Jaardocument ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2011. ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen 2011. definitief 1"

Transcriptie

1 Jaardocument 2011 ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 1

2 Voorwoord Samenwerking duidelijk in het DNA van ZorgSaam; horizontaal en verticaal 2011 was een jaar van consolidatie maar zeker geen stilstand. In het ziekenhuis steeg het aantal opnames tot boven de Het aantal dagverplegingen groeide met ruim 12% en het aantal patiënten dat een eerste bezoek bracht aan een ZorgSaam polikliniek steeg met ruim 4%. Ruim 600 patiënten werden geholpen in ons dottercentrum, beduidend meer dan begroot. In de thuiszorg en de ouderenzorg is overal een zekere stabilisatie te zien. In de zorgprocessen en diensten die worden aangeboden zijn vernieuwende ideeën geïntroduceerd die de kwaliteit van zorg verbeteren. De financiele resultaten waren dit verslagjaar uitstekend en vormen een stevige basis voor de onzekere toekomst. Ons beleid blijft gericht op kwalitatief goede gezondheidszorg, integraal en zo decentraal als mogelijk, waarop de Zeeuws-Vlaamse regio kan rekenen. Bij ZorgSaam gaat het om de patiënt, de cliënt en de mens daarachter. Wat heeft hij nodig, wat wil hij, wat kan hij zelf nog? En hoe kunnen wij de gepaste zorg belevingsgericht aanbieden? Denken vanuit die persoon, in al zijn hoedanigheden als patiënt, cliënt, mantelzorger, bezoeker, inwoner en verzekerde, telkens weer. Die persoon wordt geholpen en ondersteund. Ook de totale zorg moet goed zijn. De ketting van de ketenzorg is immers zo goed als haar zwakste schakel. Door innovatie en samenwerking kunnen we de zorg in onze regio op peil houden. De afzonderlijke onderdelen van ZorgSaam werken nauw samen. Dit maakt het relatief gemakkelijk om een vloeiende overdracht van patiënten van de ene naar de andere zorgvorm te garanderen; belangrijk voor de kwaliteit van zorg. Maar samenwerking beperken we uiteraard niet tot onze interne organisatie. We werken met velen samen. Groeien door te delen, daar geloven we in. Dat was ook de titel en de duidelijke boodschap van ons symposium in En je ziet het ook terug in de stap om het afgelopen jaar te investeren in een hechtere band met het ADRZ. De raden van bestuur, de medische staven en de cliëntenraden van Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en ZorgSaam Zeeuw-Vlaanderen hebben inmiddels een gezamenlijke visie neergelegd in het belang van de Zeeuwse patiënt. Die samenwerking gaan we nog verder verbreden met andere partners. Het regioplan dat curatief en eerste lijn verbindt met chronisch en ouderenzorg ligt in het verschiet. Ondertussen blijven wij een zelfstandige organisatie ten behoeve van de inwoners van Zeeuws- Vlaanderen. Het is de bedoeling alle Zeeuws-Vlaamse patiënten optimaal te bedienen en het is een uitdaging om de Zeeuws-Vlaamse patient, die elders is gegaan, bijvoorbeeld uitgeweken is naar België, terug te laten keren, weer bij ons te krijgen. Ook voor hen zijn we immers bedoeld. De basis van goede zorg hebben we. Die kan verder uitgroeien door samenwerking, dus daar blijven we zeker in investeren. Duurzame relaties opbouwen binnen de zorg, maar ook met bijvoorbeeld de gemeentes. Qua Wmo is Zeeuws-Vlaanderen het eerste gebied in Nederland waar de zorgvisie en het partnership zo gedeeld worden met de samenleving en gemeentes. Verder willen we duurzaam zijn door de beschikbaarheid en de kwaliteit van zorg hoog te houden. Minister Schippers ziet de projecten van ons, bijvoorbeeld het Verloskundig Samenwerkingsverband, als voorbeeld voor de rest van Nederland. We vormen zo het Zeeuws- Vlaams alternatief voor spreiding van concentratie. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 2

3 Duurzaam zijn we ook als werkgever, kijk maar naar het groot aantal jubilarissen in de organisatie. En naar de werkvreugde die mede door belevingsgericht werken nog heeft kunnen toenemen. Het Niaz heeft die insteek onlangs bij het wederom toekennen van het keurmerk, nog geroemd. De Tripple A status voor thuiszorg en ouderenzorg hebben we daar voor een deel aan te danken. En ook het Niaz heeft die insteek onlangs bij het wederom toekennen van het keurmerk, nog geroemd. Maar duurzaamheid is ook meehelpen om problemen van anderen op te lossen. Niet enkel op je eigen belang focussen, maar aandacht voor de cliënt. Dan kom je er samen uit en bereik je meer, tot nu toe is dat al wel gebleken. De Raad van Bestuur, Paul Rademacher, Arnold Schelfhout en Joep Paulides Onze waardering en vertrouwen gaan dan ook uit naar onze medewerkers, vrijwilligers en medisch specialisten, alsmede onze vele samenwerkingspartners, wiens dagelijkse inzet dit alles mogelijk maakt. P. Rademacher Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 3

4 INHOUDSOPGAVE 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 7 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van ZorgSaam Juridische structuur Organogram Intern toezicht Medezeggenschapsstructuur 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten, nadere typering en toelatingen Gegevens patienten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied 2.4 Samenwerkingsrelaties & stakeholders 16 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling, portefeuilleverdeling en nevenfuncties Raad van Bestuur Toezicht op belangenverstrengeling Beleid bezoldiging Besturingsstructuur Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) Toezicht op organisatie Werving en selectie nieuwe leden Borging onafhankelijkheid Beleid bezoldiging Borging deskundigheid Verslag Raad van Toezicht Goedgekeurde besluiten en overleg externe accountant Informatievoorziening Ingestelde commissies Raad van Toezicht en hun activiteiten Beoordeling evaluatie functioneren 3.4 Bedrijfsvoering Plan & controlcyclus Intern risicomanagement Rapportage over risico's Toekomstparagraaf 3.5 Bestuur Medische Staf 32 Voorwoord Organisatie medische staf Samenstelling bestuur medische staf, kernstaf en medische staf Kwaliteit- en veiligheidsbeleid medische staf Visitaties Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) Opleidingsbeleid Wetenschappelijke bijdragen Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 4

5 3.5.8 Overzicht medische staf Wetenschappelijke publicaties 3.6 Cliëntenraad Samenstelling Cliëntenraad Facilitering Cliëntenraad Behandelde advies- & instemmingsaanvragen Besproken beleidsissues 3.7 Ondernemingsraad Samenstelling ondernemingsraad Overleg ondernemingsraad Behandelde advies- & instemmingsaanvragen 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Behaalde beleidsdoelen ZorgSaam algemeen Beleid en realisatie ICT Behaalde beleidsdoelen per zorgsector Algemeen kwaliteitsbeleid /veiligheidsbeleid 61 Niazz-audit 2011 Behaalde keurmerken Kwaliteitsmanagementsysteem Informatieveiligheid Intern auditsysteem 4.4 Kwaliteits- & veiligheidsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Prestatie-indicatoren zorg Meten tevredenheid patiënten en cliënten Klachten van patienten en clienten Ingediende en behandelde klachten klachtencommissie Gegeven adviezen klachtencommissie Klachtenbemiddeling Complimenten Toegankelijkheid Toegangstijden Veiligheid van zorg Risicomanagement Meldingen Incidenten Geleverde productie 4.5 Beleid ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Kwaliteit van het personeel Beschikbaarheid van personeel 4.6 Beleid in relatie tot de samenleving Mensen Milieu Maatschappij 4.7 Financieel beleid & financieel jaarverslag Financiële doelstellingen Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 5

6 4.7.2 Gerealiseerde effecten en productie per onderdeel Financiële cijfers, realisaties totaal en per onderdeel Vooruitzichten 2012 en volgende jaren; Bijlage stand van zaken VMS-thema's Jaarrekening 5.1 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichtingop de geconsolideerde balans Geconsolideerd mutatieoverzicht immateriele vaste activa Geconsolideerd mutatieoverzicht materiele vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht immateriele vaste activa Enkelvoudig mutatieoverzicht materiele vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (enkelvoudig) Specificatie in het boekjaar gereed gekomen projecten Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 5.2 Overige gegevens 205 Accountantsverklaring 208 Bijlage afkortingen 210 Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 6

7 1 Uitgangspunten van de verslaggeving ZorgSaam maakt dit jaardocument om verantwoording af te leggen aan vele belanghebbende partijen, de Zeeuws-Vlaamse bevolking en haar bestuurders. ZorgSaam wil hen informeren over datgene wat zij heeft gerealiseerd. Dit met name inzake de kwaliteit en kwantiteit van de diverse zorgfuncties, onderzoeken, behandelingen, de kosten van de zorgverlening en de wijze waarop de zorg is verleend. Verder legt ZorgSaam verantwoording af die voldoet aan de regelgeving vanuit de Zorgbrede Governance code, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Zorgkantoor Zeeland, de Zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor dit Jaardocument, inclusief de jaarrekening, is het geïntegreerd landelijk model Jaardocument 2011 gebruikt. Dit document beschrijft zo volledig mogelijk alle activiteiten waarvoor ZorgSaam zich moet verantwoorden, zowel op concernniveau (die activiteiten zijn geconsolideerd) als op onderdelenniveau. Voor zover in dit verslag subonderdelen of nadere detaillering uit Bijlage 2 ontbreken, zijn deze voor ZorgSaam hetzij niet van toepassing, hetzij geen onderwerp van specifiek beleid. In de kwaliteitsparagraaf, milieuparagraaf en de sociale paragraaf zijn gegevens en activiteiten weergegeven op het niveau van Ziekenhuiszorg, Thuiszorg en (intramurale) Ouderenzorg. De kwantitatieve gegevens zijn, voor zover beschikbaar, in een meerjarenoverzicht geplaatst om de vergelijking met voorgaande jaren inzichtelijk te maken. Vergelijking met andere zorginstellingen gebeurt o.a. door deelname aan Benchmark onderzoek, Centramonitor, Indicatoren Zichtbare Zorg en IGZ. Het Jaardocument 2011 wordt in zijn geheel digitaal aangeboden en ZorgSaam legt verantwoording af door het invullen van de diverse verplichte digitale databases. In de consolidatie zijn de volgende onderdelen opgenomen: een algemeen ziekenhuis, een ambulancedienst, een thuiszorgorganisatie, vier woonzorgcentra (Emmaus, Coensdike, Bachten Dieke en Vremdieke), een verloskundig samenwerkingsverband en ziekenhuispsychiatrie. De ziekenhuispsychiatrie maakt tevens deel uit van het RGC, een maatschap gezamenlijk met de Stichting Emergis. Daarnaast wordt in geconsolideerde vorm verslag gedaan van Stichting ZorgSaam Vastgoed (sinds ), Stichting ZorgCuisine, Stichting Voordelen, Blue Label, Blauwe Bocht BV, Prosano BV, ZorgNetwerk BV en Stichting Medimix. Deze worden allen bestuurd in de vorm van een personele unie van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De zorg wordt verleend binnen het verzorgingsgebied Zeeuws-Vlaanderen. Met betrekking tot de financiële verantwoording, zijn enkel de geconsolideerde cijfers per concernonderdeel in voorliggend jaardocument opgenomen. Voor de gedetailleerde cijfers per concernonderdeel is naast het jaardocument een jaarrekening beschikbaar van het totale concern. Voor financiële detailinformatie en voor hen die beroepshalve met onze gegevens bezig zijn is er een uitgebreide interne jaarrekening beschikbaar. Het goedgekeurde jaardocument is voor 1 juni gedeponeerd op de website van Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 7

8 Omdat de hoeveelheid formele verantwoordingsinformatie zo omvangrijk is, maakt ZorgSaam voor haar stakeholders een beknopte samenvatting, die toegankelijker is. Het Jaarverslag ZorgSaam 2011 wordt in gedrukte vorm aangeboden aan in- & externe stakholders. Voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen is een publieksversie beschikbaar van de verantwoordingsinformatie; het jaaroverzicht. De publieksversie wordt huis-aan-huis verspreid in het werkgebied via ZorgSaam magazine. De resultaten uit het jaardocument, jaarverslag en het beleid voor komend jaar worden uitgebreid toegelicht door Raad van Bestuur en besproken met in- en externe stakeholders op de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst. Voor deze bijeenkomst worden alle in- en extern belanghebbenden die bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen zijn betrokken, uitgenodigd. Met deze vormen van verantwoording hoopt ZorgSaam voor ieder belangstellende en belanghebbende een op maat gesneden en duidelijk beeld te geven van het reilen en zeilen van de instelling, die daarmede invulling geeft aan haar Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. U vindt al deze documenten respectievelijk verwijzingen op onze website Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 8

9 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Adres Wielingenlaan 2 Postcode 4535 PA Plaats Terneuzen Telefoonnummer Identificatienummer(s) Nza / / / Identificatienummer Kamer v. Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van ZorgSaam ZorgSaam beschikt door de uitgestrektheid van gehele regio Zeeuws-Vlaanderen over een groot aantal locaties (zie afbeelding). Hierdoor kan de zorg dichtbij de cliënt worden geleverd. Ook sluiten diverse zorgvormen zo veel mogelijk op elkaar aan, dit past bij de vergrijsde en minder mobiele populatie van Zeeuws-Vlaanderen. Zo probeert ZorgSaam in te spelen op de behoeften van de cliënt. ZorgSaam is een dynamische organisatie, gericht op zorginnovatie. ZorgSaam werkt hierbij samen met andere zorgaanbieders. ZorgSaam wil dat de ziekenhuispatiënt zich veilig voelt, dat de thuiszorgcliënt baas blijft in eigen huis, dat de zorgbehoeftige cliënten in wooncentra worden gerespecteerd en dat de medewerkers de mogelijkheid krijgen om zich te ontplooien. Cardiologie Centrum Zeeland Middelburg Scheldezoom Farmacie s Gravenpolder Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 9

10 2.2.1 Juridische en organisatorische structuur De Stichting ZorgSaam omvat een structuur met diverse onderdelen: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen is ontstaan uit een juridische fusie op 1 juli 2000 tussen de Stichting Thuiszorg Zeeuws-Vlaanderen en Stichting Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen. Op 1 januari 2002 is de Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen juridisch gefuseerd met verzorgingshuis Huize Emmaus te IJzendijke. De stichting is per 1 januari 2007 gefuseerd met de Protestantse Stichting Ouderenzorg Terneuzen. Het organogram van ZorgSaam is te vinden op pagina 12. Voor de niet verzekerde zorg in de sector heeft ZorgSaam een 100% deelneming in de Blauwe Bocht BV. ZorgSaam participeert via Blauwe Bocht in de BV s. De juridische structuur en deelnemingen zijn uitgewerkt in een overzicht op pagina 11. Per 1 januari 2005 is een ZBC (Ziekenhuis Behandel Centrum) opgericht om een aantal zaken in de ziekenhuissector te realiseren, onder de naam Stichting Blue Label. Overigens is deze zorg veelal wel verzekerd. De Stichting Medimix faciliteert vrijwilligers, alpha-hulpen en medisch specialisten en treedt o.a. op als tussenpersoon voor collectieve verzekeringen. De Stichting ZorgSaam Voordelen biedt o.a. een collectieve ziektekostenpolis aan voor alle cliënten van ZorgSaam. Daarnaast is de Stichting ZorgSaam Vastgoed (per ) actief. Deze stichting beheert een aantal gebouwen van ZorgSaam. ZorgCuisine levert maaltijden aan zorginstellingen in Zeeuws-Vlaanderen waaronder locaties van ZorgSaam. Scheldezoom Farmacie BV is een samenwerking van ADRZ en ZorgSaam. Vanaf is deze BV zelfstandig en zijn beide organisaties aandeelhouder. Alle apotheekactiviteiten en activa van de ziekenhuizen gaan dan over. Scheldezoom zorgt voor productie en distributie van ziekenhuismedicatie en levert aan vele instellingen in Zeeland en daarbuiten. De centrale productie-apotheek wordt in de loop van 2012 in gebruik genomen. Zorgnetwerk BV verzorgt de in- en verkoop van computerapparatuur, exploitatie en beheer van ICT netwerk. Via Prosano BV worden bedrijfsfysiotherapie, bedrijfsmaatschappelijk werk, reïntegratie, verzuimbegeleiding en coaching aangeboden aan bedrijven en instellingen. Sportartsen bieden sportmedisch advies aan en Riant diverse lifestyle producten zoals fitness en yoga. Via Antonia BV (werknaam is MedCentric) participeert ZorgSaam in niet verzekerde plastische chirurgie. Het Binkhorst Eye Center biedt hoogwaardige ooglasertechniek. ZorgSaam neemt deel aan het zorgbemiddelingsbureau Xtra Zorgbemiddeling, via Zeeuwse zorgmensen BV. Dit bureau koppelt de zorgvraag van particulieren en cliënten met een persoonsgebonden budget aan zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) die de gevraagde zorg leveren. Zelfstandig behandelcentrum Cardiologie Centrum Zeeland BV De juridische structuur van de deelnemingen zijn uitgewerkt in een overzicht op pagina 11. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 10

11 Juridische structuur ZorgSaam Zeeuws-vlaanderen inclusief ZBC Stichting ZorgSaam Stichting Blue Label (ZBC) Stichting Medimix Stichting ZorgSaam Voordelen Stichting ZorgSaam Vastgoed Stichting ZorgCuisine Scheldezoom Farmacie BV 50% Blauwe Bocht BV Zorgnetwerk BV 100% Pro Sano BV 100% Antonia BV 30% Binkhorst Eye Center BV 45% Zeeuwse Zorgmensen BV 18,75% Cardiologie Centrum Zeeland BV 10 % Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 11

12 2.2.2 Organogram Het interne toezicht De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van ZorgSaam. Zij richt zich daarbij naar het belang van ZorgSaam. De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de leden van Raad van Bestuur zijn opgenomen in een Reglement Raad van Bestuur en vastgelegd door de Raad van Toezicht. ZorgSaam heeft op meerdere managementniveaus besluitvormend overleg (dit is uitgewerkt in 3.2 Raad van Bestuur, besturings structuur) Medezeggenschapsstructuur ZorgSaam heeft een ondernemingsraad (OR), die is ingesteld op grond van de Wet op de Ondernemingsraden. De OR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden, om deze medezeggenschapstaak zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren, krijgt de OR tijdige informatie en heeft zij frequent overleg met de RvB. Meer informatie over de OR is beschreven in paragraaf 3.7. ZorgSaam heeft een Cliëntenraad (CR) en een aantal bewonersraden ingesteld op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten zorginstellingen. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van ZorgSaam en heeft daartoe een aantal wettelijke bevoegdheden. Daarnaast zijn drie lokale bewonersraden actief in de ouderenzorglocaties. Zij behartigen de lokale belangen van bewoners en cliënten. Meer informatie is beschreven in paragraaf 3.6. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 12

13 2.3 Kerngegevens De missie van ZorgSaam is het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de Zeeuws- Vlaamse bevolking. Om deze missie blijvend te kunnen realiseren vormt ZorgSaam een stabiele en betrouwbare zorgorganisatie. De focus voor ZorgSaam ligt op het verkrijgen en behouden van goede gezondheids- en welzijnszorg voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen Kernactiviteiten, nadere typering en toelatingen ZorgSaam levert ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en intramurale ouderenzorg. Hieronder worden de zorgvormen van ziekenhuiszorg nader getypeerd. Ook de doelgroepen van de AWBZ thuis- en ouderenzorg zijn benoemd. Typering Ziekenhuiszorg Algemeen Ziekenhuis Dialysecentrum Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) Cardiologisch Interventie Centrum Bijzondere concernonderdelen Ambulancedienst en/of CPA Verloskundig samenwerkingsverband Ziekenhuispsychiatrie ZorgCuisine Spoedeisende hulp De locatie Terneuzen beschikt over een afdeling spoedeisende hulp. Deze afdeling is een 7x24- uursafdeling van basis ziekenhuisniveau. Tevens beschikt locatie Terneuzen over een IC level 1, alsmede een Coronairy Care Unit met PCI-faciliteiten en een Eerste Hart Hulp 7 x 24 uur. Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen Toelatingen Ziekenhuis: Ambulancedienst: Ziekenhuispsychiatrie: 397 bedden en 51,08 fte specialisten 3 standplaatsen en 8 vergunningen 24 bedden en functies: Verpleging Ondersteunende begeleiding individueel Activerende begeleiding individueel Behandeling Verblijf Thuiszorg, Coensdike, Emmaus, Bachten Dieke, Vremdieke 245 plaatsen intramuraal en toelatingen voor functies: Huishoudelijke verzorging Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 13

14 Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Verblijf en behandeling Uitleen van verpleegartikelen Gegevens: patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Tabel: capaciteit, personeel en opbrengsten Ziekenhuis Kerngegevens ziekenhuis Aantal/bedrag Capaciteit Aantal feitelijk beschikbare bedden (klinische en dag/deeltijd behandeling) (excl. dagbehandeling oncologie/dialyse) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten Aantal FTE personeelsleden in loondienst excl medisch specialisten 1.138, ,62 Aantal medische specialisten (loondienst/inhuur/vrij beroep) Aantal FTE medische specialisten (loondienst/inhuur /vrij beroep) 83,9 78,62 72,51 Bedrijfsopbrengsten Ziekenhuis Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Tabel: productie Ziekenhuis Productiegegevens Ziekenhuis Aantal in verslagjaar geopende DBC s Ziekenhuis A-segment: B-segment: Percentage verkeerde-bed-patiënten gemiddeld in verslagjaar 0,05 % 1,0 % 1,5 % Aantal opnamen excl. overnamen en dagverpleging in verslagjaar Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijd behandelingen in verslagjaar Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar (excl PAAZ /AWBZ) Tabel: capaciteit en opbrengsten PAAZ Kerngegevens PAAZ Aantal/bedrag Capaciteit Feitelijk beschikbare PAAZ-bedden Productiegegevens PAAZ Aantal opnamen excl. overnamen en dagverpleging in verslagjaar Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar eerste poliklinische contacten in PAAZ overige poliklinische contacten in PAAZ klinische verpleegdagen in PAAZ Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 14

15 Tabel: capaciteit, personeel, opbrengsten en productie Verpleging en Verzorging (inclusief Thuiszorg, Emmaus, Coensdike, Bachten Dieke, Vremdieke en Kliniek Hulst) Kerngegevens Verpleging en Verzorging Aantal/bedrag Patiënten/cliënten /productie/capaciteit Aantal intramurale cliënten, waarvan ZZP met zorg en verblijf Aantal extramurale cliënten Aantal feitelijk beschikbare intramurale plaatsen op 31 december Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar - waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 611,7 684,28 547,1 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Tabel: personeel thuis- en ouderenzorg A) Personeel in loondienst Code Salarissen / kosten in Aantal personen Aantal fte s 1) Cliëntgebonden functies ,7 2) Leerling-verpleegkundig, opvoedkundig, ,64 verzorgend en sociaal (ped)agogisch ) Management & ondersteunend personeel ,56 B) Personeel niet in loondienst A+B) Totaal personeel wel & niet in loondienst ,90 Tabel: personeel, opbrengsten en productie WMO-zorg Kerngegevens WMO Aantal/bedrag Productie hulp bij het huishouden Aantal uren productie in verslagjaar waarvan in natura waarvan via PGB 0 0 Personeel hulp bij het huishouden Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 205,2 207,8 226,3 Kosten personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten hulp bij het huishouden Totaal bedrijfsopbrengsten WMO in verslagjaar Werkgebied Het werkgebied van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen omvat Zeeuws-Vlaanderen. Zeeuws- Vlaanderen is ongeveer 80 km lang, 25 km breed (breedste deel) en telt ongeveer inwoners. Aan de noordkant begrensd door de Westerschelde, in het westen door de Noordzee en in het zuiden en oosten door de Belgische grens. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 15

16 2.4 Samenwerkingsrelaties & belanghebbenden ZorgSaam werkt in en buiten Zeeuws-Vlaanderen samen met andere zorgaanbieders zoals huisartsen, apotheken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en tweede- en derdelijns ziekenhuizen. Dit doen we om zorgprocessen rondom de cliënt af te stemmen en om voorzieningen voor Zeeuws-Vlaanderen te behouden. Huisartsen Om voldoende en kwalitatief goede zorg aan huis te kunnen geven, wordt samengewerkt met huisartsen. Zij hebben als regisseur van de eerstelijnszorg een belangrijke positie in de keten. ZorgSaam wil daarom samen met hen de zorgketen voor cliënten vorm geven. Huisartsen worden vroegtijdig betrokken bij de ontwikkeling van zorgpaden. Bovendien inventariseert ZorgSaam periodiek welke (ondersteunings)vragen huisartsen hebben en welke verbeterpunten zij zien in de samenwerking met de organisatie en medische staf. Voorbeelden van samenwerkingsvormen zijn: de huisartsenposten en huisartsenklinieken, Samen Sterk studiedagen van huisartsen en medisch specialisten het hometeam (huisartsen en wijkverpleegkundigen) en bilateraal overleg zorggroepen Ouderenzorginstellingen Met de Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) is een strategische samenwerkings - overeenkomst en een aanvullende overeenkomst afgesloten voor het leveren van een aantal functies voor de verpleeghuisunit in Bachten Dieke. Ook met Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen en met Stichting Curamus te Hulst wordt intensief samengewerkt onder meer voor de afdelingen HAK/Low-cure/AWBZ Andere ziekenhuizen Binnen de ziekenhuissector wordt samengewerkt met het Admiraal de Ruyter ziekenhuis en met Belgische ziekenhuizen zoals het Universitair Ziekenhuis Gent en het Maria Middelares Ziekenhuis te Gent (op het gebied van hartchirurgie en urologie). Tevens wordt er samengewerkt met gelijkwaardige ziekenhuizen zoals het netwerk Patiëntveiligheid Zuid-Nederland en de stichting SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen). Partnership UZ Gent ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen heeft een intensieve samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Gent. Er wordt samengewerkt op het terrein van complementaire en topklinische medische zorg, de specialistische verpleegkundige opleidingen en informatie-uitwisseling. De specialistische verpleegkundigen hebben hun externe stage, vereist voor sommige opleidingen, in het UZ Gent. Verder zijn er mogelijkheden voor specialisten om in beide ziekenhuizen te werken, waarbij met name specialisten in Zeeuws-Vlaanderen participeren in de ontwikkeling van nieuwe technieken in het UZ Gent en specialisten uit UZ Gent consulentschappen uitvoeren in Zeeuws- Vlaanderen. In het kader van kwalitatief beleid worden afspraken gemaakt over gezamenlijke ontwikkeling en toepassing van protocollen. Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Vooral met de gemeenten wordt intensief samengewerkt om de WMO gestalte te geven met zo min mogelijk verlies aan kwaliteit, voor zowel cliënten als medewerkers van de thuiszorg van ZorgSaam. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 16

17 De maatschap Scheldezoom regelt de productie, het laboratorium en het algemeen beheer van de apotheken van de Zeeuwse ziekenhuizen. De distributie wordt tot 2012 nog zelf geregeld. Naast samenwerking rondom de zorg vindt er verder samenwerking plaats via het aanbieden van diensten op het gebied van administratie, personeelszaken, automatisering en facilitaire diensten. ZorgSaam kent de volgende samenwerkingsverbanden: Maatschap Ziekenhuisapotheek Scheldezoom met het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis; HAK Low Cure Oostburg samen met Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen en HAGRO West-Zeeuws Vlaanderen; HAK Low Cure Hulst samen met Stichting Curamus en Pallion; Partnership met Universitair Ziekenhuis Gent; Regionaal Geestelijke Gezondheids Zorg Centrum Zeeuws-Vlaanderen met Emergis; Regionale Ambulance Voorziening Zeeland met Connexxion; Thuiszorg met Emergis; Verpleeghuiszorg Bachten Dieke met SVRZ; Pluszorg in Bachten Dieken en Beschermd Wonen plus in Vremdieke i.s.m.emergis; Provinciale Kraamzorg Xtra Zorgbemiddeling via Zeeuwse zorgmensen BV. Ten aanzien van medische zorg wordt samengewerkt met: Integraal Kankercentrum Rotterdam Maatschap Kaakchirurgie Brugge; Maatschap Reumatologie Zeeland; Maatschap Plastische chirurgie Zeeland; Maatschap Oogheelkunde Zeeland; Maria Middelares Gent cardiochirurgie en cardiologie; Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) Stichting Revant (revalidatie); Vakgroep Geriatrie ZorgSaam met het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis; Vakgroep klinische chemie Zeeland; Universitair Ziekenhuis Gent: neurochirurgie; gastro- en intestinale chirurgie, kaakchirurgie, thoraxchirurgie en transplantatiecentrum, alsmede IC level 3; Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut Vlissingen. Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) Opleiding Oogheelkunde Academisch Ziekenhuis Maastricht Verder wordt samengewerkt met: Cliëntenverenigingen; Centrum Indicatiestelling Zorg; Huisartsenposten en zorggroepen; Gemeentelijke en provinciale overheid; Kamer van Koophandel; Stichting Fluenz en VIA-zorg; Woningstichtingen en woningcorporaties; Bedrijfsleven (o.a. DOW Terneuzen); Zorgkantoor en zorgverzekeraars; Sanquin; Katholieke Hogeschool Sint Lieven Gent vanwege stimul ROC Westerschelde en Shanghai Institute of Health Care Sciences ivm First Line Health Care Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 17

18 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur ZorgSaam hanteert de principes van de Zorgbrede Governance code als uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur. Vanaf 2010 heeft de Raad van Toezicht Governancecode integraal toegepast. Corporate Governance staat voor goed bestuur, toezicht, effectiviteit en doelmatigheid bij ondernemingen. ZorgSaam wil haar stakeholders zo transparant mogelijk informeren over haar doelstellingen, prestaties, besturingsstructuur en klachten. Overleg met stakeholders ZorgSaam bevordert periodiek overleg met de stakeholders die actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. Intern is er periodiek overleg met onder andere Bestuur Medische Staf, Managementteams, Cliëntenraden en Ondernemingsraad. Bij de besluitvorming over onderwerpen die bepaalde stakeholders rechtstreeks aangaan, wordt hun advies gevraagd. Deze adviezen en de door hen aangedragen alternatieven worden meegenomen in de besluitvorming. Vervolgens informeren we betreffende stakeholders over de genomen besluiten en de argumenten daarvoor. Daarnaast is er regelmatig overleg met externe stakeholders. Een voorbeeld hiervan is dat het Jaardocument en de beleidsplannen van ZorgSaam jaarlijks worden besproken met externe (en interne) stakeholders tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomst. Deze bijeenkomst is voor het eerst georganiseerd in Verder informeert ZorgSaam de stakeholders via digitale communicatiemiddelen (de website en direct mailing) en schriftelijke communicatie (personeelsblad ZorgWeb en relatieblad ZorgSaam Magazine). Klokkenluidersregeling In februari 2010 is de zogenaamde klokkenluidersregeling ingevoerd. Het gaat om vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard. Het doel van de procedure is dat medewerkers adequaat en veilig (vermoeden van) misstanden in de organisatie kunnen melden. In de regeling is opgenomen dat de melder op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld wordt als gevolg van het melden. De regeling is bekend gemaakt aan medewerkers via het personeelsmagazine en is op te vragen via het documentbeheerssysteem. In 2011 is geen gebruik gemaakt van de klokkenluiders regeling. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 18

19 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling, portefeuilleverdeling en nevenfuncties Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van ZorgSaam. Zij richt zich daarbij naar het belang van ZorgSaam. In dit verslagjaar bestond de Raad van Bestuur uit drie personen. De leden Raad van Bestuur verrichten nevenfuncties welke zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Tabel samenstelling, functies, portefeuilles en nevenfuncties van Raad van Bestuur Naam, functie en woonplaats Portefeuille Nevenfuncties Dhr. Drs. P.M.M. Rademacher Voorzitter Raad van Bestuur Woonplaats Sittard - Strategie en Beleid - Financiën - Planning/ bouw/ huisvesting - ICT - Communicatie -Ondernemings- Raad Voorzitter Maatschap ZH-apotheek Scheldezoom Directeur Blauwe Bocht BV Bestuurder Antonia BV Directeur Zorgnetwerk BV Bestuurslid Stichting ICT & Zorg Zeeland Bestuurslid Maatschap RGC Zeeuws-Vlaanderen Bestuurslid Stichting Tabora Lid Algemeen Bestuur BZW Zeeland Lid Raad van Toezicht ROC Westerschelde Lid NVZ BestuursAdviescommissie besturing en bekostiging Dhr. Drs J.J. Paulides,arts Lid Raad van Bestuur Woonplaats Middelburg - Patiëntenzorg ziekenhuis - Medische staf - Kwaliteit/ Veiligheid - Ambulance Lid Bestuur Stichting Fluenz Lid NIAZ Participantenraad Lid Adviesraad ZRTI Lid Klankbordgroep Zeeuwse zorg Provincie Lid Adviesraad Erasmus MC Dhr. A.M. Schelfhout, MBA Lid Raad van Bestuur Woonplaats Hulst - Thuiszorg - Ouderenzorg - Ketenzorg / Innovatie - Personeelsbeleid - Cliëntenraad Bestuurder ProSano BV Bestuurslid ZVZO Voorzitter Viazorg Bestuurslid BZW Zeeuws-Vlaanderen Bestuurslid St. Serviceflats Zeeland (tot ) Voorzitter Commissie Toezicht Politiecellen Zeeland Commmissaris Rabobank Hulst (vanaf ) Auditor NIAZ De Raad van Bestuur vormt een personele unie als Raad van Bestuur van de Stichting ZorgSaam Vastgoed en de Stichting Blue label (ZBC). De leden van de Raad van Bestuur worden aan de diverse instellingen c.q. vennootschappen doorberekend. De daarmee gepaard gaande opbrengsten komen ten goede aan de Stichting ZorgSaam. De bestuursrelatie met St. Woonzorg West-Zeeuws Vlaanderen is per beeindigd. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 19

20 3.2.2 Toezicht op belangenverstrengeling In het Reglement Raad van Bestuur is de verantwoording en verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur beschreven. Het kader met betrekking tot (het functioneren van) de Raad van Bestuur en de relatie tot de Raad van Toezicht staan er in vermeld. Het reglement voorziet bovendien in regelingen voor besluitvorming en waarneming, openbaarheid, openheid en externe verantwoording. De reglementen van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur staan vermeld op de website van ZorgSaam. De Raad van Bestuur onderschrijft de door de NVZD geformuleerde Gedragscode voor de Goede Bestuurder. Deze Gedragscode stelt normen aan de individuele functie-uitoefening van de bestuurder en is daarmee een aanvulling op de wet- en regelgeving die ten aanzien van zijn functie-uitoefening geldt. Samen met die formele en algemene vereisten is de Gedragscode ook de basis waarop de Raad van Toezicht de bestuurder toetst. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen alsmede op mogelijke belangenverstrengelingen binnen de Raad van Bestuur. De statuten bepalen dat de Raad van Toezicht de stichting ZorgSaam vertegenwoordigt in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen één of meerdere leden van de Raad van Bestuur en ZorgSaam. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij het oplossen van zaken waarbij belangen verstrengelingen aan de orde zijn bij leden Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de instelling. In het verslagjaar zijn dergelijke belangenverstrengelingen niet aan de orde geweest Beleid bezoldiging De informatie over de bezoldiging van de bestuurders en het daaromtrent gevoerde beleid is vermeld in van de jaarrekening bezoldiging bestuurders en toezichthouders. De leden van de Raad van Bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging, die wat hoogte en structuur betreft, zodanig is dat gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden aangetrokken en behouden. Daarbij is in het verslagjaar de bestaande adviesregeling, BBZ (Beloningscode Bestuurders in de Zorg) leidend. Met de bestuurders is de wachtgeld vergoeding uit de regeling NVZD overeengekomen. Er is geen vertrekregeling bestuurders Besturingsstructuur Voor de besturing van ZorgSaam wordt wordt gebruik gemaakt van het Raad van Toezicht model. Het bestuur van ZorgSaam is opgedragen aan de Raad van Bestuur, die bestaat uit drie personen. De leden van de Raad van Bestuur, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen ZorgSaam. De Raad van Bestuur legt, wat in de statuten van ZorgSaam is bepaald, ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de leden van de Raad van Bestuur zijn opgenomen in een portefeuilleverdeling en vastgesteld door de Raad van Toezicht. Er is een Reglement Raad van Bestuur van toepassing waarin een kader is opgenomen met betrekking tot (het functioneren van) de Raad van Bestuur en de relatie tot de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op de algemene gang van zaken binnen ZorgSaam en de met haar verbonden instellingen. De Raad van Bestuur heeft gestructureerd overleg met het bestuur medische staf waarbij het medisch en strategisch beleid wordt besproken. Het bestuur van de medische staf heeft de eerste Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 20

21 verantwoordelijkheid ten aanzien van medisch beleid en het bewaken van de professionele normen binnen de medische staf. Bestuur medische staf en Raad van Bestuur zoeken gezamenlijk naar mogelijkheden om de specialisten meer te betrekken bij de bedrijfsvoering en andersom. Dit heeft onder andere geleid tot het steeds meer gezamenlijk opstellen van beleidsplannen door specialisten en hoofden zorgeenheid. Ten aanzien van de aansturing van afdelingen streven Raad van Bestuur en bestuur medische staf veel meer naar duale samenwerking tussen lijnmanagement en vakgroep. Het ziekenhuis heeft een sectorstructuur. Iedere sector heeft een sectormanager. Thuiszorg bestaat uit drie rayons, met elk een rayonmanager. Ieder woonzorgcentrum heeft een locatiemanager. De stafdiensten worden aangestuurd door managers. Beleidsvoorbereiding in het ziekenhuis vindt plaats in het management overleg ziekenhuis (MOZ). Beleidsvoorbereiding in thuis- en ouderenzorg vindt plaats in het management overleg thuis- en ouderenzorg (MOTO). Zie voor deelnemers de tabel onderaan deze pagina. In beide management overleggen worden voorstellen besproken en meningen gepeild. Besluiten worden genomen door de Raad van Bestuur. Tweemaal per jaar is er een beleidsbijeenkomst van MOZ en MOTO samen. Er vindt ook gestructureerd overleg plaats tussen Raad van Bestuur en Cliëntenraad en Raad van Bestuur en Ondernemingsraad. Tabel deelnemers aan managementoverleg ziekenhuis en thuis-&ouderenzorg Naam Functie MOZ MOTO Dhr. P. Rademacher Voorzitter Raad van Bestuur X X Dhr. J. Paulides Lid Raad van Bestuur X Dhr. A. Schelfhout Lid Raad van Bestuur X Dhr. M. Neyt Hoofd Economisch Adm. Dienst X X Mevr. M. Roose Manager P&M X X Mevr. L. Goense Manager Sector Zorg X Mevr. R. Snelder Manager Sector Medisch Facilitair X Dhr. D. Bellen ( Manager Dienst ICT X dienstverband beëindigd) Dhr. H. Hubregtse Manager Dienst Facilitair X X Mevr. L. Hasselman-Kegels Rayonmanager Oost X Mevr. A. van de Veeken-Dek Rayonmanager Midden X Dhr. L. Vlaminck Rayonmanager West X Mevr. D. van der Staal Manager Dienst zorginnovatie en X X ketencontrol Dhr. K. de Zeeuw Locatiemanager Vremdieke X Dhr. G. Smits Locatiemanager Bachten Dieke X Mevr. K. Grootaert Locatiemanager Emmaus X Mevr. L. v.d. Velde Locatiemanager Coensdike X Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 21

22 3.2.5 Verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de leden van Raad van Bestuur is opgenomen in een Reglement Raad van Bestuur en vastgelegd door de Raad van Toezicht. Er wordt volgens de volgende verantwoordelijkheden- en bevoegdhedenverdeling gewerkt. Raad van Bestuur Is verantwoordelijk voor: De marktpositie van ZorgSaam, good governance inclusief de benodigde functiescheiding en interne controle. Het vaststellen van de ambitie, missie, doelstellingen en kernwaarden van ZorgSaam en de vertaling hiervan in het meerjarenbeleidsplan. De kwaliteit van de dienstverlening Strategische samenwerking met externe partijen en de samenwerking tussen de organisatieonderdelen. De financiële (balans) positie van ZorgSaam, het opstellen van de kaderbrieven, het vaststellen van de ZorgSaambegroting en het jaardocument. Het ZorgSaambrede ICT- en informatiebeleid en personeels- & opleidingsbeleid. Groot onderhoud, nieuwbouw en renovatie. De communicatie met de medewerkers, de Raad van Toezicht, ondernemingsraad, medische staf en Cliëntenraden Bevoegd tot: Het strategisch bepalen welke zorgverlening wordt aangeboden, op welke locatie en in welke mate. Het stellen van kaders waaraan managers zich moeten houden. Het invoeren van systemen die de kwaliteit bewaken. Het tekenen van samenwerkingscontracten. Het onderhandelen met zorgverzekeraars, gemeenten, zorgkantoor en andere geldverstrek kers. Het stellen van kaders inclusief financiële kaders. Het verstrekken van opdrachten aan diensten ICT en P&M. Het verstrekken van opdrachten voor uitvoering van groot onderhoud, nieuwbouw & renovatie aan interne en externe partijen. Het opzetten van een effectieve en efficiënte communicatiestructuur, het inzien van alle beschikbare informatie, tenzij de regels zich hiertegen verzetten (bijv. privacyreglement). Sectormanagers, rayonmanagers, locatiemanagers en managers ondersteunende diensten Zijn verantwoordelijk voor: De marktpositie van sector, rayon of locatie. De vertaling van de ambitie, missie, doelstellingen en kernwaarden uit het beleidskader naar concrete resultaten voor het organisatie-onderdeel. De kwaliteit van de dienstverlening, de metingen en audits in het kader van het kwaliteitssysteem en de klantte- vredenheid van cliënten van het organisatie-onderdeel. De samenwerking met andere organisatieonderdelen, maatschappen en externen. Bevoegd tot: Het ontwikkelen van (nieuw en/of verbeterd) zorgaanbod en diensten voor de doelgroep van het organisatieonderdeel. Binnen de kaders van de organisatie zelfstandig inhoud aan beleid te geven en om zelf werkwijzen, werkindeling en prioriteiten te bepalen. Het stellen van kaders waaraan teams en afdelingen zich moeten houden. Tot het gebruik van een kwaliteitssysteem passend binnen het ZorgSaam brede kwaliteitssysteem, het vaststellen van kwaliteitsindicatoren voor het organisatie-onderdeel. Het aangaan van samenwerkingsrelaties binnen ZorgSaam. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 22

23 Zijn verantwoordelijk voor: De budgettaire positie en het opstellen van de begrotingsaanvraag voor het organisatieonderdeel, een effectieve en efficiënte inzet van beschikbare middelen, de realisatie van de afgesproken doelstellingen binnen de vastgestelde financiële kader, de tijdige en juiste verslaglegging op basis van de benoemde prestatie-indicatoren. Het personeels & opleidingsbeleid binnen de kaders van het ZorgSaambrede beleid, de in-, door en uitstroom van deskundige en gemotiveerde medewerkers binnen het organisatie-onderdeel. Communicatie met de medewerkers van het organisatie-onderdeel. Bevoegd tot: Het beslissen ten aanzien van uitgaven en bestedingen binnen het vastgestelde budget en gestelde kaders, het veranderen van prioriteiten binnen het vastgestelde budget, bijvoorbeeld voor onverwachte uitgaven, het verstrekken van opdrachten aan de EAD in het kader van de financiële positie van het organisatie-onderdeel. Het verstrekken van opdrachten aan P&M in het kader van het personeelsbeleid. Tot het opzetten van een effectieve en efficiënte communicatiestructuur voor het organisatie-onderdeel, het inzien van alle beschikbare informatie, tenzij de regels zich hiertegen verzetten (bijv. privacyreglement). Verantwoording aanwezigheid commissies binnen ZorgSaam Commissie ja /nee Reden bij nee Beschrijving werkzaamheden Financiële commissie ja Zie verslag Raad van Toezicht Governance commissie ja Zie verslag Raad van Toezicht Beloningscommissie ja Zie verslag Raad van Toezicht Kwaliteit en veiligheid ja Zie verslag Raad van Toezicht Commissie Gezondheidsethiek ja Verpleegkundige Adviesraad nee Betrokkenheid is geregeld via inbreng in werk- & teamoverleg Cliëntenraad ja Zie paragraaf 3.6 Ondernemingsraad ja Zie paragraaf 3.7 Meldingscommissie incidenten ja Zie 4.4 kwaliteit- & veiligheidsbeleid tav patiënten/ cliënten; paragraaf meldingen incidenten Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 23

24 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) Toezicht op organisatie De Raad van Toezicht functioneert als adviseur en klankbord van de Raad van Bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen. Het Reglement Raad van Toezicht behelst het kader met betrekking tot (het functioneren van) de Raad van Toezicht en de relatie tot de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico s verbonden aan de instellingsactiviteiten en financiering van de instelling. Zij bespreekt met Raad van Toezicht de interne risicobeheersing en controlesystemen. Er is een nieuw reglement Raad van Toezicht voorbereid in het verslagjaar. Tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn afspraken gemaakt over de informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft voor een goede uitoefening van haar taak, die afspraken zijn vastgelegd in een informatieprotocol (de verstrekte informatie in 2011 staat in paragraaf 3.3.8) Werving en selectie nieuwe leden De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen op de wijze zoals in de statuten van ZorgSaam en het Reglement Raad van Toezicht is bepaald. De leden worden geworven op basis van de benodigde kwalificaties. Eind 2010 is een wervingsprocedure gestart om nieuwe leden te werven, middels openbare werving en selectie door de benoemingscommissie. Op basis van de voordracht van de benoemingscommissie heeft Raad van Toezicht in 2011 twee nieuwe leden benoemd; mevrouw I. van Dixhoorn- de Cocq en dhr. F. Colardyn Borging onafhankelijkheid De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Indien een lid van de Raad van Toezicht op voordracht is benoemd, vervult hij zijn functie zonder last en ruggespraak van degene door wie hij is voorgedragen of benoemd en zonder diens deelbelang te laten prevaleren Beleid bezoldiging De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een vergoeding voor hun werkzaamheden. De honorering van de Raad van Toezicht vindt plaats conform de adviesregeling van de NVTZ van De informatie over de bezoldiging is opgenomen in paragraaf van de jaarrekening nummer 25 bezoldiging bestuurders en toezichthouders Borging deskundigheid Het profiel van leden van de Raad van Toezicht kenmerkt zich door een brede maatschappelijke ervaring. De individuele leden zijn in staat om vanuit hun achtergrond en beroepsmatige kennis een concrete bijdrage te leveren aan het toezicht op de Raad van Bestuur. In de Raad van Toezicht is expertise en ervaring in de zorg aanwezig. De heer Grosfeld was medisch directeur en specialist ouderengeneeskunde. De heer prof. Colardyn was intensivist, hoofd dienst intensieve zorgen UZ Gent en gedelegeerd bestuurder van UZ Gent. Ook is financiële kennis aanwezig bij de Raad van Toezicht. Tevens bezochten de diverse toezichthouders opleidingen en studiedagen, gericht op achtergronden van de zorg en toezichthouden in het bijzonder. De kwalificaties, benoemingstermijnen en aanweigheid van de leden van de Raad van Toezicht staan omschreven in de volgende twee tabellen: Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 24

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden. Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden. Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid 1 december 2017 Opdrachtgever ZorgSaam Voor meer informatie over de functie Truus

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Zichtbaar Beter. Ziekenhuis Ambulance Thuis Wooncentra. Informatie over ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Zichtbaar Beter. Ziekenhuis Ambulance Thuis Wooncentra. Informatie over ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Zichtbaar Beter Ziekenhuis Ambulance Thuis Wooncentra Informatie over ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen ZorgSaam Zichtbaar Beter ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen is dé specialist in zorg voor jong en oud in de regio

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 30 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad Conceptprofiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen Functieprofiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied Zorg) 27 mei 2014 1 Inhoudsopgave Profielschets Lid Raad van Toezicht 1. Brentano 3 Facts & figures Missie Visie Leiding 2. Raad van Toezicht 5 Taken

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 21500421 sr / 59065 STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1. De stichting is genaamd: Stichting Adelante Zorg. Zij heeft haar zetel te Heerlen. DOEL

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Zuyderland Een wenkend perspectief van professioneel toezicht houden in een koploper ziekenhuis met hoge fusieambities en een toppresterende

Nadere informatie

Een blik op zorgstromen in en uit Zeeland

Een blik op zorgstromen in en uit Zeeland Een blik op zorgstromen in en uit Zeeland Martien van Tits Senior-onderzoeker / gezondheidseconoom VGE - Tranzo congres 19 maart 2009 2 Inhoud 1. Inleiding onderzoek Vraagstelling Aanpak Data 2. Resultaten:

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Reglement raad van bestuur

Reglement raad van bestuur raad van bestuur bestuurssecretariaat Postbus 253 4460 AR Goes Bezoekadres Oostmolenweg 101 Kloetinge Telefoon 0113 26 72 02 Telefax 0113 23 35 38 definitief Versie 1 E-mail en internet rvb@emergis.nl

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 DECEMBER 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Ruitersbos is een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Breda met 120

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Speerpunten Organisatie Cliëntenraad Taak Missie Visie Werkwijze Samenstelling Contacten

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Bijlage 1. Kernactiviteiten

Bijlage 1. Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Bijlage 1 Kernactiviteiten Profiel Maasstad Ziekenhuis Het Maasstad Ziekenhuis verleent medisch specialistische zorg (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de daaraan gerelateerde

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht

Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Good Governance Sint Annaklooster Visie en toezichtkader Raad van Toezicht Eindhoven, april 2015 Concept, versie 0.4 1 TOEZICHTVISIE SINT ANNAKLOOSTER Met deze toezichtvisie schept de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

ZorgSaam, de gezonde ondernemer

ZorgSaam, de gezonde ondernemer ZorgSaam, de gezonde ondernemer Beleidskader ZorgSaam 2010-2013 Ten Geleide Voor u ligt het Beleidskader ZorgSaam 2010 2013: ZorgSaam, de gezonde ondernemer. ZorgSaam, de gezonde ondernemer Beleidskader

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

symposium mei 2011 tot 21:00 Delen om te kunnen groeien Scheldetheater Uitnodiging Waar samenwerking in de zorg toe kan leiden.

symposium mei 2011 tot 21:00 Delen om te kunnen groeien Scheldetheater Uitnodiging Waar samenwerking in de zorg toe kan leiden. symposium Uitnodiging Delen om te kunnen groeien Waar samenwerking in de zorg toe kan leiden. Y ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Stichting Curamus Nucleus Zorg 11 mei 16:00 uur 2011 tot 21:00 Scheldetheater

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING OLVG (INCLUSIEF PROFIELSCHETS) vastgesteld 11-11-2013 Preambule Met ingang van 1 maart 2013 zijn de stichting OLVG en de stichting SLAZ bestuurlijk gefuseerd. De raad

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Auditcommissie Zuyderland

Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Auditcommissie Zuyderland Profiel Lid Raad van Toezicht / Lid Auditcommissie Zuyderland Profielschets in het kader van de werving van een lid Raad van Toezicht ten gevolge van het aftreden van de heer J. Dopper (lid Auditcommissie)

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht Voor Stichting ROS Friesland is Heeredwinger Advies op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor de positie van Voorzitter Raad van Toezicht Een persoon met ervaring als bestuurder van een (zorg)organisatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

WZH beleid dialoog met belanghebbenden

WZH beleid dialoog met belanghebbenden WZH beleid dialoog met belanghebbenden Status document Versie 1.0 Ingangsdatum 01 juli 2015 Evaluatiedatum 30 juni 2017 Auteur Verantwoordelijk Bestuurssecretaris Bestuurder Locatie exemplaren Website:

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel

Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel Profielschets lid Raad van Toezicht bij Zorggroep Ter Weel TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 5 OKTOBER 2016 Algemeen Zorggroep Ter Weel is een zorgorganisatie in Zeeland, met tien woonzorgcentra

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis 1 Reglement Raad van Bestuur van Stichting Zorggroep Solis Artikel 1 Begrippen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Stichting Zorggroep Solis, met statutaire zetel te Deventer.

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer

Nadere informatie