[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]."

Transcriptie

1 [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11 A lid 2 van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), waaronder mede gevat wordt een dochtermaatschappij van de Stichting als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek Raad Remuneratiecommissie Bestuur de Raad van Commissarissen van de Stichting als bedoeld in artikel [ARTIKELNUMMER] van de Statuten van de Stichting de Commissie van de Raad belast met de werkgeversfunctie jegens het Bestuur, als bedoeld in artikel 4 lid 2 en artikel 5 van het reglement van de Raad van Commissarissen het Bestuur van de Stichting als bedoeld in artikel [ARTIKELNUMMER] van de Statuten van de Stichting Huurdersbelangenvereniging Ondernemingsraad een organisatie van en door huurders van de Stichting die hen verenigt en hun belangen vertegenwoordigt als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub f van de Wet op het overleg huurders verhuurder de Ondernemingsraad van de Stichting als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) 1. Dit Bestuursreglement geeft nadere voorschriften, welke het Bestuur bij de uitoefening van haar taak in verhouding tot [CORPORATIE] en de Raad dient na te leven, zulks ter aanvulling op het bepaalde in de statuten van de Stichting. 2. De onderhavige bepalingen vormen derhalve een nadere uitwerking van zowel de rechtspersonenrechtelijke verhouding tussen [CORPORATIE] en het Bestuur als van de tussen het Bestuur en de Raad bestaande verhouding. 3. Dit Bestuursreglement is vastgesteld door de Raad. Door aanvaarding van de benoeming tot bestuurder van [CORPORATIE] stemt de bestuurder met de in dit Bestuursreglement opgenomen bepalingen in.

2 4. Dit Bestuursreglement kan te allen tijde worden gewijzigd door de Raad, nadat daarover door de Raad overleg is gevoerd met het Bestuur. 5. Dit Bestuursreglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet en/of de statuten van [CORPORATIE]. Onverminderd het bepaalde in dit Bestuursreglement zal het Bestuur voor haar functioneren als uitgangspunt hanteren de algemene beginselen van governance. Daartoe onderschrijven de Raad en het Bestuur de principes van de Governancecode Woningcorporaties of enige andere code die hiervoor in de plaats treedt. 1. De Raad bepaalt het wenselijke aantal leden van het Bestuur. 2. De Raad benoemt de leden van het Bestuur voor een periode van vier jaar, waarbij herbenoeming telkens voor een periode van vier jaar kan plaats vinden. De criteria voor herbenoeming worden door de Raad vooraf vastgesteld in overleg met de Huurdersbelangenverenigingen en de Ondernemingsraad. Bij een vacature binnen het Bestuur worden de Huurdersbelangenverenigingen en de Ondernemingsraad voor de aanvang van de wervingsperiode gehoord door de Raad. 3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel [ARTIKELNUMMER] van de Statuten van de Stichting is de Raad bevoegd leden van het Bestuur te schorsen en/of te ontslaan. De Raad zal bij schorsing en ontslag het betrokken lid van het Bestuur horen alvorens tot schorsing of ontslag over te gaan, tenzij de omstandigheden dat niet toestaan. 4. Indien de omstandigheden dat toestaan worden de Ondernemingsraad en de Huurdersbelangenvereniging door de Raad gehoord, voordat het voorstel tot schorsing of ontslag wordt behandeld. Daarnaast zal de Raad zorgvuldig overleg plegen met, als van toepassing, de overige leden van het Bestuur en het managementteam. Indien de omstandigheden het hiervoor bepaalde niet toelaten zal de Raad de Ondernemingsraad, de Huurdersbelangenvereniging en, als van toepassing, de overige leden van het Bestuur en het managementteam achteraf informeren over zijn besluit. 5. De Raad neemt een met redenen omkleed besluit over de schorsing of ontslag van leden van het Bestuur. De Raad legt dit besluit schriftelijk vast en stelt een afschrift hiervan ter beschikking aan het betrokken lid van het Bestuur. 1. De onverenigbaarheden van leden van het Bestuur zijn neergelegd in artikel [ARTIKELNUMMER] van de Statuten van de Stichting. 2. In aanvulling daarop zal een bestuurder: a. niet in concurrentie treden met [CORPORATIE]; b. ten laste van [CORPORATIE] derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; c. geen zakelijke kansen die aan [CORPORATIE] toekomen benutten, ditzelfde geldt voor een familielid van de bestuurder. 3. Indien het Bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid zou kunnen optreden, meldt het dit terstond aan de voorzitter van de Raad en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang.

3 4. Indien naar het oordeel van de Raad sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid en bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het Bestuur aan die voorziening mee ten genoegen van de Raad. 5. Indien naar het oordeel van de Raad sprake is van een meer dan incidentele tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van belangen, dan zorgt het Bestuur onverwijld voor opheffing van de tegenstrijdige of onverenigbare belangen ten genoegen van de Raad. 6. In ieder geval is sprake van een tegenstrijdig belang indien het gaat om een transactie: a. met een rechtspersoon waar de bestuurder of een familielid van de bestuurder in het bestuur zit; b. met een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap waarin de bestuurder of een familielid van de bestuurder beherend vennoot is; c. met een rechtspersoon waar de bestuurder van [CORPORATIE] in de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht zit. 7. Het Bestuur meldt het voornemen om een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden uit te oefenen alsmede de hoogte van eventuele daaruit voortvloeiende neveninkomsten aan de Remuneratiecommissie. Het Bestuur en de Remuneratiecommissie voeren overleg over de acceptatie van de betreffende nevenfunctie of nevenwerkzaamheden en de bestemming van de daaruit voorvloeiende neveninkomsten. 8. Indien het Bestuur voorziet dat een nevenfunctie of het uitoefenen van nevenwerkzaamheden invloed zal kunnen hebben op zijn positie van het Bestuur, dan meldt het dit terstond aan de Remuneratiecommissie. 9. Indien de nevenfunctie of nevenwerkzaamheden naar de mening van de Raad schade kunnen veroorzaken aan [CORPORATIE] of de positie van het Bestuur, dan beëindigt deze laatste de nevenfunctie of nevenwerkzaamheden. 10. Het nemen van besluiten aangaande enige transactie waarin voornoemde tegenstrijdige belangen een rol kunnen spelen is voorbehouden aan de Raad. De Raad bepaalt in welke situatie dit het geval is. De betrokken bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij (potentieel) een tegenstrijdig belang heeft. 11. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van het Bestuur spelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang en een toelichting. 1. Het Bestuur is belast met het besturen van [CORPORATIE]. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting [CORPORATIE]. 2. Het Bestuur draagt zorg voor de besturing van de aan [CORPORATIE] verbonden verbindingen, zulks conform de geldende wet- en regelgeving. 3. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van [CORPORATIE] bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed en inzichtelijk geregeld zijn en verantwoord worden. Meer in het bijzonder is het Bestuur verantwoordelijk voor de inrichting, onderhoud en toepassing van de governance structuur van [CORPORATIE], in overeenstemming met hetgeen hierover bepaald is in artikel 2 lid 5 van dit Reglement, en de inrichting, het onderhoud en de toepassing van een systeem van risicobeheersing.

4 4. Het Bestuur draagt zorg voor de opstelling, het onderhoud en de toepassing van het Verbindingenstatuut, het Investeringsstatuut en het Treasurystatuut. Voor elk van deze statuten is voorafgaande goedkeuring van de Raad noodzakelijk. Tevens draagt zij zorg voor de opstelling, het onderhoud en de toepassing van de Integriteitcode en Klokkenluiderregeling. 5. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de volkshuisvestelijke en financiële continuïteit van de Stichting. Ten behoeve hiervan ontwikkelt en realiseert het Bestuur de strategie, de financiering, het beleid van [CORPORATIE] en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, alsmede het beleid ten aanzien van deelnemingen van de stichting. 6. Het bestuur is verantwoordelijk voor de externe profilering en contacten, waaronder in ieder geval begrepen de externe verslaglegging. In dat kader is het Bestuur, gezamenlijk met de Raad, verantwoordelijk voor het doen uitvoeren van visitaties. De benoeming van de externe accountant is echter voorbehouden aan de Raad. 7. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van het intern beleid en het structureren en integreren van bedrijfsprocessen. Meer in het bijzonder is het Bestuur verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de interne en externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd. 8. Het Bestuur geeft leiding aan het managementteam. Het managementteam geeft operationeel leiding aan de organisatie. Onverkort het voorgaande is het Bestuur eindverantwoordelijk voor de totale organisatie en de gang van zaken binnen [CORPORATIE] en voor zijn verantwoording daarover aan de Raad. 9. De Raad zal het Bestuur raadplegen bij de volgende Raadsbesluiten: a. het werven, benoemen, schorsen en ontslaan van leden van de Raad; b. het opstellen en wijzigen van de Statuten van de Raad en de Reglementen van de Remuneratiecommissie en de Auditcommissie; c. het selecteren, benoemen en evalueren van de externe accountant. 1. Het Bestuur draagt zoveel als mogelijk zorg voor een breed draagvlak van de door hem te nemen of genomen besluiten in het management van de organisatie. Om dit draagvlak te creëren worden bestuurlijke besluiten in het managementteam genomen. De Controller kan zich naar eigen inzicht vergewissen van de aard en omvang van het bedoelde draagvlak. 2. Het Bestuur draagt zorg voor een deugdelijk bestuurlijk besluitvormingsregister. De verslaglegging van het managementteam is daarvoor de meest geëigende weg. Deze verslagen zijn kwalitatief zodanig dat daarin de bestuurlijke besluiten terug te vinden zijn, tenminste tot genoegen van de externe accountant en desgewenst tot genoegen van de Raad. In de verslaglegging zijn voorts de belangrijkste overwegingen die tot het besluit hebben geleid terug te vinden. De Controller heeft een eigenstandige bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van het toezien op de deugdelijkheid van de verslaglegging. 3. Zonder dat dit afbreuk doet aan de verantwoordelijkheid van het Bestuur, worden de bestuursbesluiten na overleg met het managementteam genomen. Door deze werkwijze wordt het aan de Raad mogelijk gemaakt om bij zijn beoordeling over het bestuurlijk functioneren het oor te luisteren te leggen bij de leden van het managementteam. De Raad zal zich in ieder geval, zonder aanwezigheid van het Bestuur, verstaan met de Controller en, indien de Raad dat wenselijk acht,

5 met het managementteam in het kader van zijn, tenminste eenmaal per jaar, te houden evaluatie van het functioneren van het Bestuur, als bedoeld in artikel 8 lid 2 van dit Reglement. 4. De volgende besluiten van het Bestuur zijn onderhavig aan voorafgaande goedkeuring van de Raad: a. de vaststelling van het activiteitenoverzicht, de begroting en de daarmee samenhangende investeringen en geldleningen; b. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt; c. de vaststelling van het volkshuisvestingsverslag en de jaarrekening; d. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde ondernemingsplannen en (daarin beschreven) volkshuisvestelijke, maatschappelijke, financiële en operationele doelstellingen, de strategie die moet leiden tot de realisatie van die doelstellingen en de randvoorwaarden die bij die strategie worden gehanteerd; e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap; f. beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan; g. belangrijke wijzigingen in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming; h. wijziging van de Statuten; i. de vaststelling van het Bestuursreglement, Investeringsstatuut, Treasurystatuut en het Verbindingenstatuut; j. de wijze van vormgeving van horizontale verantwoording; k. de opdracht tot het uitvoeren van visitatie en de wijze van uitvoering en verslaglegging over de visitatie; l. ontbinding van de stichting; m. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; n. de beëindiging van de dienstbetrekking van een kwart of meer van het aantal werknemers van de Stichting of een ingrijpende wijziging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de organisatie; o. het oprichten van rechtspersonen. 5. als in enige voorkomende situatie sprake is van een meerhoofdig Bestuur gelden aanvullend op het voorgaande de volgende bepalingen: a. het is de verantwoordelijkheid van het Bestuur om afspraken te maken over de onderlinge rolverdeling tussen de bestuurders en hierover overeenstemming te bereiken met de Raad. Voor zover wenselijk of noodzakelijk zullen de medewerkers van [CORPORATIE] en belanghouders bij [CORPORATIE] geïnformeerd worden over deze rolverdeling. Bovenstaande rolverdeling laat onverlet dat elke bestuurder afzonderlijk volledig verantwoordelijk blijft voor het bestuur van [CORPORATIE] en daarop ook volledig aanspreekbaar blijft door de Raad; b. het is de verantwoordelijkheid van het Bestuur en elk van de bestuurders in het bijzonder om onverwijld melding te maken bij de Raad van gerezen belangrijke meningsverschillen of

6 (dreigende) conflicten tussen de bestuurders. Criterium voor deze meldingsplicht is immer het voorkomen van een dreigende stagnatie in de bestuurlijke besluitvorming, of een situatie waarin een van de bestuurders eigenstandige besluiten neemt (en uitvoert) waar mogelijke schade uit voortvloeit; c. onverminderd het bepaalde in artikel 9 van dit Reglement, behoort het tot de verantwoordelijkheid van de Controller om de Raad te informeren over de in dit lid bedoelde meningsverschillen of (dreigende) conflicten, indien het Bestuur dat, uit eigen beweging of na een verzoek van de Controller, niet zelf doet. 1. Het Bestuur maakt met de Raad nadere afspraken over de informatievoorziening door het Bestuur aan de Raad, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie ervan. 2. Onverminderd het voorgaande, zal het Bestuur, naast de jaarlijkse verslaggeving als in de Statuten van de Stichting geregeld, de Raad regelmatig op de hoogte houden van de gang van zaken binnen [CORPORATIE]. 3. Het Bestuur zal de Raad op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en van de voor [CORPORATIE] belangrijke ontwikkelingen in de markt waarin zij opereert. 4. Informatieverstrekking zoals bedoeld in het vorige lid zal steeds moeten plaatsvinden, zodra het Bestuur daartoe aanleiding aanwezig acht en dient voorts in ieder geval te geschieden indien de voorzitter van de Raad daarom verzoekt. 5. Het Bestuur zal de Raad regelmatig schriftelijk informeren in een periodieke rapportage, waarin de voor [CORPORATIE] relevante ontwikkelingen worden weergegeven op de gebieden waarop zij werkzaam is en de ontwikkelingen in de werkorganisatie. Voorts zal het Bestuur de Raad informeren over de uitvoering van de strategie, het behalen van de ondernemingsdoelstellingen, de hiermee gepaard gaande risico s en de interne beheersystematiek. 6. Het Bestuur zal de Raad voorts informeren over: a. het verslag van de Klachten- of Geschillencommissie van [CORPORATIE]. 7. In het bijzonder zal het Bestuur de Raad terstond informeren in de volgende gevallen: a. het ontstaan of bestaan van een integriteitissue betreffende (een lid van) het Bestuur; b. het ontstaan of bestaan van tegenstrijdige belangen bij (een lid van) het Bestuur. 8. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van dit Reglement, behoort het tot de verantwoordelijkheid van de Controller om de Raad te informeren over de integriteit van de bestuurlijke informatievoorziening, indien het bestuur dat uit eigen beweging of na een verzoek van de Controller niet zelf doet. 1. De Raad verwacht het volgende van het Bestuur: a. visie op de rol van [CORPORATIE] in haar werkgebied en de ontwikkeling van het bedrijf; b. ondernemerschap om de afgesproken doelen uit het ondernemingsplan te realiseren; c. het effectief aangaan van verbindingen met andere organisaties en ondernemingen in het werkgebied voor zover een doelmatige en effectieve realisatie van de visie en doelen van [CORPORATIE] hierom vraagt;

7 d. het inspireren en leiden van de organisatie; e. het uitdragen en stimuleren van een sfeer van openheid en vertrouwen, waarin klantgerichtheid en integriteit een wezenlijke component vormt van effectief gedrag; f. heldere periodieke informatievoorziening. 2. Eén keer per jaar voert de Remuneratiecommissie van de Raad een functionerings- en beoordelingsgesprek met het Bestuur. De overige leden van de Raad worden als klankbord gebruikt. Het model dat hierbij gebruikt wordt, gaat uit van de resultaat- en functioneringsafspraken die jaarlijks met het Bestuur gemaakt worden middels een zogenaamde Bestuursprestatiecontract. Deze resultaatafspraken worden ook meetbaar gemaakt. Tijdens dit gesprek komen ook de arbeidsvoorwaarden en resultaatafspraken voor het volgende jaar aan de orde. Voorafgaand aan het functioneringsgesprek rapporteert het Bestuur aan de Remuneratiecommissie over de uitvoering van de gemaakte afspraken in het Bestuursprestatiecontract. Onafhankelijk van de rapportage van het bestuur hieromtrent geeft de Controller aan de Remuneratiecommissie zijn oordeel over de uitvoering van het Bestuursprestatiecontract over het voorgaande jaar. 3. Het Bestuur heeft alle bevoegdheden, die niet in de Statuten aan andere organen zijn toegekend. Op het terrein van het aangaan van verplichtingen krijgt het Bestuur mandaat om binnen de begroting verplichtingen aan te gaan en te betalen. Overschrijdingen dienen gemeld te worden in de periodieke rapportages; bij nieuwe, grote uitgaven wordt de Raad vooraf geraadpleegd. Het Bestuur kan bestuursbevoegdheden aan medewerkers van [CORPORATIE] verlenen. In dat kader kan het Bestuur ook aan medewerkers van [CORPORATIE] volmacht verlenen om [CORPORATIE] te vertegenwoordigen. Een en ander zal zijn vastgelegd in de Procuratieregeling van [CORPORATIE]. 4. De arbeidsvoorwaarden komen tot stand in overleg tussen Remuneratiecommissie en het Bestuur, waarbij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de daarop betrekking hebbende staffel voor woningcorporaties kader stellend is. 5. De door het Bestuur in zijn functie en in het belang van [CORPORATIE] noodzakelijk gemaakte kosten kunnen door deze worden gedeclareerd nadat de betreffende nota s door de voorzitter of vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen voor akkoord zijn getekend. De Remuneratiecommissie stelt in overleg met het Bestuur vast op welke wijze onkosten, gemaakt door het Bestuur in het kader van zijn functie-uitoefening, worden vergoed. Hierbij zullen in ieder geval de WNT en relevante (fiscale) wet- en regelgeving in acht worden genomen. 6. De stichting verstrekt aan het Bestuur geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke. 1. De Controller ziet toe op de uitvoering van het onderhavige Bestuursreglement. De Controller maakt gevraagd en ongevraagd zijn opmerkingen en kanttekeningen bij het bestuurlijk functioneren tegen de achtergrond van het Bestuursreglement. In geval bij de Controller gerede twijfel bestaat omtrent de effectiviteit van het bestuurlijk functioneren alsook omtrent de bereidheid bij het Bestuur om met de door hem geplaatste kanttekeningen rekening te houden, dan heeft de Controller de verplichting om daarvan zo spoedig mogelijk melding te maken bij de voorzitter van de Raad.

8 2. Buiten de hiervoor bedoelde bijzondere meldingsplicht van de Controller, geeft hij te allen tijde, op verzoek van de Raad maar in ieder geval één keer per jaar, zijn waardeoordeel over het algehele bestuurlijke functioneren tegen de achtergrond van dit Bestuursreglement aan de Raad. 3. Als in enige voorkomende situatie sprake is van een meerhoofdig Bestuur gelden aanvullend op het voorgaande de volgende bepaling: De Controller ziet erop toe dat de afgesproken collegialiteit binnen het Bestuur een effectieve bestuurlijke besluit- en meningsvorming niet in de weg staat. 4. Het Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat de Controller in voldoende onafhankelijkheid zijn rapportageplicht aan de Raad kan uitoefenen. 1. Het Bestuur verantwoordt zich jegens de Raad ten aanzien van de wijze waarop hij zich heeft vergewist van de maatschappelijke effecten en het maatschappelijke draagvlak dat rond het functioneren van de corporatie als geheel bestaat. Dat betekent dat het Bestuur expliciet en actief op zoek is naar en rekening houdt met de opvattingen van de in- en externe belanghouders van de corporatie in het algemeen en die van de belangrijke representanten van de klanten en de medewerkers in het bijzonder. In de verantwoording van het Bestuur aan de Raad wordt, tenminste in geval van belangrijke beleidsontwikkelingen, melding gemaakt van opvattingen van de belanghouders en zeker wanneer deze afwijken van de genomen beleidsbeslissingen. 2. Het Bestuur is in het kader van het vorenstaande permanent op zoek naar vormen waarin de opvattingen van de belanghouders actief en op niet vrijblijvende wijze een plek kunnen krijgen in het proces van beleidsvorming. Meer in het bijzonder draagt het Bestuur zorg voor een goede relatie met de Huurdersbelangenverenigingen van [CORPORATIE], of een opvolger daarvan als dat aan de orde is. 3. Het Bestuur hanteert hoge standaarden waar het gaat om integriteit en transparantie. De integriteitscode van [CORPORATIE] is daarbij de minimumstandaard. 1. In geval van kortdurende afwezigheid van één of meer leden van het Bestuur van maximaal 6 weken, vindt waarneming plaats door een ander lid van het Bestuur of van een lid van het managementteam, met uitzondering van de Controller. Dit betreft geen situatie van belet of ontstentenis van het bestuur maar alleen van tijdelijke vervanging. De waarneming door een lid van het managementteam vindt plaats op basis van een volmacht van het lid van het Bestuur aan een lid van het managementteam, waarin ook een tijdelijke procuratieregeling ofwel een afzonderlijke volmacht voor de tijdelijke bevoegdheden van dat lid van het managementteam vastgelegd moeten worden. 2. Bij belet of ontstentenis van de leden van het Bestuur ligt de vertegenwoordigingsbevoegdheid bij de Raad of één of meer door de Raad al dan niet uit zijn midden aan te wijzen perso(o)n(en). 1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel [ARTIKELNUMMER] van de Statuten van de Stichting behoeft het Bestuur de goedkeuring van de Raad voor het namens [CORPORATIE] nemen van de

9 daarin genoemde besluiten c.q. verrichten van daarin genoemde rechtshandelingen. De goedkeuring wordt vooraf aan de Raad gevraagd. 2. In spoedeisende gevallen wordt door het Bestuur overleg gepleegd met de voorzitter van de Raad. Indien de voorzitter van de Raad daarmee instemt kan de goedkeuring van de Raad voor een dergelijk spoedeisend besluit verkregen worden middels een spoed procedure conform artikel 5.1 van het reglement van de Raad van Commissarissen en artikel [ARTIKELNUMMER] van de Statuten van de Stichting. 1. Ieder jaar actualiseert het Bestuur de middellange termijn doelstellingen die voortkomen uit de vastgestelde ondernemingsvisie en stelt een zogenaamde kaderbrief op ten behoeve van het bedrijf. Deze kaderbrief is uitgangspunt voor de begroting voor het daarop volgende jaar. Eenmaal per vier jaar vindt een integrale vernieuwing van de ondernemingsvisie plaats, tenzij bijzondere interne of externe ontwikkelingen een eerdere integrale vernieuwing noodzakelijk maken, zulks ter beoordeling van het Bestuur dan wel de Raad. 2. Conform artikel [ARTIKELNUMMER] van de Statuten van de Stichting stelt het Bestuur jaarlijks voor de start van het betreffende begrotingsjaar de begroting vast. Deze legt hij ter goedkeuring voor aan de Raad, voorafgaand aan haar inwerkingtreding. In die begroting wordt een prognose gegeven van het daarop volgende jaar. Van de begroting maakt deel uit een winst- en verliesrekening, een balans en een kasstroomoverzicht. 3. Het Bestuur ontwikkelt en onderhoudt naast deze financiële planning en verantwoording een systeem van planning & control voor de corporatie waarin jaarlijks vooraf de door de corporatie te bereiken resultaten met de Raad worden overeengekomen en achteraf over de gerealiseerde feitelijke resultaten verantwoording wordt afgelegd. 1. De Stichting heeft de aansprakelijkheid van de leden van het Bestuur en de Raad verzekerd. In het geval van wanprestatie of fraude geldt dat niet. Aldus vastgesteld door de Raad van Commissarissen van [CORPORATIE] in zijn vergadering van [DATUM] [NAAM] Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting [CORPORATIE] Bent u geïnteresseerd in de verdere uitwerking van het governance-arrangement van 2Be & Partners? Neem vrijblijvend contact op met Bas Maassen of kijk op onze website (www.2be.nu/governance-arrangement).

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities Reglement bestuur UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur/ Bestuurder het bestuur van de Stichting als bedoeld in

Nadere informatie

de vigerende statuten van de Stichting het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de De statuten

de vigerende statuten van de Stichting het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de De statuten Reglement raad van commissarissen Woonstichting Triada Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: De stichting Woonstichting Triada

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN EN BESTUUR STICHTING VIVERION ex artikel 4 lid 4 en artikel 18 lid 1 van de statuten

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN EN BESTUUR STICHTING VIVERION ex artikel 4 lid 4 en artikel 18 lid 1 van de statuten REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN EN BESTUUR STICHTING VIVERION ex artikel 4 lid 4 en artikel 18 lid 1 van de statuten A. ALGEMEEN Artikel 1 - Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: - De Stichting:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

BESTUURSSTATUUT FUSIEORGANISATIE SSW/SWH. pagina 1 van 8

BESTUURSSTATUUT FUSIEORGANISATIE SSW/SWH. pagina 1 van 8 BESTUURSSTATUUT FUSIEORGANISATIE SSW/SWH pagina 1 van 8 Bestuursstatuut Inhoud 1. Inleiding 2. Taakverdeling, verantwoordelijkheid en verantwoording 3. Bestuurlijk functioneren en besluitvorming 4. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Directiestatuut. Woonstichting St. Joseph Boxtel

Directiestatuut. Woonstichting St. Joseph Boxtel Directiestatuut Woonstichting St. Joseph Boxtel september 2010 September 2010 1 Directiestatuut Woonstichting St. Joseph In deze notitie zijn de formele verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en Bestuurder

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

Reglement raad van commissarissen UWOON

Reglement raad van commissarissen UWOON Reglement raad van commissarissen UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur het bestuur van de Stichting als bedoeld

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 7 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 21500421 sr / 59065 STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1. De stichting is genaamd: Stichting Adelante Zorg. Zij heeft haar zetel te Heerlen. DOEL

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA Vastgesteld op 26 juni 2013 Pagina 1 van 8 Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften

Nadere informatie

Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting

Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting Inleidende bepalingen Artikel 1 1.1 a Dit Bestuur- en directiestatuut beschrijft en formaliseert de werkzaamheden van de directeur-bestuurder zoals

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting WoonFriesland

Bestuursreglement van Stichting WoonFriesland Bestuursreglement van Stichting WoonFriesland Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 20 november 2014 1 Definities 1.1 De volgende in dit Reglement gebruikte begrippen hebben, wanneer geschreven

Nadere informatie

Reglement raad van commissarissen UWOON

Reglement raad van commissarissen UWOON Reglement raad van commissarissen UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur het bestuur van de Stichting als bedoeld

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

BESTUURSREGLEMENT STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM BESTUURSREGLEMENT STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 7 februari 2012 1 INHOUD 1. Definities 2. Grondslag, functie en reikwijdte 3. Samenstelling en taakverdeling 4. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 5. Informatieverstrekking

Nadere informatie

Directiereglement woonstichting VechtHorst

Directiereglement woonstichting VechtHorst Directiereglement woonstichting VechtHorst Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 3 Artikel 2 Benoeming en bezoldiging 3 Artikel 3 Beoordeling, schorsing en ontslag 4 Artikel 4 Functioneren directeur 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs

Reglement College van Bestuur. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs Reglement College van Bestuur de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006.

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006. Reglement Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten van ProRail B.V. #2171492 Inleiding Artikel 1. Reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen tijdens

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING

DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING Blad 1/8 DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING Artikel 1. Begripsbepaling In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting: Nederlandse, gevestigd te Amersfoort; b. statuten:

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 In de statuten van het Drenthe College is bepaald dat het College

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL INTERCONFESSIONELE PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS (IPABO)

BESTUURSREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL INTERCONFESSIONELE PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS (IPABO) BESTUURSREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL INTERCONFESSIONELE PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS (IPABO) vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting voor Protestants Christelijke en Rooms Katholieke

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE

BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE BESTUURSREGLEMENT VAN DE STICHTING GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Begripsbepalingen Artikel 1. In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a) stichting : de Stichting Gooise Scholen Federatie; b) statuten

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN vastgesteld door de Raad van Toezicht 3 oktober 2012 INHOUDSOPGAVE 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT... 3 2. BENOEMING EN ONTSLAG... 3 3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Bestuursreglement Sanquin

Bestuursreglement Sanquin Raad van Bestuur Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam Postbus 9892 1006 AN Amsterdam Telefoon (020) 512 30 00 Fax (020) 512 33 03 www.sanquin.nl Auteur(s) H.M.H. de Bruijn-van Beek Datum 10-02-2006 Ons kenmerk

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO.

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Het reglement Raad van Toezicht dient in de context van en in aanvulling op toepasselijke

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale

Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 23 juni 2016. 1 Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woonwenz

Bestuursreglement. Woonwenz Bestuursreglement Woonwenz 25 april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte reglement... 1 Artikel 2. Taak en werkwijze bestuur... 1 Artikel 3. Benoeming, ontslag, schorsing en de beoordeling...

Nadere informatie

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 Inhoud Pagina 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 4. Onverenigbaarheden 4 5. Aftreden en

Nadere informatie

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Besluit directeurbestuurder d.d. 9 november 2010 Instemming Raad van Commissarissen d.d. 7 december 2010 BESTUURSREGLEMENT VAN WONINGBOUWVERENIGING BERGOPWAARTS.

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Reglement. Bestuur SWB

Reglement. Bestuur SWB Reglement Bestuur SWB Raymond Rensen Status: definitief RvC 14-3-2012 Lienden, maart 2012 Reglement Bestuur SWB. Maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte reglement... 3 2 Benoeming en ontslag...

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Raad van Bestuur Reglement

Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Reglement Reglement Raad van Bestuur versie mei 2016 Pagina 1 f:\mt\bz\vrt\regl\as\sm\sw Artikel 1. Structuur 1. De raad van bestuur is belast met het besturen en draagt de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Reglement van Toezicht 12 september 2014

Reglement van Toezicht 12 september 2014 Stichting MVO Nederland REGLEMENT VAN TOEZICHT 1. Vaststelling van het Reglement van Toezicht. 1.1. Dit reglement van Toezicht is conform het bepaalde in artikel 11.6 juncto 16.2 van de statuten van Stichting

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE Versie 21 november 2013 Vastgesteld door de Raad van Commissarissen (bij vergadering van 2 december 2013) De statuten van stichting Ymere geven aan dat

Nadere informatie

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011)

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011) HULPINSTRUMENT EVALUATIE GVERNANCECDE WNINGCRPRATIES (1 juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC: Niet van toepassing: I Naleving en handhaving van de code 1. Hoofdlijnen governance

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

CODE CORPORATE GOVERNANCE

CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPES Principes geven aan welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn en door welke organen en/of personen deze worden vervuld (RvT=Raad van Toezichtmodel,

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Alliantie VO / pag. 1

Bestuursreglement. Bestuursreglement Alliantie VO / pag. 1 Bestuursreglement Bestuursreglement Alliantie VO / pag. 1 Dit reglement is een bestuursreglement in de zin van artikel 6 lid 1 van de statuten. Het regelt de verdeling van taken en bevoegdheden tussen

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

Reglement Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Stichting Verzorgd Wonen SHBB Reglement Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Nadere voorschriften voor het uitoefenen van de taken M.A. Becherer 2/11/2014 1 Reglement Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

Nadere informatie

Reglement directeur/ bestuurder

Reglement directeur/ bestuurder Reglement directeur/ bestuurder Artikel 1. Structuur 1. De directeur-bestuurder is belast met het besturen en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen Miks welzijn. Hij/zij

Nadere informatie

Directiereglement ex artikel 5.2 van de statuten

Directiereglement ex artikel 5.2 van de statuten Mozaïek Wonen Directiereglement ex artikel 5.2 van de statuten d.d. 14-01-2010 Inhoudsopgave 1. SAMENSTELLING EN WERKWIJZE DIRECTIE 2 1.1. Samenstelling directie 2 1.2. Verantwoordelijkheden directie 2

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen Vastgesteld op 1 februari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Area Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen

Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Versie 24 november 2015 Reglement RvC 0 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 5 april 2013 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Bestuurs- en directiereglement

Bestuurs- en directiereglement Versie: 1.0 Datum: 7 mei 2015 Bestuurs- en directiereglement 1. Begripsbepalingen a. Stichting: Stichting SecureFeed; b. Statuten: de Statuten van de Stichting, zoals vastgesteld op 24 juni 2014; c. Bestuur:

Nadere informatie

Governancestructuur Patrimonium woonservice

Governancestructuur Patrimonium woonservice Governancestructuur Patrimonium woonservice Patrimonium woonservice onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties. Hieronder verantwoorden wij ons over de toepassing van de code. Per onderdeel

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING REGLEMENT VAN DE DIRECTIE VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit directiereglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting: de stichting: Nederlandse Hartstichting,

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: bestuur de directie van de stichting deelnemersraad de deelnemersraad van de stichting, als omschreven

Nadere informatie