ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN. 7 de KAMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN. 7 de KAMER"

Transcriptie

1 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN 7 de KAMER Sociale Zekerheid Bijdragen Tegensprekelijk Definitief In de zaak: S. J., wonende te [...], Tegen: appellant, vertegenwoordigd door Mr. T. Knockaert loco Mr. W. Van Eeckhoutte, advocaat te 9051 Gent, de RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, geïntimeerde, vertegenwoordigd door Mr. I. Henderickx loco Mr. P. Pelgrims, advocaat te 3200 Aarschot, Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit: Gelet op de stukken van rechtspleging, inzonderheid:

2 2e blad. - het voor eensluidend verklaard afschrift van het bestreden vonnis, op tegenspraak gewezen door de Arbeidsrechtbank te Leuven op 13 maart 2006; - het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van het Arbeidshof te Brussel op 9 mei, 2006; - de besluiten in hoger beroep door partijen neergelegd; Gehoord partijen in hun middelen en beweringen ter openbare terechtzitting van 1 februari 2007, waarna de debatten gesloten werden. Het hoger beroep werd tijdig en op geldige wijze ingesteld, wat overigens niet betwist wordt, en is derhalve ontvankelijk. Voorgaanden Bij dagvaarding betekend op 17 januari 1992 aan appellant vordert geïntimeerde de veroordeling van appellant tot betaling aan geïntimeerde van de som van fr. (25.415,98 Euro) ten titel van bijdragen sociale zekerheid, opslagen en intresten, te vermeerderen met de verwijlintresten aan de wettelijke intrestvoet op fr. (20.807,59 Euro) vanaf 4 september 1991 en met de kosten van het geding, dit alles bij een vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Geïntimeerde herleidt in besluiten dd. 26 januari 2004 dit bedrag tot ,50 Euro, meer de intresten op ,60 Euro. Bij synthesebesluiten dd. 28 juni 2005 vordert geïntimeerde de betaling van de som van ,67 Euro meer de opslagen en de intresten vanaf 5 september 1991, de gerechtelijke intresten en de kosten. Bij vonnis dd. 13 maart 2006 van de tweede kamer van de Arbeidsrechtbank van Leuven wordt de vordering ontvankelijk en in de volgende mate gegrond verklaard : appellant wordt veroordeeld tot de betaling van de som van ,50 Euro meer de

3 3e blad. verwijlintresten vanaf 5 september 1991 en de gerechtelijke intresten vanaf de dagvaarding. De eerste rechter was van oordeel dat de feitelijke gegevens die aan de basis lagen van de uitgebrachte dagvaarding wel degelijk bekend waren aan appellant, dat hij in gebreke blijft aan te tonen dat zijn belangen zijn geschaad en dat de exceptio obscuri libelli moet worden afgewezen evenals de schending van artikel 6 van het E.V.R.M.. De beweerde inbreuk op de wet van 29 juli 1991 i.v.m. de uitdrukkelijke motivering werd eveneens afgewezen door de eerste rechter. Volgens de eerste rechter, met verwijzing naar de arresten dd. 21 februari 2000 van het Hof van Cassatie (R.W , 165) dd. 9 maart 1999 van het Arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt (J.T.T. 1999, 406) en dd. 18 februari 2005 van het Arbeidshof Gent (www. Juridat. be) is de ambtshalve veroordeling op grond van artikel 35, lid 2 van de R.S.Z.-wet geen straf, maar heeft deze een burgerlijk karakter waaraan niet het gezag van strafrechterlijk gewijsde kleeft zoals aan een strafrechterlijke veroordeling en kan de Arbeidsrechtbank vooralsnog veroordelen tot betaling van de sociale zekerheidsbijdragen, opslagen en intresten. De band van ondergeschiktheid van de vier betrokken werknemers staat evenwel vast gelet op de definitieve beslissing van de strafrechter dat deze personen arbeid hebben verricht onder het gezag, leiding en toezicht van appellant. Tenslotte oordeelde de eerste rechter dat, hoewel de zaak terug geactiveerd is na 8 jaar, telkens blijkt dat geïntimeerde de zaak heeft geactiveerd en dat appellant die trouwens de mogelijkheid had de gevorderde bijdragen onder voorbehoud te betalen zich niet mag verschuilen achter zijn stilzitten. De gevraagde uitvoerbaarheid bij voorraad wordt bij gebrek aan afdoende argumenten ongegrond verklaard. Appellant tekent hoger beroep aan en verzoekt het Hof het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren, derhalve het bestreden vonnis teniet te doen en, opnieuw wijzende de initiële vordering onontvankelijk minstens ongegrond te verklaren.

4 4e blad. Appellant stelt vooreerst dat de vordering onontvankelijk is gezien er geen middelen en feiten worden vermeld in de dagvaarding, dat er sprake is van belangenschade en schending van de rechten van verdediging beschermd door artikel 6 E.V.R.M. en dat er geen sprake is van welke motivering dan ook, zodat de beslissing tot onderwerping moet worden vernietigd en de dagvaarding bijgevolg geen rechtsgrond heeft. Verder stelt appellant dat de strafrechter zelf ambtshalve de sanctie van de betaling van de gewone bijdragen moet opleggen en dat in casu de strafrechter van oordeel was dat de ambtshalve veroordeling tot betaling van de sociale bijdragen niet noodzakelijk was, dat het strafrechterlijk gezag van gewijsde en het adagium non bis in idem geldt. Ondergeschikt argumenteert appellant opnieuw over het al dan niet bestaan van de band van ondergeschiktheid van de vier betrokken personen. Tenslotte stelt appellant dat er geen sprake kan zijn van het verschuldigd zijn van intresten gezien het arrest van het Hof van Beroep te Brussel dateert van 9 januari 1996 en geïntimeerde meer dan 9 jaar later deze procedure activeerde; hoogstens kan er intrest verschuldigd zijn vanaf 26 januari Geïntimeerde verzoekt het hof : Het hoger beroep van appellant ontvankelijk en ongegrond te verklaren; Het vonnis a quo integraal te bevestigen; Dienvolgens appellant te veroordelen in betaling aan concluante van een bedrag van ,67 Euro aan achterstallige bijdragen, meer de bijdrageopslagen en de intresten vanaf 5 september Geïntimeerde stelt vooreerst dat pas in tweede besluiten de exceptio obscuri libelli werd opgeworpen en dat appellant perfect in staat was zich te verweren t.o.v. de argumenten waarop geïntimeerde zich steunt, dat zijn rechten van verdediging gevrijwaard bleven en hij moeilijk kan voorhouden dat zijn belangen geschaad werden en tenslotte dat de beslissing tot onderwerping geen

5 5e blad. bestuurshandeling is waarop de wet van 29 juli 1991 van toepassing is. Geïntimeerde stelt dat de strafrechter vergeten is naast de boete van driemaal de ontdoken bijdragen (artikel 35, lid 4), appellant tevens te veroordelen in betaling van de achterstallige bijdragen, opslagen en intresten zoals voorzien in artikel 35, lid 2 van de R.S.Z.-wet en dat geïntimeerde deze veroordeling nog kan vorderen voor de burgerlijke rechter. Verder stelt geïntimeerde met verwijzing naar het motiverend gedeelte van het arrest dd. 9 januari 1996 van de dertiende kamer van het Hof van Beroep te Brussel dat de band van ondergeschiktheid van de vier betrokken werknemers vaststaat, gelet op het strafrechterlijk gewijsde van de betwisting ten gronde. Tenslotte stelt geïntimeerde dat appellant van in den beginne geweten heeft wat hem boven het hoofd hing, dat een strafzaak werd aanhangig gemaakt en de zaak op de inleidingszitting van de Arbeidsrechtbank naar de rol werd verzonden, in afwachting van een definitieve uitspraak op 9 januari 1996, zodat wel degelijk intresten verschuldigd zijn. Feiten Na onderzoek met opstelling van een pro-justitia op 11 maart 1991 voerde geïntimeerde regularisaties door van sociale zekerheidsbijdragen, bijdrageopslagen en intresten voor de periode van het eerste kwartaal 1989 tot en met het tweede kwartaal 1990 betreffende de lonen van vier werknemers, werd appellant uiteindelijk strafrechtelijk veroordeeld door de dertiende kamer van het Hof van Beroep van Brussel bij definitief arrest dd. 9 januari De Correctionele Rechtbank te Kortrijk achtte de feiten in een vonnis gewezen op 16 maart 1992 bewezen en veroordeelde appellant ambtshalve tot het betalen aan de R.S.Z. van een vergoeding gelijk aan het drievoud van de bijdragen bedoeld bij artikel 38 2 en 3 van de wet van 29 juni 1989 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, berekend op basis van het gemiddeld maandinkomen vastgesteld bij een in de N.A.R

6 6e blad. gesloten C.A.O. alsook tot een geldboete. Zij oordeelde dat er slechts één straf diende te worden opgelegd, namelijk de zwaarste, hetzij deze voorzien bij artikel 11 bis van het koninklijk besluit nr. 5 dd. 23 oktober Het Hof van Beroep te Gent hervormde op 15 oktober 1992 het vonnis a quo, stellende dat de eerste rechter had nagelaten de ambtshalve veroordeling in toepassing van artikel 35 van de R.S.Z.-wet toe te passen en veroordeelde appellant tot de betaling van een vergoeding van ,27 Euro ( BEF). De vergoeding in toepassing van artikel 11 bis werd verlaagd. Dit arrest werd evenwel verbroken door het Hof van Cassatie bij arrest van 13 september Op 9 januari 1996 oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat appellant achterstallige sociale zekerheidsbijdragen moest betalen ten belope van BEF (thans 5.791,49 Euro) ( toepassing van artikel 11 bis van het K.B. van 23 oktober 1978) en BEF (18.656,27 Euro) (toepassing van artikel 35 van de wet van 27 juni 1969). In totaal was bijgevolg BEF (24.447,76 Euro) verschuldigd. Appellant heeft het bedrag waartoe hij werd veroordeeld door het Hof van Beroep te Brussel aan de R.S.Z. betaald. Beoordeling door het Hof Ontvankelijkheid van de initiële vordering Artikel 702, 3 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de dagvaarding, op straffe van nietigheid, het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering bevat. De verplichting om in de dagvaarding het onderwerp en de middelen te vermelden, heeft in het bijzonder tot doel de rechten van verdediging te waarborgen. De verweerder moet immers aan de hand van de dagvaarding weten wat van hem wordt gevorderd en waarom zulks gebeurt (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Luik, 1987, nrs. 196 en 199). In de dagvaarding dd. 17 januari 1992 wordt het onderwerp en de middelen van de vordering weergegeven namelijk het verschuldigd blijven van

7 7e blad. appellant aan geïntimeerde van een bedrag van fr. aan bijdragen, bijdragen-opslagen en intresten, volgens rekeninguittreksel waarvan kopie mede wordt betekend en afgesloten op datum van 4 september Dit rekeninguittreksel vormt met de dagvaarding één geheel en laat toe, samen met de verso zijde ervan een beter inzicht te krijgen op de samenstelling van het gevorderd bedrag door geïntimeerde en de kwartalen waarop de bijdragen (wijziging van de aangegeven bijdragen) betrekking hebben. Op 11 maart 1991 werd aan appellant een afschrift verstuurd van een pro-justitia opgesteld n.a.v. een per kantschrift van 27 november 1990 door de Arbeidsauditeur te Kortrijk opgedragen grondig onderzoek. In de eerste besluiten neergelegd voor de Arbeidsrechtbank te Leuven wordt de exceptio obscuri libelli niet opgeworpen door appellant. Appellant kan bezwaarlijk voorhouden dat hij niet wist wat en waarom werd gevorderd door de R.S.Z.. Daarenboven moet appellant conform artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek aantonen dat zijn belangen werden geschaad. De belangenschade moet worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de waarborgen van de rechten van verdediging. De rechten van verdediging van appellant werden, gelet op zijn pertinente verdediging op de aanspraken van de geïntimeerde, niet geschonden. Nu wordt geoordeeld dat de door appellant ingeroepen exceptie en de belangenschade niet worden aangetoond en er geen sprake is van schending van de rechten van de verdediging wordt er evenmin het door artikel 6 van de E.V.R.M. gewaarborgde recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onpartijdige en onafhankelijke instantie die bij wet is ingesteld, geschonden. De wet van 29 juli 1991 met betrekking tot de formele motivering van bestuurshandelingen, eist een uitdrukkelijke motivering van een administratieve

8 8e blad. beslissing, wat betekent dat de R.S.Z. zijn administratieve bestuurshandeling die eenzijdig is en een individuele bestuurshandeling is moet motiveren (J. Put, Ontwikkelingen van de sociale Zekerheid, werkloosheid, rechtspraak , 837, Cass., 15 januari 1996, R.W ). De dagvaarding betekend op 17 januari 1992 door het ambt van gerechtsdeurwaarder Van Deun Johan met kantoor te Leuven, Vital Decosterstraat 81, is geen administratieve beslissing in de zin van de wet van 29 juli Conform artikel 580, 1 van het Gerechtelijk Wetboek neemt de Arbeidsrechtbank kennis van geschillen betreffende de verplichtingen van werkgevers en van de personen die met hem hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor de betaling van de bijdragen opgelegd door de wetgeving inzake sociale zekerheid, zodat de eerste rechter uitspraak diende te doen over de vordering ingediend bij deurwaardersexploot. De initiële vordering is ontvankelijk. Grond van de initiële vordering Artikel 35 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (met ingang van 1 april 1990) destijds van toepassing bepaalde het volgende : Onverminderd de artikelen 269 tot 274 van het Strafwetboek, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 26 tot 500 frank, of met een van die straffen alleen : 1 de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, die zich niet schikken naar de bepalingen voorgeschreven door de wet en de uitvoeringsbesluiten ervan ; de geldboete wordt zoveel maal toegepast als er werknemers zijn ten overstaan van dewelke een inbreuk is gepleegd, zonder dat het totale bedrag van de geldboete evenwel hoger mag zijn dan frank ; De rechter die de straf uitspreekt ten laste van de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, veroordeelt ambtshalve de werkgever tot betaling aan

9 9e blad. de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid van de bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlintresten die niet aan de Rijksdienst werden gestort. ( ) Bij niet onderwerping van één of meer personenen aan de toepassing van deze wet, veroordeelt de recher ambtshalve de werkgever, ( ) tot betaling aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid van een vergoeding gelijk aan het drievoud van de ontdoken bijdragen, zonder dat dit bedrag minder dan BEF per tewerkgestelde persoon en dit per maand of fraktie ervan, mag bedragen. Dit bedrag wordt aangepast in functie van de evolutie van de lonen en van het bedrag van de sociale zekerheidsbijdragen. Bij arrest dd. 9 januari 1996 van de dertiende kamer van het Hof van Beroep te Brussel wordt appellant veroordeeld bij toepassing van artikel 35 R.S.Z.-wet tot betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de ontdoken sociale zekerheidsbijdragen ten belope van fr. (18.656,27 Euro). Het is duidelijk dat het Hof van Beroep van Brussel gelet op het bedrag en vermelding van ontdoken bijdragen appellant heeft veroordeeld op grond van artikel 35, lid 4 van de voormelde wet. Uit het arrest van het Hof van Cassatie dd. 21 februari 2000, R.W , 165 kan worden opgemaakt dat het opperste gerechtshof beschouwt dat een vordering ingesteld door de R.S.Z., er toe strekkend een herziening te bekomen van de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen die door een werkgever verschuldigd waren en weerhouden werden door het Hof van Beroep in het raam van een strafprocedure met verwijzing naar artikel 35, 2 de lid van de wet van 27 juni 1969 doch waar de R.S.Z. geen partij was, niet verhinderd wordt door het gezag erga omnes van het strafrechterlijk gewijsde nu de ambtshalve veroordeling geen straf is maar een burgerlijk karakter heeft. A fortiori kan hieruit opgemaakt worden dat de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de bijdragen bij de arbeidsrechtbank kan opvorderen wanneer de strafrechter naliet de werkgever ambtshalve te veroordelen in toepassing van artikel 35, 2 de lid van de R.S.Z.-wet.

10 10e blad. In die zin oordeelde het Arbeidshof van Antwerpen, afdeling Hasselt reeds dat bijdrageopslagen en intresten na een ambtshalve veroordeling tot betaling van bijdragen ingevolge een vonnis van een strafgerecht, later kunnen worden gevorderd bij het arbeidsgerecht (Ah. Antwerpen, afdeling Hasselt 9 maart 1999, J.T.T. 1999, 406). De ambtshalve veroordeling tot betaling aan de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid van de bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlintresten op grond van artikel 35, lid 2 van de R.S.Z.-wet werd niet uitgesproken door de strafrechter, zodat de Arbeidsrechtbank deze veroordeling kon uitspreken en het principe non bis in idem vindt geen toepassing. Het debat nopens de band van ondergeschiktheid kan evenwel niet nogmaals voor de Arbeidsrechtbank worden gevoerd, gezien ingevolge de strafrechterlijke veroordeling zeker en noodzakelijk werd beslist dat de weerhouden inbreuken bewezen zijn en dat appellant als werkgever nagelaten heeft de prestaties en de lonen van vier werknemers aan te geven. Tenslotte blijft de vraag i.v.m. schorsing van de loop van de intresten in de periode tussen het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 9 januari 1996 en 26 januari Het hof is van mening dat appellant die vertegenwoordigd was door een raadsman wist dat het burgerlijk geding m.b.t. de sociale zekerheidsbijdragen nog steeds hangend was, gezien de zaak op de openbare terechtzitting van 18 mei 1992 naar de rol werd verwezen en dat hij na het arrest van het Hof van Beroep te Brussel op 9 januari 1996 zelf de nodige initiatieven had kunnen nemen om de zaak te activeren en uitspraak hieromtrent te bekomen. De raadsman van geïntimeerde heeft op 27 mei 2004 de griffie van de Arbeidsrechtbank vaststelling conform artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek gevraagd. Appellant dient de gevolgen te dragen van zijn afwachtende houding. Het vonnis a quo wordt bevestigd.

11 11e blad. OM DEZE REDENEN : De zevende kamer van het Arbeidshof te Brussel; Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de talen in gerechtszaken, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op artikel 24; Recht doende op tegenspraak, Gehoord de heer André, Substituut-generaal, in zijn schriftelijk eensluidend advies, voorgelezen en neergelegd op de openbare terechtzitting van 15 februari 2007; Gelet op de termijn verleend tot 13 maart 2007 om eventueel te repliceren; Geen replieken werden neergelegd en de zaak wordt op 15 maart 2007 in beraad genomen; Ontvangt het hoger beroep, wijst dit evenwel af als zijnde ongegrond; Bevestigt het bestreden vonnis in al zijn beschikkingen; Verwijst overeenkomstig artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, appellant tot de kosten van hoger beroep, kosten tot op heden begroot op : - voor appellant 59,49 Euro vaste uitgavenvergoeding 285,57 Euro rechtsplegingsvergoeding hoger beroep - voor geïntimeerde 285,55 Euro rechtsplegingsvergoeding hoger beroep

12 12e blad. Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de zevende kamer van het Arbeidshof te Brussel op negentien april tweeduizend en zeven. Waar aanwezig waren : Mevrouw B. VAN DE VELDE, Voorzitter de heer J. BOULOGNE, Raadsheer in Sociale Zaken als werkgever de heer D. REGA, Raadsheer in Sociale Zaken als werknemer arbeider mevrouw G. DE SAEDELEER, Griffier G. DE SAEDELEER B. VAN DE VELDE D. REGA J. BOULOGNE

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 1e blad. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 APRIL 2011 7e KAMER SOCIALEZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - beroep Bureau Juridische Bijstand tegensprekelijk (art. 747, 2, Ger.

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 06 maart 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/305 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/305 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 MEl 2012 ge KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT ZELFSTANDIGEN - bijdragen zelfstandigen tegensprekelijk heropening van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 OKTOBER 2010 P.09.0963.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.09.0963.N G. M. J. M. S., eiser, met als raadslieden mr. Steven Vandebroek en mr. Johan Nulens, advocaten bij de balie te Hasselt,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. A.R.Nr. 42.787 le blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. DERDE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In.de zaak: v Kathy, Appellante,

Nadere informatie

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI In de zaak: Mevrouw D.M. Ann, wonende te [xxx],

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI In de zaak: Mevrouw D.M. Ann, wonende te [xxx], A.R. Nr. 49.985 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 3de KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI 2009. Bediendecontract Tegensprekelijk Heropening der debatten In de zaak: Mevrouw D.M. Ann,

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 19 december 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/890 Arbeidshof te Brussel vijfde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/890 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract. tegenspraak. definitief. In de zaak : BVBA B.,

TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract. tegenspraak. definitief. In de zaak : BVBA B., 1e blad. rep.nr ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 3e KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 21 FEBRUARI TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract tegenspraak definitief In de zaak : BVBA B., Appellante, die op de

Nadere informatie

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 5 DECEMBER Sociaal zekerheidsrecht Bijdragen zelfstandigen Tegensprekelijk Definitief

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 5 DECEMBER Sociaal zekerheidsrecht Bijdragen zelfstandigen Tegensprekelijk Definitief 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 9 DE KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 5 DECEMBER 2011.. Sociaal zekerheidsrecht Bijdragen zelfstandigen Tegensprekelijk Definitief In de zaak: Tegen : 1.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2013 S.11.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0122.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 1 APRIL 2014 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief In de zaak: L. D.K., appellant, vertegenwoordigd

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 2011/AB/1037 OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 NOVEMBER DE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 2011/AB/1037 OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 NOVEMBER DE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 NOVEMBER 2012. 3DE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In de zaak: C. P., Tegen: Appellant, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2009 S.08.0099.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.08.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST \ A.R. nr. 2009/AB/52395 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 03 december2012 5 e KAMER Arbeidsongeval Tegensprekelijk Definitief ln de zaak: Appellant, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 12 september 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/282 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/282 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 24 NOVEMBER 2011 7e KAMER OCMW - gewaarborgde gezinsbijslag tegensprekelijk definitief kennisgeving (art. 580, 2, Ger. W.) in de

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. Jcy{df1q~J ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 24 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk o.g.v. art. 747, 92,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1 7e ----,1 /J.. A.R. nr. 2010/AB/132 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 31 MAART 2011 KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST " A.R. nr. 2012/AB/765 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 4 JUNI2013 3 e KAMER.ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief ln de zaak:

Nadere informatie

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer:

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer: Nummer: Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 15te bis KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT.

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. A.R.nr.2120963 1/6 ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. Eerste kamer. Rep.nr. VONNIS van 25 april 2013 H. H., wonende te.., eisende partij, vertegenwoordigd door Mr. B.CUYPERS, loco Mr. VERACHTERT, advocaat te

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST ',,",.'"' '."".;,'. ',t)." rep.nr.louf AR nr. 2009/AB/52766 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 3 MAART 2011 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - pensioenen tegensprekelijk

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 DECEMBER 2013 S.10.0111.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0111.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C.

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C. ARBEIDSHOF TE afdeling Antwerpen ARREST Rep. nr.... AR 970860 vijfde kamer eindarrest bij verstek t.a.v. appellant bijdragen zelfstandigen OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN In de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 APRIL 2016 P.16.0207.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0207.N PROCUREUR DES KONINGS bij de rechtbank van eerste aanleg West- Vlaanderen, afdeling Veurne, eiser, tegen J Y, beklaagde, verweerder.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 SEPTEMBER 2017 S.16.0042.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.16.0042.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ij..oa2..l:le, If\( ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 22 oktober 2012 5 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst arbeider tegensprekelijk Heropening der debauen

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer 12 oktober 2012 ARBEIDSRECHTarbeidsovereenkomst bediende A.R. nr.: 2011/AG/231 Rep. nr. V. A., wonende te, APPELLANT, ter openbare terechtzitting vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 DECEMBER 2016 P.16.1066.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.1066.N I A A, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Louis De Groote, advocaat bij de balie te Gent. II J-C P D, beklaagde, eiser,

Nadere informatie

C. G., wonende te [xxx], Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit:

C. G., wonende te [xxx], Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit: 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN ACHTENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ACHT. 7 de KAMER Not. 580, 2 G.W. Werkloosheid Tegensprekelijk Definitief In de zaak: RIJKSDIENST

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer 2013 / Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan Datum van uitspraak 25 februari 2013 Rolnummer 2011/AR/2083 op BUR Rechtsmiddelen op BUR op BUR Niet aan te bieden aan de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 31 MAART 2011 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - ziekteverzekering tegensprekelijk definitief ln de zaak: LANDSBOND VAN DE ONAFHANKELlJKE

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 15 MEI In de zaak: Mevrouw H. B., De Heer F. J., Gelet op de stukken van de rechtspleging, meer bepaald op :

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 15 MEI In de zaak: Mevrouw H. B., De Heer F. J., Gelet op de stukken van de rechtspleging, meer bepaald op : 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 15 MEI 2009. 3de KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In de zaak: Mevrouw H. B., Tegen : Appellante, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 NOVEMBER 2010 S.09.0062.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0062.F REPUBLIEK ZUID-AFRIKA, eiseres, Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen G. N., verweerster. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 MAART 2015 P.14.0392.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0392.N 1. M L E V U, beklaagde, 2. H R G V B, beklaagde, eisers, met als raadsman mr. Jaak Haentjens, advocaat bij de balie te Dendermonde.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MAART 2008 C.05.0476.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0476.F CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, vereniging zonder winstoogmerk, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JANUARI 2015 P.13.1644.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.1644.N S V, burgerlijke partij, eiser, vertegenwoordigd door mr. Beatrix Vanlerberghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor

Nadere informatie

In zake: 2010/AR/3198

In zake: 2010/AR/3198 Nummer: Rep. nr.: 2011/ Zitting van: 8 maart 2011 Tussenarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: In zake:

Nadere informatie

Auteur. Arbeidshof te Brussel. Onderwerp

Auteur. Arbeidshof te Brussel.  Onderwerp Auteur Arbeidshof te Brussel www.juridat.be/arbeidshof/brussel Onderwerp Arbeidsvoorziening. Sluiting van onderneming. Gewaarborgde betaling van lonen en vergoedingen. Tussenkomst door het Fonds in de

Nadere informatie

Iin zake: 2009/RKl306

Iin zake: 2009/RKl306 Nr. arrest: Rep.nr.: 2011/ ':>;5'3-2011/ ~=l~ Zitting van: 7 oktober 2011 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, ACHTSTE BIS KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST AR nr. 2011/AB/333 1e blad.. rep.nr. J:x;)ISJ1 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 16 FEBRUARI2012 le KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk

Nadere informatie

EUROPABANK, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel. gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het

EUROPABANK, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel. gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het 29 OKTOBER 2001 C.99.0148.N/1 Nr. C.99.0148.N.- EUROPABANK, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het handelsregister te Gent nummer

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2090373 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VEERTIEN JULI TWEEDUIZEND EN NEGEN Gino V., wonende te 9120 Beveren-Waas, ( ) appellant, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidshof te Gent Onderwerp Strafvervolging, art. 35, tweede lid Soc. Zekerheidswet 1969. Vrijspraak door de strafrechter. Gevolgen voor de arbeidsrechter. Datum 18 februari 2005 Copyright and

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 4 juni 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/557 Arbeidshof te Brussel zevende kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/557 p. 2 OCMW - maatschappelijke

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN. Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN. Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008 A.R. 2060328 Eindarrest op tegenspraak ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008 CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, met maatschappelijke zetel te 1000

Nadere informatie

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T Rolnummer 5678 Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST ". A.R. nr. 2011/AB/637 1e blad. rep.nr. 2012/.A4 ::t A ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 31 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - ziekteverzekering tegensprekelijk

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST. Rep. nr. Tussenarrest op tegenspraak, verzending naar de bijzondere rol. A.R. nr.

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST. Rep. nr. Tussenarrest op tegenspraak, verzending naar de bijzondere rol. A.R. nr. ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST Rep. nr. Tussenarrest op tegenspraak, verzending naar de bijzondere rol. Negende kamer A.R. nr. 2008/AA/127 OPENBARE TERECHTZITTING VAN ELF FEBRUARI TWEEDUIZEND

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 JANUARI 2015 C.14.0195.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0195.F 1. S. D., 2. R. D., 3. J. D., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJ HAACHT nv, Mr.

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2016/ Datum van uitspraak 8 januari 2016 Rolnummer op JGR 2015/AB/451 Arbeidshof te Brussel eerste kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2015/AB/451 p. 2 ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 FEBRUARI 2010 C.09.0248.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0248.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 2, eiser,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST i. A.R. nr. 20/AB/0S e blad. rep.nr.: 202/)94.0 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 22 NOVEMBER 202 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Rolnummer 1924 Arrest nr. 81/2001 van 13 juni 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF ANTWERPEN

ARBEIDSHOF ANTWERPEN ARBEIDSHOF ANTWERPEN Afdeling Antwerpen Arrest 6 november 2013 Kamer 10 Algemeen rolnummer 2012/AA/862 Repertoriumnummer 2013/1776 D.K.M., met als raadsman mr. V.R.A., advocaat te A, tegen: ACERTA KINDERBIJSLAGFONDS

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Tongeren Onderwerp Collectieve arbeidsverhoudingen. Collectieve arbeidsovereenkomsten.hiërarchie van de verbindingsbronnen - eindejaarspremie - geen CAO ondernemingsgebruik

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 NOVEMBER 2015 P.15.0890.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0890.N I W J J H, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Michael Verstraeten, advocaat bij de balie te Gent, tegen Michiel VERRAES,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2013 C.12.0285.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0285.F M. L. Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen M. H. Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST '- A.R. nl 2008/AB/50631 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITIING VAN 17 FEBRUARI2011 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk gedeeltelijk

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 MEI 2014 P.12.0355.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0355.N WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST, met kantoor te 9000 Gent, Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, eiser tot herstel, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Rolnummer 2268 Arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

.. ARBEIDSHOFTEBRUSSEL

.. ARBEIDSHOFTEBRUSSEL , rep.nr.: 201V}() b 1e blad..,"'.. ARBEIDSHOFTEBRUSSEL ARREst..le KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 6 SEPTEMBER 2012 SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk - definitief kennisgeving

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 24 JUNI 2011 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk gedeeltelijk definitief + bijzondere rol In

Nadere informatie

Hof van beroep G. (...) Arrest. Arrestnummer. Datum van uitspraak. Notitie-nummer griffie. Notitienummer parfcet-generaal.

Hof van beroep G. (...) Arrest. Arrestnummer. Datum van uitspraak. Notitie-nummer griffie. Notitienummer parfcet-generaal. Arrestnummer Datum van uitspraak Notitie-nummer griffie Notitienummer parfcet-generaal Hof van beroep G. (...) Arrest Aangeboden op Niet te registreren In de zaak van het openbaar ministerie en de burgerlijke

Nadere informatie

- het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van dit hof op 21 januari 2013,

- het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van dit hof op 21 januari 2013, Arrest A.R. nr. 2013/AB/68 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 5 SEPTEMBER 2013 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief kennisgeving per

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Foute aanvangsdatum opzeggingstermijn. Geen relatieve nietigheid, wel recht op aanvullende opzeggingsvergoeding Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 MEI 2011 S.10.0036.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0036.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen Onderwerp Schatting van aandelen. Controleschatting. Vonnis. Exceptie van gewijsde Datum 27 juni 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 AUGUSTUS 2015 P.15.1158.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.1158.N Y M, verzoekster tot voorlopige invrijheidstelling, gedetineerd, eiseres, met als raadsman mr. Joris Van Cauter, advocaat

Nadere informatie

Rolnummer 4418. Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4418. Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T Rolnummer 4418 Arrest nr. 12/2009 van 21 januari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 301, 2, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 7 van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidshof te Gent Onderwerp Sociale zekerheid werknemers - Bijdragen - Invordering - Tergend of roekeloos geding - Schadevergoeding - Begroting ex aequo et bono Datum 27 juni 2003 Copyright

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 3 SEPTEMBER 2010 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - overeenkomst individuele beroepsopleiding bediende tegensprekelijk definitief In de zaak:

Nadere informatie

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T Rolnummer 4792 Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, 2, en 6, 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Dreigen met een klacht bij een sociale zekerheidsinstelling. Al of niet geweld Datum 18 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

ARREST. SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief kennisgeving per gerechtsbrief (art. 580, 2, Ger. W.

ARREST. SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief kennisgeving per gerechtsbrief (art. 580, 2, Ger. W. 1e blad. rep.nr.: 20121~( ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 DECEMBER 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief kennisgeving per

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JUNI 2012 P.12.0873.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0873.F I. P. D. V., II. III. IV. P. D. V., P. D. V., P. D. V., V. P. D. V., Mrs. Cédric Vergauwen en Olivia Venet, advocaten bij de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Antwerpen Onderwerp Arbeidsreglementering. Havenarbeid. Principe. Havenarbeid door erkende havenarbeiders. Vordering tot nietigverklaring van de intrekking van de vergunning van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 MEI 2017 P.17.0123.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest 191/05.02 hoger beroep principaal beroep strafzaken grievenformulier Nr. P.17.0123.N S D S, beklaagde, eiseres, met als raadsman mr. Vincent

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Dagvaarding van een tijdelijke vereniging/vennootschap. Ontbreken van rechtspersoonlijkheid Datum 26 oktober 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2011 C.10.0175.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0175.F G. V., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. B.. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 29 SEPTEMBER DE KAMER Arbeidscontract Tegensprekelijk Definitief.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 29 SEPTEMBER DE KAMER Arbeidscontract Tegensprekelijk Definitief. 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2008. 5DE KAMER Arbeidscontract Tegensprekelijk Definitief In de zaak : N.V. GROND- EN AFBRAAKWERKEN G & A DEMEU-

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 OKTOBER 2003 C.01.0365.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.01.0365.N M.T. eiser, vertegenwoordigd door Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arrest A.R.Nr. 2013/AB/35 5DE KAMER ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 DECEMBER 2013. Arbeidsongeval

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MAART 2015 P.14.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0048.N L S, burgerlijke partij, eiser, met als raadsman mr. Vadim Antychin, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2000

Nadere informatie