Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO."

Transcriptie

1 Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Het reglement Raad van Toezicht dient in de context van en in aanvulling op toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de Nederlandse Omroep Stichting (verder te noemen Stichting) gelezen te worden. Hoofdstuk I. ALGEMEEN Artikel Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht NPO ingevolge artikel 2.11, tweede lid, Mediawet Hoofdstuk II. SAMENSTELLING Artikel 2 - Samenstelling van de Raad van Toezicht en benoeming van de leden van de Raad van Toezicht 2.1 De Mediawet 2008 en de statuten van de Stichting bevatten de relevante bepalingen over de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht. In aanvulling op deze statutaire bepalingen legt de Raad van Toezicht het volgende vast. 2.2 Bij het ontstaan van een vacature is er overleg met de Minister van OCW over een specifiek profiel van een kandidaat-raad van Toezicht-lid, rekening houdend met de vigerende samenstelling van de Raad van Toezicht. 2.3 De leden van de Raad van Toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen van structurele aard. Indien en voor zover hier sprake van is, dient een lid van de Raad van Toezicht melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid direct dan wel indirect persoonlijk is betrokken. 2.4.a Als een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad van Toezicht zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Als zich naar het oordeel van de Raad van Toezicht een incidentele tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van belangen voordoet, anders dan een situatie die hoe dan ook al door de Mediawet 2008 niet wordt toegestaan, en waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Als naar het oordeel van de Raad van Toezicht een meer dan incidentele tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van belangen aan de orde is, dan vindt overleg plaats over de dan ontstane situatie tussen het betrokken lid en de overige leden van de Raad van Toezicht teneinde te bezien op welke wijze aan deze situatie onverwijld een einde kan worden gemaakt. 2.4.b Als het bepaalde in dit artikel de voorzitter betreft, licht hij de vice-voorzitter in die vervolgens de situatie met de overige leden van de Raad van Toezicht zal bespreken en zo nodig vervolgens de minister van OCW in die in dit geval de verdere gang van zaken bepaalt en de Raad van Toezicht informeert. Artikel 3 - Voorzitter van de Raad van Toezicht 3.1 In overeenstemming met artikel 2.5, eerste lid, Mediawet 2008 en artikel 11, tweede lid van de Statuten benoemt de Minister van OCW een voorzitter. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden een vice-voorzitter aanwijzen. Desgewenst kan de Raad van Toezicht een niet uit zijn midden afkomstige ambtelijk secretaris benoemen. 3.2 De voorzitter, of bij diens afwezigheid de vice- voorzitter, indien aangewezen en anders een ander lid van de Raad van Toezicht, ondertekenen namens de Raad van Toezicht:

2 2 (a) contracten met (leden) van de Raad van Bestuur; (b) correspondentie van de Raad van Toezicht; (c) verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. 3.3 De voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht. 3.4 De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als communicatiepartner van de Raad van Bestuur. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vice- voorzitter of een ander lid van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht houdt frequent contact met de voorzitter van de Raad van Bestuur. 3.5 Als de overige leden van de Raad van Toezicht in de uitoefening van hun functie als lid van de Raad van Toezicht contacten moeten onderhouden met de Raad van Bestuur, wordt de voorzitter van de Raad van Toezicht daarvan op de hoogte gehouden. HOOFDSTUK III BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN Artikel 4 - Taken 4.1 Bij de Raad van Toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de Mediawet 2008, het Mediabesluit 2008, de statuten van de stichting en overige wet- en regelgeving aan hem worden opgedragen. 4.2 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau en staat de Raad van Bestuur met raad en daad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het gemeenschappelijke belang van de landelijke publieke mediadienst. 4.3 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. 4.4 Leden van de Raad van Toezicht zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. 4.5 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft voor de uitvoering van zijn taken, een en ander conform het Reglement regelende de eigen werkwijze van de Raad van Bestuur Nederlandse Omroep Stichting. 4.6 De Raad van Toezicht kan zich door interne en externe deskundigen laten bijstaan bij de uitvoering van zijn taken. De kosten voor externe bijstand zijn voor rekening van de stichting. 4.7 De Raad van Toezicht kan voor de uitvoering van zijn taken te allen tijde op eigen wijze informatie inwinnen. De Raad van Toezicht of één of meer van zijn leden en/of deskundigen hebben toegang tot het kantoor van de stichting en zijn bevoegd de boeken en bescheiden van de stichting in te zien. Artikel 5 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 5.1 Met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de wet en de statuten van de stichting is bepaald, behoren tot de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht in ieder geval: (a) benoeming, ontslag en schorsing van de leden van de Raad van Bestuur. Beslissingen van de Raad van Toezicht tot benoeming, ontslag en schorsing behoeven de instemming van de minister van OCW. De werving en selectie van de leden van de Raad van Bestuur geschiedt op basis van een vooraf door de Raad van Toezicht vastgestelde profielschets van de Raad van Bestuur en de individuele leden; (b) het bewaken van de kwaliteit van de Raad van Bestuur, onder meer door het desgewenst betrekken van deskundigen van buiten de stichting bij de procedure voor de vervulling van een functie binnen de Raad van Bestuur.

3 3 (c) het jaarlijks houden van een individueel functioneringsgesprek met alle leden van de Raad van Bestuur. De uitkomsten daarvan worden door de Raad van Toezicht besproken. Van de functioneringsgesprekken en de daarop volgende besprekingen in de Raad van Toezicht maakt de Raad van Toezicht een verslag, waarvan een afschrift aan het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur voor akkoord, al dan niet voorzien van aantekeningen ter beschikking wordt gesteld. De verslagen worden door of namens de Raad van Toezicht wordt gearchiveerd. (d) het toezicht uitoefenen op de functievervulling van de Raad van Bestuur en zijn leden en op de algemene gang van zaken binnen de stichting; (e) het terzijde staan van de Raad van Bestuur; (f) het vaststellen en goedkeuren van het Reglement regelende de eigen werkwijze van de Raad van Bestuur Nederlandse Omroep Stichting; (g) het wijzigen van de statuten; (h) het vertegenwoordigen van de stichting bij gelijktijdige ontstentenis of belet van de leden van de Raad van Bestuur; (i) het geven van instemming van de besluiten van de Raad van Bestuur zoals opgesomd in artikel 2.11, eerste lid, en artikel 2.14, derde lid, Mediawet 2008; (j) het verlenen van een opdracht aan een accountant tot onderzoek van de jaarrekening; (k) het vaststellen van het jaarverslag, zoals bedoeld in artikel 2.17 Mediawet 2008 en het daaraan voorafgaand overleggen met de accountant over diens bevindingen. HOOFDSTUK IV VERGADERINGEN EN WERKWIJZE Artikel 6 Vergaderingen en Werkwijze 6.1 Artikel 14 van de statuten van de stichting bevat de bepalingen over de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In aanvulling hierop hanteert de Raad van Toezicht de volgende werkwijze. 6.2 De Raad van Toezicht vergadert tenminste vijfmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, drie leden van de Raad van Toezicht of een lid van de Raad van Bestuur dat nodig acht. Jaarlijks wordt een vergaderrooster opgesteld. Hierin wordt in ieder geval aangegeven in welke vergadering de onderwerpen jaarcijfers, begroting, jaarrekening, compliance verantwoording, strategie en kaderbrief aan de orde komen. 6.3 De voorzitter stelt de agenda op na overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur. ziet er op toe dat bij elk agendapunt wordt aangegeven of het onderwerp ter kennisneming, ter bespreking en advisering, ter instemming aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd. 6.4 Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt. De besluiten worden schriftelijk vastgelegd. Besluiten buiten de vergadering genomen als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de statuten worden eveneens schriftelijk vastgelegd. De verslagen worden ondertekend door de voorzitter dan wel door de vice-voorzitter, indien aangewezen en anders met een ander lid van de Raad van Toezicht. 6.5 De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering. De vice-voorzitter dan wel een van de andere leden vervangt de voorzitter bij afwezigheid of ontstentenis. 6.6 Agenda en agendastukken worden tenminste acht dagen voor de afgesproken vergadering door de secretaris van de Raad van Toezicht in het bezit gesteld van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Van deze termijn kan bij spoedeisende omstandigheden worden afgeweken. 6.7 De Raad van Toezicht vergadert in tegenwoordigheid van de Raad van Bestuur, tenzij de voorzitter van de Raad van Toezicht, of bij diens afwezigheid de vice voorzitter, te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen. De

4 4 voorzitter informeert in een dergelijk geval de Raad van Bestuur voorafgaand aan de vergadering en geeft aan waarom zonder de Raad van Bestuur bijeengekomen wordt en welke onderwerpen aan de orde worden gesteld. Kort na de vergadering stelt de voorzitter de Raad van Bestuur op de hoogte van de conclusies en besluiten van de vergadering. 6.8 De voorzitter kan derden uitnodigen de vergadering van de Raad van Toezicht bij te wonen. De Raad van Bestuur kan aan de Raad van Toezicht of de voorzitter daarvan, voorstellen derden, waaronder begrepen medewerkers van de NPO, uit te nodigen tot het geheel of gedeeltelijk bijwonen van een vergadering van de Raad van Toezicht. 6.9 Leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten, waaronder de eigen vergaderingen begrepen, van de Raad van Toezicht. Afwezigheid wordt gemotiveerd gemeld bij de voorzitter. Als meermalen wordt verzuimd, wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken. Artikel 7 - Bijzondere vergaderingen 7.1 Een delegatie van de Raad van Toezicht houdt eenmaal per jaar een vergadering met eenvertegenwoordiging van de, dan wel de gehele, Ondernemingsraad NPO, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht zullen beurtelings deel uit maken van de delegatie van de Raad van Toezicht. 7.2 De Raad van Toezicht bespreekt eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur het eigen functioneren, van welke vergadering in het jaarverslag melding zal worden gedaan. Voorafgaande aan deze bijeenkomst krijgt de Raad van Bestuur gelegenheid hieraan zijn bijdrage te leveren. De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortkomende binnen de Raad van Toezicht gemaakte afspraken en/of maatregelen worden vastgelegd. Artikel 8 Besluitvorming binnen de Raad van Toezicht 8.1 De besluitvorming binnen de Raad van Toezicht is geregeld in de statuten van de Stichting en nader uitgewerkt in dit reglement. Van een door de Raad van Toezicht genomen besluit kan extern worden blijkgegeven door een verklaring van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Artikel 9 - Vergoeding 9.1 De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting een door de minister van OCW vast te stellen vergoeding alsmede een vergoeding van de gemaakte kosten conform de regeling onkostenvergoedingen van de NPO. 9.2 De toelichting op de jaarrekening bevat de volledige informatie over de hoogte en de structuur van de vergoeding per lid van de Raad van Toezicht. Artikel 10 - Commissies 10.1 De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen waaronder een corporate governance commissie en een audit- en (gecombineerde) remuneratieen benoemingscommissie. De voornoemde commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de Raad van Toezicht Wat betreft de taken van voornoemde commissies wordt verwezen naar de respectievelijke reglementen, zoals deze zijn vastgesteld door de Raad van Toezicht. Artikel 11 - Informatievoorziening 11.1 In het kader van de informatievoorziening en met inachtneming van hetgeen is bepaald in het Reglement van de Raad van Bestuur maken Raad van Toezicht en Raad van Bestuur vooraf afspraken over de kwaliteit, de kwantiteit en de

5 5 frequentie van de informatie. Deze afspraken worden vastgelegd in het Reglement regelende de eigen werkwijze van de Raad van Bestuur Nederlandse Omroep Stichting De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht onverwijld over belangrijke ontwikkelingen, calamiteiten of aanmerkelijke conflicten binnen de stichting, binnen de landelijke publieke omroep dan wel met derden. De Raad van Toezicht laat zich in beginsel niet in met dergelijke conflicten, tenzij de eigen verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht daartoe noodzaakt. Artikel 12 - Externe accountant 12.1 De Raad van Toezicht benoemt de accountant van de Stichting De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks in aanwezigheid van de Raad van Bestuur met de accountant de jaarrekening en het jaarverslag van het voorafgaande jaar. HOOFDSTUK V TRANSPARANTIE EN VERANTWOORDING Artikel 13 Transparantie en verantwoording 13.1 De Raad van Toezicht bespreekt ten minste twee maal per jaar met de Raad van Bestuur de algemene gang van zaken binnen de stichting. Hierbij kan aan bod komen de door de Raad van Bestuur gehanteerde systemen ten behoeve van de bedrijfsvoering en het risico management. Tenminste éénmaal per jaar overlegt de Raad van Toezicht verder met de Raad van Bestuur over de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de stichting en zichzelf tegen aansprakelijkheid Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken binnen de stichting wordt gesproken, gebeurt dit primair door de Raad van Bestuur. Op verzoek van de Raad van Bestuur kan een lid van de Raad van Toezicht daarbij aanwezig zijn Op het vorige lid van dit artikel kan alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering worden gemaakt. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd door de voorzitter van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur of wanneer dit niet mogelijk is dan wordt de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk achteraf geïnformeerd Wanneer de Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externen of door personen werkzaam bij de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend of verband houdend met de stichting of personen daarbij werkzaam, dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de Raad van Bestuur De Raad van Toezicht wint ook informatie in: door de met de Raad van Bestuur overeengekomen informatievoorziening, afgestemde contacten met de Ondernemingsraad en de Centrale Ondernemingsraad, ontmoetingen met het directieteam of leden daarvan; door bedrijfsbezoeken en door aanwezigheid bij sociale, personele of andere bedrijfsevenementen Bij ontstentenis van de gehele Raad van Bestuur wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder vanuit de Raad van Toezicht, tenzij er in crisissituaties geen andere mogelijkheid is en in dat geval kan de waarneming in de regel hoogstens veertien dagen duren en dient de minister van OCW met deze waarneming te hebben ingestemd. Bij ontstentenis van de Raad van bestuur of leden van de Raad van Bestuur wordt op een andere wijze en naar bevind van zaken voorzien na overleg met de minister van OCW 13.8 (Voormalige) leden van de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Toezicht brengen of openbaar maken of op andere wijze ter beschikking van derden stellen Op de website van de stichting wordt in elk geval opgenomen de profielschets voor de Raad van Toezicht en de (neven)functies van de leden van de Raad van

6 6 Toezicht. In het jaarverslag van de stichting worden de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht vermeld. Artikel 14 - Corporate Goverance 14.1 De hoofdlijnen van de corporate governance van de Stichting worden jaarlijks aan de hand van de Mediawet 2008, overige toepasselijke wet- en regelgeving en de Richtlijnen en Regelingen Goed Bestuur en Integriteit bij de landelijke publieke media-instellingen, in een apart hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet. In dat hoofdstuk wordt uitdrukkelijk aangegeven in hoeverre de Stichting de in deze Richtlijnen en Regelingen opgenomen aanbevelingen en best-practice-bepalingen opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre hij daarvan afwijkt. Artikel 15 - Onvoorziene gevallen 15.1 In alle gevallen waarin niet is voorzien door bepalingen in dit reglement, wordt besloten door de voorzitter van de Raad van Toezicht. De alsdan te nemen besluiten zullen ter kennisname aan de Raad van Toezicht worden gebracht. Artikel 16 - Wijzigingen 16.1 Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht. Een besluit kan alleen worden genomen met meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht, terwijl tenminste drie/vierde van de leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig is. Aldus vastgesteld te Hilversum in de vergadering van de Raad van Toezicht van 26 mei In deze vergadering van de Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur van de NPO verklaard akkoord te gaan met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regarderen, te zullen naleven. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de stichting. Getekend namens de Raad van Toezicht op 30 juni 2009 Mr. C. Smaling, Voorzitter Raad van Toezicht.

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN HOOFDSTUK 2 BENOEMING & SAMENSTELLING

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN HOOFDSTUK 2 BENOEMING & SAMENSTELLING Reglement Raad van Toezicht HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1 - begrippen Bestuur : bestuur van de RPO zoals bedoeld in artikel 2.60b van de Mediawet; Raad van Toezicht : raad van toezicht van de RPO zoals

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) Definitief vastgesteld op 5 april 2018

Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) Definitief vastgesteld op 5 april 2018 Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) Definitief vastgesteld op 5 april 2018 Het reglement van de Raad van Toezicht dient in de context van en in aanvulling op

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Stichting Statuten Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de Statuten van de Stichting, bij Akte van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RTV OOST. de raad van toezicht van de Stichting zoals bedoeld in de Statuten;

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RTV OOST. de raad van toezicht van de Stichting zoals bedoeld in de Statuten; REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RTV OOST Artikel 1 - begrippen 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: De Raad: de raad van toezicht van de Stichting zoals bedoeld in de Statuten; Het Bestuur:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Stichting Statuten stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de statuten van de stichting, bij akte van

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland

Reglement Raad van Toezicht Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland Reglement Raad van Toezicht Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland Versie 1 Vastgesteld 14 oktober 2016 Reglement raad van toezicht Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland U.A. Vastgesteld door

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE STICHTING CKE

REGLEMENT VAN DE STICHTING CKE REGLEMENT VAN DE STICHTING CKE 1. Algemeen. 1.1. Met dit reglement wordt uitvoering gegeven aan artikel 26 van de statuten van de Stichting Centrum voor de Kunsten Eindhoven (hierna: CKE). 1.2. In dit

Nadere informatie

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging

Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Bestuursreglement voor de Nederlandse Uitdaging Vastgesteld door het bestuur op: 30 december 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge

Nadere informatie

Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Directiereglement Voorgesteld door de directie op: 14 juni 2011 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement Bestuur HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Reglement Bestuur HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Reglement Bestuur HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1 - begrippen Bestuur : bestuur van de RPO zoals bedoeld in artikel 2.60b van de Mediawet; Bestuurder : lid en tevens voorzitter van het Bestuur; Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Preambule De Gruitpoort werkt volgens de Code Cultural Governance. De Governance Code biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Met

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op 27 september 2012. HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 9.7 van de

Nadere informatie

3. In de raad van toezicht heeft geen voormalig directielid (of andere beleidsbepalende functionaris) van de stichting zitting.

3. In de raad van toezicht heeft geen voormalig directielid (of andere beleidsbepalende functionaris) van de stichting zitting. Stichting Schouwburg Amstelveen Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 19 oktober 2009 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Artikel 1. Reglement Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 11, 12 en 13 van de statuten van de stichting C est La Vie-Huis t Gooi.

Artikel 1. Reglement Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 11, 12 en 13 van de statuten van de stichting C est La Vie-Huis t Gooi. Reglement Raad van Toezicht C est La Vie- Huis Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14-2-2017. Artikel 1. Reglement Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 11, 12

Nadere informatie

Reglementen Bestuur en Raad van Toezicht

Reglementen Bestuur en Raad van Toezicht Reglementen Bestuur en Raad van Toezicht p. 2 Bestuursreglement p. 6 Reglement Raad van Toezicht stimuleringsfonds creatieve industrie architectuur vormgeving digitale cultuur p.o. box 29066 3001 gb rotterdam

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Bestuursreglement Sanquin

Bestuursreglement Sanquin Raad van Bestuur Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam Postbus 9892 1006 AN Amsterdam Telefoon (020) 512 30 00 Fax (020) 512 33 03 www.sanquin.nl Auteur(s) H.M.H. de Bruijn-van Beek Datum 10-02-2006 Ons kenmerk

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven en omgeving (S.K.P.O.)

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven en omgeving (S.K.P.O.) Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Katholiek en Protestants- Christelijk Onderwijs Eindhoven en omgeving (S.K.P.O.) Artikel 1. Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Willem Twee muziek en beeldende kunst Reglement raad van toezicht

Willem Twee muziek en beeldende kunst Reglement raad van toezicht Willem Twee muziek en beeldende kunst Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op 19 december 2017 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT. Samenstelling raad van toezicht.

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT. Samenstelling raad van toezicht. reglement op een eenhoofdig bestuur afgestemd. Bij instelling van een meerhoofdig bestuur dient onder meer de taakverdeling binnen het bestuur in onderhavig reglement vastgelegd te worden, alsmede de wijze

Nadere informatie

Reglement intern toezicht Stichting Trevianum Sittard, april 2018

Reglement intern toezicht Stichting Trevianum Sittard, april 2018 Reglement intern toezicht Stichting Trevianum Sittard, april 2018 Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt onder raad verstaan de raad van toezicht van Stichting Trevianum. In dit reglement wordt onder

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement van Toezicht 12 september 2014

Reglement van Toezicht 12 september 2014 Stichting MVO Nederland REGLEMENT VAN TOEZICHT 1. Vaststelling van het Reglement van Toezicht. 1.1. Dit reglement van Toezicht is conform het bepaalde in artikel 11.6 juncto 16.2 van de statuten van Stichting

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting KDC AandachtsLab 1

Reglement Raad van Toezicht Stichting KDC AandachtsLab 1 Reglement Raad van Toezicht Stichting KDC AandachtsLab 1 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 13 lid 2 van de statuten

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van IRIS

Reglement voor de Raad van Toezicht van IRIS Reglement voor de Raad van Toezicht van IRIS Begrippen a. In dit reglement wordt onder raad verstaan de Raad van Toezicht. b. In dit reglement wordt onder bestuur verstaan het College van Bestuur. c. In

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement van Toezicht 21 december 2017

Reglement van Toezicht 21 december 2017 Stichting MVO Nederland REGLEMENT VAN TOEZICHT 1. Vaststelling van het Reglement van Toezicht. 1.1. Dit reglement van Toezicht is conform het bepaalde in artikel 11.6 juncto 17.2 van de Statuten van Stichting

Nadere informatie

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 Inhoud Pagina 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 4. Onverenigbaarheden 4 5. Aftreden en

Nadere informatie

Reglement Raad van toezicht

Reglement Raad van toezicht Reglement Raad van toezicht Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.1 Vastgesteld door de Raad van Toezicht op: 18 december 2017 Preambule Dit Reglement Raad van Toezicht is opgesteld conform de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

als bedoeld in artikel 5 lid 1 en artikel 6 lid 6 van de statuten van Thuiszorg West-Brabant.

als bedoeld in artikel 5 lid 1 en artikel 6 lid 6 van de statuten van Thuiszorg West-Brabant. stichting Thuiszorg West-Brabant. als bedoeld in artikel 5 lid 1 en artikel 6 lid 6 van de statuten van Thuiszorg West-Brabant. 1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement 1.1 Door middel van dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Bink

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Bink Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Bink Artikel 1 Doel van het reglement 1.1 Doel van dit reglement is om in aanvulling op de statuten vast te leggen wat de werkwijze, de werkverdeling en de

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Toezichtreglement Saxion

Toezichtreglement Saxion Toezichtreglement Saxion Vastgesteld op 11 maart 2015, vervangt de versie van 26 juli 2006 (2006002676) Kenmerk: 2015000530 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE 1.1 Dit reglement voor de Raad van Toezicht van

Nadere informatie

Titel: Reglement Raad van Toezicht Dienstencentrum OBG

Titel: Reglement Raad van Toezicht Dienstencentrum OBG Reglement Raad van Toezicht Dienstencentrum OBG 1. Reglement Het reglement is een nadere uitwerking van de statuten van de stichting. In geval van strijdigheid tussen het reglement en de statuten prevaleren

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING SWV Artikel 2: Werving en selectie leden algemeen bestuur

BESTUURSREGLEMENT STICHTING SWV Artikel 2: Werving en selectie leden algemeen bestuur BESTUURSREGLEMENT STICHTING SWV 25.06 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Dit reglement is een reglement in de zin van artikel 19 lid 1 van de statuten van de Stichting. 2. In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING PRO

BESTUURSREGLEMENT STICHTING PRO BESTUURSREGLEMENT STICHTING PRO Vastgesteld door het Bestuur op 23 november 2017 I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie 1. Dit Bestuursreglement (het reglement ) is vastgesteld ingevolge artikel

Nadere informatie

3. Dit directiereglement kan - na overleg met de directeur - worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht.

3. Dit directiereglement kan - na overleg met de directeur - worden aangevuld en gewijzigd bij besluit van de raad van toezicht. Directiereglement Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit reglement is opgesteld door de directeur en vastgesteld door de raad van toezicht ingevolge artikel 19 van de statuten van Stichting Wemos (de

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR LOKAAL FONDS HENGELO

REGLEMENT BESTUUR LOKAAL FONDS HENGELO REGLEMENT BESTUUR LOKAAL FONDS HENGELO ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding over

Nadere informatie

Reglement Raden van Toezicht. Vredewold

Reglement Raden van Toezicht. Vredewold Reglement Raden van Toezicht Vredewold Stichting Ouderenvoorzieningen Leek Stichting Vredewold Stichting Huisvesting Vredewold Stichting Dienstencentrum Leek Februari 2013 REGLEMENT VOOR DE RADEN VAN TOEZICHT

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht 2014

Reglement Raad van Toezicht 2014 2014 pagina 2 van 6 I Algemeen De Raad van Toezicht functioneert binnen de kaders van de Wet, de Statuten en het bestuurs- en beheersreglement. De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen vormt een belangrijk

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht ter uitvoering van artikel 14, lid 3, van de statuten van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Ermelo Begrippen In dit reglement wordt onder Raad verstaan

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING HET INTER-LOKAAL & TANDEM

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING HET INTER-LOKAAL & TANDEM 1 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING HET INTER-LOKAAL & TANDEM Artikel 1. Structuur 1.1 De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Het Inter-lokaal

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

Reglement Bestuur. ten aanzien van. Stichting Plastic Soup Foundation

Reglement Bestuur. ten aanzien van. Stichting Plastic Soup Foundation Reglement Bestuur ten aanzien van Stichting Plastic Soup Foundation Gedateerd versie 10 juli 2019 1 Reglement Bestuur Stichting Plastic Soup Foundation Dit reglement ("Reglement") is door het bestuur (het

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN WOLD & WAARD

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN WOLD & WAARD REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN WOLD & WAARD EX ARTIKEL 13 LID 6 VAN DE STATUTEN ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING TRIADE

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING TRIADE REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING TRIADE Artikel 1 Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten is het College van Bestuur het bevoegd gezag conform de WPO en houdt de Raad

Nadere informatie

De Raad van Toezicht bestaat uit ten hoogste zeven personen, die bij voorkeur woonachtig of werkzaam zijn in Westfriesland.

De Raad van Toezicht bestaat uit ten hoogste zeven personen, die bij voorkeur woonachtig of werkzaam zijn in Westfriesland. Reglement Raad van Toezicht. Vastgesteld door de Raad van Toezicht op: 20 maart 2012 Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht NLPO

Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht NLPO Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht NLPO Inhoud Inleidend Artikel: Status en inhoud van de regels Raad van Toezicht NLPO 1. Samenstelling Raad van Toezicht 2. Voorzitter Raad van Toezicht 3. (Her)benoeming,

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur IJsselgroep

Reglement College van Bestuur IJsselgroep Reglement College van Bestuur IJsselgroep Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 12 maart 2014 0. Inleiding In de statuten d.d. 19 december 2009 van de Stichting IJsselgroep Educatieve Dienstverlening

Nadere informatie

1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting

1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting Reglement Raad van Toezicht Stichting GGNet, opgemaakt op grond van artikel 24 van de statuten van GGNet en in onderstaande vorm vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 9 september

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur en houdt

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS)

Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Reglement Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs De Beerzen Oirschot en Spoordonk (SKOBOS) Vooraf Het Reglement Raad van Toezicht regelt de interne verhoudingen en werkwijze van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK Inclusief bijlage stroomschema besluitvorming

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK Inclusief bijlage stroomschema besluitvorming 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK Inclusief bijlage stroomschema besluitvorming 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) KinderRijk: Stichting KinderRijk gevestigd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING DE HUISMEESTERS

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING DE HUISMEESTERS REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING DE HUISMEESTERS 2 REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING DE HUISMEESTERS Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Dit reglement is opgesteld door en heeft betrekking

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN 20160284.02/EK REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement van de raad van toezicht worden de volgende begrippen gehanteerd: stichting: de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CAVENT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CAVENT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CAVENT Taak Artikel 1 1. De Raad van Toezicht (hierna aan te duiden als: de Raad) houdt integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van

Nadere informatie

CODE CORPORATE GOVERNANCE

CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPES Principes geven aan welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn en door welke organen en/of personen deze worden vervuld (RvT=Raad van Toezichtmodel,

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING REGLEMENT VAN DE DIRECTIE VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit directiereglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting: de stichting: Nederlandse Hartstichting,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Januari 2015 (en tekstuele update maart 2019)

Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Januari 2015 (en tekstuele update maart 2019) Pagina 1 van 5 Reglement Raad van Toezicht Stichting Gereformeerde Scholengroep Januari 2015 (en tekstuele update maart 2019) Artikel 1. Algemeen De Raad van Toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN HET PRINS HENDRIKFONDS

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN HET PRINS HENDRIKFONDS REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN HET PRINS HENDRIKFONDS Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. Fonds: de Stichting Prins Hendrikfonds, gevestigd

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Reglement remuneratiecommissie Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Stromenland

Reglement remuneratiecommissie Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Stromenland Reglement remuneratiecommissie Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Stromenland HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Doel en reikwijdte reglement 1. Dit reglement geeft nadere invulling van samenstelling

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl 1. Positionering Raad van Toezicht in de Stichting Cedere Zorg

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Bestuursreglement samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland

Bestuursreglement samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland Bestuursreglement samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland Artikel 1 Begripsbepalingen In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a. statuten: de statuten van de Stichting

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen

Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen Reglement commissie voor coöperatieve aangelegenheden van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

2. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

2. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT VAN STICHTING AMALIAZORG De Raad van Toezicht van de Stichting Amaliazorg, gevestigd te Oirschot, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd

Nadere informatie

Hoofdstuk I. ALGEMEEN

Hoofdstuk I. ALGEMEEN Reglement regelende de eigen werkwijze van de Raad van Bestuur Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) Vastgesteld in de RvB van 27 maart 2018, goedgekeurd door RvT op 5 april 2018 Het reglement regelende

Nadere informatie