Docentenhandleiding Professionals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docentenhandleiding Professionals"

Transcriptie

1

2 Docentenhandleiding Professionals C. van de Graaf & Partners B.V. juni 2003

3 Colofon Professionals is een project gericht op imagoverbetering van de elektrotechnische installatiebranche bij leerlingen in het VMBO. OFE Installatie is opdrachtgever van Professionals. TLO Holland Controls B.V. is verantwoordelijk voor het inhoudelijk concept en voert de projectcoördinatie. Het spelconcept en de realisatie van Professionals is in handen van RA.NJ. Digital Entertainment. Deze docentenpublicatie, ontwikkeld door C. van de Graaf & Partners B.V., is een aanvulling op de schoolversie Professionals. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, behalve voor eigen gebruik door scholen. Docentenhandleiding Professionals 1

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Het spel Professionals 3 2. De docentenhandleiding Professionals 4 3. Lessenmatrix Opdrachtkaarten 7 a. Vooruitkijken 8-21 b. Terugkijken Docentenhandleiding Professionals 2

5 1. Het spel Professionals Voor u ligt Professionals, een digitaal spel voor leerlingen in de VMBO lessen Praktische Sector Oriëntatie. Professionals draagt de rijkheid van de elektrotechnische installatiebranche uit door naar leerlingen de ruime mogelijkheden van werken binnen de branche te communiceren. De leerling realiseert zich dat er binnen de branche een grote diversiteit aan rollen te vervullen is; van commercieel en creatief tot uitvoerend. Daarnaast ontdekt de leerling de rijkheid aan elektrotechnische toepassingen en maakt kennis met de werkwijze van integraal ontwerpen. In het spel speelt een team van vijf elektrotechnische professionals de hoofdrol. Aan hen de uitdaging om in zeer korte tijd de complete installatie van een oud kasteel op Ibiza te ontwerpen en realiseren. Dit is nodig omdat in het kasteel een benefietconcert gegeven zal worden dat wereldwijd live te zien is. De kwaliteit van het uiteindelijke concert is afhankelijk van de prestaties van het team van professionals. De leerling kruipt in de huid van de vijf verschillende professionals en voert hun taken uit: In de rol van adviseur bepaalt de leerling met welke onderdelen de installatie wordt opgebouwd. Hierbij houdt de leerling rekening met het beschikbare budget en de eisen van de opdrachtgever. In de rol van ontwerper bepaalt de leerling de definitieve plaats van alle elementen en op welke verdeelkasten ze aangesloten worden. In de rol van werkvoorbereider draagt de leerling de verantwoordelijkheid voor het op tijd bezorgen van de benodigde materialen en aflevering op de juiste plaats voor de monteur. In de rol van de monteur sluit de leerling de elementen in zo kort mogelijke tijd aan. In de rol van inspecteur controleert en verbetert de leerling de installatie tijdens de generale repetitie. Professionals verschijnt in twee versies, een schoolversie en een thuisversie. In beide versies doorloopt de leerling bovengenoemde vijf rollen. Het verschil zit in het aantal in te richten ruimtes en het beschikbare virtuele budget. In de schoolversie zijn deze beperkt zodat een leerling Professionals binnen één lesuur kan spelen. Meer informatie over hoe Professionals precies gespeeld wordt vindt u bij de cd-rom. Docentenhandleiding Professionals 3

6 2. De docentenhandleiding Professionals Deze docentenhandleiding helpt u als docent, de schoolversie van Professionals in de les Praktische Sector Oriëntatie te gebruiken. U vindt hierin suggesties voor activiteiten en opdrachten die rondom het spel ingezet kunnen worden. Deze activiteiten vinden voorafgaand aan het spel en/of terugblikkend op het spel plaats met als doel een relatie te leggen tussen Professionals en het maken van een studie- en beroepskeuze. De activiteiten en opdrachten zijn ontwikkeld ter ondersteuning van docenten. Op grond van uw behoefte, interesse, en beschikbare tijd beslist u welke activiteiten en opdrachten wel en niet geschikt zijn voor uw leerlingen. Door het op zichzelf staande karakter van het materiaal kunt u eenvoudig opdrachten weglaten, vervangen of aanpassen aan uw eigen unieke lessituatie. Bij het ontwikkelen van het lesmateriaal is uitgegaan van een minimale bestedingstijd van twee lesuren. Hierin vindt achtereenvolgens een spelsessie en nabespreeksessie plaats, opgebouwd volgens het principe VUT: Vooruitkijken, Uitvoeren, Terugkijken. Spelsessie: Vooruitkijken Globaal doel van de eerste fase van de spelsessie is het bewust worden van en nadenken over eigen motieven en afwegingen bij studie- en beroepskeuze. Uitvoeren Globaal doel van de tweede fase van de spelsessie is op een actieve en interactieve manier een beeld vormen van de wereld van de elektrotechniek door het spelen van Professionals. Nabespreeksessie: Terugkijken Globaal doel van de nabespreeksessie is het op een cognitief niveau vastleggen van de beleving van Professionals en het in verband brengen van die beleving met eigen motieven en afwegingen ten aanzien van studie- en beroepskeuze. De bij Professionals ontwikkelde activiteiten en opdrachten zijn bedoeld voor de fasen Vooruitkijken en Terugkijken. In hoofdstuk 4 vindt u een lessenmatrix waarin alle activiteiten en opdrachten schematisch zijn weergegeven. Een gedetailleerde uitwerking van de activiteiten en opdrachten in de vorm van opdrachtkaarten vindt u in hoofdstuk 5. Docentenhandleiding Professionals 4

7 3. Lessenmatrix De lessenmatrix is een schematisch overzicht voor docenten waarin de activiteiten en opdrachten die ontwikkeld zijn voor Professionals geplaatst zijn. In de lessenmatrix hieronder herkent u, in de kolom links, de sessie-indeling volgens het principe VUT. De doelstellingen van het Vooruitkijken, Uitvoeren, en Terugkijken worden in deze matrix in verband gebracht met algemene doelstellingen van de les Praktische Sector Oriëntatie. Deze doelstellingen, in deze matrix kortweg Identificatie, Realiteit, Persoonlijke kenmerken & motieven, en Familie & vrienden genoemd, zijn weergegeven in de bovenste rij van de matrix. Doelstellingen PSO Sessie Identificatie Realiteit Persoonlijke kenmerken & motieven Familie & vrienden V 4. Portretkaarten 3. Van A tot Z 2. Spiegelgalerij 1. Wat vinden zij? Spelsessie U Professionals 2. Voorlichtingsmateriaal 3. Bedrijfsbezoek 1. Jij als prof 6. Overtuigen Nabespreeksessie T 5. Praktisch doen 4. Interview 7. Vacatures 8. Presentatie 9. Dit betekent Met de activiteiten uit de kolom identificatie kunnen leerlingen zich verplaatsen in beroepsrollen uit de elektrotechnische installatiebranche. Dit kan voorafgaand aan het spel door leerlingen zich te laten identificeren met de portretten die gemaakt zijn van de vijf professionals uit het spel. Ná het spelen van Professionals kunnen leerlingen zich identificeren met de beroepsrollen door praktische opdrachten te doen die elektrotechnici in hun dagelijks werk tegenkomen, of voorlichtingsmateriaal van de sector te bestuderen waarin professionals uit de sector aan het woord komen. In de kolom realiteit staan leer- en reflectieactiviteiten waarmee leerlingen een koppeling kunnen maken tussen de realiteit en hetgeen zij in Professionals beleven of beleefd hebben. Het gaat er bij het vooruitkijken om dat de leerling verwoordt welke ideeën hij heeft met Docentenhandleiding Professionals 5

8 betrekking tot het vakgebied elektrotechniek. Ná het spel kan een leerling deze ideeën ten aanzien van de realiteit verder onderzoeken door een bezoek te brengen aan een bedrijf in de buurt en/of werknemers uit de sector te interviewen. Verder is het belangrijk dat leerlingen de mogelijkheid geboden wordt zich te verdiepen in de consequenties die hun beroepskeuze heeft wat betreft vervolgstudie en opleiding. De kolom persoonlijke kenmerken & motieven biedt allerhande activiteiten om een koppeling te kunnen maken tussen de dingen waar leerlingen zichzelf goed in vinden of die zij belangrijk vinden én het beeld dat zij hebben van professionals uit de branche. Het is belangrijk om vooraf aan het spel persoonlijke kenmerken en motieven te hebben geïnventariseerd zodat na afloop van het spel gekeken kan worden of een beroep in de elektrotechnische sector bij je past. Het zal geen verrassing zijn familie & vrienden in de lessenmatrix terug te vinden. Zij hebben een grote invloed op de studiekeuze die een leerling maakt en om die reden zijn in deze kolom een aantal leer- en reflectieactiviteiten opgenomen die helpen een eventuele keuze voor elektrotechniek te kunnen beargumenteren en overtuigend te communiceren. Per rij, dus Vooruitkijken Uitvoeren - Terugkijken, zijn de activiteiten genummerd. Deze nummering verwijst naar de voorkeursvolgorde waarin de opdrachten gedaan worden. Mocht u dus meerdere activiteiten tijdens het Vooruitkijken of Terugkijken in de les willen inzetten, dan is het advies deze op volgorde van nummer uit te voeren. Docentenhandleiding Professionals 6

9 4. Opdrachtkaarten Bij de lessenmatrix hoort een serie opdrachtkaarten. Op deze kaarten zijn de activiteiten uit de lessenmatrix zo uitgewerkt dat u deze snel een doeltreffend in de les kunt inzetten. Iedere opdrachtkaart bevat de volgende informatie: VUT en volgnummer Verwijzing naar het moment binnen het lesprogramma (Vooruitkijken, Uitvoeren, Terugkijken) waarop de opdracht ingezet wordt in de les. Ook is het voorkeursvolgorde nummer vermeldt. Leerdoel Omschrijving van het doel van de activiteit of opdracht. Omschrijving Tekstuele uitleg van de activiteit of opdracht. Lesdoel Omschrijving van het doel van de activiteit of opdracht binnen de les. Aanpak Uiteenzetting van de werkwijze en uitvoering van de basisopdracht volgens het VUT principe. Tevens worden differentiatiemogelijkheden voor verbreding en/of verdieping aangekaart. Materiaalbeschrijving Opsomming en verwijzing naar benodigd materiaal zoals bijvoorbeeld vragenlijsten, werkkaarten, of te raadplegen informatiebronnen. Duur Inschatting van de tijdsduur van de activiteit, gespecificeerd naar lestijd en eventuele voorbereidings- en/of verwerkingstijd door de leerling thuis. Aandachtspunten Opmerking gerelateerd aan de activiteit of opdracht die de docent ondersteunen bij het uitvoering. Het merendeel van het ontwikkelde materiaal vraagt leerlingen ideeën en gedachten fysiek vast te leggen. U kunt de leerling dit laten verzamelen in een zogenoemd keuzeportfolio. Dit is een fysieke map met daarin vragenlijsten, verslagen, presentaties e.d die de leerling tijdens de lessen verzameld heeft. In de opdrachtkaarten wordt naar dit portfolio verwezen. Docentenhandleiding Professionals 7

10 Opdrachtkaarten Vooruitkijken Docentenhandleiding Professionals 8

11 Opdrachtkaart: Wat vinden zij? VUT en volgnummer Leerdoel Beroepskeuze V kunnen (1) bespreken met familie en vrienden Omschrijving - De leerling bevraagt twee belangrijke personen in zijn omgeving, naar het beeld dat zij van hem hebben. - De leerling beoordeelt de kenschets en weerlegt de naar zijn mening incorrecte punten. - De leerling maakt van het gesprek een kort verslag. Dat verslag krijgt een plek in het keuzeportfolio. Lesdoel De leerling kan zich een beeld vormen van zijn toekomstige baan, enerzijds in gesprek met twee belangrijke personen en anderzijds in de vastlegging van dat gesprek. Aanpak Basisopdracht V de leerling kiest twee personen in zijn omgeving die hem goed kennen en bereidt het gesprek voor. U de leerling voert het gesprek: stelt vragen en reageert op de antwoorden. T de leerling maakt een kort verslag van het gesprek voor het keuzeportfolio. Differentiatie BREED de leerling kiest meer dan twee personen. DIEP de leerling trekt conclusies uit de uitspraken van de twee mensen (wat betekent het dat iemand een (deels) fout beeld van mij heeft, welke conclusie kun je trekken uit verschillende uitspraken van de twee mensen, etc.). Materiaalbeschrijving Voor ieder te interviewen persoon een vragenlijst (zie pagina 10) Duur Tijdens de les: 15 minuten Thuis: 30 minuten Aandachtspunten Deze opdracht is geschikt als huiswerkopdracht. Docentenhandleiding Professionals 9

12 Naam van de geïnterviewde persoon: Waar ken je hem/haar van?.. Waarom heb je hem/ haar gekozen?.. Lees de vragen goed door voordat je in gesprek gaat. Bedenk ook of je nog meer vragen kunt stellen. Vragen: Wat is mijn beste eigenschap?.. Waar vind je dat ik goed in ben (op school, maar ook buiten school)?.... Waarom ben ik jouw vriend?.... Hoe zou je mij omschrijven aan iemand anders? (geen uiterlijke kenmerken noemen).... Gaan de volgende woorden over mij, of niet? Reageer met ja of nee. Zelfstandig Niet snel afgeleid Goed in leren Creatief Snel van begrip Handig met mijn handen Actief Goed in samenwerken Precies/nauwkeurig Geduldig Snelle werker Leider Doorzetter ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee ja / nee Welke baan vind je bij mij passen? Waarom?.... Docentenhandleiding Professionals 10

13 Opdrachtkaart: Spiegelgalerij VUT en volgnummer V (2) Leerdoel Kunnen verwoorden van persoonlijke kenmerken en motieven Omschrijving - De leerling denkt na over wie hij is, wat hij kan, wat hij leuk vindt en welke beroepen hem liggen. - De leerling legt dit vast met behulp van de spiegel. Door alle spiegels te verzamelen ontstaat een spiegelgalerij van de klas. - De spiegel wordt in het keuzeportfolio opgenomen. Lesdoel De leerling kan m.b.v. de spiegel laten zien wie hij nu is en wat hij wil worden. Aanpak Basisopdracht V met de klas bespreken waar je allemaal aan kunt denken als je een beschrijving maakt van jezelf (eigenschappen, kennis en vaardigheden, interesses) en hoe je aan de hand daarvan kunt bedenken welke beroepen bij je passen. U de leerling maakt zijn spiegelbeeld. T spiegelgalerij maken en bespreken, door er een paar uit te pikken. Differentiatie BREED de leerling maakt naast zijn spiegelbeeld ook een paspoort, waarin hij de belangrijkste punten uit zijn spiegelbeeld kort weergeeft. DIEP de leerling geeft een presentatie, waarin hij zijn beroepskeuze beargumenteerd a.d.h.v. zijn spiegelbeeld. Materiaalbeschrijving Spiegel (zie pagina 12) Duur Tijdens de les: minuten Aandachtspunten Het kerndeel van de opdracht kan de leerling ook thuis doorlopen. Docentenhandleiding Professionals 11

14 Wat voor type ben ik? Zelfstandig? Niet snel afgeleid? Creatief? Actief? Goed in samenwerken? Geduldig? Snelle werker? Leider? Doorzetter? Schrijf op. Waar ben ik goed in? Thuis Op school Doen Denken Schrijf op. Wat vind ik leuk om te doen? Thuis Op school Doen Denken Welke beroepen passen bij mij? Schrijf op. Schrijf op. Docentenhandleiding Professionals 12

15 Opdrachtkaart: Van A tot Z VUT en volgnummer V (3) Leerdoel Kunnen verwoorden van ideeën over de realiteit van elektrotechniek Omschrijving - De leerling ontdekt welke associaties en ideeën hij heeft bij de wereld van de elektrotechniek, met behulp van het ABC-spel. - De leerling realiseert zich hierbij dat dit een persoonlijk, subjectief beeld is van de werkelijkheid. M.a.w. de werkelijke wereld van de elektrotechniek zou best eens anders kunnen zijn. - Het ABC-spel wordt in het keuzeportfolio opgenomen. Lesdoel De leerling kan het beeld dat hij van elektrotechniek heeft expliciet maken. Aanpak Basisopdracht V uitleg van het ABC spel: schrijf bij elke letter één of meerdere woorden op die beginnen met die letter. De woorden geven de associaties en ideeën weer die de leerling heeft bij elektrotechniek. De woorden kunnen iets concreets omschrijven (schroevendraaier), iets gevoelsmatigs (saai), ze kunnen acties omschrijven, zowel doen (sleutelen) als denken (berekeningen maken). U het ABC-spel spelen. T het ABC-spel bespreken: Welke associaties leven er? Zijn ze verschillend? Hoe kan dat? Differentiatie BREED de leerling zet bij alle letters (die zijn ingevuld) een + of een, daarna berekent hij de score. Is het beeld positief of negatief? DIEP de leerling analyseert / gaat na hoe zijn persoonlijke beeld van de elektrotechniek tot stand is gekomen en of (o.b.v. die analyse) dit beeld juist is of misschien wel een vooroordeel of juist een te rooskleurig beeld weergeeft. Materiaalbeschrijving ABC-spel (zie pagina 14) Duur Tijdens de les: 30 minuten Aandachtspunten Breng naar voren dat ideeën altijd een persoonlijke weergave zijn van de werkelijkheid. En dat hoe meer je van een onderwerp afweet, hoe meer het beeld op de werkelijkheid lijkt. Deze opdracht is geschikt als huiswerkopdracht. Docentenhandleiding Professionals 13

16 ABC-SPEL: Elektrotechniek van A tot Z A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Docentenhandleiding Professionals 14

17 Opdrachtkaart: Portretkaarten VUT en volgnummer V (4) Leerdoel Kunnen identificeren met functies uit de elektrotechniek Omschrijving - De leerling bestudeert de portretkaarten die horen bij de vijf beroepsrollen uit Professionals. - Vervolgens geeft de leerling op de persoonlijke portretkaart aan met wie hij/zij zich het meest identificeert en beargumenteert zijn/haar keuze met persoonlijke kenmerken, motieven en vaardigheden. - De persoonlijke portretkaart kan in het keuzeportfolio opgenomen worden. Lesdoel Het activeren van voorkennis en verwoorden van verwachtingen die horen bij de beroepsrollen uit Professionals. Het in kaart brengen van persoonlijke verwachtingen biedt de mogelijkheid tijdens het uitvoeren bewuster te kijken naar de vijf karakters uit Professionals. Aanpak Basisopdracht V de leerling bestudeert de vijf portretkaarten die horen bij de karakters uit Professionals. U de leerling vult zijn/haar persoonlijk portretkaart in. T de leerlingen groeperen op basis van het gekozen karakter en vergelijken hun motieven voor de identificatie met het betreffende karakter. Plenair bespreken. Differentiatie BREED de leerling geeft voor alle karakters aan waarom hij of zij zich wel of niet met de persoon identificeert. DIEP de leerling gaat na welke persoonlijke (eigen) karaktertrekken minder goed passen bij de gekozen portretkaart. Hij geeft aan welke consequentie dit kan hebben voor het werken in de betreffende functie. Inhoud 5 portretkaarten van de karakters uit Professionals (zie pagina 16 t/m 20) 1 persoonlijk portretkaart (zie pagina 21) Duur Tijdens de les: minuten Aandachtspunten De opdracht is geschikt als huiswerkopdracht Docentenhandleiding Professionals 15

18 Invoegen foto van de adviseur Naam: Kylie Beroep: Elektrotechnicus Vrije tijd: DJ bij lokale radio Persoonsomschrijving: - Netwerker - Sociaal - Makkelijke prater - Goed in keuzes maken - Klantgericht - Zakelijke instelling - Houdt goed overzicht Docentenhandleiding Professionals 16

19 Invoegen foto van de ontwerper Naam: Kim Beroep: Elektrotechnicus Vrije tijd: Graffiti art Persoonsomschrijving: - Creatief - Snelle denker - Goede elektrotechnische kennis - De creator - Fantasierijk Docentenhandleiding Professionals 17

20 Invoegen foto van de werkvoorbereider Naam: Leon Beroep: Elektrotechnicus Vrije tijd: Team captain baseball Persoonsomschrijving: - Goed in regelen - Groot verantwoordelijkheidsgevoel - Organisator - Houd rekening met anderen - Goede planner Docentenhandleiding Professionals 18

21 Invoegen foto van de monteur Naam: Ben Beroep: Elektrotechnicus Vrije tijd: Sleutelen aan de motor Persoonsomschrijving: - Goed met zijn handen - Fysiek handig - Praktisch ingesteld - Snelle werker Docentenhandleiding Professionals 19

22 Invoegen foto van de inspecteur Naam: Jort Beroep: Elektrotechnicus Vrije tijd: Adventuregames spelen Persoonsomschrijving: - Probleemoplossend - Analytisch - Precies - Betrouwbaar - Goed kunnen handelen in noodsituaties Docentenhandleiding Professionals 20

23 Naam: Vrije tijd: Ik zou het liefst (naam invullen) willen zijn, omdat: Ik denk dat ik goed zou zijn in zijn/haar beroep : Want dit is mijn karakter:. Want ik ben handig in:.... Want ik ben slim in:... Want ik vind dit soort dingen leuk:.... Docentenhandleiding Professionals 21

24 Opdrachtkaarten Terugkijken Docentenhandleiding Professionals 22

25 Opdrachtkaart: Jij als prof VUT en volgnummer Leerdoel Omschrijving Kunnen - De leerling blikt terug op het spel Professionals en T koppelen bedenkt welke beroepsrol hem het beste afging. - Vervolgens gaat de leerling naar de flap waarop die (1) van professional staat. Op post-its noteert de leerling die persoonlijke persoonlijke kenmerken waarvan hij denkt dat die kenmerken geholpen hebben tot het goed uitvoeren van de taken en motieven van de betreffende professional. met - Per flap worden de persoonlijke eigenschappen kort gepresenteerd. beroepen - In het keuzeportfolio van de leerling komt een uit het veld uitwerking van de flappen. Lesdoel De leerling koppelt persoonlijke kenmerken aan het goed kunnen uitvoeren van taken die horen bij een specifiek beroep uit het werkveld. Hierdoor wordt duidelijk dat, naast motivatie en interesse, persoonlijke kenmerken een belangrijke factor zijn die meegenomen moet worden tijdens het maken van een studiekeuze. Aanpak Basisopdracht V de leerling kiest de beroepsrol uit Professionals die hij het beste volbracht heeft. U de leerling verbindt persoonlijke kenmerken aan de beroepsrol. T per beroepsrol worden de persoonlijke kenmerken geïnventariseerd en klassikaal gepresenteerd. Differentiatie BREED de leerling verbindt persoonlijke kenmerken aan alle beroepsrollen en beargumenteert op basis hiervan waarom bepaalde taken hem moeilijker afgingen dan andere. DIEP de leerling bekijkt of zijn motieven en interesses passen bij de beroepsrol die vanuit het oogpunt van persoonlijke kenmerken het beste bij hem past. Materiaalbeschrijving Vijf flappen met op iedere flap één van de beroepsrollen uit Professionals. Post-its waarop leerlingen hun persoonlijke kenmerken noteren. Duur Tijdens de les: minuten Aandachtspunten Het is belangrijk dat voorafgaand aan deze opdracht de leerlingen hun persoonlijke kenmerken en motieven in kaart gebracht hebben. Hiervoor zouden de activiteiten uit vooruitkijken van pas kunnen komen. Docentenhandleiding Professionals 23

26 Opdrachtkaart: Voorlichtingsmateriaal VUT en volgnummer Leerdoel Omschrijving Kunnen - De leerling bekijkt voorlichtingsmateriaal van de T identificeren elektrotechnische installatiesector. In het materiaal moeten verschillende beroepen binnen de sector aan (2) met bod komen. beroepen uit - Vervolgens vult iedere leerling een beroepskaart in het veld (zie materiaal) waarop hij aangeeft waarom één bepaalde baan hem aanspreekt. - De beroepskaart wordt onderdeel van het keuzeportfolio van de leerling. Lesdoel De leerling identificeert zich met een baan in de elektrotechniek en realiseert zich dat het elektrotechnische installatiewerkveld breder is dan met je handen werken. Aanpak Basisopdracht V de leerling bekijkt het voorlichtingsmateriaal (cd-rom s, video s, brochures). U de leerling kiest een beroep dat hem aanspreekt. T de leerling noteert op een beroepskaart de belangrijkste argumenten voor het aantrekkelijk vinden van het gekozen beroep. Differentiatie BREED de leerling plaatst de beroepen die gepresenteerd worden in het voorlichtingsmateriaal in volgorde van aantrekkelijkheid en geeft bij ieder beroep positieve en negatieve argumenten aan DIEP de leerling vergelijkt zijn beroepskaart met argumenten die hij eerder bij vooruitkijkactiviteiten heeft genoteerd. Ook kunt u de leerling vragen een gewicht te hangen aan de door hen gegeven argumenten. Bijvoorbeeld geld weegt minder zwaar dan leuk. Materiaalbeschrijving Voorlichtingsmateriaal: bijvoorbeeld de cd-rom Elektrotechniek: een vak met spanning (ontwikkeld door OFE Installatie; Beroepskaart (zie pagina 25) Duur Tijdens de les: minuten Aandachtspunten Deze opdracht is ook geschikt als huiswerkopdracht. Op basis van het antwoord op de laatste vraag op de beroepskaart kunt u leerlingen verder assisteren en begeleiden. Docentenhandleiding Professionals 24

27 DIT IS DE BEROEPSKAART VAN: HET BEROEP DAT MIJ HET MEEST AANSPREEKT IS: IK ZOU HET WERK GRAAG DOEN OMDAT: WAT MIJ MINDER LEUK LIJKT: IK ZOU GRAAG MEER TE WETEN KOMEN OVER DIT WERK EN Salaris Benodigde opleiding Arbeidsmarkt en carrière mogelijkheden Werkplekken en bedrijven Docentenhandleiding Professionals 25

28 Opdrachtkaart: Bedrijfsbezoek VUT en volgnummer Leerdoel Kunnen T koppelen (3) van eigen beleving aan realiteit Omschrijving - Leerlingen bezoeken elektrotechnici op een voor hen interessante werkplek en kijken mee naar wat de taken van de betreffende persoon zijn. - De dingen die het meest opvielen worden gezamenlijk besproken in de les. Eventueel worden leerlingen gevraagd een presentatie te maken over het bezoek (zie opdrachtkaart T8 Presentatie). Lesdoel De leerling wordt zich bewust van het brede werkveld van elektrotechnici en past, waar nodig, zijn beeld van het werkveld aan aan de realiteit. Aanpak Basisopdracht V de leerling bereidt zich voor op het bedrijfsbezoek. U de rondleiding op de werkplek en eventueel het verzamelen van materialen voor de presentatie. T de leerling noteert thuis wat hem het meest is opgevallen en dit wordt klassikaal besproken. Differentiatie BREED de leerling zoekt voorafgaand aan het bezoek een drietal bedrijven dat in aanmerking zou kunnen komen voor het bedrijfsbezoek. DIEP de leerling brengt alle variaties in elektrotechnische functies die op de bezochte werkplek werkzaam zijn in kaart en maakt een presentatie van het bedrijfsbezoek (zie opdrachtkaart T8 - Presentatie) Materiaalbeschrijving Internet en bibliotheek als informatiebron voor voorbereiding en eventuele selectie van geschikte bedrijven voor het bedrijfsbezoek (zie BREED). Duur Tijdens de les: minuten (vooruitkijken, terugkijken) Bedrijfsbezoek: 60 minuten (uitvoeren) Thuis: minuten (voorbereiden van het bezoek en verwerken van indrukken) Aandachtspunten Het gaat hier met name om díe werkplekken die leerlingen over het algemeen aantrekkelijk vinden maar niet in eerste instantie associëren met een baan in de elektrotechniek. Een voetbalstadion, pretpark, ziekenhuis, of muziekhal zijn enkele voorbeelden. In de plaats van één bedrijf bezoeken met de hele klas kunnen leerlingen ook in groepjes verschillende bedrijven bezoeken. In dat geval leent deze opdracht zich goed als huiswerkopdracht. Het terugkijken zou in dat geval uitgebreid kunnen worden met klassikale rapportage van het bezoek. Als u de leerlingen later een presentatie wilt laten doen aan de hand van deze activiteit is het belangrijk dat zij hier voorafgaand aan het bezoek van op de hoogte zijn. Docentenhandleiding Professionals 26

29 Opdrachtkaart: Interview VUT en volgnummer Leerdoel Kunnen T koppelen (4) van eigen beleving aan realiteit Omschrijving - Iedere leerling selecteert een beroep uit de elektrotechnische installatiebranche dat hem aantrekkelijk lijkt. - Vervolgens regelt de leerling een interview met een professional in de betreffende functie. - De leerling bereidt het interview voor met behulp van de interviewvragen (zie materiaalbeschrijving) en legt verslag van de bevindingen. - Dit kan eventueel gepresenteerd worden (zie opdrachtkaart T85 Presentatie) - De vragenlijst en het verslag van het interview worden onderdeel van het keuzeportfolio van de leerling. Lesdoel De leerling onderzoekt de werkelijke aard van een specifieke baan in de elektrotechniek waarin hij interesse heeft. Hierdoor ontdekt de leerling of het beeld dat hij heeft van het werk van die specifieke professionals klopt met de werkelijkheid. Op basis hiervan kan een leerling een bewustere beroepskeus maken. Aanpak Basisopdracht V de leerling selecteert een beroep en zoekt een professional. U de leerling bereidt het gesprek voor, neemt het interview af, en verzamelt eventueel presentatiemateriaal. T de leerling verwerkt de bevindingen in een kort verslag. Differentiatie BREED in groepjes van drie tot vier leerlingen worden de verslagen uitgewisseld en besproken. Dit om uitgebreide informatie over meerdere beroepen in de sector te krijgen. DIEP de leerling verwerkt zijn interview in een presentatie (zie opdrachtkaart T8). Materiaalbeschrijving Internet en bibliotheek als informatiebron voor voorbereiding en selectie van de beroepsrol. Interviewvragen (zie pagina 28) Duur Tijdens de les: minuten (vooruitkijken en voorbereiden interviewvragen) Thuis: 90 minuten (voorbereiden interview, interview zelf, verwerking in verslag) Aandachtspunten Mochten leerlingen ook T8 Presentatie als activiteit krijgen, de beschrijving van de opdracht vooraf met hen opnemen. Voordat leerlingen het interview organiseren, moet u als docent de geselecteerde beroepsrol en professional goedkeuren. Bij eventuele twijfel over de motivatie van de leerling voor het selecteren van een bepaalde professional kunt u dit bespreken. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de interviewvragen die voorbereid zijn. Docentenhandleiding Professionals 27

30 DIT ZIJN DE INTERVIEWVRAGEN VAN: DE PROFESSIONAL DIE IK INTERVIEW * HEET:. * WERKT ALS: * WERKT BIJ:.. MOGELIJKE INTERVIEWVRAGEN: 1. Hoelang doet u dit werk al? 2. Welke taken heeft u precies? 4. Hoe ziet een werkdag/werkweek er ongeveer uit? 4. Werkt u veel met anderen samen? 5. Welke opleiding heeft u in het verleden gevolgd? 6. Volgt u nog steeds een opleiding, cursus, of iets dergelijks? 7. Waar heeft u hiervoor gewerkt? In dezelfde functie? 8. Waarom koos u dit vak? 9. Wat zijn de minder leuke kanten? 10. Wat zou u het meest missen als u dit werk niet meer deed? Docentenhandleiding Professionals 28

31 Opdrachtkaart: Praktisch doen VUT en volgnummer T (5) Leerdoel Kunnen identificeren met beroepen uit het veld Omschrijving - Leerlingen ervaren aan den lijve hoe het is om zelf te werken voor de elektrotechnische branche. - Ze voeren verschillende praktische opdrachten uit die samengevoegd resulteren in een evenement, bijvoorbeeld een discofeest. Lesdoel Leerlingen ontdekken of de daadwerkelijke uitvoering van een gekozen functie en het werk dat erbij hoort hen ligt. Daarnaast spelen ook de sociaal-emotionele aspecten een belangrijke rol bij het aan den lijve ervaren. Leerlingen kunnen tegenover vrienden opscheppen over wat ze allemaal hebben gemaakt. Ze kunnen zich stoer en trots voelen over het resultaat. Ook deze zaken zijn onderdeel van het vak elektrotechnicus. Aanpak Basisopdracht V de leerling kiest de functie uit Professionals die hem het meest aanspreekt en krijgt vervolgens de opdrachten die erbij horen. U leerlingen vormen groepjes o.b.v. hun keuze. Leerlingen werken samen met hun groepje aan de uitvoering van de opdrachten. T leerlingen voegen de resultaten van hun werk samen in de ruimte van het schooldiscofeest. Differentiatie BREED de leerling kiest twee of meer functies uit en werkt zodoende aan twee (of meer) soorten opdrachten. DIEP de leerling voert naast de gegeven opdrachten ook een eigen ontwerp uit. Materiaalbeschrijving Zie aandachtspunten Duur Tijdens de les: minuten Doorlooptijd: twee weken Aandachtspunten Kort uitwerkvoorbeeld van opdrachten voor deze situatie (disco belichting). Deze zijn aan te passen op basis van de activiteit of het evenementen waarbinnen de opdracht voor uw leerlingen valt: Adviseur - Opdracht: Dit is je budget. Wat moet/kun/wil je aanschaffen? Maak gebruik van het materialenoverzicht. - Opdracht: Stel een materiaallijst op. - Opdracht: Maak de tekening. Ontwerper - Opdracht: Kies je kleur. Welke kleur folie past het best voor de lampen? - Opdracht: Kies je plek. Waar moeten de lampen hangen? - Opdracht: Maak de lampen. Met kleurfolie, spiegels of misschien zelfs blacklight of stroboscoop? Docentenhandleiding Professionals 29

32 Werkvoorbereider - Opdracht: Maak een planning. Wanneer moet alles af zijn? Hoelang duren de verschillende opdrachten? Wanneer moeten de groepjes overleggen? - Opdracht: Bestel de materialen en zorg voor een tijdige levering op de juiste plek. Monteur - Opdracht: Gereedschap en materiaal. Verzamel alle spullen die je nodig hebt om de lampen te kunnen installeren. - Opdracht: Veiligheid. Achterhaal alle veiligheidsmaatregelen waaraan je je tijdens het installeren moet houden. - Opdracht: Installeer de lampen op de juiste plek. Inspecteur - Opdracht: Veiligheid. Controleer a.d.h.v. de checklist op alle lampen veilig zijn gemonteerd. - Opdracht: Verbeter de installatie als dat nodig is. Docentenhandleiding Professionals 30

33 Opdrachtkaart: Overtuigen VUT en volgnummer T (6) Leerdoel Beroepskeuze techniek kunnen beargumenteren en bespreken met familie en vrienden Omschrijving - Twee leerlingen doen een rollenspel waarin zij afwisselend familie/vriend of leerling zijn. In deze rollen beelden zij een mogelijk gesprek tussen leerling en familie/vriend uit dat plaatsvindt naar aanleiding van een studiekeuze voor techniek. - Voorafgaand aan het rollenspel bedenken zij vragen en argumenten die familie/vriend in die situatie zou kunnen opwerpen. De vragen gebruikt de leerling ook ter voorbereiding van zijn eigen argumentatie. - Het rollenspel wordt klassikaal besproken. - De vragen en argumenten die de leerling bedenkt worden in het keuzeportfolio van de leerling opgenomen. Lesdoel De leerling kan zijn keuze voor techniek beargumenteren en persoonlijke motieven verwoorden. Tevens is de leerling voorbereid op eventuele kritische vragen en kan deze wellicht weerleggen. Aanpak Basisopdracht V de leerling stelt een lijst met kritische vragen op die familie/vrienden zouden kunnen stellen naar aanleiding van een keuze voor techniek. Vervolgens bereidt de leerling argumenten en motieven voor waarmee hij zijn studiekeuze kan onderbouwen. U in tweetallen spelen leerlingen een kort rollenspel, waarin zij achtereenvolgens de rol van leerling of familie/vriend vertolken. T klassikaal worden de rollenspellen besproken waarbij de nadruk ligt op de aangevoerde argumenten. Differentiatie BREED de leerling gaat de discussie aan met familie en/of vriend en legt het verloop van het gesprek vast. DIEP per rollenspel worden twee tot vier leerlingen aangewezen die het gesprek observeren en beoordelen. Zij mogen naderhand nog aanvullende kritische vragen stellen aan de leerling. Materiaalbeschrijving - Duur Tijdens de les: minuten (uitvoeren en terugkijken) Thuis: 30 minuten (vooruitkijken) Aandachtspunten - Docentenhandleiding Professionals 31

34 Opdrachtkaart: Vacatures VUT en volgnummer Leerdoel Omschrijving Kunnen - De leerling bekijkt elektrotechnische vacatures in T koppelen regionale en landelijke dagbladen en internet. Hieruit selecteert hij er één of meerdere die hem aanspreken. (7) van - De leerling beargumenteert, via verwijzingen naar de persoonlijke vacature, waarom hij deze baan aantrekkelijk vindt. kenmerken - De argumentatie wordt vastgelegd in de en motieven vacaturescan (zie materiaalbeschrijving) welke met vervolgens in het keuzeportfolio van de leerling terecht komt. beroepen uit het veld Lesdoel De leerling kan beargumenteren met behulp van persoonlijke kenmerken, motieven en interessen, waarom hij op een bepaalde vacature zou reageren. Aanpak Basisopdracht V de leerling bekijkt regionale en landelijke kranten. U de leerling selecteert minimaal één vacature die hem aanspreekt. T de leerling vult per vacature een vacaturescan in waarin hij aangeeft wat zijn beweegredenen zouden zijn om op de betreffende vacature te reageren. Differentiatie BREED de leerling wisselen in groepjes hun vacaturescans uit en bespreken ieders beweegredenen met elkaar. DIEP de leerling bespreekt met familie/vriend zijn beweegredenen voor het selecteren van de vacature en vraagt hen naar hun mening. Materiaalbeschrijving Regionale en landelijke dagbladen, internet Vacaturescan (zie pagina 33 t/m 34) Duur Tijdens de les: minuten Aandachtspunten Begin op tijd want het vinden van een geschikte vacature kan veel tijd in beslag nemen. Moedig leerlingen aan hun beweegredenen op het vlak van zowel persoonlijke kenmerken, motieven, en interessen te verwoorden. Deze opdracht is goed te gebruiken als uitgangspunt van T9 Dit betekent waarin leerlingen moeten uitzoeken welke consequenties dergelijke beroepskeuze heeft voor hun studiekeuze nu en/of leven later. Deze opdracht is geschikt als huiswerkopdracht. Docentenhandleiding Professionals 32

35 DIT IS DE VACATURESCAN VAN: (PLAK HIER DE VACATURE DIE JE UITGEZOCHT HEBT) Docentenhandleiding Professionals 33

36 WAT MIJ AANTREKT IN DE VACATURE IS (omcirkel): Secundaire arbeidsvoorwaarden Bedrijf Functieomschrijving Salaris Verantwoordelijkheid Carrièremogelijkheden Vereisten qua vooropleiding Plaats Anders: DE PERSOONLIJKE KENMERKEN DIE IK BEZIT EN WAARNAAR GEVRAAGD WORDT ZIJN: OMSCHRIJF IN 5 REGELS JOUW MOTIVATIE VOOR DEZE KEUZE: Docentenhandleiding Professionals 34

37 Opdrachtkaart: Presentatie VUT en volgnummer T (8) Leerdoel Beroepskeuze techniek kunnen beargumenteren en bespreken met familie en vrienden Omschrijving - De leerling maakt een fotopresentatie of collage waarin de informatie uit het door hen gevoerde interview of bezochte bedrijfsbezoek is weergegeven. Hierbij schrijft hij een korte indruk. - De presentaties worden in het lokaal opgehangen en plenair besproken. - Uiteindelijk wordt het materiaal in het keuzeportfolio van de leerling opgenomen. Lesdoel De leerling communiceert persoonlijke ideeën en beeld van de elektrotechnische installatiebranche. Aanpak Basisopdracht V de leerling noteert welke elementen hij in de visualisering wil verwerken en waarom. U de leerling maakt de visualisering en schrijft een korte indruk waarin vermeld wordt waarom bepaalde elementen in de visualisering opgenomen zijn. T de leerling presenteert en bespreekt de visualisering met de klas. Differentiatie BREED de leerling geeft inhoudelijke feedback op de visualisatie van een aantal andere leerlingen. DIEP de leerling denkt na over eventuele vragen die familie/vrienden zouden kunnen opwerpen met betrekking tot de keuze voor techniek, en beoordeelt of zijn visualisering helpt de mogelijke tegenwerpingen te weerleggen. Materiaalbeschrijving - Duur Tijdens de les: minuten (voorbereiden, presenteren, en nabespreken) Thuis: minuten (uitvoeren) Aandachtspunten Het voorbereiden van de elementen die de leerling in de visualisering wilt verwerken, kan het best tijdens de les gestart worden zodat leerlingen hierin begeleid kunnen worden mocht dit nodig zijn. Voorzie leerlingen van duidelijke richtlijnen voor het maken van de visualisatie. Docentenhandleiding Professionals 35

38 Opdrachtkaart: Dit betekent VUT en volgnummer Leerdoel Kunnen T koppelen (9) van eigen beleving aan realiteit Omschrijving - De leerling begint met het invullen van het leerhouding formulier. - Vervolgens neemt de leerling een beroep in gedachte dat hij later graag zou willen uitvoeren. Hiervoor kan informatie uit iedere andere T-activiteit gebruikt worden. - Op basis van de beroepskeuze zoekt de leerling informatie over de vereiste vooropleiding, waar de opleiding aangeboden enzovoort. - De leerling vergelijkt de resultaten van zijn onderzoek met het leerhouding formulier en trekt hieruit de conclusie of het realistisch is om de baan te willen. - Alle documenten worden opgenomen in het keuzeportfolio van de leerling. Lesdoel De leerling kijkt kritisch naar zijn beroepsvoorkeur, met name wat de consequenties zijn ten aanzien van studie, en bedenkt of het realistisch is dat toekomstbeeld te hebben. Aanpak Basisopdracht V de leerling vult het leerhouding formulier in. Verder selecteert hij een beroep dat hem aanspreekt. U de leerling zoekt uit welke opleiding vereist is voor dergelijke functie en waar die gevolgd kan worden. T de leerling denkt na over hoe reëel het is, op basis van leerhouding, dat hij een dergelijke functie zal bereiken. Differentiatie BREED plenair bespreken de leerlingen hun beroepskeuze en consequenties voor vervolgstudie. DIEP de leerling zoekt uit welke functies, op basis van de kennis over zijn leerhouding, reëel voor hem zijn. Materiaalbeschrijving Leerhouding formulier (zie pagina 37). Internet en bibliotheek als bron van informatie over opleidingen, studie enzovoort. Conclusie (zie pagina 38) Duur Tijdens de les: minuten Aandachtspunten Deze opdracht is erg geschikt als huiswerkopdracht. Docentenhandleiding Professionals 36

39 DIT IS HET LEERHOUDING FORMULIER VAN: GEEF MET EEN STREEPJE AAN IN HOEVERRE DIT BIJ JOU PAST: Ik vind het leuk om naar school te gaan Oneens Eens Ik vind huiswerk maken niet erg Oneens Eens Ik wil zo snel mogelijk gaan werken Oneens Eens Ik doe mijn best op school Oneens Eens Ik besteed voldoende tijd aan mijn huiswerk Oneens Eens Ik vind het leuker om iets te maken dan uit een boek te leren Oneens Eens Ik wil doorleren voordat ik ga werken Oneens Eens Ik wil zo snel mogelijk mijn eigen geld verdienen Oneens Eens Ik vind een goede opleiding belangrijk Oneens Eens Docentenhandleiding Professionals 37

40 DIT IS DE CONCLUSIE VAN: HET BEROEP DAT IK GEKOZEN HEB IS: OM TE WERKEN IN DIE FUNCTIE ZIET MIJN STUDIEPAD ER ZO UIT: ALS IK MIJN LEERHOUDING EN HET STUDIEPAD VOOR DIT BEROEP BEKIJK, DENK IK DAT DIT BEROEP: goed bij mij past een beetje bij mij past niet goed bij mij past OMDAT Docentenhandleiding Professionals 38

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding In de lesbrieven van het thema Aan het werk hebben jullie

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A

DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A DE BIBLIOTHEEK VAN JE DROMEN? groep A 4 opdrachten! 60 minuten! Bij iedere opdracht zet iemand zijn wekker/ chronometer (op gsm of uurwerk), zodat je zeker niet veel langer dan een kwartier bezig bent.

Nadere informatie

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705 Vaardigheden - Enquête HV 2 Auteurs VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52705 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn.

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn. Werkstukwijzer Deze werkstukwijzer helpt je om een werkstuk in elkaar te zetten. Je vult eerst een formulier in. Op dit formulier komt te staan waar je werkstuk over gaat en hoe je het aanpakt. Met behulp

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Lesbrief: Zo verkoop je een boek Thema: Wat is er?

Lesbrief: Zo verkoop je een boek Thema: Wat is er? Lesbrief: Zo verkoop je een boek Thema: Wat is er? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Wanneer jij iets wilt verkopen, moet je altijd rekening houden met je

Nadere informatie

GASTLES ONDERNEMERSCHAP. Handreiking. voor ondernemers. Ondernemerschap in de klas

GASTLES ONDERNEMERSCHAP. Handreiking. voor ondernemers. Ondernemerschap in de klas GASTLES ONDERNEMERSCHAP Handreiking voor ondernemers Ondernemerschap in de klas Ondernemerschap in de klas WAAROM ALS GASTDOCENT VOOR DE KLAS Er zijn allerlei redenen te noemen waarom praktijkmensen als

Nadere informatie

Voorwoord 1. Hoofdstuk 1: Waarden 2. Hoofdstuk 2: Ontdek je talent! 3. Hoofdstuk 3: Keuzestijlen 5. Hoofdstuk 4: Kwaliteiten 7

Voorwoord 1. Hoofdstuk 1: Waarden 2. Hoofdstuk 2: Ontdek je talent! 3. Hoofdstuk 3: Keuzestijlen 5. Hoofdstuk 4: Kwaliteiten 7 Extra opdracht LOB Inhoudsopgave: Inhoud: Pagina: Voorwoord 1 Hoofdstuk 1: Waarden 2 Hoofdstuk 2: Ontdek je talent! 3 Hoofdstuk 3: Keuzestijlen 5 Hoofdstuk 4: Kwaliteiten 7 Hoofdstuk 5: Beschrijving van

Nadere informatie

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren.

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren. Oriëntatie: Het doel van deze lessenserie is: bestaande foto s zoeken met een eigen verhaal erbij. Dan gaan jullie mensen deze fotoserie voorleggen en vragen welk verhaal zij erin zien. Tot slot gaan jullie

Nadere informatie

Training. Coachend begeleiden

Training. Coachend begeleiden Training Coachend begeleiden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Bertine Pruim Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Factor-E Coachend begeleiden

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Langetermijnplanning 10 Overzicht informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo

Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo Beroepenwerkstuk 3 havo / 3 vwo 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Opdracht 4 Stappenplan 4 Logboek 8 Overzicht van taken 9 Planning 10 Informatiebronnen profielkeuze 13 2 INLEIDING In de tweede fase

Nadere informatie

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling.

Bedenk dat het gaat om het verkrijgen van informatie voor u zelf door middel van het gesprek. Het gaat niet om een beoordeling. ZELFANALYSE EN PERSOONSANALYSE Opdracht Zelfanalyse Op de volgende pagina's vindt u een lijst met uitspraken die betrekking hebben op persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten en gedrag. Geef van elke uitspraak

Nadere informatie

Teken een architect. Lees het volgende verhaal:

Teken een architect. Lees het volgende verhaal: Teken een architect Lees het volgende verhaal: Een architect heeft een hele dag nagedacht over een nieuwe brug die gebouwd moet worden. Via de brug moet het verkeer, ook zware vrachtwagens, over een brede

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Onderhandelen en afspraken maken

Onderhandelen en afspraken maken OPDRACHTFORMULIER Onderhandelen en afspraken maken Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

Wie ben jij? HANDLEIDING

Wie ben jij? HANDLEIDING HANDLEIDING Wie ben jij? Korte omschrijving lesactiviteit Iedereen legt vijf vingers op tafel. Om de beurt vertel je iets over jezelf, waarvan je denkt dat het uniek is. Als het inderdaad uniek is, dan

Nadere informatie

Vaardigheden - Enquête HV12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Vaardigheden - Enquête HV12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteurs VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 August 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52705 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

DEEL 2: Leerdoelenoverzicht (groep 3-4)

DEEL 2: Leerdoelenoverzicht (groep 3-4) Excellente gespreksvoering met excellente leerlingen DEEL 2: Leerdoelenoverzicht (groep 3-4) Deze uitgave maakt onderdeel uit van het product Excellente gespreksvoering met excellente leerlingen. Dit product

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

WIJ BESLISSEN MEE: KINDEREN EN INSPRAAK

WIJ BESLISSEN MEE: KINDEREN EN INSPRAAK WIJ BESLISSEN MEE: KINDEREN EN INSPRAAK VOORBESPREKING Een kinderreglement Kinderen laten nadenken over de rechten van het kind. Verzamel samen met de kinderen materiaal uit de media waarin kinderen betrokken

Nadere informatie

Techniekkaart: Het houden van een interview

Techniekkaart: Het houden van een interview WAT IS EEN INTERVIEW? Een interview is een vraaggesprek. Wat een interview speciaal maakt, is dat je met een interview aan informatie kunt komen, die je niet uit boeken kunt halen. Als je de specifieke

Nadere informatie

kinderrechten Aardrijkskunde kinderrechten gehoord? Met welke kinderrechten hebben zij te

kinderrechten Aardrijkskunde kinderrechten gehoord? Met welke kinderrechten hebben zij te Aardrijkskunde kinderrechten Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Kinderrechten In dit thema staat de volgende hogere orde denkvraag centraal: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen

Nadere informatie

Hoe werk je met het projectenboek?

Hoe werk je met het projectenboek? Hoe werk je met het projectenboek? In dit boek ga je allerlei opdrachten maken met bloemen in de hoofdrol. Je gaat toepassen wat je in de afgelopen jaren hebt geleerd. Ook leer je er nog een hoop nieuwe

Nadere informatie

Deelnemers welkom heten Stel medewerkers op hun gemak, maak contact.

Deelnemers welkom heten Stel medewerkers op hun gemak, maak contact. Deelnemers welkom heten Dag 1: Deelnemers welkom heten Introductie trainers Energizer: De deelnemers lopen kriskras door de ruimte. Zij geven elkaar een krachtige hand en zeggen hoe zij heten in verstaanbaar

Nadere informatie

Het gaat steeds beter! speelkaarten :42 Pagina 1. Communicatieve vaardigheden verbeteren. Toepassen Conceptualiseren. Ervaren Reflecteren

Het gaat steeds beter! speelkaarten :42 Pagina 1. Communicatieve vaardigheden verbeteren. Toepassen Conceptualiseren. Ervaren Reflecteren Het gaat steeds beter! speelkaarten 20-07-2006 15:42 Pagina 1 1 Aanname Doelen Een concrete ervaring opdoen Communicatieve vaardigheden verbeteren Fase van ervaringsleren Ervaren Reflecteren Toepassen

Nadere informatie

Vaardigheden - Enquête vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61729

Vaardigheden - Enquête vmbo-kg12. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/61729 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 22 augustus 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/61729 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal:

Introduceren thema Broeikaseffect. Startopdracht. gekeken. http://bit.ly/1vqs19u. Thema: Broeikaseffect. laten stoppen? centraal: Natuur & Techniek het broeikaseffect Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Broeikaseffect In deze les staan de volgende hogere- orde denkvragen centraal: 1. Hoe zou je het broeikaseffect kunnen

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

1 Aanname. Doelen Een concrete ervaring opdoen Communicatieve vaardigheden verbeteren. Fase van ervaringsleren. Kenmerken

1 Aanname. Doelen Een concrete ervaring opdoen Communicatieve vaardigheden verbeteren. Fase van ervaringsleren. Kenmerken 1 Aanname Doelen Een concrete ervaring opdoen Communicatieve vaardigheden verbeteren Fase van ervaringsleren Ervaren Toepassen Reflecteren Conceptualiseren Kenmerken 2 0 20-30 W E R K W IJ Z E Deel de

Nadere informatie

Integratie. Wat weten we over nieuwkomers? 3 VMBO. docentenhandleiding

Integratie. Wat weten we over nieuwkomers? 3 VMBO. docentenhandleiding Integratie Wat weten we over nieuwkomers? 3 VMBO docentenhandleiding Colofon Deze lessen zijn gemaakt in opdracht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Realisatie: Codename Future: www.codenamefuture.nl

Nadere informatie

WERKVORMEN MAGAZIJN. Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo

WERKVORMEN MAGAZIJN. Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo WERKVORMEN MAGAZIJN Wat is netwerken? Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo Voorwoord Voor u heeft u Thema boekje 1 Wat is netwerken? Dit themaboekje is een onderdeel van de lessenserie Netwerken.

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Het kompas 3 2.1 Aanleiding 3 2.2 Betekenis 3 2.3 Doelen 3 2.4 Definitie van sectoronderzoek gereed 4 2.5 Waarde 4 2.6 Kompas 5

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

STELLINGENSPEL. Tijd 10 minuten. Nodig Aanwijzingen voor de docent Stellingen Gekleurde kaartjes (1 per leerling) Flap en stift of bord en krijt

STELLINGENSPEL. Tijd 10 minuten. Nodig Aanwijzingen voor de docent Stellingen Gekleurde kaartjes (1 per leerling) Flap en stift of bord en krijt STELLINGENSPEL Tijd 40 minuten Opdracht geven Argumenten bedenken Klassikaal bespreken 5 minuten 10 minuten 25 minuten Nodig Aanwijzingen voor de docent Stellingen Gekleurde kaartjes (1 per leerling) Flap

Nadere informatie

Introduceren thema Op vakantie in Europa. centraal rondom vakantie in Europa: Thema: Op vakantie in Europa

Introduceren thema Op vakantie in Europa. centraal rondom vakantie in Europa: Thema: Op vakantie in Europa Aardrijkskunde Op vakantie in europa Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Op vakantie in Europa Introduceren thema Op vakantie in Europa In dit thema staan de volgende

Nadere informatie

COORNHERT LYCEUM HAARLEM. INLEIDING Aan de leerlingen van 4 vwo

COORNHERT LYCEUM HAARLEM. INLEIDING Aan de leerlingen van 4 vwo COORNHERT LYCEUM HAARLEM INLEIDING Aan de leerlingen van 4 vwo Zoals jullie weten, krijgen jullie donderdag 14 april 2011 de kans om een dag(deel) mee te lopen met iemand die een beroep uitoefent dat jouw

Nadere informatie

Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst

Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Dat mensen gebruik maken van media is niet nieuw. Er zijn

Nadere informatie

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas)

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Bij deze activiteit wordt een enquête gehouden bij mensen in de omgeving in verband met: het gaan stemmen bij verkiezingen, de deelname van burgers aan

Nadere informatie

Werken als videoproducent

Werken als videoproducent 1 2 3 4 5 Werken als videoproducent AV Productie Video Editor Wat laat je zien? Je toont passie en inzet Je zet ideeën om in beelden Je zet je talenten in en kent je belemmeringen Je werkt resultaatgericht

Nadere informatie

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding (Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding Aan de slag met lezen in beroepsgerichte vakken Voor de verbetering van leesvaardigheid is het belangrijk dat leerlingen regelmatig en veel lezen. Hoe krijg

Nadere informatie

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 2: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 11: Mijn vrije tijd besteden c: Kiezen van een vrijetijdsbesteding Thema 1 Introles De leerling benoemt clubs, verenigingen

Nadere informatie

LESBRIEF BEROEPENORIËNTATIE

LESBRIEF BEROEPENORIËNTATIE LESBRIEF BEROEPENORIËNTATIE LESBRIEF BEROEPENORIËNTATIE TOELICHTING LESBRIEF De website Beroepen in Beeld.nl is een initiatief van de Kenniscentra voor Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven. Op deze website

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie

- Leerlijn Leren leren - CED groep. Leerlijn Leren leren CED groep

- Leerlijn Leren leren - CED groep. Leerlijn Leren leren CED groep Leerlijn Leren leren CED groep 1 1. Taakaanpak Leerlijn leren leren CED groep Groep 1 a. Luistert en kijkt naar de uitleg van een opdracht in een één op één situatie b. Wijst aan waar hij moet beginnen

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

Algemene inleiding. Maak het onbespreekbare bespreekbaar met Jouw Stad in de Klas

Algemene inleiding. Maak het onbespreekbare bespreekbaar met Jouw Stad in de Klas Thema Overgewicht 1 Algemene inleiding Maak het onbespreekbare bespreekbaar met Jouw Stad in de Klas Het lespakket 'Overgewicht' bestaat uit 4 lessen en iedere les duurt ongeveer een uur. Het doel is om

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

EEN OPEN DAG BEZOEKEN

EEN OPEN DAG BEZOEKEN Activiteit voor in de les: EEN BEZOEKEN Middels dit document wil De Haagse Hogeschool de aankomende studenten tools geven om zich goed voor te bereiden op hun studiekeuze via het bezoeken van een Open

Nadere informatie

ERN. Klantgericht handelen. Taak. Doelen. Werk jij ook zo klantgericht dat elke klant met een tevreden gevoel de winkel verlaat?

ERN. Klantgericht handelen. Taak. Doelen. Werk jij ook zo klantgericht dat elke klant met een tevreden gevoel de winkel verlaat? VERKOPER Klantgericht handelen Joop heeft zojuist een wasmachine aan een klant verkocht. En hij heeft met de klant afgesproken op welke dag en hoe laat de wasmachine wordt afgeleverd. Een monteur zal het

Nadere informatie

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties Presenteren vmbo-4 Presenteren is aan de ene kant een kunst de één is er beter in dan de ander maar aan de andere kant valt of staat elke presentatie met een goede voorbereiding en veel oefening. Bij presenteren

Nadere informatie

Algemene beroepsvaardigheden. Werkboek

Algemene beroepsvaardigheden. Werkboek Algemene beroepsvaardigheden Werkboek Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Martijn Baalman, Simon Kuipers, Rein Mulder Inhoudelijke redactie: Stephan

Nadere informatie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie Toolkit ehealth Hoofdstuk 3: ehealth strategie 1 Inhoud 3.1 Inventarisatie... 3 3.2 Koppeling met visie en kerntaken organisatie... 6 3.3 Resources... 7 3.4 Raadpleging achterban... 9 3.5 Aan de slag...

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Afdelingsmanager) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv

Nadere informatie

GRIP OP JE LOOPBAAN. Praktische checklist

GRIP OP JE LOOPBAAN. Praktische checklist GRIP OP JE LOOPBAAN Praktische checklist GRIP OP JE LOOPBAAN PRAKTISCHE CHECKLIST Hoe krijg je grip op je loopbaan? Nadenken over wie je bent, wat je wilt en wat je kan, helpt om meer grip te krijgen

Nadere informatie

eigen woonplaats Oorlog: geschiedenis in de geschiedenis monumenten hebben te maken met oorlogen? Welke oorlogen

eigen woonplaats Oorlog: geschiedenis in de geschiedenis monumenten hebben te maken met oorlogen? Welke oorlogen geschiedenis Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Oorlog: geschiedenis in de eigen woonplaats Introduceren thema Oorlog:

Nadere informatie

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 7 en 8

MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 7 en 8 MUSEUMLES IN HET VAN ABBEMUSEUM Groep 7 en 8 Inleiding In groep 7 of 8 komen leerlingen vaak voor de tweede keer met hun klas naar het van Abbemuseum. Bij het eerste bezoek, in groep 5 of 6, hebben ze

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

(Docentenhandleiding) Rollenspel

(Docentenhandleiding) Rollenspel (Docentenhandleiding) Rollenspel Een rollenspel is als het ware een klein toneelstukje. In een rollenspel komen personages aan bod die bepaalde eigenschappen of een doel in het verhaal hebben. De bedoeling

Nadere informatie

Lesvoorbereiding Leef! Sociaal-emotionele vaardigheden klas 3-4

Lesvoorbereiding Leef! Sociaal-emotionele vaardigheden klas 3-4 Lesvoorbereiding Leef! Sociaal-emotionele vaardigheden klas 3-4 Hoofdstuk Vaardigheid: Leerdoel: 1 Geluk Weten wat geluk is en dit kunnen omschrijven De leerling kan: zijn definitie van geluk geven; feiten

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider:

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider: Naam:. Klas: Namen groepsleden:........ Begeleider: 1 Inleiding In deze projectweek ga je onderzoek doen. Dit onderzoek is ter voorbereiding op het sectorwerkstuk in de vierde klas. Dit boekje is jouw

Nadere informatie

LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen

LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen Algemene gegevens Docent Evah den Boer School Helen Parkhurst Titel lessenserie Recensie schrijven CKV/NETL Klas (en niveau) 4 vwo Aantal leerlingen

Nadere informatie

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Welkom in de bibliotheek. Je gaat op ontdekking in de bibliotheek. Hierbij doe je een onderzoek naar verschillende soorten media; zoals

Nadere informatie

SO8. Leerwerk centrum. oefening in informatie inwinnen naar aanleiding van. doel informatie inwinnen na. een afwijzing. De afwijzing.

SO8. Leerwerk centrum. oefening in informatie inwinnen naar aanleiding van. doel informatie inwinnen na. een afwijzing. De afwijzing. De voorbereiding het goed voorbereiden van een sollicitatiegesprek De reis en reistijd plannen Wat is belangrijk op de dag van de sollicitatie? Waarom is dat belangrijk? Waarom is het prettig om op tijd

Nadere informatie

De Romeinen in nederland

De Romeinen in nederland geschiedenis De Romeinen in nederland Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: De Romeinen in Nederland Introduceren thema De Romeinen in Nederland In dit thema staan

Nadere informatie

WERK AAN DE WINKEL Hoe vind je een job?

WERK AAN DE WINKEL Hoe vind je een job? Hoe vind je een job? Inhoud Doelgroep Vakgebied Duur Materialen Doelen De leerlingen exploreren de verschillende manieren om aan een baan te geraken. Ze vertrekken van hun eigen ervaringen, interviewen

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 1: Communiceren en sociaal contact onderhouden

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 1: Communiceren en sociaal contact onderhouden Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 1: : Thema 1 1. Introductieles De leerling vertelt waarom het belangrijk is om goed te presenteren. Arbeidsvoorbereidend

Nadere informatie

Week 1 twee weken voorafgaand aan het Voorleesontbijt. Bijeenkomst 1. Materiaal

Week 1 twee weken voorafgaand aan het Voorleesontbijt. Bijeenkomst 1. Materiaal Introductie Deze lesmodule is geschreven voor een project van 5 bijeenkomsten van elk 60 minuten, waarvan de laatste bijeenkomst het werkelijke Voorleesontbijt is. Het aantal, de duur en inhoud van de

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 4 Onderwijsbehoeften en differentiatievormen: differentiatie bij verwerking Programma Doelen en programma toelichten Terugblik op huiswerkopdracht Een

Nadere informatie

Lesbrief: Motivatieplan Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Motivatieplan Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Motivatieplan Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Dienstverlenen is niet zomaar helpen, je hebt een doel.

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Introduceren thema 80 jarige oorlog. Thema: 80 jarige oorlog. centraal: 2. Maak een nieuw eigentijds volkslied.

Introduceren thema 80 jarige oorlog. Thema: 80 jarige oorlog. centraal: 2. Maak een nieuw eigentijds volkslied. Geschiedenis 80 jarige oorlog Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: 80 jarige oorlog In dit thema staan de volgende hogere orde denkvragen centraal: 1. Hoe zou Nederland eruit zien als Nederland

Nadere informatie

Mens en Natuur, Natuurkunde. VO onderbouw (havo/vwo) 2-3 lesuren

Mens en Natuur, Natuurkunde. VO onderbouw (havo/vwo) 2-3 lesuren De sneeuwpop Voor de docent Vak(gebied) Schooltype / afdeling Mens en Natuur, Natuurkunde VO onderbouw (havo/vwo) Leerjaar 1 Tijdsinvestering Vakinhoud 2-3 lesuren Warmtegeleiding en -isolatie in dagelijkse

Nadere informatie

Selectie-instrument HARRIE

Selectie-instrument HARRIE Selectie-instrument HARRIE 1 Inleiding Voor u ligt het selectie-instrument HARRIE ; een vragenlijst die u als collega van een medewerker met autisme kan invullen om voor uzelf inzichtelijk te maken of

Nadere informatie

leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek

leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek een initiatief van Elektroraad auteur: Peter Treffers gewijzigd:

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2012-2013

Sectorwerkstuk 2012-2013 Sectorwerkstuk 2012-2013 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

Tijdzones. geschiedenis. In dit thema verdiepen kinderen zich in een van de tijdvakken. onderstaand filmpje bekijken over het maken van een digitale

Tijdzones. geschiedenis. In dit thema verdiepen kinderen zich in een van de tijdvakken. onderstaand filmpje bekijken over het maken van een digitale geschiedenis Tijdzones Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Tijdlijn In dit thema kiezen de kinderen een tijdvak uit om zich verder in te verdiepen. Voor dit tijdvak staat de volgende hogere

Nadere informatie

Respectvol reageren op gevoelens

Respectvol reageren op gevoelens OPDRACHTFORMULIER Respectvol reageren op gevoelens Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

Cursus. Onderwijs VVE 2 activerende leeromgeving

Cursus. Onderwijs VVE 2 activerende leeromgeving Cursus Onderwijs VVE 2 activerende leeromgeving Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Geerte Binnema Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Onderwijs/VVE2

Nadere informatie

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren 1. Inleiding Een mobiele telefoon; niet meer weg te denken uit de broekzak van elke scholier. In deze opdracht kijken de leerlingen naar een

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Werksoorten (QWSM) 2 Inleiding Wat voor soort werk spreekt jou aan? Ben jij

Nadere informatie