De St. Catharinakathedraal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De St. Catharinakathedraal"

Transcriptie

1 De St. Catharinakathedraal In het hart van Utrecht, midden in het Museumkwartier, vinden we de St. Catharinakerk. De bouw startte in 1468 en sindsdien heeft de kerk verschillende eigenaren en functies gehad. Vandaag de dag is de St. Catharinakerk de parochiekerk van de Salvatorparochie en de kathedraal van het aartsbisdom Utrecht. Een moeizame bouwperiode In 1468 begonnen de karmelieten aan de Lange Nieuwstraat met de bouw van hun klooster en kerk. De karmelieten vormden een bedelorde en waren dus geheel afhankelijk van giften. Hierdoor verliep de bouw moeizaam. Nog voordat hun klooster en kerk voltooid waren moesten zij het in 1529 afstaan aan de johannieters. Die waren sinds de 12e eeuw gevestigd in het Catharinagasthuis, maar op deze locatie wilde keizer Karel V ( ) zijn kasteel Vredenburg bouwen. Karel V besloot dat de johannieters naar de Lange Nieuwstraat moesten verhuizen en hier hun kerk en hospitaal konden vestigen. Op dat moment hadden de karmelieten alleen het koor en het dwarsschip van de kerk voltooid. De johannieters vormden een geestelijke ridderorde met voornamelijk adellijke leden. Zij hadden wel de financiële middelen om de kerk en kloostergebouwen te voltooien. Bovendien kregen zij geld van Karel V om de kloostergebouwen als hospitaal en gasthuis in te richten. De nog in aanbouw zijnde kerk van de karmelieten werd door de johannieters grotendeels afgebroken. Alleen het koor bleef behouden. Het koor werd gescheiden van het schip door middel van een marmeren oksaal. Rombout II Keldermans ( ) ontwierp de rest van de kerk. Zijn afkomst ziet men terug in de bouwstijl, waarin veel invloeden van de Brabantse gotiek terug te vinden zijn, zoals ronde zuilen met koolbladkapitelen. Aan de buitenkant van het koor bevinden zich steunberen, die het gewicht helpen dragen. Bij het schip zijn ze echter aan de binnenzijde geplaatst, waardoor er ondiepe zijkapellen zijn ontstaan. De reden voor deze naar binnen gekeerde steunberen is dat er niet meer ruimte was: aan de noordkant liep de Catharijnesteeg en aan de zuidkant de kloostergang. Vanwege dit ruimtegebrek kreeg de kerk ook een kort dwarsschip. Deze bouwelementen geven de hoge, gotische kruisbasiliek een ietwat gedrongen indruk. In 1551 was het schip klaar en in 1560 werd de gehele kerk voltooid. Zij werd door de johannieters gewijd aan Catharina van Alexandrië. Met de voltooiing van deze kerk was de laatste middeleeuwse kerk in Utrecht tot stand gekomen. De Reformatie Lang hebben de johannieters niet van hun kerk gebruik kunnen maken. Na de Reformatie in 1580 werden alle religies anders dan het protestantisme verboden en dus waren de katholieke johannieters genoodzaakt hun kerk te verlaten. De kerk kwam leeg te staan, het 1

2 naastgelegen hospitaal bleef in gebruik. De kerk werd af en toe gebruikt voor wereldlijke doeleinden. Zo heeft het koor als anatomiekamer gefunctioneerd en diende het schip een tijd als ijzeropslag. In 1636 namen protestanten hun intrek in de St. Catharinakerk. Zij ontdeden de kerk van in hun ogen onnodige versiering en schilderden de wanden wit. Ook verwijderden zij het marmeren oksaal en vervingen dit door een houten koorhek met een preekstoel ervoor. Ruim 150 jaar lang werden er protestantse diensten in de St. Catharinakerk gehouden. Van kloosterkerk tot hoofdkerk Tegen het einde van de 18e eeuw waren de Fransen aan de macht in de Noordelijke Nederlanden. In 1795 voerden zij de godsdienstvrijheid in en alle geloofsgemeenschappen mochten weer openlijk kerken bouwen. Rond 1800 werd de St. Catharinakerk nog maar nauwelijks gebruikt door de protestanten, alleen als begraafkerk. Ook verloor het ziekenhuis zijn functie in de Franse tijd en werd er een kazerne gevestigd met katholieke soldaten. In 1815 werd de kerk onderdeel van de kazerne en zo ontstond de eerste katholieke garnizoenskerk sinds de Reformatie. De roomse soldaten stonden er om bekend dat ze met veel muziek en fanfare naar de kerk trokken. Dit was volgens de protestanten ongehoord, maar veel katholieken voegden zich bij deze uitbundige kerkgangers. In 1836 stortte een deel van de kerk in tijdens een hevige storm. De pilaren bleken slecht gefundeerd te zijn en doodgravers hadden meerdere malen delen van de fundamenten afgehakt omdat de kisten niet altijd in de graven pasten. Het opknappen en onderhouden van de kerk vond de overheid een te grote last worden en dus schonk koning Willem II de kerk in 1840 officieel aan de katholieke gemeenschap en gaf daarbij zelfs geld voor het herstel van de schade. Wij Willem II (enz.) hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: Dat de Sint Catharijnekerk te Utrecht met derzelver aanhoorigheden vóór het einde van het loopende jaar aan de R.K. gemeente, vergaderende in het Sint Catharijnesteegje te dier stede, zonder eenige betaling, in vollen en vrijen eigendom zal worden afgestaan en overgedragen, onder verplichting van haren kant, om dat gebouw onverwijld in behoorlijken orde te herstellen. Hiermee is de St. Catharinakerk de enige middeleeuwse kerk in Utrecht die officieel is teruggegeven aan de katholieke gemeenschap. Paus Pius IX herstelde in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland. Utrecht werd weer uitgeroepen tot aartsbisdom van Nederland met de St. Catharinakerk als kathedraal. Deze eenvoudige kloosterkerk moest nu dus gaan functioneren als hoofdkerk. Er volgde een grote restauratie zodat het interieur en exterieur de waardigheid van de kerk zouden onderstrepen. 2

3 Een nieuwe aankleding In de tweede helft van de 19e eeuw was er een grote waardering voor de neogotiek. De door de protestanten gestripte kerk zou in deze stijl opnieuw worden aangekleed. Voor inspiratie werd er gekeken naar de Sainte Chapelle in Parijs en de Dom in Keulen. Van 1859 tot 1901 werd het interieur van de kerk onder handen genomen door het atelier van de bekende beeldhouwer Friedrich Wilhelm Mengelberg ( ), die onder meer ook een belangrijke bijdrage aan het interieur van de St. Willibrordkerk heeft geleverd. Rond de zuilen werden versieringen in gips aangebracht en de witte muren werden in bonte kleuren geschilderd. De heldere vensters werden vervangen door glasinloodramen. Veel katholieken deden schenkingen om hun kerk waardig in te kunnen richten. Zo kwam er een nieuwe koorafscheiding, vier altaren, een sedilia, een kruisweg, vier biechtstoelen, verschillende beelden en een cathedra. Rond 1900 werd de kerk westwaarts uitgebreid door de befaamde architect Alfred Tepe ( ). Hierdoor ontstond er ruimte voor een doopkapel aan de zuidzijde en een toren aan de noordzijde. De voorgevel uit 1550 werd getrouw gekopieerd met als uitzondering de toevoeging van de toren. De 53 meter hoge toren werd bekroond met een spits die aartsbisschop Hendricus van de Wetering ( ) voor zijn zilveren priesterfeest kreeg. De spits is geïnspireerd op die van het stadhuis van Kampen. Opvallend is dat dit een gebouw is met een wereldlijke functie en dat Kampen bekend staat als een protestantse plaats. Terug naar eenvoud Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er een grote afkeer van de neogotiek. Naar aanleiding van een tekening van het interieur van de St. Catharinakerk door Pieter Janszoon Saenredam uit 1636 werden tijdens een grote restauratie van 1955 tot 1970 alle neogotische elementen verwijderd. De tekening was gemaakt op het moment dat de kerk net gestript was door de protestanten en de kerk kreeg dus nu wederom een eenvoudig interieur. De wanden werden weer wit geschilderd en maar enkele beelden bleven behouden. Slechts één altaar bleef over en de cathedra werd verplaatst naar een nis in het koor. In 1970 was de restauratie voltooid. Volgens de katholieken was dit geheel in overeenstemming met de eenvoud die benadrukt was tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (196265). Het huidige interieur Tegen het eind van de 20e eeuw ontstond er een herwaardering voor de neogotiek en werden verschillende verwijderde interieurstukken teruggeplaatst in de St. Catharinakerk. Dankzij deze aanpassingen bevat de kerk vandaag de dag weer een groot aantal mooie kunstschatten. De door Mengelberg ontworpen meubelstukken en beelden zijn mondjesmaat teruggeplaatst in de kerk, zoals de kalkstenen beelden van de Heilige Catharina, Johannes de 3

4 Doper en de Heilige Barbara uit De 14 kruiswegstaties van Mengelberg uit 1898 zijn in 2003 teruggeplaatst. De huidige gewelfschilderingen zijn geïnspireerd op sporen die tijdens de restauratie zijn teruggevonden. De vensters zijn afwisselend van helder glas uit en uit glasinlood van Heinrich Geurer uit Zo is in het noordtransept het Mariavenster te zien en in het zuidtransept het Eucharistievenster. Een aantal interieurstukken heeft de kerk nooit verlaten, maar ze hebben een tijd een minder prominente plaats gehad. Inmiddels zijn de sedilia (1867), de cathedra (1868) en het oksaal (1871) weer volop te bewonderen. De cathedra is uit de nis gehaald en staat nu links van het altaar. In de zitting zijn vier reliëfs zichtbaar die het leven van de Heilige Willibrord tonen. Het kleed erboven bevat het wapenschild van de aartsbisschop van Utrecht, de hoed boven het wapen is rood. De rode hoed geeft aan dat aartsbisschop Eijk in januari 2012 door de Paus tot kardinaal is benoemd. Onder het altaar vinden we het Willibrordschrijn uit Dit is gemaakt door de broers Leo en Jan Eloy Brom ter gelegenheid van de 1200e sterfdag van St. Willibrord. Sinds 2002 wordt dit schrijn meegedragen tijdens de Willibrordusprocessie. Vanaf 2004 is de kerk in het bezit van een gotische sacramentstoren. Deze is geïnspireerd op de gotische dodenlantaarn uit 1483 van de Maria Magdalenakerk in Sonsbeck, Duitsland. In Nederland zijn maar weinig gotische sacramentstorens bewaard gebleven. Het orgel boven de ingang is in 1903 gemaakt door Michaël Maarschalkerweerd ( ), ter gelegenheid van het 50jarige bestaan van het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. De kapellen In het voorpoortaal aan de zuidzijde werd in 2002 de doopkapel omgebouwd tot Mariakapel. Het beeld en de Mariamedaillons dateren uit de 19e eeuw en zijn afkomstig uit de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopnemingkerk aan de Biltstraat die in 1972 is gesloopt. Ook deze beelden zijn afkomstig uit het atelier van Mengelberg. In het zuidtransept bevindt zich de Vredeskapel. Deze is ter nagedachtenis aan Kardinaal Jan de Jong ( ) gebouwd. Hij was aartsbisschop van en zat tijdens de oorlog in het verzet. Boven het altaar hangt een kruis (Niel Steenbergen) dat symbool staat voor geloof. Daaronder zijn Maria, Johannes de Doper en een draak (het oorlogsgeweld) te zien. Het kruis hangt aan een ketting waardoor het lijkt op een anker en dus ook hoop symboliseert. Op de rug van de draak zitten vijf figuren die een belangrijke rol speelden tijdens de oorlog: Jan de Jong, Koningin Wilhelmina, Edith Stein (een joodse vrouw die zich bekeerde tot het katholicisme en is omgekomen in het concentratiekamp Auschwitz), Titus 4

5 Brandsma (pater die is gemarteld in Dachau) en tenslotte Dominee Gravenmeijer die een grote rol speelde in het verzet van de Nederlandse Hervormde Kerk. De huidige St. Catharinakerk De kerk heeft in de afgelopen eeuwen veel meegemaakt. Ze heeft vele eigenaren en functies gekend en is van eenvoudige kloosterkerk opgeklommen tot bisschoppelijke hoofdkerk. De katholieke kerk is gestript door de protestanten en weer aangekleed door de katholieken toen zij haar terugkregen. In de 20e eeuw is de kerk als het ware een tweede keer ten prooi gevallen aan een zogenaamde Beeldenstorm, maar dit maal door de katholieken zelf. Gelukkig zijn en worden veel van de kerkschatten uit de 19e eeuw weer teruggeplaatst en heeft de kerk daardoor een interessante mix van nieuw en oud te bieden. Bezienswaardigheden Op de kapitelen van het schip zijn de werken van barmhartigheid te zien en rond het koor de acht zaligsprekingen. Deze dateren uit het einde van de 19e eeuw. In het schip en het koor zijn verschillende beelden teruggeplaatst van beeldhouwer Friedrich Wilhelm Mengelberg, daterend uit het einde van de 19e eeuw. Te zien zijn onder andere de Heilige Catharina, Johannes de Doper en Barbara. De 14 kruiswegstaties van Mengelberg uit 1898 zijn in 2003 teruggeplaatst. Er zijn verschillende glasinloodramen uit 1880 van Heinrich Geuer te zien. Het noordtransept toont het Mariavenster en het zuidtransept het Eucharistievenster. In 1965/66 zijn er drie koorvensters ontworpen door het atelier Geutjens uit Venlo. Op de vensters zijn St. Catharina, Mozes, St. Willibrord, Christus op de berg Tabor, St. Maarten en de profeet Elia te zien. 5

6 Het orgel dateert uit 1903 en is gemaakt door de bekende orgelbouwer Michaël Maarschalkerweerd. Hij had eerder al onder meer het orgel in de Utrechtse St. Augustinuskerk gerestaureerd. Boven de ingang van de Vredeskapel is een beeld te zien van St. Willibrord. Het is afkomstig uit de St. Willibrorduskerk buiten de Veste in Amsterdam die in 1970 is gesloopt. Wetenswaardigheden De St. Catharinakerk heeft na de Reformatie een tijd een wereldlijke functie gehad. Zo heeft het koor gediend als snijzaal voor anatomische studies (het natuurstenen altaar was zeer geschikt als snijtafel!). Ook is er een smederij en een ijzeropslag gevestigd geweest in de kerk en van 1622 tot 1625 mocht de Engelse gemeenschap in Nederland de kerk een tijdje gebruiken. Hoogleraar Gijsbertus Voetius ( ) was een belangrijke protestantse predikant. Zijn laatste dienst hield hij op 24 november 1673, waarna hij onwel werd en in elkaar zakte. Drie jaar later overleed hij en werd hij begraven in deze kerk. Opvallend is dat een belangrijke protestantse predikant nu dus begraven ligt in de katholieke, bisschoppelijke hoofdkerk! Naast Gijsbertus Voetius liggen ook de beroemde schilders Abraham Bloemaert ( ) en Gerard van Honthorst ( ) in deze kerk begraven. De klokken van de kerk dateren van na de Tweede Wereldoorlog. De oorspronkelijke klokken zijn meegenomen door de Duitsers en omgesmolten tot kanonnen. Het kloostergebouw dat lange tijd dienst heeft gedaan als hospitaal en later als kazerne, is sinds 1979 onderdeel van Museum Catharijneconvent. 6

7 Literatuur Defoer, H.L.M., Een geschilder interieur van de Sint Catharinakerk te Utrecht uit 1843 in: Maandblad OudUtrecht, jg. 53 (1980), pp Deijk, A van, Middeleeuwse kerken in Utrecht, Utrecht Onno, H., Het altaar voor de Jezuietenstatie St. Catharijne in: Maandblad OudUtrecht, jg. 64 (1991), nr. 5, pp Staal, C.H., Het voormalig bisschopsaltaar in de Utrechts Catharijnekerk in: Maandblad OudUtrecht, jg. 69 (1996), nr. 4, pp Staal, C.H., Catharijnekerk, Utrecht Onder redactie van Peter van de Coolwijk, GerritJan Kraaij, Biem Lap, Leny Noordermeer, Nel van de Ridder, Geo Rodermond, Ben van Spanje en Ton Tamse. In de ban van de kerk. 25 jaar Kerken Kijken Utrecht, Utrecht Tekst: Marieke Lenferink en Lisa Olrichs Fotografie: Maarten Buruma 7

De Jacobikerk De wegen van Sint Jacob De bouw van de Jacobikerk

De Jacobikerk De wegen van Sint Jacob De bouw van de Jacobikerk De Jacobikerk Op de zuidoever van de Vecht in een dorp van schuitenvoerders (schippers) en kooplui bevond zich in de 12e eeuw al een kerk van St. Jacob. In de annalen van de abdij van Egmond wordt in 1173

Nadere informatie

De Lutherse Kerk De komst van lutheranen naar Utrecht De bouw van de Lutherse kerk

De Lutherse Kerk De komst van lutheranen naar Utrecht De bouw van de Lutherse kerk De Lutherse Kerk Wanneer je door de Hamburgerstraat wandelt of rijdt, springt nummer 9 al snel in het oog. De statige gevel uit 1745 onderscheidt zich duidelijk van de rest van de gebouwen. Toch zal het

Nadere informatie

Stadswandeling Zutphen

Stadswandeling Zutphen 2 1 3 4 21 5 6 7 24 22 23 19 9 16 8 17 13 20 15 18 14 12 10 11 Stadswandeling Zutphen Naam Straat Huisnr Info Algemene informatie Zutphen Deze en andere beschrijvingen (met wandelkaart) van stadswandelingen

Nadere informatie

heilig hart van jezuskerk VinkeVeen

heilig hart van jezuskerk VinkeVeen HEILIG HART VAN JEZUSKERK VINKEVEEN De Kathedraal van de Ronde Venen Net als veel andere parochies had Vinkeveen lange tijd een schuurkerk als onderkomen. In 1842 werd dit zeventiende-eeuwse gebouw vervangen

Nadere informatie

Stadswandeling Zwolle

Stadswandeling Zwolle 38 37 39 36 35 40 43 42 41 34 32 33 9 43 5 6 7 8 11 10 12 13 4 14 3 15 27 30 18 16 22 26 31 17 25 24 21 23 28 20 19 29 2 1 Stadswandeling Zwolle Naam Straat Huisnr Info Algemene informatie Zwolle 0 Deze

Nadere informatie

Rondleiding door de kerk in De Meern

Rondleiding door de kerk in De Meern Rondleiding door de kerk in De Meern Hartelijk welkom bij deze "Virtuele Rondleiding" door onze parochiekerk. Deze rondleiding is gebaseerd op het boek "Kerk en Kunst" (J.H.P.Heesters), welke bij rondleidingen

Nadere informatie

Monumentengids. Dordrecht 2013-2014 www.monumentenindordrecht.nl

Monumentengids. Dordrecht 2013-2014 www.monumentenindordrecht.nl Monumentengids Dordrecht 2013-2014 www.monumentenindordrecht.nl Inhoudsopgave Dordrecht Monumentenstad 4 Intree Dordrecht VVV: centraal informatiepunt 6 Monumenten in Dordrecht 8 Plattegrond Monumenten

Nadere informatie

Open Monumentendag Tilburg en Berkel-Enschot

Open Monumentendag Tilburg en Berkel-Enschot zondag 14 september 2008 Open Monumentendag Tilburg en Berkel-Enschot Zaterdag 13 september Udenhout SPOREN Open Monumentendag Zaterdag 13 september 2008 Udenhout Zondag 14 september 2008 Tilburg en Berkel-Enschot

Nadere informatie

Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar

Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Kom-In Extra Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Heilige Antonius Abt - Malden Jaargang 33 Februari 2010 Nr. 2 Een Jubilerend kerkgebouw Het is een vreemde ervaring als het kerkgebouw

Nadere informatie

Wandelen in Den Haag. Een wandeling langs het Den Haag van toen en nu NEGEN EEUWEN HAAGSE ARCHITECTUUR. www.denhaag.com

Wandelen in Den Haag. Een wandeling langs het Den Haag van toen en nu NEGEN EEUWEN HAAGSE ARCHITECTUUR. www.denhaag.com NL Wandelen in Den Haag NEGEN EEUWEN HAAGSE ARCHITECTUUR Een wandeling langs het Den Haag van toen en nu www.denhaag.com 1 Wandelen in Den Haag Negen eeuwen Haagse architectuur Welkom in Den Haag, al meer

Nadere informatie

stadswandeling LEEuWARDEN Sporen van de Nassaus

stadswandeling LEEuWARDEN Sporen van de Nassaus stadswandeling LEEuWARDEN Sporen van de Nassaus 2 3 v o o r a f VOORAF De band tussen hofstad Leeuwarden en de Nassaus Leeuwarden is de bakermat van de Friese tak van de Nassaus. Deze Friese Nassaus waren

Nadere informatie

de sint-jozef & de kro-studio

de sint-jozef & de kro-studio de sint-jozef & de kro-studio kweekschool4 een fratersfabriek en een geheimzinnigegeluidsfabriek marie-thérèse van thoor 116 willem a. maas leven en werk van een utrechts architect inleiding Functioneel,

Nadere informatie

Schilderachtig Zeelst

Schilderachtig Zeelst Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis Schilderachtig Zeelst Een wandeling door Zeelst Routekaart 1 26 25 2 3 8 7 5 6 13b 13a 4 16 20 21 23 18 17 19 14 15 22 Zeelst 24 9 12 10 11 100m Startpunt museum

Nadere informatie

De Johanni(e)ter Orde in Nederland (6)

De Johanni(e)ter Orde in Nederland (6) De Johanni(e)ter Orde in Nederland (6) Tom Versélewel de Witt Hamer In het jaar 1196 stichtten de graaf van Nijmegen, Alardus, en diens vrouw Uda in Nijmegen een hospitaal, dat zij met landgoederen begiftigden.

Nadere informatie

Verrassend passend. Zo kan het ook: monumentale kerkgebouwen worden multifunctioneel

Verrassend passend. Zo kan het ook: monumentale kerkgebouwen worden multifunctioneel M A G A Z I N E Onafhankelijk facilitair vakblad voor kerken Verrassend passend Zo kan het ook: monumentale kerkgebouwen worden multifunctioneel De nieuwe kerk bank stoel in rooms-katholiek Amsterdam-Noord

Nadere informatie

EKEREN BERLIJN 12 tot 16 mei 2010

EKEREN BERLIJN 12 tot 16 mei 2010 EKEREN BERLIJN 12 tot 16 mei 2010 De geschiedenis van Berlijn in een notendop Berlijn werd officieel gesticht in 1230. Oorspronkelijk waren er twee steden; Berlijn en Cölln, die in de 14 de eeuw tot verdere

Nadere informatie

Het Nederlandse bestuurscentrum een korte historie. Het Binnenhof

Het Nederlandse bestuurscentrum een korte historie. Het Binnenhof Het Binnenhof 1 Het Binnenhof Het Nederlandse bestuurscentrum een korte historie 2 Het Binnenhof is een plein in het centrum van Den Haag, met in het midden de Ridderzaal en omringd door parlements- en

Nadere informatie

ST.DOMINICUS KERK 1951 2001

ST.DOMINICUS KERK 1951 2001 KLEINE GESCHIEDENIS bij het GOUDEN FEEST ST.DOMINICUS KERK 1951 2001 OOG IN AL, WIJK en PAROCHIE Door Ton H.M. van Schaik en Otto Vervaart JUBILEUMUITGAVE van GESPREK Colofon Uitgave: St.Dominicusparochie

Nadere informatie

DE GESCHIEDENIS VAN DEN HAAG

DE GESCHIEDENIS VAN DEN HAAG MIDDELEEUWEN (500-1500) Rare jongens, die Romeinen Ave Caesar! Wat is dat nou? Romeinen in Den Haag? Jazeker! Nou ja, niet echt in Den Haag, want dat bestaat officieel pas iets meer dan 750 jaar. Maar

Nadere informatie

Kring Nieuws. nieuwe plek. uitgave van kring vrienden van s Hertogenbosch. Jaargang 35 nummer 3 mei 2009

Kring Nieuws. nieuwe plek. uitgave van kring vrienden van s Hertogenbosch. Jaargang 35 nummer 3 mei 2009 Kring Nieuws uitgave van kring vrienden van s Hertogenbosch Jaargang 35 nummer 3 mei 2009 Vooraf 2 Korte berichten 2 100ste sterfdag Lambert Hezenmans 3 450 jaar bisdom s-hertogenbosch (2) 4 Het reserveringsbureau

Nadere informatie

G E M E R T S 2010 H E E M

G E M E R T S 2010 H E E M ELLEN BROUWERS 3 GEMER T S H E E M 2010 Jaargang 52, 2010, nr. 3. Inhoud: Ton Thelen, Het Vrijthof. Begraven in en rond de kerk... 1 Adriaan v. Zeeland en Simon v. Wetten, De Broekstraat van weleer (8

Nadere informatie

0\ N ... -Ol '--' :;;c. rn r

0\ N ... -Ol '--' :;;c. rn r rn :~ o rn cr c: rn... W 0\ N \D 8 > n n.g -Ol ~ = < :;;c z ị... ~ ~ C In ~ o!z '--' Ul Ul rn r HVC NIEUWSBRIEF september 1996 De HVC-Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Historische Vereniging Capelle

Nadere informatie

Rembrandtlezing 2014. Peter Hecht. Van en voor de stad. Een pleidooi voor onze stedelijke musea

Rembrandtlezing 2014. Peter Hecht. Van en voor de stad. Een pleidooi voor onze stedelijke musea Rembrandtlezing 2014 Peter Hecht Van en voor de stad Een pleidooi voor onze stedelijke musea TEYLERS MUSEUM, 18 NOVEMBER 2014 Zonder burgers gaat het niet De Vereniging Rembrandt zet zich al meer dan 130

Nadere informatie

Eén en ander over de parochie Sint-Catharina

Eén en ander over de parochie Sint-Catharina Onze parochie heeft in 1911 als beschermheilige Sint Catharina gekregen. De naam is eigenlijk steeds verbonden geweest met Stene en omliggende. Annalen van 1292 en 1381 maken reeds melding van een parochie

Nadere informatie

BELGIË REIZEN REIZEN DOOR BELGIË EN LUXEMBURG DIE JOS EN CLIM DE LAATSTE TWINTIG JAAR MAAKTEN.

BELGIË REIZEN REIZEN DOOR BELGIË EN LUXEMBURG DIE JOS EN CLIM DE LAATSTE TWINTIG JAAR MAAKTEN. BELGIË REIZEN REIZEN DOOR BELGIË EN LUXEMBURG DIE JOS EN CLIM DE LAATSTE TWINTIG JAAR MAAKTEN. 1 2 INLEIDING Het land van onze zuiderburen is voor Nederlanders een aantrekkelijke bestemming. Zeker voor

Nadere informatie

hergebruik fietsroute

hergebruik fietsroute hergebruik fietsroute ARCAM architectuurroute 10 Deze fietsroute gaat langs zestien gebouwen en plekken in het centrum van Amsterdam. De projeten hebben gemeen dat ze allen op een bijzondere manier zijn

Nadere informatie

Drs. Rachel Halverstad Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert Hogeschool Utrecht 2014, werkstuk 4

Drs. Rachel Halverstad Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert Hogeschool Utrecht 2014, werkstuk 4 0 Colofon Afbeelding omslag: Detail van de plattegrond van Harderwijk door Joan Blaeu uit 1649 naar de kaart van Nicolaes van Geelkercken uit 1639. Academiestraat 14 te Harderwijk Bouwhistorische opname

Nadere informatie

DE KOSTERSTEEN Nummer 89 Augustus 2004

DE KOSTERSTEEN Nummer 89 Augustus 2004 DE KOSTERSTEEN DE KOSTERSTEEN Nummer 89 Augustus 2004 OPEN MONUMENTENDAG: ZIE PAG. 14 e.v. Herinneringen aan De Born Verteld door Gaatske Feenstra-Wouda, opgetekend door Riet Hoogkamer-Weijman Hoe komt

Nadere informatie

e l v e e r B Er gaat meer kapot dan je lief is, als de kerk verdwijnt Bedreiging religieus erfgoed kent vele facetten i n d i t n u m m e r

e l v e e r B Er gaat meer kapot dan je lief is, als de kerk verdwijnt Bedreiging religieus erfgoed kent vele facetten i n d i t n u m m e r v e d e l e r B nieuws e 32 j a a r g a n g 1 2 j a n u a r i 2 0 0 8 i n d i t n u m m e r 3 Jubeljaar luidt ook noodklok 4 Kerkenparade: Stefanuskerk in Utrecht 8 Kerkenparade: De Boskerk in Ommerschans

Nadere informatie

Onze Lieve Vrouw Ter Eem. Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap

Onze Lieve Vrouw Ter Eem. Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap 1 Onze Lieve Vrouw Ter Eem Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap Onze Lieve Vrouw Ter Eem Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap 2 1 CRIMSON, november 2009 Inhoud 005 007 035 115

Nadere informatie