InterDis, een interdisciplinaire elektronische leeromgeving gezondheidszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "InterDis, een interdisciplinaire elektronische leeromgeving gezondheidszorg"

Transcriptie

1 e-leeromgevingen interdis 1 InterDis, een interdisciplinaire elektronische leeromgeving gezondheidszorg Titel: InterDis Bestaat uit: Elektronisch leermiddelenbestand, discussie- en uitwisselingsforum Organisatie: Arteveldehogeschool en Universiteit Gent Adres: Hoogpoort 15, 9000 Gent (België) Tel.: Fax: Url: Contactpersoon: Prof. Dr. André Vyt (projectleider) Onderwijsonderzoek en Onderwijsontwikkeling, Arteveldehogeschool Mail: Prof. Dr. Jan De Maeseneer Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, Universiteit Gent Mail: Productiejaar: Gestart in 2001 i.s.m. Universiteit Gent Kostprijs: De publieke site is gratis, de volledige leermiddelen zijn uitgewerkt in de gesloten leeromgeving van de hogeschool. Auteur van deze beschrijvende fiche: André Vyt, februari 2003 ict en onderwijsvernieuwing afl. 4, juni 2003, 49

2 e-leeromgevingen interdis 2 afl. 4, juni 2003, 50 ict en onderwijsvernieuwing

3 e-leeromgevingen interdis 3 1. Situering 1.1. Wat? Het project creëert een elektronische leeromgeving voor interdisciplinair samenwerken in gezondheidszorg en welzijnswerk, met een eraan gekoppelde onderwijs- en begeleidingsmethodiek. Studenten uit de basisopleidingen gezondheidszorg, geneeskunde en sociaal werk werken via de leeromgeving samen aan probleemsituaties en probleemaanmeldingen, resulterend in gezamenlijke taakafspraken, hulp- en zorgverleningsplannen voor zorgvragers/cliënten/patiënten. Aan de hand van het leermateleermiddelen voor interdisciplinair onderwijs InterDis is een elektronische leeromgeving voor interdisciplinair en multiprofessioneel onderwijs in de opleidingen gezondheidszorg, geneeskunde en sociaal werk. De nadruk ligt op probleemgestuurd, casusgeoriënteerd, multimediaal en samenwerkend leren. Het pakket bevat leermiddelen om interdisciplinaire samenwerking te bevorderen in de gezondheidszorg en didactische werkwijzen om dit bij studenten aan te brengen. Het is ontwikkeld door een projectgroep van lesgevers uit de Arteveldehogeschool en de Universiteit Gent. In 2002 is het pakket verder op punt gesteld en uitgewerkt binnen een gesloten elektronische leeromgeving, met subsidie van de Vlaamse overheid. Het bevat een eenheid die gericht is op het leren kennen van de verschillende disciplines in de gezondheidszorg, een eenheid die gericht is op het samen werken aan een interdisciplinair zorgenplan, een eenheid waarbij men leert om beter in team te overleggen en een eenheid waarbij men bepaalde interdisciplinaire thema s kan uitdiepen Doelgroep studenten gezondheidszorg, geneeskunde en sociaal werk InterDis is bedoeld voor studenten uit de basisopleidingen gezondheidszorg (verpleegkunde, kinesitherapie, ergotherapie, podologie, logopedie en audiologie, vroedkunde), geneeskunde en sociaal werk, voor studenten die al een eerste jaar of een eerste cyclus in hun eigen opleiding hebben doorgemaakt. In een latere fase kunnen ook studenten psychologie, orthopedagogiek, farmacie en dieetleer aansluiten. Lesgevers en experts worden in deze leeromgeving op verschillende wijzen ingeschakeld Doelstellingen ict en onderwijsvernieuwing afl. 4, juni 2003, 51

4 e-leeromgevingen interdis 4 inzichten en vaardigheden riaal krijgen studenten ook een beter zicht op de kenmerken, bevoegdheden en gebruikte werkwijzen en begrippen van collega s uit andere disciplines in de zorg- en welzijnssector. De volgende leerdoelen worden centraal gesteld: inzicht hebben in de competenties, bevoegdheden en beperkingen van de verschillende gezondheidswerkers, zodat op een goede manier naar elkaar wordt doorverwezen en op elkaars deskundigheden een beroep wordt gedaan; inzicht hebben in de disciplinespecifieke doelgroep en werkmethodiek bij interventie en zorgverlening van verschillende gezondheids- en welzijnswerkers, om op die manier samen te kunnen werken aan een interdisciplinair zorgenplan; via elektronische weg ideeën en informatie betreffende interdisciplinaire zorgplanning kunnen uitwisselen; inzicht hebben in het verloop van een interdisciplinaire teamvergadering, met probleemanalyse en besluitvorming; duidelijk en efficiënt kunnen communiceren in teamoverleg, op een constructieve wijze feedback geven en onduidelijkheden bevragen (o.a. inzake vakjargon); gericht zijn op inbreng van anderen in het interdisciplinair overleg, respect voor de eigenheid van de andere teamleden en gerichtheid op het groepsrendement van een overleg; aandachtspunten, visies en modellen die door andere disciplines in een teamgesprek worden aangebracht, kunnen kaderen in de probleemanalyse en de besluitvorming; op een efficiënte manier een interdisciplinair zorgenplan kunnen opstellen en hierover kunnen communiceren naar collega s, andere gezondheidswerkers, de cliënt en zijn familie; inzien hoe interdisciplinair samenwerken regelmatig overleg, consensus en terugkoppeling vergt; interdisciplinaire communicatie en besluitvorming kunnen evalueren op efficiëntie en praktische toepasbaarheid Huidige format Website: Het pakket is verder uitgewerkt binnen de gesloten leeromgeving van de hogeschool. Bij het pakket hoort ook een DVD over beroepen in de gezondheidszorg en over interdisciplinaire samenwerking. afl. 4, juni 2003, 52 ict en onderwijsvernieuwing

5 e-leeromgevingen interdis 5 2. Concept en achterliggende visie 2.1. Maatschappelijke context De afgelopen jaren zijn in Groot-Brittannië, Scandinavië, Nederland en de Verenigde Staten veel initiatieven genomen op het gebied van multiprofessioneel onderwijs. Belangrijke organisaties zijn het European Network for the Development of Multiprofessional Education (EMPE), het UK Centre for the Advancement of Interprofessional Education (CAIPE), het Nijmeegs Instituut voor Kennisoverdracht in de Gezondheidszorg (NIKOG) en de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO). nood aan overleg en samenwerking In het beroepsveld van gezondheids- en welzijnswerkers is er een groeiende complexiteit van zorg en nood aan interdisciplinair samenwerken. Bij het werken aan gezondheidsproblemen van patiënten en cliënten komen heel veel aspecten kijken. Vaak zijn er verschillende dimensies waarbij een beroep moet worden gedaan op verschillende specialisten. Er is dus nood aan goed gestructureerd en effectief overleg tussen verschillende vakspecialisten in de zorg- en welzijnssector. Wanneer medewerkers in team aan een probleem werken, betekent het niet alleen dat ze ieder een stukje van het probleem voor hun rekening nemen, maar ook dat ze samen hulpvragen gaan analyseren, gaan anticiperen op mogelijke verwikkelingen, informatie aanbrengen voor de anderen en elkaar ondersteunen in de besluitvorming en opvolging. Een aantal gezondheidswerkers zijn bij traditie nogal gericht op zelfstandig werken. Toch moeten deze vakspecialisten evengoed kunnen overleggen met andere gezondheidswerkers, als ze een cliënt krijgen doorverwezen of zelf iemand verder doorverwijzen. Ze vervullen cruciale rollen, niet alleen als informatieaanbrengers maar ook bij de besluitvorming en opvolging van hulpverlening, de behandeling en de verzorging. nodige competenties Een eerste voorwaarde voor een goede samenwerking tussen artsen, paramedici, verpleegkundigen en welzijnswerkers is dat men van elkaars deskundigheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de hoogte is, zodat de juiste zorgverleners altijd op het juiste moment kunnen worden betrokken. Iedere discipline heeft haar eigen invalshoeken en werkwijzen. Een optimale zorgverlening wordt vaak belemmerd door kennis- en communicatieproblemen op dit vlak. Een tweede voorwaarde is dat deze vakspecialisten over de competenties beschikken om teamgericht overleg te plegen, besluiten te maken en tot gezamenlijke taakafspraken te komen. Op basis van de diversiteit in de ict en onderwijsvernieuwing afl. 4, juni 2003, 53

6 e-leeromgevingen interdis 6 professionele expertise is het belangrijk om bij teamoverleg gezamenlijke aandachtspunten te kunnen opstellen en tot een goede taakverdeling te komen, met respect voor ieders eigenheid. gebruik van ICT Studenten uit verschillende studierichtingen worden in het InterDis-project individueel en gezamenlijk geconfronteerd met realistische aanmeldings- of probleemsituaties waarbij timemanagement, doorverwijzings-, overleg- en besluitvormingsvaardigheden worden ingeoefend en/of getoetst. Dit haakt in op toenemende dagelijkse beroepssituaties waarbij deze vaardigheden niet alleen van belang zijn in lijfelijke vergaderingen, maar ook in nieuwere overlegsituaties zoals web-based overleg, werken aan gezamenlijke plannen via Internet en netmeeting of telefonische conferentie met collega s uit andere disciplines. Op deze manier worden studenten dus tevens voorbereid op het geïntegreerd, kwalitatief en efficiënt gebruik van de technologie voor overleg en intervisie in hun toekomstige beroepspraktijk. Het gebruik van de moderne informatie- en communicatietechnologie wordt hier dus niet uit de weg gegaan, maar wordt juist toegepast in situaties waarbij informatie en communicatie heel gevoelig liggen. transfervaardigheden De vaardigheden die van belang zijn in de beroepspraktijk hebben een algemeen belang bij leren en werken. Tijdens hun studie worden studenten immers vanuit verschillende hoeken geconfronteerd met groepsopdrachten. Het samen afspraken maken, opstellen van een taakverdeling en beheren van een efficiënte communicatie binnen de groep zijn belangrijke voorwaarden opdat groepsopdrachten de uiteindelijke doelen van coöperatief leren kunnen bereiken. De vaardigheden die via InterDis worden aangeleerd, kunnen worden overgedragen op andere vormen van teamoverleg en samenwerkend leren tijdens de opleiding Onderwijsvernieuwende aspecten casusgebaseerd, probleemgestuurd en samenwerkend leren Verschillende innovatieve onderwijsaspecten worden in dit project geïntegreerd: er wordt gewerkt met casusgeoriënteerd onderwijs, probleemgestuurd onderwijs, afstandonderwijs en coöperatief leren, in interdisciplinair verband en multimediaal ICT-gestuurd. De leermiddelen worden zodanig ontwikkeld dat ze modulair inzetbaar zijn in verschillende opleidingen gezondheidszorg (verpleegkunde, vroedkunde, kinesitherapie, podologie, ergotherapie, logopedie en audiologie), geneeskunde en sociaal werk. De ontwikkeling van de leeromgeving en de eraan verbonden afl. 4, juni 2003, 54 ict en onderwijsvernieuwing

7 e-leeromgevingen interdis 7 onderwijstechnieken wordt gekoppeld aan het scholen en trainen van lesgevers in het gebruiken van de nieuwe onderwijstechnologie. Een belangrijk deel van het project bestaat uit het uitwerken van een onderwijs- en begeleidingsmethodiek bij de elektronische leermaterialen. Zo is bijvoorbeeld een bulletin of discussion board onvoldoende om ook coöperatief leren, professioneel on line overleg en zelfsturende teamwerking mogelijk te maken. Studenten moeten met elkaar kunnen overleggen en taakafspraken maken op basis van het bestuderen van en inhaken op materiaal dat on line wordt aangeboden. Via kalenders en groepsdocumenten moeten ze samen on line een takenplan kunnen opstellen. Terwijl het project zich nu richt op studenten in de basisopleidingen, kunnen leereenheden ook worden ingezet bij postgraduaatopleidingen en bij permanente vorming van gezondheidswerkers. De afstuderende generatie zal immers worden geconfronteerd met vakspecialisten die minder bekend zijn met (en minder vaardig zijn in) de gebruikte technologie, of met professionelen die wel met deze technologie werken maar niet voor professioneel interdisciplinair overleg. In deze zin zal de samenwerking met beroepsverenigingen, werkveldorganisaties en navormingsorganisaties op het vlak van thuisgezondheidsuitdagingen Het project is uitdagend, omdat het gaat over het aanleren van vaardigheden waarvan men veronderstelt dat ze het best worden aangeleerd via intensief praktijkonderwijs onder directe begeleiding van een lesgever. We gaan er bij InterDis van uit dat via de elektronische weg studenten een aantal inzichten en zelfs (voorbereidende) vaardigheden kunnen verwerven die het overleg efficiënter maken. Dit kan wanneer de leermaterialen voldoende concreet en praktijkgebonden worden aangeboden. Als inzichten op deductieve en theoretische manier worden aangeboden, dan worden ze ook vaak slechts op abstracte manier verworven. Studenten vinden dit (terecht) meestal niet motiverend. Daarom vertrekken we meestal van concrete (interdisciplinaire) praktijksituaties, zowel voor de inzichtbevorderende als voor de vaardighedenbevorderende onderdelen. Het InterDis-project is ook uitdagend omdat studenten en zelfs lesgevers niet altijd over adequate computer- en Internetfaciliteiten beschikken. Hogescholen zijn immers op dit vlak achtergesteld in financiering. Bovendien zijn ook in het werkveld deze faciliteiten nog niet echt ingeburgerd. Toch geloven we in de toekomst Toekomstige uitbouw verankering in het werkveld ict en onderwijsvernieuwing afl. 4, juni 2003, 55

8 e-leeromgevingen interdis 8 zorg belangrijk worden. De bedoeling is om deze organisaties aansluiting te geven op (of actief in te schakelen in) de leeromgeving. 3. Concrete opbouw en uitwerking 3.1. Overzicht leereenheden Om ervoor te zorgen dat het ontwikkeld materiaal flexibel kan worden ingeschakeld in opleidingsprogramma s naar gelang van de behoefte, onderscheiden we kleine leereenheden. Het doorlopen van een leereenheid neemt ongeveer 25 tot 30 uur in beslag. De leereenheden kan men combineren tot een opleidingsonderdeel of onderbrengen in een bestaand onderdeel in de opleiding. Studenten kunnen dan hierop intekenen bij het begin van het academiejaar en via de teleleeromgeving de leereenheden afwerken. Dit betekent niet alleen afstandleren: studenten zullen ook in groep in practica kunnen oefenen en overleggen met studenten uit andere disciplines. Een leereenheid bestaat uit documenten (tekst- en videobestanden), links naar andere Internetbronnen, opdrachten en zelfevaluatietoetsen. We onderscheiden een viertal leereenheden: Ken de gezondheids- en welzijnswerkers; Werken met en aan interdisciplinaire zorgenplannen; Leren en oefenen in interdisciplinair teamoverleg; Verdieping in interdisciplinaire thema s. Bijkomend kunnen de studenten grasduinen in een discussie- en ervaringsuitwisselingsforum met experts De verschillende leereenheden kenmerken van beroepen Ken de gezondheids- en welzijnswerkers Op de website kunnen de studenten de verschillende beroepen in de gezondheidszorg beter leren kennen. Van ieder beroep zijn beschreven: 1 het beroepsprofiel en de basiscompetenties; 2 de werksettings en werkdomeinen; 3 de bevoegdheden en beperkingen; 4 de methoden voor diagnose en interventie; 5 vaak gebruikte instrumenten en hulpmiddelen. Deze beschrijvingen zijn volgens een vaststaand stramien en bevatten ook audiovisuele illustraties. afl. 4, juni 2003, 56 ict en onderwijsvernieuwing

9 e-leeromgevingen interdis Werken met en aan interdisciplinaire zorgenplannen In de tweede leereenheid leren de cursisten aan welke eisen een goed zorgenplan moet voldoen en leren ze ook met een dergelijk zorgenplan te werken. Hier is het belangrijk dat men werkt in een eenduidig raamwerk, zeker wanneer men schriftelijk hierover communicatie voert. Zo niet is het risico groot dat elke gezondheidswerker vanuit zijn kader een uitgebreid voorstel opmaakt dat wel voor veel leesvoer kan zorgen, maar dat niet noodzakelijk bijdraagt aan efficiënte afstemming van zorgdoelen. Studenten werken daarom met een uniform schema voor het formuleren van zorgdoelen en interventiestrategieën. Elke student wordt toegewezen aan een of meer teams van vier tot vijf disciplines. Op basis van concrete casussen van cliënten formuleren ze hun voorstellen van zorgdoelen vanuit hun eigen discipline maar ook vanuit hun inleving in andere discipliopdrachten Via concrete aanmeldings- en situatieschetsen uit het werkveld moeten de cursisten nagaan welke disciplines in deze situaties een taak hebben en moeten ze zo concreet mogelijk formuleren welke taak ze kunnen vervullen. Dit stellen ze op in overleg met een collega-student uit de eigen opleiding. Hun concept sturen ze naar collega-studenten uit de betrokken discipline, die hierop feedback geven. Het kunnen corrigeren van verkeerde of onvolledige beeldvorming over het eigen beroep werkt bij studenten heel motiverend. De communicatie van studenten wordt gesuperviseerd door lesgevers-begeleiders, die de kwaliteit van zowel de inhoud als van de communicatie beoordelen en desnoods bijsturen. Studenten kunnen van bij het begin van de leereenheid hun bestaande en verworven kennis testen via meerkeuzevragen. Een bijkomende opdracht bestaat uit het vergelijken van (het gebruik van) concepten in de verschillende disciplines. Per beroep is een lexicon raadpleegbaar met de meest gebruikte begrippen in interdisciplinaire context en met algemene begrippen die toch specifiek worden ingevuld. Zo kunnen studenten ervaren dat een arts en een logopedist iets anders kunnen bedoelen wanneer ze het hebben over een anamnese van een patiënt. De inductieve en casusgebaseerde methode bij de leereenheid wordt door de studenten als een heel prettige vorm van samenwerkend leren ervaren. Het is een minder dwingend en strak keurslijf, niet bedoeld om alles van de andere disciplines te kennen, maar vooral om de belangrijkste verschilpunten met de eigen discipline en de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen in een steeds evoluerende beroepscontext. In dit perspectief zijn de ingebouwde links naar actuele websites belangrijk. Studenten moeten de houding ontwikkelen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in belendende beroepen. een uniform raamwerk ict en onderwijsvernieuwing afl. 4, juni 2003, 57

10 e-leeromgevingen interdis 10 nes. Deze voorstellen sturen ze naar de overige teamleden (die hierop kunnen reageren en corrigeren), waaronder een medecursist die de rol van teamcoördinator op zich neemt en die de voorstellen van de teamleden integreert in een voorstel tot bespreking. Tegelijkertijd plannen ze een lijfelijke samenkomst of een chatsessie op Internet om het definitief voorstel samen te bespreken en bij te stellen. In een zelfevaluatietoets kunnen de studenten de kwaliteit van zorgenplannen beoordelen. Net zoals bij de eerste leereenheid is ook hier niet het doel om binnen een strak keurslijf te werken. Ook is er niet één ideaal zorgenplan voor een bepaalde situatie. Wel is het belangrijk dat studenten leren afwegen bij welke soort zorgdoelen onderling overleg noodzakelijk is, hoe ze zorgdoelen prioriteit kunnen geven en bij welke zorgdoelen er nog (informerende, verduidelijkende of motiverende) actie nodig is tegenover de cliënt. communicatie en besluitvorming Leren over en oefenen in interdisciplinair teamoverleg In deze leereenheid leren de cursisten hoe een teamoverleg met verschillende gezondheidswerkers het best op een efficiënte manier kan verlopen. Vooral leren ze de kwaliteit van de communicatie en de besluitvorming in het teamoverleg te verbeteren. In tegenstelling tot de vorige leereenheden leren de studenten hier door het bekijken van videofragmenten van teamoverleg. Hierbij worden een drietal aspecten extra belicht: 1 het opnemen van bepaalde rollen en functies in een teamoverleg; 2 het gebruiken van bepaalde methoden voor goed overleg; 3 het hanteren van duidelijke communicatie naar andere collega s en naar cliënten. zorgsituaties en instrumenten Verdieping in interdisciplinaire thema s Een laatste leereenheid betreft thema s die gericht zijn op specifieke zorgof hulpverleningssituaties waarbij interdisciplinair werken van belang is (bv. revalidatie, diabetesproblematiek, palliatieve zorgen, chronische aandoeningen, zorgbehoevendheid,...) of op specifieke instrumenten die het interdisciplinair werken ondersteunen of optimaliseren. op basis van praktijkervaring Discussie- en uitwisselingsforum Studenten kunnen specifieke vragen hebben naar aanleiding van stageervaringen waarbij ze in contact (of soms in conflict) gekomen zijn met andere gezondheidswerkers. Deze vragen kunnen gaan over bevoegdheidsconflicten, ethische en/of juridische kwesties (bv. inzagerechten in dossiers van patiënten), maar ook over praktische zaken. Dergelijke vragen kunnen ze posten op het forum en kunnen door lesgevers-experts in de opleiding worden beantwoord. afl. 4, juni 2003, 58 ict en onderwijsvernieuwing

11 e-leeromgevingen interdis Tot slot open toegang InterDis is een onderwijsproject voor studenten aan de Arteveldehogeschool en de Universiteit Gent, maar het is de bedoeling om een instellingsoverschrijdende expertisegroep op te starten van projecten van interdisciplinair en multiprofessioneel onderwijs. Daarom worden de leermiddelen niet alleen binnen de gesloten elektronische leeromgeving geplaatst, maar voorzien we ook een website (http://onet.arteveldehs.be/projecten/interdis.htm) waarop een deel van de materialen en methodieken openlijk toegankelijk zijn. ict en onderwijsvernieuwing afl. 4, juni 2003, 59

12 e-leeromgevingen interdis 12 afl. 4, juni 2003, 60 ict en onderwijsvernieuwing

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

21st century competences

21st century competences Ondersteuning en stimulatie van interprofessioneel 21st century competences Prof. A. Vyt 1 Prof. A. Vyt 2 Prof. A. Vyt 3 Verenigingen voor IPE (InterProfessional Education) JAIPEN, JAPAN INTERPROFESSIONAL

Nadere informatie

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Auteurs: Annemie Spooren (Hogeschool PXL) Els Knippenberg (Hogeschool PXL) Frederik Houben (Hogeschool PXL) 1 INDEX 1. Doelstellingen

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Visies op Begeleiden Code: Visies op begeleiden Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 60 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken in en met groepen Code: Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Mens en maatschappij Code: 3.20 Cluster: In omvorming Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

Woord vooraf 2 e druk

Woord vooraf 2 e druk V Woord vooraf 2 e druk Verpleegkundig, zorgkundig en verzorgend Je zult merken dat in dit boek vaak het woord verpleegkundig gebruikt wordt. Dat is niet omdat verpleegkundig werk belangrijker zou zijn

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 7 2.3 Opbouw van de cursus 8 2.4 Leermiddelen 8 3 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Imam / islamitisch geestelijk werker

Imam / islamitisch geestelijk werker Imam / islamitisch geestelijk werker Rimke van der Veer Rasit Bal 10 april 2008 1 Inhoudsopgave 1.Wat ging er aan vooraf 2.Intentieverklaring 3.Projectgroep en stuurgroep 4.Resultaten 2006 / Speerpunten

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs

Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs met cc naar de cliënt Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs Wilt u uw beleid, onderzoek en onderwijs meer vraaggericht maken? Wilt u weten of u de

Nadere informatie

Professionele bachelor in de Ergotherapie

Professionele bachelor in de Ergotherapie Professionele bachelor in de Ergotherapie 2012 2013 Beknopte beschrijving van de opleidingsonderdelen Modeltraject eerste jaar Semester 1 Inleiding ergotherapie Je zal de geschiedenis en de specifieke

Nadere informatie

Het gebruik van de Bij Voorbeeld- databank in onderwijskundige vorming. informatie en inspiratie voor onderwijsinnovatie

Het gebruik van de Bij Voorbeeld- databank in onderwijskundige vorming. informatie en inspiratie voor onderwijsinnovatie Het gebruik van de Bij Voorbeeld- databank in onderwijskundige vorming informatie en inspiratie voor onderwijsinnovatie Menu I. Uitgangspunten voor vorming II. (Eerste) realisaties III. Ervaringen I. Uitgangspunten

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

ICT INCLUSIEF. Een train de trainer -pakket voor het aanleren van computervaardigheden

ICT INCLUSIEF. Een train de trainer -pakket voor het aanleren van computervaardigheden ICT INCLUSIEF Een train de trainer -pakket voor het aanleren van computervaardigheden Jo Daems K-point, onderzoekscentrum ICT en Inclusie, K.H.Kempen Geel 16 februari 2012 1 Situering Antwoord op vraag

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2015/2016 PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016 Modeltraject eerste jaar Semester 1 Professioneel redeneren 1 6 ECTS Je zal de geschiedenis en de specifieke plaats van ergotherapie binnen de organisatie

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

M.D.O. Multidisciplinair Overleg en kwaliteit van zorg. Dr P.Verdonck

M.D.O. Multidisciplinair Overleg en kwaliteit van zorg. Dr P.Verdonck M.D.O Multidisciplinair Overleg en kwaliteit van zorg 15 10 2016 Dr P.Verdonck 1. Definitie. 2. Doel 3. Samenstelling 4. Kwaliteit 5. Kwaliteit meten 6. Besluit. OVERLEG KWALITEIT? 1 DEFINITIE MDO ( thuiszorg)

Nadere informatie

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden

Tijd Doel Werkvorm Benodigdheden Module 1 Inhoud programma: Nieuw beroepsprofiel Bachelor Nursing 2020. Informatie over het nieuwe beroepsprofiel t.a.v. praktijkleren, CanMEDS-rollen. Stagewerkplan/portfolio, opstellen leerdoel, begeleiden

Nadere informatie

TECHNOLOGIE IN DE ZORG

TECHNOLOGIE IN DE ZORG TECHNOLOGIE IN DE ZORG MET DE MAATWERKMODULES VAN ZORGTECHNIEK LIMBURG ZIJN UW OPLEIDINGEN IN ÉÉN KLAP UP-TO-DATE KENNISMAKING ZORGTECHNOLOGIE ZORG OP AFSTAND ONDERSTEUNENDE TECHNOLOGIEËN EN HULPMIDDELEN

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Begeleiden van de cliënt van waar hij is naar waar hij wil zijn, een dynamische interactie

Begeleiden van de cliënt van waar hij is naar waar hij wil zijn, een dynamische interactie De resultaatsgebieden beschrijven de belangrijkste domeinen waarop van de functiehouder resultaten verwacht worden. Het gaat hierbij om de permanente en belangrijkste resultaatgebieden die samen minstens

Nadere informatie

Strategische onderwijsdoelstellingen: realisaties

Strategische onderwijsdoelstellingen: realisaties Strategische onderwijsdoelstellingen: realisaties 1.1 De opleidingen hebben een uitgeschreven en gedragen onderwijsvisie. 1.2 De opleidingen beschikken over een dynamisch competentieprofiel dat o.a. aan

Nadere informatie

Stage in de gezondheidszorg. Een geïntegreerd model om continue competentiegroei te stimuleren

Stage in de gezondheidszorg. Een geïntegreerd model om continue competentiegroei te stimuleren Stage in de gezondheidszorg Een geïntegreerd model om continue competentiegroei te stimuleren Mieke Embo 43 ste week van verpleegkundigen 21/03/2017 Deel 2: workshop Medbook http://medbook.im006.be Rollen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

16/02/2013. Op weg naar een betere transmurale zorg

16/02/2013. Op weg naar een betere transmurale zorg Op weg naar een betere transmurale zorg Balliu Kristof Wondzorgconsulent Brandwondencentrum Neder Over Heembeek Wondzorgcoördinator wondz.org Situering van een wondzorgspecialist in de thuiszorg. Als wondverpleegkundige

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit

Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit RAAK-Pro project: ezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg Blauwdruk Leerlijn Seksualiteit Het project Seksueel gezond gedrag in de RJ heeft twee doelstellingen: 1. De handelingsverlegenheid

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

Gedeelde Besluitvorming in de spreekkamer: hoe pak je dat aan bij mensen met een chronische aandoening? Frederik Vogelzang Sandra Beurskens.

Gedeelde Besluitvorming in de spreekkamer: hoe pak je dat aan bij mensen met een chronische aandoening? Frederik Vogelzang Sandra Beurskens. Gedeelde Besluitvorming in de spreekkamer: hoe pak je dat aan bij mensen met een chronische aandoening? Frederik Vogelzang Sandra Beurskens Inhoud Individueel zorgplan en doelen stellen Project: gedeelde

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in het Onderwijs - Kleuteronderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Lager Onderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Secundair Onderwijs, Bachelor in de Verpleegkunde,

Nadere informatie

ICT- VISIEONTWIKKELING

ICT- VISIEONTWIKKELING ICT- VISIEONTWIKKELING WELKOM EN SITUERING Naar een visie rond ICT School-als-organisatie School-als-actor-van-een-scholengemeenschap School-als-pedagogische-identiteit 2 Een ICT-beleid voeren met (pedagogische)

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Performante ICT voor (zelfstandige) zorgverstrekkers in de eerste lijn.

Performante ICT voor (zelfstandige) zorgverstrekkers in de eerste lijn. Performante ICT voor (zelfstandige) zorgverstrekkers in de eerste lijn. Prof. Jan De Maeseneer Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg UGent, Interuniversitair Samenwerkingsverband Huisartsopleiding

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Feedback. Tussentijdse - of eindevolutie (schrappen wat niet van toepassing is) A. Patiënt-/cliënt- en familiegericht. Tussentijdse- of eindevolutie

Feedback. Tussentijdse - of eindevolutie (schrappen wat niet van toepassing is) A. Patiënt-/cliënt- en familiegericht. Tussentijdse- of eindevolutie Datum: Naam Stagiair: Tussentijdse- of eindevolutie Tussentijdse - of eindevolutie (schrappen wat niet van toepassing is) A. Patiënt-/cliënt- en familiegericht 1. Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten.

Docenten die hun onderwijs meer willen afstemmen op de individuele verschillen tussen leerlingen en hun leeropbrengst willen vergroten. 1. Differentiëren Onderzoeken welke manieren en mogelijkheden er zijn om te differentiëren en praktische handvatten bieden om hiermee aan de slag te gaan. Vervolgens deze kennis toepassen in de praktijk

Nadere informatie

Helpt het hulpmiddel?

Helpt het hulpmiddel? Helpt het hulpmiddel? Het belang van meten Zuyd, Lectoraat Autonomie en Participatie Faculteit Gezondheidszorg Dr. Ruth Dalemans, Prof. Sandra Beurskens 08-10-13 Doelstellingen van deze presentatie Inzicht

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Banaba sociale gezondheidszorg OO Psychosociale Rehabilitatie

Banaba sociale gezondheidszorg OO Psychosociale Rehabilitatie BANABA IN DE SOCIALE GEZONDHEIDSZORG Opleidingsonderdeel Psychosociale Rehabilitatie Algemeen. Het opleidingsonderdeel Psychosociale Rehabilitatie maakt deel uit van de opleiding BanaBa in de Sociale gezondheidszorg

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Voorwoord door staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS

Voorwoord door staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS Inhoud Voorwoord door staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS DEEL I: Inleiding 1. Een vak met geschiedenis en toekomst 1.1 Begeleiding van ziekte en zorg thuis 1.2 Leren balanceren

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Je staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit zes leefgroepen

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Postgraduaat Casemanagement in de eerste lijn. Studiegebied gezondheidszorg campus Kortrijk

Postgraduaat Casemanagement in de eerste lijn. Studiegebied gezondheidszorg campus Kortrijk Postgraduaat Casemanagement in de eerste lijn Studiegebied gezondheidszorg campus Kortrijk Hedendaagse uitdagingen Hedendaagse uitdagingen Toenemende vergrijzing - multimorbiditeit Vermaatschappelijking

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Op weg naar een competentiegericht curriculum

Op weg naar een competentiegericht curriculum Op weg naar een competentiegericht curriculum Dag van de Onderwijsvernieuwing 8 juni 2005 Eva Marrannes Agenda Inleiding Specifieke context van het departement Communicatie Van beroepsprofiel naar Conclusie

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2016/2017

PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016. Modeltraject eerste jaar Semester 1 WWW.AP.BE OPLEIDINGSONDERDELEN 2016/2017 PROFESSIONELE BACHELOR ERGOTHERAPIE 2015-2016 Modeltraject eerste jaar Semester 1 Professioneel redeneren 1 6 ECTS Je zal de geschiedenis en de specifieke plaats van ergotherapie binnen de organisatie

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie