ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN. 7 de KAMER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN. 7 de KAMER"

Transcriptie

1 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN 7 de KAMER Sociale Zekerheid Bijdragen Tegensprekelijk Definitief In de zaak: S. J., wonende te [...], Tegen: appellant, vertegenwoordigd door Mr. T. Knockaert loco Mr. W. Van Eeckhoutte, advocaat te 9051 Gent, de RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, geïntimeerde, vertegenwoordigd door Mr. I. Henderickx loco Mr. P. Pelgrims, advocaat te 3200 Aarschot, Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit: Gelet op de stukken van rechtspleging, inzonderheid:

2 2e blad. - het voor eensluidend verklaard afschrift van het bestreden vonnis, op tegenspraak gewezen door de Arbeidsrechtbank te Leuven op 13 maart 2006; - het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van het Arbeidshof te Brussel op 9 mei, 2006; - de besluiten in hoger beroep door partijen neergelegd; Gehoord partijen in hun middelen en beweringen ter openbare terechtzitting van 1 februari 2007, waarna de debatten gesloten werden. Het hoger beroep werd tijdig en op geldige wijze ingesteld, wat overigens niet betwist wordt, en is derhalve ontvankelijk. Voorgaanden Bij dagvaarding betekend op 17 januari 1992 aan appellant vordert geïntimeerde de veroordeling van appellant tot betaling aan geïntimeerde van de som van fr. (25.415,98 Euro) ten titel van bijdragen sociale zekerheid, opslagen en intresten, te vermeerderen met de verwijlintresten aan de wettelijke intrestvoet op fr. (20.807,59 Euro) vanaf 4 september 1991 en met de kosten van het geding, dit alles bij een vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Geïntimeerde herleidt in besluiten dd. 26 januari 2004 dit bedrag tot ,50 Euro, meer de intresten op ,60 Euro. Bij synthesebesluiten dd. 28 juni 2005 vordert geïntimeerde de betaling van de som van ,67 Euro meer de opslagen en de intresten vanaf 5 september 1991, de gerechtelijke intresten en de kosten. Bij vonnis dd. 13 maart 2006 van de tweede kamer van de Arbeidsrechtbank van Leuven wordt de vordering ontvankelijk en in de volgende mate gegrond verklaard : appellant wordt veroordeeld tot de betaling van de som van ,50 Euro meer de

3 3e blad. verwijlintresten vanaf 5 september 1991 en de gerechtelijke intresten vanaf de dagvaarding. De eerste rechter was van oordeel dat de feitelijke gegevens die aan de basis lagen van de uitgebrachte dagvaarding wel degelijk bekend waren aan appellant, dat hij in gebreke blijft aan te tonen dat zijn belangen zijn geschaad en dat de exceptio obscuri libelli moet worden afgewezen evenals de schending van artikel 6 van het E.V.R.M.. De beweerde inbreuk op de wet van 29 juli 1991 i.v.m. de uitdrukkelijke motivering werd eveneens afgewezen door de eerste rechter. Volgens de eerste rechter, met verwijzing naar de arresten dd. 21 februari 2000 van het Hof van Cassatie (R.W , 165) dd. 9 maart 1999 van het Arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt (J.T.T. 1999, 406) en dd. 18 februari 2005 van het Arbeidshof Gent (www. Juridat. be) is de ambtshalve veroordeling op grond van artikel 35, lid 2 van de R.S.Z.-wet geen straf, maar heeft deze een burgerlijk karakter waaraan niet het gezag van strafrechterlijk gewijsde kleeft zoals aan een strafrechterlijke veroordeling en kan de Arbeidsrechtbank vooralsnog veroordelen tot betaling van de sociale zekerheidsbijdragen, opslagen en intresten. De band van ondergeschiktheid van de vier betrokken werknemers staat evenwel vast gelet op de definitieve beslissing van de strafrechter dat deze personen arbeid hebben verricht onder het gezag, leiding en toezicht van appellant. Tenslotte oordeelde de eerste rechter dat, hoewel de zaak terug geactiveerd is na 8 jaar, telkens blijkt dat geïntimeerde de zaak heeft geactiveerd en dat appellant die trouwens de mogelijkheid had de gevorderde bijdragen onder voorbehoud te betalen zich niet mag verschuilen achter zijn stilzitten. De gevraagde uitvoerbaarheid bij voorraad wordt bij gebrek aan afdoende argumenten ongegrond verklaard. Appellant tekent hoger beroep aan en verzoekt het Hof het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren, derhalve het bestreden vonnis teniet te doen en, opnieuw wijzende de initiële vordering onontvankelijk minstens ongegrond te verklaren.

4 4e blad. Appellant stelt vooreerst dat de vordering onontvankelijk is gezien er geen middelen en feiten worden vermeld in de dagvaarding, dat er sprake is van belangenschade en schending van de rechten van verdediging beschermd door artikel 6 E.V.R.M. en dat er geen sprake is van welke motivering dan ook, zodat de beslissing tot onderwerping moet worden vernietigd en de dagvaarding bijgevolg geen rechtsgrond heeft. Verder stelt appellant dat de strafrechter zelf ambtshalve de sanctie van de betaling van de gewone bijdragen moet opleggen en dat in casu de strafrechter van oordeel was dat de ambtshalve veroordeling tot betaling van de sociale bijdragen niet noodzakelijk was, dat het strafrechterlijk gezag van gewijsde en het adagium non bis in idem geldt. Ondergeschikt argumenteert appellant opnieuw over het al dan niet bestaan van de band van ondergeschiktheid van de vier betrokken personen. Tenslotte stelt appellant dat er geen sprake kan zijn van het verschuldigd zijn van intresten gezien het arrest van het Hof van Beroep te Brussel dateert van 9 januari 1996 en geïntimeerde meer dan 9 jaar later deze procedure activeerde; hoogstens kan er intrest verschuldigd zijn vanaf 26 januari Geïntimeerde verzoekt het hof : Het hoger beroep van appellant ontvankelijk en ongegrond te verklaren; Het vonnis a quo integraal te bevestigen; Dienvolgens appellant te veroordelen in betaling aan concluante van een bedrag van ,67 Euro aan achterstallige bijdragen, meer de bijdrageopslagen en de intresten vanaf 5 september Geïntimeerde stelt vooreerst dat pas in tweede besluiten de exceptio obscuri libelli werd opgeworpen en dat appellant perfect in staat was zich te verweren t.o.v. de argumenten waarop geïntimeerde zich steunt, dat zijn rechten van verdediging gevrijwaard bleven en hij moeilijk kan voorhouden dat zijn belangen geschaad werden en tenslotte dat de beslissing tot onderwerping geen

5 5e blad. bestuurshandeling is waarop de wet van 29 juli 1991 van toepassing is. Geïntimeerde stelt dat de strafrechter vergeten is naast de boete van driemaal de ontdoken bijdragen (artikel 35, lid 4), appellant tevens te veroordelen in betaling van de achterstallige bijdragen, opslagen en intresten zoals voorzien in artikel 35, lid 2 van de R.S.Z.-wet en dat geïntimeerde deze veroordeling nog kan vorderen voor de burgerlijke rechter. Verder stelt geïntimeerde met verwijzing naar het motiverend gedeelte van het arrest dd. 9 januari 1996 van de dertiende kamer van het Hof van Beroep te Brussel dat de band van ondergeschiktheid van de vier betrokken werknemers vaststaat, gelet op het strafrechterlijk gewijsde van de betwisting ten gronde. Tenslotte stelt geïntimeerde dat appellant van in den beginne geweten heeft wat hem boven het hoofd hing, dat een strafzaak werd aanhangig gemaakt en de zaak op de inleidingszitting van de Arbeidsrechtbank naar de rol werd verzonden, in afwachting van een definitieve uitspraak op 9 januari 1996, zodat wel degelijk intresten verschuldigd zijn. Feiten Na onderzoek met opstelling van een pro-justitia op 11 maart 1991 voerde geïntimeerde regularisaties door van sociale zekerheidsbijdragen, bijdrageopslagen en intresten voor de periode van het eerste kwartaal 1989 tot en met het tweede kwartaal 1990 betreffende de lonen van vier werknemers, werd appellant uiteindelijk strafrechtelijk veroordeeld door de dertiende kamer van het Hof van Beroep van Brussel bij definitief arrest dd. 9 januari De Correctionele Rechtbank te Kortrijk achtte de feiten in een vonnis gewezen op 16 maart 1992 bewezen en veroordeelde appellant ambtshalve tot het betalen aan de R.S.Z. van een vergoeding gelijk aan het drievoud van de bijdragen bedoeld bij artikel 38 2 en 3 van de wet van 29 juni 1989 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, berekend op basis van het gemiddeld maandinkomen vastgesteld bij een in de N.A.R

6 6e blad. gesloten C.A.O. alsook tot een geldboete. Zij oordeelde dat er slechts één straf diende te worden opgelegd, namelijk de zwaarste, hetzij deze voorzien bij artikel 11 bis van het koninklijk besluit nr. 5 dd. 23 oktober Het Hof van Beroep te Gent hervormde op 15 oktober 1992 het vonnis a quo, stellende dat de eerste rechter had nagelaten de ambtshalve veroordeling in toepassing van artikel 35 van de R.S.Z.-wet toe te passen en veroordeelde appellant tot de betaling van een vergoeding van ,27 Euro ( BEF). De vergoeding in toepassing van artikel 11 bis werd verlaagd. Dit arrest werd evenwel verbroken door het Hof van Cassatie bij arrest van 13 september Op 9 januari 1996 oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat appellant achterstallige sociale zekerheidsbijdragen moest betalen ten belope van BEF (thans 5.791,49 Euro) ( toepassing van artikel 11 bis van het K.B. van 23 oktober 1978) en BEF (18.656,27 Euro) (toepassing van artikel 35 van de wet van 27 juni 1969). In totaal was bijgevolg BEF (24.447,76 Euro) verschuldigd. Appellant heeft het bedrag waartoe hij werd veroordeeld door het Hof van Beroep te Brussel aan de R.S.Z. betaald. Beoordeling door het Hof Ontvankelijkheid van de initiële vordering Artikel 702, 3 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de dagvaarding, op straffe van nietigheid, het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering bevat. De verplichting om in de dagvaarding het onderwerp en de middelen te vermelden, heeft in het bijzonder tot doel de rechten van verdediging te waarborgen. De verweerder moet immers aan de hand van de dagvaarding weten wat van hem wordt gevorderd en waarom zulks gebeurt (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Luik, 1987, nrs. 196 en 199). In de dagvaarding dd. 17 januari 1992 wordt het onderwerp en de middelen van de vordering weergegeven namelijk het verschuldigd blijven van

7 7e blad. appellant aan geïntimeerde van een bedrag van fr. aan bijdragen, bijdragen-opslagen en intresten, volgens rekeninguittreksel waarvan kopie mede wordt betekend en afgesloten op datum van 4 september Dit rekeninguittreksel vormt met de dagvaarding één geheel en laat toe, samen met de verso zijde ervan een beter inzicht te krijgen op de samenstelling van het gevorderd bedrag door geïntimeerde en de kwartalen waarop de bijdragen (wijziging van de aangegeven bijdragen) betrekking hebben. Op 11 maart 1991 werd aan appellant een afschrift verstuurd van een pro-justitia opgesteld n.a.v. een per kantschrift van 27 november 1990 door de Arbeidsauditeur te Kortrijk opgedragen grondig onderzoek. In de eerste besluiten neergelegd voor de Arbeidsrechtbank te Leuven wordt de exceptio obscuri libelli niet opgeworpen door appellant. Appellant kan bezwaarlijk voorhouden dat hij niet wist wat en waarom werd gevorderd door de R.S.Z.. Daarenboven moet appellant conform artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek aantonen dat zijn belangen werden geschaad. De belangenschade moet worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de waarborgen van de rechten van verdediging. De rechten van verdediging van appellant werden, gelet op zijn pertinente verdediging op de aanspraken van de geïntimeerde, niet geschonden. Nu wordt geoordeeld dat de door appellant ingeroepen exceptie en de belangenschade niet worden aangetoond en er geen sprake is van schending van de rechten van de verdediging wordt er evenmin het door artikel 6 van de E.V.R.M. gewaarborgde recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onpartijdige en onafhankelijke instantie die bij wet is ingesteld, geschonden. De wet van 29 juli 1991 met betrekking tot de formele motivering van bestuurshandelingen, eist een uitdrukkelijke motivering van een administratieve

8 8e blad. beslissing, wat betekent dat de R.S.Z. zijn administratieve bestuurshandeling die eenzijdig is en een individuele bestuurshandeling is moet motiveren (J. Put, Ontwikkelingen van de sociale Zekerheid, werkloosheid, rechtspraak , 837, Cass., 15 januari 1996, R.W ). De dagvaarding betekend op 17 januari 1992 door het ambt van gerechtsdeurwaarder Van Deun Johan met kantoor te Leuven, Vital Decosterstraat 81, is geen administratieve beslissing in de zin van de wet van 29 juli Conform artikel 580, 1 van het Gerechtelijk Wetboek neemt de Arbeidsrechtbank kennis van geschillen betreffende de verplichtingen van werkgevers en van de personen die met hem hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor de betaling van de bijdragen opgelegd door de wetgeving inzake sociale zekerheid, zodat de eerste rechter uitspraak diende te doen over de vordering ingediend bij deurwaardersexploot. De initiële vordering is ontvankelijk. Grond van de initiële vordering Artikel 35 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (met ingang van 1 april 1990) destijds van toepassing bepaalde het volgende : Onverminderd de artikelen 269 tot 274 van het Strafwetboek, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 26 tot 500 frank, of met een van die straffen alleen : 1 de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, die zich niet schikken naar de bepalingen voorgeschreven door de wet en de uitvoeringsbesluiten ervan ; de geldboete wordt zoveel maal toegepast als er werknemers zijn ten overstaan van dewelke een inbreuk is gepleegd, zonder dat het totale bedrag van de geldboete evenwel hoger mag zijn dan frank ; De rechter die de straf uitspreekt ten laste van de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, veroordeelt ambtshalve de werkgever tot betaling aan

9 9e blad. de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid van de bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlintresten die niet aan de Rijksdienst werden gestort. ( ) Bij niet onderwerping van één of meer personenen aan de toepassing van deze wet, veroordeelt de recher ambtshalve de werkgever, ( ) tot betaling aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid van een vergoeding gelijk aan het drievoud van de ontdoken bijdragen, zonder dat dit bedrag minder dan BEF per tewerkgestelde persoon en dit per maand of fraktie ervan, mag bedragen. Dit bedrag wordt aangepast in functie van de evolutie van de lonen en van het bedrag van de sociale zekerheidsbijdragen. Bij arrest dd. 9 januari 1996 van de dertiende kamer van het Hof van Beroep te Brussel wordt appellant veroordeeld bij toepassing van artikel 35 R.S.Z.-wet tot betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de ontdoken sociale zekerheidsbijdragen ten belope van fr. (18.656,27 Euro). Het is duidelijk dat het Hof van Beroep van Brussel gelet op het bedrag en vermelding van ontdoken bijdragen appellant heeft veroordeeld op grond van artikel 35, lid 4 van de voormelde wet. Uit het arrest van het Hof van Cassatie dd. 21 februari 2000, R.W , 165 kan worden opgemaakt dat het opperste gerechtshof beschouwt dat een vordering ingesteld door de R.S.Z., er toe strekkend een herziening te bekomen van de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen die door een werkgever verschuldigd waren en weerhouden werden door het Hof van Beroep in het raam van een strafprocedure met verwijzing naar artikel 35, 2 de lid van de wet van 27 juni 1969 doch waar de R.S.Z. geen partij was, niet verhinderd wordt door het gezag erga omnes van het strafrechterlijk gewijsde nu de ambtshalve veroordeling geen straf is maar een burgerlijk karakter heeft. A fortiori kan hieruit opgemaakt worden dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de bijdragen bij de arbeidsrechtbank kan opvorderen wanneer de strafrechter naliet de werkgever ambtshalve te veroordelen in toepassing van artikel 35, 2 de lid van de R.S.Z.-wet.

10 10e blad. In die zin oordeelde het Arbeidshof van Antwerpen, afdeling Hasselt reeds dat bijdrageopslagen en intresten na een ambtshalve veroordeling tot betaling van bijdragen ingevolge een vonnis van een strafgerecht, later kunnen worden gevorderd bij het arbeidsgerecht (Ah. Antwerpen, afdeling Hasselt 9 maart 1999, J.T.T. 1999, 406). De ambtshalve veroordeling tot betaling aan de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid van de bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlintresten op grond van artikel 35, lid 2 van de R.S.Z.-wet werd niet uitgesproken door de strafrechter, zodat de Arbeidsrechtbank deze veroordeling kon uitspreken en het principe non bis in idem vindt geen toepassing. Het debat nopens de band van ondergeschiktheid kan evenwel niet nogmaals voor de Arbeidsrechtbank worden gevoerd, gezien ingevolge de strafrechterlijke veroordeling zeker en noodzakelijk werd beslist dat de weerhouden inbreuken bewezen zijn en dat appellant als werkgever nagelaten heeft de prestaties en de lonen van vier werknemers aan te geven. Tenslotte blijft de vraag i.v.m. schorsing van de loop van de intresten in de periode tussen het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 9 januari 1996 en 26 januari Het hof is van mening dat appellant die vertegenwoordigd was door een raadsman wist dat het burgerlijk geding m.b.t. de sociale zekerheidsbijdragen nog steeds hangend was, gezien de zaak op de openbare terechtzitting van 18 mei 1992 naar de rol werd verwezen en dat hij na het arrest van het Hof van Beroep te Brussel op 9 januari 1996 zelf de nodige initiatieven had kunnen nemen om de zaak te activeren en uitspraak hieromtrent te bekomen. De raadsman van geïntimeerde heeft op 27 mei 2004 de griffie van de Arbeidsrechtbank vaststelling conform artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek gevraagd. Appellant dient de gevolgen te dragen van zijn afwachtende houding. Het vonnis a quo wordt bevestigd.

11 11e blad. OM DEZE REDENEN : De zevende kamer van het Arbeidshof te Brussel; Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de talen in gerechtszaken, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op artikel 24; Recht doende op tegenspraak, Gehoord de heer André, Substituut-generaal, in zijn schriftelijk eensluidend advies, voorgelezen en neergelegd op de openbare terechtzitting van 15 februari 2007; Gelet op de termijn verleend tot 13 maart 2007 om eventueel te repliceren; Geen replieken werden neergelegd en de zaak wordt op 15 maart 2007 in beraad genomen; Ontvangt het hoger beroep, wijst dit evenwel af als zijnde ongegrond; Bevestigt het bestreden vonnis in al zijn beschikkingen; Verwijst overeenkomstig artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, appellant tot de kosten van hoger beroep, kosten tot op heden begroot op : - voor appellant 59,49 Euro vaste uitgavenvergoeding 285,57 Euro rechtsplegingsvergoeding hoger beroep - voor geïntimeerde 285,55 Euro rechtsplegingsvergoeding hoger beroep

12 12e blad. Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de zevende kamer van het Arbeidshof te Brussel op negentien april tweeduizend en zeven. Waar aanwezig waren : Mevrouw B. VAN DE VELDE, Voorzitter de heer J. BOULOGNE, Raadsheer in Sociale Zaken als werkgever de heer D. REGA, Raadsheer in Sociale Zaken als werknemer arbeider mevrouw G. DE SAEDELEER, Griffier G. DE SAEDELEER B. VAN DE VELDE D. REGA J. BOULOGNE

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 1e blad. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 MEl 2012 ge KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT ZELFSTANDIGEN - bijdragen zelfstandigen tegensprekelijk heropening van

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. A.R.Nr. 42.787 le blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. DERDE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In.de zaak: v Kathy, Appellante,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C.

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C. ARBEIDSHOF TE afdeling Antwerpen ARREST Rep. nr.... AR 970860 vijfde kamer eindarrest bij verstek t.a.v. appellant bijdragen zelfstandigen OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN In de

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST " A.R. nr. 2012/AB/765 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 4 JUNI2013 3 e KAMER.ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief ln de zaak:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer:

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer: Nummer: Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 15te bis KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ij..oa2..l:le, If\( ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 22 oktober 2012 5 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst arbeider tegensprekelijk Heropening der debauen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Iin zake: 2009/RKl306

Iin zake: 2009/RKl306 Nr. arrest: Rep.nr.: 2011/ ':>;5'3-2011/ ~=l~ Zitting van: 7 oktober 2011 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, ACHTSTE BIS KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2090373 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VEERTIEN JULI TWEEDUIZEND EN NEGEN Gino V., wonende te 9120 Beveren-Waas, ( ) appellant, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T Rolnummer 5678 Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST '- A.R. nl 2008/AB/50631 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITIING VAN 17 FEBRUARI2011 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk gedeeltelijk

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Rolnummer 1924 Arrest nr. 81/2001 van 13 juni 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 FEBRUARI 2010 C.09.0248.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0248.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 2, eiser,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer 22 maart 2013 SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers A.R. nr. : 2011/AR/227 Rep. nr. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 FEBRUARI 2008 S.07.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0048.N XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 4, bus 3, eiseres,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011 A.R. 2010/AA/177 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011 Michael L., wonende te 2440 Geel, ( ), appellant, vertegenwoordigd door mevrouw S. P., afgevaardigde van een representatieve werknemersorganisatie,

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief

SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief 1e blad. rep.nr. 2012r16C(j ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 14 JUNI 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arrest A.R.Nr. 2013/AB/35 5DE KAMER ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 DECEMBER 2013. Arbeidsongeval

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomst. Algemene regelingen. Bewijs bestaan arbeidsovereenkomst Datum 24 oktober 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T Rolnummers 4767 en 4788 Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 OKTOBER 2015 C.14.0504.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0504.N ROQUETTE FRÈRES, vennootschap naar Frans recht, met zetel te 62136 Lestrem (Frankrijk), rue de la Haute Loge 1, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MAART 2015 P.14.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0048.N L S, burgerlijke partij, eiser, met als raadsman mr. Vadim Antychin, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2000

Nadere informatie

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986

Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 Rolnummer : 26 Arrest nr. 20 van 25 juni 1986 In zake : de prejudiciële vraag gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen bij arrest van 26 september 1985 in de zaak van de N.V. TRENAL tegen DE BUSSCHERE

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST ", " rep,nr,: 2012/L4811,A.R nr, 2011/AB/979 1e blad, ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 7e KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 6 SEPTEMBER 2012 SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - pensioenen tegensprekelijk

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014

ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014 A. R. Nr. 13/469/A ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014 INZAKE : V. D. E. MARC, wonende te 2060-Antwerpen, ( ). EISENDE PARTIJ, vertegenwoordigd door Mr. L. D. M., advocaat, 2000- Antwerpen, (

Nadere informatie

Milieuhandhavingscollege

Milieuhandhavingscollege Milieuhandhavingscollege Arrest MHHC-13/35-VK van 18 april 2013 In de zaak van de BVBA [ ] met maatschappelijke zetel te [ ] voor en namens wie optreedt mr. Albert COPPENS, advocaat, met kantoor te 9300

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 DECEMBER 2014 S.13.0099.N-S.13.0126.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. S.13.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr.)?:>~ ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak: GARAGE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 DECEMBER 2012 C.11.0654.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0654.F A. V., advocaat, handelend in de hoedanigheid van curator van het faillissement van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST A.R. nr. 2009/AB/52737 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 FEBRUARI2011 7eKAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidshof van Gent Onderwerp Arbeidsovereenkomsten Algemene regeling - Arbeidsovereenkomst - Afstand van recht Dading - Vaststellingsovereenkomst - Toestemming Wilsgebrek Datum 8 juni 2001 Copyright

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 JUNI 2010 S.10.0005.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0005.F N. A., Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. AAGHON, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2008 C.05.0223.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0223.F AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. B. P., 2. AXA BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011 IN DE ZAAK MET A.R. nr. 10/4294/A VAN 1. C.V.B.A. COOPFARMA met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met K.B.O.-nummer 0421.598.226 2. C.V.B.A. VOORUIT NR. 1 met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. VOF. Derdenverzet van de vennoot die niet meer on staat van faillissement is verklaard Ontvankelijkheid (art. 1125 Ger.W.) Datum 10 mei 2010 Copyright

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967 Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967 Arrest A.R. nr. 2011/AB/967 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 juli 2013 3 e KAMER ARBEIDSRECHT -

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Stopzetting bedrijfsafdeling. Morele schadevergoeding. Sociale zekerheid werknemers. Bijdragen Datum 13 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MEI 2011 C.10.0197.N-C.10.0205.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.10.0197.N CID LINES nv, met zetel te 8900 Ieper, Waterpoortstraat 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328 HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328 Une indemnité de non-concurrence est une rémunération Arrêt Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1056, 2, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Brussel.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1056, 2, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. Rolnummer 2029 Arrest nr. 136/2001 van 30 oktober 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1056, 2, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Brussel. Het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JANUARI 2015 P.14.0564.N/l Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0564.N inverdenkinggestelde, eiseres, met als raadsman mr. toor te kiest,. _ advocaat bij de balie te Gent, met kan - waar de eiseres

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Rolnummer 2499 Arrest nr. 20/2003 van 30 januari 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 NOVEMBER 2007 P.07.1193.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.07.1193.F T. M., moeder van de minderjarge J.W., tegen W. R., vader van de minderjarige J.W. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het in

Nadere informatie

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T Rolnummer 4880 Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T Rolnummer 4045 Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 468, 3, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 21

Nadere informatie

Rolnummer 5421. Arrest nr. 50/2013 van 28 maart 2013 A R R E S T

Rolnummer 5421. Arrest nr. 50/2013 van 28 maart 2013 A R R E S T Rolnummer 5421 Arrest nr. 50/2013 van 28 maart 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 62, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 3 van

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010 Notitie nummer: AN43.L7.9832-08 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010 De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, kamer 2C, rechtdoende in correctionele

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Facturen en hun aanvaarding. Stilzwijgen en omkeerbaar vermoeden Datum 4 december 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Bedienden. Bedrijfswagen. Teruggave Datum 19 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Rolnummer 2926 Arrest nr. 186/2004 van 16 november 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JUNI 2014 C.13.0336.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0336.N 1. SANDOZ nv, met zetel te 2870 Puurs, Lichterveld 7, 2. ACCORD HEALTHCARE bv, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2008 S.06.0099.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.06.0099.F MUTUALITES SOCIALISTES DU BRABANT-WALLON, Mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Rolnummer : 14 Arrest nr. 18 van 20 mei 1986

Rolnummer : 14 Arrest nr. 18 van 20 mei 1986 Rolnummer : 14 Arrest nr. 18 van 20 mei 1986 In zake : de prejudiciële vraag gesteld door het Arbeidshof te Gent bij arrest van 24 oktober 1984 in de zaak van CRAVILLON Pieter tegen de P.V.B.A. "DYNA PLAST

Nadere informatie

Voorwerp van de vordering voor de eerste rechter. De vordering van appellant, ingesteld bij exploot van 5 juli 2007, strekt ertoe:

Voorwerp van de vordering voor de eerste rechter. De vordering van appellant, ingesteld bij exploot van 5 juli 2007, strekt ertoe: Gelet op de door de wet vereiste processtukken, in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden vonnis, door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 9 mei 2008 op tegenspraak uitgesproken,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Beroepsrisico s. Arbeidsongevallen in de privé sector. Blijvende arbeidsongeschiktheid. Voorafbestaande pathologische toestand tijdelijk verergerd door het ongeval.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Bevrijding kosteloze zekerheidsteller. Geen economisch belang. Verbintenis in verhouding tot inkomsten en vermogen Datum 17 november 2008 Copyright

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015 Notitienr. GE56.LA.41594/2014/003/GJ4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT, SECTIE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK, VAN 13 OKTOBER 2015 In de zaak van het Openbaar Ministerie tegen ; 1. Y. Can, geboren te Gent

Nadere informatie

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3630 Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 320, 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 18 december 2014 Beslissingen i.v.m. gelijkwaardigheid buitenlandse diploma s Rolnr. 2014/404-18 december 2014... 2 Rolnr. 2014/404-18

Nadere informatie

Ontslag om dringende reden Glijdende werkuren versus vast uurrooster Onwettige afwezigheid

Ontslag om dringende reden Glijdende werkuren versus vast uurrooster Onwettige afwezigheid Ontslag om dringende reden Glijdende werkuren versus vast uurrooster Onwettige afwezigheid Arbeidshof te Gent (8ste k.) - Arrest van 14 december 2012 - Rol nr 2011-AG- 376 Arrest Arbeidshof te Gent Afdeling:

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Echtscheiding door onderlinge toestemming. Onderhoudsbijdrage voor kinderen uit eerste huwelijk van de vrouw Datum 28 mei 2009 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 Uitspraak Vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND, LOCATIE HAARLEM Strafrecht Datum uitspraak : 10 maart 2015 Parketnummer: 15/840083-08 (ontneming) Vonnis ex artikel 36e van het Wetboek

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 SEPTEMBER 2007 P.07.0501.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.07.0501.N R. A. M., beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Max Van Battel, advocaat bij de balie te Mechelen, tegen M. E. R., burgerlijke

Nadere informatie

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen Zitting van 21 mei 2015 Beslissingen i.v.m. gelijkwaardigheid buitenlandse diploma s Rolnr. 2015/071-21 mei 2015... 2 Rolnr. 2015/073-21 mei 2015...

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer 12 april 2013 ARBEIDSRECHTarbeidsovereenkomst bediende A.R. nr.: 2012/AG/93 Rep. nr. K A b.v., met vennootschapszetel te, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5726 Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

Rolnummer 5606. Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T

Rolnummer 5606. Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T Rolnummer 5606 Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (vóór de wijziging ervan bij de wet van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Overeenkomst. Verkoop van een onroerend goed. Compromis. Verbreking van de compromis. I. Betwisting door de koper inzake zijn handteken op de compromis. II.

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2015/ 13 / /16 september 2015. Inzake :, wonende te, bijgestaan door, advocaat te..

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GVO/2015/ 13 / /16 september 2015. Inzake :, wonende te, bijgestaan door, advocaat te.. 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS BESLISSING Nr. GVO/2015/ 13 / / Inzake :, wonende te, bijgestaan door, advocaat te.., Verzoekende partij Tegen : vzw, met maatschappelijke zetel te.., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013

Wijziging dagvaardingen per 01 april 2013 Rechtbank, 1 gedaagde a. indien de gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten zijn in acht genomen,

Nadere informatie

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. A R R E S T. nr. 174.132 van 29 augustus 2007 in de zaak A. 184.884/XII-5161.

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. A R R E S T. nr. 174.132 van 29 augustus 2007 in de zaak A. 184.884/XII-5161. RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. A R R E S T nr. 174.132 van 29 augustus 2007 in de zaak A. 184.884/XII-5161. In zake : Udo ULFKOTTE, die woonplaats kiest bij advocaat H. Coveliers, kantoor

Nadere informatie

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt.

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt. Kort lexicon tot nut van de rechtzoekende, waarin enige uitleg wordt gegeven van de meest gangbare geschreven rechtstaal van het Hof van Cassatie en van het parket bij dit Hof ( 1 ). Dit korte lexicon

Nadere informatie

Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4;

Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4; Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel A/06/08914 NIETOMT.::P - P!:'Ṗr rat220,2 - INZAKE: Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4; Eiseres, verschijnend door meester

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JANUARI 2014 C.12.0463.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0463.N 1. WIBRA BELGIË nv, met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 7A, 2. WIBRA HOLDING bv, vennootschap naar Nederlands recht,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Gerechtelijke verdeling. Artikel 1215 Ger. W. Schattingsverslag. Notarissen-schatters. Informele schatting. Artikel 875bis Ger. W. II. Huwelijksvermogensrecht.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Bij de waardebepaling van aandelen bij gedwongen overname kan de rechter rekening houden met de winstverwachtingen die de aandeelhouders zich stellen Datum 5

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Gent Onderwerp Faillissement. Beherende vennoot GCV Datum 14 maart 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel T. secretariaat:

Nadere informatie

Hockeyclub La Gantoise, afdeling van de vzw ARA La Gantoise, met zetel te 9050 Gentbrugge, KBOnr. 0949.181.871 (hockey@gantoise.

Hockeyclub La Gantoise, afdeling van de vzw ARA La Gantoise, met zetel te 9050 Gentbrugge, KBOnr. 0949.181.871 (hockey@gantoise. Arbitrale Beslissing van 12 januari 2015 In zake: Hockeyclub La Gantoise, afdeling van de vzw ARA La Gantoise, met zetel te 9050 Gentbrugge, KBOnr. 0949.181.871 (hockey@gantoise.be), bijgestaan door meester

Nadere informatie

Hofvan Cassatie van België

Hofvan Cassatie van België 24 SEPTE:rviBER2015 D.l4.0014.N/l Hofvan Cassatie van België Arrest Nr. D.14.0014.N 1. zetel te met 2. ) met zetel te eisers, vertegenwoordigd door mr. kantoor te advocaat bij het Hof van Cassatie, met

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON

AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON INFO@CREDITASSIST.NL WWW.CIST.NL MODELAANZEGGINGEN DAGVAARDINGEN OF VERZOEKSCHRIFTEN VERSIE 01 APRIL 13 MR. RAMONA BATTA C.S. AANZEGGINGEN DAGVAARDING KANTON 1 GEDAAGDE gedaagde op die terechtzitting kan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Ondernemingsraad en veiligheidscomité Beschermde werknemers - Sociale verkiezingen - Kandidaat. Definitieve kandidatenlijst - Ontslagbescherming - Beperking - Art.

Nadere informatie

Rolnummer 4496. Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T

Rolnummer 4496. Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T Rolnummer 4496 Arrest nr. 50/2009 van 11 maart 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57, 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Rolnummer 4151. Arrest nr. 80/2007 van 16 mei 2007 A R R E S T

Rolnummer 4151. Arrest nr. 80/2007 van 16 mei 2007 A R R E S T Rolnummer 4151 Arrest nr. 80/2007 van 16 mei 2007 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overheidsopdrachten. Eenzijdig verbreken van de opdracht. Borgtocht als forfaitaire vergoeding voor de aanbestedende overheid. Boetes voor de periode voorafgaand aan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 NOVEMBER 2007 C.07.0152.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0152.N WILLEMOT, naamloze vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Coupure rechts 228, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Paul Lefebvre,

Nadere informatie

Rolnummer 5906. Arrest nr. 95/2015 van 25 juni 2015 A R R E S T

Rolnummer 5906. Arrest nr. 95/2015 van 25 juni 2015 A R R E S T Rolnummer 5906 Arrest nr. 95/2015 van 25 juni 2015 A R R E S T In zake : de vordering tot uitlegging van het arrest nr. 134/2012 van 30 oktober 2012, ingesteld door de vennootschap naar Duits recht «European

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 FEBRUARI 2003 C.00.0441.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.00.0441.N C. I. eiseres, vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie