Subsidies aanschaf Aardgas/Groengas auto

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidies aanschaf Aardgas/Groengas auto"

Transcriptie

1 Subsidies aanschaf Aardgas/Groengas auto Ter stimulering van Groengas auto s zijn er diverse subsidieregelingen mogelijk. Landelijk bestaan de fiscale regelingen MIA en VAMIL. Regionaal worden verschillende aankoopsubsidies vergeven. Hieronder worden de mogelijkheden weergegeven. 1. Landelijk 2. Provincie Brabant 3. Provincie Flevoland 4. Provincie Friesland 5. Provincie Noord-Holland 6. Provincie Utrecht 7. Provincie Overijssel 8. Gemeente Leeuwarden 9. Gemeente Harderwijk 10. Stadsgewest Haaglanden 11. Nijmegen 1. Landelijk Proeftuinen duurzame mobiliteit: rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen Dit subsidieprogramma beoogt door de aanschaf van vervoermiddelen die gebruik maken van biobrandstoffen het gebruik van deze brandstoffen te stimuleren en tevens fossiele brandstofbespa-ring en CO2-reductie te bevorderen.met de inzet van biogas, waaronder Alleen ondernemingen, waterschappen en onderzoeksinstellingen kunnen aanvragen Minimale aanschaf van 3 vervoersmiddelen Men moet minimaal 1 jaar het voertuig rijden 1. De subsidie bedraagt maximaal , per eerste toepassingsproject. 2. De subsidie bedraagt, onverminderd het bepaalde in het eerste lid, per vervoermiddel 3000,. Het subsidieplafond bedraagt https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt html?zoekcriteria=%3fzkt%3duitgebreid%26pst%3dstaatscourant%26v rt%3dproeftuinen%26zkd%3dalleenindetitel%26dpr%3dafgelopendag%26s pd%3d %26epd%3d %26sdt%3ddatumpublicatie%26ap%3 d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultindex=0&sorttype=1&sortorder=4 MIA De MIA biedt ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen een extra belastingaftrek. Tot 36 procent van het investeringsbedrag mag worden afgetrokken van de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de

2 milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Het voordeel per bedrijfsmiddel is in de Milieulijst door middel van een lettercode weergegeven. Vamil De Vamil biedt een liquiditeits- en rentevoordeel. Ondernemers die Vamil voor een bedrijfsmiddel toepassen mogen 75 procent van de investering in dit bedrijfsmiddel willekeurig ofwel vrij afschrijven. De lettercode bij het bedrijfsmiddel in de Milieulijst bepaalt of Vamil toegepast kan worden. Bovenstaande regelingen gelden voor aardgasauto s voor zakelijk vervoer (C5079) en voor aardgaslever en vulpunten (F2050). Kijk voor meer informatie op 2. Provincie Brabant Overheden en bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten, maatregelen en/of projecten gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dit kan bij activiteiten, maatregelen en/of projecten voor: (1) schoon, stil, zuinig en duurzaam vervoer, (2) verkeergerelateerde maatregelen die via de Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer worden uitgevoerd en (3) innovatieve en bijzondere luchtkwaliteitsprojecten. U dient een aanvraag voor subsidie in voor de genoemde maatregelen en/of projecten. De aanvraag dient volledig te zijn ingevuld en te voldoen aan de subsidievoorwaarden genoemd in de subsidieregeling. De subsidieregeling is op basis van co-financiering, wat wil zeggen dat de aanvrager van subsidie minimaal 50% van de subsidiabele kosten voor zijn of haar rekening neemt en de provincie tot maximaal 50 % co-financiert roduct_id=6583&top10=1&smarttags=1&navigation=thema&view=product 3. Provincie Flevoland De Provincie Flevoland stelt geld beschikbaar voor een nieuw gekochte of geleaste bedrijfs-, bestelauto, -bus, of particuliere auto afgeleverd door een officiële dealer in een af-fabriek uitvoering, dan wel een nieuwe of bestaande auto die is aangepast en goedgekeurd door de RDW voor het rijden op o.a. aardgas. Koper kan voor maximaal 5 auto s subsidie aanvragen. Koper dient mee te werken aan persbericht en ervaringsonderzoek De subsidie bedraagt maximaal per auto. Voor bedrijfsauto s op aardgas is beschikbaar, voor particuliere auto s op aardgas is beschikbaar.

3 4. Provincie Friesland De Hemrik in Leeuwarden. Bedrijvenpark De Hemrik wil met het project Hemrik 100 bedrijven stimuleren om over te stappen op groen gas. Hemrik 100 is een initiatief van de gemeente Leeuwarden in samenwerking met onder andere bedrijvenpark De Hemrik, autoleasebedrijven, CNG Net, Essent en E-kwadraat. Het is de bedoeling deze aanpak breder in Noord-Nederland uit te rollen. De subsidie bedraagt maximaal per auto en een prijsgarantie op Groengas. Autodealers, gemeente Leeuwarden, het bedrijvenpark en de provincie Fryslân zetten in. 5. Provincie Noord-Holland De Provincie Noord-Holland heeft een regeling ter stimulering van de luchtkwaliteit in Noord-Holland. Projecten waarbij bijvoorbeeld diesel/benzine voertuigen omschakelen op aardgas komen in aanmerking voor subsidie. Na vervanging van de aandrijftechniek van personenauto s of lichte bedrijfsvoertuigen voldoet deze aan Euro 5 Activiteit moet plaatsvinden op grondgebied van Noord-Holland of sterk daarop gericht zijn. Voor grote ondernemingen en voor overheden bedraagt de subsidie ten hoogste 35 % van de kosten. Voor middelgrote bedrijven 45 % en voor kleine bedrijven 55 %. In alle gevallen geldt een maximumsubsidie van ,-.. Voor 2011 wordt een bedrag van ,- beschikbaar gesteld. 6. Provincie Utrecht Particulieren of ondernemers die een aardgasauto aan willen schaffen of een aardgasinstallatie in laten bouwen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie op de aanschaf. De subsidie is een eenmalige korting op de aanschaf van een nieuwe aardgasauto. Aanschaf van een nieuwe auto, achteraf inbouw of dual fuel voertuigen op een mengsel van aardgas en diesel U moet woonachtig zijn, of uw bedrijf gevestigd zijn, in de Provincie Utrecht De subsidie bedraagt 1000 euro voor personenwagens, 3000 euro voor personenbusjes en bestelbusjes en euro voor bedrijfswagens. Het maximale subsidiebedrag is

4 Het budget voor de periode is Provincie Overijssel Rijden op groengas en groene stroom is goed voor het milieu: minder uitstoot van schadelijke stoffen en geluidhinder en scheelt fossiele brandstoffen. Bovendien is het rijden op groengas en elektriciteit goedkoper, maar de aanschafprijs van een auto op groengas of elektriciteit is hoger. Daarom hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten een subsidieregeling open te stellen voor groengasauto's en elektrische voertuigen en daarvoor ,- beschikbaar te stellen. Ze verwachten dat er door de regeling circa 350 extra voertuigen op hernieuwbare energiebronnen gaan rijden in Overijssel. Schone brandstoffen Verkeer draagt bij aan klimaatverandering en luchtvervuiling. Daarom stimuleert de provincie Overijssel het rijden op schone brandstoffen. De provincie brengt sinds 2009 de mogelijkheid van rijden op groengas actief onder de aandacht. Bovendien wil de provincie het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik vergroten tot 20% in Bedragen De Overijsselse regeling geldt voor particulieren, (semi-)overheden en bedrijven. De subsidie voor de aanschaf van een groengasauto is 1000,- voor personenauto's, 3.000,- voor bestelbusjes en ,- voor groengasvrachtwagens. Voor een elektrische auto bedraagt de subsidie 1.000,- en voor dual fuel vrachtwagens (diesel met bijmenging van groengas) is de subsidie maximaal 5.000,- per auto. Meer informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden op het subsidieloket. U kunt tijdens kantooruren bellen met het team subsidieverlening, telefoon of of mailen naar 8. Gemeente Leeuwarden De Gemeente Leeuwarden stelt een subsidie beschikbaar voor het laten ombouwen van je diesel/benzine auto naar een duurzame brandstof of voor de aanschaf van een nieuwe auto die rijdt op een duurzame brandstof (waaronder aardgas). Nota s dienen binnen 3 maanden na aanschaf of ombouw te worden ingediend. U moet woonachtig zijn, of uw bedrijf gevestigd zijn, in de Gemeente Leeuwarden en maximaal 15 personen die buiten de Gemeente Leeuwarden wonen, maar minimaal 3 dagen per week binnen de Gemeente werken. De subsidie bedraagt 1000 per auto

5 9. Gemeente Harderwijk De Gemeente Harderwijk verstrekt een subsidie voor het aanschaffen van een voertuig op aardgas met een affabriek aardgasinstallatie voor maximaal 2 voertuigen per bedrijf bedrijfsvoertuig) en 1 per huishouden (particulier). Naast de subsidieregeling profiteert u nu van 300,- gratis tanken bij Van Scherpenzeel/OrangeGas. Bij aanvraag van een Van Scherpenzeel-tankpas, ontvangt u een tegoed van 300,-. De aardgasinstallatie moet af-fabriek zijn U moet woonachtig zijn, of uw bedrijf gevestigd zijn, in de Gemeente Harderwijk De hoogte van de subsidie bedraagt 10 % van de aanschafwaarde met een maximum van 1500,- per voertuig. Het tanktegoed bedraagt 300. Het subsidieplafond bedraagt ,- voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december Stadsgewest Haaglanden Het Stadsgewest Haagland stimuleert de aanschaf van Groen Gas auto s voor inwoners, ondernemers, overheidsinstellingen (m.u.v. Gemeente Den Haag) en publieksrechtelijke rechtspersonen in de regio Haaglanden. Daarnaast kunnen Eigenaren en exploitanten van een tankstation subsidie aanvragen voor het inrichten van een Groengasvulpunt. Een bedrijf kan subsidie aanvragen voor maximaal 10 voertuigen op Groen Gas en maximaal 5 huisvuilauto s. Inwoners kunnen subsidie krijgen voor 1 Groen Gas auto De subsidie bedraagt Subsidie voor taxi's op aardgas in Nijmegen Taxibedrijven die groen willen gaan rijden op aardgas krijgen van de gemeente Nijmegen een flinke steun in de rug: 1,2 cent per gereden kilometer. Zo wil de gemeente ondernemers over de brug helpen die nog twijfelen, en tegelijk zorgen voor schonere lucht in stad en regio. Taxibedrijf Munckhof is op 4 februari het eerste bedrijf dat de subsidie krijgt. Het bedrijf rijdt met zeven taxi s op aardgas. Deze zijn te herkennen aan de stickers Deze taxi rijdt op aardgas. Het doel van dit stimuleringsproject is om een betere luchtkwaliteit in de stad en de regio te krijgen. De taxibedrijven rijden op jaarbasis een groot aantal kilometers zodat er een flink milieurendement bereikt wordt bij omschakeling op schonere brandstof. Met name wordt er nauwelijks fijnstof uitgestoten en de NOx-emissie (stikstofoxiden) is bij aardgasvoertuigen veel

6 minder dan bij het gebruik van traditionele brandstoffen. Voor taxibedrijven is het economisch voordeel de belangrijkste prikkel om met aardgastaxi s te gaan rijden. Het rijden op aardgas is gemiddeld 0,03 per kilometer goedkoper en bij de circa kilometer die taxi s op jaarbasis rijden, levert dit een aanzienlijke besparing op brandstofkosten op. Daar bovenop komt de gemeentelijke subsidie, die tot 3600 per voertuig kan oplopen. Schaap-over-de-dam Uit onderzoek blijkt dat veel taxibedrijven gecharmeerd zijn van groen rijden en met name van het rijden op aardgas. Dit vanwege de lage brandstofprijzen. Omdat de bedrijven echter weinig zicht op de onderhoudskosten hebben, durven ze het risico van overschakeling op de schonere brandstof niet aan. Door subsidie te geven wil de gemeente Nijmegen psychologische barrières doorbreken en het één schaap-over-de-dam-effect bereiken. Er is een bedrag van gereserveerd, waarvan de Stadsregio Arnhem Nijmegen vanuit het Eureka programma voor luchtkwaliteit de helft van de kosten voor haar rekening neemt. Hiermee kunnen zo n veertig auto s op aardgas gaan rijden. Bedrijven kunnen de subsidie krijgen voor een periode van maximaal vier jaar. Ervaring Naast Munckhof hebben ook andere taxibedrijven auto s op aardgas besteld. In maart rijden er in totaal 16. De ervaringen van Munckhof met de aardgasvoertuigen zijn goed. Het rijgedrag bevalt, het onderhoudsgedrag is niet anders dan bij dieselvoertuigen en de wagens hebben geen last gehad van storingen. De voertuigen moeten wel wat vaker getankt worden dan de chauffeurs gewend zijn bij de diesels. In de praktijk blijkt dat het eerder tanken gemakkelijker is in te plannen dan de chauffeurs verwacht hadden. Nu zorgen ze er voor dat ze vaker langs het aardgastankstation van Nijol in Bijsterhuizen rijden. Ook gemeente en bedrijven rijden groen Het taxiproject staat niet alleen. In Nijmegen rijden de stadsbussen van Breng al ruim een jaar op aardgas. Voor de nieuwe concessie eist de Stadsregio Arnhem Nijmegen dat de uitstoot door bussen minstens 75 procent lager moet zijn dan de uitstoot van dieselbussen. Dat maakt de kans groot dat de bussen grotendeels op aardgas of zelfs bijna klimaatneutraal op biogas gaan rijden. Ook de gemeente schakelt haar wagenpark over op aardgas. Op het moment dat de gemeentelijke wagens aan vervanging toe zijn, worden ze opgevolgd door auto s op aardgas. Er rijden nu ruim twintig gemeentelijke wagens op aardgas. Ook verschillende Nijmeegse bedrijven, zoals de DAR en Cornelissen, hebben voertuigen op aardgas. Daarnaast loopt het project De Groene Hub voor het verduurzamen van goederen- en busvervoer. In dit project zorgen deelnemers uit de regio Arnhem Nijmegen ervoor dat er in de nabije toekomst lokaal opgewekt groen gas gebruikt wordt voor het openbaar vervoer. Daarnaast richten de partners het vervoer naar en binnen Nijmegen slim in. Op 17 november kreeg Nijmegen hiervoor euro van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.. Voor de invulling van duurzame mobiliteit ontving de gemeente Nijmegen, als eerste gemeente, op 11 november al de Lean and Green Award van Connekt. De award geeft aan dat de organisatie vertrouwen heeft dat het Nijmeegs vervoer in 2012 twintig procent minder CO2 uitstoot in 2012 ten opzichte van Doordat steeds meer bussen en wagens op aardgas overgaan ontstaan er waarschijnlijk snel meer vulpunten in de regio. Uitreiking subsidie De directeuren Jos Poortinga en Hennie Jacobs van taxibedrijf Munckhof krijgen op vrijdag 4 februari de eerste Deze taxi rijdt op aardgas -subsidie overhandigd door milieuwethouder Jan van der Meer. Ook secretaris-directeur Carol van Eert van de Stadsregio Arnhem Nijmegen is daarbij. Munckhof rijdt met name met de stadsregiotaxi, drie van de taxi s zijn dan ook speciaal geschikt voor rolstoelvervoer. Locatie: het kantoor van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, Stationsplein 26. Tijdstip: 9.00 uur.

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen Regelingen en subsidies Snor- en bromfietsen 13-03- 2012 Voorwoord De elektrische scooter is stil en schoon. Een reden waarom gemeenten, provincies en de overheid elektrische snor- en bromfiets subsidiëren.

Nadere informatie

Reg.nr. ^^)ló\h \ \?~J. oat. 31 JAN 2014 ontv.:

Reg.nr. ^^)ló\h \ \?~J. oat. 31 JAN 2014 ontv.: PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^^)ló\h \ \?~J oat. 31 JAN 2014 ontv.: Routing a.d. Bij!.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl

Nadere informatie

GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven

GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 3777 5 december 2013 GEMEENTE UTRECHT: beleidsregel subsidie stimulering van de aanschaf vervangende schone voertuigen door bedrijven (collegebesluit

Nadere informatie

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen"

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen" Afdeling Financiën & Control cluster Concerncontrol 12 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting.

Nadere informatie

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie

Nadere informatie

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID

DUURZAAM INKOPEN DIENSTAUTO S OVERHEID Ecofys the Netherlands BV P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl T +31 (0)30 280 83 00 F +31 (0)30 280 83 01 E info@ecofys.nl DUURZAAM INKOPEN

Nadere informatie

Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit

Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit Datum 20 januari 2015 Status Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Monitoring Duurzame Mobiliteit Projectnummer Straatbeeldmonitor Duurzame Mobiliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 066 Belastingdienst Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2010

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Moving@Rotterdam Naam organisatie:

Nadere informatie

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden

Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden College Onderwerp: V200900614 Overstap naar rijden op aardgas voor wagenpark Heusden Collegevoorstel Inleiding: De raad heeft in het actieplan Luchtkwaliteit, vastgesteld op 6 november 2007, het belang

Nadere informatie

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC INHOUD Voorwoord Wiert-Jan de Raaf 2 Wethouder Grashoff 3 Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC 10-11 Auto Hoogenboom 12-13 Autobedrijf Victoria 14-15 Ford, Ardea Auto 16-17

Nadere informatie

B-style & Flex-i-Trans Compleet programma van voertuigaanpassingen. jaargang 8 nummer 4 Multimediaal vakblad voor de taxiondernemer

B-style & Flex-i-Trans Compleet programma van voertuigaanpassingen. jaargang 8 nummer 4 Multimediaal vakblad voor de taxiondernemer Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen jaargang 8 nummer 4 Multimediaal vakblad

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

Policy Research Corporation

Policy Research Corporation Policy Research Corporation Voorbeeldberekeningen fiscale voordelen elektrisch vervoer 28 november 2012 In opdracht van Agentschap NL INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Voordelen bij personenauto s 3. Voordelen

Nadere informatie

Groengas in verkeer en vervoer

Groengas in verkeer en vervoer Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Rotterdam, 26 oktober 2012 Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Koen Vervoort Rutger Beekman Marten

Nadere informatie

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten

Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten februari 2009 Geachte lezer, Met deze eerste nieuwsbrief in 2009 willen wij u informeren over de nieuwe ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Wilt u hierover meer informatie of wilt u een ander onderwerp

Nadere informatie

Impuls januari 2009. Pilot klimaatneutrale gemeenten

Impuls januari 2009. Pilot klimaatneutrale gemeenten Impuls januari 2009 Pilot klimaatneutrale gemeenten De landelijke doelstellingen met betrekking tot de reductie van de CO 2 -uitstoot zijn ambitieus: 30% reductie in 2020 ten opzichte van 1990. Om dit

Nadere informatie

Elektrisch vervoer in 20 vragen

Elektrisch vervoer in 20 vragen lektrisch vervoer in 20 vragen e startgids voor bedrijven 2013 >> ls het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Waarom zou ik kiezen voor V? Inhoud Wat zijn de kosten van V? Hoe breng ik V in

Nadere informatie

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker

Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker Met nieuwe energie in de regio arnhem Nijmegen v Pagina 2 Slimme distributie Stef Weijers: er is niet één oplossing die zaligmakend is. Pagina 3 MARN en MRA voor regionale aanpak energie en klimaat Randvoorwaarden

Nadere informatie

Werk aan de toekomst met bio-energie. Antwoorden op uw vragen

Werk aan de toekomst met bio-energie. Antwoorden op uw vragen Werk aan de toekomst met bio-energie Antwoorden op uw vragen Inleiding Stel, u bent projectontwikkelaar en u wilt een bedrijventerrein aanleggen of een nieuw kantoor bouwen. Niet onwaarschijnlijk dat u

Nadere informatie

Extra fiscaal rendement

Extra fiscaal rendement www.pwc.nl Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten 2014 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 6 Research & development aftrek (RDA) 21 Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) 23

Nadere informatie

Nederland Elektrisch EV-wijzer

Nederland Elektrisch EV-wijzer Nederland Elektrisch EV-wijzer Stop de stekker in uw wagenpark! EV-wijzer Stop de stekker in uw wagenpark! Voorbeelden en best practices van leasebeleid dat goed gebruik van plug-in-voertuigen bevordert

Nadere informatie

Nederland Elektrisch EV-wijzer

Nederland Elektrisch EV-wijzer Nederland Elektrisch EV-wijzer Stop de stekker in uw wagenpark! EV-wijzer Stop de stekker in uw wagenpark! Voorbeelden en best practices van leasebeleid dat goed gebruik van plug-in-voertuigen bevordert

Nadere informatie

Elektrisch vervoer in Nederland

Elektrisch vervoer in Nederland Elektrisch vervoer in Nederland Highlights 2014 Elektrisch rijden is een innovatie die economische kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven zijn onder meer actief in laadinfrastructuur,

Nadere informatie

Nieuwe noordelijke subsidieregeling energiebesparing

Nieuwe noordelijke subsidieregeling energiebesparing NATIONAAL NIEUWS 3 DECEMBER 2009 LOKALE COURANT DER DUURZAAMHEID Duurzame energieproductie wordt een zware dobber voor de kleinere gemeenten Om de klimaatdoelen te kunnen halen zijn afspraken gemaakt tussen

Nadere informatie

Gebruik subsidie- en fiscale instrumenten Agentschap NL in de S&Z-agrosectoren in 2010

Gebruik subsidie- en fiscale instrumenten Agentschap NL in de S&Z-agrosectoren in 2010 Gebruik subsidie- en fiscale instrumenten Agentschap NL in de S&Z-agrosectoren in 2010 Oktober 2011 Datum Oktober 2011 Status Definitief Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Gebruik subsidie- en fiscale

Nadere informatie

NAAR EEN DUURZAMER WAGENPARK VAN DE GEDEPUTEERDE STATEN. Een onderzoek naar de milieuvriendelijkheid van de dienstauto s van de Gedeputeerde Staten

NAAR EEN DUURZAMER WAGENPARK VAN DE GEDEPUTEERDE STATEN. Een onderzoek naar de milieuvriendelijkheid van de dienstauto s van de Gedeputeerde Staten NAAR EEN DUURZAMER WAGENPARK VAN DE GEDEPUTEERDE STATEN Een onderzoek naar de milieuvriendelijkheid van de dienstauto s van de Gedeputeerde Staten Colofon Opdrachtgever CNG Net Dhr. A. (Antwan) van Echtelt

Nadere informatie