Reglement raad van commissarissen UWOON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement raad van commissarissen UWOON"

Transcriptie

1 Reglement raad van commissarissen UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur het bestuur van de Stichting als bedoeld in artikel 5 van de Statuten Code de Governancecode Woningcorporaties Raad van Commissarissen de raad van commissarissen van de Stichting als bedoeld in artikel 14 van de Statuten Reglement het onderhavige reglement ex artikel 14 lid 6 van de Statuten Statuten de vigerende statuten van de Stichting Stichting UWOON Artikel 2 - Functie Reglement 1. Dit Reglement is het reglement zoals genoemd in artikel 14 lid 6 van de Statuten van de Stichting. Het Reglement geeft nadere voorschriften welke de Raad van Commissarissen bij de uitoefening van zijn taak in verhouding tot de Stichting en in verhouding tot het Bestuur dient na te leven, zulks ter aanvulling op het bepaalde in de Statuten. 2. De onderhavige bepalingen vormen derhalve een nadere uitwerking van zowel de rechtspersonenrechtelijke verhouding tussen de Stichting en de Raad van Commissarissen als van de tussen het Bestuur en de Raad van Commissarissen bestaande verhouding. 3. Dit Reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door de Raad van Commissarissen, nadat daarover met het Bestuur overleg is gevoerd. 4. Dit Reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet en/ of de statuten van de Stichting. Onverminderd het bepaalde in dit Reglement, zullen het Bestuur en de Raad van Commissarissen voor hun functioneren als uitgangspunt hanteren de algemene beginselen van governance zoals neergelegd in de Code. 5. Van het bestaan van dit Reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag van de Stichting. Artikel 3 - Informatieverstrekking 1. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. 2. Het Bestuur zal de Raad van Commissarissen naast de jaarlijkse verslaggeving als in de statuten geregeld, regelmatig op de hoogte houden van de gang van zaken binnen de Stichting en de met haar verbonden onderneming(en). Pagina 1 van 10

2 3. Met name zal het Bestuur de Raad van Commissarissen op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en van de voor de Stichting belangrijke ontwikkelingen in de markt waarin zij opereert. 4. Informatieverstrekking zoals bedoeld in het vorige lid zal steeds moeten plaatsvinden, zodra het Bestuur daartoe aanleiding aanwezig acht en dient voorts in ieder geval te geschieden indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen daarom verzoekt. 5. Tenminste eenmaal per kwartaal zal het Bestuur de Raad van Commissarissen een schriftelijke tussentijdse rapportage (kwartaalrapportage) verstrekken, waarin zowel op volkshuisvestelijk gebied als in financieel opzicht alsmede met betrekking tot de werkorganisatie de ontwikkelingen van de Stichting en de met haar verbonden onderneming(en) worden weergegeven. Deze rapportage zal steeds in een te houden vergadering van de Raad van Commissarissen worden besproken. Naast de kwartaalrapportage zal het Bestuur de Raad van Commissarissen periodiek informeren over realisering van de strategie en realisering van de ondernemingsdoelstellingen van de Stichting en de interne beheersystematiek, alsmede de risico s van de onderneming(en) in beeld brengen. Artikel 4 - Benoeming, schorsing en ontslag van het Bestuur 1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 3 van de Statuten is de Raad van Commissarissen bevoegd leden van het Bestuur te benoemen, te schorsen en/ of te ontslaan. 2. Een voorstel tot schorsing of ontslag van een lid van het Bestuur dient met redenen te zijn omkleed. Voordat het voorstel tot schorsing of ontslag wordt behandeld, wordt het Bestuur door de Raad van Commissarissen gehoord. 3. De Raad van Commissarissen nodigt ingeval van een voorstel tot schorsing of ontslag het lid van het Bestuur bij monde van de voorzitter, maar tevens per aangetekende brief uit, ter vergadering te verschijnen alwaar hem de gelegenheid wordt geboden verweer te voeren. Het lid van het Bestuur kan zich laten vergezellen danwel laten vertegenwoordigen door een (juridisch) deskundige. (De RvC kan zich laten bijstaan door een juridisch deskundige.) 4. Het niet ter vergadering verschijnen van het lid van het Bestuur na daartoe te zijn uitgenodigd vormt geen belemmering voor het nemen van een besluit over schorsing of ontslagverlening. 5. De Raad van Commissarissen neemt een met redenen omkleed besluit over de schorsing of ontslagverlening van het lid van het Bestuur. Dit besluit wordt door de voorzitter van de Raad van Commissarissen op schrift gesteld. Hij draagt tevens zorg voor (aangetekende) verzending aan betrokkene. Artikel 5 - Functioneren en salarisvoorwaarden van het Bestuur 1. Voorafgaand aan het boekjaar van de Stichting worden de prestatiedoelstellingen van het Bestuur in een overleg tussen de Raad van Commissarissen en de afzonderlijke leden van het Bestuur vastgesteld. Aan het einde van het boekjaar van de Stichting vindt in een overleg tussen de Raad Pagina 2 van 10

3 van Commissarissen en de afzonderlijke leden van het Bestuur beoordeling plaats of al dan niet voldaan is aan de vooraf vastgestelde prestatiedoelstellingen van het Bestuur. 2. Tenminste eenmaal per jaar vindt overleg tussen de Raad van Commissarissen en het Bestuur plaats omtrent het functioneren alsmede de salariëring, de opleiding en overige arbeidsvoorwaarden van de afzonderlijke leden van het Bestuur. Van dit overleg wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Artikel 6 - Vervanging van (een lid van) het Bestuur 1. In geval van ontstentenis of belet van een lid van het Bestuur vindt vervanging plaats door een ander lid van het Bestuur. 2. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van het Bestuur, neemt de Raad van Commissarissen onverwijld zodanige maatregelen dat op de kortst mogelijke termijn de bestuurstaak wordt uitgeoefend door ten minste één al dan niet tijdelijk benoemde bestuurder. Artikel 7 - Profiel en verkiezing leden Raad van Commissarissen 1. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven personen en dient te voldoen aan het navolgende profiel: 2. De Raad van Commissarissen dient als college in staat te zijn om met het Bestuur te klankborden/ sparren op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner zijn. Dit vereist dat de Raad van Commissarissen in zijn geheel beschikt over een goed analytisch inzicht, zich positief-kritisch ten opzichte van het Bestuur opstelt, dit doet op een stimulerende wijze en daarbij op een prettige en heldere wijze communiceert. De Raad van Commissarissen is zich daarbij bewust van zijn positie om als college op afstand toezicht te houden. 3. Voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen geldt als algemeen uitgangspunt dat hij beschikt over: - kennis en ervaring op het gebied van bestuur en toezicht; - een strategische oriëntatie; - een brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid; - kennis en affiniteit met de volkshuisvesting; - kennis van de financiële regelgeving en het financiële beheer van een onderneming; - duidelijke binding met het werkgebied van de Stichting ; - affiniteit en betrokkenheid bij de Stichting. 4. Met inachtneming van de algemene uitgangspunten als genoemd in lid 3 dienen binnen de Raad specifieke deskundigheden aanwezig te zijn op de volgende gebieden: - financiën, bedrijfseconomie, treasury; - juridische zaken; - bedrijfskundig; - human resource management; Pagina 3 van 10

4 - volkshuisvesting, stedelijke ontwikkeling en planologie; - ontwikkeling, bouw en commercieel beheer van vastgoed; - openbaar bestuur. 5. De noodzakelijke kennis en ervaring dient te blijken uit relevante opleiding en (voormalige) leidinggevende functie in een groot of middelgroot bedrijf, maatschappelijke organisatie, wetenschappelijke organisatie of overheidsorganisatie. 6. De voorzitter van de Raad van Commissarissen dient te beschikken over goede leidinggevende kwaliteiten, waarvan moet blijken uit de vervulling van een huidige of voormalige functie. 7. De Raad streeft naar continuïteit in de bezetting. Dit wordt bereikt door spreiding in de momenten van benoeming en herbenoeming van commissarissen. 8. Naast de beschikbaarheid van algemene en specifieke deskundigheden streeft de Raad naar een opbouw die recht doet aan algemeen aanvaarde opvattingen over de samenstelling van toezichthoudende organen. 9. Bij het ontstaan van een vacature in de Raad van Commissarissen gaat de Raad na aan welke deskundigheid op dat moment het meest behoefte is en stelt op basis daarvan een profielschets op waaraan de te benoemen kandidaat moet voldoen. Voorts geeft de Raad aan op welke wijze in de vacature zal worden voorzien. 10. Bij een vacature binnen de Raad van Commissarissen wordt in aanvulling op artikel 15 van de statuten van de Stichting het Bestuur voor de aanvang van de wervingsperiode gehoord door de Raad van Commissarissen. 11. Bij het ontstaan van een vacature in de Raad van Commissarissen wordt de procedure gevolgd, zoals neergelegd in artikel 10 van dit Reglement. Artikel 8 - Taken, bevoegdheden en rechten van de Raad van Commissarissen 1. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden onderneming(en). 2. De Raad van Commissarissen is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor uitoefening van dat toezicht nodig zijn en daartoe de uitvoering van besluiten van het Bestuur te schorsen. 3. De Raad van Commissarissen is niet gehouden over zijn handelingen verantwoording af te leggen aan het Bestuur. 4. De Raad van Commissarissen staat het Bestuur met raad terzijde. 5. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming(en). 6. Tot de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen horen voorts: de accountant te benoemen en de daaraan verleende opdracht in te trekken; het Bestuur te benoemen, te schorsen of te ontslaan, alsmede het vaststellen van het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het Bestuur; zich desgewenst op kosten van de Stichting te laten bijstaan door een deskundige; recht op verschaffing door het Bestuur van alle door de Raad van Commissarissen gewenste inlichtingen; ervoor zorgen dat zo spoedig mogelijk in vacatures binnen het Bestuur wordt voorzien; Pagina 4 van 10

5 het nemen van zodanige maatregelen dat de bestuurstaak wordt uitgeoefend bij ontstentenis of belet van alle leden van het Bestuur. 7. De Raad van Commissarissen overlegt één keer per jaar met de Centrale Ondernemingsraad en een afvaardiging van de Huurdersraad in aanwezigheid van het Bestuur. Daarnaast bezoekt een afvaardiging van de Raad de vergadering van de huurdersvertegenwoordiging. Artikel 9 - Onverenigbaarheden 1. Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid, zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de Stichting en het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de Raad van Commissarissen hiervan onverwijld in kennis te stellen. 2. Nadat de voorzitter van de Raad van Commissarissen in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid, zal de voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de vice-voorzitter de overige leden van de Raad van Commissarissen elk afzonderlijk consulteren. 3. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, dan werkt het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen aan deze oplossing mee. 4. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen af te treden. 5. In verband met het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel dient ieder lid van de Raad van Commissarissen bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de Raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Commissarissen en daarnaar zal handelen. Artikel 10 - Benoeming leden Raad van Commissarissen 1. De leden van de Raad van Commissarissen worden door de Raad van Commissarissen benoemd, geschorst en ontslagen. 2. Bij de benoeming van de leden in de Raad van Commissarissen wordt de door de Raad vastgestelde profielschets in acht genomen. Het Bestuur van de Stichting wordt door de Raad gehoord omtrent de voorgenomen benoeming. 3. Tenminste twee van de leden van de Raad van Commissarissen komen uit de kring van de huurders of uit de in het belang van die huurders werkzame organisatie(s). De huurders kunnen nooit de meerderheid van de Raad vormen. 4. Voor de benoeming van de onder 3 bedoelde leden van de Raad van Commissarissen worden de huurders of de in het belang van die huurders werkzame organisatie(s) in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht uit hun kring te doen. Pagina 5 van 10

6 5. Bij het ontstaan van een vacature stelt de Raad van Commissarissen voor de betreffende vacature de profielschets op. De profielschets dient onder meer te bevatten: - de eigenschappen die benodigd zijn voor het vervullen van de betreffende vacature; - de kennis en vaardigheden die benodigd zijn voor de betreffende vacature. Van de vacature en de op die vacature betreffende profielschets wordt publieke aankondiging gedaan op een door de Raad te bepalen wijze. 6. In geval van een vacature in de Raad van Commissarissen, deelt de Raad van Commissarissen aan de huurders c.q. de in het belang van die huurders werkzame organisatie(s) respectievelijk de Raad van commissarissen zo spoedig mogelijk mee wanneer de zetel in de Raad van Commissarissen vrijkomt. Bij zijn mededeling overlegt de Raad van Commissarissen een afschrift van de door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets. Tevens worden de huurders c.q. de in het belang van die huurders werkzame organisatie(s) respectievelijk de Raad van Commissarissen daarbij uitgenodigd een voordracht te doen, waarbij zoveel als mogelijk rekening dient te worden gehouden met de door de Raad vastgestelde profielschets. 7. De voordracht dient binnen twee maanden na dagtekening van de in lid 6 bedoelde uitnodiging te worden gedaan. 8. De kandidaatstelling voor een lid van de Raad van Commissarissen dient schriftelijk te geschieden onder vermelding van het curriculum vitae van de kandidaat en een verklaring van de betrokken kandidaat dat deze de kandidaatstelling aanvaardt. 9. De Raad van Commissarissen toetst de voorgedragen kandidaat aan de vastgestelde profielschets. 10. Voldoet de voordracht als bedoeld in lid 4 niet aan de profielschets of wordt de voordracht niet binnen de in lid 7 genoemde termijn gedaan, dan is de Raad van Commissarissen vrij in zijn keus. 11. In geval de vacature een zetel in de Raad van Commissarissen betreft doch niet die waarvoor de huurders of de in het belang van die huurders werkzame organisatie een bindende voordracht doen, is het Bestuur bevoegd personen aan te bevelen. 12. Benoemingen van de Raad van Commissarissen worden gepubliceerd in het jaarverslag van de Stichting. Artikel 11 - Aftreden leden Raad van Commissarissen 1. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden op. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat niet meer dan de helft van de leden van de Raad tegelijkertijd aftreden. Leden van de Raad van Commissarissen treden af tijdens de laatste vergadering voorafgaande aan het tijdstip waarop hun benoeming verstrijkt. 2. Indien sprake is van tussentijds openvallen van plaatsen in de Raad van Commissarissen, bevordert de Raad dat zo spoedig mogelijk in vacatures wordt voorzien. 3. Tussentijds benoemde leden van de Raad van Commissarissen nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hen, die zij vervangen. Pagina 6 van 10

7 Artikel 12 - Schorsing en ontslag leden Raad van Commissarissen 1. De Raad van Commissarissen kan een lid van de Raad van Commissarissen schorsen of ontslaan. 2. Met betrekking tot schorsing van een lid van de Raad van Commissarissen is met inachtneming van het in artikel 17 van de statuten van de Stichting bepaalde - artikel 4 lid 2, eerste zin en lid 3 tot en met 5 van dit Reglement van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor het lid van het Bestuur gelezen dient te worden: het lid van de Raad van Commissarissen. Artikel 13 - Vergaderingen Raad van Commissarissen 1. De voorzitter of de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft de leiding bij de uitvoering van alle aan de Raad van Commissarissen toebedeelde taken. Hij leidt de vergaderingen. 2. Leden van de Raad van Commissarissen zijn bevoegd voorstellen ter behandeling in de vergadering in te dienen. Voorzover indiening bij de voorzitter plaatsvindt, nadat de oproeping reeds is verzonden, komen zij slechts voor behandeling in aanmerking indien alle leden van de Raad ter vergadering aanwezig zijn, met de behandeling daarvan instemmen en met inachtneming van de bevoegdheden van het Bestuur. 3. Ieder lid van de Raad van Commissarissen is bevoegd tijdens de vergadering voorstellen te doen aangaande de te behandelen agenda, de volgorde van de behandeling van onderwerpen en de orde van de vergadering. 4. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden bijgewoond door het Bestuur, tenzij de Raad te kennen heeft gegeven zonder het Bestuur te willen vergaderen. De leden van het Bestuur hebben het recht om in de vergadering het woord te voeren. 5. Een door het Bestuur aangewezen medewerker draagt zorg voor het archief van de Raad van Commissarissen. In het archief moeten alle bescheiden, ingekomen stukken en kopieën van uitgegane brieven aanwezig zijn. Dit archief is voor alle leden van de Raad van Commissarissen (en het Bestuur) toegankelijk. 6. Naast de in artikel 23 lid 1 van de Statuten bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad van Commissarissen ten minste één maal per jaar buiten de aanwezigheid van het Bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de Raad van Commissarissen en het Bestuur te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften. 7. De vergaderingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden in beginsel gehouden ten kantore van de Stichting. Van het houden van vergaderingen van de Raad van Commissarissen wordt melding gemaakt in het jaarverslag. De checklist governance in het jaarverslag van Aedes, vereniging van woningcorporaties, april 2006 wordt bij die melding in acht genomen. Pagina 7 van 10

8 Artikel 14 - Besluitvorming Raad van Commissarissen 1. Voor zover de statuten van de Stichting geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 2. Indien een lid van de Raad van Commissarissen dit wenst wordt schriftelijk gestemd. Een lid van de Raad van Commissarissen kan zich, in geval van verhindering een vergadering bij te wonen, doen vertegenwoordigen door een ander lid van de Raad van Commissarissen. 3. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel is beslissend. 4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van de Raad van Commissarissen dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Artikel 15 - Goedkeuring voor bepaalde besluiten/rechtshandelingen 1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Statuten behoeft het Bestuur de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor het namens de Stichting nemen van de volgende besluiten c.q. verrichten van de navolgende rechtshandelingen: (a) de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag; (b) de vaststelling van het volkshuisvestingsverslag; (c) de vaststelling en wijzigingen van de voor enig jaar, of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen; (d) vaststelling en wijziging van het onderhavige Reglement en het reglement als bedoeld in artikel 35 lid 2 van de Statuten; (e) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; (f) wijziging van de statuten van de Stichting; (g) ontbinding van de Stichting; (h) aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; (i) de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; (j) een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers; (k) het aangaan van geldleningen boven een limiet die jaarlijks door de raad van commissarissen wordt vastgesteld; (l) het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 10 van de Statuten boven een door de Raad van Commissarissen jaarlijks vast te stellen limiet of omvang; Pagina 8 van 10

9 (m) het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. (n) de opdracht tot het uitvoeren van een visitatie en de wijze waarop deze opdracht moet worden uitgevoerd en de wijze waarop verslag wordt gedaan van de visitatie; (o) andere besluiten van het bestuur dan omschreven onder a. tot en met n. zoals door de Raad van Commissarissen duidelijk bij dit Reglement of besluit omschreven en uitdrukkelijk aan het bestuur zijn medegedeeld. 2. In het beleidsplan als bedoeld in lid 1 onder c. komen tenminste tot uitdrukking: de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstellingen van de woningcorporatie; de operationele en financiële doelstellingen van de woningcorporatie; de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen; de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd; 3. Het in lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij het uitoefenen van stemrecht door het Bestuur in deelnemingen waarin de Stichting bestuurder is en het uitoefenen van stemrecht op de door de Stichting gehouden aandelen in deelnemingen waarin de Stichting overwegende zeggenschap uitoefent, indien en voor zover die aangelegenheden in die deelnemingen aan de orde zijn. 4. Ten aanzien van de besluiten c.q. rechtshandelingen genoemd in lid 1 zal het Bestuur er steeds naar streven voorafgaand aan het nemen van de betreffende besluiten c.q. verrichten van de betreffende rechtshandelingen goedkeuring verzoeken aan de Raad van Commissarissen, zulks tenzij het belang van de Stichting zich daartegen verzet. 5. Bij het omschrijven van een besluit als bedoeld in artikel 1 onder o. door de Raad van Commissarissen zal het Reglement dienovereenkomstig worden aangepast. Artikel 16 - Commissies 1. De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden een auditcommissie en een selectiecommissie / remuneratiecommissie instellen. De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden ook andere commissies benoemen. 2. De Raad van Commissarissen stelt de taken en bevoegdheden alsmede de werkwijze van de in lid 1 bedoelde commissies vast. Artikel 17 - Vergoedingen Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen ontvangt een redelijke vergoeding voor zijn werkzaamheden, waarvan de hoogte jaarlijks op basis van de VTW-richtlijn door de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld. Pagina 9 van 10

10 Aldus vastgesteld door de Raad van Commissarissen in de vergadering van 29 oktober 2008 C.H. Louwerse voorzitter Raad van Commissarissen H.J.M. Ridder lid Raad van Commissarissen De heer L.A. van Doorn en mevrouw M.C.F. van Balen-Uijen, bestuurders van de Stichting, verklaren door ondertekening van dit Reglement van de inhoud van dit Reglement kennis te hebben genomen en daarmee akkoord te gaan. L.A. van Doorn directeur-bestuurder M.C.F. van Balen-Uijen directeur-bestuurder Pagina 10 van 10

Reglement raad van commissarissen UWOON

Reglement raad van commissarissen UWOON Reglement raad van commissarissen UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur het bestuur van de Stichting als bedoeld

Nadere informatie

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities Reglement bestuur UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur/ Bestuurder het bestuur van de Stichting als bedoeld in

Nadere informatie

de vigerende statuten van de Stichting het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de De statuten

de vigerende statuten van de Stichting het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de De statuten Reglement raad van commissarissen Woonstichting Triada Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: De stichting Woonstichting Triada

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 7 februari 2012 1 INHOUD 1. Definities 2. Functie reglement 3. Informatieverstrekking 4. Benoeming, schorsing en ontslag van het Bestuur 5.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN EN BESTUUR STICHTING VIVERION ex artikel 4 lid 4 en artikel 18 lid 1 van de statuten

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN EN BESTUUR STICHTING VIVERION ex artikel 4 lid 4 en artikel 18 lid 1 van de statuten REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN EN BESTUUR STICHTING VIVERION ex artikel 4 lid 4 en artikel 18 lid 1 van de statuten A. ALGEMEEN Artikel 1 - Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: - De Stichting:

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

De Raad van Commissarissen: Stichting GroenWest ex artikel 18 lid 1 van de statuten Vastgesteld in de RvC-vergadering van 22 september 2015

De Raad van Commissarissen: Stichting GroenWest ex artikel 18 lid 1 van de statuten Vastgesteld in de RvC-vergadering van 22 september 2015 Reglement Raad van Commissarissen Stichting GroenWest ex artikel 18 lid 1 van de statuten Vastgesteld in de RvC-vergadering van 22 september 2015 A. ALGEMEEN Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt

Nadere informatie

Voorbeeld reglement raad van commissarissen, hoofdstuk 4

Voorbeeld reglement raad van commissarissen, hoofdstuk 4 Voorbeeld reglement raad van commissarissen, hoofdstuk 4 Van de raad van commissarissen (hierna: rvc) van...... Artikel 1 Het reglement 1. (Indien van toepassing:) Dit reglement is het reglement zoals

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Reglement Raad van Commissarissen Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Status en inhoud van het reglement Artikel 1. 1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 lid 5 van de statuten van de

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland.

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland. Statuten habion Artikel 1 Naam De stichting is genaamd: stichting Habion. Artikel 2 Zetel De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Artikel 3 Doel De stichting heeft als doel uitsluitend werkzaam

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement raad van commissarissen Lavide Holding N.V.

Reglement raad van commissarissen Lavide Holding N.V. Reglement raad van commissarissen Lavide Holding N.V. Artikel 1 Het reglement 1. Dit reglement geeft nadere voorschriften, welke de raad van commissarissen (hierna: rvc) bij de uitoefening van zijn taak

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 Inhoud Pagina 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 4. Onverenigbaarheden 4 5. Aftreden en

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING STADGENOOT

STATUTEN STICHTING STADGENOOT STATUTEN STICHTING STADGENOOT NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Stadgenoot. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam. DOEL EN WERKGEBIED Artikel 2 De stichting

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Stichting Wonen Zuid. DOEL Artikel 3 De stichting heeft als doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting.

Stichting Wonen Zuid. DOEL Artikel 3 De stichting heeft als doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Stichting Wonen Zuid NAAM Artikel 1 De stichting is genaamd: "Stichting Wonen Zuid". ZETEL Artikel 2 De stichting is gevestigd in de gemeente Roermond. DOEL Artikel 3 De stichting heeft als doel uitsluitend

Nadere informatie

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006.

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006. Reglement Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten van ProRail B.V. #2171492 Inleiding Artikel 1. Reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen tijdens

Nadere informatie

Statuten Stichting Brederode Wonen

Statuten Stichting Brederode Wonen Statuten Stichting Brederode Wonen NAAM en VOORGESCHIEDENIS Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Brederode Wonen. 2. De stichting is ontstaan door omzetting van de vereniging Brederode Wonen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN EN BESTUUR STICHTING WOONGOED 2-DUIZEND EX ARTIKEL 18 lid 1 VAN DE STATUTEN d.d.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN EN BESTUUR STICHTING WOONGOED 2-DUIZEND EX ARTIKEL 18 lid 1 VAN DE STATUTEN d.d. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN EN BESTUUR STICHTING WOONGOED 2-DUIZEND EX ARTIKEL 18 lid 1 VAN DE STATUTEN d.d. 17 DECEMBER 2015 A. ALGEMEEN Artikel 1 Definities In dit Reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

Reglement Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Stichting Verzorgd Wonen SHBB Reglement Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Nadere voorschriften voor het uitoefenen van de taken M.A. Becherer 2/11/2014 1 Reglement Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

Nadere informatie

M R. J. B. H. T H I E L

M R. J. B. H. T H I E L STATUTEN GROEN WONEN VLIST NAAM Artikel 1 De vereniging is genaamd: Groen Wonen Vlist. ZETEL Artikel 2 De vereniging is gevestigd in de gemeente Vlist. DOEL Artikel 3 De vereniging heeft als doel uitsluitend

Nadere informatie

Statuten Stichting OLVG, met ingang van 1 juni 2015

Statuten Stichting OLVG, met ingang van 1 juni 2015 Statuten Stichting OLVG, met ingang van 1 juni 2015 Naam. Zetel. Artikel 1. 1. De stichting is genaamd: Stichting OLVG. 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. Doel. Artikel 2. 1. De

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

STATUTEN CASADE WOONSTICHTING. Casade Woondiensten

STATUTEN CASADE WOONSTICHTING. Casade Woondiensten STATUTEN CASADE WOONSTICHTING Casade Woondiensten Vaststelling door : bestuur Woonstichting Waalwijk 6 september 2000 bestuur Woningbouwstichting Sprang-Capelle 12 september 2000 bestuur Woningstichting

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WONINGCORPORATIE WOONGENOOT

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WONINGCORPORATIE WOONGENOOT REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WONINGCORPORATIE WOONGENOOT Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONINGSTICHTING WARMUNDA

REGLEMENT INZAKE DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONINGSTICHTING WARMUNDA REGLEMENT INZAKE DE RAAD VAN TOEZICHT VAN WONINGSTICHTING WARMUNDA Artikel 1 Reikwijdte reglement 1. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS 1 STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS STATUTEN zoals deze luiden met ingang van 17 februari 2015 BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE Artikel 1

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING STADGENOOT

STATUTEN STICHTING STADGENOOT STATUTEN STICHTING STADGENOOT NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Stadgenoot. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam. DOEL EN WERKGEBIED Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 21500421 sr / 59065 STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1. De stichting is genaamd: Stichting Adelante Zorg. Zij heeft haar zetel te Heerlen. DOEL

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Stichting Thuisvester ex artikel 5 lid 4 van de statuten d.d. 1 juli 2014

BESTUURSREGLEMENT Stichting Thuisvester ex artikel 5 lid 4 van de statuten d.d. 1 juli 2014 BESTUURSREGLEMENT Stichting Thuisvester ex artikel 5 lid 4 van de statuten d.d. 1 juli 2014 A. ALGEMEEN Artikel 1 - Definities In dit Reglement wordt verstaan onder: -De Stichting: -De Raad van Toezicht:

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting

Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting Inleidende bepalingen Artikel 1 1.1 a Dit Bestuur- en directiestatuut beschrijft en formaliseert de werkzaamheden van de directeur-bestuurder zoals

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: bestuur de directie van de stichting deelnemersraad de deelnemersraad van de stichting, als omschreven

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Bestuur: Deelneming: Het

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

STATUTEN VAN. Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer GEVESTIGD TE RIDDERKERK. KvK-nummer

STATUTEN VAN. Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer GEVESTIGD TE RIDDERKERK. KvK-nummer STATUTEN VAN Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer GEVESTIGD TE RIDDERKERK KvK-nummer 24107894 Artikel 1. 1. De vereniging is genaamd: Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer. De vereniging

Nadere informatie

Reglement van Toezicht 12 september 2014

Reglement van Toezicht 12 september 2014 Stichting MVO Nederland REGLEMENT VAN TOEZICHT 1. Vaststelling van het Reglement van Toezicht. 1.1. Dit reglement van Toezicht is conform het bepaalde in artikel 11.6 juncto 16.2 van de statuten van Stichting

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 7 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE Versie 21 november 2013 Vastgesteld door de Raad van Commissarissen (bij vergadering van 2 december 2013) De statuten van stichting Ymere geven aan dat

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen 1 Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement (het Reglement ) is vastgesteld in de vergadering van de Raad

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Algemeen (conform governancecode 2006) De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 18 oktober 2000

Nadere informatie

Reglement Nomination Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Nomination Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...3 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...4 5. DIVERSEN...4 2/5 13 mei 2015 - Concept INLEIDING 0.1 Dit

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Auditcommissie: Bestuur: Deelneming: De auditcommissie

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM vastgesteld RvC-vergadering 07-03-2017 INHOUD 1. Definities 2. Functie reglement 3. Informatieverstrekking 4. Benoeming, schorsing en ontslag

Nadere informatie

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...4 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...4 5. DIVERSEN...4 2 2/5 13 mei 2015 INLEIDING 0.1 Dit reglement

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen

Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met

Nadere informatie

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen Vastgesteld op 1 februari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Area Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING - 1-25637/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING STATUTEN ------------------------------------------------------------------- Artikel 1 - Naam en zetel ---------------------------------------------------------

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 2 Inhoud pagina begripsbepalingen 3 doel reglement 3 taken en bevoegdheden 3 specifieke taken bevoegdheden 3 individuele advisering 4 kwaliteitseisen

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869798 (1) INLEIDING Dit Auditcommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op 27 mei 2016

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+ REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SYMPANY EN STICHTING SYMPANY+ 1. Positionering raad van toezicht De bestuurder bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 30 november 2011. Dit reglement

Nadere informatie

Akte van statutenwijziging verleden voor mr. Leonie G.M. Roos, notaris gevestigd te Beverwijk.

Akte van statutenwijziging verleden voor mr. Leonie G.M. Roos, notaris gevestigd te Beverwijk. NOTARIS MAATSCHAP BATENBURG kantoren te Haarlem en Beverwijk Haarlem, Tempeliersstraat 20A Beverwijk, Zeestraat 26 ref: 2008.002944.01/EG/mz DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN van de te Harderwijk gevestigde

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Bestuursreglement Sanquin

Bestuursreglement Sanquin Raad van Bestuur Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam Postbus 9892 1006 AN Amsterdam Telefoon (020) 512 30 00 Fax (020) 512 33 03 www.sanquin.nl Auteur(s) H.M.H. de Bruijn-van Beek Datum 10-02-2006 Ons kenmerk

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST van de volledige statuten van de te Bergambacht gevestigde stichting Stichting QuaWonen per 29 juni 2007.

DOORLOPENDE TEKST van de volledige statuten van de te Bergambacht gevestigde stichting Stichting QuaWonen per 29 juni 2007. DOORLOPENDE TEKST van de volledige statuten van de te Bergambacht gevestigde stichting Stichting QuaWonen per 29 juni 2007. ============================================================= NAAM, HISTORIE

Nadere informatie

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 5 april 2013 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

NAAMSWIJZIGING RAAD VAN TOEZICHT IN RAAD VAN COMMISSARISSEN

NAAMSWIJZIGING RAAD VAN TOEZICHT IN RAAD VAN COMMISSARISSEN NAAMSWIJZIGING RAAD VAN TOEZICHT IN RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT BETAALD VOETBAL Overgangsregeling Nieuwe zittingstermijnen raad van toezicht raad van commissarissen, bestuur en commissies betaald

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Plavei

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Plavei Reglement Raad van Commissarissen Stichting Plavei Artikel 1 Reikwijdte reglement 1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 lid 10 van de statuten van de stichting, en geeft in aanvulling op

Nadere informatie

doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012

doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012 doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht Versie:

Reglement van de Raad van Toezicht Versie: Artikel 1 Het reglement Raad van Toezicht is opgesteld op grond van artikel 12 van de statuten van de Stichting. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Artikel 2 2.1. Ingevolge de statuten houdt de Raad

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie