zijn er velen en de bevindingen van het ene onderzoek lijken soms lijnrecht tegenover bevindingen van een ander onderzoek te staan. Er is een algemeen erkend wetenschappelijk tijdschrift science. Aan artikelen die in dit tijdschrift gepubliceerd staan wordt veel waarde gehecht. Dergelijke gepubliceerde onderzoeksresultaten worden breed gedragen en vormen de basis van de VVE. VVE Van belang is een stimulerende omgeving voor kinderen. Onderzoek wijst uit dat een kwalitatief aanbod van verregaande invloed op de ontwikkeling heeft van jonge kinderen. Invloed op o.a. de verbindingen van hersenen. We weten ondertussen dat het gevoelig zijn voor taal leeftijdgebonden is; de maximale benutbare impuls ligt op2-2½ jaar [ de piek waarop beïnvloeding (m.n. op het gebied van taal) optimaal benut kan worden. Kwaliteit is daarbij dé factor van belang. Maar waar hebben we het over als je spreekt over kwaliteit? Bovenal hebben we het dan over de interactie van kinderen onderling, de interactie van kinderen en de leidster[s] en het materiaalaanbod. 2 Spelenderwijs stimuleren we de vroege vaardigheden, de ontluikende schoolvaardigheden ofwel de voorschoolse vaardigheden. Taal en rekenen? Ja! Door middel van liedjes zingen; liedjes zijn variaties van klanken, rijm en ritme en dat zijn goede bruggetjes om dingen te herkennen en te onthouden. U kent ook vast nog veel van uw vroegschoolse liedjes. Spelletjes spelen leert spelenderwijs tellen, onderscheiden [van kleur, vorm etc]. Door het werken met groepen kinderen wordt er veel geleerd van elkaar. Het afkijken hoe het moet, het meespelen, het op je beurt wachten, het delen. 1 Doe meer met Bas Doe meer met Bas is een programma gebaseerd op de Bas-prentenboeken van Dagmar Stam. Doe meer met Bas is een doorlopend programma, geschikt voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en groep 1 en 2 van de basisschool. De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies heeft het programma erkend als theoretisch goed onderbouwd. In opdracht van Groen Educatief, de uitgever van Doe meer met Bas, heeft IJsselgroep met Driestar Educatief een intensieve training ontwikkeld. In de training besteden we aandacht aan effectief werken met het programma. Centraal staat hoe de Bas-aanpak het beste kan aansluiten bij de behoeften van de kinderen in de groep. De training is zeer praktisch van aard. 2 Voor- en vroegschoolse educatie. Het peuterspeelzaalwerk maakt deel uit van de voorschoolde educatie.

3 Belangrijk is dat het spiegelt, het helpt je leren hoe het moet. Het invoelend vermogen groeit. Natuurlijk hechten we aan vrij spel. Echter onder het mom van vrij spel kan er weinig gebeuren. Een aantal peuters kan zich heerlijk vermaken in fantasiespel, andere peuters kunnen zich vervelen, dwarrelen wat door het lokaal, gaan donderjagen, beïnvloeden de sfeer. Activiteiten zijn een middel, een bewuste manier om de ontwikkeling van peuters te stimuleren. We doen dat ook graag in kleinere groepen omdat het aanbod en de betrokkenheid van ieder kind beter aan bod komt in een kleine groep. De leidster toont haar betrokkenheid en stimuleert de sociale betrokkenheid van de peuter, met vragen [tijdens het spel/ de activiteiten] als wat ga je doen, hoe gaat het. Door in kleine groepen te praten, worden de peuters gestimuleerd om te onthouden wat je doet en er over te vertellen. De actieve betrokkenheid van de leidster zorgt ervoor dat zij essentiële gespreksonderwerpen van de peuters oppikt en de inbreng van de peuters niet laat liggen. De leidster koppelt de gespreksonderwerpen aan authentiek/ tastbare voorwerpen om zo het inzicht/ het begrip te vergroten. Ook wordt er gekoppeld vanuit een [voorlees]verhaal. Moeilijke woorden komen ook aan bod, want waar anders leren kinderen moeilijke woorden, complexe zinnen, voegwoorden etc.?! Het spelend leren gaat gemakkelijker / werkt beter als de activiteiten zinvolle en authentieke activiteiten zijn. Dat wat de leidster biedt moet in een context geplaatst kunnen worden. Met andere woorden als er met een thema lente gewerkt wordt er geen knutselwerkje van een wintertrui aangeboden. 3 Inspectie SPMD heeft een inspectieronde gehad en we kunnen en durven met gepaste trots te stellen dat de inspectie erg tevreden is over de wijze waarop we werken en de dingen georganiseerd hebben. De rapporten zijn definitief en altijd in te zien op d site van GGD. Deze zomer worden ze ook op de site van SPMD geplaatst, ook daar kunt u ze inzien. Het is goed dat er meegekeken wordt, het houdt ons scherp en we weten weer waar aandachtspunten liggen. En het is fijn als de resultaten dan dusdanig zijn dat de conclusie is dat we goed werk leveren. Ouderbetrokkenheid Dat u als ouders en verzorgers betrokken bent bij een stukje van de leefwereld van uw peuter is vanzelfsprekend en vinden wij erg belangrijk. Behalve dat het leuk, goed en nuttig s dat u meekrijgt wat uw peuter meemaakt, is het ook goed vanuit het besef dat peuters leren door herhaling. Als we ons dan ook nog eens beseffen dat het optimale gevoeligheid voor taal tijdens de peuterleeftijd is, hoef ik het belang verder niet toe te lichten. Ouderbetrokkenheid maakt deel uit van onze werkwijze methodisch werken. We werken thematisch. Het thema zie je terug op de thematafel en in de inrichting

4 van het lokaal. Op het informatiebord voor de ouders /verzorgers in hal hangt informatie. We nodigen u uit voor een ouderbijeenkomst [ dat kan per locatie in een verschillende vorm zijn] om u actief te betrekken bij uw peuter. Onze uitvoering van een voorschools aanbod vraagt natuurlijk om een structurele opbouw en een continuïteit van aanbod. Met dit aanbod kan het peuterspeelzaalwerk voldoen aan het kader VVE [de wet OKE]. Het aanbod van het peuterspeelzaalwerk in Midden Drenthe richt zich, in het kader van toeleiding, op een goede startkwalificatie in het basisonderwijs voor het kind. Het is een inhoudelijk kwalitatief en gecontroleerd aanbod dat beschikbaar en bereikbaar is voor alle peuters in Midden Drenthe. Door dit gespreid te bieden vanuit alle peuterspeelzalen wordt voorkomen dat peuters die extra aanbod nodig hebben, hiervoor alleen in een ander dorp terecht kunnen. Het peuterspeelzaalwerk is een non-profit instelling en het aanbod kan tot stand komen met behulp van subsidiering. Over de besteding van de subsidie worden afspraken gemaakt met de subsidieverstrekker, dit wordt geregeld met en via de gemeente. De huidige afspraken over de financiering, de subsidiering lopen tot Omdat we rekening moeten houden met een veranderde bevolkingssamenstelling [minder geboorten] wordt er met de samenwerkingspartners in de gemeente overleg gevoerd over een toekomstig meer gezamenlijk beleid. We houden u op de hoogte. Economische moeilijker tijden dwingt ons allemaal tot een kritischer afwegen van bestedingen. Vanuit de gemeente is het bericht gekomen dat het inkomstenniveau van de groep mensen die recht hebben op een uitkering voor activiteiten bijgesteld is van een inkomen gebaseerd op 120% van het minimumloon naar 110%. Dit is ook van invloed op de ouderbijdrage voor deelname aan SPMD: 4 Ontwikkelingen in de locaties. Na de zomer zijn er verschillende vacatures vrij voor de functie Vrijwillige groepshulp. Mocht u belangstelling hebben of iemand willen voordragen, meldt u zich dan. Dat kan bij kantoor, per mail / Spreek gerust een berichtje in, we bellen terug. In Balinge op de woensdagmorgen [ na de zomer waarschijnlijk in naar Witteveen verhuisd] In Beilen op de dinsdagmorgen, vrijdagmiddag In Nieuw Balinge op de maandagmorgen In Wijster op de dinsdagmorgen. BA De peuterspeelzaal gaat verhuizen naar Witteveen. Na de zomer start de fusieschool in Balinge. Tegelijkertijd wordt het kind-centrum gestart in Witteveen.

5 Het kind-centrum vormt samen met de fusieschool een brede-school. Voor de inwoners van de Broekstreek en Witteveen blijven op deze manier voorzieningen bereikbaar in de regio. We zijn heel hard bezig met de voorbereidingen om de binnen- en buitenruimte klaar te maken voor de verhuizing. Met alle hulp kunnen de klussen misschien allemaal deze zomer geklaard worden en lijkt het er voorzichtig op dat verhuizen in de laatste week van de zomervakantie mogelijk is. Of dit inderdaad lukt is op dit moment nog niet helemaal zeker, daarom wordt u als ouders, verzorgers, betrokkenen bij de peuterspeelzaal de Broekies in de vakantie geïnformeerd over waar we na zomervakantie van start gaan. BEI De sponsorloop is een geweldig succes geweest, met dank aan de vele inspanningen! Dit najaar zullen we het gebouw een onderhoudsbeurt verfwerk geven. BSMI De start van de bredeschool gaat beginnen! Dit betekent dat we ons onderkomen tijdelijk elders moeten regelen. Gelukkig is er een lokaal in CBS de Wingerd beschikbaar. Met vele handen gaan we de spullen inpakken en weer uitpakken. Na de zomer starten we in de tijdelijke locatie: CBS de Wingerd - Ds. L. Dijkstrastraat PH Bovensmilde We gebruiken dezelfde ingang als de kleuters. Onze telefonische bereikbaarheid blijft dezelfde. Wampie is inmiddels goed aan het herstellen van haar heupoperatie en kan al bijna weer als kieviet in de weer. Na de zomer zal zij u en uw peuter weer verwelkomen in de peuterspeelzaal. Alle inzet van de invalleidsters is enorm fijn geweest, bedankt Albertje, Lammie en Karin! HIJ en HHA Karin vertrekt en Leonie komt. Karin heeft gesolliciteerd voor de functie peuterleidster in Nieuw Balinge en gaat daar 3 dagdelen per week een groep begeleiden. Leonie Nijland is nieuw aangesteld en komt in Hijken op de maandagmorgen en in Hooghalen op de woensdagmorgen de groep begeleiding. Dames succes en plezier op jullie nieuwe werkplek! HSMI Na de zomer start de bouw van de brede-school. Wij merken daar nog niet zoveel van. We krijgen wel nieuwe buren. In verband met de bouwactiviteiten maakt de onderbouw zolang gebruik van de ruimte de oude bieb. Het plein wordt gedeeld met de peuterspeelzaal. Lammie heeft aangegeven te gaan stoppen met het werk op de peuterspeelzaal. In het voorjaar 2013 zal zij afscheid nemen. Natuurlijk komen we daar tegen die tijd op terug. NWB Actueler is het afscheid van Rinske. Deze zomer nemen we afscheid van Rinske, we zullen in haar een gewaardeerde collega en fijne peuterjuf missen! Met haar stopt ook de vrijwillige groepshulp Heidi. Veel succes en alle goeds met de dingen die jullie verder gaan doen dames, bedankt voor jullie inzet voor de peuters in Nieuw Balinge! 5

6 Na de zomer komt Karin de groep begeleiden. Karin s roots liggen in het dorp, wellicht voelt het meteen heel vertrouwd voor haar, voor u en uw peuter. We wensen jullie een goede tijd samen! SMI Heerlijk rustig is het in Smilde. Er is geen bijzonders te melden en geen bericht is altijd goed bericht WB De gesprekken over de brede-school zijn weer gestart. De brede school zal hier onderdeel worden van een MFA [ Multi functionele accommodatie]. We zijn aan het nadenken met de samenwerkende partijen over de intentie van samenwerken, over de inhoud, over wat we aan ruimten en faciliteiten willen en kunnen delen, etc. De verwachting is dat de kinderaantallen in Westerbork aanzienlijk zal afnemen, daarmee wordt het belang van dingen delen groter met het oog op efficiëntie en betaalbaarheid van aanbod. WIJ De peuters zijn samen met de kinderen van de opvang op stap geweest. Het is erg leuk dat dit op deze manier georganiseerd kan worden, de kinderen wonen tenslotte allemaal in dezelfde omgeving. Vakantierooster Vanaf - tot en met Herfstvakantie 20/10/12 28/10/12 Kerstvakantie 22/12/12 06/01/13 6 Voorjaarsvakantie 16/02/13 24/02/13 Paasvakantie 29/03/13 01/04/13 Mei-& hemelvaartvakantie 27/04/13 12/05/13 Pinkstervakantie 19/05/13 20/05/13 Zomervakantie 06/07/ En nu eerst zomervakantie van 21juli tot en met 2 september 2013 zijn we gesloten. We wensen jullie allemaal een heerlijke zomer! Voor alle peuters die doorgaan naar de basisschool: veel plezier en een goede start en voor alle anderen tot ziens vanaf 3 september. Janette Kinds, Peter Spijkerman, Elly Wolsink, en Pauline Daum. de bestuursleden, directeur.

7 Het algemeen bestuur van Stichting Peuterspeelzalen Midden-Drenthe (SPMD) zoekt i.v.m. het reglementair aftreden van enkele bestuursleden: nieuwe bestuursleden m/v Het algemeen bestuur is een beleidsbepalend en toezichthoudend bestuur, waarbij de directeur van de stichting gedelegeerde taken uitvoert. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en kent minimaal 5 leden, ieder met een eigen deskundigheid. Het bestuur vergadert ca. 9 keer per jaar. De stichting stelt zich ten doel 2- tot 4-jarigen in groepsverband en onder deskundige begeleiding aanvullende ontwikkelings- en ontplooiingskansen te bieden d.m.v. spel en gerichte activiteiten, gebaseerd op een pedagogisch beleidsplan. Peuterspeelzalen krijgen te maken met verschillende landelijke, gemeentelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijv. de ontwikkeling van Brede Scholen en het toepassen van Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE). Daarnaast is in de regio Midden-Drenthe sprake van bevolkingskrimp. Ziet u het als een uitdaging om met uw ervaring en deskundigheid samen met overige bestuursleden een bijdrage te leveren aan het inspelen op deze ontwikkelingen, dan is het bestuur van stichting Peuterspeelzalen Midden- Drenthe op zoek naar u! Algemeen profiel bestuurder: onderschrijft de doelstelling van de stichting, heeft affiniteit met de doelgroep, is in staat inhoud te geven aan het begrip besturen op afstand en is in staat relevante maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar de stichting. 7 Voor de vacatures zoeken we de volgende specifieke deskundigheid: kennis dan wel ervaring op het gebied van financiën, kennis dan wel ervaring op het gebied van personeelszaken, juridische kennis. Voor meer informatie kunt u kijken op of kunt u contact opnemen met mevrouw Janette Kinds (bestuursvoorzitter) via telefoonnummer Geïnteresseerd? U kunt uw belangstelling tonen telefonisch aan de bestuursvoorzitter, via of via een brief gericht aan SPMD, t.a.v. het Bestuur, B.G. van Weezelplein 10, 9431 AG Westerbork. Door de vakantieperiode kan het enkele weken duren voordat u een reactie van ons krijgt.

8 8

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf De Toverfontein Augustus 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf De Toverfontein van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Inhoudsopgave 1. Inleiding pedagogisch beleid 2. Onze missie 3. Onze visie op kinderen 4. Onze visie op opvoeden / pedagogisch uitgangspunten 5. Een dag op Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO

Pedagogische uitgangspunten van Villa Kakelbont BSO Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleid van de buitenschoolse opvang (BSO) van Villa Kakelbont Kinderopvang. Wanneer u voor de BSO van Villa Kakelbont kiest, nemen wij uw kind graag op in een van

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan BSO Het Groote Huis is onderdeel van Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis Juni 2014 Auteur: Marije Ehrlich Inhoud Inleiding 1 Doelstelling 2 Pedagogische visie 3 Pedagogische

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143

Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Informatieboekje KDV MaiKids Laan van Vlaanderen 143 Geschreven door: Leidinggevende Stephanie Rosema en Beleidsmedewerker Sophie van Raalte Datum: Januari 2010 Herzien mei 2013 Verantwoorde MaiKids opvang

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons 12 Sardes Speciale Editie nummer 13 juni 2012 Karin Hoogeveen (Sardes) Ouders en de Van Ostadeschool in Den Haag Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons In opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Toekomstbeelden Vensterschool Koorenspoor. Annelies Kassenberg & Tonny van den Berg

Toekomstbeelden Vensterschool Koorenspoor. Annelies Kassenberg & Tonny van den Berg Toekomstbeelden Vensterschool Koorenspoor Annelies Kassenberg & Tonny van den Berg INHOUD Voorwoord 4 De Vensterschool in een veranderende samenleving 7 Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidies

Nadere informatie

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting...

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting... Pedagogisch beleid INHOUDSOPGAVE Inleiding...3 1. Opvang bij KiKeBOO...4 1.1 Uitgangspunten...4 1.2 Groepen...5 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5 1.3 Personele bezetting...5 1.4 Dagritme...6 1.5 Wennen...6

Nadere informatie

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide De educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid peuterspeelzalen: ontwikkelen en actualiseren

Pedagogisch beleid peuterspeelzalen: ontwikkelen en actualiseren Pedagogisch beleid peuterspeelzalen: ontwikkelen en actualiseren Juni 2002 Geactualiseerd december 2006 Bestelwijze De brochure is te bestellen door te bellen met het secretariaat 0182-547888 of mailen

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 1 NOVEMBER 2014 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Visie 5 - Pedagogische benadering volgens Reggio Emilia en Emmi Pikler Reggio Emilia Emmi Pikler - Pedagogisch doelen en competenties

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo

Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo Inhoudsopgave Algemeen pedagogisch beleidsplan peuterspeelzalen Pluim Kinderopvang... 3 Visie peuterspeelzaal... 4 Ambitieniveau

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon

Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon Inhoudsopgave Voorwoord 1. Missie, visie, doel 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Doel 1.4 Pedagogische basisdoelen 1.5 Personeelsbeleid 2. Open-deuren-beleid

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016

KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016 KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016 Een school om: Samen te leren - Samen te leren begrijpen - Samen te doen REGENBOOGPAD 7, 2317 XK LEIDEN TELEFOON: 071 5215507 Website www.dukdalf-leiden.nl Kalender 2015-2016

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

pag. 1 Informatiebrochure Stichting Klavertje Vier Versie 1.0 25 augustus 2011

pag. 1 Informatiebrochure Stichting Klavertje Vier Versie 1.0 25 augustus 2011 pag. 1 Inhoud ADMINISTRATIE... 3 LOCATIES... 3 ORGANISATIE... 4 WIE ZIJN WIJ... 4 VISIE... 4 ALGEMENE VOORWAARDEN... 4 PEDAGOGISCHE VISIE... 6 LEIDSTERS... 6 VEILIGHEID... 6 DIENSTVERLENING AAN OUDERS...

Nadere informatie