REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN"

Transcriptie

1 REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN vastgesteld door de Raad van Toezicht 3 oktober 2012

2 INHOUDSOPGAVE 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT BENOEMING EN ONTSLAG TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING OVERIGE BEPALINGEN NEVENFUNCTIES VERTROUWELIJKHEID DIVERSEN

3 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT a. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht op 3 oktober Dit reglement kan op voordracht van de bestuurder bij besluit van de Raad van Toezicht worden gewijzigd. De bestuurder stelt het gewijzigde reglement vervolgens vast. De Raad van Toezicht kan het reglement wijzigen, onder voorwaarde dat daarover afstemming heeft plaatsgevonden met de bestuurder. b. Dit reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent het bestuur zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van Woonstichting Leystromen, hierna te noemen de corporatie en de regels met betrekking tot de relatie tussen de Raad van Toezicht en het bestuur die zijn neergelegd in het reglement van de Raad van Toezicht. Ingeval van afwijkingen tussen dit reglement en de bovengenoemde stukken, zijn de bovengenoemde stukken bindend. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal de bestuurder voor zijn functioneren tevens als uitgangspunt hanteren de aanbevelingen in de integriteitscode, de Aedes bedrijfstakcode en de Governance Code Woningcorporaties. c. De bestuurder plaatst het reglement op de website van de corporatie. 2. BENOEMING EN ONTSLAG a. De bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. Benoeming, ontslag en schorsing vindt verder plaats op de wijze als voorzien in artikel 5 van de statuten. b. De bestuurder is en zal worden benoemd voor de periode zoals wordt overeengekomen in de arbeidsovereenkomst tussen de corporatie en de bestuurder, een en ander met inachtneming van de statuten en de aanbevelingen uit de Governance Code. 3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN a. Algemene taken en bevoegdheden 1. De bestuurder is belast met het besturen van de corporatie, hetgeen onder meer betekent dat de bestuurder verantwoordelijk is voor het opstellen en realiseren van de volkshuisvestelijke doelstellingen, de strategie en het beleid van de corporatie en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht conform het bepaalde in de statuten en reglementen en extern aan de toezichthouder(s) zoals vermeld in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH). 2. De bestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de corporatieactiviteiten en voor de financiering van de corporatie. De bestuurder rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht en de auditcommissie van de Raad van Toezicht. 3

4 3. In de corporatie is een op de corporatie en haar bedrijfsvoering toegesneden risicobeersing- en controlesysteem aanwezig. Als instrumenten hanteert de corporatie in ieder geval risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de corporatie en een systeem van periodieke monitoring en rapportering. 4. Bij de uitvoering van zijn taken dient de bestuurder te handelen in overeenstemming met de belangen van de corporatie en de met haar verbonden dochteronderneming(en) en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van huurders en belanghouders van de corporatie af. 5. De bestuurder is samen met de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de corporatie en de naleving van de integriteitscode en de Aedes Bedrijfstakcode, alsmede de Governance Code Woningcorporaties. 6. De bestuurder draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de corporatie aan het bestuur of een door deze daartoe aangewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden betreffende het functioneren van de bestuurder worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Dit is geregeld in een Klokkenluidersregeling, die in ieder geval op de website van de corporatie wordt geplaatst. 7. De bestuurder voert zijn werkzaamheden uit onder toezicht van de Raad van Toezicht. 8. De bestuurder doet ten minste één maal per jaar verslag aan de Raad van Toezicht over werkzaamheden van de klachtencommissie in de zin van artikel 16 BBSH en maakt hiervan melding in het jaarverslag van de corporatie. b. Strategie en risico's 1. De bestuurder hanteert een volkshuisvestelijke visie op de positie van de corporatie in het maatschappelijke krachtenveld als uitgangspunt voor zijn beleid. De bestuurder vertaalt die visie in een missie en beleidsdoelstellingen. 2. Naast belanghouders behoren de georganiseerde huurders tot de strategische gesprekspartners. De bestuurder bespreekt met de georganiseerde huurders corporatie gerelateerde zaken die de huurders aangaan zoals wettelijk bepaald, dan wel met hen is overeen gekomen in een samenwerkingsovereenkomst. 3. De bestuurder onderhoudt contacten met belanghebbenden bij de maatschappelijke en volkshuisvestelijke missie en doelstellingen van de corporatie en voert met hen actief overleg. De corporatie heeft en onderhoudt een website waarop zij de informatie toegankelijk maakt die zij krachtens wetof regelgeving of de Governance Code Woningcorporaties dient te publiceren. 4. De bestuurder legt ter voorafgaande goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor de besluiten zoals genoemd in artikel 10 lid 1 van de statuten alsmede: a. de opdracht tot het uitvoeren van een visitatie en de wijze van uitvoering van en verslaggeving over de visitatie conform de Governance Code Woningcorporaties (V.2) b. de vaststelling van een toetsingskader voor verbindingen of investeringen. 5. De bestuurder is verantwoordelijk voor interne risicobeheersings- en controlesystemen. Deze dienen te zijn toegesneden op de 4

5 corporatieactiviteiten. De bestuurder hanteert in elk geval de volgende instrumenten bij deze interne risicobeheersings- en controlesystemen: a. risicoanalyses op organisatie-, project- en procesniveau b. handboek AO/IC; c. een Bedrijfstak(gedrags)code en/of integriteitscode, die op de website van de corporatie is geplaatst; d. handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving van toegelaten instellingen en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures; e. een systeem van monitoring en rapportering. 6. De accountant en de auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de controller. Zij nemen ook kennis van de bevindingen van de controller. c. Informatieplicht 1. De bestuurder heeft een actieve informatieplicht jegens de Raad van Toezicht. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de rapportages, waaronder het opstellen en openbaar maken van het jaarverslag, de jaarrekening, volkshuisvestingsverslag en kerngegevens. 2. Daarnaast wordt de Raad van Toezicht regelmatig geïnformeerd over de algemene gang van zaken in de werkorganisatie, waaronder het kwaliteitsbeleid, ontwikkelingen op het gebied van verhuur en verkoop en over het nieuwbouw- en onderhoudsbeleid. 3. De bestuurder is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke informatie bij het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de (externe) verslaggeving wordt gewaarborgd. Vanuit dit oogpunt zorgt de bestuurder ervoor dat de informatie van de corporatie en de dochterondernemingen rechtstreeks wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast. 4. De bestuurder zorgt ervoor dat de door toezichthouders van de corporatie voorgeschreven informatie wordt opgenomen in het jaarverslag. d. Omgang met de accountant 1. De bestuurder zorgt ervoor dat de accountant zijn controlewerkzaamheden naar behoren uitoefent, conform het gestelde in het reglement van Raad van Toezicht. Het verslag van de accountant bevat hetgeen dat de accountant met betrekking tot de controle van de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van de bestuurder en de Raad van Toezicht wil brengen. Daarbij komen ten minste de volgende zaken aan de orde: a. met betrekking tot de accountantscontrole: informatie over zaken die van belang zijn voor de beoordeling van de onafhankelijkheid van de accountant; informatie over de gang van zaken tijdens de controle. b. met betrekking tot de financiële gegevens: analyses van ontwikkelingen van het vermogen en resultaat, die niet in de te publiceren cijfers voorkomen en die naar de mening van de accountant bijdragen aan het inzicht in de financiële positie en resultaten van de corporatie; 5

6 commentaar op de verwerking van éénmalige posten, de effecten van schattingen en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen, de keuze van accountingpolicies wanneer ook andere keuzes mogelijk waren, alsmede bijzondere effecten als gevolg daarvan; opmerkingen over de kwaliteit van prognoses en budgetten. c. met betrekking tot de werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen (inclusief betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking) en de kwaliteit van de interne informatievoorziening: verbeterpunten, geconstateerde leemten en kwaliteitsbeoordelingen; opmerkingen over bedreigingen en risico s voor de corporatie en de wijze waarop daarover in te publiceren gegevens gerapporteerd dient te worden; naleving van statuten, regelgeving, vereisten van externe toezichthouders etc. 2. De bestuurder rapporteert jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de Raad van Toezicht over ontwikkelingen in de relatie met de accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van roulatie van verantwoordelijke partners binnen het kantoor van de accountant en de wenselijkheid of de accountant, die met de controle is belast, ook nietcontrolewerkzaamheden verricht voor de corporatie). 3. De bestuurder maakt ten minste één maal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de accountant. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Raad van Toezicht medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de accountant. e. Omgang met de Raad van Toezicht Met betrekking tot het verschaffen van informatie aan en het uitoefenen van taken en bevoegdheden door de Raad van Toezicht, zijn leden en commissies handelt de bestuurder overeenkomstig hetgeen daaromtrent ten aanzien van het bestuur is bepaald bij of krachtens toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van de corporatie, het reglement Raad van Toezicht, reglementen van commissies of dit reglement. 4. VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING a. Vergaderingen 1. De bestuurder vergadert zoveel als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van de bestuurder, in aanwezigheid van de managers (managementteam). 2. Op verzoek van de bestuurder kunnen leden van de staf deelnemen aan de beraadslagingen van het managementteam. 3. Bestuursbesluiten worden vastgelegd in een besluitenlijst. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen deze besluitenlijst ter informatie in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht. 6

7 b. Besluitvorming 1. De bestuurder neemt geen besluiten als de andere leden van het managementteam zich nog niet over het voorliggende ontwerp-besluit hebben uitgesproken, tenzij het dringende karakter of andere omstandigheden vragen om directe besluitvorming. De bestuurder brengt de afwezige leden van het managementteam zo snel mogelijk op de hoogte van het genomen besluit. 2. De bestuurder neemt zijn besluiten met inachtneming van de statuten. 5. OVERIGE BEPALINGEN a. Tegenstrijdige belangen bestuur 1. De bestuurder zal: a. niet in concurrentie met de corporatie treden; b. geen (substantiële) schenkingen van de corporatie voor zichzelf, voor zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen en conform het integriteitsbeleid te handelen als iedere medewerker; c. ten laste van de corporatie derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; en geen zakelijke kansen die aan de corporatie toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten. 2. De bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang is voor de corporatie en/of zichzelf terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang. 3. Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de corporatie voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon: a. waarin de bestuurder persoonlijk een direct of indirect een belang houdt; b. waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met de bestuurder; c. waarbij de bestuurder een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult. 4. De bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de corporatie. 5. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de corporatie en haar dochtermaatschappijen actief zijn. Beslissingen om transacties aan te gaan waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder spelen die van materiële betekenis zijn voor de corporatie en/of de bestuurder behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. b. Beloning van de bestuurder 7

8 1. De beloning en contractuele arbeidsvoorwaarden van de bestuurder worden vastgesteld door de Raad van Toezicht overeenkomstig het bepaalde in de statuten en het reglement van Raad van Toezicht. 2. De hoogte van de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in de rechtspositieregeling. Voor de arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de sectorbrede beloningscode voor bestuurders van woningcorporaties. 3. De bestuurder geniet geen voordeel uit activiteiten van de corporatie behoudens door middel van beloning als bestuurder. 4. De corporatie en haar dochtermaatschappijen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan de bestuurder. 5. Naast de reguliere beloning zoals vastgelegd in de rechtspositieregeling, worden alle verdere in redelijkheid gemaakte kosten van de bestuurder vergoed. 6. De corporatie sluit voor de bestuurder een aansprakelijkheidsverzekering af in verband met het uitoefenen van de functie van bestuurder bij de corporatie. De bestuurder wordt geacht zelf een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. 6. NEVENFUNCTIES De bestuurder aanvaardt niet zonder schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht een andere betaalde of onbetaalde functie / activiteit, inclusief van adviserende of toezichthoudende aard. 7. VERTROUWELIJKHEID a. De bestuurder verbindt zich zowel tijdens zijn actieve periode als bestuurder als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van de corporatie en/of de dochtermaatschappijen van de rechtspersonen waarin zij belanghebbende is, die de bestuurder ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de corporatie en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is. b. Het is de bestuurder wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan leden van de Raad van Toezicht, alsmede managers en stafleden van de corporatie en de hiervoor bedoelde rechtspersonen, die gezien hun werkzaamheden voor de corporatie en de rechtspersonen waarin de corporatie belanghebbende is, van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. De bestuurder mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden. 8. DIVERSEN a. Aanvaarding door de bestuurder Ieder die tot bestuurder wordt benoemd verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de corporatie dat hij de inhoud van dit reglement aanvaardt en 8

9 daarmee instemt, en verbindt zich jegens de corporatie de bepalingen van dit reglement te zullen naleven. b. Incidentele niet-naleving De bestuurder kan incidenteel besluiten dit reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, maar alleen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. c. Wijziging Dit reglement kan door de bestuurder worden gewijzigd, maar alleen met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan het reglement wijzigen, onder voorwaarde dat daarover afstemming heeft plaatsgevonden met de bestuurder. d. Interpretatie In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit reglement is het oordeel van de voorzitter van de Raad van Toezicht daaromtrent beslissend. e. Toepasselijk recht en jurisdictie Dit reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit reglement) te beslechten. f. Complementariteit met Nederlands recht en de statuten Dit reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van het bestuur zoals neergelegd in het Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving en de statuten van de corporatie. Waar dit reglement in strijd is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving of de statuten van de corporatie, prevaleren die laatste. Waar dit reglement niet strijdig is met de statuten van de corporatie maar wel in strijd met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving, prevaleren die laatste. g. Partiële nietigheid Indien een of meer bepalingen van dit reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De bestuurder mag, onder voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht, de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen. 9

Reglement. Bestuur SWB

Reglement. Bestuur SWB Reglement Bestuur SWB Raymond Rensen Status: definitief RvC 14-3-2012 Lienden, maart 2012 Reglement Bestuur SWB. Maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte reglement... 3 2 Benoeming en ontslag...

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woonwenz

Bestuursreglement. Woonwenz Bestuursreglement Woonwenz 25 april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte reglement... 1 Artikel 2. Taak en werkwijze bestuur... 1 Artikel 3. Benoeming, ontslag, schorsing en de beoordeling...

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA Vastgesteld op 26 juni 2013 Pagina 1 van 8 Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016.

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. Stichting VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN Vastgesteld door de RvB op 10 november 2014 Goedgekeurd door de RvC op 8 oktober 2014, conform artikel 13.3 van de Statuten 1 INLEIDING 0.1 Dit Reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

Governancecode. Woningcorporaties

Governancecode. Woningcorporaties Governancecode Woningcorporaties 2011 1 PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de

Nadere informatie

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011)

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011) HULPINSTRUMENT EVALUATIE GVERNANCECDE WNINGCRPRATIES (1 juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC: Niet van toepassing: I Naleving en handhaving van de code 1. Hoofdlijnen governance

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

Governancestructuur Patrimonium woonservice

Governancestructuur Patrimonium woonservice Governancestructuur Patrimonium woonservice Patrimonium woonservice onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties. Hieronder verantwoorden wij ons over de toepassing van de code. Per onderdeel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur van AND International Publishers N.V. op 15 april 2010 en goedgekeurd door de

Nadere informatie

DIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE

DIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE DIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE ARTIKEL 1 Stichting Statuten RvC Directie DEFINITIES de stichting Woonstede, met inbegrip van haar dochterondernemingen, gevestigd te Ede, en opgericht voor onbepaalde

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

integraal management systeem

integraal management systeem integraal management systeem Document : Reglat Directie en Directieteam Eigenaar : CEO(/ Coordinator : Gene(al Counsel Datum : 20 maart 2013 Artikel 1. Inleidende bepalingen, status en inhoud van het reglement

Nadere informatie

Governancecode. Stichting WoonInvest

Governancecode. Stichting WoonInvest Governancecode Stichting WoonInvest Voorwoord Voor u ligt de Governancecode van Stichting WoonInvest. Deze code is definitief vastgesteld in de vergadering van de Raad van commissarissen van 9 februari

Nadere informatie

Definitief 17 mei 2016

Definitief 17 mei 2016 Reglement Bestuur Mijande Wonen Dit reglement is vastgesteld door de bestuurder van stichting Mijande Wonen op 17 mei 2016. Voorafgaand heeft de Raad van Commissarissen van Mijande Wonen het bestuursbesluit

Nadere informatie

Reglement van de directie

Reglement van de directie Reglement van de directie Preambule Als maatschappelijk ondernemer leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel het publieke

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE REGLEMENT VAN DE DIRECTIE DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de directie (de "Directie") van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen Nederland N.V. (de "vennootschap") en goedgekeurd door

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen 2 zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES Juli 2011 1 GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen 2 zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

De organisatie beschikt over een integriteitscode, leveranciersbeleid, een klokkenluiderregeling en een beleid ongewenste omgangsvormen.

De organisatie beschikt over een integriteitscode, leveranciersbeleid, een klokkenluiderregeling en een beleid ongewenste omgangsvormen. WSL en de Corporate Governancecode 2015 Inleiding Corporate governance houdt in: een goed ondernemingsbestuur. Woningstichting Leusden houdt zich aan de principes uit de Governance Code voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE BIJ. BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD)

GOVERNANCE CODE BIJ. BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD) GOVERNANCE CODE BIJ BOUWVERENIGING AMBT DELDEN ( Hierna verder afgekort als: BAD) Vastgesteld op 22 december 2014. GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving

Nadere informatie

Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties

Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties (juli 2011) Colofon Hulpinstrument Evaluatie Governancecode Woningcorporaties (juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "Reglement") is voor het eerst vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 7 Artikel 1 Definities 1.1. Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) Directie : directie van de maatschappij RvC : Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

Reglement voor het Bestuur

Reglement voor het Bestuur Reglement voor het Bestuur Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur van Accolade op 9 maart 2009 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen (de RvC ) op 12 mei 2009 en gewijzigd op 2 juli 2014.

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES 1 PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 15 december 2004 Definities:

Nadere informatie

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Besluit directeurbestuurder d.d. 9 november 2010 Instemming Raad van Commissarissen d.d. 7 december 2010 BESTUURSREGLEMENT VAN WONINGBOUWVERENIGING BERGOPWAARTS.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V.

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I - Inleiding 1. Vaststelling.. Hoofdstuk II - Samenstelling; integriteit; functies 2. Samenstelling. Onafhankelijkheid. Tegenstrijdig

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Corporate Governance code SRO

Corporate Governance code SRO Corporate Governance code SRO Preambule Achtergrond 1. NV SRO is een maatschappelijk gedreven onderneming, vooral gericht op het uitvoeren van overheidsbeleid op het gebied van sport en maatschappelijk

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

BESTUURSREGLEMENT STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM BESTUURSREGLEMENT STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 7 februari 2012 1 INHOUD 1. Definities 2. Grondslag, functie en reikwijdte 3. Samenstelling en taakverdeling 4. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 5. Informatieverstrekking

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Reglement voor de raad van commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

Stichting Portaal. Toezichtskader. Vastgesteld door het bestuur: 16 december 2013

Stichting Portaal. Toezichtskader. Vastgesteld door het bestuur: 16 december 2013 Stichting Portaal Toezichtskader Vastgesteld door het bestuur: 16 december 2013 Goedgekeurd door de raad van commissarissen: 16 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 I Naleving en handhaving van de

Nadere informatie

BESTUURSSTATUUT VOOR HET BESTUUR VAN STICHTING ELAN WONEN UIT HOOFDE VAN DE GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

BESTUURSSTATUUT VOOR HET BESTUUR VAN STICHTING ELAN WONEN UIT HOOFDE VAN DE GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES BESTUURSSTATUUT VOOR HET BESTUUR VAN STICHTING ELAN WONEN UIT HOOFDE VAN DE GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES Dit reglement is vastgesteld door het bestuur d.d 16 december 2008 na te zijn goedgekeurd door

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Reglement Raad van Commissarissen 23 januari 2013 1 van 13 Inhoudsopgave Overwegingen 3 Reglement 3 1. Definities 3 2. Taak en werkwijze 4 3. Verslag RvC 5 4. Functioneren RvC 5 5. Deskundigheid en samenstelling

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Commissaris reglement

Commissaris reglement Commissaris reglement Datum 24 mei 2004 Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van TenneT, Transmission System Operator B.V. (de vennootschap ) op 24 mei 2004. Artikel 1 Status en

Nadere informatie

COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014

COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014 COMPLIANCE BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN 2014 1. INLEIDING De Branchecode goed bestuur hogescholen bepaalt dat het college van bestuur en de raad van toezicht verantwoordelijk zijn voor de inrichting

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 december 2015 en is van toepassing vanaf 1 januari 2016. Algemeen Status en inhoud van het

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR Dit reglement ('reglement') is vastgesteld door het bestuur (het 'bestuur') van N.V. Nederlandse Gasunie (de 'vennootschap') op 14 november

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN ADVIES WOONINC. o 1

REGLEMENT RAAD VAN ADVIES WOONINC. o 1 REGLEMENT RAAD VAN ADVIES WOONINC. o 1 Juni 2015 Inhoud pagina 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 3 2 Samenstelling en (her)benoeming 3 3 Voorzitter 4 4 Secretariaat 5 5 Vergaderingen 5 6 Taken en

Nadere informatie

Corporate governance code Wageningen UR. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen

Corporate governance code Wageningen UR. Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Corporate governance code Wageningen UR Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen raad van toezicht 17 maart 2014 PRINCIPES EN BEST PRACTICE BEPALINGEN 0 Algemeen Deze corporate

Nadere informatie

Reglement audit committee

Reglement audit committee Reglement audit committee Artikel 1. Vaststelling en wijziging reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen op 19 augustus 2013, gewijzigd op 2 december 2013 en laatstelijk

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Reglement audit committee van de raad van commissarissen

Reglement audit committee van de raad van commissarissen Reglement audit committee van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016.

Nadere informatie

OVERZICHT VERWERKING BRANCHECODE

OVERZICHT VERWERKING BRANCHECODE OVERZICHT VERWERKING BRANCHECODE Inleiding De HBO-raad heeft in februari 2006 door middel van een bindingsbesluit de Branchecode Governance vastgesteld. Dat houdt in dat alle hogescholen ermee instemmen

Nadere informatie

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen Vastgesteld op 1 februari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Area Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Propertize B.V. is een 100% dochtervennootschap van Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen. De Vennootschap

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES. Toegepast bij SWB

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES. Toegepast bij SWB GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES Toegepast bij SWB Status definitief Raymond Rensen MT 6-9-2011 RvC 21-9-2011 Lienden, september 2011 2 3 INHOUDSOPGAVE CORPORATE GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES I. Naleving

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. 20 november 2015 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 20 november 2015 1 / 11 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 3 3. TAKEN

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut. Staedion

Bestuurs- en directiestatuut. Staedion Bestuurs- en directiestatuut Staedion Datum: 27 maart 2012 Datum vaststelling RvC: 27 maart 2012 Versie: definitief Inhoudsopgave 1. Inleidende bepalingen... 3 2. Taken en werkzaamheden Bestuur... 4 3.

Nadere informatie

Governancecode Woningcorporaties

Governancecode Woningcorporaties Governancecode Woningcorporaties 2011 Volgende pagina COLOFON De Governancecode Woningcorporaties is een uitgave van Aedes vereniging van woningcorporaties en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

DELTA N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN DELTA N.V.

DELTA N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN DELTA N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INHOUD Blz. Inleiding 4 Hoofdstuk I Samenstelling RvC, functies, commissies 1. Profielschets RvC, omvang, deskundigheid en onafhankelijkheid 4 2. (Her)benoeming, zittingstermijn,

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Aedescode en Governancecode

Aedescode en Governancecode Aedescode en Governancecode 1. AedesCode bij Tiwos Onderstaande tabel geeft een weergave van de normen, verdeeld over 8 aandachtsgebieden, zoals beschreven in de Aedescode. Aandachtsgebied Norm Ja Nee

Nadere informatie

REGLEMENT. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015.

REGLEMENT. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015. REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOOILAND Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015. Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

2. In dit protocol wordt een aantal aanvullende goedkeuringsbevoegdheden voor de Raad van Toezicht beschreven.

2. In dit protocol wordt een aantal aanvullende goedkeuringsbevoegdheden voor de Raad van Toezicht beschreven. PROTOCOL RAAD VAN TOEZICHT EN COLLEGE VAN BESTUUR (vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 9 maart 2004; wijzigingsbesluiten zijn van d.d. 6 maart 2006.) De formele verhouding

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/18 INHOUD Blz. Inleiding 3 Hoofdstuk I Samenstelling RvT; functies; commissies 3 1.

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie