Ondernemers Coöperatie Tiel U.A. Tiels Energie Convenant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemers Coöperatie Tiel U.A. Tiels Energie Convenant"

Transcriptie

1 Ondernemers Coöperatie Tiel U.A. Tiels Energie Convenant

2 Tiels Energie Convenant Ondertekenaars, hier tezamen genoemd: partijen 1. Hebben het volgende overwogen Klimaatverandering als gevolg van de uitstoot van broeikasgasemissies vormt een ernstige bedreiging voor de mensheid. De klimaatcrisis kan uiteindelijk alleen door een mondiale inspanning worden opgelost. Dit betekent dat ook bij de bedrijven/organisaties in Tiel een verantwoordelijkheid ligt hun steentje bij te dragen aan de reductie van broeikasgasemissies. Het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen en energiebesparing is van grote betekenis voor het behalen van de milieudoelstellingen op lokaal niveau en voor het creëren van kansen om een economische voorsprong in de regio te bewerkstelligen; De ondergetekende organisaties (waaronder de gemeente Tiel) en bedrijven willen zich actief inzetten voor duurzame ontwikkeling en vinden het daarbij van belang om gezamenlijk op te trekken; Partijen willen een concrete bijdrage leveren aan de reductie van de broeikasgasemissies om duurzame economische groei en maatschappelijk ondernemerschap in Tiel en de regio te stimuleren; Partijen onderschrijven het belang van een samenwerking als in dit Convenant omschreven; Partijen onderschrijven het belang dat resultaten zichtbaar zijn binnen en buiten de gemeente Tiel teneinde bij te dragen aan de bevordering van het bewustzijn van het eigen personeel en de klanten van genoemde partijen en de burgers van Tiel; Partijen onderschrijven het belang van een goede monitoring en vergelijking van de resultaten in opeenvolgende jaren. 2. Doel en karakter van de samenwerking Een aantal prominente bedrijven en organisaties, gevestigd in de Gemeente Tiel, nemen het voortouw bij het reduceren van broeikasgasemissies: Partijen spreken de intentie uit om binnen het samenwerkingsverband van dit Convenant te onderzoeken: Welke projecten gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd; Welke projecten kunnen worden uitgevoerd met betrekking tot een meetbare reductie van de broeikasgasemissies in Tiel; Op welke wijze uitwisseling van kennis en ervaringen (successen en mislukkingen)onderling mogelijk is; Op welke wijze het delen van kennis en ervaringen met andere partijen (b.v. MKB-bedrijven) in Tiel mogelijk is; Tiels Energie Convenant -1-

3 Op welke wijze de doelen en resultaten van de activiteiten in dit samenwerkingsverband kunnen worden gepromoot zodat een sneeuwbaleffect ontstaat naar andere organisaties en naar de burgers van Tiel; Op welke wijze niet gerealiseerde doelstellingen m.b.t. het beperken van de broeikasgasemissies kunnen worden gecompenseerd (bijv. ten behoeve van het regionaal cultuurlandschap en/of investeringen in duurzame energie). Vanaf 2010 wordt jaarlijks, aan het begin van het jaar, door partijen in gezamenlijk overleg een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen opgesteld. In het uitvoeringsprogramma staan de gezamenlijke doelen en projecten, die partijen in het kader van het Convenant, zelfstandig of in samenwerking met een of meer andere partijen en/of derden, wensen uit te voeren. Per project worden afspraken gemaakt over de werkwijze en financiering met betrekking tot het project. 3. Jaarlijkse doelstellingen en monitoring De deelnemende partijen spreken concreet af om: Een eigen doelstelling voor de te bereiken CO 2 -reductie (andere broeikasgasemissies worden omgerekend naar CO 2 -equivalenten) te formuleren voor de periode waarin zij deelnemen; Gezamenlijk een energiebesparing of een niet energiegebonden reductie op de uitstoot van broeikasgassen te realiseren van minstens 3% gemiddeld per jaar voor de duur van het convenant; Gezamenlijk naar buiten te treden met de gestelde doelen en de behaalde resultaten van alle deelnemers aan het Tiels Energie Convenant. Daarnaast kunnen de deelnemers zelfstandig naar buiten treden met hun individuele doelen en resultaten. Om de resultaten uit het convenant goed te kunnen monitoren worden door de partijen de volgende activiteiten uitgevoerd: Alle deelnemers zullen in een zogenaamde nulmeting de huidige stand van zaken weergegeven met betrekking tot de broeikasgasemissies; De deelnemers kunnen hiervoor gebruik maken van een eigen (reeds bestaande) methodiek of kunnen gebruik maken van het model voor de CO 2 - footprint dat is ontwikkeld door Royal Haskoning; Alle partijen brengen jaarlijks verslag uit van hun vorderingen aan het samenwerkingsverband; De uitgebrachte jaarlijkse rapportages dienen tevens als basis voor de evaluatie van het convenant. 4. Projectorganisatie/afspraken Ten behoeve van de uitvoering van het Tiels Energie Convenant wordt een projectgroep opgericht. Deze projectgroep wordt gevormd door de Werkgroep Duurzame Energie van het OCT, een medewerker van de gemeente Tiel en desgewenst nog anderen. De projectgroep heeft als taken: - Het ondersteunen van het samenwerkingsverband TIEC; - Het entameren van gezamenlijke projecten; - De deelnemers ondersteunen bij het verkrijgen van mogelijke subsidies voor de individuele en/of gezamenlijke projecten; - Het verzorgen van informatie; Tiels Energie Convenant -2-

4 - Communicatie en public relations rond het Convenant en de daaruit voortvloeiende projecten; - De monitoring van de resultaten van het Tiels Energie Convenant en de daaronder vallende projecten. 5. Looptijd en toetreding Convenant Dit Tiels Energie Convenant is gesloten voor bepaalde duur. Het Convenant treedt in werking met ingang van 1 januari Het jaar 2009 is het referentiejaar. Het convenant eindigt op 1 januari Na afloop van de looptijd kunnen de partijen ieder jaar besluiten tot verlenging met een jaar. Dit Convenant staat open voor nieuwe partijen, die hebben laten zien dat ze serieus bezig zijn met klimaatbeleid; zij kunnen onder dezelfde voorwaarden deelnemen als de reeds deelnemende partijen. Partijen kunnen op eigen verzoek tussentijds de deelname aan het convenant beëindigen. 6. Evaluatie Partijen evalueren de uitvoering van dit Tiels Energie Convenant in het vierde kwartaal van De evaluatie wordt voorbereid en verslag daarvan wordt opgemaakt door de projectgroep. Aldus opgemaakt en ondertekend te Tiel op 5 november Tiels Energie Convenant -3-

5 Deelnemende partijen aan het Tiels Energie Convenant Ondertekend in Tiel op 5 november 2009 Arcelor Mittal Construction Nederland AT&C Accountants & Belasting Adviseurs Dhr. W. Borgstein Dhr. J.M.J.M. Freriks AVRI Regio Rivierenland BAM Utiliteitsbouw bv, vestiging Tiel Dhr. R. de Kruijff Dhr. A.G.B. van Hulst Betuwe-Beton BV Daalderop Dhr. D. Slob Dhr. A. van Loon De Vree en Sliepen DHL Dhr. P. Dikker Dhr. R. Schaap Tiels Energie Convenant -4-

6 Deelnemende partijen aan het Tiels Energie Convenant Ondertekend in Tiel op 5 november 2009 Gemeente Tiel GMB Slibverwerking Tiel Dhr. C. Anker Wethouder Milieu Dhr. G.J. van de Pol Industrieschap Medel Kemira ChemSolutions bv Dhr. J.A. Eerens Dhr. M. Oster King Nederland Dhr. D. Meijer Dhr. E.A.M.A. Sips Lander Werk & Integratie Metaglas B.V. Dhr. H. Vogelaar Mw. H.A. Groenendaal Tiels Energie Convenant -5-

7 Deelnemende partijen aan het Tiels Energie Convenant Ondertekend in Tiel op 5 november 2009 Rabobank West Betuwe Dhr. M. van Norden ROC/RIVOR RSG Lingecollege Mw. E.J. Brendel Dhr. P.J. Ronner St. Zorgcentra Rivierenland Van Amerongen Ca Technology Dhr. B. Kreuze Dhr. F. de Geus Van Tintelen Sustainable bv Waterschap Rivierenland Dhr. G.J.C. van Tintelen Ir. G.N. Kok Dijkgraaf Tiels Energie Convenant -6-

8 Deelnemende partijen aan het Tiels Energie Convenant Ondertekend in Tiel op 5 november 2009 W.H. Oostendorp B.V. Ziekenhuis Rivierenland Dhr. D. van Ommeren Dhr. H.J.A. Uitterhaegen Tiels Energie Convenant -7-

9 Bijlage Tiels Energie Convenant Toelichting op enkele specifieke punten in de convenanttekst. 1. punt 3 2 e streepje:.. reductie op de uitstoot van broeikasgassen te realiseren van minstens gemiddeld 3% per jaar voor de duur van het convenant. Betreft dit de totale emissie van de betreffende organisatie of een bedrijf (totaal plafond) of gaat het om de emissie per eenheid product of dienst. De convenanttekst laat dit open: beide zijn dus mogelijk. Het verdient wel aanbeveling dat de deelnemer aan het convenant bij het presenteren van zijn CO 2 -footprint aangeeft of hij streeft naar reductie ten opzichte van het plafond of ten opzichte van de footprint per eenheid product/dienst. 2. punt 3: reductie van broeikasgasemissies. Welke activiteiten worden in de CO 2 -footprint en in de reductiedoelstelling meegenomen. In beginsel gaat het om alle activiteiten. Echter een deelnemer aan het convenant kan besluiten om activiteiten die een (zeer) geringe bijdrage geven ten opzichte van de totale bijdrage van het bedrijf/de organisatie, niet worden meegenomen. Het betreft in vrijwel alle gevallen de fabricage van de productiegoederen, de oprichting van het gebouw, de productie van vervoersmiddelen, e.d. Bij productiebedrijven betreft het ook veelal de catering, gebruik meubilair en mogelijk andere zaken. Aan te bevelen is dit laatste soort verwaarlozingen bewust en met redenen omkleed te kiezen. 3. punt 3: reductie energiegebruik of broeikasgassen? Het convenant gaat over de reductie van broeikasgassen. Voor de meeste bedrijven en organisaties staat dit gelijk aan de reductie van het energiegebruik van energie geproduceerd uit fossiele bronnen. Fossiele bronnen zijn: benzine, kolen, aardgas, diesel, olie, propaan, LPG, bruinkool, etc. Omdat de elektriciteit in Nederland voor verreweg het grootste deel met behulp van fossiele bronnen wordt geproduceerd, wordt elektriciteit ook tot de fossiele energie gerekend. Echter men heeft de mogelijkheid om zgn "groene elektriciteit" te kopen. Via een certificaten systeem

10 wordt dit gecontroleerd. Deze "groene elektriciteit" betreft elektriciteit geproduceerd met zonnecellen, zonneboilers, windmolens, biomassaverbranding, biomassavergisting of andere schone bronnen. Deze schone bronnen veroorzaken geen of zeer beperkte broeikasgasemissies. Overstap dus van "gewone elektriciteit" op "groene elektriciteit" kan dus een maatregel van de convenantpartner zijn om de broeikasgasemissies te reduceren. Sommige bedrijven/organisatie hebben mogelijk een broeikasgasemissie die niet direct afkomt van een fossiele energiedrager. Hierbij kan men denken aan een methaanemissie (CH 4 ) en een emissie van lachgas (N 2 O). CH 4 is 23 maal zo sterk als CO 2 en lachgas 296 maal zo sterk. Vooral emissies van koolstoffluoriden (CF's) geven een sterke bijdrage aan het broeikasgaseffect. Ze zijn duizend tot den maal zo sterk als CO 2. Alle broeikasgasemissies worden opgeteld met behulp van deze vermenigvuldigingsfactoren tot een totale CO 2 -equivalentemissie. 4. punt 5: looptijd convenant Voorgesteld wordt een looptijd van het convenant van 4 jaar. Andere perioden zijn natuurlijk ook mogelijk. Tussen de Minister en VNO-NCW, MKB en LTO is afgesproken een reductie van 2% per jaar over een periode tot Onlangs heeft de Nederlandse Frisdrankindustrie een convenant met de Minister getekend voor een reductie van 20% in 2020 tov Rotterdam heeft samen met bedrijven in Rotterdam een reductie afgesproken van 50% in 2025 tov In Nijmegen hebben bedrijven een convenant getekend voor een reductie van 3% per jaar over een periode van 3 jaar.

Regionaal Energie Convenant 2014-2016

Regionaal Energie Convenant 2014-2016 Regionaal Energie Convenant 2014-2016 Mede mogelijk gemaakt met steun van: Regio Rivierenland Provincie Gelderland RCT-Rivierenland Pagina 1 Ondertekenaars, hier tezamen genoemd: partijen 1. Hebben het

Nadere informatie

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag Imagine the result Klimaatmonitor 2012 Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag KLIMAATMONITOR 2012 UNIE VAN WATERSCHAPPEN DEN HAAG 1 november 2012 076767015:0.1

Nadere informatie

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder )

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Partijen: 1. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw drs. Ella Vogelaar, te dezen handelend als bestuursorgaan; 2. De Minister

Nadere informatie

KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014

KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014 KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN 2014 UNIE VAN WATERSCHAPPEN DEN HAAG 30 september 2014 076767015:0.1 - Definitief B02015.000180.0100 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 7 1 Achtergrond, opzet & uitvoering...

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle

Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle Nota klimaatbeleid Gemeente Goirle Routekaart naar een CO2-neutraal Goirle Eindrapport Sander van Cranenburgh Pieter Klep Pieter Johannes Steenbergen Vera Rovers Rapportnummer: 04PS80065 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Programma. Energie Made in Arnhem 2013. Volop in beweging

Programma. Energie Made in Arnhem 2013. Volop in beweging Programma Energie Made in Arnhem 2013 Volop in beweging 1 Programma Energie Made in Arnhem 2013 Volop in beweging 2 3 convenantpartners EMIA (november 2013) Voorwoord 4 In 2011 is een ambitieus programma

Nadere informatie

Klimaatneutraal worden doe je zo!

Klimaatneutraal worden doe je zo! Klimaatneutraal worden doe je zo! Realiseren van klimaatneutrale ambities; een handreiking voor gemeenten en bedrijven Stichting Stimular Stichting Natuur en Milieu CE Delft November 2009 1 Inleiding Om

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig

Sectorakkoord Energie 2008-2020. Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Sectorakkoord Energie 2008-2020 Convenant tussen Rijksoverheid en energiebranches in het kader van het werkprogramma Schoon en Zuinig Definitieve versie 28 oktober 2008 INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDTEKST

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 2.1 Hoofdconclusie

2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 2.1 Hoofdconclusie 2. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 2.1 Hoofdconclusie De energiebesparing die in Nederland wordt gerealiseerd blijft achter bij de doelen van de rijksoverheid. Zo is het energiegebruik in Nederland in de periode

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

VERGADERING : BESTUUR DATUM : 5 JUNI 2008 AGENDAPUNT : 10 BIJLAGE : 47 CONVENANT SCHONE EN ZUINIGE AGROSECTOREN 1 INLEIDING

VERGADERING : BESTUUR DATUM : 5 JUNI 2008 AGENDAPUNT : 10 BIJLAGE : 47 CONVENANT SCHONE EN ZUINIGE AGROSECTOREN 1 INLEIDING VERGADERING : BESTUUR DATUM : 5 JUNI 2008 AGENDAPUNT : 10 BIJLAGE : 47 CONVENANT SCHONE EN ZUINIGE AGROSECTOREN 1 INLEIDING Het kabinet heeft zich tot doel gesteld om in 2020 de CO 2 -uitstoot met 30%

Nadere informatie

2. De vereniging Netbeheer Nederland, te dezen vertegenwoordigd door de heer P.C. Molengraaf, voorzitter, hierna te noemen: NBNL;

2. De vereniging Netbeheer Nederland, te dezen vertegenwoordigd door de heer P.C. Molengraaf, voorzitter, hierna te noemen: NBNL; Green Deal "Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur" Finale versie 14 april t.b.v. FET 25 april 2015 Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, Staatssecretaris

Nadere informatie

C-162 Green Deal CO2-emissiefactoren en CO2-berekeningsinstrumenten

C-162 Green Deal CO2-emissiefactoren en CO2-berekeningsinstrumenten C-162 Green Deal CO2-emissiefactoren en CO2-berekeningsinstrumenten Partijen: De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld,

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Duurzame energie in Castricum

Duurzame energie in Castricum Verkenning van de mogelijkheden voor duurzame energie Datum: 11 april 2012 Projectnummer: 11881 Status: Definitief Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Gemeente Castricum Raadhuisplein 1 Postbus 1301 1900 BH

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

Routekaart naar een klimaatneutraal Waalwijk

Routekaart naar een klimaatneutraal Waalwijk Routekaart naar een klimaatneutraal Waalwijk eindrapport Sander van Cranenburgh Pieter Klep Vera Rovers Rapportnummer: 0905A BuildDesk Benelux B.V., Delft Delft, 10 maart 2009 COLOFON BuildDesk Benelux

Nadere informatie

Klimaatprogramma 2004-2008, Amsterdam Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer

Klimaatprogramma 2004-2008, Amsterdam Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Klimaatprogramma 2004-2008, Amsterdam Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doelstelling 2 1.2 Achtergrond 2 1.3 Leeswijzer 3 2 Klimaatbeleid 4 2.1 Internationaal klimaatbeleid

Nadere informatie

Energiemanagementverslag

Energiemanagementverslag Energiemanagementverslag Modderkolk Projects & Maintenance B.V. 2014 Auteur : SJWM Verheijen (KAM-Coördinator) Versie : maart 2015 Inleiding De kunst van techniek Wij streven naar een eeuwig florerend

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie

Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Dr. R. van der Brugge Drs. G.J. Ellen Dr. Ir. J. Eshuis 1220109-000 Deltares, 2015, B Titel Resultaten

Nadere informatie