Jaardocument ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2011. ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen 2011. definitief 1"

Transcriptie

1 Jaardocument 2011 ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 1

2 Voorwoord Samenwerking duidelijk in het DNA van ZorgSaam; horizontaal en verticaal 2011 was een jaar van consolidatie maar zeker geen stilstand. In het ziekenhuis steeg het aantal opnames tot boven de Het aantal dagverplegingen groeide met ruim 12% en het aantal patiënten dat een eerste bezoek bracht aan een ZorgSaam polikliniek steeg met ruim 4%. Ruim 600 patiënten werden geholpen in ons dottercentrum, beduidend meer dan begroot. In de thuiszorg en de ouderenzorg is overal een zekere stabilisatie te zien. In de zorgprocessen en diensten die worden aangeboden zijn vernieuwende ideeën geïntroduceerd die de kwaliteit van zorg verbeteren. De financiele resultaten waren dit verslagjaar uitstekend en vormen een stevige basis voor de onzekere toekomst. Ons beleid blijft gericht op kwalitatief goede gezondheidszorg, integraal en zo decentraal als mogelijk, waarop de Zeeuws-Vlaamse regio kan rekenen. Bij ZorgSaam gaat het om de patiënt, de cliënt en de mens daarachter. Wat heeft hij nodig, wat wil hij, wat kan hij zelf nog? En hoe kunnen wij de gepaste zorg belevingsgericht aanbieden? Denken vanuit die persoon, in al zijn hoedanigheden als patiënt, cliënt, mantelzorger, bezoeker, inwoner en verzekerde, telkens weer. Die persoon wordt geholpen en ondersteund. Ook de totale zorg moet goed zijn. De ketting van de ketenzorg is immers zo goed als haar zwakste schakel. Door innovatie en samenwerking kunnen we de zorg in onze regio op peil houden. De afzonderlijke onderdelen van ZorgSaam werken nauw samen. Dit maakt het relatief gemakkelijk om een vloeiende overdracht van patiënten van de ene naar de andere zorgvorm te garanderen; belangrijk voor de kwaliteit van zorg. Maar samenwerking beperken we uiteraard niet tot onze interne organisatie. We werken met velen samen. Groeien door te delen, daar geloven we in. Dat was ook de titel en de duidelijke boodschap van ons symposium in En je ziet het ook terug in de stap om het afgelopen jaar te investeren in een hechtere band met het ADRZ. De raden van bestuur, de medische staven en de cliëntenraden van Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en ZorgSaam Zeeuw-Vlaanderen hebben inmiddels een gezamenlijke visie neergelegd in het belang van de Zeeuwse patiënt. Die samenwerking gaan we nog verder verbreden met andere partners. Het regioplan dat curatief en eerste lijn verbindt met chronisch en ouderenzorg ligt in het verschiet. Ondertussen blijven wij een zelfstandige organisatie ten behoeve van de inwoners van Zeeuws- Vlaanderen. Het is de bedoeling alle Zeeuws-Vlaamse patiënten optimaal te bedienen en het is een uitdaging om de Zeeuws-Vlaamse patient, die elders is gegaan, bijvoorbeeld uitgeweken is naar België, terug te laten keren, weer bij ons te krijgen. Ook voor hen zijn we immers bedoeld. De basis van goede zorg hebben we. Die kan verder uitgroeien door samenwerking, dus daar blijven we zeker in investeren. Duurzame relaties opbouwen binnen de zorg, maar ook met bijvoorbeeld de gemeentes. Qua Wmo is Zeeuws-Vlaanderen het eerste gebied in Nederland waar de zorgvisie en het partnership zo gedeeld worden met de samenleving en gemeentes. Verder willen we duurzaam zijn door de beschikbaarheid en de kwaliteit van zorg hoog te houden. Minister Schippers ziet de projecten van ons, bijvoorbeeld het Verloskundig Samenwerkingsverband, als voorbeeld voor de rest van Nederland. We vormen zo het Zeeuws- Vlaams alternatief voor spreiding van concentratie. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 2

3 Duurzaam zijn we ook als werkgever, kijk maar naar het groot aantal jubilarissen in de organisatie. En naar de werkvreugde die mede door belevingsgericht werken nog heeft kunnen toenemen. Het Niaz heeft die insteek onlangs bij het wederom toekennen van het keurmerk, nog geroemd. De Tripple A status voor thuiszorg en ouderenzorg hebben we daar voor een deel aan te danken. En ook het Niaz heeft die insteek onlangs bij het wederom toekennen van het keurmerk, nog geroemd. Maar duurzaamheid is ook meehelpen om problemen van anderen op te lossen. Niet enkel op je eigen belang focussen, maar aandacht voor de cliënt. Dan kom je er samen uit en bereik je meer, tot nu toe is dat al wel gebleken. De Raad van Bestuur, Paul Rademacher, Arnold Schelfhout en Joep Paulides Onze waardering en vertrouwen gaan dan ook uit naar onze medewerkers, vrijwilligers en medisch specialisten, alsmede onze vele samenwerkingspartners, wiens dagelijkse inzet dit alles mogelijk maakt. P. Rademacher Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 3

4 INHOUDSOPGAVE 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 7 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van ZorgSaam Juridische structuur Organogram Intern toezicht Medezeggenschapsstructuur 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten, nadere typering en toelatingen Gegevens patienten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied 2.4 Samenwerkingsrelaties & stakeholders 16 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling, portefeuilleverdeling en nevenfuncties Raad van Bestuur Toezicht op belangenverstrengeling Beleid bezoldiging Besturingsstructuur Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) Toezicht op organisatie Werving en selectie nieuwe leden Borging onafhankelijkheid Beleid bezoldiging Borging deskundigheid Verslag Raad van Toezicht Goedgekeurde besluiten en overleg externe accountant Informatievoorziening Ingestelde commissies Raad van Toezicht en hun activiteiten Beoordeling evaluatie functioneren 3.4 Bedrijfsvoering Plan & controlcyclus Intern risicomanagement Rapportage over risico's Toekomstparagraaf 3.5 Bestuur Medische Staf 32 Voorwoord Organisatie medische staf Samenstelling bestuur medische staf, kernstaf en medische staf Kwaliteit- en veiligheidsbeleid medische staf Visitaties Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) Opleidingsbeleid Wetenschappelijke bijdragen Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 4

5 3.5.8 Overzicht medische staf Wetenschappelijke publicaties 3.6 Cliëntenraad Samenstelling Cliëntenraad Facilitering Cliëntenraad Behandelde advies- & instemmingsaanvragen Besproken beleidsissues 3.7 Ondernemingsraad Samenstelling ondernemingsraad Overleg ondernemingsraad Behandelde advies- & instemmingsaanvragen 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Behaalde beleidsdoelen ZorgSaam algemeen Beleid en realisatie ICT Behaalde beleidsdoelen per zorgsector Algemeen kwaliteitsbeleid /veiligheidsbeleid 61 Niazz-audit 2011 Behaalde keurmerken Kwaliteitsmanagementsysteem Informatieveiligheid Intern auditsysteem 4.4 Kwaliteits- & veiligheidsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Prestatie-indicatoren zorg Meten tevredenheid patiënten en cliënten Klachten van patienten en clienten Ingediende en behandelde klachten klachtencommissie Gegeven adviezen klachtencommissie Klachtenbemiddeling Complimenten Toegankelijkheid Toegangstijden Veiligheid van zorg Risicomanagement Meldingen Incidenten Geleverde productie 4.5 Beleid ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Kwaliteit van het personeel Beschikbaarheid van personeel 4.6 Beleid in relatie tot de samenleving Mensen Milieu Maatschappij 4.7 Financieel beleid & financieel jaarverslag Financiële doelstellingen Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 5

6 4.7.2 Gerealiseerde effecten en productie per onderdeel Financiële cijfers, realisaties totaal en per onderdeel Vooruitzichten 2012 en volgende jaren; Bijlage stand van zaken VMS-thema's Jaarrekening 5.1 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichtingop de geconsolideerde balans Geconsolideerd mutatieoverzicht immateriele vaste activa Geconsolideerd mutatieoverzicht materiele vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans Enkelvoudig mutatieoverzicht immateriele vaste activa Enkelvoudig mutatieoverzicht materiele vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten (enkelvoudig) Specificatie in het boekjaar gereed gekomen projecten Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 5.2 Overige gegevens 205 Accountantsverklaring 208 Bijlage afkortingen 210 Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 6

7 1 Uitgangspunten van de verslaggeving ZorgSaam maakt dit jaardocument om verantwoording af te leggen aan vele belanghebbende partijen, de Zeeuws-Vlaamse bevolking en haar bestuurders. ZorgSaam wil hen informeren over datgene wat zij heeft gerealiseerd. Dit met name inzake de kwaliteit en kwantiteit van de diverse zorgfuncties, onderzoeken, behandelingen, de kosten van de zorgverlening en de wijze waarop de zorg is verleend. Verder legt ZorgSaam verantwoording af die voldoet aan de regelgeving vanuit de Zorgbrede Governance code, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Zorgkantoor Zeeland, de Zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor dit Jaardocument, inclusief de jaarrekening, is het geïntegreerd landelijk model Jaardocument 2011 gebruikt. Dit document beschrijft zo volledig mogelijk alle activiteiten waarvoor ZorgSaam zich moet verantwoorden, zowel op concernniveau (die activiteiten zijn geconsolideerd) als op onderdelenniveau. Voor zover in dit verslag subonderdelen of nadere detaillering uit Bijlage 2 ontbreken, zijn deze voor ZorgSaam hetzij niet van toepassing, hetzij geen onderwerp van specifiek beleid. In de kwaliteitsparagraaf, milieuparagraaf en de sociale paragraaf zijn gegevens en activiteiten weergegeven op het niveau van Ziekenhuiszorg, Thuiszorg en (intramurale) Ouderenzorg. De kwantitatieve gegevens zijn, voor zover beschikbaar, in een meerjarenoverzicht geplaatst om de vergelijking met voorgaande jaren inzichtelijk te maken. Vergelijking met andere zorginstellingen gebeurt o.a. door deelname aan Benchmark onderzoek, Centramonitor, Indicatoren Zichtbare Zorg en IGZ. Het Jaardocument 2011 wordt in zijn geheel digitaal aangeboden en ZorgSaam legt verantwoording af door het invullen van de diverse verplichte digitale databases. In de consolidatie zijn de volgende onderdelen opgenomen: een algemeen ziekenhuis, een ambulancedienst, een thuiszorgorganisatie, vier woonzorgcentra (Emmaus, Coensdike, Bachten Dieke en Vremdieke), een verloskundig samenwerkingsverband en ziekenhuispsychiatrie. De ziekenhuispsychiatrie maakt tevens deel uit van het RGC, een maatschap gezamenlijk met de Stichting Emergis. Daarnaast wordt in geconsolideerde vorm verslag gedaan van Stichting ZorgSaam Vastgoed (sinds ), Stichting ZorgCuisine, Stichting Voordelen, Blue Label, Blauwe Bocht BV, Prosano BV, ZorgNetwerk BV en Stichting Medimix. Deze worden allen bestuurd in de vorm van een personele unie van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. De zorg wordt verleend binnen het verzorgingsgebied Zeeuws-Vlaanderen. Met betrekking tot de financiële verantwoording, zijn enkel de geconsolideerde cijfers per concernonderdeel in voorliggend jaardocument opgenomen. Voor de gedetailleerde cijfers per concernonderdeel is naast het jaardocument een jaarrekening beschikbaar van het totale concern. Voor financiële detailinformatie en voor hen die beroepshalve met onze gegevens bezig zijn is er een uitgebreide interne jaarrekening beschikbaar. Het goedgekeurde jaardocument is voor 1 juni gedeponeerd op de website van Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 7

8 Omdat de hoeveelheid formele verantwoordingsinformatie zo omvangrijk is, maakt ZorgSaam voor haar stakeholders een beknopte samenvatting, die toegankelijker is. Het Jaarverslag ZorgSaam 2011 wordt in gedrukte vorm aangeboden aan in- & externe stakholders. Voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen is een publieksversie beschikbaar van de verantwoordingsinformatie; het jaaroverzicht. De publieksversie wordt huis-aan-huis verspreid in het werkgebied via ZorgSaam magazine. De resultaten uit het jaardocument, jaarverslag en het beleid voor komend jaar worden uitgebreid toegelicht door Raad van Bestuur en besproken met in- en externe stakeholders op de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst. Voor deze bijeenkomst worden alle in- en extern belanghebbenden die bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen zijn betrokken, uitgenodigd. Met deze vormen van verantwoording hoopt ZorgSaam voor ieder belangstellende en belanghebbende een op maat gesneden en duidelijk beeld te geven van het reilen en zeilen van de instelling, die daarmede invulling geeft aan haar Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. U vindt al deze documenten respectievelijk verwijzingen op onze website Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 8

9 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Adres Wielingenlaan 2 Postcode 4535 PA Plaats Terneuzen Telefoonnummer Identificatienummer(s) Nza / / / Identificatienummer Kamer v. Koophandel adres Internetpagina 2.2 Structuur van ZorgSaam ZorgSaam beschikt door de uitgestrektheid van gehele regio Zeeuws-Vlaanderen over een groot aantal locaties (zie afbeelding). Hierdoor kan de zorg dichtbij de cliënt worden geleverd. Ook sluiten diverse zorgvormen zo veel mogelijk op elkaar aan, dit past bij de vergrijsde en minder mobiele populatie van Zeeuws-Vlaanderen. Zo probeert ZorgSaam in te spelen op de behoeften van de cliënt. ZorgSaam is een dynamische organisatie, gericht op zorginnovatie. ZorgSaam werkt hierbij samen met andere zorgaanbieders. ZorgSaam wil dat de ziekenhuispatiënt zich veilig voelt, dat de thuiszorgcliënt baas blijft in eigen huis, dat de zorgbehoeftige cliënten in wooncentra worden gerespecteerd en dat de medewerkers de mogelijkheid krijgen om zich te ontplooien. Cardiologie Centrum Zeeland Middelburg Scheldezoom Farmacie s Gravenpolder Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 9

10 2.2.1 Juridische en organisatorische structuur De Stichting ZorgSaam omvat een structuur met diverse onderdelen: Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen is ontstaan uit een juridische fusie op 1 juli 2000 tussen de Stichting Thuiszorg Zeeuws-Vlaanderen en Stichting Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen. Op 1 januari 2002 is de Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen juridisch gefuseerd met verzorgingshuis Huize Emmaus te IJzendijke. De stichting is per 1 januari 2007 gefuseerd met de Protestantse Stichting Ouderenzorg Terneuzen. Het organogram van ZorgSaam is te vinden op pagina 12. Voor de niet verzekerde zorg in de sector heeft ZorgSaam een 100% deelneming in de Blauwe Bocht BV. ZorgSaam participeert via Blauwe Bocht in de BV s. De juridische structuur en deelnemingen zijn uitgewerkt in een overzicht op pagina 11. Per 1 januari 2005 is een ZBC (Ziekenhuis Behandel Centrum) opgericht om een aantal zaken in de ziekenhuissector te realiseren, onder de naam Stichting Blue Label. Overigens is deze zorg veelal wel verzekerd. De Stichting Medimix faciliteert vrijwilligers, alpha-hulpen en medisch specialisten en treedt o.a. op als tussenpersoon voor collectieve verzekeringen. De Stichting ZorgSaam Voordelen biedt o.a. een collectieve ziektekostenpolis aan voor alle cliënten van ZorgSaam. Daarnaast is de Stichting ZorgSaam Vastgoed (per ) actief. Deze stichting beheert een aantal gebouwen van ZorgSaam. ZorgCuisine levert maaltijden aan zorginstellingen in Zeeuws-Vlaanderen waaronder locaties van ZorgSaam. Scheldezoom Farmacie BV is een samenwerking van ADRZ en ZorgSaam. Vanaf is deze BV zelfstandig en zijn beide organisaties aandeelhouder. Alle apotheekactiviteiten en activa van de ziekenhuizen gaan dan over. Scheldezoom zorgt voor productie en distributie van ziekenhuismedicatie en levert aan vele instellingen in Zeeland en daarbuiten. De centrale productie-apotheek wordt in de loop van 2012 in gebruik genomen. Zorgnetwerk BV verzorgt de in- en verkoop van computerapparatuur, exploitatie en beheer van ICT netwerk. Via Prosano BV worden bedrijfsfysiotherapie, bedrijfsmaatschappelijk werk, reïntegratie, verzuimbegeleiding en coaching aangeboden aan bedrijven en instellingen. Sportartsen bieden sportmedisch advies aan en Riant diverse lifestyle producten zoals fitness en yoga. Via Antonia BV (werknaam is MedCentric) participeert ZorgSaam in niet verzekerde plastische chirurgie. Het Binkhorst Eye Center biedt hoogwaardige ooglasertechniek. ZorgSaam neemt deel aan het zorgbemiddelingsbureau Xtra Zorgbemiddeling, via Zeeuwse zorgmensen BV. Dit bureau koppelt de zorgvraag van particulieren en cliënten met een persoonsgebonden budget aan zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) die de gevraagde zorg leveren. Zelfstandig behandelcentrum Cardiologie Centrum Zeeland BV De juridische structuur van de deelnemingen zijn uitgewerkt in een overzicht op pagina 11. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 10

11 Juridische structuur ZorgSaam Zeeuws-vlaanderen inclusief ZBC Stichting ZorgSaam Stichting Blue Label (ZBC) Stichting Medimix Stichting ZorgSaam Voordelen Stichting ZorgSaam Vastgoed Stichting ZorgCuisine Scheldezoom Farmacie BV 50% Blauwe Bocht BV Zorgnetwerk BV 100% Pro Sano BV 100% Antonia BV 30% Binkhorst Eye Center BV 45% Zeeuwse Zorgmensen BV 18,75% Cardiologie Centrum Zeeland BV 10 % Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 11

12 2.2.2 Organogram Het interne toezicht De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van ZorgSaam. Zij richt zich daarbij naar het belang van ZorgSaam. De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de leden van Raad van Bestuur zijn opgenomen in een Reglement Raad van Bestuur en vastgelegd door de Raad van Toezicht. ZorgSaam heeft op meerdere managementniveaus besluitvormend overleg (dit is uitgewerkt in 3.2 Raad van Bestuur, besturings structuur) Medezeggenschapsstructuur ZorgSaam heeft een ondernemingsraad (OR), die is ingesteld op grond van de Wet op de Ondernemingsraden. De OR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden, om deze medezeggenschapstaak zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren, krijgt de OR tijdige informatie en heeft zij frequent overleg met de RvB. Meer informatie over de OR is beschreven in paragraaf 3.7. ZorgSaam heeft een Cliëntenraad (CR) en een aantal bewonersraden ingesteld op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten zorginstellingen. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van ZorgSaam en heeft daartoe een aantal wettelijke bevoegdheden. Daarnaast zijn drie lokale bewonersraden actief in de ouderenzorglocaties. Zij behartigen de lokale belangen van bewoners en cliënten. Meer informatie is beschreven in paragraaf 3.6. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 12

13 2.3 Kerngegevens De missie van ZorgSaam is het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de Zeeuws- Vlaamse bevolking. Om deze missie blijvend te kunnen realiseren vormt ZorgSaam een stabiele en betrouwbare zorgorganisatie. De focus voor ZorgSaam ligt op het verkrijgen en behouden van goede gezondheids- en welzijnszorg voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen Kernactiviteiten, nadere typering en toelatingen ZorgSaam levert ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en intramurale ouderenzorg. Hieronder worden de zorgvormen van ziekenhuiszorg nader getypeerd. Ook de doelgroepen van de AWBZ thuis- en ouderenzorg zijn benoemd. Typering Ziekenhuiszorg Algemeen Ziekenhuis Dialysecentrum Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) Cardiologisch Interventie Centrum Bijzondere concernonderdelen Ambulancedienst en/of CPA Verloskundig samenwerkingsverband Ziekenhuispsychiatrie ZorgCuisine Spoedeisende hulp De locatie Terneuzen beschikt over een afdeling spoedeisende hulp. Deze afdeling is een 7x24- uursafdeling van basis ziekenhuisniveau. Tevens beschikt locatie Terneuzen over een IC level 1, alsmede een Coronairy Care Unit met PCI-faciliteiten en een Eerste Hart Hulp 7 x 24 uur. Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis Psychosociale problemen Toelatingen Ziekenhuis: Ambulancedienst: Ziekenhuispsychiatrie: 397 bedden en 51,08 fte specialisten 3 standplaatsen en 8 vergunningen 24 bedden en functies: Verpleging Ondersteunende begeleiding individueel Activerende begeleiding individueel Behandeling Verblijf Thuiszorg, Coensdike, Emmaus, Bachten Dieke, Vremdieke 245 plaatsen intramuraal en toelatingen voor functies: Huishoudelijke verzorging Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 13

14 Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Verblijf en behandeling Uitleen van verpleegartikelen Gegevens: patiënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Tabel: capaciteit, personeel en opbrengsten Ziekenhuis Kerngegevens ziekenhuis Aantal/bedrag Capaciteit Aantal feitelijk beschikbare bedden (klinische en dag/deeltijd behandeling) (excl. dagbehandeling oncologie/dialyse) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten Aantal FTE personeelsleden in loondienst excl medisch specialisten 1.138, ,62 Aantal medische specialisten (loondienst/inhuur/vrij beroep) Aantal FTE medische specialisten (loondienst/inhuur /vrij beroep) 83,9 78,62 72,51 Bedrijfsopbrengsten Ziekenhuis Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Tabel: productie Ziekenhuis Productiegegevens Ziekenhuis Aantal in verslagjaar geopende DBC s Ziekenhuis A-segment: B-segment: Percentage verkeerde-bed-patiënten gemiddeld in verslagjaar 0,05 % 1,0 % 1,5 % Aantal opnamen excl. overnamen en dagverpleging in verslagjaar Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar Aantal eerste polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal overige polikliniekbezoeken in verslagjaar Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) of deeltijd behandelingen in verslagjaar Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar (excl PAAZ /AWBZ) Tabel: capaciteit en opbrengsten PAAZ Kerngegevens PAAZ Aantal/bedrag Capaciteit Feitelijk beschikbare PAAZ-bedden Productiegegevens PAAZ Aantal opnamen excl. overnamen en dagverpleging in verslagjaar Aantal ontslagen patiënten in verslagjaar eerste poliklinische contacten in PAAZ overige poliklinische contacten in PAAZ klinische verpleegdagen in PAAZ Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 14

15 Tabel: capaciteit, personeel, opbrengsten en productie Verpleging en Verzorging (inclusief Thuiszorg, Emmaus, Coensdike, Bachten Dieke, Vremdieke en Kliniek Hulst) Kerngegevens Verpleging en Verzorging Aantal/bedrag Patiënten/cliënten /productie/capaciteit Aantal intramurale cliënten, waarvan ZZP met zorg en verblijf Aantal extramurale cliënten Aantal feitelijk beschikbare intramurale plaatsen op 31 december Aantal cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar - waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 611,7 684,28 547,1 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Tabel: personeel thuis- en ouderenzorg A) Personeel in loondienst Code Salarissen / kosten in Aantal personen Aantal fte s 1) Cliëntgebonden functies ,7 2) Leerling-verpleegkundig, opvoedkundig, ,64 verzorgend en sociaal (ped)agogisch ) Management & ondersteunend personeel ,56 B) Personeel niet in loondienst A+B) Totaal personeel wel & niet in loondienst ,90 Tabel: personeel, opbrengsten en productie WMO-zorg Kerngegevens WMO Aantal/bedrag Productie hulp bij het huishouden Aantal uren productie in verslagjaar waarvan in natura waarvan via PGB 0 0 Personeel hulp bij het huishouden Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 205,2 207,8 226,3 Kosten personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten hulp bij het huishouden Totaal bedrijfsopbrengsten WMO in verslagjaar Werkgebied Het werkgebied van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen omvat Zeeuws-Vlaanderen. Zeeuws- Vlaanderen is ongeveer 80 km lang, 25 km breed (breedste deel) en telt ongeveer inwoners. Aan de noordkant begrensd door de Westerschelde, in het westen door de Noordzee en in het zuiden en oosten door de Belgische grens. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 15

16 2.4 Samenwerkingsrelaties & belanghebbenden ZorgSaam werkt in en buiten Zeeuws-Vlaanderen samen met andere zorgaanbieders zoals huisartsen, apotheken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en tweede- en derdelijns ziekenhuizen. Dit doen we om zorgprocessen rondom de cliënt af te stemmen en om voorzieningen voor Zeeuws-Vlaanderen te behouden. Huisartsen Om voldoende en kwalitatief goede zorg aan huis te kunnen geven, wordt samengewerkt met huisartsen. Zij hebben als regisseur van de eerstelijnszorg een belangrijke positie in de keten. ZorgSaam wil daarom samen met hen de zorgketen voor cliënten vorm geven. Huisartsen worden vroegtijdig betrokken bij de ontwikkeling van zorgpaden. Bovendien inventariseert ZorgSaam periodiek welke (ondersteunings)vragen huisartsen hebben en welke verbeterpunten zij zien in de samenwerking met de organisatie en medische staf. Voorbeelden van samenwerkingsvormen zijn: de huisartsenposten en huisartsenklinieken, Samen Sterk studiedagen van huisartsen en medisch specialisten het hometeam (huisartsen en wijkverpleegkundigen) en bilateraal overleg zorggroepen Ouderenzorginstellingen Met de Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ) is een strategische samenwerkings - overeenkomst en een aanvullende overeenkomst afgesloten voor het leveren van een aantal functies voor de verpleeghuisunit in Bachten Dieke. Ook met Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen en met Stichting Curamus te Hulst wordt intensief samengewerkt onder meer voor de afdelingen HAK/Low-cure/AWBZ Andere ziekenhuizen Binnen de ziekenhuissector wordt samengewerkt met het Admiraal de Ruyter ziekenhuis en met Belgische ziekenhuizen zoals het Universitair Ziekenhuis Gent en het Maria Middelares Ziekenhuis te Gent (op het gebied van hartchirurgie en urologie). Tevens wordt er samengewerkt met gelijkwaardige ziekenhuizen zoals het netwerk Patiëntveiligheid Zuid-Nederland en de stichting SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen). Partnership UZ Gent ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen heeft een intensieve samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Gent. Er wordt samengewerkt op het terrein van complementaire en topklinische medische zorg, de specialistische verpleegkundige opleidingen en informatie-uitwisseling. De specialistische verpleegkundigen hebben hun externe stage, vereist voor sommige opleidingen, in het UZ Gent. Verder zijn er mogelijkheden voor specialisten om in beide ziekenhuizen te werken, waarbij met name specialisten in Zeeuws-Vlaanderen participeren in de ontwikkeling van nieuwe technieken in het UZ Gent en specialisten uit UZ Gent consulentschappen uitvoeren in Zeeuws- Vlaanderen. In het kader van kwalitatief beleid worden afspraken gemaakt over gezamenlijke ontwikkeling en toepassing van protocollen. Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Vooral met de gemeenten wordt intensief samengewerkt om de WMO gestalte te geven met zo min mogelijk verlies aan kwaliteit, voor zowel cliënten als medewerkers van de thuiszorg van ZorgSaam. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 16

17 De maatschap Scheldezoom regelt de productie, het laboratorium en het algemeen beheer van de apotheken van de Zeeuwse ziekenhuizen. De distributie wordt tot 2012 nog zelf geregeld. Naast samenwerking rondom de zorg vindt er verder samenwerking plaats via het aanbieden van diensten op het gebied van administratie, personeelszaken, automatisering en facilitaire diensten. ZorgSaam kent de volgende samenwerkingsverbanden: Maatschap Ziekenhuisapotheek Scheldezoom met het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis; HAK Low Cure Oostburg samen met Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen en HAGRO West-Zeeuws Vlaanderen; HAK Low Cure Hulst samen met Stichting Curamus en Pallion; Partnership met Universitair Ziekenhuis Gent; Regionaal Geestelijke Gezondheids Zorg Centrum Zeeuws-Vlaanderen met Emergis; Regionale Ambulance Voorziening Zeeland met Connexxion; Thuiszorg met Emergis; Verpleeghuiszorg Bachten Dieke met SVRZ; Pluszorg in Bachten Dieken en Beschermd Wonen plus in Vremdieke i.s.m.emergis; Provinciale Kraamzorg Xtra Zorgbemiddeling via Zeeuwse zorgmensen BV. Ten aanzien van medische zorg wordt samengewerkt met: Integraal Kankercentrum Rotterdam Maatschap Kaakchirurgie Brugge; Maatschap Reumatologie Zeeland; Maatschap Plastische chirurgie Zeeland; Maatschap Oogheelkunde Zeeland; Maria Middelares Gent cardiochirurgie en cardiologie; Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) Stichting Revant (revalidatie); Vakgroep Geriatrie ZorgSaam met het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis; Vakgroep klinische chemie Zeeland; Universitair Ziekenhuis Gent: neurochirurgie; gastro- en intestinale chirurgie, kaakchirurgie, thoraxchirurgie en transplantatiecentrum, alsmede IC level 3; Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut Vlissingen. Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) Opleiding Oogheelkunde Academisch Ziekenhuis Maastricht Verder wordt samengewerkt met: Cliëntenverenigingen; Centrum Indicatiestelling Zorg; Huisartsenposten en zorggroepen; Gemeentelijke en provinciale overheid; Kamer van Koophandel; Stichting Fluenz en VIA-zorg; Woningstichtingen en woningcorporaties; Bedrijfsleven (o.a. DOW Terneuzen); Zorgkantoor en zorgverzekeraars; Sanquin; Katholieke Hogeschool Sint Lieven Gent vanwege stimul ROC Westerschelde en Shanghai Institute of Health Care Sciences ivm First Line Health Care Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 17

18 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur ZorgSaam hanteert de principes van de Zorgbrede Governance code als uitgangspunt voor het handelen van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur. Vanaf 2010 heeft de Raad van Toezicht Governancecode integraal toegepast. Corporate Governance staat voor goed bestuur, toezicht, effectiviteit en doelmatigheid bij ondernemingen. ZorgSaam wil haar stakeholders zo transparant mogelijk informeren over haar doelstellingen, prestaties, besturingsstructuur en klachten. Overleg met stakeholders ZorgSaam bevordert periodiek overleg met de stakeholders die actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. Intern is er periodiek overleg met onder andere Bestuur Medische Staf, Managementteams, Cliëntenraden en Ondernemingsraad. Bij de besluitvorming over onderwerpen die bepaalde stakeholders rechtstreeks aangaan, wordt hun advies gevraagd. Deze adviezen en de door hen aangedragen alternatieven worden meegenomen in de besluitvorming. Vervolgens informeren we betreffende stakeholders over de genomen besluiten en de argumenten daarvoor. Daarnaast is er regelmatig overleg met externe stakeholders. Een voorbeeld hiervan is dat het Jaardocument en de beleidsplannen van ZorgSaam jaarlijks worden besproken met externe (en interne) stakeholders tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomst. Deze bijeenkomst is voor het eerst georganiseerd in Verder informeert ZorgSaam de stakeholders via digitale communicatiemiddelen (de website en direct mailing) en schriftelijke communicatie (personeelsblad ZorgWeb en relatieblad ZorgSaam Magazine). Klokkenluidersregeling In februari 2010 is de zogenaamde klokkenluidersregeling ingevoerd. Het gaat om vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele of financiële aard. Het doel van de procedure is dat medewerkers adequaat en veilig (vermoeden van) misstanden in de organisatie kunnen melden. In de regeling is opgenomen dat de melder op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld wordt als gevolg van het melden. De regeling is bekend gemaakt aan medewerkers via het personeelsmagazine en is op te vragen via het documentbeheerssysteem. In 2011 is geen gebruik gemaakt van de klokkenluiders regeling. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 18

19 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling, portefeuilleverdeling en nevenfuncties Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van ZorgSaam. Zij richt zich daarbij naar het belang van ZorgSaam. In dit verslagjaar bestond de Raad van Bestuur uit drie personen. De leden Raad van Bestuur verrichten nevenfuncties welke zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Tabel samenstelling, functies, portefeuilles en nevenfuncties van Raad van Bestuur Naam, functie en woonplaats Portefeuille Nevenfuncties Dhr. Drs. P.M.M. Rademacher Voorzitter Raad van Bestuur Woonplaats Sittard - Strategie en Beleid - Financiën - Planning/ bouw/ huisvesting - ICT - Communicatie -Ondernemings- Raad Voorzitter Maatschap ZH-apotheek Scheldezoom Directeur Blauwe Bocht BV Bestuurder Antonia BV Directeur Zorgnetwerk BV Bestuurslid Stichting ICT & Zorg Zeeland Bestuurslid Maatschap RGC Zeeuws-Vlaanderen Bestuurslid Stichting Tabora Lid Algemeen Bestuur BZW Zeeland Lid Raad van Toezicht ROC Westerschelde Lid NVZ BestuursAdviescommissie besturing en bekostiging Dhr. Drs J.J. Paulides,arts Lid Raad van Bestuur Woonplaats Middelburg - Patiëntenzorg ziekenhuis - Medische staf - Kwaliteit/ Veiligheid - Ambulance Lid Bestuur Stichting Fluenz Lid NIAZ Participantenraad Lid Adviesraad ZRTI Lid Klankbordgroep Zeeuwse zorg Provincie Lid Adviesraad Erasmus MC Dhr. A.M. Schelfhout, MBA Lid Raad van Bestuur Woonplaats Hulst - Thuiszorg - Ouderenzorg - Ketenzorg / Innovatie - Personeelsbeleid - Cliëntenraad Bestuurder ProSano BV Bestuurslid ZVZO Voorzitter Viazorg Bestuurslid BZW Zeeuws-Vlaanderen Bestuurslid St. Serviceflats Zeeland (tot ) Voorzitter Commissie Toezicht Politiecellen Zeeland Commmissaris Rabobank Hulst (vanaf ) Auditor NIAZ De Raad van Bestuur vormt een personele unie als Raad van Bestuur van de Stichting ZorgSaam Vastgoed en de Stichting Blue label (ZBC). De leden van de Raad van Bestuur worden aan de diverse instellingen c.q. vennootschappen doorberekend. De daarmee gepaard gaande opbrengsten komen ten goede aan de Stichting ZorgSaam. De bestuursrelatie met St. Woonzorg West-Zeeuws Vlaanderen is per beeindigd. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 19

20 3.2.2 Toezicht op belangenverstrengeling In het Reglement Raad van Bestuur is de verantwoording en verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur beschreven. Het kader met betrekking tot (het functioneren van) de Raad van Bestuur en de relatie tot de Raad van Toezicht staan er in vermeld. Het reglement voorziet bovendien in regelingen voor besluitvorming en waarneming, openbaarheid, openheid en externe verantwoording. De reglementen van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur staan vermeld op de website van ZorgSaam. De Raad van Bestuur onderschrijft de door de NVZD geformuleerde Gedragscode voor de Goede Bestuurder. Deze Gedragscode stelt normen aan de individuele functie-uitoefening van de bestuurder en is daarmee een aanvulling op de wet- en regelgeving die ten aanzien van zijn functie-uitoefening geldt. Samen met die formele en algemene vereisten is de Gedragscode ook de basis waarop de Raad van Toezicht de bestuurder toetst. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instellingen alsmede op mogelijke belangenverstrengelingen binnen de Raad van Bestuur. De statuten bepalen dat de Raad van Toezicht de stichting ZorgSaam vertegenwoordigt in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen één of meerdere leden van de Raad van Bestuur en ZorgSaam. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming bij het oplossen van zaken waarbij belangen verstrengelingen aan de orde zijn bij leden Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de instelling. In het verslagjaar zijn dergelijke belangenverstrengelingen niet aan de orde geweest Beleid bezoldiging De informatie over de bezoldiging van de bestuurders en het daaromtrent gevoerde beleid is vermeld in van de jaarrekening bezoldiging bestuurders en toezichthouders. De leden van de Raad van Bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden een bezoldiging, die wat hoogte en structuur betreft, zodanig is dat gekwalificeerde en deskundige bestuurders kunnen worden aangetrokken en behouden. Daarbij is in het verslagjaar de bestaande adviesregeling, BBZ (Beloningscode Bestuurders in de Zorg) leidend. Met de bestuurders is de wachtgeld vergoeding uit de regeling NVZD overeengekomen. Er is geen vertrekregeling bestuurders Besturingsstructuur Voor de besturing van ZorgSaam wordt wordt gebruik gemaakt van het Raad van Toezicht model. Het bestuur van ZorgSaam is opgedragen aan de Raad van Bestuur, die bestaat uit drie personen. De leden van de Raad van Bestuur, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen ZorgSaam. De Raad van Bestuur legt, wat in de statuten van ZorgSaam is bepaald, ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de leden van de Raad van Bestuur zijn opgenomen in een portefeuilleverdeling en vastgesteld door de Raad van Toezicht. Er is een Reglement Raad van Bestuur van toepassing waarin een kader is opgenomen met betrekking tot (het functioneren van) de Raad van Bestuur en de relatie tot de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op de algemene gang van zaken binnen ZorgSaam en de met haar verbonden instellingen. De Raad van Bestuur heeft gestructureerd overleg met het bestuur medische staf waarbij het medisch en strategisch beleid wordt besproken. Het bestuur van de medische staf heeft de eerste Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 20

21 verantwoordelijkheid ten aanzien van medisch beleid en het bewaken van de professionele normen binnen de medische staf. Bestuur medische staf en Raad van Bestuur zoeken gezamenlijk naar mogelijkheden om de specialisten meer te betrekken bij de bedrijfsvoering en andersom. Dit heeft onder andere geleid tot het steeds meer gezamenlijk opstellen van beleidsplannen door specialisten en hoofden zorgeenheid. Ten aanzien van de aansturing van afdelingen streven Raad van Bestuur en bestuur medische staf veel meer naar duale samenwerking tussen lijnmanagement en vakgroep. Het ziekenhuis heeft een sectorstructuur. Iedere sector heeft een sectormanager. Thuiszorg bestaat uit drie rayons, met elk een rayonmanager. Ieder woonzorgcentrum heeft een locatiemanager. De stafdiensten worden aangestuurd door managers. Beleidsvoorbereiding in het ziekenhuis vindt plaats in het management overleg ziekenhuis (MOZ). Beleidsvoorbereiding in thuis- en ouderenzorg vindt plaats in het management overleg thuis- en ouderenzorg (MOTO). Zie voor deelnemers de tabel onderaan deze pagina. In beide management overleggen worden voorstellen besproken en meningen gepeild. Besluiten worden genomen door de Raad van Bestuur. Tweemaal per jaar is er een beleidsbijeenkomst van MOZ en MOTO samen. Er vindt ook gestructureerd overleg plaats tussen Raad van Bestuur en Cliëntenraad en Raad van Bestuur en Ondernemingsraad. Tabel deelnemers aan managementoverleg ziekenhuis en thuis-&ouderenzorg Naam Functie MOZ MOTO Dhr. P. Rademacher Voorzitter Raad van Bestuur X X Dhr. J. Paulides Lid Raad van Bestuur X Dhr. A. Schelfhout Lid Raad van Bestuur X Dhr. M. Neyt Hoofd Economisch Adm. Dienst X X Mevr. M. Roose Manager P&M X X Mevr. L. Goense Manager Sector Zorg X Mevr. R. Snelder Manager Sector Medisch Facilitair X Dhr. D. Bellen ( Manager Dienst ICT X dienstverband beëindigd) Dhr. H. Hubregtse Manager Dienst Facilitair X X Mevr. L. Hasselman-Kegels Rayonmanager Oost X Mevr. A. van de Veeken-Dek Rayonmanager Midden X Dhr. L. Vlaminck Rayonmanager West X Mevr. D. van der Staal Manager Dienst zorginnovatie en X X ketencontrol Dhr. K. de Zeeuw Locatiemanager Vremdieke X Dhr. G. Smits Locatiemanager Bachten Dieke X Mevr. K. Grootaert Locatiemanager Emmaus X Mevr. L. v.d. Velde Locatiemanager Coensdike X Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 21

22 3.2.5 Verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de leden van Raad van Bestuur is opgenomen in een Reglement Raad van Bestuur en vastgelegd door de Raad van Toezicht. Er wordt volgens de volgende verantwoordelijkheden- en bevoegdhedenverdeling gewerkt. Raad van Bestuur Is verantwoordelijk voor: De marktpositie van ZorgSaam, good governance inclusief de benodigde functiescheiding en interne controle. Het vaststellen van de ambitie, missie, doelstellingen en kernwaarden van ZorgSaam en de vertaling hiervan in het meerjarenbeleidsplan. De kwaliteit van de dienstverlening Strategische samenwerking met externe partijen en de samenwerking tussen de organisatieonderdelen. De financiële (balans) positie van ZorgSaam, het opstellen van de kaderbrieven, het vaststellen van de ZorgSaambegroting en het jaardocument. Het ZorgSaambrede ICT- en informatiebeleid en personeels- & opleidingsbeleid. Groot onderhoud, nieuwbouw en renovatie. De communicatie met de medewerkers, de Raad van Toezicht, ondernemingsraad, medische staf en Cliëntenraden Bevoegd tot: Het strategisch bepalen welke zorgverlening wordt aangeboden, op welke locatie en in welke mate. Het stellen van kaders waaraan managers zich moeten houden. Het invoeren van systemen die de kwaliteit bewaken. Het tekenen van samenwerkingscontracten. Het onderhandelen met zorgverzekeraars, gemeenten, zorgkantoor en andere geldverstrek kers. Het stellen van kaders inclusief financiële kaders. Het verstrekken van opdrachten aan diensten ICT en P&M. Het verstrekken van opdrachten voor uitvoering van groot onderhoud, nieuwbouw & renovatie aan interne en externe partijen. Het opzetten van een effectieve en efficiënte communicatiestructuur, het inzien van alle beschikbare informatie, tenzij de regels zich hiertegen verzetten (bijv. privacyreglement). Sectormanagers, rayonmanagers, locatiemanagers en managers ondersteunende diensten Zijn verantwoordelijk voor: De marktpositie van sector, rayon of locatie. De vertaling van de ambitie, missie, doelstellingen en kernwaarden uit het beleidskader naar concrete resultaten voor het organisatie-onderdeel. De kwaliteit van de dienstverlening, de metingen en audits in het kader van het kwaliteitssysteem en de klantte- vredenheid van cliënten van het organisatie-onderdeel. De samenwerking met andere organisatieonderdelen, maatschappen en externen. Bevoegd tot: Het ontwikkelen van (nieuw en/of verbeterd) zorgaanbod en diensten voor de doelgroep van het organisatieonderdeel. Binnen de kaders van de organisatie zelfstandig inhoud aan beleid te geven en om zelf werkwijzen, werkindeling en prioriteiten te bepalen. Het stellen van kaders waaraan teams en afdelingen zich moeten houden. Tot het gebruik van een kwaliteitssysteem passend binnen het ZorgSaam brede kwaliteitssysteem, het vaststellen van kwaliteitsindicatoren voor het organisatie-onderdeel. Het aangaan van samenwerkingsrelaties binnen ZorgSaam. Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 22

23 Zijn verantwoordelijk voor: De budgettaire positie en het opstellen van de begrotingsaanvraag voor het organisatieonderdeel, een effectieve en efficiënte inzet van beschikbare middelen, de realisatie van de afgesproken doelstellingen binnen de vastgestelde financiële kader, de tijdige en juiste verslaglegging op basis van de benoemde prestatie-indicatoren. Het personeels & opleidingsbeleid binnen de kaders van het ZorgSaambrede beleid, de in-, door en uitstroom van deskundige en gemotiveerde medewerkers binnen het organisatie-onderdeel. Communicatie met de medewerkers van het organisatie-onderdeel. Bevoegd tot: Het beslissen ten aanzien van uitgaven en bestedingen binnen het vastgestelde budget en gestelde kaders, het veranderen van prioriteiten binnen het vastgestelde budget, bijvoorbeeld voor onverwachte uitgaven, het verstrekken van opdrachten aan de EAD in het kader van de financiële positie van het organisatie-onderdeel. Het verstrekken van opdrachten aan P&M in het kader van het personeelsbeleid. Tot het opzetten van een effectieve en efficiënte communicatiestructuur voor het organisatie-onderdeel, het inzien van alle beschikbare informatie, tenzij de regels zich hiertegen verzetten (bijv. privacyreglement). Verantwoording aanwezigheid commissies binnen ZorgSaam Commissie ja /nee Reden bij nee Beschrijving werkzaamheden Financiële commissie ja Zie verslag Raad van Toezicht Governance commissie ja Zie verslag Raad van Toezicht Beloningscommissie ja Zie verslag Raad van Toezicht Kwaliteit en veiligheid ja Zie verslag Raad van Toezicht Commissie Gezondheidsethiek ja Verpleegkundige Adviesraad nee Betrokkenheid is geregeld via inbreng in werk- & teamoverleg Cliëntenraad ja Zie paragraaf 3.6 Ondernemingsraad ja Zie paragraaf 3.7 Meldingscommissie incidenten ja Zie 4.4 kwaliteit- & veiligheidsbeleid tav patiënten/ cliënten; paragraaf meldingen incidenten Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 23

24 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) Toezicht op organisatie De Raad van Toezicht functioneert als adviseur en klankbord van de Raad van Bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden instellingen. Het Reglement Raad van Toezicht behelst het kader met betrekking tot (het functioneren van) de Raad van Toezicht en de relatie tot de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico s verbonden aan de instellingsactiviteiten en financiering van de instelling. Zij bespreekt met Raad van Toezicht de interne risicobeheersing en controlesystemen. Er is een nieuw reglement Raad van Toezicht voorbereid in het verslagjaar. Tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn afspraken gemaakt over de informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft voor een goede uitoefening van haar taak, die afspraken zijn vastgelegd in een informatieprotocol (de verstrekte informatie in 2011 staat in paragraaf 3.3.8) Werving en selectie nieuwe leden De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen op de wijze zoals in de statuten van ZorgSaam en het Reglement Raad van Toezicht is bepaald. De leden worden geworven op basis van de benodigde kwalificaties. Eind 2010 is een wervingsprocedure gestart om nieuwe leden te werven, middels openbare werving en selectie door de benoemingscommissie. Op basis van de voordracht van de benoemingscommissie heeft Raad van Toezicht in 2011 twee nieuwe leden benoemd; mevrouw I. van Dixhoorn- de Cocq en dhr. F. Colardyn Borging onafhankelijkheid De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Indien een lid van de Raad van Toezicht op voordracht is benoemd, vervult hij zijn functie zonder last en ruggespraak van degene door wie hij is voorgedragen of benoemd en zonder diens deelbelang te laten prevaleren Beleid bezoldiging De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een vergoeding voor hun werkzaamheden. De honorering van de Raad van Toezicht vindt plaats conform de adviesregeling van de NVTZ van De informatie over de bezoldiging is opgenomen in paragraaf van de jaarrekening nummer 25 bezoldiging bestuurders en toezichthouders Borging deskundigheid Het profiel van leden van de Raad van Toezicht kenmerkt zich door een brede maatschappelijke ervaring. De individuele leden zijn in staat om vanuit hun achtergrond en beroepsmatige kennis een concrete bijdrage te leveren aan het toezicht op de Raad van Bestuur. In de Raad van Toezicht is expertise en ervaring in de zorg aanwezig. De heer Grosfeld was medisch directeur en specialist ouderengeneeskunde. De heer prof. Colardyn was intensivist, hoofd dienst intensieve zorgen UZ Gent en gedelegeerd bestuurder van UZ Gent. Ook is financiële kennis aanwezig bij de Raad van Toezicht. Tevens bezochten de diverse toezichthouders opleidingen en studiedagen, gericht op achtergronden van de zorg en toezichthouden in het bijzonder. De kwalificaties, benoemingstermijnen en aanweigheid van de leden van de Raad van Toezicht staan omschreven in de volgende twee tabellen: Jaardocument ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen definitief 24

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 5 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 9 2. Profiel van de organisatie... 11 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 1 van 91 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag

Maatschappelijk verslag 10 Vlietland Ziekenhuis irti ii.14i1 LTIIIi IiI Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Beter worden doen we samen Schiedam, 10 december 2014 Voorwoord Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Het jaar

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen 2012

Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Geestelijke gezondheidszorg Dit jaardocument wordt mogelijk op enkele onderdelen nog gewijzigd. In het document is aangegeven welke aanvullingen nog worden verwacht.

Nadere informatie

Jaardocument 2011. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl

Jaardocument 2011. Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond. www.elkerliek.nl Jaardocument 2011 Elkerliek ziekenhuis Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond www.elkerliek.nl Voorwoord Met genoegen presenteren wij u het jaardocument 2011 van het Elkerliek ziekenhuis. Het was een jaar waarin

Nadere informatie

ZZG zorggroep Jaardocument 2009

ZZG zorggroep Jaardocument 2009 ZZG zorggroep Jaardocument 2009 Inhoud Verslag raad van bestuur 1 Uitgangspunten van de verslaggeveving 4 7 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 10 2.2 Structuur 11 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121

Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 pag. 2/121 Jaardocument Medisch Centrum Alkmaar 2010 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 7 2 Profiel van de organisatie... 8 2.1 Algemene identificatiegegevens... 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...4 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6

Nadere informatie

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout

Amphia groeit! Jaardocument 2011. Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Amphia groeit! Jaardocument 2011 Amphia ziekenhuis Breda/Oosterhout Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur Voorwoord Raad van Toezicht 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008 Jaardocument 2009 Livio Jaardocument 2009 Livio Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2009, een momentopname 3 1 Uitgangspunten van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE

JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE JAARVERSLAG 2014 ZEELANDCARE COLOFON Jaarverslag Zeelandcare 2014 Zeelandcare Piet Heinstraat 43 4461 GL Goes T: 088 33 88 422 E: info@zeelandcare.com W: www.zeelandcare.com inhoudsopgave voorwoord directie

Nadere informatie

Jaardocument 2008. Stichting Holding Isala klinieken

Jaardocument 2008. Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2008 Stichting Holding Isala klinieken Jaardocument 2008 Stichting Holding Isala klinieken 1 2 op de drempel naar een nieuw begin: het realiseren van een ziekenhuis op één locatie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden

Jaardocument. Medisch Centrum Haaglanden Jaardocument Medisch Centrum Haaglanden 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 4 2 Strategie en beleid 5 2.1 Profiel van de organisatie 5 2.2 Missie en visie 8 2.3 Strategisch beleidsplan 9 3 Leiderschap

Nadere informatie

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers Jaardocument 2010 ZZG zorggroep op koers Inhoud Verslag raad van bestuur 4 1 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van ZZG

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Cordaan groep

Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 9 1.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2014 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2014 Voorwoord Raad van Bestuur 3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Jaardocument Hoensbroek, mei 2012

Jaardocument Hoensbroek, mei 2012 1 Jaardocument 2011 Hoensbroek, mei 2012 Inhoudsopgave Jaardocument 2011 Cicero Zorggroep pagina pagina 2011 Cicero Zorggroep Voorwoord 4 1. Inleiding 6 1.1 Uitgangspunten verslaglegging 6 1.2 Context

Nadere informatie

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1 Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie