Gewijzigde wet vanaf 1 januari 2013 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van de gewijzigde Wet Inburgering voor de gemeenten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gewijzigde wet vanaf 1 januari 2013 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van de gewijzigde Wet Inburgering voor de gemeenten?"

Transcriptie

1 Versie augustus 2013 Gewijzigde wet vanaf 1 januari 2013 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van de gewijzigde Wet Inburgering voor de gemeenten? Welke taken blijven voor de gemeente over in het kader van de gewijzigde wet? Bestaan er onder de gewijzigde wet vanaf 1 januari 2013 nog oudkomers? Er zijn geluiden dat het haalbaarheidsonderzoek door ROC Amsterdam binnenkort niet meer wordt uitgevoerd. Betekent dat dan dat het onderzoek helemaal niet meer kan plaatsvinden? Of gaat een andere instantie dat doen. Zo ja, welke? Kan de gemeente bepalen dat de inburgeringscursus samenloopt met de reintegratieverplichting van de inburgeringsplichtige Gemeenten zullen in hun eigen educatie- en taalbeleid rekening moeten houden met de nieuwe regels. Gemeenten kunnen nog wel nieuwe voorzieningen aanbieden, maar niet meer op grond van de Wet inburgering, maar bijvoorbeeld wel op grond van de WWB of uit eigen middelen. En de groep die we vrijwillige inburgeraars noemden kunnen gebruik gaan maken van voorzieningen op grond van de WEB. Turken en EU migranten kunnen ook gebruik maken van het sociaal leenstelsel. In het kader van het overgangsrecht heeft de gemeente nog een belangrijke taak in de handhaving van inburgeraars die voor 1 januari 2013 inburgeringsplichtig werden en nog niet hebben voldaan aan hun inburgeringsplicht. Zie hiervoor de brief van minister Leers van 12 oktober De gemeente is verder verplicht om die asielgerechtigden een cursus aan te bieden die voor 1 januari 2013 hun verblijfsvergunning hebben gekregen maar na 1 januari de gemeente binnen komen. De gemeente blijft een taak houden op het gebied van de maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden. De gemeente krijgt hiervoor via het COA een subsidie van 1000 euro per inburgeringsplichtige asielgerechtigde. In 2013 is dat tijdelijk 2000 euro. Neen. Het ROC Amsterdam is inderdaad met deze activiteit gestopt per 1 juli Deze taak is aansluitend overgenomen door DUO. Meer informatie daarover vindt u op de website van DUO. De gemeente gaat niet over de wijze waarop inburgeringsplichtigen hun inburgering financieren. Zeker als het gaat over mensen die geen WWBuitkering ontvangen. Het is overigens niet de bedoeling van de wetgever

2 en de WWB-er verplichten gebruik te maken van het sociaal leenstelsel? Kunnen wij die inburgeringsplichtige WWB-er verplichten gebruik te maken van het sociaal leenstelsel? Een ontheffing wegens aantoonbare inspanningen biedt ook de mogelijkheid tot naturalisatie. Geldt dat ook voor oude gevallen die eerder deze ontheffing hebben gekregen? Wat is nu bepalend voor de ingangsdatum van de inburgeringsplicht? De datum op de vergunning of de datum op de beschikking van de IND? Kunnen de criteria voor ontheffing op grond van aantoonbare inspanning zo snel mogelijk bekend gemaakt worden? Dit is van belang voor nieuwkomers om te bepalen of ze wel of niet voor zelfstudie kiezen en of ze wel of niet een cursusinstelling kiezen met het BOW keurmerk. Is een jongere nieuwkomer die voor 1 januari 2013 jonger was dan 18 jaar en die zijn opleiding voor 1/1/2013 heeft afgebroken en niet is gekwalificeerd en na 1/1/ jaar wordt inburgeringsplichtig? En valt de handhaving van de inburgeringslicht dan onder DUO of de gemeente? dat mensen in de WWB lenen voor hun inburgering. Het is de bedoeling van de wetgever om mensen die er voor kiezen te lenen te ondersteunen met een sociaal leenstelsel. Nee dat kan niet, de gemeente heeft hier geen bevoegdheden. Neen, dit geldt alleen voor nieuwe gevallen. Zie voor een nadere toelichting de gewijzigde Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 (publicatie Staatscourant 29 maart 2013) 1 De datum dagtekening van de inwilligende beschikking van de IND is bepalend. De criteria zijn inmiddels opgenomen in de wijziging van de Regeling inburgering die op 22 mei 2013 in de Staatscourant is gepubliceerd. Deze jongere is in principe inburgeringsplichtig wanneer hij 16 jaar is geworden. Dat wordt echter niet geëffectueerd zolang de jongere leerplichtig of kwalificatieplichtig is. In dit geval is de opleiding voor 1/1/2013 afgebroken en is de jongere niet gekwalificeerd. Dat betekent ook dat hij voor 1/1/2013 volgens de wet inburgeringsplichtig is. In dat geval moet de handhaving door de gemeente geschieden. Rol DUO en samenwerking / afspraken met gemeenten In de nieuwe situatie blijft de gemeente ook informatie verstrekken aan de nieuwkomers. Geldt Nee, het moet de nieuwkomer wel duidelijk worden gemaakt dat men naar DUO moet voor nadere informatie over de inburgeringsplicht en aan 1 Publicatie als bijlage meegestuurd

3 dat ook voor informatie over taalaanbieders en dergelijke? Waarom kan de gemeente niet worden geïnformeerd door DUO als deze een klant een boete oplegt? Waarom krijgen gemeenten geen inzage in ISI bij nieuwe inburgeringsplichtigen? Maar gemeenten en UWV kunnen door middel van de koppelingswet wel inzage in Suwinet krijgen voor klanten (studiefinanciering, belastingdienst, rijksdienst voor het wegverkeer, etc.) Waarom kan het daar wel en niet in ISI? Als de gemeente niet via ISI kan checken of iemand inburgeringsplichtig is, dan kan dat toch via GBA? Daar staat dit toch ook vermeld? Welke criteria worden gebruikt door DUO voor het verlengen van de termijn van de inburgeringsplicht? welke voorwaarden men moet voldoen. Het verstrekken van informatie over taalaanbieders kan wel onderdeel zijn van de maatschappelijke begeleiding, maar het hoeft niet. Hiervoor is geen wettelijke grondslag. En overigens is deze informatie bij de klant te bevragen. Dat is niet mogelijk op grond van privacywetgeving. Voor deze inzage is wel een wettelijke grondslag. De gemeente kan de inburgeringsplicht niet (met zekerheid) op basis van de gegevens uit de GBA bepalen. De termijn waarbinnen aan de inburgeringstermijn moet zijn voldaan wordt verlengd op een aantal gronden die te vinden zijn in de wet- en regelgeving. Genoemd kunnen worden de verlenging op grond van het volgen van een alfabetiseringscursus en de verlenging wegens het niet verwijtbaar overschrijden van de termijn. Zie hiervoor ook het antwoord op de volgende vraag. Daarnaast kan verlenging plaatsvinden als het verblijf in Nederland tijdelijk wordt onderbroken (geen ingezetene o.g.v. inschrijving GBA); als het een geestelijk bedienaar betreft die zijn werkzaamheden tijdelijk onderbreekt; of het verblijf voor een niet tijdelijk doel tijdelijk onderbroken wordt door een verblijf voor een tijdelijk doel. De tijdelijke onderbrekingen mogen echter maximaal een jaar duren. In de laatste 3 genoemde gevallen bedraagt de duur van de verlenging de duur van de onderbreking.

4 Hoe gaat DUO om met verwijtbaarheid? Bij welke termijnen? Of wordt alleen beoordeeld na 3 jaar? Zijn bijvoorbeeld zwangerschap of andere bijzondere situaties een aanleiding tot verlenging? Kan DUO een overzicht publiceren, bekend maken? Of een persoon al dan niet verwijtbaar niet heeft voldaan aan de inburgeringsplicht wordt door DUO getoetst na afloop van de voor de persoon geldende termijn. In de regel is dit 3 jaar, maar er kan sprake zijn van een verlenging en dan vindt de beoordeling plaats na afloop van de verlenging. Het proces verloopt globaal als volgt: personen die de termijn hebben overschreden zonder aan de inburgeringsplicht te voldoen worden automatisch gesignaleerd. Hierna vindt administratief dossieronderzoek plaats en wordt gekeken of er nog verzoeken om vrijstelling, etc. lopen. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek wordt een vooraankondiging naar de persoon gestuurd waarin staat wat de bevindingen van DUO zijn met betrekking tot de vaststelling niet verwijtbaar of verwijtbaar. De persoon wordt in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen of bewijs aan te dragen voor de niet verwijtbaarheid, bijvoorbeeld ernstige ziekte en ziekenhuisopname of andere bijzondere omstandigheden. Nadat gebruik is gemaakt van de mogelijkheid de zienswijze naar voren te brengen of van het gebruik daarvan wordt afgezien, bepaalt DUO definitief of sprake is van verwijtbaarheid of niet. Indien geen sprake is van verwijtbaarheid wordt de termijn verlengd en blijft het opleggen van een boete achterwege. Indien sprake is van verwijtbaarheid wordt de termijn verlengd en wordt een bestuurlijke boete opgelegd. Indien sprake is van verwijtbaarheid en de persoon behoort tot de groep waarvan de verblijfsvergunning door de IND ingetrokken kan worden, vindt overdracht aan de IND plaats en wordt geen boete opgelegd. Vooraf is hiervan niet een lijst te publiceren vanwege de casuïstiek en de beoordeling van de individuele situatie. In de beoordeling worden alle bekende feiten en omstandigheden betrokken. Zwangerschap zal in de regel niet leiden tot verlenging van de termijn, omdat zwangerschap niet perse hoeft te leiden tot de situatie dat een persoon geen cursus kan volgen of geen examen kan afleggen. De bijzondere omstandigheden moeten overigens door middel van bewijsmiddelen worden aangetoond. Financiën

5 Hoeveel geld krijgt de gemeente in 2013 voor inburgeringsvoorzieningen die tot uiterlijk 31 december 2012 zijn beschikt (personen waarvan de inburgeringsplicht is vastgesteld)? Welke geldstromen kunnen er nog ingezet worden voor inburgering vanaf 2013? Kunnen uitkeringsgerechtigde vluchtelingen wel een inburgeringsvoorziening volgen bekostigd uit het participatiebudget? Is het vanaf 1 januari 2013 nog mogelijk trajecten inburgering of alfabetisering via de WEB te bekostigen? Hoe kan de gemeente de handhaving doen zonder middelen in 2014? Wat zijn de financiële consequenties van de Wet Inburgering 2013 voor de gemeenten en wat betekent het voor de verantwoording in de SISA bijlage van de gemeenterekening? Mag iemand die al aan zijn inburgeringsplicht heeft In 2013 is er in totaal 73,7 miljoen beschikbaar voor inburgering in het Participatiebudget. De verdeling van het budget is in oktober 2012 via een brief van het ministerie van SZW bekend gemaakt en is ook gepubliceerd via de website gemeenteloket van het ministerie van SZW. Gemeenten kunnen de trajectkosten die worden gemaakt voor de inburgering van personen die uiterlijk 31 december 2012 zijn beschikt en van de asielgerechtigden en geestelijke bedienaren die voor 2013 een verblijfsvergunning hebben ontvangen in 2013 en latere jaren ten laste brengen van het Participatiebudget. Gemeenten kunnen zelf ervoor kiezen om middelen (buiten het Participatiebudget) vrij te maken voor inburgering. Vanuit het Rijk worden hiervoor geen middelen meer beschikbaar gesteld. Het leren van de Nederlandse taal kan ook onderdeel uitmaken van een reintegratietraject. Aan vrijwillige inburgeraars kunnen ook alfabetiseringsof NT2-cursussen worden aangeboden op grond van de Web en bekostigd met educatiemiddelen uit het P-budget. Als het gaat om personen die na 1 januari 2013 Nederland hun verblijfsvergunning verkrijgen, geldt dat het niet rechtmatig is om middelen uit het Participatiebudget in te zetten voor inburgeringsvoorzieningen. Dat is niet mogelijk voor inburgeringsplichtigen. Nietinburgeringsplichtigen kunnen wel een op grond van de Web bekostigd alfabetiseringstraject of NT2-cursus volgen. Het is zaak dat gemeenten hun handhavende taak zo snel mogelijk afronden. In 2013 zijn er nog middelen beschikbaar. De financiële consequenties zijn dat er in 2013 nog middelen beschikbaar zijn voor de gemeenten om de uitvoering van inburgering door gemeenten af te wikkelen. Vanaf 2014 wordt er geen budget meer aan gemeenten beschikbaar gesteld. Gemeenten moeten hun uitgaven verantwoorden zoals voorgeschreven in de Wet Participatiebudget. Op grond van de gewijzigde Wet educatie en beroepsonderwijs staat

6 voldaan en nog educatie nodig heeft die educatie vergoed krijgen uit het Participatiebudget? Maatschappelijke begeleiding Voor de maatschappelijke begeleiding krijg je alleen 2.000,00 per inburgeringsplichtige asielzoeker als die in 2013 een verblijfsvergunning heeft gekregen. In 2013 komen ook nog mensen die al eerder een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar pas in 2013 in de gemeente worden geplaatst. Waarom krijgt de gemeente daarvoor geen vergoeding? Hoe is de procedure voor het doen van een aanvraag om subsidie bij het COA bij maatschappelijke begeleiding? Hoe hoog is de bijdrage voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen? Krijgt Vluchtelingenwerk Nederland ook een rol bij de uitvoering van maatschappelijke begeleiding? Is de vergoeding voor maatschappelijke begeleiding alleen voor asielgerechtigden of voor iedere uitgeplaatste statushouder? Hoe gaat de financiering en verantwoording van de educatie niet open voor mensen die inburgeringsplichtig zijn. Als iemand echter zijn inburgeringsexamen heeft behaald of is ontheven of is vrijgesteld van de inburgeringsplicht is hij niet meer inburgeringsplichtig en kan er educatie worden gevolgd dat bekostigd kan worden uit de WEB. De asielgerechtigden die voor 1 januari 2013 de verblijfsvergunning hebben gekregen en pas na 1 januari 2013 vanuit een asielopvangcentrum naar een gemeente verhuizen hebben nog recht op een door de gemeente betaalde inburgeringsvoorziening. Daarin zitten ook de kosten voor maatschappelijke begeleiding. Het is eenzelfde procedure die door het COA ook wordt gehanteerd bij de verstrekking van vergoedingen maatschappelijke begeleiding voor de opvang van uitgenodigde vluchtelingen. Zodra een asielgerechtigde inburgeringsplichtige of een inburgeringsplichtige nareizende naar een gemeente verhuist wordt de gemeente daarover door het COA schriftelijk geïnformeerd. Zodra de gemeente deze brief ontvangt kan de gemeente aan het COA om uitbetaling verzoeken. De bijdrage is eenmalig per asielgerechtigde inburgeringsplichtige. Dit bedrag is tijdelijk verhoogd naar voor inburgeringsplichtige asielgerechtigden en inburgeringsplichtige nareizende gezinsleden die gedurende 2013 hun verblijfsvergunning verkrijgen. Dat kan. De gemeente bepaalt welke organisatie wordt ingezet voor het verlenen van de maatschappelijke begeleiding. De vergoeding is alleen bestemd voor voor inburgeringsplichtige asielgerechtigden en inburgeringsplichtige nareizende gezinsleden. De financiering verloopt via het COA naar gemeenten. De bijdrage moet

7 maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen nu precies lopen? Wat wordt verstaan onder de maatschappelijke begeleiding en moeten gemeenten aan bepaalde voorwaarden voldoen? Heeft het COA wel daadwerkelijk zicht op de zogenaamde nareizenden (van asielmigranten)? Deze vestigen zich soms direct in de gemeente zonder verblijf in een asielzoekerscentrum. Heeft de gemeente dan wel de garantie dat ook voor hen een vergoeding voor maatschappelijke begeleiding kan worden ontvangen? Kan uit het budget voor de maatschappelijke begeleiding ook een taalcursus voor de asielgerechtigde worden gefinancierd? Mag de bijdrage voor maatschappelijke begeleiding op bredere taken voor vluchtelingen in het algemeen worden ingezet? Hoe wordt door het rijk gecontroleerd hoe door de gemeente de maatschappelijke begeleiding aan asielgerechtigde inburgeringsplichtigen wordt vorm gegeven? Is de gemeente verplicht om maatschappelijke begeleiding aan te bieden? Met andere woorden: is het een wettelijke taak voor de gemeente? Waar vind ik meer informatie over de uitvoering worden besteed aan de maatschappelijke begeleiding van de persoon of personen voor wie deze wordt verleend. Het doel van maatschappelijke begeleiding is de asielgerechtigde die zich in de gemeente vestigt te ondersteunen bij tal van zaken die hij op dat moment nog niet geheel zelfstandig kan regelen. Gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben daarmee ervaring omdat deze begeleiding onderdeel was van inburgeringsvoorzieningen voor deze doelgroep. In de verklaring aan het COA moet de gemeente bevestigen dat de bijdrage aan kosten van maatschappelijke begeleiding wordt besteed. Er komt geen verdere verantwoording en afrekening. Ja, de gegevens van alle nareizenden zijn bekend bij het COA. De brieven over de maatschappelijke begeleiding worden door het COA verzonden naar de bij hen bekende contactpersonen in het kader van de taakstelling vergunninghouders. Neen. De asielgerechtigde is daarvoor zelf verantwoordelijk en kan, indien noodzakelijk, daarvoor een sociale lening aanvragen. Nee dat is niet de bedoeling. De middelen zijn bestemd voor maatschappelijke begeleiding van de individuele inburgeraars. Er mag bijvoorbeeld geen taal- of re-integratieaanbod van worden bekostigd. Dat wordt in beginsel niet gecontroleerd. Wel wordt de gemeente gevraagd om de informatie beschikbaar te hebben zodat de uitgaven eventueel gecontroleerd kunnen worden (bijvoorbeeld steekproefsgewijs). Nee, het is geen wettelijke taak. Op de website van COA is een speciale informatiepagina voor

8 door het COA? Sociale lening Voor de vluchtelingen voorzien we grote problemen. Mensen die al van een minimum moeten leven moeten zichzelf in grote schulden steken en zijn niet in staat nog een lening af te lossen. Is daarmee rekening gehouden? Geldt de mogelijkheid tot het aanvragen van een hogere sociale lening alleen voor analfabete asielgerechtigden? Wat zijn de mogelijkheden van het sociaal leenstelsel voor Turken/ en EU-onderdanen? Wordt er bij het vaststellen van mogelijke draagkracht rekening mee gehouden dat inburgeringsplichtigen ook andere schulden kunnen hebben die ze moeten aflossen? Waarom wordt de schuld niet geregistreerd in BKR? Hoe zit het met de preferentie van de aflossing van de lening. Gaat deze voor op andere schulden? Of gaat de gemeente voor? Hoe wordt vastgesteld dat EU-onderdanen en Turken aanspraak kunnen maken op een sociale gemeenten. Tijdens de terugbetalingsperiode van de lening, die maximaal 10 jaar bedraagt, kan op aanvraag jaarlijks een draagkrachtmeting worden uitgevoerd. Op basis van de draagkrachtmeting kan het termijnbedrag voor terugbetaling worden bijgesteld. Beneden een bepaald drempelinkomen hoeft er niets te worden terugbetaald. Het drempelinkomen is niet voor alle gevallen gelijk, maar is, conform het bepaalde in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Voor debiteuren met een partner en alleenstaanden met recht op ouderkorting bedraagt dit drempelinkomen circa , per jaar. Boven het drempelinkomen moet 12% van de meerinkomsten worden terugbetaald. Nee, dat geldt voor alle asielgerechtigde nieuwkomers. Voor Turken en EU-migranten gelden dezelfde voorwaarden als voor inburgeringsplichtige gezinsvormers en herenigers. Dat betekent o.a. dat om voor een lening in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de inkomenstoets. Daarnaast wordt de lening alleen verstrekt als deze cursus wordt gevolgd bij instelling met het Keurmerk Blik op Werk. Daar wordt geen rekening mee gehouden. DUO is niet aangesloten bij BKR. Een lening voor inburgering wordt net als een studieschuld niet gezien als een consumptief krediet. De vordering van DUO is niet preferent. Daarvoor geldt dat men na 1/1/2013 in Nederland moet zijn gekomen en moet staan ingeschreven in het GBA.

9 lening sociale lening (hebben geen verblijfsvergunning). Is er rekening mee gehouden dat personen die in een schuldhulpverleningstraject lopen geen nieuwe schulden mogen aangaan, dus ook geen lening bij DUO kunnen afsluiten? Voor het verkrijgen van de sociale lening wordt nu alleen gekeken naar de inkomenssituatie op het moment van aanvraag. Wat als iemands inkomenssituatie later verslechtert? Kan de persoon dan toch een nieuw verzoek indienen, waarbij dan gekeken wordt naar de nieuwe inkomenssituatie? Overgangsrecht Hoe moeten gemeenten omgaan met lopende inburgeringsvoorzieningen van verhuizende inburgeringsplichtigen vanaf 2013? Kunnen deze personen dan wel een lening aanvragen bij DUO om een nieuw traject te beginnen? Welke mogelijkheden hebben gemeenten nog tot het doen van een aanbod in 2013? De lening bij DUO kan ook verkregen worden als iemand in een schuldhulpverleningstraject zit. De lening van DUO kan echter alleen maar ingezet worden ten behoeve van het betalen van de cursus en/of het examen. De bedragen komen niet in handen van de inburgeraar, maar worden rechtstreeks overgemaakt aan DUO of de cursusinstelling. Het is inderdaad mogelijk om een nieuw verzoek in te dienen bij een verslechtering van de inkomenssituatie. Bepalend zijn de inkomensgegevens van het aanvraagjaar min 2, dat wil zeggen voor de aanvraag 2013 zijn de inkomensgegevens 2011 relevant. Als na 2011 een inkomensdaling van ten minste 15% heeft plaatsgevonden dan kan het peiljaar worden verlegd naar 2012 of Vanaf 2013 is de nieuwe gemeente niet meer verplicht een inburgeringsalternatief aan te bieden aan een inburgeringsplichtige die in een vorige gemeente een inburgeringsvoorziening genoot welke ten gevolge van een verhuizing is komen te vervallen. Artikel 23, vierde lid van de Wet inburgering welke in die plicht voorzag, is niet opgenomen in de overgangsbepaling (artikel X van de wetswijziging). In de praktijk komt dit er op neer dat de inburgeringsplichtige geadviseerd moet worden de inburgeringsvoorziening in de vorige gemeente zo goed mogelijk voort te zetten en af te ronden. Uiteindelijk is hij zelf verantwoordelijk voor het behalen van het examen. Personen die door een verhuizing hun inburgeringsvoorziening niet af hebben kunnen maken kunnen alsnog een lening bij DUO afsluiten. In het ISI moet dit bij reden einde voorziening zijn aangegeven. Personen waarbij de inburgeringsvoorziening om andere redenen is beëindigd komen niet in aanmerking voor een lening. Gemeenten moeten in 2013 nog een inburgeringsvoorziening aanbieden aan asielgerechtigde inburgeringsplichtigen indien zij in 2012 reeds

10 Wat zijn de handhavingstaken van de gemeenten na invoering van de gewijzigde wet inburgering vanaf 1 januari 2013? inburgeringsplichtig waren of werden, dat wil zeggen indien zij vóór 1 januari 2013 een verblijfsvergunning asiel verkregen, en nog geen inburgeringsvoorziening aangeboden kregen. Eveneens moeten gemeenten nog een inburgeringsvoorziening aanbieden aan geestelijke bedienaren die reeds vóór 1 januari 2013 een verblijfsvergunning verkregen. Aan andere personen kan de gemeente vanaf 1 januari 2013 geen inburgeringsvoorziening meer aanbieden ten laste van het Participatiebudget. Voor inburgeringsplichtigen die na 31 december 2012 inburgeringsplichtig werden, heeft de gemeente geen handhavingstaken. Voor alle inburgeringsplichtigen die vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig waren gelden de handhavingstaken van vóór de wetswijziging, dat wil zeggen dat de wetsartikelen zoals die golden op 31 december 2012 van kracht blijven: Ontheffen van de inburgeringsplicht in geval van psychische of lichamelijke belemmeringen of een verstandelijk handicap (artikel 6); Stellen van regels (verordening) over informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en over het aanbod van inburgerings- en taalkennisvoorzieningen (artikel 8); Stellen van regels (verordening) over de inning van de eigen bijdrage (artikel 23); Opleggen van een bestuurlijke boete indien een inburgeringsplichtige geen gehoor geeft aan een oproep en/of geen medewerking verleent aan het onderzoek en/of de inburgeringsvoorziening (artikelen 29 en 30); Opleggen van een bestuurlijke boete indien een inburgeringsplichtige niet binnen de gestelde termijn aan zijn plicht heeft voldaan, dan wel het verlengen van de termijn of het ontheffen van de inburgeringsplichtige (artikel 31); In geval van het opleggen van een boete, het stellen van een nieuwe termijn (artikel 32); Opnieuw opleggen van een bestuurlijke boete indien ook de

11 Kunnen gemeenten de dossiers van inburgeringsplichtigen overdragen aan DUO na 2013? Voor asielgerechtigden behorend tot de groep aan wie de gemeente nog verplicht is een aanbod te doen in 2013 en die in verband met onvoldoende taalniveau eerst moeten alfabetiseren voordat zij met hun inburgeringstraject kunnen starten geldt dat zij vanaf 1 januari 2013 geen gebruik meer kunnen maken van de WEB. Hoe moeten gemeenten dit dan financieren? Volgens de nieuwe wet moeten verplichte inburgeraars ook de alfabetisering zelf betalen. Nu zitten er momenteel natuurlijk de nodige mensen op alfabetiseringscursus. Die worden betaald uit de WEB. Voor die wet geldt dat er geen alfabetiseerders die inburgeringsplichtig zijn, meer mogen worden toegelaten. Maar hoe gaat dit in de nieuwe termijn niet wordt behaald (artikel 33); Stellen van regels (verordening) over de hoogte van bestuurlijke boetes (artikel 35); Registratie in ISI (artikelen 47 en 49). In aanvulling op bovenstaande geldt dat de gemeente verplicht blijft een inburgeringsvoorziening aan te bieden aan asielgerechtigde inburgeringsplichtigen en aan geestelijk bedienaren die vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig waren maar nog geen inburgeringsvoorziening aangeboden kregen (artikelen 19, 20 en 22 van de Wet inburgering zoals die golden op 31 december 2012). Nee, DUO verricht alleen specifieke taken voor inburgeringsplichtigen die na 31 december 2012 inburgeringsplichtig werden. De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de groep die inburgeringsplichtig werd voor 1 januari Het staat de gemeente natuurlijk vrij om een overeenkomst af te sluiten met een andere instantie die dan in opdracht van de gemeente de handhaving verricht, of om met andere gemeenten af te spreken de handhaving gezamenlijk te verrichten om op die manier de uitvoeringslast te verlichten. De gemeenten kunnen een inburgeringsvoorziening aanbieden (bekostigd uit het P-budget met uitzondering van de geoormerkte educatiemiddelen) waarvan alfabetisering deel uitmaakt. Overigens kon dat ook vóór 2013 al en hebben veel gemeenten dat ook gedaan. Er is geen overgangsrecht voor de Web. Dat betekent dat lopende alfabetiseringstrajecten vanaf 1 januari 2013 niet meer met educatiemiddelen betaald mogen worden. De gemeente kan hier wel andere middelen uit het P-budget voor gebruiken.

12 praktijk werken? De cursussen volgen de schoolkalender in plaats van de jaarkalender. Komt hier nog overgangsrecht voor (vergelijkbaar met destijds in 2007 voor degenen die vanuit de WIN waren doorgestroomd naar de WEB)? Geldt er een inburgeringsplicht voor oudkomers vanaf 1 januari 2013? Hoe lang kunnen asielgerechtigden die voor 1 januari 2013 een status hebben gekregen zich melden bij de gemeente? M.a.w. hoeveel tijd zit er tussen status krijgen en huisvesten in gemeente? Als de alfabetisering uit de WEB wordt bekostigd en de gemeente doet een inburgeringsaanbod dan wordt de voorziening toch pas opgevoerd na de alfabetisering? M.a.w. je zet wel de handhavingstermijnen in ISI, maar nog niet de start van de voorziening? En daarom zit er veel tijd tussen. En als de bovenste gedachte juist is, betekent dit dan dat de gemeente kan besluiten om mensen die dit jaar starten met alfabetiseren alleen een handhaving mee te geven en nog geen aanbod te doen omdat ze pas in 2013 klaar zouden zijn voor inburgering? En dat de betreffende inburgeringsplichtige dan vanaf 2013 zelf de eigen inburgering moet betalen? Als de gemeente besluit om in 2013 geen vervolgaanbod inburgeringsvoorziening te doen aan een inburgeringsplichtige (geen De gemeente dient de reeds bestaande inburgeringsplicht van oudkomers te handhaven. Dat betekent dat in principe voor alle oudkomers vóór 1 januari 2013 een inburgeringstermijn is vastgesteld en dat daarop vervolgens gehandhaafd wordt tot aan het moment dat aan de inburgeringsplicht is voldaan. Er is geen vastgestelde termijn voor de huisvesting nadat een status is verleend. Wel wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke termijn van rond de drie maanden. Echter, een en ander is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van huisvesting. Als het niet om asielgerechtigden of geestelijke bedienaren gaat, dan is de gemeente niet verplicht een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Als de gemeente wel een inburgeringsvoorziening aan wil bieden kan dat alleen nog in 2012 ten laste van het P-budget; in dat geval wordt aangeraden een inburgeringsvoorziening aan te bieden waarvan het alfabetiseringstraject deel uitmaakt. Indien de gemeente alleen een alfabetiseringstraject heeft aangeboden maar wel reeds een inburgeringsaanbod in het vooruitzicht heeft gesteld is het ook raadzaam nog in 2012 de alfabetiseringsvoorziening om te zetten in een inburgeringsvoorziening waarvan alfabetisering deel uitmaakt. In het geval van asielgerechtigden en geestelijke bedienaren die reeds in 2012 een verblijfsvergunning hadden, is de gemeente verplicht een inburgeringsvoorziening aan te bieden en kan er beter gekozen worden voor direct een inburgeringsvoorziening met alfabetisering, aangezien een los alfabetiseringstraject vanaf 2013 niet meer met educatiemiddelen kan worden bekostigd. Betrokkenen kunnen alleen een beroep doen op de leenfaciliteit als de gemeente het traject niet als een inburgeringsvoorziening in het ISI heeft geregistreerd.

13 asielgerechtigde) die een alfabetiseringstraject heeft afgerond maar wel een registratie in ISI heeft gedaan is het voor de betreffende persoon dan nog wel mogelijk in 2013 een lening af te sluiten voor de inburgeringsvoorziening in het kader van het overgangsrecht? Kunnen inburgeringsplichtigen die voor 1 januari 2013 de plicht plus een handhavingstermijn hebben opgelegd en inburgeringsplichtigen die voor 1 januari 2013 de plicht plus een handhavingstermijn hebben opgelegd plus een aanbod hebben gedaan maar die ze niet geaccepteerd hebben, ook na 1 januari 2013 nog in aanmerking komen voor een lening bij DUO op de voorwaarden zoals die gelden voor 1 januari 2013? In hoeverre kan de gemeente hen verplichten daar gebruik van te maken als ze ook een WWB uitkering hebben? (zie bovenstaande vraag) Wat moeten we met personen die in ISI te boek staan als inburgeringsplicht niet vastgesteld? Bij een verzoek om een medische ontheffing moet een medisch advies worden opgesteld door een bevoegd arts. Welke mogelijkheden heeft de gemeente voor inburgeringsplichtigen die onder het overgangsrecht vallen? Mensen die al een aanbod hebben gehad en hebben geaccepteerd kunnen daarna niet meer lenen (artikel 4.1 lid 3 van het besluit). Als er geen aanbod is geweest of niet is geaccepteerd kan er nog wel onder de oude voorwaarden geleend worden. Dat kan niet. Dit zijn nieuwkomers uit voorgaande jaren die door de IND zijn aangeleverd en door DUO in het ISI zijn opgenomen. Landelijk gaat het om ruim personen. De gemeente dient van deze personen alsnog de inburgeringsplicht vast te stellen en de personen die inburgeringspichtig zijn te handhaven. In principe moet het advies worden verstrekt door de door de gemeente daarvoor aangewezen arts. Het is echter ook mogelijk een verzoek om een medisch advies voor een medische ontheffing ook via Argonaut te laten lopen (de landelijke organisatie die vanaf 1 januari 2013 is gecontracteerd door DUO voor de medische adviezen voor aanvragen om medische ontheffing door inburgeringsplichtigen die na 1/1/2013 inburgeringsplichtig zijn geworden).

14 Re-integratie en inburgering Kunnen gemeenten aan inburgeringsplichtige asielgerechtigde uitkeringsgerechtigden een reintegratievoorziening aanbieden, waarvan inburgering (of NT2) deel uitmaakt? Als de inburgeringsplichtige geen serieus werk maakt van inburgering en daardoor nodeloos langer in de uitkering blijft, kan de gemeente dan een maatregel opleggen? En kan dat ook als DUO daarvoor ook een boete oplegt? Kan de inburgeringsplichtige twee maal worden gestraft voor hetzelfde feit? Nee. Na de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet inburgering per , kunnen er geen inburgeringvoorzieningen en taalkennisvoorzieningen meer uit het Participatiebudget worden betaald. Alleen de voor ultimo 2012 gestarte inburgeringvoorzieningen en taalkennisvoorzieningen mogen worden afgerond en uit het Participatiebudget worden bekostigd. Het Participatiebudget kent dan slechts twee rechtmatige bestedingsdoelen: re-integratievoorzieningen en educatieopleidingen. Een gemeente kan een uitkeringsgerechtigde in het kader van reintegratie verplichten tot een bepaald traject gericht op arbeidsinschakeling. Als beheersing van de Nederlandse taal een belemmering is voor arbeidsparticipatie, kan een taalcursus gericht op het verkrijgen van werk uit het Participatiebudget bekostigd worden. Als er andere belemmeringen zijn voor arbeidsparticipatie kan een gemeente een verplichting opleggen gericht op het wegnemen of verminderen daarvan. DUO kan een inburgeringsplichtige uitsluitend een boete opleggen als de desbetreffende inburgeraar verwijtbaar zijn inburgeringsexamen niet haalt binnen de maximale termijn van 3 jaar (voor asielgerechtigden 5 jaar). Tussentijds zijn geen boetes in het kader van de Wet inburgering mogelijk. Als de desbetreffende persoon in een re-integratietraject zit, kan een aantal situaties zich voordoen: In het re-integratiecontract heeft de gemeente niet vastgesteld en vastgelegd dat het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal een belemmering vormt voor het verkrijgen van betaalde arbeid. In dat geval kan de gemeente de persoon die niet geen serieus werk maakt van zijn inburgering niet hiervoor straffen. In het re-integratiecontract heeft de gemeente wel vastgesteld en vastgelegd dat het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal een belemmering vormt voor het verkrijgen van betaalde arbeid. In het zelfde contract wordt de persoon in kwestie geen

15 Als de inburgeringsplichtige op grond van de eigen verantwoordelijkheid zelf afspraken maakt voor een cursus en als dat niet strookt met plannen die de gemeente heeft met die cliënt, bijvoorbeeld vanwege een re-integratietraject, kan de gemeente daartegen dan optreden? Wat gaat voor: uitstroom naar werk of ruimte bieden om eerst te voldoen aan de inburgeringsplicht (met behoud van uitkering)? Kinderopvang en inburgering Per 1 januari 2013 is de Wet Kinderopvang gewijzigd. Vanaf die datum voert de taalcursus in het kader van de re-integratie opgelegd, omdat deze al inburgeringsplichtig is. Aangesloten wordt bij de termijn die geldt in de Wet inburgering. In dat geval kan DUO na het verstrijken van de inburgeringstermijn een boete opleggen. De gemeente beoordeelt daarnaast of in het kader van de WWB aan de verplichtingen die zijn verbonden aan een uitkering is voldaan. Is dat niet het geval dan bestaat er voor de gemeente de mogelijkheid om de uitkering te korten. Dit is een maatregel in het kader van de WWB en heeft niet het karakter van een boete. Bij het opleggen van een maatregel en de hoogte daarvan, betrekt de gemeente alle relevante voorschriften, feiten en omstandigheden. In het re-integratiecontract heeft de gemeente wel vastgesteld en vastgelegd dat het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal een belemmering vormt voor het verkrijgen van betaalde arbeid. In het zelfde contract wordt de persoon in kwestie weliswaar geen taalcursus in het kader van de re-integratie opgelegd omdat deze al inburgeringsplichtig is, maar de gemeente eist wel dat deze tussentijds voortgang laat zien. Kan deze dat niet, dan kan de gemeente hem op zijn uitkering korten. De gemeente kan in het kader van re-integratie eisen stellen aan de bijstandsgerechtigde, die afwijken van of aanvullen op hetgeen geëist wordt in het kader van de inburgeringsplicht. De gemeente kan in het kader van re-integratie eisen dat het door de inburgeringsplichtige bijstandsontvanger gekozen inburgeringstraject de re-integratie naar werk niet in de weg staat. De gemeente kan in het kader van re-integratie eisen dat het door de inburgeringsplichtige gekozen inburgeringstraject het re-integratietraject niet in de weg staat. Nee, dat geldt niet voor cliënten met een inburgeringstraject dat door de gemeente is aangeboden. Voor deze doelgroep zal de Belastingdienst

16 Belastingdienst de uitvoering van de bijdragen WKO voor doelgroepouders uit. Wel dient de gemeente maandelijks de feitelijke gegevens met betrekking tot het gebruik van kinderopvang in relatie tot re-integratie voor de cliënten met een re-integratietraject aan te leveren. Geldt dit ook voor cliënten met een inburgeringstraject dat is aangeboden door de gemeente? Tenslotte lopen die trajecten die al vóór 31 december 2012 zijn gestart nog wel even door in 2013 of zelfs 2014, afhankelijk van het soort traject en bij welke aanbieder. Nieuwe inburgeringsexamen Hoe ziet het nieuwe inburgeringexamen er uit? Hoe lang kan het huidige examen na 1 januari 2013 nog worden afgelegd? Het is niet de bedoeling dat nieuwe inburgeringsplichtigen het oude examen gaan doen, maar is dat verboden als men dat toch perse wil? een check laten uitvoeren door DUO. Er zijn 3 nieuwe examens bijgekomen: lezen, luisteren en schrijven. Lezen: uit een korte tekst over bijvoorbeeld werk vragen beantwoorden. Het zijn meer keuze antwoorden. Luisteren: luisteren naar een instructie of naar de radio en hierover een vraag beantwoorden. Het zijn meer keuze antwoorden. Schrijven: een formulier invullen of een korte schrijfopdracht maken en aanvulzinnen. Beoordeling gebeurt door menselijke beoordelaars aan de hand van een beoordelingsmodel. Lezen en luisteren zijn digitale examens, het schrijven gaat op papier. Zie voor meer informatie de website van DUO. Het huidige examen kan nog tot 1 januari 2015 worden afgelegd. De huidige inburgeraars hebben de keuze tussen het huidige examen en het nieuwe examen. Nee, dat is niet verboden. De oude examenonderdelen worden echter niet meer aangeboden na 2014.

17 Inzage inburgeringsexamen Er zakken opvallend veel mensen meermaals voor de TGN, zelfs na extra examentraining, logopedie etc. Hoe kunnen klanten worden geadviseerd waar ze zich op moeten richten, wat ze nog meer moeten oefenen als ze dat antwoord niet krijgen? Verordening inburgering Wat moeten we doen met onze verordening, beleidsplan en uitvoeringsplan? bv. officieel intrekken of aanpassen? In de gemeentelijke verordening Wi zijn de doelgroepen bepaald en de hoogte van de boetes; staat in de overgangsbepalingen dat dit gehandhaafd blijft; vervalt de verordening niet van rechtswege vanwege de wijziging Wi per 1 januari 2013? Blijft in de verordening nog een rol weggelegd voor de informatievoorziening of betreft het uitsluitend nog de handhaving door de gemeente? Moet het overgangsrecht een plaats krijgen in een nieuwe verordening? Personen die veel zakken voor TGN kunnen om een herbeoordeling vragen via een menselijke herbeoordelaar. DUO heeft een nadere toelichting opgenomen in een factsheet. Verder is het belangrijk dat de deelnemers aan het TGN examen zich voorbereiden door de oefentoets te doen samen met een docent zodat hij een terugkoppeling kan geven over wat goed en fout ging. De meest simpele methode is een aanpassing van de verordening. Voor gemeenten met een zogenaamde Vaststellende verordening geldt dat zij per 1 januari 2013 deze moeten wijzigen in een verordening volgens het aanbodstelsel. Een modelverordening staat op de website van rijksoverheid.nl/inburgering In de overgangsbepalingen wordt de hoogte van de boetes gehandhaafd. Wat de doelgroepen betreft worden deze vanaf 1 januari 2013 beperkt tot de asielgerechtigden en de geestelijke bedienaren. De verordening komt dus niet te vervallen. Ook de informatievoorziening blijft naast de handhaving een onderdeel vormen van de verordening. Ja, voor zover de huidige verordening daar al niet in voorziet.

Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de

Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de BELEIDSREGELS WET INBURGERING Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de burgers zijn de Beleidsregels Wet inburgering (Wi) opgesteld. In deze

Nadere informatie

Handreiking Wet Taaleis Participatiewet

Handreiking Wet Taaleis Participatiewet Handreiking Wet Taaleis Participatiewet Augustus 2015 1 Inhoudsopgave...1 Hoofdstuk 1 Inleiding...3 Hoofdstuk 2 Werkproces...4 2.1 Vooraf...4 2.2 Relatie met Wet inburgering...4 2.3 Stappenplan aanvraag

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 82102. Verzamelbesluit Beleidsregels. Inleiding. Werk Doelstellingen, voorzieningen en samenwerking

GEMEENTEBLAD. Nr. 82102. Verzamelbesluit Beleidsregels. Inleiding. Werk Doelstellingen, voorzieningen en samenwerking GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Asten. Nr. 82102 30 december 2014 Verzamelbesluit Beleidsregels Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Asten, Gelet op: De invoering van

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 109 Naam Beleidsregels werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 30 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015). De Wmo 2015 maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en met toepassing van een budgetkorting

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Algemeen 9 3. Stroomschema sollicitatieplicht

Nadere informatie

Rapport van de gemeentelijke ombudsman

Rapport van de gemeentelijke ombudsman Rapport van de gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer P. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, afdeling Sociale Zaken en Werk Dossiernummer: 2014.954

Nadere informatie

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015

Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Beleidsregels vaststellen vermogen en vaststellen vermogen in eigen woning Participatiewet Leidschendam-Voorburg 2015 Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg, gezien het collegevoorstel Beleidsregels,

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Onderwerp: Jongeren en scholing (wijziging WWB per 01.07.2012) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A.L. van der Kraan Telefoon 5114061 E-mail: alkraan@haarlem.nl

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Rijswijk HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2. DE AANVRAAGPROCEDURE... 5 Artikel 2. Melding hulpvraag

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen: a. Netto minimumloon: de som van het netto minimumloon en de netto aanspraak op de minimum vakantiebijslag, bedoeld in artikel 37, eerste

Nadere informatie

VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012. Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor vluchtelingen

VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012. Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012 Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK INTEGRATIEBAROMETER 2012 Een onderzoek naar het lokale integratiebeleid voor

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 13 4.

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Algemene uitgangspunten... 4 Inleiding... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Kwaliteit... 5 Wat wordt van burgers verwacht...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 14R.00398 Gemeente Woerden 14R.00398 gemeente Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 september 2014 Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese Portefeuille(s): Sociaal

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015

Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015 Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015 1 Inhoud 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 4 3. Procedure... 5 3.1 Hulpvraag van een belanghebbende burger... 5 3.2 Melding van een hulpvraag... 5 3.3 Het

Nadere informatie

In de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder:

In de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder: Gedragscode Schuldregeling TITEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities In de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) wordt verstaan onder: Aflossingscapaciteit:

Nadere informatie

Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht

Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht Informatiemap Sociale Zaken gemeente Maastricht Informatiemap 2014 Inhoud 0. INLEIDING... 3 0.1. Nuttige informatie over Sociale Zaken... 4 0.2. U vraagt een bijstandsuitkering aan en dan?... 5 0.3. Wat

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Naam opsteller R. Broeren Datum vaststelling 6 november 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld door Gemeenteraad Team Sociaal en Welzijn Eventueel

Nadere informatie

RisicoBewust. De Wmo 2015: maatwerk in maatschappelijke ondersteuning. In dit nummer. editie 1 2014. inhoudsopgave

RisicoBewust. De Wmo 2015: maatwerk in maatschappelijke ondersteuning. In dit nummer. editie 1 2014. inhoudsopgave RisicoBewust editie 1 2014 inhoudsopgave In dit nummer De Wmo 2015: maatwerk in maatschappelijke ondersteuning 1 De Wmo 2015: maatwerk in maatschappelijke ondersteuning Op 18 juli 2014 verscheen in het

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie