Voorstel van resolutie. betreffende het bevorderen van het transport op aardgas en de aanleg van tankstations voor aardgas in Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorstel van resolutie. betreffende het bevorderen van het transport op aardgas en de aanleg van tankstations voor aardgas in Vlaanderen"

Transcriptie

1 stuk ingediend op 2369 ( ) Nr januari 2014 ( ) Voorstel van resolutie van de heren Bart Martens, Dirk de Kort, Wilfried Vandaele, Steve D Hulster en Robrecht Bothuyne en de dames Tine Eerlingen en Valerie Taeldeman betreffende het bevorderen van het transport op aardgas en de aanleg van tankstations voor aardgas in Vlaanderen verzendcode: LEE

2 2 Stuk 2369 ( ) Nr. 1 TOELICHTING Zuivere lucht is onmisbaar voor onze gezondheid. Maar onze lucht wordt vervuild met stoffen die slecht zijn voor mens, dier en natuur. Fijn stof, benzeen, stikstofdioxide en roetdeeltjes zijn daarbij de grootste boosdoeners en veroorzaken problemen met de luchtwegen en hart- en vaatziekten. De gezondheidseffecten van fijn stof verschillen naargelang de deeltjesgrootte en chemische samenstelling, maar toxicologische en epidemiologische studies tonen aan dat die enorm zijn: respiratoire en cardiovasculaire mortaliteit, hartritmevariabiliteit, astma, luchtwegklachten, laag geboortegewicht, kindersterfte, hoge bloeddruk, slaapstoornissen, inflammatie, oxidatieve stress, DNA-methylatie 1 enzovoort en die lijst kan nog toenemen naarmate er meer onderzoek gedaan wordt. Van de verschillende soorten fijn stof is black carbon, de fijne stofdeeltjes die uitgestoten worden bij de verbranding van fossiele brandstoffen, een van de dodelijkste. De Wereldgezondheidsorganisatie categoriseert de uitstoot van dieselmotoren sinds 2012 zelfs als carcinogeen en waarschuwt dat blootstelling een verhoogd risico op long- en blaaskanker veroorzaakt. Epidemiologische studies schatten de gemiddelde levensduurverkorting in België als gevolg van antropogene blootstelling aan PM 2,5 op iets meer dan één jaar 2. Vlaanderen is centraal gelegen binnen Europa. Dat betekent dat Vlaanderen ook doorkruist wordt door heel wat doorgaand verkeer. Een groot aantal vrachtwagens en dus dieselmotoren op onze wegen, schepen op onze binnenwateren en langs de kust, en vliegtuigen in ons luchtruim. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Vlaanderen een van de Europese hotspots is op het vlak van fijn stof. Het is de taak van de overheid om de fijnstofproblematiek met doortastende maatregelen aan te pakken en de schade voor de volksgezondheid in te perken. Een rationeler gebruik van transportmiddelen en een verschuiving naar minder belastende en groenere vervoerswijzen is dringend noodzakelijk. Dat is ook nodig om de CO 2 -uitstoot terug te dringen, de Europese luchtkwaliteitsdoelstellingen te halen en onze afhankelijkheid van schaarse hulpbronnen af te bouwen. We moeten dat op een slimme manier doen. Onze economie, en dus ook onze welvaart, is sterk afhankelijk van een goede logistiek en bijgevolg moet de shift onderbouwd worden met innovatieve technologieën die het vervoer van de producten kunnen realiseren tegen lagere kosten dan de fossiele vervoerswijzen. De Europese Raad verbindt zich ertoe de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 terug te brengen tot een niveau dat 80 à 95% lager ligt dan dat van Volgens het EU-klimaatplan moet tegen 2020 de CO 2 -uitstoot met 20% gedaald zijn tegenover 1990 en moet 20% van het energieverbuik ingevuld worden door hernieuwbare energie. Aangezien de transportsector ongeveer een kwart van alle broeikasgassen die in de EU worden uitgestoten, voor haar rekening neemt het is daarmee de tweede grootste bron van luchtvervuiling na de energiesector ziet Europa een belangrijke rol weggelegd voor de transportsector in het behalen van zijn klimaatdoelstellingen. Ofschoon de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU sinds 1990 significant is gedaald, is de uitstoot, afkomstig van de transportsector, met 36% gestegen 3. Daarvan is het wegverkeer goed voor twee derde, maar het aandeel van de scheep- en luchtvaart neemt gestaag toe. Een doeltreffend beleid dat de uitstoot van broeikasgassen door de verschillende transportmodi terugdringt, is dus broodnodig. De Europese Commissie presenteerde daarom een pakket maatregelen waarin een strategie wordt uiteengezet voor alternatieve, schone brandstoffen in de vervoerssector VITO, Eindrapport Adviesvraag: literatuurstudie naar PM10 en deelfracties, zie: VITO/OpenWoDocument.aspx?wovitoguid=DE B8E7-578B0FE8B5E7. Zie: Zie: Europese Commissie, Clean Power for Transport Alternative fuels for sustainable mobility in Europe. Zie: V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 Stuk 2369 ( ) Nr. 1 3 Indien Vlaanderen op een betekenisvolle manier wil meewerken aan die Europese doelstellingen, zal er een dringende inhaalbeweging moeten plaatsvinden wat onderzoek naar en toepassing van propere transportmiddelen en transportbrandstoffen betreft. Vlaanderen staat niet stil: de elektrische wagen lijkt eindelijk door te breken en ook het gebruik van biobrandstoffen 5 kent een duidelijke groei. Er is een duidelijke verbetering in de CO 2 -uitstoot van de wagens dankzij de vergroening van de fiscaliteit (hervorming van de belasting op de inverkeerstelling (BIV)). Maar er is een gebrek aan een consistente en doortastende aanpak die de overgang naar een koolstofarme vervoerssector mogelijk maakt. De aardgas-, biogas- en waterstofopties worden voorlopig onvoldoende meegenomen binnen de actuele discussie over de toekomstige energievoorziening in Vlaanderen. Men kan zelfs stellen dat onze regio op Europees vlak ondervertegenwoordigd is in onderzoeks- en demonstratieprojecten van transport op alternatieve, schone brandstoffen. Voor het ogenblik zijn de technologieën op het gebied van transport op groene stroom, groen geproduceerde biomassa en waterstofgas onvoldoende ontwikkeld voor een brede toepassing op uitgebreide (vracht)wagenparken. In de toekomst zullen zij echter onmisbare schakels vormen in de realisatie van een volledig duurzame energievoorziening. In deze tijden van toenemende schaarste en alarmerende klimaatverandering is het belangrijk om ambitieuze doelstellingen voor ogen te houden. Het rijden op aardgas is een belangrijke stap in die richting. Transport op aardgas draagt niet alleen bij tot een oplossing van het energie- en klimaatvraagstuk op korte termijn (minder uitstoot van broeikasgassen), maar ook op lange termijn, aangezien het een moeiteloze overstap naar waterstofgas of groen gas mogelijk maakt. Compressed natural gas of aardgas onder druk (cng) wordt niet voor niets een transitiebrandstof genoemd: iedere aardgasauto kan zonder aanpassing biogas tanken aan de pomp. In het ideale scenario vormt cng dus een oplossing op korte en middellange termijn, terwijl wagens op duurzaam geproduceerde biomassa (biobrandstoffen en biogas), elektriciteit en duurzaam geproduceerd waterstofgas een uitweg bieden op lange termijn. Het stimuleren van het gebruik van aardgasvoertuigen is nodig om transport op traditionele brandstoffen op basis van ruwe aardolie af te bouwen en de overgang naar duurzame transportmiddelen mogelijk te maken. Het is volgens de Europese Commissie ook de meest realistische optie om die transitie in te zetten: Aardgas is de enige alternatieve brandstof waarvan het marktaandeel in 2020 ruim boven de 5% kan liggen en die op een volwassen markt zou kunnen concurreren met traditionele brandstoffen. 6. Ook Vlaanderen onderschrijft het potentieel van voertuigen op aardgas voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en kondigt in zijn Klimaatbeleidsplan verschillende stimulerende maatregelen aan. Zo worden er subsidies uitgetrokken voor de ombouw naar een aardgasmotor en de aanschaf van een aardgasinstallatie. Daarnaast worden technologieën die (vrachtwagen)transport op cng (compressed natural gas, aardgas onder druk) en lng (liquefied natural gas, vloeibaar aardgas) ondersteunen, gesubsidieerd via de ecologiepremie en wordt de vergunning voor de installatie van aardgastankstations aantrekkelijker en eenvoudiger gemaakt. Dat zijn belangrijke eerste stappen om de marktpenetratie van gasvoertuigen te verhogen, maar onvoldoende om de noodzakelijke inhaalbeweging te maken. Het gebruik van voertuigen op gas en de bijbehorende infrastructuur staan immers nog in hun kinderschoenen. Een analoge problematiek, vooral wat het gebrek aan laadinfrastructuur betreft, is er voor elektrische wagens. We verwijzen daarvoor naar de resolutie betreffende het promoten van slimme en groene voertuigen en een slimme en groene voertuigenindustrie in Vlaanderen (Parl.St. Vl.Parl , nr. 964/3). Door mid- 5 6 Sinds juli 2009 bestaat in Vlaanderen de verplichting om 4% biobrandstoffen bij te mengen in benzine en diesel. Zie: MIRA Milieurapport Vlaanderen, terug te vinden op Cijfers terug te vinden op

4 4 Stuk 2369 ( ) Nr. 1 del van deze resolutie wil het Vlaams Parlement zich uitspreken voor een actieprogramma dat transport op aardgas in Vlaanderen stimuleert. Over transport op aardgas en de noodzaak van stimulansen Al sinds de jaren 30 rijden er aardgaswagens rond in Europa. De technologie is volledig ontwikkeld en heeft zichzelf al bewezen als een geschikte en veilige transportmethode. Verschillende fabrikanten, waaronder Opel, Volkswagen, Fiat, Ford, Citroën, Peugeot, Volvo, Iveco en Mercedes, produceren voertuigen in een aardgasuitvoering. Volgens de International Association of Natural Gas Vehicles 7 (IANGV) reden er eind 2011 wereldwijd meer dan 15 miljoen voertuigen rond met aardgas als brandstof, variërend van personenauto s, bestelwagens en vrachtwagens tot openbaar vervoer en taxi s. Het merendeel zijn gewone voertuigen die omgebouwd werden en zowel op benzine/diesel als op aardgas kunnen rijden. Iran en Pakistan spannen de kroon met elk zo n 2.9 miljoen aardgaswagens. In de EU speelt vooral Italië een voortrekkersrol, met nu al zo n aardgasvoertuigen op de baan en een netwerk van 858 aangepaste tankstations. In Duitsland, Zweden, Frankrijk en Nederland vinden we eveneens heel wat aardgasvulpunten en wagens op cng en die aantallen nemen gestaag toe. Transport op aardgas is dus duidelijk aan een opmars bezig. België hinkt echter een eind achterop wat het aantal wagens op cng betreft, maar vooral wat de infrastructuur betreft. In 2012 werden 75 personenwagens op cng ingeschreven 8 en momenteel rijden er zo n 700 rond. In 2013 werden slechts 4 nieuwe vergunningen voor aardgastankstations afgeleverd, wat het totale aantal voor heel Vlaanderen op 18 brengt 9. Dat steekt schril af tegen de situatie in pakweg Nederland, waar meer dan 125 tanklocaties operationeel zijn en tientallen in aanbouw 10. Onze buurlanden werken duidelijk aan de uitbouw van een netwerk, Vlaanderen kan als belangrijk transitgebied niet achterblijven. Een Vlaams actieprogramma dat aardgas als transportbrandstof promoot, biedt een antwoord op de ambitieuze aardgasprogramma s in het buitenland, maar is vooral nodig om de strijd tegen de klimaatverandering kracht bij te zetten en ons leefmilieu leefbaar te houden. Immers, door zijn schone verbranding laat aardgas veel minder schadelijke stoffen achter in de buitenlucht in vergelijking met traditionele brandstoffen als benzine, diesel en lpg. De lijst van voordelen voor mens en milieu is aanzienlijk: rijden op aardgas vermindert de CO 2 -uitstoot op de hele keten (van productie tot uitlaat) met 12% ten opzichte van diesel en 27% ten opzichte van benzine, terwijl rijden op biogas nagenoeg CO 2 -neutraal is. Er worden geen kankerverwekkende stoffen zoals pak (polycyclische aromatische koolwaterstof), butadieen en aldehyde uitgestoten en de emissie van fijn stof ligt 95% lager dan bij dieselwagens. Voor het transport van aardgas wordt bovendien gebruikgemaakt van het bestaande ondergrondse aardgasnetwerk, waardoor er geen vrachtvervoer of extra netten nodig zijn om aardgas tot in de tankstations te brengen. Ook werd aangetoond dat aardgasauto s 50 tot 70% stiller zijn dan dieselauto s. Dat zou vooral in stedelijke gebieden een forse vermindering van geluidsoverlast betekenen. Ook inzake veiligheid scoort cng hoge punten. In tegenstelling tot lpg is cng lichter dan lucht, waardoor het bij een lek onmiddellijk oplost in de lucht en niet onder de wagen kan blijven hangen. Ten slotte is cng ook aanzienlijk goedkoper dan de traditionele brandstoffen (30 tot 50%), waardoor de meerprijs van een cng-voertuig op enkele jaren tijd terugbetaald is. Bovendien is aardgasfederatie KVBG onlangs gestart met een actie die bij de aankoop van een cng-wagen Cijfers terug te vinden op Zie jaarrapport FEBIAC, pagina 6: pdf. Antwoord van Vlaams minister Joke Schauvliege op schriftelijke vraag nr. 833 van mevrouw Griet Smaers van 26 augustus Zie:

5 Stuk 2369 ( ) Nr. 1 5 een premie toekent van 2000 euro 11, wat overeenkomt met de geraamde meerprijs. Verschillende automerken bieden eveneens premies aan, waardoor het totale voordeel kan oplopen tot 6000 euro 12 en de meerprijs van een cng-wagen dus ruimschoots gecompenseerd wordt. Ondanks het feit dat Vlaanderen op het vlak van aardgasvulpunten achterophinkt, tonen verschillende bedrijven interesse om aardgaswagens op te nemen in hun wagenpark of bestaande wagenparken om te bouwen (onder andere de Post, DHL, Belgacom en een aantal taxibedrijven). Hoewel alle grote automerken aardgasmodellen in hun aanbod hebben opgenomen, blijft de verkoop in België zeer bescheiden. Die verkoop zal pas op gang komen als er voldoende aardgastankstations zijn, terwijl die er pas komen als er voldoende aardgasauto s rondrijden. Zo ontstaat een catch 22-situatie waarin iedereen naar iedereen kijkt, maar die doorbroken kan worden door een stimulerend overheidsbeleid. Zo zou de overheid de grotere tankstations kunnen verplichten tot het aanbieden van minstens één alternatieve brandstof, zoals sinds 2006 in Zweden het geval is. Het Duitse voorbeeld leert ons dat er eerst een basisnetwerk van tankstations moet zijn alvorens particulieren, bedrijven en overheden overgaan tot de aanschaf van auto s, bestelwagens en bussen op aardgas. Het beschikbaar stellen van tankinfrastructuur moet logischerwijs voorafgaan aan het creëren van markten. De proefprojecten van onder andere Colruyt (DATS ) en Ecofillco 14 kunnen de Vlaamse overheid nuttige informatie opleveren voor het stimuleren van de verdere aanleg van tankstations voor aardgas. Ook openbare besturen hebben initiatieven genomen. De gemeente Brasschaat toonde aan dat een lokale overheid een trekkersrol kan spelen bij nieuwe innovatieve toepassingen. Om de kip-of-ei-impasse te doorbreken, besliste de gemeente om een cng-tankstation te vestigen op de site van Campus Coppens. Naast particuliere aardgasauto s zullen ook de door de gemeente aangeschafte aardgasauto s een Opel Combo en een Ford Transit er kunnen tanken. Het ecologische bewustzijn is intussen in brede lagen van de maatschappij doorgedrongen. Dat betekent dat de nieuwe, groenere wagens in de toekomst een competitief voordeel zullen hebben ten opzichte van andere voertuigen. De verplichte affichage van CO 2 -uitstoot en verbruik kan daarbij een nuttig instrument zijn voor de consument en zijn ecologische bewustzijn prikkelen. Dat laatste is nodig, want de Belgische voertuigenmarkt is tamelijk conservatief en voorlopig is de consument niet geneigd om uit zichzelf over te schakelen op een aardgasauto. Naast de particuliere consument moet ook de bedrijfswereld en dan vooral de logistieke sector aangemoedigd worden om over te schakelen op transportmiddelen, aangedreven door aardgas. Volgens een recente studie die werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse overheid, stoot een vrachtwagen op gas tot 20% minder broeikasgassen uit en kan bovendien hetzelfde reductiepercentage gehaald worden in de scheepvaart zowel bij Industrie duwt Belgen naar auto op aardgas, De Tijd, 31 december 2013, zie: ondernemingen_auto/industrie_duwt_belgen_naar_auto_op_aardgas art. Premies tot 6000 euro bij aankoop wagen op aardgas, Deredactie.be, 31 december 2013, zie: deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/ In het najaar van 2010 startte Colruyt met een proefproject van 4 DATS 24-stations op cng (in Anderlecht, Halle, Ninove en Antwerpen). Indien het proefproject positieve resultaten oplevert, wil Colruyt uitbreiden naar 28 cng-tankstations binnen 3 jaar. Tegen 2015 wil Colruyt via de DATS 24-stations ook biogas verdelen ( Ecofillco is een van de grootste voortrekkers van rijden op aardgas in België. Het werkt samen met Opel, Iveco, Mercedes en Fiat. Ecofillco biedt vulstations aan die bedrijven en particulieren thuis kunnen plaatsen (

6 6 Stuk 2369 ( ) Nr. 1 binnenvaart- als bij zeeschepen indien de methaanemissies daar beperkt worden 15. Het loont dus zeker de moeite om de tankinfrastructuur niet enkel uit te breiden langs onze wegen, maar ook langs onze binnenwateren en in onze havens. Ook de Europese Commissie is die mening toegedaan, zoals blijkt uit het voorstel voor een richtlijn voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 16 en het begeleidende actieplan voor het gebruik van lng in de scheepvaart 17. Om de nodige mentaliteitsverandering teweeg te brengen en zowel de Belgische consument als de bedrijfswereld aan te zetten om naast de klassieke keuze tussen benzine en diesel ook gas in overweging te nemen, zijn stimulansen van overheidswege nodig. Om voor een echte doorbraak te zorgen, zullen de hogere overheden (het Vlaamse Gewest en de federale overheid) extra inspanningen moeten leveren door: in een gepast regelgevend kader voor tankstations en vulinstallaties te voorzien; het goede voorbeeld te geven met een groen aankoopbeleid dat aardgasvoertuigen opneemt in de eigen voertuigenvloten; via fiscale stimuli (belasting op de inverkeerstelling, Eurovignet, jaarlijkse wegenbelasting, belasting op bedrijfswagens, investeringsaftrek 18 ) de aankoop van voertuigen op aardgas te bevoordelen of investeringen in vulinstallaties te bevorderen (via de investeringsaftrek); via het accijnzenbeleid en via een hogere aftrekbaarheid van de brandstofkosten 19 voor personenwagens op cng het voordeel van rijden op aardgas te behouden. Bart MARTENS Dirk DE KORT Wilfried VANDAELE Steve D HULSTER Robrecht BOTHUYNE Tine EERLINGEN Valerie TAELDEMAN CE Delft, 2013, Natural gas in transport. An assessment of different routes, zie: eu/?go=home.downloadpub&id=1414&file=tno_ce_delft_ecn_4818_natural_gas_in_transport_def. pdf. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen van 24 januari 2013 (COM(2013)18, Artikel 6). Zie: eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=com:2013:0018:fin:nl:pdf. Werkdocument van de diensten van de Commissie betreffende een actieplan voor een alomvattend EUkader voor LNG in de scheepvaart van 24 januari 2013 (SWD (2013) 4), zie: LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0004:FIN:EN:PDF. Door de investeringsaftrek kunnen sommige belastingplichtigen hun belastbare winst verminderen met een bepaald percentage van het bedrag dat door de onderneming aan een nieuwe investering werd besteed. Momenteel geeft een milieuvriendelijke of energiebesparende investering recht op een eenmalig verhoogde investeringsaftrek van 13,5%. Terug te vinden op De aftrekbaarheid van brandstofkosten bedraagt vanaf 1 januari %, dit zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting en dit ongeacht het soort brandstof.

7 Stuk 2369 ( ) Nr. 1 7 Het Vlaams Parlement, VOORSTEL VAN RESOLUTIE gelet op: 1 de Europese doelstellingen en normen voor luchtverontreiniging en geluidshinder en de intentie van Vlaanderen om die te halen; 2 het maatregelenpakket dat de Europese Commissie op 24 januari 2013 presenteerde, waarin een strategie wordt uiteengezet voor alternatieve, schone brandstoffen voor de vervoerssector, in het bijzonder het actieplan voor het gebruik van liquefied natural gas of vloeibaar aardgas (lng), met als doel een nationale strategie voor het gebruik van alternatieve brandstoffen; 3 het feit dat, volgens de nulmeting in februari 2010 van de studiedienst van de Vlaamse Regering: a) de emissies van broeikasgassen door het verkeer in Vlaanderen constant blijven en zelfs een stijgende trend vertonen; b) een derde van de Vlaamse bevolking overdag nog steeds wordt blootgesteld aan geluidsdrukniveaus boven 65dB, afkomstig van het wegverkeer; c) slechts een vijfde van het Vlaamse personenwagenpark momenteel voldoet aan de Euro 4-norm; 4 de bevinding dat de dagnormen voor fijn stof in 2010 op verschillende plaatsen in Vlaanderen werden overschreden; 5 de huidige kip-of-eisituatie in Vlaanderen waarbij er geen voertuigen op aardgas worden verkocht omdat er geen tankstations zijn, maar waarbij er ook geen tankstations met aardgas ingericht worden omdat er geen aardgasvoertuigen rondrijden; overwegende dat: 1 aardgas als transportbrandstof een positieve impact heeft op onze luchtkwaliteit; 2 aardgastransport een belangrijke rol kan innemen in de transitie naar transport op biogas, groene elektriciteit en duurzaam geproduceerd waterstofgas; vraagt de Vlaamse Regering: 1 een actieprogramma op te zetten om de verspreiding van cng-tankstations (compressed natural gas of aardgas onder druk) te bespoedigen en het gebruik van cng-voertuigen in Vlaanderen te stimuleren, alsook de Vlaamse industrie te ondersteunen in het benutten van de opportuniteiten die zoiets met zich meebrengt; 2 nauw samen te werken met zowel de distributienetbeheerders als de autoconstructeurs, de technologieleveranciers, de pomphouders en de beheerders van wagenparken om een dekkend netwerk van stations te realiseren; 3 een platform op te richten dat kennis en ervaring op het gebied van rijden op aardgas bundelt. De dialoog met landen, bedrijven of overheden die al op aardgas rijden is daarbij van groot belang; 4 een ondersteuning uit te werken voor pomphouders en exploitanten van tankstations die investeren in een cng-vulpunt; 5 op termijn het voorzien van tankmogelijkheden voor cng in de sectorale milieuvergunningsvoorwaarden (Vlarem II) op te leggen aan exploitanten van de grotere tankstations; 6 de distributienetbeheerders ertoe aan te zetten om, tegen kostendekkende voorwaarden, thuisvulinstallaties voor aardgas te realiseren op verzoek van geïnteresseerde gezinnen en bedrijven; 7 maximaal in te spelen op Europese programma s zoals het Green Cars Initiative, de European Strategy on Clean and Energy Efficient Vehicles en het Strategic Transport Technology Plan ; 8 het gebruik van aardgasbussen door De Lijn extra ondersteuning te bieden;

8 8 Stuk 2369 ( ) Nr. 1 9 bij de Federale Regering aan te dringen op: a) het behoud of vergroten van het huidige verschil tussen de accijnzen op traditionele brandstoffen en de accijnzen op aardgas; b) een hogere aftrekbaarheid van de brandstofkosten voor personenwagens op cng in vergelijking met de kosten voor andere brandstoffen; c) het instellen van een aparte categorie voor personenwagens en vrachtwagens op cng in het systeem van de eenmalig verhoogde investeringsaftrek, zodat de investering in een voertuig op cng recht geeft op een hogere aftrek dan 13,5%; 10 te allen tijde te zorgen voor een afstemming tussen Vlaamse en federale maatregelen, om elkaar tegenwerkende, maar ook overlappende, maatregelen te voorkomen. Bart MARTENS Dirk DE KORT Wilfried VANDAELE Steve D HULSTER Robrecht BOTHUYNE Tine EERLINGEN Valerie TAELDEMAN

betreffende het stimuleren van aardgas als brandstof voor voertuigen

betreffende het stimuleren van aardgas als brandstof voor voertuigen stuk ingediend op 2369 (2013-2014) Nr. 2 3 februari 2014 (2013-2014) Voorstel van resolutie van de heren Bart Martens, Dirk de Kort, Wilfried Vandaele, Steve D Hulster en Robrecht Bothuyne en de dames

Nadere informatie

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof CNG aardgas voor voertuigen CNG betekent letterlijk samengeperst natuurlijk gas en is eenvoudigweg de samengeperste variant van het aardgas dat we kennen voor huishoudelijk gebruik. CNG is al een tijdje

Nadere informatie

LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar

LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar De transportsector stapt over op LNG... De brandstof van de toekomst Liquefied

Nadere informatie

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof aardgas voor voertuigen betekent letterlijk samengeperst natuurlijk gas en is eenvoudigweg de samengeperste variant van het aardgas dat we kennen voor huishoudelijk gebruik. is al een tijdje populair als

Nadere informatie

De SLIMME KEUZE voor

De SLIMME KEUZE voor Aardgas voor voertuigen De SLIMME KEUZE voor uw onderneming DATS 24, meer dan brandstof alleen DATS 24 maakt deel uit van Colruyt Group en zet ook resoluut in op duurzaamheid. DATS 24 draagt dus graag

Nadere informatie

Met de betrachting de vergroeningseffecten van de hervormde BIV te monitoren, wens ik volgende vragen te stellen.

Met de betrachting de vergroeningseffecten van de hervormde BIV te monitoren, wens ik volgende vragen te stellen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 319 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 juni 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Hervorming

Nadere informatie

3. Hoeveel tankstations in Vlaanderen beschikken thans over een vergunning voor CNG-levering? Graag een overzicht per provincie.

3. Hoeveel tankstations in Vlaanderen beschikken thans over een vergunning voor CNG-levering? Graag een overzicht per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 282 van MARTINE TAELMAN datum: 20 april 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Alternatieve

Nadere informatie

Vloeibaar aardgas - Liquid Natural Gas (LNG) Voordelen en uitdagingen. Jan Van Houwenhove 3 December 2015

Vloeibaar aardgas - Liquid Natural Gas (LNG) Voordelen en uitdagingen. Jan Van Houwenhove 3 December 2015 Vloeibaar aardgas - Liquid Natural Gas (LNG) Voordelen en uitdagingen Jan Van Houwenhove 3 December 2015 Agenda Cryo Advise Aardgas - eigenschappen Voordelen Uitdagingen Cryo Advise advies voor LNG systemen

Nadere informatie

Wanneer toont uw bedrijf zijn ware aard?

Wanneer toont uw bedrijf zijn ware aard? Wanneer toont uw bedrijf zijn ware aard? Aardgas komt eindelijk uit de kast Aardgas heeft lang genoeg alleen maar binnen gezeten. In uw huizen. In uw verwarming. Verstopt in de boilerkast. Nu is de wereld

Nadere informatie

De auto van de toekomst is voor vandaag

De auto van de toekomst is voor vandaag De auto van de toekomst is voor vandaag Woensdag 7 mei 2014 Belgian Platform on Alternative Transport Fuels #8 Agenda 1. Inleiding 2. Belgische cijfers over de markt en het park 3. Andere Europese landen

Nadere informatie

nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december 2016 aan BART TOMMELEIN Vergroening wagenpark - Stand van zaken

nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december 2016 aan BART TOMMELEIN Vergroening wagenpark - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 102 van MATTHIAS DIEPENDAELE datum: 21 december aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergroening

Nadere informatie

Aardgas komt eindelijk uit de kast

Aardgas komt eindelijk uit de kast Aardgas komt eindelijk uit de kast Aardgas heeft lang genoeg alleen maar binnen gezeten. In uw huizen. In uw verwarming. Verstopt in de boilerkast. Nu is de wereld klaar voor zijn samengeperste variant:

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom. Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom. Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Joke Schauvliege Vlaams minister van Omgeving, Natuur & Landbouw Brussel,

Nadere informatie

Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen

Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen Fijn stof in Vlaanderen; gezondheidseffecten, oorsprong en reductiemaatregelen Fijn stof kost de Vlaming tot 3 gezonde levensjaren. Vlaanderen zal ook in de toekomst moeite hebben om aan de Europese fijn

Nadere informatie

LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF... HET IS PURE CONCURRENTIEKRACHT DE LNG SPECIALIST LNG LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST SOLUTIONS

LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF... HET IS PURE CONCURRENTIEKRACHT DE LNG SPECIALIST LNG LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST SOLUTIONS DE LNG SPECIALIST LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF... HET IS PURE CONCURRENTIEKRACHT LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST LNG SOLUTIONS DE TRANSPORTSECTOR STAPT OVER OP LNG... DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST

Nadere informatie

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden

Inleiding. Voor bedrijven. Inleiding. Voor bedrijven. Voor bedrijven. Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Inleiding Financiële stimulansen voor bedrijven en lokale overheden Roel Vanderbeuren Projectverantwoordelijke WATT Roadshow Bond Beter Leefmilieu Vergroening van het wagenpark deel van totale mobility

Nadere informatie

Aardgas voor voertuigen,

Aardgas voor voertuigen, Aardgas voor voertuigen, slim voor uw portemonnee Inhoud 03 Aardgas voor voertuigen (CNG) 04 Aardgas, slim voor uw portemonnee 05 Aardgas, slim voor het milieu 06 CNG-voertuigen 07 Waar tankt u aardgas

Nadere informatie

Wist je dat. ... aardgas als brandstof al op grote schaal gebruikt wordt bij onze Duitse en Nederlandse buren?

Wist je dat. ... aardgas als brandstof al op grote schaal gebruikt wordt bij onze Duitse en Nederlandse buren? doen! Mobiliteit en milieuvriendelijkheid combineren is een missie van zowel de Belgische als Europese overheden en een uitdaging voor iedereen. Aardgasvoertuigen zijn een deel van de oplossing. Je gebruikt

Nadere informatie

Welkom. Wase Klimaattop. Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

Welkom. Wase Klimaattop. Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Welkom Wase Klimaattop Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen 2 Wase Klimaattop_14 oktober 2016 Situering initiatief duurzame mobiliteit Doelstellingen

Nadere informatie

MIRA 2012 Transport. www.milieurapport.be. Eco-efficiëntie van het personenvervoer

MIRA 2012 Transport. www.milieurapport.be. Eco-efficiëntie van het personenvervoer Eco-efficiëntie van het personenvervoer DP index (2000=) 110 70 personenkilometers bevolkingsaantal emissie broeikasgassen verzurende emissie emissie ozonprecursoren emissie fijn stof PM 2,5 (uitlaat)

Nadere informatie

(autogas en propaan)

(autogas en propaan) Petitie Geen accijnsverhoging LPG (autogas en propaan) De Vereniging Vloeibaar Gas (VVG) vraagt u de voorgenomen accijnsverhoging op LPG met 0,07 per liter naar 0,18 per liter per 1 januari 2014 niet door

Nadere informatie

AARDGAS als voertuigbrandstof

AARDGAS als voertuigbrandstof AARDGAS als voertuigbrandstof - reeds vandaag de ecologische impact van het voertuigenpark significant verbeteren - Praktijkdag Nieuwe Mobiliteit Brugge - 11 september2012 KVBG Kris De Wit Wie en wat is

Nadere informatie

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S,

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, D E C O N T R A S E N D E P R E M I E S. Elektrische wagens zijn in. De We vertellen u alles wat u moet media hebben er de mond van vol, weten over elektrische wagens.

Nadere informatie

DE VERGROENING VAN DE VERKEERSFISCALITEIT

DE VERGROENING VAN DE VERKEERSFISCALITEIT DE VERGROENING VAN DE VERKEERSFISCALITEIT Vergroening fiscaliteit mobiliteit - EU Bestaande regelingen Vrachtwagens Eurovignet Ontwikkelingen in FR, DE (LKW maut), AT, Personenwagens Péage (FR, ES, ),

Nadere informatie

Wie vooruit wil, rijdt duurzaam!

Wie vooruit wil, rijdt duurzaam! Wie vooruit wil, rijdt duurzaam! Noord-Nederland is een prachtig deel van Nederland. Prachtig vanwege de natuur, de mentaliteit van de mensen en de ruimte. Een plek waar duurzaamheid steeds meer ruimte

Nadere informatie

Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014. Energie in Beweging

Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014. Energie in Beweging Presenta/e door Jan de Kraker - 5 mei 2014 Energie in Beweging Wat is Well to Wheel Met Well to Wheel wordt het totale rendement van brandstoffen voor wegtransport uitgedrukt Well to Wheel maakt duidelijk

Nadere informatie

Wanneer toont uw bedrijf zijn ware aard?

Wanneer toont uw bedrijf zijn ware aard? Wanneer toont uw bedrijf zijn ware aard? Aardgas komt eindelijk uit de kast Aardgas heeft lang genoeg alleen maar binnen gezeten. In uw huizen. In uw verwarming. Verstopt in de boilerkast. Nu is de wereld

Nadere informatie

Ga vooruit naar een duurzame toekomst.

Ga vooruit naar een duurzame toekomst. Ga vooruit naar een duurzame toekomst. Rijden op OGO CNG is schoner, goedkoper en makkelijk. Verder vooruit Inhoudsopgave Duurzame en betaalbare mobiliteit binnen handbereik 4 Groeiende behoefte naar duurzaamheid

Nadere informatie

Jan Schouten. Volvo Truck Nederland

Jan Schouten. Volvo Truck Nederland Jan Schouten Quality Safety Environmental care A company driven by strong core values CO 2 -neutrale productie Eerste 100 % CO 2 -neutrale truckfabriek in Gent Windenergie, zonne-energie, biobrandstoffen

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1375 (2011-2012) Nr. 7 15 februari 2012 (2011-2012) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1375 (2011-2012) Nr. 7 15 februari 2012 (2011-2012) stuk ingediend op stuk ingediend op 1375 (2011-2012) Nr. 7 15 februari 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde

Nadere informatie

over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen

over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen stuk ingediend op 1048 (2010-2011) Nr. 1 25 maart 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen Verslag

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffde de verzoing van de behoeft aan ergie aan zuivere lucht in onze maatschappij Het Vlaams Parlemt, gelet op de Verkningsnota voor het ergiedebat in het Vlaams Parlemt,

Nadere informatie

Ontstaan rijden op aardgas

Ontstaan rijden op aardgas Ontstaan rijden op aardgas - Luc Goossens bioboer uit Ieper heeft geen gas in de straat en wenst een aardgasvoertuig aan te kopen - Vraag gesteld aan de stad om de mogelijkheden te onderzoeken - Samen

Nadere informatie

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030

Emissies van het wegverkeer in België 1990-2030 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN VITAL DECOSTERSTRAAT 67A BUS 1 3 LEUVEN BELGIË http://www.tmleuven.be TEL +32 (16) 31.77.3 FAX +32 (16) 31.77.39 Transport & Mobility Leuven is een gezamenlijke onderneming

Nadere informatie

Colruyt (DATS 24) goes for CNG Natural Power

Colruyt (DATS 24) goes for CNG Natural Power Colruyt (DATS 24) goes for Natural Power De Groep Colruyt is beroemd door de gelijknamige supermarkten in België, Frankrijk en Luxemburg. Maar men moet niet vergeten dat de groep nog andere merken en activiteiten

Nadere informatie

Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen. Samenvatting. Griet De Ceuster. Transport & Mobility Leuven

Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Vlaanderen. Samenvatting. Griet De Ceuster. Transport & Mobility Leuven Internalisering van externe kosten van wegverkeer in Samenvatting Griet De Ceuster Transport & Mobility Leuven Studie uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA september 2004 Samenvatting

Nadere informatie

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013 Goevaers Consultancy Duurzame stedelijke distributie België 16 februari 2013 GC Introductie Duurzaam goederen vervoer Duurzaamheid vraagt om samenwerking in de keten Nieuwe technologieën kunnen alleen

Nadere informatie

BRANDSTOFFEN WEGVERKEER

BRANDSTOFFEN WEGVERKEER BRANDSTOFFEN WEGVERKEER Update toekomstverkenning Paul Hofmeijer, 25 juni 2013 Partner MMG Advies Voor strategie, organisatieadvies en duurzame mobiliteit AGENDA 1. Actualiteiten uit media & drivers 2.

Nadere informatie

Duurzame dienstmobiliteit. Geert Biesemans directeur voertuigencentrum

Duurzame dienstmobiliteit. Geert Biesemans directeur voertuigencentrum Duurzame dienstmobiliteit Geert Biesemans directeur voertuigencentrum Nood aan verduurzaming externe factoren opwarming van de aarde stijgende prijs en eindigheid brandstoffen binnen koolstofeconomie fiscaliteit

Nadere informatie

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB

Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB Vergelijking van de CO 2 -uitstoot per vervoermiddel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenvatting van de studie uitgevoerd door CO 2 logic in opdracht van de MIVB 100% Gerecycleerd papier Januari

Nadere informatie

Aardgas komt eindelijk uit de kast

Aardgas komt eindelijk uit de kast Aardgas komt eindelijk uit de kast Aardgas heeft lang genoeg alleen maar binnen gezeten. In uw huizen. In uw verwarming. Verstopt in de boilerkast. Nu is de wereld klaar voor zijn samengeperste variant:

Nadere informatie

Symposium De Groene Delta van Nijmegen. Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2014

Symposium De Groene Delta van Nijmegen. Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2014 Symposium De Groene Delta van Nijmegen Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2014 Noodzaak tot veranderen 13-10-2014 2 En toen was daar... http://www.energieakkoordser.nl/ https://energiekgelderland.nl/paginas/default.aspx

Nadere informatie

de Nieuwe PGS 25 Aardgasvulstations

de Nieuwe PGS 25 Aardgasvulstations de Nieuwe PGS 25 Aardgasvulstations Erik Büthker 1 december 2009 congres Relevant Ringwade 71, 3439 LM, Nieuwegein Postbus 1033, 3430 BA, Nieuwegein Tel: (030) 285 3320 Fax: (030) 285 4850 info@cngnet.nl

Nadere informatie

Aardgas voor voertuigen, slim voor uw portemonnee

Aardgas voor voertuigen, slim voor uw portemonnee Aardgas voor voertuigen, slim voor uw portemonnee CNG? Kent u CNG al? CNG betekent letterlijk Compressed Natural Gas. We noemen het aardgas voor voertuigen om het niet te verwarren met LPG. CNG is de samengeperste

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

Elektrisch rijden in de praktijk

Elektrisch rijden in de praktijk We gaan elektrisch vooruit! Een impuls voor elektrisch vervoer in Rotterdam Elektrisch rijden in de praktijk Klimaatprobleem? Google earth januari 2009 Rotterdam Climate Initiative Als stad met wereldhaven

Nadere informatie

130 PARTIJEN HEBBEN SAMEN VISIE DUURZAME BRANDSTOFFEN- MIX OPGESTELD

130 PARTIJEN HEBBEN SAMEN VISIE DUURZAME BRANDSTOFFEN- MIX OPGESTELD 8 ACHTERGROND 35 MEGATON DE VOORSPELDE CO 2-UITSTOOT VAN HET WEGVERKEER IN 2050 130 PARTIJEN HEBBEN SAMEN VISIE DUURZAME BRANDSTOFFEN- MIX OPGESTELD 2035 STREEFJAAR WAARIN ALLE NIEUWE AUTO S CO 2-EMISSIE

Nadere informatie

Rijden op groen gas Feiten en cijfers

Rijden op groen gas Feiten en cijfers Rijden op groen gas Feiten en cijfers Rijden op groen gas Transporteurs, bedrijven en particulieren rijden steeds vaker op groen gas. Er komt meer groen gas beschikbaar en het aantal auto s dat op groen

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Verduurzaming Wagenpark gemeente

Resultaten onderzoek Verduurzaming Wagenpark gemeente Resultaten onderzoek Verduurzaming Wagenpark gemeente 1. Achtergrond Uit de klimaatvoetafdruk zoals dat voor het jaar 2013 is opgesteld, bleek dat de klimaatvoetafdruk van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Is uw bestuur er klaar voor? Praktijkdag Nieuwe Mobiliteit - Brugge - 11 september 2012 Overview Mobimix.be? Moeten we er wel klaar voor zijn? Zijn de technologieën

Nadere informatie

Groen rijden? Gewoon doen!

Groen rijden? Gewoon doen! Groen rijden? Gewoon doen! Presentatie wagenparkbeheerders NHrijdtGroen! September 2012 1 DHV 2012 All rights reserved Agenda 1. Groen rijden? Waarom groen rijden? Project NHrijdtGroen! 2. Gewoon doen!

Nadere informatie

Overleg CO2 normering voertuigen

Overleg CO2 normering voertuigen VERSLAG Overleg CO2 normering voertuigen In dit verslag staan de gezichtspunten van de deelnemers aan het Overleg CO2 normering voertuigen. De voorzitter van het overleg biedt dit verslag aan de staatssecretaris

Nadere informatie

België dieselland? Automania.be. Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert

België dieselland? Automania.be. Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert Automania.be Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert Gepubliceerd: 08.05.2014 Een studie rond het omslagpunt tussen rijden op benzine, diesel of elektriciteit, onlangs uitgevoerd

Nadere informatie

PRESENTATIE studiedag Leefmilieu Brussel Maandag 8 juni, 2015. Vlootbeheer en elektrische mobiliteit bij Stad Gent

PRESENTATIE studiedag Leefmilieu Brussel Maandag 8 juni, 2015. Vlootbeheer en elektrische mobiliteit bij Stad Gent 10/06/2015 PRESENTATIE studiedag Leefmilieu Brussel Maandag 8 juni, 2015 Vlootbeheer en elektrische mobiliteit bij Stad Gent Lies Helsloot, Service en Logistiek Departement FM Stad Gent 13 Departementen

Nadere informatie

DE VERGROENING VAN DE

DE VERGROENING VAN DE DE VERGROENING VAN DE VERKEERSFISCALITEIT Vergroening fiscaliteit mobiliteit - EU Bestaande regelingen Vrachtwagens Eurovignet Ontwikkelingen in FR, DE (LKW maut), AT, Personenwagens Péage (FR, ES, ),

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst schone scheepvaart. SHIP, 1 november Henri van der Weide

Informatiebijeenkomst schone scheepvaart. SHIP, 1 november Henri van der Weide Informatiebijeenkomst schone scheepvaart SHIP, 1 november Henri van der Weide Vluchtige organische stoffen (VOS), geur van lading en geluid bij overslag Kooldioxide (CO2),Stikstofoxiden (NO X), Zwaveloxiden

Nadere informatie

Kwantitatieve verkenning van het potentieel voor LNG in de binnenvaart. Martin Quispel, DCMR Schiedam 28 maart 2017

Kwantitatieve verkenning van het potentieel voor LNG in de binnenvaart. Martin Quispel, DCMR Schiedam 28 maart 2017 Kwantitatieve verkenning van het potentieel voor LNG in de binnenvaart Martin Quispel, DCMR Schiedam 28 maart 2017 Achtergrond Verkennende studie uitgevoerd door STC-NESTRA en EICB in opdracht voor het

Nadere informatie

Alternatieve brandstoffen en tunnelveiligheid

Alternatieve brandstoffen en tunnelveiligheid Alternatieve brandstoffen en tunnelveiligheid Brandstoffenmix visie Clean Power for transport package / Alternative Fuels Infrastructure directive Hoe ver zijn wij? Nationale kaders SER Energieakkoord

Nadere informatie

Lage-emissie zones in België. What s next?

Lage-emissie zones in België. What s next? Lage-emissie zones in België What s next? Lage-emissiezones Onlangs kondigde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan dat vanaf 2018 de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan zullen worden geweerd

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

b) wat leert dit cijfermateriaal ons over het vergroeningspotentieel/de vergroeningsmogelijkheden van deze voertuigcategorie?

b) wat leert dit cijfermateriaal ons over het vergroeningspotentieel/de vergroeningsmogelijkheden van deze voertuigcategorie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 295 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 8 juni 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergroening

Nadere informatie

ADVIES. ende de belasting

ADVIES. ende de belasting ADVIES 8 september 2011 Over het voorontwerp van decreet betreffe ende de belasting op de inverkeerstelling (BIV) [2011 48] Mevrouw Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Koolstraat

Nadere informatie

Seminar Schone Voertuigtechnieken

Seminar Schone Voertuigtechnieken Seminar Schone Voertuigtechnieken Milieu 2012 Hans Bosma, HAN Automotive Lejo Buning, HAN Automotive Peter Kerris, NVRD o Achtergrond Agenda o Overzicht: emissies en andere omgevingsfactoren o Afwegingskader

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

Subsidies aanschaf Aardgas/Groengas auto

Subsidies aanschaf Aardgas/Groengas auto Subsidies aanschaf Aardgas/Groengas auto Ter stimulering van Groengas auto s zijn er diverse subsidieregelingen mogelijk. Landelijk bestaan de fiscale regelingen MIA en VAMIL. Regionaal worden verschillende

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Woensdag 17 november 2010 VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Voorstelling roetfiltercampagne

Woensdag 17 november 2010 VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Voorstelling roetfiltercampagne Woensdag 17 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Voorstelling roetfiltercampagne Dames en heren, Vertegenwoordigers van Volvo, beste journalisten,

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit op maat

Duurzame mobiliteit op maat 32 green mobility > Duurzame mobiliteit op maat Duurzame mobiliteit maakt integraal deel uit van de strategie van Electrabel, zowel intern als extern. Voor B2B-klanten ontwikkelt Electrabel een totaalaanbod

Nadere informatie

9 op 10 automobilisten wil dat elke nieuwe dieselwagen uitgerust is met een roetfilter

9 op 10 automobilisten wil dat elke nieuwe dieselwagen uitgerust is met een roetfilter 9 op 10 automobilisten wil dat elke nieuwe dieselwagen uitgerust is met een roetfilter In april startte mobiliteitsclub VAB een groot milieudebat ter gelegenheid van de Wereldgezondheidsdag. Uitgangspunt

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/0288(COD) 10.4.2013. van de Commissie vervoer en toerisme

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/0288(COD) 10.4.2013. van de Commissie vervoer en toerisme EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie vervoer en toerisme 10.4.2013 2012/0288(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie vervoer en toerisme aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Nadere informatie

Mobiliteit. Verdiepende opdracht

Mobiliteit. Verdiepende opdracht 2015 Mobiliteit Verdiepende opdracht Inleiding In dit onderdeel kun je meer leren over het onderwerp Mobiliteit. Pagina 1 Inhoud 1. Mobiliteit... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 Pagina 2 1. Mobiliteit

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, Vito, september 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2015 bedraagt 6,0 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen Arno Schroten CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

TAXI S. voor duurzame mobiliteit. De taxisector vandaag en morgen. Pierre Steenberghen, G.T.L. Conferentie E-taxi, Antwerpen 14 november2016

TAXI S. voor duurzame mobiliteit. De taxisector vandaag en morgen. Pierre Steenberghen, G.T.L. Conferentie E-taxi, Antwerpen 14 november2016 TAXI S voor duurzame mobiliteit De taxisector vandaag en morgen Pierre Steenberghen, G.T.L. Conferentie E-taxi, Antwerpen 14 november2016 G.T.L. Nationale Groepering van Taxiondernemingen en van diensten

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende de invoering van een schrootpremie

Voorstel van resolutie. betreffende de invoering van een schrootpremie stuk ingediend op 657 (2009-2010) Nr. 1 22 september 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de dames Marleen Van den Eynde, Linda Vissers en Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt en de heren Felix Strackx,

Nadere informatie

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2

Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Totale uitstoot in 2010: 14.000 kiloton CO 2 Industrie Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 1% besparing op gas en elektra per jaar. Totaal is dat 8 % besparing in 2020. Opbrengst: 100 kiloton.

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Studiedag elektrische wagens en laadpalen 31 mei 2012 Overview Mobimix.be? Duurzaam vlootbeheer? Technologie Milieuprestaties Financieel Conclusies + vragen Overview

Nadere informatie

Programmadecreet 2016

Programmadecreet 2016 Briefadvies Programmadecreet 2016 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 Datum van goedkeuring 22 oktober 2015 Volgnummer 2015 025 Coördinator + e-mailadres Francis

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 066 Belastingdienst Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2010

Nadere informatie

Elektrisch rijden is de toekomst

Elektrisch rijden is de toekomst Elektrisch rijden is de toekomst Duurzaam onderweg in Rotterdam www.rotterdam.nl/elektrischrijden Elektrisch rijden neemt een vlucht. Er rijden steeds meer elektrische voertuigen rond. Een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

Caro De Brouwer 27/11/2013

Caro De Brouwer 27/11/2013 Caro De Brouwer 27/11/2013 Caro De Brouwer 2e Master Irw Energie, KUL Erasmus Imperial College London Thesis: Solvent storage for postcombustion CCS in coal fired plants Voorzitter YERA Young Energy Reviewers

Nadere informatie

VR MED.0081/1

VR MED.0081/1 VR 2017 1702 MED.0081/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW MEDEDELING AAN DE LEDEN VAN VLAAMSE REGERING Betreft: Voortgangsrapport van Vlaams mitigatieplan 2013-2020 met Broeikasgasinventaris

Nadere informatie

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV:

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van de nieuwe BIV? Worden vrijgesteld van de BIV: Sinds wanneer is de vergroening van de BIV en verkeersbelasting van toepassing in Vlaanderen? De vernieuwde BIV en verkeersbelasting zijn sinds 1 januari 2016 van toepassing. Geldt de vernieuwde BIV en

Nadere informatie

Kies voor aardgas. Subsidie voor aanleg aardgasvulpunten

Kies voor aardgas. Subsidie voor aanleg aardgasvulpunten Kies voor aardgas Subsidie voor aanleg aardgasvulpunten DIT PROJECT IS MEDE GEFINANCIERD MET STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING VAN DE EUROPESE COMMISSIE Colofon Uitgave: Productiebegeleiding:

Nadere informatie

Bioethanol in den Niëderlanden

Bioethanol in den Niëderlanden Bioethanol in den Niëderlanden Nationale Ziele und Bioethanol für Mobilität Age van der Mei 13 december 2007 DUINN Age van der Mei. Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit dit stuk mag worden

Nadere informatie

Partner in duurzaamheid Presentatie 29 februari 2012 Waterstof Net 1

Partner in duurzaamheid Presentatie 29 februari 2012 Waterstof Net 1 v Wij helpen u op weg! Partner in duurzaamheid Presentatie 29 februari 2012 Waterstof Net 1 Hans van Wermeskerken Ballast Nedam Ballast opgericht in 1877, Nedam in 1899 Fusie Ballast Nedam 1969 4000 medewerkers

Nadere informatie

Petitie GELIJK SPEELVELD VOOR AUTOGAS (LPG) Autogas (LPG) voor kostenefficiënte CO2-besparing

Petitie GELIJK SPEELVELD VOOR AUTOGAS (LPG) Autogas (LPG) voor kostenefficiënte CO2-besparing Petitie GELIJK SPEELVELD VOOR AUTOGAS (LPG) (LPG) voor kostenefficiënte CO2-besparing Datum overhandiging: Dinsdag 3 november 2015 Petitie Met deze petitie die wij u aanbieden, willen wij u vragen een

Nadere informatie

FIAT NATURAL POWER INHOUD

FIAT NATURAL POWER INHOUD FIAT NATURAL POWER INHOUD 1. DE SCHOONSTE BRANDSTOF VAN HET MOMENT P.02 2. DE VOORDELEN P.03 3. FIAT PANDA P.04 4. FIAT PUNTO P.06 5. FIAT QUBO P.08 6. FIAT DOBLO P.10 7. FIAT FIORINO CARGO P.12 8. FIAT

Nadere informatie

Luchtkwaliteit en verkeer. Huib van Essen CE Delft 8 februari 2014

Luchtkwaliteit en verkeer. Huib van Essen CE Delft 8 februari 2014 Luchtkwaliteit en verkeer Huib van Essen CE Delft 8 februari 2014 Overzicht presentatie Even voorstellen Trend in verkeersemissies: veel bereikt, nog veel te doen Oplossingsrichtingen: Schonere voertuigen,

Nadere informatie

Clean fuel. LNG Facts & Figures

Clean fuel. LNG Facts & Figures 1 LNG Facts & Figures Waarom LNG Schoon Zonder nabehandeling voldoen aan emissie standaarden Veilig Lichter dan lucht als het verdampt Moeilijk ontsteekbaar Enorme voorraden Past in Europese doelstelling

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst. Scania Gasmotoren CNG & LNG

Klaar voor de toekomst. Scania Gasmotoren CNG & LNG Klaar voor de toekomst Scania Gasmotoren CNG & LNG Scania en het milieu Klimaatveranderingen ten gevolge van de uitstoot van broeikasgassen, steeds schaarser wordende natuurlijke grondstoffen (o.a. als

Nadere informatie

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën

Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën Milieuvriendelijke voertuigtechnologieën What s in it for my company? Praktijkavond Nieuwe Mobiliteit - Brugge - 11 september 2012 Overview Mobimix.be? Duurzaam vlootbeheer? Technologie Milieuprestaties

Nadere informatie

Er zit een raar luchtje aan biogas FTM

Er zit een raar luchtje aan biogas FTM 1 van 9 14-05-17 07:07 ftm.nl Er zit een raar luchtje aan biogas FTM Authentieke Journalistiek 13-17 minuten Onder druk van de gaslobby en de overheid stapt de Nederlandse transportsector over op een nieuwe

Nadere informatie

Activiteiten van leveranciers van biobrandstoffen, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen

Activiteiten van leveranciers van biobrandstoffen, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen Activiteiten van leveranciers van biobrandstoffen, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen Eric van den Heuvel 18 maart 2015 Presentatie tijdens het Truck van de Toekomst evenement - Hardenberg Inpakken

Nadere informatie

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement ingediend op 342 (2014-2015) Nr. 1 29 april 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 1531 (2011-2012) Nr. 2 2 april 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Robrecht Bothuyne, Hermes Sanctorum en Bart Martens, mevrouw Gwenny De Vroe, de heren Wilfried Vandaele

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE NIEUWE VOLVO FM METHAAN-DIESEL. Een doorbraak voor gasaangedreven zware voertuigen

DE NIEUWE VOLVO FM METHAAN-DIESEL. Een doorbraak voor gasaangedreven zware voertuigen DE NIEUWE VOLVO FM METHAAN-DIESEL Een doorbraak voor gasaangedreven zware voertuigen HOGE PRESTATIES, ZEER EFFICIËNT - ÉN EEN DUURZAME OPLOSSING De introductie van de Volvo FM Methaan-Diesel betekent

Nadere informatie

CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING VERGROENEN WAGENPARK BEDRIJVEN IN BEVERWIJK 2014

CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING VERGROENEN WAGENPARK BEDRIJVEN IN BEVERWIJK 2014 CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING VERGROENEN WAGENPARK BEDRIJVEN IN BEVERWIJK 2014 Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. aanvrager: bedrijf (ingeschreven

Nadere informatie