DEEL III AANVULLENDE PROBLEMATIEKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL III AANVULLENDE PROBLEMATIEKEN"

Transcriptie

1 DEEL III AANVULLENDE PROBLEMATIEKEN

2 Het onderscheid arbeiders-bedienden betreft niet alleen de toepasselijke opzeggingstermijnen. In haar uitspraak van 7 juli 2011 werd het Grondwettelijk Hof eveneens gevraagd om uitspraak te doen omtrent het al dan niet discriminerende karakter van de regeling inzake carensdagen voor arbeiders (deze geldt voor bedienden slechts zolang zij zich tijdens de proefperiode bevinden). In haar uitspraak van 8 juli 1993 had het Hof er zo bv. reeds op gewezen dat de vastheid van betrekking waarvan de bedienden genoten (dit betreft de hogere opzeggingstermijnen die door de werkgever moeten worden gerespecteerd) had gewogen op hun eisen inzake bezoldiging alsmede op het succes van dergelijke eisen. Inderdaad verloopt de loonvorming van bedienden, zowel bij aanvang van de tewerkstelling als gedurende de loopbaan, anders dan deze van arbeiders. Vele andere elementen van verschil bestaan. In dit deel komen slechts een beperkt aantal elementen van verschillende behandeling tussen arbeiders en bedienden, ontstaan als gevolg van dit historisch onderscheid, aan bod. Achtereenvolgens behandelen we - niet exhaustief - volgende thema s: Carensdagen Aanvullende pensioenvoorzieningen Loon en loonevolutie Een belangrijke bijkomende problematiek is deze van de verworven rechten. Indien de definitieve regeling van een eenheidsstatuut zou impliceren dat de bedienden voortaan slechts aanspraak kunnen maken op lagere opzeggingstermijnen dan voorheen, stelt zich de vraag wat de impact kan zijn op de - theoretische, want niet uitgeoefende - reeds verworven opzeggingstermijnen. Kan hiermee rekening gehouden worden of zou dit eveneens moeten aanzien worden als een verboden discriminatie? Tenslotte wijden we nog een onderdeel aan de criteria die in de toekomst relevant en aanvaardbaar zouden kunnen zijn om een onderscheid te maken tussen de verschillende medewerkers van een organisatie voor wat betreft de toepassing van loon- en arbeidsvoorwaarden. 48 acerta.be ondernemingsloket STUDIE INZAKE sociale- OPZEGGINGSTERMIJNEN en loonadministratie HR-services ARBEIDERS EN BEDIENDEN

3 I. CARENSDAGEN Arbeiders hebben, krachtens artikel 52 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten, geen recht op loon voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of ongeval die niet het gevolg is van een arbeidsongeval of een beroepsziekte tenzij de ongeschiktheid een duur heeft van tenminste 14 dagen. Dit noemt met de carensdag. Verschillende sectoren (en ondernemingen uit een sector die dit niet voorziet) hebben intussen beslist om de carensdag toch te betalen. De werkgever die ressorteert onder sector 1 moet zo de eerste carensdag bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval betalen. Dergelijke verplichting is niet voorzien in een CAO die gesloten is in sector 2. Voor bedienden die zich in de proefperiode bevinden, geldt dezelfde regeling als voor arbeiders inzake de toepassing van een (onbetaalde) carensdag. De meeste bedienden krijgen dus wel het normale loon (gewaarborgd loon) verder betaald vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid en dit ongeacht de duur van de afwezigheid. Het arrest van het Arbitragehof van 7 juli 2011 moest eveneens antwoorden op de vraag of deze regeling een schending uitmaakte van artikel 10 en 11 van de Grondwet. Zij heeft geoordeeld dat dit inderdaad het geval is en de wetgever eveneens tot 8 juli 2013 tijd gegeven om hieraan te verhelpen. Hoe hoog bedraagt het aantal carensdagen? Hierna vind je de cijfers voor de 2 sectoren voor het jaar sector 1 sector 2 % van totaal aantal carensuren/ totaal aantal uren 0,312% 0,3305% van de onderzochte populatie % van totaal aantal betaalde carensuren/ totaal 0,127% 0,0005% aantal uren van de onderzochte populatie % van totaal aantal onbetaalde carensuren/ totaal 0,185% 0,330% aantal uren van de onderzochte populatie Het totaal aantal uren in deze tabel is het aantal arbeids-, gelijkgestelde en niet gelijkgestelde uren waarop de arbeider geacht werd arbeidsprestaties te leveren. Uit deze gegevens blijkt dat het opleggen van een verplichting om het loon voor alle carensdagen te betalen (zonder aanpassing van de periode van gewaarborgd loon moet loonwaarborg) leidt tot een loonkostverhoging van 0,185% (sector 1) tot 0,330% (sector 2). Opgelet: ook inzake het gewaarborgd loon bestaat een belangrijk onderscheid tussen arbeiders (en bedienden tijdens de proeftijd) en de bedienden. De arbeider geniet - indien de arbeidsongeschiktheid tenminste 14 dagen duurt en dus geen carensdag wordt toegepast - gedurende 14 dagen het normale loon bij ziekte of ongeval (eerste week betaalt de werkgever het normale loon; voor de 2e week betaalt hij aan de arbeider 85,88% van het gederfde loon, niet onderworpen aan RSZ-bijdragen). Na afloop van deze periode en tot het einde van een periode van 30 dagen ziekte waarborgt de werkgever hem een loon als aanvulling bij de ziekte-uitkering (60% van een geplafonneerd loon) tot 85,88%, niet onderworpen aan RSZ-bijdragen. De bediende is gedurende de eerste 30 dagen van de arbeidsovereenkomst verder gerechtigd op doorbetaling van zijn normaal loon. De kostprijs van dit verschil in loonwaarborg werd in het kader van deze Studie niet verder onderzocht. 3 Ook deze berekeningen gebeurden op basis van de gegevens die beschikbaar waren in de database van Acerta. 49

4 II. AANVULLENDE PENSIOENVOORZIENINGEN In België geniet ruim 60% van de werknemers van een extra-legale pensioenvoorziening 4. Vooral voor de bedienden in ondernemingen is er - van oudsher - een aanvullende pensioenvoorziening. De laatste jaren wordt in meer en meer sectoren voorzien in een sectorale pensioenvoorziening voor arbeiders (het aantal bediendensectoren dat voorziet in een sectoraal pensioenplan is zeer beperkt. In deze gevallen is bovendien veelal voorzien in de mogelijkheid tot opting out indien op ondernemingsniveau voorzien is in een pensioentoezegging). De gemiddelde premie is eveneens in belangrijke mate afhankelijk van de personeelscategorie. Uit de studie van AON blijkt dat voor arbeiders jaarlijks ongeveer 1,35% van hun brutoloon werd bijgedragen. Voor bedienden is deze bijdrage 3,2% van het brutoloon. Of een stijging met 237% tegenover de arbeiders. Indien het onderscheid tussen arbeiders en bedienden als discriminerend aanzien wordt en de arbeider de voordelen van het bediendenstatuut zou kunnen opeisen, heeft dit dan ook op dit vlak een verhoging van de loonkost met meer dan 1,8% tot gevolg. 4 AON-studie acerta.be ondernemingsloket STUDIE INZAKE sociale- OPZEGGINGSTERMIJNEN en loonadministratie HR-services ARBEIDERS EN BEDIENDEN

5 III. LOONVORMING EN LOONEVOLUTIE Ook de loonvorming en de loonevolutie zijn verschillend voor arbeiders en bedienden. Op basis van gegevens van Acerta - Compensation & Benefits werden een aantal vergelijkingen gemaakt voor 2 relevante functies: een operator (standaard arbeidersfunctie) een administratieve bediende. Voor beide categorieën werd onderzocht welk het basisloon was bij aanvang van de carrière. Eveneens werd onderzocht hoe deze eindwedde evolueerde indien beiden dezelfde functie bleven uitoefenen tot het einde van de carrière. Dit geeft volgende vaststellingen: Operator: in cijfers stijging in % Administratief stijging in % Bediende bediende in cijfers /arbeider Bij aanvang van % de carrière Bij het einde van % % 151% de carrière Vastgesteld kan worden, op basis van deze gegevens: dat het loon van de bediende bij aanvang van de carrière hoger is dan dit van de arbeider (+ 28%) dat de loonevolutie van de bediende groter is dan deze van de arbeider (64% versus respectievelijk 39%) waardoor ook de eindwedde van deze bediende meer dan 50% hoger ligt dan deze van de arbeider. Ook indien er rekening mee wordt gehouden dat de arbeider veelal in ploegen wordt tewerkgesteld, blijft het verschil bestaan. Gemiddeld bedraagt het variabel loon voor arbeiders (als gevolg van vooral ploegenarbeid waarvoor een toeslag wordt betaald) 7% van het vaste loon. Indien we hiermee rekening houden worden de cijfers als volgt: Operator: in cijfers stijging in % Administratief stijging in % Bediende (met variabel loon) bediende in cijfers /arbeider (met variabel loon) Bij aanvang % van de carrière Bij het einde % % 141% van de carrière Ook in deze hypothese blijft een belangrijk loonverschil bij aanvang en einde van de carrière bestaan. 51

6 IV. VERWORVEN RECHTEN VOOR BEDIENDEN: RISICO OP VEROORDELING WEGENS DISCRIMINATIE? De opzeggingstermijnen van arbeiders en bedienden bevinden zich voor deze 2 onderzochte sectoren zeer ver uit elkaar. Indien de wetgever zou beslissen - in het kader van de uniformisering van de statuten - dat deze opzeggingstermijnen voortaan worden vastgesteld op een lager niveau dan deze die vandaag van toepassing is op de bedienden, is dit een belangrijke ingreep. 1. Verworven rechten? Nieuwe opzeggingstermijnen die lager zijn dan deze die vandaag gelden (voor bedienden) vormen in elk geval geen probleem voor werknemers die voor het eerst de arbeidsmarkt betreden. Zij vormen evenmin een probleem voor de arbeiders van de betrokken sectoren omdat mag verwacht worden dat deze nieuwe opzeggingstermijnen niet minder gunstig zullen zijn dan deze die zij vandaag genieten. Bedienden die vandaag reeds beroepsactief zijn, zullen geconfronteerd worden met lagere opzeggingstermijnen voor de werkgever dan deze die vandaag van toepassing zijn 5. Zij zullen dit een aantasting noemen van hun verworven rechten. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de bedienden aan wie het ontslag reeds betekend is (die eventueel reeds in opzegging zijn) en de bedienden voor wie dit nog niet het geval is. De wijziging van de wettelijke regeling inzake opzeggingstermijnen kan - vanzelfsprekend - alleen gelden voor de bedienden aan wie het ontslag op dat ogenblik nog niet is betekend. Indien deze regels ook onmiddellijk zouden toegepast worden op de werknemers die op dat tijdstip reeds het ontslag betekend was, zou dit effectief een aantasting zijn van hun verworven rechten. Dit zou onaanvaardbaar zijn. Ten aanzien van de bedienden die aan de slag zijn en aan wie, op het ogenblik dat de nieuwe regeling inzake opzeggingstermijnen in werking treedt nog geen ontslag is betekend, is er juridisch geen sprake van verworven recht. Immers, het recht op een opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding en de hoogte hiervan is pas verworven op het ogenblik dat de werkgever aan de bediende heeft meegedeeld dat hij de arbeidsovereenkomst beëindigt. Juridisch kan de nieuwe regeling opzeggingstermijnen dan ook perfect van toepassing zijn op de bedienden die in dienst zijn en aan wie op dat ogenblik geen beëindiging van de arbeidsovereenkomst is betekend. Verwacht mag worden dat het psychologische verworven recht van de bedienden een belangrijke rol zal spelen in het vinden van een breed gedragen akkoord over een nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden. En dat dus op één of andere manier hiermee zal moeten worden rekening gehouden. Echter, het psychologisch verworven recht geldt eveneens voor de werkgevers die in het verleden het initiatief genomen hebben om arbeiders aan te werven. Zij namen deze beslissing, rekening houdende ondermeer met de ontslagregels die voor arbeiders in België gelden. Ook zij hebben een psychologisch verworven recht om, indien dit nodig blijkt te zijn, de arbeider te ontslaan met toepassing van de opzeggingstermijnen die op hen van toepassing waren. 5 Dat ook de opzeggingstermijnen die zijzelf moeten respecteren indien de arbeidsovereenkomst een einde neemt logischerwijze ook korter worden, zullen ze op het moment van de invoering van deze nieuwe regeling minder relevant vinden. 52 acerta.be ondernemingsloket STUDIE INZAKE sociale- OPZEGGINGSTERMIJNEN en loonadministratie HR-services ARBEIDERS EN BEDIENDEN

7 2. Mogelijke alternatieven Indien de wetgever rekening wil houden met het psychologisch verworven recht voor de werknemers die vandaag een bediendenstatuut genieten, kan hij hierbij theoretisch kiezen, lijkt me, voor 3 oplossingen: Optie 1: Op deze bedienden blijft de oude regeling inzake opzeggingstermijnen/-vergoedingen van toepassing (al dan niet beperkt tot de periode dat zij in dienst zijn bij de werkgever bij wie zij werkten op het ogenblik dat de nieuwe regelgeving in voege trad). Zij bouwen dienvolgens nog rechten op basis van de oude regelgeving. Optie 2: Voor deze bedienden wordt vastgesteld welke de opzeggingstermijn was die zij verworven hadden op de datum van inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving. Zij bouwen vanaf dat tijdstip bijkomende opzeggingstermijnen/-vergoedingen op basis van de nieuwe regelgeving in zover deze voorziet in een verhoging van de opzeggingstermijn i.f.v. anciënniteit en/of leeftijd. De derwijze vastgestelde termijnen moeten gerespecteerd worden bij ontslag (met ook hier de mogelijke verdere opdeling naargelang alleen de huidige werkgever, dan wel ook toekomstige werkgevers met deze verworven anciënniteit moeten rekening houden). Optie 3: Voor deze bedienden wordt vastgesteld welke de opzeggingstermijn was die zij verworven hadden op de datum van inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving. Deze wordt vergeleken met de opzeggingstermijn waarop zij aanspraak kunnen maken op basis van de nieuwe regeling inzake opzeggingstermijnen. De bediende kan aanspraak maken op de hoogste opzeggingstermijn (al dan niet ook hier met een doorleving van deze verworven rechten naar een eventuele nieuwe werkgever). 3. Nieuwe discriminatie? Het past om even stil te staan bij de definitie van discriminatie. Een onderscheiden behandeling van een persoon hoeft geen discriminatie uit te maken indien dat onderscheid objectief en redelijk kan worden gerechtvaardigd door een legitiem doel waarbij de middelen die worden ingezet voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. In haar arrest van 7 juli 2011 heeft het Grondwettelijk Hof bovendien gesteld: B.4.1. Rekening houdend met de ruime beoordelingsbevoegdheid waarover de wetgever beschikt bij het bepalen van zijn beleid in sociaal-economische aangelegenheden, verzet het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie zich niet tegen een geleidelijke vermindering van de vastgestelde verschillen in behandeling. Wanneer een hervorming die beoogt de gelijkheid te herstellen verreikende en ernstige gevolgen heeft, kan de wetgever immers niet worden verweten dat hij die hervorming op doordachte wijze en in opeenvolgende stadia tot stand brengt (zie, mutatis mutandis, EHRM, grote kamer, 12 april 2006, Stec e.a. t. Verenigd Koninkrijk, 65). Verder in het arrest stelt het Hof echter wel dat de tijd waarover de wetgever beschikt om het onderscheid in behandeling op te heffen niet onbegrensd is. De vraag stelt zich of de hierboven voorziene onderscheiden behandelingen een nieuwe verboden discriminatie inhouden. a) behoud van de oude opzeggingstermijnen voor de bedienden die reeds in dienst waren Optie 1 zou betekenen dat een nieuwe onderscheiden behandeling wordt gecreëerd gedurende een periode van in principe ruim 40 jaar tussen bedienden die reeds in dienst waren voor de invoering van het eenheidsstatuut (en er reeds werkten als bedienden) en de werknemers die daarna de arbeidsmarkt betraden. Gelet op de uitspraken van het Grondwettelijk Hof 6 mogen we er vrij zeker van zijn dat een dergelijke oplossing niet aanvaardbaar zal bevonden worden wegens een nieuwe verboden discriminatie. 6 In 1993 heeft het Grondwettelijk Hof geaccepteerd dat de ongelijke behandeling, opgenomen in de Wet op de Arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 slechts via de weg van de geleidelijkheid zou worden opgelost. Echter in 2011 stelt zij vast dat dit proces niet blijkt te gebeuren en dat daarom de ongelijke behandeling moet ten einde lopen op uiterlijk 8 juli 2013 (20 jaar na de eerste veroordeling en 35 jaar na de vaststelling van de ongelijke behandeling in de Wet op de Arbeidsovereenkomsten 53

8 b) behoud van de verworven rechten voor de voorbije periode Deze optie lijkt ons theoretisch toepasbaar voor de werknemers die vandaag het statuut arbeider hebben, alsook voor de bedienden. Deze optie zou betekenen dat - op het ogenblik dat het nieuwe stelsel ingaat, een foto genomen zou worden van de opzeggingstermijn die op dat ogenblik verworven is bij de werkgever (een relatief korte voor de arbeiders en een relatief lange voor de bedienden). De nieuwe regels gelden slechts voor de anciënniteitsjaren die vanaf dat ogenblik wordt opgebouwd. Deze oplossing zou een verhoging van de opzeggingstermijnen voor arbeiders makkelijker te verantwoorden maken. Immers, de effecten van deze verhoging zouden zich in dat geval slechts voor nieuw op te bouwen anciënniteit voordoen. De verhoging van de kost heeft geen impact voor wat betreft de voorheen opgebouwde anciënniteit. Ook aan de verworven rechten van de werkgevers van de arbeiders wordt m.a.w. voor wat betreft het verleden niet geraakt. Ook de bediende die morgen van lagere opzeggingstermijnen geniet, ziet deze verlaging met deze maatregel alleen toegepast voor de nieuw op te bouwen anciënniteit. Wij vrezen dat ook optie 2 onvoldoende grondwettelijke dekking zal blijken te genieten. Immers, de bedienden behouden in deze situatie ten eeuwigen dagen (tot hun pensioenleeftijd) potentieel de reeds verworven gunstiger opzeggingstermijn tegenover de nieuwe intreders op de markt, terwijl de arbeiders die in dienst blijven bij hun huidige werkgever tot hun uitdiensttreding voor een deel van hun carrière de minder gunstige opzeggingstermijnen zullen genieten. c) Behoud van de reeds verworven opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden tot deze wordt ingehaald door de nieuwe regels De laatste optie lijkt ons echter juridisch verdedigbaar te zijn wegens niet discriminerend en uitdovend. Immers, het voordeel dat de ex-bedienden op basis van deze overgangsregeling ontvangen bij aanvang van de nieuwe regeling lijkt ons gerechtvaardigd door een legitiem doel (het effectief tot stand brengen van een in principe uniforme regeling voor alle werknemers waarbij de afwijking die voorzien wordt het mogelijk moet maken tot een verantwoorde nieuwe regeling te komen die door de werknemers en de werkgevers aanvaard wordt) waarbij de middelen die worden ingezet voor het bereiken van dat doel (voorzien in een overgangsregeling die in principe uitdovend is) passend en noodzakelijk zijn. Gelet op het feit dat het voordeel geleidelijk weg ebt (omdat werknemers met een reeds verworven opzeggingstermijn ingehaald worden door de nieuwe regeling, de arbeidsmarkt verlaten of van werkgever veranderen) lijkt de overweging zoals hierboven geciteerd van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ons in deze nog steeds van toepassing. Dit lijkt ons des te meer het geval te zijn indien deze verworven anciënniteit alleen zou gelden bij de huidige werkgever. Wij moeten ons er wel van bewust zijn dat voorzien in een dergelijke overgangsregeling voor ex-bedienden ertoe kan leiden dat zij zich minder mobiel opstellen op de arbeidsmarkt. 54 acerta.be ondernemingsloket STUDIE INZAKE sociale- OPZEGGINGSTERMIJNEN en loonadministratie HR-services ARBEIDERS EN BEDIENDEN

9 V. CRITERIA DIE EEN ONDERSCHEID IN BEHAN- DELING ZOUDEN KUNNEN RECHTVAARDIGEN 1. Criteria, afhankelijk van de problematiek Het criterium arbeider versus bediende is, krachtens het Grondwettelijk Hof een onvoldoende basis om een onderscheid in behandeling inzake opzeggingstermijnen en/of de toepassing van een carensdag toe te laten. De vraag stelt zich dan, indien dit criterium niet meer ter zake dienend is, welk(e) nieuw(e) criteria hiervoor in de plaats kunnen worden geplaatst. In principe, zegt de niet-discriminatiewetgeving, is elk criterium verantwoord dat gekenmerkt door een legitiem doel, waarbij de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn. Inzake arbeidsbetrekkingen en aanvullende sociale voordelen, kan een direct onderscheid op grond van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, geloof, levensbeschouwing, handicap, ras, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming evenwel enkel gerechtvaardigd worden op grond van wezenlijke en bepalende beroepsvereisten. Wij zullen hierna vaststellen dat deze definitie ertoe kan leiden dat een criterium van onderscheid, voor de toepassing van één regelgeving wel als wettig discriminerend kan aanzien worden terwijl het voor een andere regelgeving niet voldoende verantwoord kan zijn om een andere behandeling te rechtvaardigen. 2. Opzeggingstermijnen Het Grondwettelijk Hof moest zich in 1993 niet alleen uitspreken over het niet-discriminerende karakter van het onderscheid in behandeling qua opzeggingstermijnen op basis van het statuut arbeider respectievelijk bediende. Zij moest eveneens de vraag beantwoorden of het onderscheid tussen hogere en lagere bedienden op basis van het jaarloon dat zij verdienden (op dat moment lag de grens op BEF; nu bedraagt deze zelfde norm ) gerechtvaardigd was. Het Hof heeft hier geoordeeld dat het onderscheid in behandeling tussen deze hogere en lagere bedienden waar het de opzeggingstermijnen betreft kan worden verantwoord en niet strijdig is met het grondwettelijk gewaarborgde gelijkheidsbeginsel. In casu stelde het Grondwettelijk Hof: Zonder afbreuk te doen aan het streven naar een grotere harmonisatie van de statuten van de verschillende categorieën van werknemers, wordt doorgaans aangenomen dat een bepaalde categorie van werknemers, die binnen de onderneming met zwaardere verantwoordelijkheden zijn belast en die moeilijker een op het vlak van de arbeids- en inkomensvoorwaarden gelijkwaardige betrekking zullen vinden, aanspraak kunnen maken op een betere bescherming van de vastheid van hun dienstbetrekking. Het door de wet bestendigde onderscheid tussen twee categorieën van bedienden beantwoordt dan ook aan een geoorloofd doel: De wetgever mag aannemen dat het jaarlijks loon boven een bepaalde grens een aanwijzing kan zijn voor de bijzondere aard van de door de bediende verrichte arbeid. Rekening houdend met het doel en de gevolgen van de ter beoordeling staande norm, is het onderscheid tussen de verschillende categorieën van bedienden naargelang hun jaarlijks loon al dan niet het vastgestelde bedrag van frank overschrijdt, niet zonder objectieve en redelijke verantwoording 7. Opgelet echter, indien we op basis hiervan zouden menen te mogen vaststellen dat we totaal verschillende opzeggingstermijnen zouden kunnen afspreken voor werknemers in functie van hun loon zouden we toch van een kale reis kunnen terugkeren. 7 Grondwettelijk Hof, 8 juli 1993, o.c. 55

10 Immers, Het Grondwettelijk Hof had, alvorens tot hogergenoemd besluit te komen, geoordeeld dat De regeling in de paragrafen 2 en 3 van artikel 82 van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten zelf geen verschillende termijnen toekent aan de beide categorieën van bedienden, doch alleen de mogelijkheid biedt om voor de hogere bedienden ruimere opzeggingstermijnen toe te kennen 8. Met andere woorden, het Grondwettelijk Hof is er van uitgegaan dat het verschil in behandeling er in wezen niet is, maar dat alleen in de mogelijkheid is voorzien om tot hogere opzeggingstermijnen te komen op basis van een overeenkomst of een gerechtelijke uitspraak. Een onderscheid tussen werknemers zal dus gebaseerd moeten zijn op het feit dat de hogere categorie van werknemers een belangrijker verantwoordelijkheid opneemt in de organisatie waardoor deze moeilijker bij ontslag een op het vlak van de arbeids- en inkomensvoorwaarden gelijkwaardige betrekking zal vinden. Het onderscheid zal echter ook gemodereerd moeten zijn. Theoretisch zou het dus moeten kunnen om te komen tot een nieuwe ontslagregeling waarbij voor een loon tot een bepaald bedrag een opzeggingstermijn wordt vastgesteld die bv. gelijk is aan deze die vandaag voor de arbeiders geldt. En te voorzien dat voor werknemers met een hoger loon deze in onderling akkoord (of bij gebrek aan akkoord door de rechter) wordt vastgesteld zonder lager te mogen zijn dan voor de werknemer met het lagere loonniveau. Een alternatief zou kunnen zijn om, onafhankelijk van het loon, deze functies vast te stellen waarvoor een grotere bescherming inzake vastheid van betrekking vereist is. Zoals aangehaald door het Grondwettelijk Hof zal veelal blijken dat deze functies ook een hoger loon genieten. In theorie zou het perfect kunnen om meerdere (meer dan 2) ontslagregelingen te voorzien op basis van een indeling van alle functies in meerdere functieniveaus. 3. Groepsverzekering Inzake groepsverzekeringen werd door de Werkgroep Antidiscriminatie op vraag van de Commissie Aanvullende Pensioenen een verslag opgemaakt 9. Dit verslag bevat de conclusies van de Werkgroep inzake de vragen die gesteld werden omtrent niet-discriminatie inzake de toegang tot collectieve pensioenvoorzieningen en inzake de hoogte van de bijdragen. Laat ons toe vooraf op te merken dat de Werkgroep ook in 2009 nog steeds - zich baserend op de memorie van toelichting bij de Wet Aanvullende Pensioenen 10 - een onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake aansluiting bij een pensioenplan wettig verantwoord vindt. Daarnaast meent zij dat het onderscheid, inzake het recht op aansluiting bij een pensioenplan op een objectief criterium kan berusten en redelijk verantwoord kan zijn indien dit onderscheid is gebaseerd op functiekenmerken en wijze van bezoldiging. Dit kan leiden tot een opdeling als volgt: Algemene categorieën: onderscheid tussen directie en kaderleden Categorieën die verband houden met een bepaalde activiteit. De hoogte van het loon wordt door de Werkgroep niet weerhouden als een aanvaardbaar criterium voor onderscheid inzake de aansluiting bij de groepsverzekering. Waar het de bijdragenregeling betreft (de hoogte van de bijdrage) meent zij dat een differentiatie van de bijdragen op grond van het loon niet onevenredig mag zijn t.o.v. het beoogde doel. In dat verband kan een trapsgewijze differentiatie van de bijdragen beschouwd worden als geoorloofd als zij objectief en redelijk verantwoord kan worden. Als een dergelijk redelijk onderscheid wordt aangegeven, een bijdrage van 1 % voor het loon beperkt tot het pensioenplafond en een bijdragen van 2 % voor het gedeelte van het loon erboven. Maar als niet redelijk oordeelt zij een bijdrage van 1 % voor de werknemers met een loon beneden het pensioenplafond en een bijdrage van 2 % (op het ganse loon) voor de werknemers met een loon boven het loonplafond voor de berekening van het maximum pensioen. 8 Grondwettelijk Hof, 8 juli 1993, o.c. 9 Verslag Werkgroep Antidiscriminatie Wet aanvullende pensioenen van 28 april 2003, B.S. 15 mei acerta.be ondernemingsloket STUDIE INZAKE sociale- OPZEGGINGSTERMIJNEN en loonadministratie HR-services ARBEIDERS EN BEDIENDEN

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden

Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden - inzake de opzeggingstermijnen en proefperioden Als U het misschien al weet verscheen op 26 december 2013 de nieuwe wet betreffende de invoering

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

In een eerste onderdeel bespreken we kort de hoofdlijnen van een aantal voorstellen inzake eenheidsstatuut.

In een eerste onderdeel bespreken we kort de hoofdlijnen van een aantal voorstellen inzake eenheidsstatuut. DEEL II IMPACT VAN DE TOEPASSING VAN EEN AANTAL VOORSTELLEN VAN EENHEIDSSTATUUT OP DE ONTSLAGKOST EN EFFECTEN OP DE FINANCIËLE DRAAGKRACHT VAN DE ONDERZOCHTE SECTOREN In dit deel onderzoeken we wat de

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014

Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 50 2013 6 t.e.m. 12 december Het eenheidsstatuut: opzeggingstermijnen voor werknemers al in dienst vóór 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering

Nadere informatie

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht

KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht KNIPPERLICHTEN Arbeidsrecht Guido Lamal Advocaat-Vennoot Curia 1. RSZ op beëindigingsvergoedingen 2. Wet Eenheidsstatuut 3. CAO nr. 109 4. Opzeggingsvergoeding in geval van vermindering van arbeidsprestaties

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Contact. ZZDe IPA-wet: nieuwe opzeggingstermijnen

PC Advocaten Nieuwsbrief. Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Contact. ZZDe IPA-wet: nieuwe opzeggingstermijnen Gelijkschakeling opzeggingstermijnen Arbeiders - Bedienden? Voor wie personeel tewerkstelt staan er veranderingen op til betreffende de opzeggingstermijnen van zowel arbeiders als bedienden. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan?

2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? 2. Hoe kan je de strijd tegen discriminatie aangaan? Om de strijd tegen discriminatie op de werkvloer aan te gaan, kan je als militant beroep doen op een breed wettelijk kader. Je vindt hieronder de belangrijkste

Nadere informatie

INFORMATIESESSIE. Inhoud

INFORMATIESESSIE. Inhoud INFORMATIESESSIE Wet van 26/12/2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen Inhoud Berekening

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014

Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 1. Opzeg door de werkgever: klik hier 2. Opzeg door de werknemer: klik hier Nieuwe ontslagregels vanaf 2014 - opzeg door de werkgever Nieuwe opzeggingstermijnen Vanaf 1

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018

LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 LANGERE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS IN DE BOUWSECTOR (PC 124) VANAF 1 JANUARI 2018 Op 1 januari 2018 treden de nieuwe, langere en voor de arbeiders in de bouwsector in werking. Hieronder worden de

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR)

Tabel 4: geharmoniseerde opzegtermijnen in het afwijkend stelsel (cao nr. 75 van de NAR) 01.08.2013 V.1. Welke opzeggingstermijnen moeten we hanteren in geval van ontslag in de loop van de volgende weken (vóór 31 december 2013)? De nieuwe regels inzake ontslag en opzegtermijnen zullen pas

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen:

We zetten hieronder even de regels voor arbeiders en bedienden verder uiteen: Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2012 In het kader van de eenmaking van het ontslagstatuut van arbeiders en bedienden, heeft de wetgever een nieuwe stap gezet. Vanaf 1 januari 2012 zullen de ontslagregels

Nadere informatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden

3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 21 maanden 24 maanden 27 maanden BIJLAGE ARBEIDSREGLEMENT BEEINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST Art. 23 : Opzegging De opzegging gebeurt op straf van nietigheid op één van de hiernavolgende wijzen : Indien de opzegging uitgaat van de

Nadere informatie

Rolnummer 5087. Arrest nr. 156/2011 van 13 oktober 2011 A R R E S T

Rolnummer 5087. Arrest nr. 156/2011 van 13 oktober 2011 A R R E S T Rolnummer 5087 Arrest nr. 156/2011 van 13 oktober 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 67, 81 en 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in Nederland Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 6 Minimumloon

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis

A. Context van de goedkeuring van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis 1 december 2007. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016 betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling Inleiding Gezien de

Nadere informatie

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4

Nachtarbeid Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302) Arbeid op zon en feestdagen... 4 2270000 Paritair Comité voor de audiovisuele sector Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2007 (84.302)... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag?

Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? Het eenheidsstatuut: waar staan we vandaag? 1. Van 7 juli 2011 tot 5 juli 2013 Om de zegebulletins te begrijpen moeten we terug in de tijd. Jarenlang vormt het historische onderscheid tussen arbeiders

Nadere informatie

Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014

Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014 Blijf met ons aan de spits van het sociaal recht 49 2013 29 november t.e.m. 5 december Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 1 januari 2014 Wetsontwerp betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 58 VAN 7 JULI 1994 TOT VERVANGING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 VAN 18 DECEMBER 1990 BETREFFENDE DE NA TE LEVEN PROCEDURE EN DE DUUR VAN DE TIJDELIJKE

Nadere informatie

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied

Sectoraal voorakkoord. PC 117 en PC Toepassingsgebied Sectoraal voorakkoord PC 117 en PC 211 2009-2010 1. Duurtijd 2 jaar, van 1 januari 2009 tot 31 december 2010, met uitzondering van brugpensioen (van 1 juli 2009 tot 30 juni 2011) 2. Toepassingsgebied Ongewijzigd

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012.

Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. Nieuwe ontslagregeling voor arbeiders en bedienden vanaf 01 januari 2012. 1. In het Belgisch Staatsblad van 28 april 2011 verscheen de Wet houdende aanpassing van de wet van 01 februari 2011 houdende verlenging

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

Hierna vindt u alvast een overzicht van de eerste antwoorden op de vragen die al naar boven zijn gekomen naar aanleiding van het voorstel.

Hierna vindt u alvast een overzicht van de eerste antwoorden op de vragen die al naar boven zijn gekomen naar aanleiding van het voorstel. Inhoudstafel Inleiding... 2 1. Gaat het om een werkelijk akkoord tussen de sociale partners?... 2 2. Wanneer treden de nieuwe regels in werking?... 2 3. Welke regels moeten worden toegepast op de ontslagen

Nadere informatie

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? expresso Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Arbeider of bediende: het speelt een grote rol. Naargelang van je statuut zijn

Nadere informatie

Rolnummer 5775. Arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5775. Arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5775 Arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door de Arbeidsrechtbank

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/064 BERAADSLAGING NR. 08/022 VAN 8 APRIL 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon.

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon. Situatie 1: Verbreking tijdens een lopend proefbeding Een bediende is aangeworven in 2013, maar wordt in 2014 nog tijdens de lopende proefperiode ontslagen (de proef werd in 2013 afgesloten volgens het

Nadere informatie

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer

A. Ontslag door werkgever. B. Ontslag door werknemer Afgelopen zomer bereikten de sociale partners en minister van werk De Coninck een compromisvoorstel over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dit compromis moest echter nog verder in detail

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2009 (94.774) gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2010

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Pensions www.lydian.be Onderwerp Wat brengt het eenheidsstatuut inzake aanvullende pensioenen? Datum mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Opzegging van de arbeidsovereenkomst Opzegging van de arbeidsovereenkomst Didier VOTQUENNE Advocaat-Vennoot bij de Advocatenassociatie Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte te Brussel a Wotters Kluwer business Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Opzegging

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- Harmonisering van het statuut arbeider/bediende Motivering

Nadere informatie

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT

[2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT [2013-07-10] WERKGEVERS EN VAKBONDEN BEREIKEN EEN AKKOORD OVER HET EENHEIDSSTATUUT Na een marathonvergadering van 27 uur hebben de sociale partners afgelopen vrijdag op de valreep een akkoord bereikt over

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 39 VAN 13 DECEMBER 1983 BETREFFENDE DE VOORLICHTING EN HET OVERLEG INZAKE DE SOCIALE GEVOLGEN VAN DE INVOERING VAN NIEUWE TECHNOLOGIEEN ------------------ Gelet op de

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Verloningssysteem

Nadere informatie

Groentenconservennijverheid

Groentenconservennijverheid Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid 2200001 Groentenconservennijverheid CAO van 11 februari 2010 (99.195) Invoering van een nieuw sectoraal barema voor de bedienden (Overeenkomst

Nadere informatie

Bloementeelt

Bloementeelt Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf 1450001 Bloementeelt Eindejaarspremie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Getrouwheidspremie... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 4 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN

AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN 13 1. GEWONE REGELING 13 1.1. Duur 13 1.1.1. In geval van ontslag uitgaande van de werkgever 13 1.1.2. In geval van ontslag uitgaande van de werknemer

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS ------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Rolnummer 1602. Arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T

Rolnummer 1602. Arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T Rolnummer 1602 Arrest nr. 6/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 38 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door de Arbeidsrechtbank te

Nadere informatie

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ISBN 978-90-4653-621-6 D/2011/2664/488 BP/R_P-BI11063 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon: 0800-14500

Nadere informatie

Rolnummer 4430. Arrest nr. 14/2009 van 5 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4430. Arrest nr. 14/2009 van 5 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4430 Arrest nr. 14/2009 van 5 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 82, 5, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door het Arbeidshof

Nadere informatie

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden.

en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. Hoofdstuk VII Activerend beleid bij herstructureringen 273 en laatste punt wordt nagegaan hoe een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kan bekomen worden. A. Onderneming in

Nadere informatie

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg

Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw 1110006 Metaalverwerkingsondernemingen Limburg Ecocheques, Maaltijdcheques, Hospitalisatieverzekering, Aanvullend pensioen 1 Eindejaarspremie...

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 123/2009 van 16 juli 2009 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 123/2009 van 16 juli 2009 A R R E S T Rolnummer 4667 Arrest nr. 123/2009 van 16 juli 2009 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het Vlaamse decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen-

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 36 DECIES VAN 4 MAART 1986 BETREFFENDE DE EINDEJAARSPREMIE VAN DE UITZENDKRACHTEN GEWIJZIGD BIJ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 47 SEXIES VAN 18 DECEMBER 1990 ---------------------------------

Nadere informatie

--------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

--------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 64 VAN 29 APRIL 1997 TOT INSTELLING VAN EEN RECHT OP OUDERSCHAPSVERLOF, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDS- OVEREENKOMST NR. 64 BIS VAN 24 FEBRUARI 2015 ---------------------

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 1

Inhoud. Inleiding... 1 Inhoud Inleiding... 1 1. Algemene (civielrechtelijke) wijzen van beëindiging... 3 1.1. Wederzijdse toestemming... 3 1.2. Overmacht... 5 1.2.1. Wat is beëindigende overmacht?... 5 1.2.2. Bedrijfsbranden

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.438 ------------------------------- Zitting van woensdag 19 maart 2003 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER ----------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 11 MAART 2013 S.12.0088.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.12.0088.N ALERIS ALUMINIUM DUFFEL bvba, met zetel te 2570 Duffel, Adolphe Stocletlaan 87, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist,

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ARBEIDER - DEELTIJDS Tussen. vertegenwoordigd door... verder genoemd de werkgever, enerzijds en. verder genoemd de werknemer, anderzijds wordt overeengekomen wat volgt : Aanvang

Nadere informatie

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT

DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDSSTATUUT DE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ONDER HET EENHEIDS STATUUT Dirk Heylen Ludo Vermeulen Ivo Verreyt Antwerpen Cambridge De beëindiging

Nadere informatie

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS

DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS DE NIEUWE OPZEGGINGSTERMIJNEN EN DE AFSCHAFFING VAN DE CARENZDAG KRIJGEN EEN WETTELIJKE BASIS Op 5 juli 2013, net voor het verstrijken van het ultimatum gesteld door het Grondwettelijk Hof, bereikte een

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Topics uit het Arbeidsrecht. Contact. ZZOnderscheid tussen arbeiders en bedienden ongrondwettig

PC Advocaten Nieuwsbrief. Topics uit het Arbeidsrecht. Contact. ZZOnderscheid tussen arbeiders en bedienden ongrondwettig Topics uit het Arbeidsrecht Vakantietijd, komkommertijd, maar de gerechtelijke molen draait door, bvb. in het arbeidsrecht, waar recent enkele belangrijke beslissingen werden genomen. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

Informatienota. Het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 8 juli 2013. Meer informatie: 078 15 90 23 of legalconsulting@sdworx.

Informatienota. Het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 8 juli 2013. Meer informatie: 078 15 90 23 of legalconsulting@sdworx. Informatienota Het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden 8 juli 2013 Meer informatie: 078 15 90 23 of legalconsulting@sdworx.com Informatienota: het nieuwe eenheidsstatuut voor arbeiders en

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47 B-1000 BRUSSEL Tel. (02) 239 12 11 Aan mevrouw Aan de heer Gouverneur Burgemeester Voorzitter

Nadere informatie

hebben op het hierna vermeld raamakkoord voor de haven van Zeebrugge afgesloten.

hebben op het hierna vermeld raamakkoord voor de haven van Zeebrugge afgesloten. PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE COLLECTIEVE VAN 06.09.1999 HOUDENDE EEN RAAMAKKOORD VOOR AANVULLENDE EN LOGISTIEKE VOOR DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE De vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 63 VAN 5 MAART 1997 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1997 EN 1998 VAN EEN AANVULLENDE VERGOE-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 63 VAN 5 MAART 1997 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1997 EN 1998 VAN EEN AANVULLENDE VERGOE- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 63 VAN 5 MAART 1997 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1997 EN 1998 VAN EEN AANVULLENDE VERGOE- DING GELIJK AAN HET DUBBEL VAKANTIEGELD VOOR DE DERDE DAG VAN DE VIERDE VAKANTIEWEEK

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 59 VAN 20 DECEMBER 1994 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1995 EN 1996 VAN EEN AANVUL-

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 59 VAN 20 DECEMBER 1994 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1995 EN 1996 VAN EEN AANVUL- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 59 VAN 20 DECEMBER 1994 BETREFFENDE DE TOEKENNING IN 1995 EN 1996 VAN EEN AANVUL- LENDE VERGOEDING GELIJK AAN HET DUBBEL VAKANTIE- GELD VOOR DE DERDE DAG VAN DE VIERDE

Nadere informatie

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006;

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006; SCSZ/07/003 1 BERAADSLAGING NR. 07/005 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE INRICHTER EN DE PENSIOENINSTELLING

Nadere informatie

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens

Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief. Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens Impact eenheidsstatuut vanuit een Belgisch en Europees ontslagkostperspectief Nicolaas Vermandel Stijn Demeestere Thomas Martens 17 december 2013 Assumpties in cijfer voorbeelden Best practice om een minnelijke

Nadere informatie

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014

OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 OPZEGTERMIJNEN VANAF 1/1/2014 Zowel werkgever als werknemer kunnen een einde maken aan de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. De beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur kan echter

Nadere informatie

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen

Na de eenheidswet : De opzegtermijnen Na de eenheidswet : Met de eenheidswet 1 wordt gestreefd naar een gelijkschakeling van het statuut van arbeiders en bedienden. Naast andere maatregelen werden de opzegtermijnen van arbeiders en bedienden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JULI 2013 Geachte heer Geachte mevrouw ã Hopelijk geniet u, of heeft u genoten, van een deugddoende vakantie. Onze nieuwsbrief van deze maand richt zich maar op één thema en waarschijnlijk

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen. Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel

Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen. Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel 1 Geen verplichte verzekering Maar ruim verspreid. Talrijke problemen in praktijk:

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Rolnummer 2926 Arrest nr. 186/2004 van 16 november 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode

Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners. Sectorale CAO s in PC 117/211. Periode Gemeenschappelijk voorstel van de sociale partners Sectorale CAO s in PC 117/211 Periode 2017-2018 Teneinde het sectoraal proces voor de toekomst te vrijwaren en omwille van de solidariteit tussen de verschillende

Nadere informatie