C. G., wonende te [xxx], Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C. G., wonende te [xxx], Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit:"

Transcriptie

1 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN ACHTENTWINTIG FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ACHT. 7 de KAMER Not. 580, 2 G.W. Werkloosheid Tegensprekelijk Definitief In de zaak: RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, openbare instelling, waarvan de burelen gevestigd zijn te 1000 Brussel, Keizerslaan 7, Tegen: appellant, geïntimeerde op incidetneel hoger beroep, vertegenwoordigd door Mr. R. Swennen, advocaat te 1731 Asse. C. G., wonende te [xxx], Geïntimeerde, appellante op incidenteel hoger beroep, vertegenwoordigd door Mr. N. Van Gheluwe, advocaat te 1160 Brussel. Na beraad, spreekt het Arbeidshof te Brussel het hiernavolgend arrest uit: Gelet op de toepasselijke wetgeving, inzonderheid :

2 2e blad. - Het Gerechtelijk Wetboek. - De wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. - De besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en het koninklijke besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. Gelet op de stukken van rechtspleging, inzonderheid: - Het bestreden vonnis op tegenspraak gewezen door de Arbeidsrechtbank van Brussel op 11 juni 2007, met kennisgeving aan de R.V.A. op 19 juni Het verzoekschrift tot hoger beroep, ontvangen ter griffie van het Arbeidshof te Brussel op 5 juli Het administratief dossier, door het openbare ministerie neergelegd op 22 augustus De besluiten, de aanvullende besluiten en het dossier van Mevrouw C., neergelegd op 28 september 2007, 28 november 2007 en 23 november Het eensluidend schriftelijk advies door de heer André, Substituut-generaal, neergelegd ter griffie op 16 januari 2008, waarop geen repliek door partijen. Gehoord de partijen ter openbare terechtzitting van 3 januari De zaak werd op 31 januari 2008 in beraad genomen. I. DE BESLISSING Bij beslissing van 15 mei 2006 beslist de R.V.A. : - dat Mevrouw C. geen recht heeft op de anciënniteittoeslag. De R.V.A. meent inderdaad dat deze toeslag niet toegekend wordt aan de werknemer die op de datum van de uitdiensttreding de minimum brugpensioenleeftijd, voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst die geldt in de onderneming voor de categorie van werknemers waartoe hij behoort verminderd met 2 jaar, bereikt heeft, voor zover hij op deze minimumleeftijd aan de anciënniteitvereiste voor het brugpensioen zou voldoen (art. 126 en 129 eerste lid 2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende regeling van de werkloosheidsuitkeringen). De R.V.A. stelt dat bij de uitdiensttreding, Mevrouw C. de leeftijd van 57 jaar bereikt had, hetzij meer dan de brugpensioenleeftijd verminderd met 2 jaar

3 3e blad. (in de verzekeringssector : 58 jaar, verminderd met 2). II. HET VONNIS Met het vonnis van 11 juni 2007 heeft de Arbeidsrechtbank van Brussel de beslissing vernietigd en voor recht gezegd dat : - Mevrouw C. gerechtigd is op de anciënniteittoeslag vanaf 1 maart 2006, vermeerderd met de intresten vanaf 1 juli III. DE HOGERE BEROEPEN De R.V.A. tekent beroep aan, en verzoekt zijn beslissing integraal te bevestigen. Mevrouw C. dient een incidenteel beroep in. Zij verzoekt : - Het vonnis gedeeltelijk te hervormen en de intresten toe te kennen vanaf 1 maart 2006 of tenminste vanaf 15 mei Voor het overige, het vonnis te bevestigen. * De hogere beroepen werden tijdig en op geldige wijze ingesteld, wat overigens niet betwist wordt, en zijn derhalve ontvankelijk. IV. DE FEITEN Mevrouw C. is geboren op 15 juni Vanaf de 3 mei 1966 is zij als bediende tewerkgesteld bij (verschillende werkgevers die overgenomen werden of gefusioneerd zijn tot :) AXA Belgium. Zij werkt voltijds. De werkgever valt onder het paritair comité n 306 voor de verzekeringsondernemingen. Op 27 november 2001 geeft Axa Belgium aan Mevrouw C. ontslag met een opzeggingstermijn van 36 maanden ingaande op 1 december 2001, en dit in het kader van

4 4e blad. een collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2000 m.b.t. de nieuwe arbeidsorganisatie. Op de datum van het ontslag is Mevrouw C. 54 jaar oud. Op 4 december 2001 komen de partijen overeen dat : - De opzeggingstermijn gepresteerd zal worden gedurende 10 maanden. - De periodes van wettelijke vakantie de gepresteerde opzeggingstermijn zullen opschorten. - De periode van 26 maanden niet moet gepresteerd worden. - De arbeidsrelaties definitief worden beëindigd na afloop van deze periodes. Vanaf 1 oktober 2002 wordt Mevrouw C. vrijgesteld van prestaties. Op 30 november 2004 neemt de arbeidsovereenkomst een einde. Axa Belgium betaalt een verbrekingsvergoeding gelijk aan 2 maand loon (verlenging van de opzeggingstermijn omwille van schorsing gedurende de jaarlijkse vakantie). Op de datum waarop de arbeidsovereenkomst een einde neemt is Mevrouw C. 57 jaar oud. Vanaf 1 maart 2006 werden haar werkloosheidsuitkeringen herleid, tot een bedrag dat de anciënniteittoeslag niet bevat. V. DISCUSSIE A. De anciënniteittoeslag 1. De datum van uitdiensttreding dient bepaald te worden : - Enerzijds in de zin van art. 129 eerste lid, 2 en 2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Anderzijds in de zin van art. 74 van het ministerieel besluit van 26 november 1991

5 5e blad. houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering. Ofwel gaat het over het ontslag. Op de datum van het ontslag (27 november 2001) was Mevrouw C. 54 jaar oud. Ofwel is het de datum waarop de arbeidsovereenkomst effectief een einde neemt. Op die datum (30 november 2004) was Mevrouw C. 57 jaar oud. 2. De anciënniteittoeslag is inderdaad niet verschuldigd indien Mevrouw C. de leeftijd van 57 jaar op de datum van uitdiensttreding bereikt had. In dit geval behoort zij tot de categorie van art. 129 eerste lid 2 van het koninklijk besluit (zij voldoet aan de tweede voorwaarde van art. 129 eerste lid 2, de anciënniteitvereiste voor de brugpensioen) : - De werknemer die op de datum van uitdiensttreding de (minimum brugpensioenleeftijd, voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst die geldt in de onderneming voor de categorie van werknemers waartoe hij behoort, verminderd met twee jaar, hetzij in de verzekeringssector :) leeftijd van 56 jaar bereikt heeft. Maar in dit geval voldoet Mevrouw C. niet aan de voorwaarde van art van het ministerieel besluit : - De werknemer die de leeftijd van 55 jaar niet bereikt heeft op het tijdstip van de uitdiensttreding. 3. Krachtens art. 126 van het koninklijk besluit van 25 november 1991, wordt een anciënniteittoeslag aan bepaalde oudere werklozen toegekend (50 jaar oud, volledig werkloos, geen recht op de aanpassingsvergoeding van art , niet werknemer met gezinslast, 20 jaar beroepsverleden, geen aanvullende vergoeding in het kader van het conventioneel brugpensioen/koninklijk besluit van 19 september 1980, geen weigering van brugpensioen).

6 6e blad. Mevrouw C. voldoet aan de voorwaarden van art In het bijzonder heeft zij geen brugpensioen geweigerd : de werkgever heeft haar ontslagen met een voldoende opzeggingstermijn, en heeft het initiatief genomen om effectief een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst op 30 november Krachtens art. 129 eerste lid worden per ministerieel besluit bijkomende voorwaarden opgelegd aan de werklozen, die wel aan de bij art. 126 bepaalde voorwaarden voldoen, maar die tot één van drie categorieën behoren (1, 2 en 3 ). Art. 74 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 stelt de bijkomende voorwaarden voor de oudere werklozen van art. 129 eerste lid 1 en 2 : de toeslag wordt betaald aan de werkloze die één van vijf voorwaarden vervult. Art. 75 bepaalt de voorwaarden voor de oudere werklozen van art. 129 eerste lid Uit artikelen 126 en 129 van het koninklijk besluit en artikelen 74 en 75 van het ministerieel besluit volgt dat aan de oudere werkloze van art. 126, die behoort tot de categorieën van werknemers van art. 129 eerste lid 1 of 2 een anciënniteitstoeslag slechts betaald wordt indien hij aan één van de voorwaarden bepaald in art. 74 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 voldoet. Het feit dat die oudere werkloze eveneens tot de categorie van art. 129 eerste lid 3 behoort, en dat hij aan het bepaalde in art. 75 van het ministerieel besluit voldoet, volstaat niet (Cass., 26 november 2007, S N, juridat.be). De anciënniteittoeslag kan aldus niet verleend worden op grond van art. 129 eerste lid 3 van het koninklijk besluit en art. 75 van het ministerieel besluit, in het geval dat Mevrouw C. eveneens onder de categorieën valt van art. 129 eerste lid 1 of 2 van het koninklijk besluit en aan de voorwaarden van art. 74 van het ministerieel besluit niet voldoet.

7 7e blad. 6. De toeslag kan niet geweigerd worden op grond van art. 129 eerste lid 1 van het koninklijk besluit : Mevrouw C. behoort niet tot deze categorie. De toeslag kan evenmin verleend worden op grond van art. 129 eerste lid 6 van het koninklijk en art. 74, 2 tot 5 van het ministerieel besluit : Mevrouw C. voldoet aan geen enkel van deze vier voorwaarden (minder dan vijf jaar in dienst, deeltijdse werkneemster, onderneming in moeilijkheden, faillissement van de wekgever). 7. Samenvattend zijn art. 129 eerste lid 2 van het koninklijk besluit, art van het ministerieel besluit, en de datum van de uitdiensttreding, doorslaggevend. 8. De Nederlandstalige versie van art. 129 van het koninklijk besluit verschilt van de Franse versie. In het Nederlands komt het woord uitdiensttreding voor in art. 129 eerste lid 1 en 2 van het koninklijk besluit, en in art van het ministerieel besluit. In de Franstalige versie echter, wordt er bij art. 129 eerste lid 1 en 2 sprake van licenciement, hetzij ontslag. Wel wordt in art van het ministerieel besluit de uitdrukking le moment où le contrat a pris fin gebruikt, hetzij de datum waarop de arbeidsovereenkomst een einde genomen heeft. Krachtens art. 7 van de wet van 31 mei 1961 op het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, het bekendmaken en inwerkingtreding van wetten en verordeningen, worden verschillen tussen de Nederlandse en de Franse tekst opgelost naar de wil van de wetgever, die bepaald wordt volgens de gewone interpretatieregels en zonder dat aan de ene tekst de voorkeur wordt gegeven boven de andere. Samen met het Openbare Ministerie meent het Arbeidshof dat uitdiensttreding in de zin van ontslag moet worden gelezen in art. 129 eerste lid 2 van het koninklijk besluit :

8 8e blad. - Het ontslag ( licenciement ) van de Franse versie is een algemeen gekend juridisch begrip, dat op een constante wijze in de wetgeving en de reglementering gebruikt wordt. Het woord uitdiensttreding daartegen komt zelden in de regelgeving voor en heeft geen duidelijke definitie (het wordt niet opgenomen in de Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, 1995). - Uit het geheel van de toepasselijke bepalingen kan er geen wil van de regelgever vastgesteld worden, om van het courant gebruikte begrip ontslag van de Franstalige versie af te wijken, en om gebruik te maken van een ander begrip. Er wordt in het bijzonder geen reden gegeven om m.b.t. de anciënniteittoeslag een verschil te maken tussen de werknemers die op hetzelfde tijdstip ontslagen worden, naargelang het ontslag onmiddellijk met een opzeggingsvergoeding plaats vindt, of met een opzeggingstermijn. De regelgeving dient zo geïnterpreteerd te worden dat zij geen discriminatie creëert tussen deze categorieën van ontslagen werknemers (art. 10 en 11 van de Grondwet). Ten overvloede wordt opgemerkt dat de R.V.A. zelf in zijn documentatie, het woord ontslag gebruikt voor uitdiensttreding ( Anciënniteittoeslag : schema 2 Documentatie R.V.A. stuk 7 van Mevrouw C.). 9. Mevrouw C. behoort dan ook niet tot de categorie van werklozen van art. 129 eerste lid 2 : op de datum van uitdiensttreding (27 november 1991) was zij slechts 54 jaar oud. De anciënniteitstoeslag is verschuldigd vanaf 1 maart B. De verwijlintresten 10. Mevrouw C. vordert de verwijlintresten op basis van art van het Burgerlijk wetboek, vanaf haar ingebrekestelling van 1 maart 2006 of tenminste vanaf de beslissing van 15 mei

9 9e blad. Verwijlintresten zijn ten vroegste verschuldigd vanaf de opeisbaarheid van de geldsom (art. 20 van het handvest van de sociale verzekerde, wet van 11 april 1995; art van het Burgerlijk wetboek). De gerechtelijke intresten zijn door de rechter toegekende verwijlintresten. Op sociale prestaties zijn die verschuldigd in toepassing van art.20 van het handvest of in toepassing van art van het Burgerlijke wetboek. Zij zijn aldus ten vroegste verschuldigd vanaf de opeisbaarheid. In de regel worden sociale prestaties ten vroegste opeisbaar vier maanden na de beslissing van de instelling van sociale zekerheid (art. 12 van het handvest). Die regel geldt ook wanneer de prestatie verschuldigd is in toepassing van een gerechtelijke beslissing die de (negatieve) administratieve beslissing hervormt. Inderdaad had in dit geval de prestatie per administratieve beslissing toegekend moeten worden, en was die betaalbaar vier maanden na de beslissing. De sociale prestatie is dan ook opeisbaar vier maanden na de (weigerings- of toekennings-) beslissing. De verwijlintresten lopen ten vroegste vanaf deze datum (Arbh. Luik, 24 februari 2004, Fonds voor beroepsziektes t. T.A. en T.A. t. Fonds, AR n , juridat.be; Arbrb. Brugge, 1 februari 2005, L.G. t. F.V.B., A.R. n , juridat.be). Mevrouw C. bewijst niet dat de beslissing van 15 mei 2006 laattijdig is. In huidig geval lopen de intresten ten vroegste vier maanden na de beslissing van 15 mei 2006, hetzij vanaf 15 september Ofwel zijn de verwijlintresten van rechtswege verschuldigd in toepassing van art. 20 van het handvest vanaf de opeisbaarheid van de prestatie. De toeslag is opeisbaar vanaf de datum waarop de prestaties hadden moeten uitbetaald worden. In die interpretatie is er geen verschil in behandeling tussen sociaal verzekerden : zij kunnen aanspraak maken op verwijlinteresten op de hun verschuldigde prestaties op dezelfde datum, ongeacht of die ter uitvoering van een administratieve beslissing of van

10 10e blad. een rechterlijke beslissing worden toegekend (A.H. 78/2002 van 8 mei 2002 en 35/2005 van 16 februari 2005). In de mate dat art. 163bis van het koninklijk besluit houdende regeling van de werkloosheidsuitkeringen, minder gunstig is m.b.t. in uitvoering van een rechterlijke beslissing betaalde sociale prestaties, wordt het niet toegepast (art. 20 van het handvest; art. 159 van de Grondwet). Art. 20 van het handvest maakt dan ook een bijzondere regeling uit, en wijkt af van art van het Burgerlijk wetboek. Art B.W. is niet van toepassing. In toepassing van art. 20 van het handvest zijn de verwijlintresten verschuldigd vanaf 15 september Ofwel is art. 20 van het handvest niet van toepassing op sociale prestaties die niet in uitvoering van een administratieve toekenningbeslissing, maar wel in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, verschuldigd zijn. In dit geval is art van het Burgerlijk wetboek wel van toepassing. De verwijlintresten zijn op aanmaning verschuldigd, ten vroegste vanaf de opeisbaarheid. In de mate dat art. 163bis van het koninklijk besluit houdende regeling van de werkloosheidsuitkeringen minder gunstig is, wordt het niet toegepast. Het koninklijk besluit mag inderdaad niet van de wet afwijken (art. 159 van de Grondwet). In huidig geval dateert de aanmaning van 13 juni 2006 (inleidende verzoekschrift). In toepassing van art van het Burgerlijk wetboek zijn de verwijlintresten eveneens verschuldigd ten vroegste vanaf 15 september Samenvattend moet de R.V.A. de verwijlintresten betalen vanaf de opeisbaarheid van de toeslag, en ten vroegste vanaf 15 september 2006.

11 11e blad. OM DEZE REDENEN : De zevende kamer van het Arbeidshof te Brussel; Recht doende op tegenspraak. Verklaart het hoger beroep van de R.V.A. ontvankelijk maar ongegrond. Verklaart het incidenteel hoger beroep van Mevrouw C. ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. Bevestigt het bestreden vonnis in de mate dat het de beslissing van de R.V.A. van 15 mei 2006 vernietigt en voor recht zegt dat : - Mevrouw C. recht heeft, volgens de wettelijke en reglementaire voorwaarden, op de anciënniteittoeslag vanaf 1 maart Vernietigt het vonnis uitsluitend m.b.t. de intresten. Zegt voor recht dat : - De R.V.A. de intresten moet betalen vanaf de opeisbaarheid van de toeslag, en ten vroegste vanaf 15 september Bevestigt het vonnis m.b.t. de kosten van eerste aanleg. Legt de kosten van hoger beroep, in overeenstemming met artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ten laste van de R.V.A., kosten die tot op heden voor Mevrouw C. op 145,78 EURO begroot zijn. Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de zevende kamer van het Arbeidshof te Brussel op achtentwintig februari tweeduizend en acht. Waar aanwezig waren :

12 12e blad. mevrouw M. DELANGE, Raadsheer de her J. VAN HOLM, Raadsheer in Sociale Zaken als werkgever de heer H. SILON, Raadsheer in Sociale zakn mevrouw G. DE SAEDELEER, Griffier G. DE SAEDELEER M. DELANGE H. SILON J. VAN HOLM

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 06 maart 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/305 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/305 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. A.R.Nr. 42.787 le blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. DERDE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In.de zaak: v Kathy, Appellante,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 12 september 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/282 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/282 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 18 MAART 2011 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief In de zaak: A. R., wonende te [xxx],

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 19 december 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/890 Arbeidshof te Brussel vijfde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/890 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 1e blad. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 4 juni 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/557 Arbeidshof te Brussel zevende kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/557 p. 2 OCMW - maatschappelijke

Nadere informatie

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 MEl 2012 ge KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT ZELFSTANDIGEN - bijdragen zelfstandigen tegensprekelijk heropening van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2013 S.11.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.11.0122.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST rep.nr.: 2012/;)694 AR. nr. 2009/AB/52164 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 25 OKTOBER 2012 7eKAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief

Nadere informatie

ARREST. SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief kennisgeving per gerechtsbrief (art. 580, 2, Ger. W.

ARREST. SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief kennisgeving per gerechtsbrief (art. 580, 2, Ger. W. 1e blad. rep.nr.: 20121~( ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 DECEMBER 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief kennisgeving per

Nadere informatie

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 9 NOVEMBER 2012.

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 9 NOVEMBER 2012. 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 9 NOVEMBER 2012. 3DE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief + Verzending naar de rechtbank van koophandel te Turnhout

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 3 SEPTEMBER 2010 3 e KAMER ARBEIDSRECHT - overeenkomst individuele beroepsopleiding bediende tegensprekelijk definitief In de zaak:

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 3 augustus 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/630 Arbeidshof te Brussel zevende kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/630 p. 2 SOCIALE

Nadere informatie

Auteur. Arbeidshof te Brussel. Onderwerp

Auteur. Arbeidshof te Brussel.  Onderwerp Auteur Arbeidshof te Brussel www.juridat.be/arbeidshof/brussel Onderwerp Arbeidsvoorziening. Sluiting van onderneming. Gewaarborgde betaling van lonen en vergoedingen. Tussenkomst door het Fonds in de

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST A.R. nr. 2011/AB/1029 1e blad. rep.nr.: 2012/olA~ ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 6 SEPTEMBER 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid legensprekelijk definilief

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST " A.R. nr. 2012/AB/765 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 4 JUNI2013 3 e KAMER.ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst bediende tegensprekelijk definitief ln de zaak:

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011 A.R. 2010/AA/177 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN VAN 3 MEI 2011 Michael L., wonende te 2440 Geel, ( ), appellant, vertegenwoordigd door mevrouw S. P., afgevaardigde van een representatieve werknemersorganisatie,

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST \ A.R. nr. 2009/AB/52395 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 03 december2012 5 e KAMER Arbeidsongeval Tegensprekelijk Definitief ln de zaak: Appellant, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Foute aanvangsdatum opzeggingstermijn. Geen relatieve nietigheid, wel recht op aanvullende opzeggingsvergoeding Datum

Nadere informatie

ARBEIDSHOF ANTWERPEN

ARBEIDSHOF ANTWERPEN ARBEIDSHOF ANTWERPEN Afdeling Antwerpen Arrest 6 november 2013 Kamer 10 Algemeen rolnummer 2012/AA/862 Repertoriumnummer 2013/1776 D.K.M., met als raadsman mr. V.R.A., advocaat te A, tegen: ACERTA KINDERBIJSLAGFONDS

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST AR. nr. 2011/AB/539 1e blad. rep.nr. ÛOldr-À:)~1 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief

Nadere informatie

~ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

~ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr.: 2012/')(tj ~ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 6 SEPTEMBER 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid. tegensprekelijk prejudiciële vraag aan

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr.)?:>~ ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak: GARAGE

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST ", " rep,nr,: 2012/L4811,A.R nr, 2011/AB/979 1e blad, ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 7e KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 6 SEPTEMBER 2012 SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - pensioenen tegensprekelijk

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ij..oa2..l:le, If\( ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 22 oktober 2012 5 e KAMER ARBEIDSRECHT - arbeidsovereenkomst arbeider tegensprekelijk Heropening der debauen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Dreigen met een klacht bij een sociale zekerheidsinstelling. Al of niet geweld Datum 18 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2015 S.13.0066.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0066.F OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN GANSHOREN, Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2009 S.08.0099.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.08.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL

BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL Rep. Nr: 2014/2055 Brussel, 29 augustus 2014. BESCHIKKING HOUDENDE HET BIJZONDERE REGLEMENT VAN HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL Wij, Anne Sevrain, eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel, bijgestaan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Antwerpen Onderwerp Arbeidsreglementering. Havenarbeid. Principe. Havenarbeid door erkende havenarbeiders. Vordering tot nietigverklaring van de intrekking van de vergunning van

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST. Rep. Nr. A.R OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVEN DECEMBER TWEE- DUIZEND EN NEGEN

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST. Rep. Nr. A.R OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVEN DECEMBER TWEE- DUIZEND EN NEGEN ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST Rep. Nr. A.R. 2080085 Vierde kamer Eindarrest op tegenspraak Maatschappelijke dienstverlening OPENBARE TERECHTZITTING VAN ZEVEN DECEMBER TWEE- DUIZEND

Nadere informatie

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer:

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer: Nummer: Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 15te bis KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2009/AA/172. Rep. Nr. Eindarrest op tegenspraak.

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2009/AA/172. Rep. Nr. Eindarrest op tegenspraak. ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST Rep. Nr. A.R. 2009/AA/172 Eindarrest op tegenspraak. Vierde kamer. Werkloosheid. OPENBARE TERECHTZITTING VAN TWINTIG OKTOBER TWEEDUIZEND EN ELF In de zaak:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidswet. Wet 16 maart 1971, art. 40. Moederschapsbescherming en proef Datum 1 april 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T

Rolnummer 4880. Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T Rolnummer 4880 Arrest nr. 34/2011 van 10 maart 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. Jcy{df1q~J ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 24 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk o.g.v. art. 747, 92,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomst. Algemene regelingen. Bewijs bestaan arbeidsovereenkomst Datum 24 oktober 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Bedienden. Deeltijdse werknemers. Berekening opzeggingstermijn. Berekening aanvullende opzeggingsvergoeding Datum 9 januari 2009 Copyright

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 MAART 2013 S.12.0088.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.12.0088.N ALERIS ALUMINIUM DUFFEL bvba, met zetel te 2570 Duffel, Adolphe Stocletlaan 87, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist,

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 MAART 2015 S.12.0026.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.12.0026.N G.V., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN,

Nadere informatie

Cour du travail de Bruxelles (3e ch.) - Arrêt du 8 octobre 2013 - Rôle n 2012-AB-740

Cour du travail de Bruxelles (3e ch.) - Arrêt du 8 octobre 2013 - Rôle n 2012-AB-740 Cour du travail de Bruxelles (3e ch.) - Arrêt du 8 octobre 2013 - Rôle n 2012-AB-740 Arrêt A.R. nr. 2012/AB/740 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 8 OKTOBER 2013 3e KAMER ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN. 7 de KAMER

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN. 7 de KAMER 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN NEGENTIEN APRIL TWEEDUIZEND EN ZEVEN 7 de KAMER Sociale Zekerheid Bijdragen Tegensprekelijk Definitief In de zaak: S. J., wonende

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 20 oktober 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/709 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/709 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Stopzetting bedrijfsafdeling. Morele schadevergoeding. Sociale zekerheid werknemers. Bijdragen Datum 13 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief kennisgeving per gerechtsbrief (art. 580, 2, Ger. W.)

SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief kennisgeving per gerechtsbrief (art. 580, 2, Ger. W.) 1e blad. rep.nr.: 2013/M9 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 31 JANUARI2013 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief kennisgeving per

Nadere informatie

Auteur. Arbeidshof te Brussel. Onderwerp

Auteur. Arbeidshof te Brussel.  Onderwerp Auteur Arbeidshof te Brussel www.juridat.be/arbeidshof/brussel Onderwerp Sociale zekerheid der werknemers. Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Bijzonder solidariteitsfonds. Uitzonderlijke verstrekking.

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Rolnummer 2268 Arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2015 S.13.0108.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0108.F RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen J. J. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief

SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief 1e blad. rep.nr. 2012r16C(j ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 14 JUNI 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 8 januari 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/246 Arbeidshof te Brussel zevende kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/246 p. 2 SOCIALE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 JUNI 2010 S.10.0005.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0005.F N. A., Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. AAGHON, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2015 S.13.0084.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.13.0084.F OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VERVIERS, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Algemene regelingen. Bedienden. Bedrijfswagen. Teruggave Datum 19 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2090373 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VEERTIEN JULI TWEEDUIZEND EN NEGEN Gino V., wonende te 9120 Beveren-Waas, ( ) appellant, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967 Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 10 juli 2013 - Rol nr 2011-AB-967 Arrest A.R. nr. 2011/AB/967 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 juli 2013 3 e KAMER ARBEIDSRECHT -

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Sociale zekerheid der werknemers. Jaarlijkse vakantie. Vakantiegeld bij uitdiensttreding. Gewaarborgd loon ziekte Datum 14 November 2008 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 FEBRUARI 2010 S.09.0064.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0064.N H. R., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 MAART 2015 S.14.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.14.0019.N S.W., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. E.V.C., 2. I.M., 3. A.V.D.C.,

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 18 maart 2014 - Rol nr 2013-AB-331

Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 18 maart 2014 - Rol nr 2013-AB-331 Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 18 maart 2014 - Rol nr 2013-AB-331 Arrest A.R. nr. 2013/AB/331 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 18 MAART 2014 3 e KAMER ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Arbeidshof te Gent Afdeling Gent --- tweede kamer

Arbeidshof te Gent Afdeling Gent --- tweede kamer Arbeidshof te Gent Afdeling Gent --- tweede kamer 8 april 2013 ARBEIDSRECHT arbeidsovereenkomst bediende A.R. nr. : 2012/AG/123 Rep. nr. 638 GODAERT Jimmy, wonende te 9500 Viane, Edingseweg 517, appellant,

Nadere informatie

Statuut van handelsvertegenwoordiger - uitwinningsvergoeding. Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 17 december 2013 - Rol nr 2012-AB- 926

Statuut van handelsvertegenwoordiger - uitwinningsvergoeding. Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 17 december 2013 - Rol nr 2012-AB- 926 Statuut van handelsvertegenwoordiger - uitwinningsvergoeding Arbeidshof te Brussel (3de k.) - Arrest van 17 december 2013 - Rol nr 2012-AB- 926 Arrest A.R. nr. 2012/AB/926 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Rolnummer 5100. Arrest nr. 195/2011 van 22 december 2011 A R R E S T

Rolnummer 5100. Arrest nr. 195/2011 van 22 december 2011 A R R E S T Rolnummer 5100 Arrest nr. 195/2011 van 22 december 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 102 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, gesteld door

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/07/2015

Datum van inontvangstneming : 14/07/2015 Datum van inontvangstneming : 14/07/2015 Vertaling C-284/15-1 Zaak C-284/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 juni 2015 Verwijzende rechter: Arbeidshof te Brussel (België)

Nadere informatie

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328

HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328 HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN Arrest van 15 oktober 2002 - Rol nr 2001/AR/ 328 Une indemnité de non-concurrence est une rémunération Arrêt Gelet op de door de wet vereiste processtukken in behoorlijke vorm

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr.: 2012/1t.(rd- ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 31 MEl 2012 7eKAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - ziekteverzekering tegensprekelijk definitief kennisgeving

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 DECEMBER 2014 S.13.0099.N-S.13.0126.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. S.13.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2016/ Datum van uitspraak 8 januari 2016 Rolnummer op JGR 2015/AB/451 Arbeidshof te Brussel eerste kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2015/AB/451 p. 2 ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Appellante, vertegenwoordigd door Mr. S. VERBEIREN loco Mr R. SWENNEN, advocaat te Zellik.

Appellante, vertegenwoordigd door Mr. S. VERBEIREN loco Mr R. SWENNEN, advocaat te Zellik. Willekeurig ontslag veelvuldige afwezigheden Arbeidshof te Brussel (5de k.) Arrest van 7 januari 2013 Rol nr. 2012-AB-55 Arrêt A.R.Nr. 2012/AB/55 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 107 ----------------------------------------------------------------------- Zitting van donderdag 28 maart 2013 ------------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5726 Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- Harmonisering van het statuut arbeider/bediende Motivering

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 3 februari 2015 Rolnummer op JGR 2013/AB/1222 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2013/AB/1222 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Rolnummer 2926 Arrest nr. 186/2004 van 16 november 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 19 december 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/130 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/130 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C.

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST. afdeling Antwerpen AR 970860 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN. In de zaak: M.D.C. ARBEIDSHOF TE afdeling Antwerpen ARREST Rep. nr.... AR 970860 vijfde kamer eindarrest bij verstek t.a.v. appellant bijdragen zelfstandigen OPENBARE TERECHTZITTING VAN VIER MEI TWEEDUIZEND EN ZEVEN In de

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidshof te Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Handelsvertegenwoordigers. Loonbegrip schending concurrentiebeding Datum 6 maart 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 JANUARI 2014 F.12.0081.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0081.F J. T., Mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 .~.~ A.R. nr. 2011/AB/429 1e blad. rep.nr. Jo (~(/\?{LS ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - ziekteverzekering tegensprekelijk

Nadere informatie

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T Rolnummer 4792 Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, 2, en 6, 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526

ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 ECLI:NL:RBOBR:2016:1526 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecli:nl:rbobr:2016:1526 Instantie Rechtbank Oost Brabant Datum uitspraak 09 03 2016 Datum publicatie 04 04 2016 Zaaknummer

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 13 februari 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/85 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/85 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.605 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 april 2007 ------------------------------------------- Uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 Outplacement Ontwerp

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 03 juni 2014 Rolnummer op JGR 2013/AB/25 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2013/AB/25 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde

SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde 16 OKTOBER 2000 S.00.0101.N/1 Nr. S.00.0101.N.- SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde Natieslaan 1, eiseres tot cassatie

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 14 april 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/192 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/192 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie