Behoud corporaties: kwestie van fatsoen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behoud corporaties: kwestie van fatsoen"

Transcriptie

1 Behoud corporaties: kwestie van fatsoen Woningcorporaties lijken niet weg te denken uit de Nederlandse volkshuisvesting. Maar is deze rol ook echt zo vanzelfsprekend? Waarom kennen Duitsland en België een veel minder ontwikkelde sociale huursector en is die in Engeland gestaag ontmanteld? In het Nederlandse bestel hebben woningcorporaties altijd een belangrijke rol gehad in het maatschappelijk middenveld: als verbinder van het beleid van de overheid en de wensen van burgers. Zal dit model over tien jaar nog bestaan? 23 april 2013 organiseerden Platform31 en Companen een discussiebijeenkomst over volkshuisvesting zonder woningcorporaties. Dit verslag geeft inzicht in de belangrijkste resultaten van de discussie.

2 Nieuwe competenties in het maatschappelijk middenveld De situatie op de woningmarkt is de afgelopen jaren gestaag omgeslagen: van aandacht voor aanbod en nieuwbouw naar vraag en de bestaande woningvoorraad. De laatste tijd heeft deze omslag door de economische crisis en het op orde brengen van de staatsbegroting een extra dimensie (versnelling?) gekregen. Los van de crisis kunnen we stellen dat het leeuwendeel van de woningvoorraad van 2030 nu al bestaat. De omslag vraagt andere competenties van de partijen die actief zijn op die woningmarkt: in de marktsector en ook in de sociale volkshuisvesting. Dan ontkom je er niet aan om na te denken over de partijen die decennialang hun bijdrage leverden aan het ontwikkelen van een kwalitatief goede sociale woningvoorraad: de woningcorporaties. Is goede en betaalbare huisvesting van huishoudens met lage inkomens denkbaar zonder woningcorporaties? Op 23 april organiseerden Platform31 en Companen over dit onderwerp een rondetafelgesprek tussen directeuren en medewerkers van corporaties, medewerkers van overheden en adviseurs. De bijeenkomst startte met een introductie door professor Sweder van Wijnbergen over de rol en maatschappelijke opgaven waarvoor corporaties staan. Daarna spraken de deelnemers met elkaar over de rol en betekenis van de woningcorporaties op de woningmarkt. Inleiding prof. dr. Sweder van Wijnbergen Kwestie van fatsoen Van Wijnbergen: Op de vraag of een wereld zonder woningcorporaties denkbaar is kan ik kort zijn. Het antwoord is ja. Kijk maar naar Amerika en Engeland. De vraag is niet of het kan, maar of je die kant op wil. Van Wijnbergen wijst op de sociale achterstanden in landen waar de overheid onvoldoende zorgt voor huisvesting van lage inkomens. Veel mensen hebben daar geen fatsoenlijk of helemaal geen dak boven het hoofd. Je ziet veel armoede op straat. Volgens Van Wijnbergen is het instandhouden van de corporatiesector een kwestie van fatsoen. De samenleving moet een betaalbaar dak bieden boven het hoofd van minder bedeelden. Heb je daar corporaties voor nodig? Kan het niet gewoon met subsidies? De markt kan goed efficiency organiseren, maar creëert geen rechtvaardigheid, zegt Van Wijnbergen. Dit komt volgens hem vooral omdat het aanbod niet reageert op prijsprikkels. De aanbodelasticiteit van de woningmarkt is vrijwel nul. Een eerstejaars economiestudent kan je vertellen dat in zo n markt subsidies zich niet vertalen in lage woonlasten voor huurders, maar in meer inkomsten voor verhuurders, aldus Van Wijnbergen. Daarom vindt Van Wijnbergen sociale huisvesting buiten de markt om essentieel. De exacte (organisatorische) vorm daarvan is niet de meest boeiende vraag; op dit moment zijn dat woningcorporaties. Met corporaties dus, maar niet zoals het nu gaat Corporaties hebben volgens Van Wijnbergen nog maar weinig vrienden in Den Haag. Dat heeft vooral te maken met de steeds langer wordende lijst van blunders en schandalen. Van Wijnbergen: Als er in zo n korte tijd zoveel mis gaat in een sector, kan je niet meer spreken

3 van incidenten. Dan is er een structureel probleem. De beschadiging van het imago van de corporatiesector is volgens Van Wijnbergen een van de grote problemen in de volkshuisvesting. Hij waarschuwt de corporaties dat er in Den Haag zeer weinig draagvlak is voor de corporatiesector. Sommige partijen zouden het liefste van de sector af willen. Dit moeten woningcorporaties zeer serieus nemen. Herstel van het politieke vertrouwen moet in de sector topprioriteit krijgen. En wat moet Den Haag doen? Gesteld dat de corporaties zich inspannen voor verbetering van de relaties met Den Haag, wat moet Den Haag dan doen? Volgens Van Wijnbergen is het Woonplan van Minister Blok rampzalig, in ieder geval op twee punten. In de eerste plaats vindt Van Wijnbergen het een dom idee om twee miljard Euro af te romen via een algemene verhuurdersheffing. De inkomsten die dit oplevert voor de staatskas, vloeien grotendeels weer weg omdat investeringen teruglopen en de werkgelegenheid in de bouw verder verslechtert. De overheid loopt zo enorme bedragen aan BTW mis en moet nog meer uitkeringen betalen. Van Wijnbergen: Die twee miljard kan juist worden binnengehaald door de corporaties te laten investeren. Als corporaties ermee instemmen om jaarlijks tien miljard euro te investeren, heeft de overheid die twee miljard al aan BTW-inkomsten binnen. Ook is hij mordicus tegen de bestrijding van het scheefwonen door de huur te verhogen voor huurders die meer gaan verdienen. Volgens Van Wijnbergen is deze regeling een belasting op succes. Succesvolle mensen moet je volgens hem juist in de wijk willen houden. Het probleem is volgens Van Wijnbergen ook niet dat huurders met hogere inkomens niet willen verhuizen, maar dat er voor hen onvoldoende aanbod is aan huurwoningen in het middensegment. Het koppelen van de systemen van corporaties en de belastingdienst tenslotte is volgens Van Wijnbergen een administratieve nachtmerrie. In verhouding tot de omvang van de primaire doelgroep is de sociale huurvoorraad te groot. Een deel van de corporatiewoningen kan worden verkocht. Van Wijnbergen ziet daarbij mogelijkheden om de solvabiliteit van de corporatiesector sterk te verbeteren. Als woningcorporaties de woningen verkopen, maar de grond in erfpacht uitgeven, hebben zij een zeer aantrekkelijk beleggingsproduct in handen voor pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. Door trendmatige verhoging van de erfpachtcanon is een investering in deze grond inflatieproof. Van Wijnbergen is ervan overtuigd dat corporaties op deze manier veel geld kunnen aantrekken. Zij moeten daarvoor wel samenwerken. Pensioenfondsen zoeken naar beleggingen waar zij in een keer veel geld in kunnen investeren. Anders worden de administratieve lasten te hoog. Woningcorporaties kunnen samen zo n investeringsmogelijkheid bieden. Voor positionering van de corporaties op de langere termijn is volgens Van Wijnbergen een helderder aansturing door de overheid noodzakelijk. Corporaties zijn dan wel privaatrechtelijk georganiseerd, maar hun taak is publiek. Corporaties hebben daarbij ook nieuwe kansen om hun publieke meerwaarde te bewijzen: bijvoorbeeld blijven investeren in wijken en in huisvesting van senioren. Dat zijn geen taken die de markt oppakt. De positie van de woningcorporaties in het publieke domein moet duidelijker worden geregeld.

4 Discussie Het betoog van prof. Van Wijnbergen roept herkenning op. De discussie spitst zich toe op enkele dilemma s: Herstel van vertrouwen Corporaties hebben weinig credits voor het werk dat zij doen, noch in de samenleving noch bij de politiek. Tamboereren op de goede activiteiten heeft hierin nauwelijks nog een positief effect, daarvoor is het imago te veel geschaad. Essentieel is dat de corporaties niet defensief opereren, maar samen optrekken met de politiek. Sectorvertegenwoordigers als Aedes kunnen die rol niet spelen. Woningcorporaties moeten weer echt samen gaan optrekken met gemeenten in plaats van zich ertegen af te zetten of ze op afstand te houden. Vertrouwen groeit niet door douceurtjes te geven, in de vorm van brede scholen of allerhande maatschappelijke voorzieningen, maar vooral door zich in te spannen voor het herstel van de goede relatie met de politiek. De rolafbakening tussen corporatie en politiek moet scherp geformuleerd worden. De discussie over woningcorporaties moet daarvoor primair een inhoudelijke discussie zijn: niet één over de organisatievorm en over governance. De existentiële vraag moet boven tafel komen: wat dragen corporaties bij aan het publieke belang; waarvoor zijn ze op aard? Daarbij moeten corporaties zich kwetsbaar durven opstellen. Extra inzet van corporaties is nodig om on speaking terms te komen: door zichtbaar, collectief zelfreinigend vermogen en door samen je tanden te laten zien richting corporaties die er een puinhoop van maken. Doen wat je moet doen Mede aangemoedigd door het oprekken van de BBSH-taakvelden zijn corporaties de afgelopen periode steeds meer leefbaarheidstaken gaan vervullen, daarbij deels tredend in taken van de (gemeentelijke) overheid. Gemeenten hebben daarvan geprofiteerd, en zijn daarvoor soms dankbaar. Geleidelijk is dit echter steeds meer een vanzelfsprekendheid geworden en wordt de inzet van corporaties hierin niet meer herkend, of zelfs gebagatelliseerd als zij afzien van deze investeringen. Nu het financieel minder wordt op alle fronten (corporaties, gemeenten, zorg, onderwijs, welzijn) vallen er gaten. Corporaties vullen die nu niet meer vanzelfsprekend op. Het is de vraag of corporaties in de toekomst weer dezelfde rol moeten spelen. Een brede taak hoort bij corporaties. Zorg voor de leefbaarheid van wijken is een natuurlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent evenwel niet dat corporaties ook het beheer van de openbaar ruimte op zich moeten nemen of scholen moeten bouwen. Een basis voor de gewenste taakafbakening van corporaties ligt in het verleden. Corporaties zijn meestal ontstaan met een bredere doelstelling dan alleen het verhuren van woningen. Ook de emancipatie van mensen in een kwetsbare positie hoort bij de oorspronkelijke taak van corporaties. Corporaties zijn als geen andere partij in staat om bij mensen achter de voordeur te komen, temeer daar zij via het huurcontract ook een stevige relatie hebben met hun klanten. Die rol moeten zij ook in de toekomst blijven spelen. De brede publieke taak van woningcorporaties behoeft echter herbevestiging. Daarvoor is een constructief gesprek tussen de corporatiesector en de politiek nodig.

5 Een grote corporatiesector is niet overbodig De omvang van de corporatiesector is groter dan voor de huisvesting van de doelgroep nodig is. Dat wil niet zeggen dat de sector zondermeer kan worden verkleind. Lagere middeninkomens zijn nu ook aangewezen op sociale huurwoningen. Vooralsnog is het met een inkomen tot erg moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Omdat er met name in de vrije huursector nauwelijks aanbod is van woningen met een huur tussen 650 en 900, zijn de corporaties op dit moment de enige instellingen die voor de middengroepen toegesneden huuraanbod kunnen leveren. Het optimisme van minister Blok ten spijt, is het verre van zeker dat het verkleinen van de sociale huursector overal zal leiden tot voldoende aanbod in het middensegment. Corporaties kunnen de middengroepen daarom niet zondermeer aan hun lot overlaten. Zij kunnen voor deze groep een aparte entiteit oprichten die betaalbare woningen verhuurt in het middensegment. Totdat beleggers werkelijk in deze markt gaan opereren, kunnen corporaties zich nog niet terugtrekken. Het mooiste zou zijn als inkomensstijging niet per definitie hoeft te leiden tot verhuizing. Sociale stijgers moet je koesteren in de wijk. Bovendien laat de economische crisis zien dat deze groep bijvoorbeeld door werkloosheid ook weer snel terug kan vallen in inkomen. Dit vraagt een hybride benadering van de sociale huurvoorraad en de inkomensdoelgroepen die daarbij in beeld zijn. De hoogte van de huur van de woning zou meer moeten zijn gekoppeld aan het inkomen van de huurder en minder aan de woning. Op naar een vervolg Met de discussie hebben de aanwezigen in een open dialoog eerste denkrichtingen aangedragen voor verdere uitwerking. Platform31 organiseert hierover samen met Companen de komende tijd, met betrokkenheid van allerhande partners in het veld, de discussie over een toekomstbestendige volkshuisvesting. Aanwezigen Eddy Veenstra (SWZ), Paul van Roosmalen (De Gemeenschap), Jaap Huibers (SWB Lienden), Ronald Camstra (Vestia), Bart van der Laag (Portaal), Maaike Wittenberg (Poort6), Wiepke van Erp Taalman Kip (Companen), Bram Klouwen (Companen), Olof van der Wal (Platform31), Anouk Schuitemaker (Platform31), Tineke Booij (Orka), Leo Gerrichhauzen (GenP), Roeland Kreeft (Companen), Bert van t Land (Companen), Gerard Anderiessen (Stadgenoot), Martin Idema (Volkshuisvesting Arnhem), Paul Tolboom (Rabobank), Harrie Wilhelm, Sweder van Wijnbergen

Corporaties in het hart van de samenleving. De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie

Corporaties in het hart van de samenleving. De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Corporaties in het hart van de samenleving De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Corporaties in het hart van de samenleving De Vernieuwde Stad investeert in de kabinetsformatie Utrecht,

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020. tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek

Woningcorporatie 2020. tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek Oktober 2010 Woningcorporaties en stedelijke ontwikkeling In de afgelopen vijftien jaar

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis. Strategische Visie

Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis. Strategische Visie Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis Betaalbaar thuis, voor nu en later Thuisvester wil handelen vanuit een lange termijn visie

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

De efficiëntie van investeringen en sociaal kapitaal:

De efficiëntie van investeringen en sociaal kapitaal: De efficiëntie van investeringen en sociaal kapitaal: Verslag van een zoektocht Rudy de Jong Discussiepaper ten behoeve van het ASRE Onderzoeksseminar van 29 april 2010 over het thema Efficiëntie van Woningcorporaties

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed

Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed 1.0 Inleiding Nederlandse wet- en regelgeving van de huurwoningmarkt vindt zijn oorsprong in de wederopbouw.

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Verslag. CoP particuliere huursector. Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront)

Verslag. CoP particuliere huursector. Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront) Verslag CoP particuliere huursector Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront) Marieke Jonker-Verkaart, projectleider Platform31 Frank Wassenberg, senior projectleider Platform31 2 Speelveld, denk-

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance Pakhuis de Zwijger, 8 juni 2015. Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) & Ymere // Gebiedsontwikkeling.nu

Nadere informatie

Bewust midden in de samenleving

Bewust midden in de samenleving s-heerenberg, april 2010 S t r a t e g i s c h B e l e i d s p l a n 2 0 1 0-2 0 1 4 Bewust midden in de samenleving Strategisch beleidsplan, ook voor u Dit is geen strategisch beleidsplan zoals u gewend

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

Verslag van het 6 e Leidse Woondebat: De nieuwe Prestatieafspraken

Verslag van het 6 e Leidse Woondebat: De nieuwe Prestatieafspraken Verslag van het 6 e Leidse Woondebat: De nieuwe Prestatieafspraken Op woensdag 26 november 2014 in het huis van het RAP Leiden, de Meelfabriek. Opening en welkom Wethouder Paul Laudy heet alle (ruim 80)

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Woningcorporaties resetten zich

Woningcorporaties resetten zich KPMG Branchegroep Woningcorporaties Woningcorporaties resetten zich Verslag van het onderzoek naar veranderingen en uitdagingen voor de corporatiesector kpmg.nl 2011 KPMG Advisory N.V. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Voorbij de waan van de dag

Voorbij de waan van de dag Voorbij de waan van de dag Over mogelijke toekomsten voor de sociale huisvesting in Nederland Cor van Montfort Martin Schulz Tamara Metze Ted van de Wijdeven Taco Brandsen Jan-Kees Helderman Andrea Frankowski

Nadere informatie

Aan ieder monopolie komt een einde.

Aan ieder monopolie komt een einde. Aan ieder monopolie komt een einde. Vooruit naar de kern? OK, maar naar welke kern? 3 perspectieven voor corporaties. Rudy de Jong, 20 maart 2014. Inleiding Het essay Vooruit naar de kern laat op een boeiende

Nadere informatie

Concept woonvisie 2014 2018

Concept woonvisie 2014 2018 Concept woonvisie 2014 2018 Hoofdstuk 1 Inleiding / verantwoording Voor u ligt de nieuwe woonvisie Tilburg 2014-2018. In deze woonvisie beschrijven we de hoofdambities van de gemeente op het gebied van

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 22 juni 2015 Prioriteiten volkshuisvesting

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 22 juni 2015 Prioriteiten volkshuisvesting > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Prioriteiten

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Het kan beter. Marc Calon

Het kan beter. Marc Calon Het kan beter Marc Calon Bijdrage aan het boek Missie en mores ter gelegenheid van het afscheid van Jan van der Moolen als directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Marc Calon is voorzitter van

Nadere informatie

TERUGDRINGEN AANTAL HUISUITZETTINGEN VEREIST GEZAMENLIJKE AANPAK

TERUGDRINGEN AANTAL HUISUITZETTINGEN VEREIST GEZAMENLIJKE AANPAK 6 TIJDSCHRIFT VOOR DE VOLKSHUISVESTING NUMMER 4 AUGUSTUS 2014 TERUGDRINGEN AANTAL HUISUITZETTINGEN VEREIST GEZAMENLIJKE AANPAK Hoewel de economie inmiddels weer voorzichtig aantrekt, neemt het aantal huisuitzettingen

Nadere informatie

op de vrije sector huurwoningmarkt

op de vrije sector huurwoningmarkt januari 2014 op de vrije sector huurwoningmarkt Beleggersgeld naar een verder te liberaliseren huurmarkt De Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt is al geruime tijd onderwerp van discussie:

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014-2017

Ondernemingsplan 2014-2017 Ondernemingsplan 2014-2017 Voorwoord De overheid is duidelijk. We gaan van een verzorgings- naar een participatiestaat. De burger wordt meer op zichzelf teruggeworpen. En de corporatie gaat steeds meer

Nadere informatie