Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer"

Transcriptie

1 Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer 12 oktober 2012 ARBEIDSRECHTarbeidsovereenkomst bediende A.R. nr.: 2011/AG/231 Rep. nr. V. A., wonende te, APPELLANT, ter openbare terechtzitting vertegenwoordigd door meester, TEGEN: S. M. naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te, GEINTIMEERDE, ter openbare terechtzitting vertegenwoordigd door meester. * * * Gelet op de stukken van het dossier van de rechtspleging en inzonderheid op het eensluidend verklaarde afschrift van het op tegenspraak gewezen eindvonnis van 3 mei 2011 van de eerste kamer van de arbeidsrechtbank te Dendermonde, afdeling Dendermonde (A.R. nr. 10/962/A), waarvan geen betekening wordt overgelegd. Gelet op het verzoekschrift tot hoger beroep, op 13 juli 2011 neergelegd ter griffie van het arbeidshof te Gent, afdeling Gent. * * * 1. De feiten De appellant werd sinds 1 januari 1995 door de geïntimeerde als naverkoopverantwoordelijke tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hij was eerder, en dit sinds 1 juli 1984, in dienst getreden van de rechtsvoorganger van de geïntimeerde. Bij aangetekend schrijven van 20 juni 2008 beëindigde de geïntimeerde de arbeidsovereenkomst door middel van een opzegging. De opzeggingstermijn van veertien maanden begon te lopen op 1 juli Bij aangetekend schrijven van 30 juli 2009 beëindigde de appellant de arbeidsovereenkomst door middel van een tegenopzegging. De opzeggingstermijn van twee maanden begon te lopen op 4 augustus Aan de arbeidsovereenkomst kwam op 30 september 2009 een einde. 2. De procedure in eerste aanleg

2 A.R. nr.: 2011/AG/231 2 Bij dagvaarding, op 1 april 2010 betekend door plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder P. V. loco gerechtsdeurwaarder C. O. met standplaats te stelde de appellant een vordering in tegen de geïntimeerde, strekkende tot veroordeling van deze laatste om aan hem te betalen, 1) ,58 euro als aanvullende opzeggingsvergoeding; 2) 7.878,61 euro als bijzondere ontslagvergoeding in de wet van 20 december 2002 betreffende de preventieadviseurs; beide bedragen vermeerderd met wettelijke intrest en met gerechtelijke intrest. Gevraagd werd de geïntimeerde in de gedingkosten te verwijzen. In haar conclusie, op 15 juli 2010 ter griffie van de arbeidsrechtbank neergelegd, vroeg de geïntimeerde dat de vordering ongegrond zou verklaard worden. Zij vroeg de verwijzing van de appellant in de kosten van het geding. Bij eindvonnis, op 3 mei 2011 op tegenspraak gewezen door de eerste kamer van de arbeidsrechtbank te Dendermonde, afdeling Dendermonde, werd de vordering ontvankelijk doch ongegrond verklaard. De appellant werd in de gerechtskosten verwezen. De eerste rechter was inzonderheid van oordeel: met betrekking tot de aanvullende opzeggingsvergoeding - dat de geïntimeerde, gelet op inzonderheid het loon van de appellant, een opzeggingstermijn van minstens 15 maanden in acht had moeten nemen; - dat de appellant in beginsel recht had op een aanvullende opzeggingsvergoeding; - dat de vraag rees of dit recht behouden bleef ondanks de tegenopzegging; - dat het recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding, verschuldigd ingevolge de kennisgeving van een ontoereikende opzeggingstermijn, volgens het Hof van Cassatie bleef bestaan in geval van overlijden van de werknemer tijdens de opzeggingstermijn alsook in geval van onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer tijdens die opzeggingstermijn, doch niet in geval van regelmatig ontslag om een dringende reden van de werknemer tijdens de loop van de opzeggingstermijn; - dat het recht op een aanvullende opzeggingstermijn uitdoofde in geval van tegenopzegging; - dat de arbeidsovereenkomst in dit geval eindigde door de wil van de werknemer; - dat het recht op de aanvullende opzeggingsvergoeding uitdoofde om dezelfde reden als deze waardoor het recht op het resterende deel van de opzeggingstermijn zou uitdoven; - dat de vordering ongegrond was;

3 A.R. nr.: 2011/AG/231 3 met betrekking tot de bijzondere ontslagvergoeding - dat de appellant het recht op de bijzondere beschermingsvergoeding verloor door de tegenopzegging; - dat het Hof van Cassatie eerder in deze zin had geoordeeld met betrekking tot de bijzondere ontslagvergoeding in de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden. 3. De procedure in hoger beroep In zijn akte van hoger beroep vordert de appellant dat het hoger beroep ontvankelijk en gegrond zou verklaard worden, dat het bestreden vonnis zou worden tenietgedaan en dat het arbeidshof, opnieuw wijzende, de oorspronkelijke vordering gegrond zou verklaren. Gevraagd wordt de geïntimeerde in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep te verwijzen. In haar syntheseconclusie, ter griffie neergelegd op 4 juli 2012, vraagt de geïntimeerde dat het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond zou verklaard worden. Zij vraagt de verwijzing van de appellant in de kosten van het geding. De partijen worden in de uiteenzetting van hun middelen en conclusies gehoord op de openbare terechtzitting van 14 september De grieven van het hoger beroep De appellant houdt inzonderheid voor: met betrekking tot de aanvullende opzeggingsvergoeding - dat bij de kennisgeving van de opzegging door de geïntimeerde het recht ontstond op een aanvullende opzeggingsvergoeding; - dat dit recht niet kon beïnvloed worden door gebeurtenissen die plaatsvonden in de loop van de opzeggingstermijn; - dat het Hof van Cassatie slechts een uitzondering op deze regel heeft gemaakt in geval van een regelmatig ontslag om een dringende reden enerzijds en de instemming van de werknemer met een verlenging van de opzeggingstermijn anderzijds; - dat inzonderheid de rechtspraak van het hoogste hof met betrekking tot het teloorgaan van het recht op een uitwinningsvergoeding ingevolge de tegenopzegging door de werknemer, niet naar de huidige discussie kan getransponeerd worden; - dat de rechtsfiguren van afstand van recht en caduciteit niet toepasselijk zijn; met betrekking tot de bijzondere ontslagvergoeding - dat hij genoot van de bescherming door de wet van 20 december 2000 betreffende de bescherming van preventieadviseurs; - dat hij recht heeft op een bijzondere ontslagvergoeding van 2 jaar loon, zij het slechts berekend op grond van het percentage van zijn arbeidstijd, besteed aan de taken als preventieadviseur, zijnde 6 %;

4 A.R. nr.: 2011/AG/ dat de tegenopzegging het recht op de bijzondere ontslagvergoeding niet deed verdwijnen; - dat de volgens het Hof van Cassatie in de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden geldende regel hier niet toepasselijk is. 5. Bespreking 5.1. De ontvankelijkheid van het hoger beroep Het hoger beroep werd tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld. Het is ontvankelijk De gegrondheid van het hoger beroep De aanvullende opzeggingsvergoeding De opzeggingstermijn waarop de appellant ten laste van de geïntimeerde aanspraak kon maken, dient te worden bepaald overeenkomstig artikel 82, 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet, gelet op het jaarloon van de appellant op het ogenblik van het ontslag, dat de jaargrens van euro, geldig in 2008, overschreed. Het staat ook vast dat de opzeggingstermijn die de geïntimeerde in acht heeft genomen, lager is dan deze bepaald overeenkomstig artikel 82, 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Bij de kennisgeving van de opzegging ontstond bijgevolg een recht op een aanvullende opzeggingsvergoeding (zie inzonderheid Cass. 26 februari 2007, JTT 2007, 239, concl. J.F. LECLERCQ; Cass. 5 januari 2009, RW , 152, concl. R. MORTIER, noot K. MORTIER; zie evenwel Th. CLAEYS en I. VERHELST, De opzegtermijn voor bedienden: recente knelpunten, in M. RIGAUX en W. RAUWS (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht. 8, Antwerpen, Intersentia, 2010, (75) , nr. 20) De betwisting gaat over de vraag of het recht op de aanvullende opzeggingsvergoeding bleef bestaan ondanks het feit dat aan de arbeidsovereenkomst een einde kwam ingevolge de tegenopzegging door de appellant. Het is wel opvallend dat de partijen zich hoofdzakelijk uitputten in argumenten die betrekking hebben op de interpretatie van de arresten van het Hof van Cassatie met betrekking tot het tenietgaan van het recht op de aanvullende opzeggingsvergoeding. Precedentenrechtspraak kent het Belgische recht echter evenwel (althans in beginsel) niet (zie art. 6 Ger. W.). Het arbeidshof moet dus in de eerste plaats de bepalingen van de wet zelf toepassen, veeleer dan zich in te laten met een exegese van de voornoemde arresten. Dit is des te meer het geval nu de bedoelde arresten niet echt de juridische grondslag bevatten die hun beslissing over het al dan niet behoud van het recht op de aanvullende opzeggingsvergoeding ondersteunt, zodat eindeloze speculatie daarom-

5 A.R. nr.: 2011/AG/231 5 trent mogelijk is. Bij gebrek aan de kennis van deze motieven lijkt het gezag dat van de arresten voor de feitenrechter kan uitgaan, ook eerder beperkt. Wanneer de tekst zelf van de wet, zoals in casu, geen oplossing verschaft voor het probleem, evenmin als de parlementaire voorbereiding (zie W. RAUWS, De ontwikkelingen van het ontslagrecht en het Hof van Cassatie: enige beschouwingen, RW , (93) 94, nr. 6), dan draagt dit natuurlijk in niet geringe mate bij tot de betwistbaarheid van elke oplossing voor eender welk geval waarin er zich in de loop van de opzeggingstermijn een nieuwe gebeurtenis voordoet. De schuld daarvan kan echter enkel maar bij de wetgever worden gelegd, die het probleem al tientallen jaren kent (had moeten kennen) en nagelaten heeft duidelijkheid te verschaffen Lijken het gezond verstand en de billijkheid de stelling voor te staan dat de werknemer die een tegenopzegging betekent, het recht op de aanvullende opzeggingsvergoeding verliest omdat hij een rechtshandeling stelt die tot gevolg heeft dat de schade die de aanvullende opzeggingsvergoeding moet dekken, zich nooit zal voordoen, nu ingevolge de eigen wil van de werknemer aan de arbeidsovereenkomst nog vroeger een einde zal komen dan al het gevolg zou zijn geweest van de kennisgeving van de te korte opzeggingstermijn door de werkgever, dan is voor deze oplossing ook een wettelijke grondslag te vinden in de leer van het verval van het voorwerp van de rechtshandeling (zie in die zin W. RAUWS, l.c., 96-98, nr. 8). De tegenopzegging laat het voorwerp van de rechtshandeling van de werkgever, zijnde de initiële opzegging, verdwijnen door een beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van een nà de initiële opzegging optredende oorzaak die vreemd is aan de wil van de werkgever. De rechtshandeling van de werkgever heeft ingevolge de tegenopzegging geen gevolgen meer. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst ingevolge die tegenopzegging ligt integendeel geheel binnen de risicosfeer van de werknemer (zie W. RAUWS, l.c., , nr. 11). Eén en ander heeft tot gevolg dat de werknemer niet langer een vordering tot betaling van een aanvullende opzeggingsvergoeding kan instellen. afgewezen. De eerste rechter heeft de vordering van de appellant terecht als ongegrond Het hoger beroep is ongegrond De bijzondere ontslagvergoeding Het staat vast dat de appellant een preventieadviseur was in de zin van artikel 2, tweede lid, 2, b van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs.

6 A.R. nr.: 2011/AG/231 6 Het wordt ook niet betwist dat de geïntimeerde de arbeidsovereenkomst van de appellant heeft beëindigd zonder de procedure in de artikelen 5 tot 9 van de wet te respecteren. De geïntimeerde is dan ook in beginsel gehouden de appellant een bijzondere ontslagvergoeding te betalen (zie immers art. 10, eerste lid, 1 wet 20 december 2002) Vraag is of de appellant het recht op de bijzondere ontslagvergoeding behoudt ondanks het feit dat de arbeidsovereenkomst ingevolge zijn tegenopzegging geëindigd is, vragen dan zulks ingevolge de oorspronkelijke opzegging het geval zou zijn geweest. Naar het oordeel van het arbeidshof is dat niet het geval, en wel om dezelfde redenen als hierboven onder uiteengezet, nl. het verval van de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke opzegging. Aan de arbeidsovereenkomst is geen einde gekomen ingevolge de opzegging door de geïntimeerde doch ingevolge de tegenopzegging door de appellant (vgl. Cass. 22 juni 2009, Soc.Kron. 2010, 12, noot H.F.). Het hoger beroep is ongegrond. HET ARBEIDSHOF, Gelet op de voornoemde gronden, Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken en inzonderheid op artikel 24. Recht doende op tegenspraak. Alle andere en strijdige conclusies verwerpende. Verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond. Bevestigt dienvolgens het op tegenspraak gewezen eindvonnis van 3 mei 2011 van de eerste kamer van de arbeidsrechtbank te Dendermonde, afdeling Dendermonde (A.R. nr. 10/962/A), in al zijn onderdelen. hoger beroep. Veroordeelt de appellant tot het betalen van de kosten van de procedure in Bepaalt de te vereffenen gerechtskosten als volgt: - aan de zijde van appellant: rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: euro - aan de zijde van geïntimeerde: rechtsplegingsvergoeding hoger beroep: euro

7 A.R. nr.: 2011/AG/231 7 Aldus gewezen door het arbeidshof te Gent, zetelend te Gent, achtste kamer, samengesteld uit: - kamervoorzitter Jan Herman, voorzitter, - Sabine Nimmegeers, raadsheer in sociale zaken, benoemd als werkgever, - Luc De Vos, plaatsvervangend magistraat (raadsheer in sociale zaken, werknemerbediende) (beschikking 20 mei BS 2 juni 2010) en in openbare terechtzitting van twaalf oktober tweeduizend en twaalf uitgesproken door kamervoorzitter Jan Herman, met bijstand van Dorine De Clercq, griffier-hoofd van dienst. D. DE CLERCQ L. DE VOS S. NIMMEGEERS J. HERMAN

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 06 maart 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/305 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/305 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling Gent --- tweede kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling Gent --- tweede kamer Arbeidshof te Gent Afdeling Gent --- tweede kamer 8 april 2013 ARBEIDSRECHT arbeidsovereenkomst bediende A.R. nr. : 2012/AG/123 Rep. nr. 638 GODAERT Jimmy, wonende te 9500 Viane, Edingseweg 517, appellant,

Nadere informatie

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI In de zaak: Mevrouw D.M. Ann, wonende te [xxx],

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI In de zaak: Mevrouw D.M. Ann, wonende te [xxx], A.R. Nr. 49.985 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 3de KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI 2009. Bediendecontract Tegensprekelijk Heropening der debatten In de zaak: Mevrouw D.M. Ann,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 1 APRIL 2014 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief In de zaak: L. D.K., appellant, vertegenwoordigd

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. A.R.Nr. 42.787 le blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. DERDE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In.de zaak: v Kathy, Appellante,

Nadere informatie

TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract. tegenspraak. definitief. In de zaak : BVBA B.,

TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract. tegenspraak. definitief. In de zaak : BVBA B., 1e blad. rep.nr ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 3e KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 21 FEBRUARI TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract tegenspraak definitief In de zaak : BVBA B., Appellante, die op de

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer 12 april 2013 ARBEIDSRECHTarbeidsovereenkomst bediende A.R. nr.: 2012/AG/93 Rep. nr. K A b.v., met vennootschapszetel te, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 12 september 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/282 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/282 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 2011/AB/1037 OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 NOVEMBER DE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 2011/AB/1037 OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 NOVEMBER DE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 NOVEMBER 2012. 3DE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In de zaak: C. P., Tegen: Appellant, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 APRIL 2011 7e KAMER SOCIALEZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - beroep Bureau Juridische Bijstand tegensprekelijk (art. 747, 2, Ger.

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer Arbeidshof te Gent Afdeling: Gent --- achtste kamer 14 juni 2013 ARBEIDSRECHTarbeidsovereenkomst bediende A.R. nr.: 2012/AG/222 Rep. nr. M M, wonende te, APPELLANT, ter openbare terechtzitting vertegenwoordigd

Nadere informatie

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 1e blad. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 19 december 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/890 Arbeidshof te Brussel vijfde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/890 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 24 JUNI 2011 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk gedeeltelijk definitief + bijzondere rol In

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2017/ Datum van uitspraak 10 februari 2017 Rolnummer op JGR 2015/AB/839 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2015/AB/839 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Foute aanvangsdatum opzeggingstermijn. Geen relatieve nietigheid, wel recht op aanvullende opzeggingsvergoeding Datum

Nadere informatie

Arbeidshof Gent. Arrest. Afdeling Gent. achtste kamer. Uitgifte. 9 september /AG/46. Uitgereikt aan. Repertoriumnummer. Datum van uitspraak

Arbeidshof Gent. Arrest. Afdeling Gent. achtste kamer. Uitgifte. 9 september /AG/46. Uitgereikt aan. Repertoriumnummer. Datum van uitspraak Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Datum van uitspraak 9 september 2016 Rolnummer op JGR 2015/AG/46 Artikel 792, al. 1 Ger. W. op ongetekend afschrift aan raadslieden Arbeidshof Gent Afdeling Gent

Nadere informatie

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer:

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer: Nummer: Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 15te bis KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 19 mei 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/752 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/752 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Auteur. Arbeidshof te Gent. www.juridat.be/arbeidshof/gent. Onderwerp

Auteur. Arbeidshof te Gent. www.juridat.be/arbeidshof/gent. Onderwerp Auteur Arbeidshof te Gent www.juridat.be/arbeidshof/gent Onderwerp Ontslagregeling van de wet van 19/03/1991. Arbeidsovereenkomst. Beschermde werknemer. Personeelsvertegenwoordigers. Ontslag dringende

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 18 MAART 2011 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief In de zaak: A. R., wonende te [xxx],

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST " A.R. nr. 2012/AB/765 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 4 JUNI2013 3 e KAMER.ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief ln de zaak:

Nadere informatie

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 MEl 2012 ge KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT ZELFSTANDIGEN - bijdragen zelfstandigen tegensprekelijk heropening van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2090373 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VEERTIEN JULI TWEEDUIZEND EN NEGEN Gino V., wonende te 9120 Beveren-Waas, ( ) appellant, vertegenwoordigd

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST i. A.R. nr. 20/AB/0S e blad. rep.nr.: 202/)94.0 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 22 NOVEMBER 202 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer Arbeidshof te Gent Afdeling Brugge --- vijfde kamer 22 maart 2013 SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers A.R. nr. : 2011/AR/227 Rep. nr. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare

Nadere informatie

.. ARBEIDSHOFTEBRUSSEL

.. ARBEIDSHOFTEBRUSSEL , rep.nr.: 201V}() b 1e blad..,"'.. ARBEIDSHOFTEBRUSSEL ARREst..le KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 6 SEPTEMBER 2012 SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk - definitief kennisgeving

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidshof te Gent Onderwerp Sociale zekerheid werknemers - Bijdragen - Invordering - Tergend of roekeloos geding - Schadevergoeding - Begroting ex aequo et bono Datum 27 juni 2003 Copyright

Nadere informatie

ARBEIDSHOF 11 mei 2009 TE GENT

ARBEIDSHOF 11 mei 2009 TE GENT ARBEIDSHOF 11 mei 2009 TE GENT Afdeling : GENT tweede kamer A.R. nr. : 144/07-145/07 Rep. nr. OPENBARE TERECHTZITTING VAN ELF MEI TWEEDUIZEND EN NEGEN IN DE ZAAK 144/07 NV S., met zetel te, met als ondernemingsnummer,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST ',,",.'"' '."".;,'. ',t)." rep.nr.louf AR nr. 2009/AB/52766 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 3 MAART 2011 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - pensioenen tegensprekelijk

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328 HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328 Une indemnité de non-concurrence est une rémunération Arrêt Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidshof van Gent Onderwerp Arbeidsovereenkomsten Algemene regeling - Arbeidsovereenkomst - Afstand van recht Dading - Vaststellingsovereenkomst - Toestemming Wilsgebrek Datum 8 juni 2001 Copyright

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 4 juni 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/557 Arbeidshof te Brussel zevende kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/557 p. 2 OCMW - maatschappelijke

Nadere informatie

Ontslag om dringende reden Glijdende werkuren versus vast uurrooster Onwettige afwezigheid

Ontslag om dringende reden Glijdende werkuren versus vast uurrooster Onwettige afwezigheid Ontslag om dringende reden Glijdende werkuren versus vast uurrooster Onwettige afwezigheid Arbeidshof te Gent (8ste k.) - Arrest van 14 december 2012 - Rol nr 2011-AG- 376 Arrest Arbeidshof te Gent Afdeling:

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1 7e ----,1 /J.. A.R. nr. 2010/AB/132 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 31 MAART 2011 KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 03 juni 2014 Rolnummer op JGR 2013/AB/25 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2013/AB/25 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer 2013 / Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan Datum van uitspraak 25 februari 2013 Rolnummer 2011/AR/2083 op BUR Rechtsmiddelen op BUR op BUR Niet aan te bieden aan de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 MAART 2013 S.12.0088.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.12.0088.N ALERIS ALUMINIUM DUFFEL bvba, met zetel te 2570 Duffel, Adolphe Stocletlaan 87, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Dreigen met een klacht bij een sociale zekerheidsinstelling. Al of niet geweld Datum 18 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

2009/AR/1627- In de zaak van:

2009/AR/1627- In de zaak van: 2009/AR/1627- -Folio ~ Hof van beroep te Gent 7de Kamer Terechtzitting van 23 mei 2011 2009/AR/1627- In de zaak van: CHECK-IT.EU C.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 9040 SINT-AMANDSBERG, August van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidswet. Wet 16 maart 1971, art. 40. Moederschapsbescherming en proef Datum 1 april 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. Jcy{df1q~J ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 24 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk o.g.v. art. 747, 92,

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 2 juni 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/468 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/468 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 APRIL 2013 S.10.0116.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0116.N S.T., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Antwerpen Onderwerp Arbeidsreglementering. Havenarbeid. Principe. Havenarbeid door erkende havenarbeiders. Vordering tot nietigverklaring van de intrekking van de vergunning van

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 20 oktober 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/709 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/709 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Arrestnummer 2012/ Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan Repertoriumnummer 2012/9524 Datum van uitspraak 5 november 2012 Rolnummer op BUR Rechtsmiddelen op BUR op BUR 2012/AR/1737 Niet

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen. Arrest

Hof van beroep Antwerpen. Arrest Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2014/ Datum van uitspraak 7 april 2014 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2012/AR/1196 Niet aan te bieden aan de ontvanger Eindarrest

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 24 NOVEMBER 2011 7e KAMER OCMW - gewaarborgde gezinsbijslag tegensprekelijk definitief kennisgeving (art. 580, 2, Ger. W.) in de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 9 NOVEMBER 2012.

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 9 NOVEMBER 2012. 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 9 NOVEMBER 2012. 3DE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief + Verzending naar de rechtbank van koophandel te Turnhout

Nadere informatie

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Zitting van:

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Zitting van: Nummer: Rep. nr.: 2009/ Zitting van: 18 maart 2009 Eindarrest 2008/PR/10 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

Nadere informatie

Statuut van handelsvertegenwoordiger - uitwinningsvergoeding. Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 17 december 2013 - Rol nr 2012-AB- 926

Statuut van handelsvertegenwoordiger - uitwinningsvergoeding. Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 17 december 2013 - Rol nr 2012-AB- 926 Statuut van handelsvertegenwoordiger - uitwinningsvergoeding Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 17 december 2013 - Rol nr 2012-AB- 926 Arrest A.R. nr. 2012/AB/926 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/5951 Datum van uitspraak 24 juni 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/2739 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de ontvanger

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 31 MAART 2011 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - ziekteverzekering tegensprekelijk definitief ln de zaak: LANDSBOND VAN DE ONAFHANKELlJKE

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C.

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C. ARBEIDSHOF TE afdeling Antwerpen ARREST Rep. nr.... AR 970860 vijfde kamer eindarrest bij verstek t.a.v. appellant bijdragen zelfstandigen OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN In de

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Bevrijding kosteloze zekerheidsteller. Geen economisch belang. Verbintenis in verhouding tot inkomsten en vermogen Datum 17 november 2008 Copyright

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN. 7 de KAMER

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN. 7 de KAMER 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN 7 de KAMER Sociale Zekerheid Bijdragen Tegensprekelijk Definitief In de zaak: S. J., wonende

Nadere informatie

12 oktober A.R. nr. : 2008/AG/245

12 oktober A.R. nr. : 2008/AG/245 Arbeidshof te Gent 12 oktober 2009 Afdeling Gent tweede kamer ARBEIDSRECHT arbeidsovereenkomst bediende A.R. nr. : 2008/AG/245 Rep. nr. C.D.W., wonende XXX, appellant, vertegenwoordigd door mr. DIERICKX

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2017/ Datum van uitspraak 4 april 2017 Rolnummer op JGR 2015/AB/1180 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2015/AB/1180 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 MAART 2015 S.14.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.14.0019.N S.W., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. E.V.C., 2. I.M., 3. A.V.D.C.,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2009 S.08.0099.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.08.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ij..oa2..l:le, If\( ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 22 oktober 2012 5 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst arbeider tegensprekelijk Heropening der debauen

Nadere informatie

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 15 MEI In de zaak: Mevrouw H. B., De Heer F. J., Gelet op de stukken van de rechtspleging, meer bepaald op :

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 15 MEI In de zaak: Mevrouw H. B., De Heer F. J., Gelet op de stukken van de rechtspleging, meer bepaald op : 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 15 MEI 2009. 3de KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In de zaak: Mevrouw H. B., Tegen : Appellante, vertegenwoordigd

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 3 SEPTEMBER 2010 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - overeenkomst individuele beroepsopleiding bediende tegensprekelijk definitief In de zaak:

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Vennootschappen. Vereffening. Sluiting van de vereffening. Gevolgen. Procedures aanhangig vóór de sluiting van de vereffening Datum 5 oktober 2009 Copyright and

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Dagvaarding van een tijdelijke vereniging/vennootschap. Ontbreken van rechtspersoonlijkheid Datum 26 oktober 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Sociale zekerheid der werknemers. Jaarlijkse vakantie. Vakantiegeld bij uitdiensttreding. Gewaarborgd loon ziekte Datum 14 November 2008 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST. Rep. Nr. A.R OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVEN DECEMBER TWEE- DUIZEND EN NEGEN

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST. Rep. Nr. A.R OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVEN DECEMBER TWEE- DUIZEND EN NEGEN ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST Rep. Nr. A.R. 2080085 Vierde kamer Eindarrest op tegenspraak Maatschappelijke dienstverlening OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVEN DECEMBER TWEE- DUIZEND

Nadere informatie

ARBEIDSHOF ANTWERPEN

ARBEIDSHOF ANTWERPEN ARBEIDSHOF ANTWERPEN Afdeling Antwerpen Arrest 6 november 2013 Kamer 10 Algemeen rolnummer 2012/AA/862 Repertoriumnummer 2013/1776 D.K.M., met als raadsman mr. V.R.A., advocaat te A, tegen: ACERTA KINDERBIJSLAGFONDS

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 DECEMBER 2005 C.04.0168.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0168.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, wiens kabinet gevestigd is te 1000 Brussel, Wetstraat

Nadere informatie

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 5 DECEMBER Sociaal zekerheidsrecht Bijdragen zelfstandigen Tegensprekelijk Definitief

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 5 DECEMBER Sociaal zekerheidsrecht Bijdragen zelfstandigen Tegensprekelijk Definitief 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 9 DE KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 5 DECEMBER 2011.. Sociaal zekerheidsrecht Bijdragen zelfstandigen Tegensprekelijk Definitief In de zaak: Tegen : 1.

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST .' rep,nr, )o1.l/ 3~8 AR. nr. 2011/AB/229 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 3 FEBRUARI 2012 3eKAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidshof te Antwerpen Onderwerp De arbeidsovereenkomsten Algemene regeling - einde van de overeenkomst - beëindiging met opzegging - geen vermelding van de duur van de opzeggingstermijn - relatieve

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 NOVEMBER 2009 S.09.0044.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0044.N FONDS TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS, met zetel te 1000 Brussel, Gasthuisstraat

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Rolnummer 2268 Arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling Gent --- tweede kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling Gent --- tweede kamer Arbeidshof te Gent Afdeling Gent --- tweede kamer 14 november 2011 ARBEIDSRECHT arbeidsovereenkomst bediende A.R. nr. : 2010/AG/78 Rep. nr. L. B., wonende te, appellant, vertegenwoordigd door, TEGEN: B.C.C.

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN. Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN. Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008 A.R. 2060328 Eindarrest op tegenspraak ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008 CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, met maatschappelijke zetel te 1000

Nadere informatie

Arbeidshof Gent. Arrest. Afdeling Brugge. vijfde kamer. Uitgifte. 28 april /AR/59. Uitgereikt aan. Repertoriumnummer. Datum van uitspraak JGR

Arbeidshof Gent. Arrest. Afdeling Brugge. vijfde kamer. Uitgifte. 28 april /AR/59. Uitgereikt aan. Repertoriumnummer. Datum van uitspraak JGR Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Datum van uitspraak 28 april 2017 Rolnummer op JGR 2016/AR/59 Artikel 792 1 ste lid Ger.W. op 4 mei 2017. Ongetekend afschrift aan de advocaten. Arbeidshof Gent

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2010/AA/356. Rep. Nr. Eindarrest op tegenspraak.

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2010/AA/356. Rep. Nr. Eindarrest op tegenspraak. ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST Rep. Nr. A.R. 2010/AA/356 Eindarrest op tegenspraak. Vierde Kamer. Ziekteverzekering. OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIERENTWINTIG JANUARI TWEEDUIZEND EN

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST A.R.Nr. 45.442 le blad. Rep. Nr.ob/; ~G} ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN DRIE OKTOBER TWEEDUIZEND EN ZES. DERDE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief.c In de zaak:

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen Onderwerp Schatting van aandelen. Controleschatting. Vonnis. Exceptie van gewijsde Datum 27 juni 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2013 S.11.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0122.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.04.0184.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0184.N FIAT AUTO BELGIO, naamloze vennootschap, met zetel te 1140 Brussel, Genèvestraat 175, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen BUITENGEWONE OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVENENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND EN ELF. In de zaak: J.F.

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen BUITENGEWONE OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVENENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND EN ELF. In de zaak: J.F. ARBEIDSHOF TE afdeling Antwerpen ARREST Rep. nr.... AR 2010/AA/272 vijfde kamer eindarrest op tegenspraak bijdragen zelfstandigen BUITENGEWONE OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVENENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND

Nadere informatie

Auteur. Arbeidshof te Brussel. Onderwerp

Auteur. Arbeidshof te Brussel.  Onderwerp Auteur Arbeidshof te Brussel www.juridat.be/arbeidshof/brussel Onderwerp Arbeidsvoorziening. Sluiting van onderneming. Gewaarborgde betaling van lonen en vergoedingen. Tussenkomst door het Fonds in de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 SEPTEMBER 2007 S.06.0103.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.06.0103.N D. W. C., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE GENT VAN 20 APRIL 2015

ARBEIDSRECHTBANK TE GENT VAN 20 APRIL 2015 ARBEIDSRECHTBANK TE GENT VAN 20 APRIL 2015 IN ZAKE : H. Wim, NN nr.( ), wonende te 9200 Grembergen, ( ), eisende partij, op de openbare terechtzitting vertegenwoordigd door mevrouw C. V. D. S., volmachtdrager,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0390.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0390.N 1. IMMOVA INTERNATIONAL nv, met zetel te 9031 Drongen, Klaverdries 28, 2. A. C., eisers, vertegenwoordigd door mr. Caroline

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35

Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arbeidshof te Brussel (5de k.) - Arrest van 2 december 2013 - Rol nr 2013-AB-35 Arrest A.R.Nr. 2013/AB/35 5DE KAMER ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 2 DECEMBER 2013. Arbeidsongeval

Nadere informatie

HET HOF VAN BEROEP TE GENT VAN 6 DECEMBER 2012

HET HOF VAN BEROEP TE GENT VAN 6 DECEMBER 2012 2010/AR/264 HET HOF VAN BEROEP TE GENT VAN 6 DECEMBER 2012 1 K. B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 9100 SINT-NIKLAAS, ( ), ingeschreven met KBO-nummer ( ), eerste appellante, 2. R. Simun, zaakvoerder,

Nadere informatie

Hof van beroep G. (...) Arrest. Arrestnummer. Datum van uitspraak. Notitie-nummer griffie. Notitienummer parfcet-generaal.

Hof van beroep G. (...) Arrest. Arrestnummer. Datum van uitspraak. Notitie-nummer griffie. Notitienummer parfcet-generaal. Arrestnummer Datum van uitspraak Notitie-nummer griffie Notitienummer parfcet-generaal Hof van beroep G. (...) Arrest Aangeboden op Niet te registreren In de zaak van het openbaar ministerie en de burgerlijke

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST \ A.R. nr. 2009/AB/52395 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 03 december2012 5 e KAMER Arbeidsongeval Tegensprekelijk Definitief ln de zaak: Appellant, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

In zake: 2010/AR/3198

In zake: 2010/AR/3198 Nummer: Rep. nr.: 2011/ Zitting van: 8 maart 2011 Tussenarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: In zake:

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST ". A.R. nr. 2011/AB/637 1e blad. rep.nr. 2012/.A4 ::t A ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 31 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - ziekteverzekering tegensprekelijk

Nadere informatie