Gewijzigde wet vanaf 1 januari 2013 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van de gewijzigde Wet Inburgering voor de gemeenten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gewijzigde wet vanaf 1 januari 2013 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van de gewijzigde Wet Inburgering voor de gemeenten?"

Transcriptie

1 Versie augustus 2013 Gewijzigde wet vanaf 1 januari 2013 Wat zijn de beleidsmatige gevolgen van de gewijzigde Wet Inburgering voor de gemeenten? Welke taken blijven voor de gemeente over in het kader van de gewijzigde wet? Bestaan er onder de gewijzigde wet vanaf 1 januari 2013 nog oudkomers? Er zijn geluiden dat het haalbaarheidsonderzoek door ROC Amsterdam binnenkort niet meer wordt uitgevoerd. Betekent dat dan dat het onderzoek helemaal niet meer kan plaatsvinden? Of gaat een andere instantie dat doen. Zo ja, welke? Kan de gemeente bepalen dat de inburgeringscursus samenloopt met de reintegratieverplichting van de inburgeringsplichtige Gemeenten zullen in hun eigen educatie- en taalbeleid rekening moeten houden met de nieuwe regels. Gemeenten kunnen nog wel nieuwe voorzieningen aanbieden, maar niet meer op grond van de Wet inburgering, maar bijvoorbeeld wel op grond van de WWB of uit eigen middelen. En de groep die we vrijwillige inburgeraars noemden kunnen gebruik gaan maken van voorzieningen op grond van de WEB. Turken en EU migranten kunnen ook gebruik maken van het sociaal leenstelsel. In het kader van het overgangsrecht heeft de gemeente nog een belangrijke taak in de handhaving van inburgeraars die voor 1 januari 2013 inburgeringsplichtig werden en nog niet hebben voldaan aan hun inburgeringsplicht. Zie hiervoor de brief van minister Leers van 12 oktober De gemeente is verder verplicht om die asielgerechtigden een cursus aan te bieden die voor 1 januari 2013 hun verblijfsvergunning hebben gekregen maar na 1 januari de gemeente binnen komen. De gemeente blijft een taak houden op het gebied van de maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden. De gemeente krijgt hiervoor via het COA een subsidie van 1000 euro per inburgeringsplichtige asielgerechtigde. In 2013 is dat tijdelijk 2000 euro. Neen. Het ROC Amsterdam is inderdaad met deze activiteit gestopt per 1 juli Deze taak is aansluitend overgenomen door DUO. Meer informatie daarover vindt u op de website van DUO. De gemeente gaat niet over de wijze waarop inburgeringsplichtigen hun inburgering financieren. Zeker als het gaat over mensen die geen WWBuitkering ontvangen. Het is overigens niet de bedoeling van de wetgever

2 en de WWB-er verplichten gebruik te maken van het sociaal leenstelsel? Kunnen wij die inburgeringsplichtige WWB-er verplichten gebruik te maken van het sociaal leenstelsel? Een ontheffing wegens aantoonbare inspanningen biedt ook de mogelijkheid tot naturalisatie. Geldt dat ook voor oude gevallen die eerder deze ontheffing hebben gekregen? Wat is nu bepalend voor de ingangsdatum van de inburgeringsplicht? De datum op de vergunning of de datum op de beschikking van de IND? Kunnen de criteria voor ontheffing op grond van aantoonbare inspanning zo snel mogelijk bekend gemaakt worden? Dit is van belang voor nieuwkomers om te bepalen of ze wel of niet voor zelfstudie kiezen en of ze wel of niet een cursusinstelling kiezen met het BOW keurmerk. Is een jongere nieuwkomer die voor 1 januari 2013 jonger was dan 18 jaar en die zijn opleiding voor 1/1/2013 heeft afgebroken en niet is gekwalificeerd en na 1/1/ jaar wordt inburgeringsplichtig? En valt de handhaving van de inburgeringslicht dan onder DUO of de gemeente? dat mensen in de WWB lenen voor hun inburgering. Het is de bedoeling van de wetgever om mensen die er voor kiezen te lenen te ondersteunen met een sociaal leenstelsel. Nee dat kan niet, de gemeente heeft hier geen bevoegdheden. Neen, dit geldt alleen voor nieuwe gevallen. Zie voor een nadere toelichting de gewijzigde Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 (publicatie Staatscourant 29 maart 2013) 1 De datum dagtekening van de inwilligende beschikking van de IND is bepalend. De criteria zijn inmiddels opgenomen in de wijziging van de Regeling inburgering die op 22 mei 2013 in de Staatscourant is gepubliceerd. Deze jongere is in principe inburgeringsplichtig wanneer hij 16 jaar is geworden. Dat wordt echter niet geëffectueerd zolang de jongere leerplichtig of kwalificatieplichtig is. In dit geval is de opleiding voor 1/1/2013 afgebroken en is de jongere niet gekwalificeerd. Dat betekent ook dat hij voor 1/1/2013 volgens de wet inburgeringsplichtig is. In dat geval moet de handhaving door de gemeente geschieden. Rol DUO en samenwerking / afspraken met gemeenten In de nieuwe situatie blijft de gemeente ook informatie verstrekken aan de nieuwkomers. Geldt Nee, het moet de nieuwkomer wel duidelijk worden gemaakt dat men naar DUO moet voor nadere informatie over de inburgeringsplicht en aan 1 Publicatie als bijlage meegestuurd

3 dat ook voor informatie over taalaanbieders en dergelijke? Waarom kan de gemeente niet worden geïnformeerd door DUO als deze een klant een boete oplegt? Waarom krijgen gemeenten geen inzage in ISI bij nieuwe inburgeringsplichtigen? Maar gemeenten en UWV kunnen door middel van de koppelingswet wel inzage in Suwinet krijgen voor klanten (studiefinanciering, belastingdienst, rijksdienst voor het wegverkeer, etc.) Waarom kan het daar wel en niet in ISI? Als de gemeente niet via ISI kan checken of iemand inburgeringsplichtig is, dan kan dat toch via GBA? Daar staat dit toch ook vermeld? Welke criteria worden gebruikt door DUO voor het verlengen van de termijn van de inburgeringsplicht? welke voorwaarden men moet voldoen. Het verstrekken van informatie over taalaanbieders kan wel onderdeel zijn van de maatschappelijke begeleiding, maar het hoeft niet. Hiervoor is geen wettelijke grondslag. En overigens is deze informatie bij de klant te bevragen. Dat is niet mogelijk op grond van privacywetgeving. Voor deze inzage is wel een wettelijke grondslag. De gemeente kan de inburgeringsplicht niet (met zekerheid) op basis van de gegevens uit de GBA bepalen. De termijn waarbinnen aan de inburgeringstermijn moet zijn voldaan wordt verlengd op een aantal gronden die te vinden zijn in de wet- en regelgeving. Genoemd kunnen worden de verlenging op grond van het volgen van een alfabetiseringscursus en de verlenging wegens het niet verwijtbaar overschrijden van de termijn. Zie hiervoor ook het antwoord op de volgende vraag. Daarnaast kan verlenging plaatsvinden als het verblijf in Nederland tijdelijk wordt onderbroken (geen ingezetene o.g.v. inschrijving GBA); als het een geestelijk bedienaar betreft die zijn werkzaamheden tijdelijk onderbreekt; of het verblijf voor een niet tijdelijk doel tijdelijk onderbroken wordt door een verblijf voor een tijdelijk doel. De tijdelijke onderbrekingen mogen echter maximaal een jaar duren. In de laatste 3 genoemde gevallen bedraagt de duur van de verlenging de duur van de onderbreking.

4 Hoe gaat DUO om met verwijtbaarheid? Bij welke termijnen? Of wordt alleen beoordeeld na 3 jaar? Zijn bijvoorbeeld zwangerschap of andere bijzondere situaties een aanleiding tot verlenging? Kan DUO een overzicht publiceren, bekend maken? Of een persoon al dan niet verwijtbaar niet heeft voldaan aan de inburgeringsplicht wordt door DUO getoetst na afloop van de voor de persoon geldende termijn. In de regel is dit 3 jaar, maar er kan sprake zijn van een verlenging en dan vindt de beoordeling plaats na afloop van de verlenging. Het proces verloopt globaal als volgt: personen die de termijn hebben overschreden zonder aan de inburgeringsplicht te voldoen worden automatisch gesignaleerd. Hierna vindt administratief dossieronderzoek plaats en wordt gekeken of er nog verzoeken om vrijstelling, etc. lopen. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek wordt een vooraankondiging naar de persoon gestuurd waarin staat wat de bevindingen van DUO zijn met betrekking tot de vaststelling niet verwijtbaar of verwijtbaar. De persoon wordt in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen of bewijs aan te dragen voor de niet verwijtbaarheid, bijvoorbeeld ernstige ziekte en ziekenhuisopname of andere bijzondere omstandigheden. Nadat gebruik is gemaakt van de mogelijkheid de zienswijze naar voren te brengen of van het gebruik daarvan wordt afgezien, bepaalt DUO definitief of sprake is van verwijtbaarheid of niet. Indien geen sprake is van verwijtbaarheid wordt de termijn verlengd en blijft het opleggen van een boete achterwege. Indien sprake is van verwijtbaarheid wordt de termijn verlengd en wordt een bestuurlijke boete opgelegd. Indien sprake is van verwijtbaarheid en de persoon behoort tot de groep waarvan de verblijfsvergunning door de IND ingetrokken kan worden, vindt overdracht aan de IND plaats en wordt geen boete opgelegd. Vooraf is hiervan niet een lijst te publiceren vanwege de casuïstiek en de beoordeling van de individuele situatie. In de beoordeling worden alle bekende feiten en omstandigheden betrokken. Zwangerschap zal in de regel niet leiden tot verlenging van de termijn, omdat zwangerschap niet perse hoeft te leiden tot de situatie dat een persoon geen cursus kan volgen of geen examen kan afleggen. De bijzondere omstandigheden moeten overigens door middel van bewijsmiddelen worden aangetoond. Financiën

5 Hoeveel geld krijgt de gemeente in 2013 voor inburgeringsvoorzieningen die tot uiterlijk 31 december 2012 zijn beschikt (personen waarvan de inburgeringsplicht is vastgesteld)? Welke geldstromen kunnen er nog ingezet worden voor inburgering vanaf 2013? Kunnen uitkeringsgerechtigde vluchtelingen wel een inburgeringsvoorziening volgen bekostigd uit het participatiebudget? Is het vanaf 1 januari 2013 nog mogelijk trajecten inburgering of alfabetisering via de WEB te bekostigen? Hoe kan de gemeente de handhaving doen zonder middelen in 2014? Wat zijn de financiële consequenties van de Wet Inburgering 2013 voor de gemeenten en wat betekent het voor de verantwoording in de SISA bijlage van de gemeenterekening? Mag iemand die al aan zijn inburgeringsplicht heeft In 2013 is er in totaal 73,7 miljoen beschikbaar voor inburgering in het Participatiebudget. De verdeling van het budget is in oktober 2012 via een brief van het ministerie van SZW bekend gemaakt en is ook gepubliceerd via de website gemeenteloket van het ministerie van SZW. Gemeenten kunnen de trajectkosten die worden gemaakt voor de inburgering van personen die uiterlijk 31 december 2012 zijn beschikt en van de asielgerechtigden en geestelijke bedienaren die voor 2013 een verblijfsvergunning hebben ontvangen in 2013 en latere jaren ten laste brengen van het Participatiebudget. Gemeenten kunnen zelf ervoor kiezen om middelen (buiten het Participatiebudget) vrij te maken voor inburgering. Vanuit het Rijk worden hiervoor geen middelen meer beschikbaar gesteld. Het leren van de Nederlandse taal kan ook onderdeel uitmaken van een reintegratietraject. Aan vrijwillige inburgeraars kunnen ook alfabetiseringsof NT2-cursussen worden aangeboden op grond van de Web en bekostigd met educatiemiddelen uit het P-budget. Als het gaat om personen die na 1 januari 2013 Nederland hun verblijfsvergunning verkrijgen, geldt dat het niet rechtmatig is om middelen uit het Participatiebudget in te zetten voor inburgeringsvoorzieningen. Dat is niet mogelijk voor inburgeringsplichtigen. Nietinburgeringsplichtigen kunnen wel een op grond van de Web bekostigd alfabetiseringstraject of NT2-cursus volgen. Het is zaak dat gemeenten hun handhavende taak zo snel mogelijk afronden. In 2013 zijn er nog middelen beschikbaar. De financiële consequenties zijn dat er in 2013 nog middelen beschikbaar zijn voor de gemeenten om de uitvoering van inburgering door gemeenten af te wikkelen. Vanaf 2014 wordt er geen budget meer aan gemeenten beschikbaar gesteld. Gemeenten moeten hun uitgaven verantwoorden zoals voorgeschreven in de Wet Participatiebudget. Op grond van de gewijzigde Wet educatie en beroepsonderwijs staat

6 voldaan en nog educatie nodig heeft die educatie vergoed krijgen uit het Participatiebudget? Maatschappelijke begeleiding Voor de maatschappelijke begeleiding krijg je alleen 2.000,00 per inburgeringsplichtige asielzoeker als die in 2013 een verblijfsvergunning heeft gekregen. In 2013 komen ook nog mensen die al eerder een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar pas in 2013 in de gemeente worden geplaatst. Waarom krijgt de gemeente daarvoor geen vergoeding? Hoe is de procedure voor het doen van een aanvraag om subsidie bij het COA bij maatschappelijke begeleiding? Hoe hoog is de bijdrage voor maatschappelijke begeleiding vluchtelingen? Krijgt Vluchtelingenwerk Nederland ook een rol bij de uitvoering van maatschappelijke begeleiding? Is de vergoeding voor maatschappelijke begeleiding alleen voor asielgerechtigden of voor iedere uitgeplaatste statushouder? Hoe gaat de financiering en verantwoording van de educatie niet open voor mensen die inburgeringsplichtig zijn. Als iemand echter zijn inburgeringsexamen heeft behaald of is ontheven of is vrijgesteld van de inburgeringsplicht is hij niet meer inburgeringsplichtig en kan er educatie worden gevolgd dat bekostigd kan worden uit de WEB. De asielgerechtigden die voor 1 januari 2013 de verblijfsvergunning hebben gekregen en pas na 1 januari 2013 vanuit een asielopvangcentrum naar een gemeente verhuizen hebben nog recht op een door de gemeente betaalde inburgeringsvoorziening. Daarin zitten ook de kosten voor maatschappelijke begeleiding. Het is eenzelfde procedure die door het COA ook wordt gehanteerd bij de verstrekking van vergoedingen maatschappelijke begeleiding voor de opvang van uitgenodigde vluchtelingen. Zodra een asielgerechtigde inburgeringsplichtige of een inburgeringsplichtige nareizende naar een gemeente verhuist wordt de gemeente daarover door het COA schriftelijk geïnformeerd. Zodra de gemeente deze brief ontvangt kan de gemeente aan het COA om uitbetaling verzoeken. De bijdrage is eenmalig per asielgerechtigde inburgeringsplichtige. Dit bedrag is tijdelijk verhoogd naar voor inburgeringsplichtige asielgerechtigden en inburgeringsplichtige nareizende gezinsleden die gedurende 2013 hun verblijfsvergunning verkrijgen. Dat kan. De gemeente bepaalt welke organisatie wordt ingezet voor het verlenen van de maatschappelijke begeleiding. De vergoeding is alleen bestemd voor voor inburgeringsplichtige asielgerechtigden en inburgeringsplichtige nareizende gezinsleden. De financiering verloopt via het COA naar gemeenten. De bijdrage moet

7 maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen nu precies lopen? Wat wordt verstaan onder de maatschappelijke begeleiding en moeten gemeenten aan bepaalde voorwaarden voldoen? Heeft het COA wel daadwerkelijk zicht op de zogenaamde nareizenden (van asielmigranten)? Deze vestigen zich soms direct in de gemeente zonder verblijf in een asielzoekerscentrum. Heeft de gemeente dan wel de garantie dat ook voor hen een vergoeding voor maatschappelijke begeleiding kan worden ontvangen? Kan uit het budget voor de maatschappelijke begeleiding ook een taalcursus voor de asielgerechtigde worden gefinancierd? Mag de bijdrage voor maatschappelijke begeleiding op bredere taken voor vluchtelingen in het algemeen worden ingezet? Hoe wordt door het rijk gecontroleerd hoe door de gemeente de maatschappelijke begeleiding aan asielgerechtigde inburgeringsplichtigen wordt vorm gegeven? Is de gemeente verplicht om maatschappelijke begeleiding aan te bieden? Met andere woorden: is het een wettelijke taak voor de gemeente? Waar vind ik meer informatie over de uitvoering worden besteed aan de maatschappelijke begeleiding van de persoon of personen voor wie deze wordt verleend. Het doel van maatschappelijke begeleiding is de asielgerechtigde die zich in de gemeente vestigt te ondersteunen bij tal van zaken die hij op dat moment nog niet geheel zelfstandig kan regelen. Gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben daarmee ervaring omdat deze begeleiding onderdeel was van inburgeringsvoorzieningen voor deze doelgroep. In de verklaring aan het COA moet de gemeente bevestigen dat de bijdrage aan kosten van maatschappelijke begeleiding wordt besteed. Er komt geen verdere verantwoording en afrekening. Ja, de gegevens van alle nareizenden zijn bekend bij het COA. De brieven over de maatschappelijke begeleiding worden door het COA verzonden naar de bij hen bekende contactpersonen in het kader van de taakstelling vergunninghouders. Neen. De asielgerechtigde is daarvoor zelf verantwoordelijk en kan, indien noodzakelijk, daarvoor een sociale lening aanvragen. Nee dat is niet de bedoeling. De middelen zijn bestemd voor maatschappelijke begeleiding van de individuele inburgeraars. Er mag bijvoorbeeld geen taal- of re-integratieaanbod van worden bekostigd. Dat wordt in beginsel niet gecontroleerd. Wel wordt de gemeente gevraagd om de informatie beschikbaar te hebben zodat de uitgaven eventueel gecontroleerd kunnen worden (bijvoorbeeld steekproefsgewijs). Nee, het is geen wettelijke taak. Op de website van COA is een speciale informatiepagina voor

8 door het COA? Sociale lening Voor de vluchtelingen voorzien we grote problemen. Mensen die al van een minimum moeten leven moeten zichzelf in grote schulden steken en zijn niet in staat nog een lening af te lossen. Is daarmee rekening gehouden? Geldt de mogelijkheid tot het aanvragen van een hogere sociale lening alleen voor analfabete asielgerechtigden? Wat zijn de mogelijkheden van het sociaal leenstelsel voor Turken/ en EU-onderdanen? Wordt er bij het vaststellen van mogelijke draagkracht rekening mee gehouden dat inburgeringsplichtigen ook andere schulden kunnen hebben die ze moeten aflossen? Waarom wordt de schuld niet geregistreerd in BKR? Hoe zit het met de preferentie van de aflossing van de lening. Gaat deze voor op andere schulden? Of gaat de gemeente voor? Hoe wordt vastgesteld dat EU-onderdanen en Turken aanspraak kunnen maken op een sociale gemeenten. Tijdens de terugbetalingsperiode van de lening, die maximaal 10 jaar bedraagt, kan op aanvraag jaarlijks een draagkrachtmeting worden uitgevoerd. Op basis van de draagkrachtmeting kan het termijnbedrag voor terugbetaling worden bijgesteld. Beneden een bepaald drempelinkomen hoeft er niets te worden terugbetaald. Het drempelinkomen is niet voor alle gevallen gelijk, maar is, conform het bepaalde in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Voor debiteuren met een partner en alleenstaanden met recht op ouderkorting bedraagt dit drempelinkomen circa , per jaar. Boven het drempelinkomen moet 12% van de meerinkomsten worden terugbetaald. Nee, dat geldt voor alle asielgerechtigde nieuwkomers. Voor Turken en EU-migranten gelden dezelfde voorwaarden als voor inburgeringsplichtige gezinsvormers en herenigers. Dat betekent o.a. dat om voor een lening in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de inkomenstoets. Daarnaast wordt de lening alleen verstrekt als deze cursus wordt gevolgd bij instelling met het Keurmerk Blik op Werk. Daar wordt geen rekening mee gehouden. DUO is niet aangesloten bij BKR. Een lening voor inburgering wordt net als een studieschuld niet gezien als een consumptief krediet. De vordering van DUO is niet preferent. Daarvoor geldt dat men na 1/1/2013 in Nederland moet zijn gekomen en moet staan ingeschreven in het GBA.

9 lening sociale lening (hebben geen verblijfsvergunning). Is er rekening mee gehouden dat personen die in een schuldhulpverleningstraject lopen geen nieuwe schulden mogen aangaan, dus ook geen lening bij DUO kunnen afsluiten? Voor het verkrijgen van de sociale lening wordt nu alleen gekeken naar de inkomenssituatie op het moment van aanvraag. Wat als iemands inkomenssituatie later verslechtert? Kan de persoon dan toch een nieuw verzoek indienen, waarbij dan gekeken wordt naar de nieuwe inkomenssituatie? Overgangsrecht Hoe moeten gemeenten omgaan met lopende inburgeringsvoorzieningen van verhuizende inburgeringsplichtigen vanaf 2013? Kunnen deze personen dan wel een lening aanvragen bij DUO om een nieuw traject te beginnen? Welke mogelijkheden hebben gemeenten nog tot het doen van een aanbod in 2013? De lening bij DUO kan ook verkregen worden als iemand in een schuldhulpverleningstraject zit. De lening van DUO kan echter alleen maar ingezet worden ten behoeve van het betalen van de cursus en/of het examen. De bedragen komen niet in handen van de inburgeraar, maar worden rechtstreeks overgemaakt aan DUO of de cursusinstelling. Het is inderdaad mogelijk om een nieuw verzoek in te dienen bij een verslechtering van de inkomenssituatie. Bepalend zijn de inkomensgegevens van het aanvraagjaar min 2, dat wil zeggen voor de aanvraag 2013 zijn de inkomensgegevens 2011 relevant. Als na 2011 een inkomensdaling van ten minste 15% heeft plaatsgevonden dan kan het peiljaar worden verlegd naar 2012 of Vanaf 2013 is de nieuwe gemeente niet meer verplicht een inburgeringsalternatief aan te bieden aan een inburgeringsplichtige die in een vorige gemeente een inburgeringsvoorziening genoot welke ten gevolge van een verhuizing is komen te vervallen. Artikel 23, vierde lid van de Wet inburgering welke in die plicht voorzag, is niet opgenomen in de overgangsbepaling (artikel X van de wetswijziging). In de praktijk komt dit er op neer dat de inburgeringsplichtige geadviseerd moet worden de inburgeringsvoorziening in de vorige gemeente zo goed mogelijk voort te zetten en af te ronden. Uiteindelijk is hij zelf verantwoordelijk voor het behalen van het examen. Personen die door een verhuizing hun inburgeringsvoorziening niet af hebben kunnen maken kunnen alsnog een lening bij DUO afsluiten. In het ISI moet dit bij reden einde voorziening zijn aangegeven. Personen waarbij de inburgeringsvoorziening om andere redenen is beëindigd komen niet in aanmerking voor een lening. Gemeenten moeten in 2013 nog een inburgeringsvoorziening aanbieden aan asielgerechtigde inburgeringsplichtigen indien zij in 2012 reeds

10 Wat zijn de handhavingstaken van de gemeenten na invoering van de gewijzigde wet inburgering vanaf 1 januari 2013? inburgeringsplichtig waren of werden, dat wil zeggen indien zij vóór 1 januari 2013 een verblijfsvergunning asiel verkregen, en nog geen inburgeringsvoorziening aangeboden kregen. Eveneens moeten gemeenten nog een inburgeringsvoorziening aanbieden aan geestelijke bedienaren die reeds vóór 1 januari 2013 een verblijfsvergunning verkregen. Aan andere personen kan de gemeente vanaf 1 januari 2013 geen inburgeringsvoorziening meer aanbieden ten laste van het Participatiebudget. Voor inburgeringsplichtigen die na 31 december 2012 inburgeringsplichtig werden, heeft de gemeente geen handhavingstaken. Voor alle inburgeringsplichtigen die vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig waren gelden de handhavingstaken van vóór de wetswijziging, dat wil zeggen dat de wetsartikelen zoals die golden op 31 december 2012 van kracht blijven: Ontheffen van de inburgeringsplicht in geval van psychische of lichamelijke belemmeringen of een verstandelijk handicap (artikel 6); Stellen van regels (verordening) over informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en over het aanbod van inburgerings- en taalkennisvoorzieningen (artikel 8); Stellen van regels (verordening) over de inning van de eigen bijdrage (artikel 23); Opleggen van een bestuurlijke boete indien een inburgeringsplichtige geen gehoor geeft aan een oproep en/of geen medewerking verleent aan het onderzoek en/of de inburgeringsvoorziening (artikelen 29 en 30); Opleggen van een bestuurlijke boete indien een inburgeringsplichtige niet binnen de gestelde termijn aan zijn plicht heeft voldaan, dan wel het verlengen van de termijn of het ontheffen van de inburgeringsplichtige (artikel 31); In geval van het opleggen van een boete, het stellen van een nieuwe termijn (artikel 32); Opnieuw opleggen van een bestuurlijke boete indien ook de

11 Kunnen gemeenten de dossiers van inburgeringsplichtigen overdragen aan DUO na 2013? Voor asielgerechtigden behorend tot de groep aan wie de gemeente nog verplicht is een aanbod te doen in 2013 en die in verband met onvoldoende taalniveau eerst moeten alfabetiseren voordat zij met hun inburgeringstraject kunnen starten geldt dat zij vanaf 1 januari 2013 geen gebruik meer kunnen maken van de WEB. Hoe moeten gemeenten dit dan financieren? Volgens de nieuwe wet moeten verplichte inburgeraars ook de alfabetisering zelf betalen. Nu zitten er momenteel natuurlijk de nodige mensen op alfabetiseringscursus. Die worden betaald uit de WEB. Voor die wet geldt dat er geen alfabetiseerders die inburgeringsplichtig zijn, meer mogen worden toegelaten. Maar hoe gaat dit in de nieuwe termijn niet wordt behaald (artikel 33); Stellen van regels (verordening) over de hoogte van bestuurlijke boetes (artikel 35); Registratie in ISI (artikelen 47 en 49). In aanvulling op bovenstaande geldt dat de gemeente verplicht blijft een inburgeringsvoorziening aan te bieden aan asielgerechtigde inburgeringsplichtigen en aan geestelijk bedienaren die vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig waren maar nog geen inburgeringsvoorziening aangeboden kregen (artikelen 19, 20 en 22 van de Wet inburgering zoals die golden op 31 december 2012). Nee, DUO verricht alleen specifieke taken voor inburgeringsplichtigen die na 31 december 2012 inburgeringsplichtig werden. De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor de handhaving van de groep die inburgeringsplichtig werd voor 1 januari Het staat de gemeente natuurlijk vrij om een overeenkomst af te sluiten met een andere instantie die dan in opdracht van de gemeente de handhaving verricht, of om met andere gemeenten af te spreken de handhaving gezamenlijk te verrichten om op die manier de uitvoeringslast te verlichten. De gemeenten kunnen een inburgeringsvoorziening aanbieden (bekostigd uit het P-budget met uitzondering van de geoormerkte educatiemiddelen) waarvan alfabetisering deel uitmaakt. Overigens kon dat ook vóór 2013 al en hebben veel gemeenten dat ook gedaan. Er is geen overgangsrecht voor de Web. Dat betekent dat lopende alfabetiseringstrajecten vanaf 1 januari 2013 niet meer met educatiemiddelen betaald mogen worden. De gemeente kan hier wel andere middelen uit het P-budget voor gebruiken.

12 praktijk werken? De cursussen volgen de schoolkalender in plaats van de jaarkalender. Komt hier nog overgangsrecht voor (vergelijkbaar met destijds in 2007 voor degenen die vanuit de WIN waren doorgestroomd naar de WEB)? Geldt er een inburgeringsplicht voor oudkomers vanaf 1 januari 2013? Hoe lang kunnen asielgerechtigden die voor 1 januari 2013 een status hebben gekregen zich melden bij de gemeente? M.a.w. hoeveel tijd zit er tussen status krijgen en huisvesten in gemeente? Als de alfabetisering uit de WEB wordt bekostigd en de gemeente doet een inburgeringsaanbod dan wordt de voorziening toch pas opgevoerd na de alfabetisering? M.a.w. je zet wel de handhavingstermijnen in ISI, maar nog niet de start van de voorziening? En daarom zit er veel tijd tussen. En als de bovenste gedachte juist is, betekent dit dan dat de gemeente kan besluiten om mensen die dit jaar starten met alfabetiseren alleen een handhaving mee te geven en nog geen aanbod te doen omdat ze pas in 2013 klaar zouden zijn voor inburgering? En dat de betreffende inburgeringsplichtige dan vanaf 2013 zelf de eigen inburgering moet betalen? Als de gemeente besluit om in 2013 geen vervolgaanbod inburgeringsvoorziening te doen aan een inburgeringsplichtige (geen De gemeente dient de reeds bestaande inburgeringsplicht van oudkomers te handhaven. Dat betekent dat in principe voor alle oudkomers vóór 1 januari 2013 een inburgeringstermijn is vastgesteld en dat daarop vervolgens gehandhaafd wordt tot aan het moment dat aan de inburgeringsplicht is voldaan. Er is geen vastgestelde termijn voor de huisvesting nadat een status is verleend. Wel wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke termijn van rond de drie maanden. Echter, een en ander is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van huisvesting. Als het niet om asielgerechtigden of geestelijke bedienaren gaat, dan is de gemeente niet verplicht een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Als de gemeente wel een inburgeringsvoorziening aan wil bieden kan dat alleen nog in 2012 ten laste van het P-budget; in dat geval wordt aangeraden een inburgeringsvoorziening aan te bieden waarvan het alfabetiseringstraject deel uitmaakt. Indien de gemeente alleen een alfabetiseringstraject heeft aangeboden maar wel reeds een inburgeringsaanbod in het vooruitzicht heeft gesteld is het ook raadzaam nog in 2012 de alfabetiseringsvoorziening om te zetten in een inburgeringsvoorziening waarvan alfabetisering deel uitmaakt. In het geval van asielgerechtigden en geestelijke bedienaren die reeds in 2012 een verblijfsvergunning hadden, is de gemeente verplicht een inburgeringsvoorziening aan te bieden en kan er beter gekozen worden voor direct een inburgeringsvoorziening met alfabetisering, aangezien een los alfabetiseringstraject vanaf 2013 niet meer met educatiemiddelen kan worden bekostigd. Betrokkenen kunnen alleen een beroep doen op de leenfaciliteit als de gemeente het traject niet als een inburgeringsvoorziening in het ISI heeft geregistreerd.

13 asielgerechtigde) die een alfabetiseringstraject heeft afgerond maar wel een registratie in ISI heeft gedaan is het voor de betreffende persoon dan nog wel mogelijk in 2013 een lening af te sluiten voor de inburgeringsvoorziening in het kader van het overgangsrecht? Kunnen inburgeringsplichtigen die voor 1 januari 2013 de plicht plus een handhavingstermijn hebben opgelegd en inburgeringsplichtigen die voor 1 januari 2013 de plicht plus een handhavingstermijn hebben opgelegd plus een aanbod hebben gedaan maar die ze niet geaccepteerd hebben, ook na 1 januari 2013 nog in aanmerking komen voor een lening bij DUO op de voorwaarden zoals die gelden voor 1 januari 2013? In hoeverre kan de gemeente hen verplichten daar gebruik van te maken als ze ook een WWB uitkering hebben? (zie bovenstaande vraag) Wat moeten we met personen die in ISI te boek staan als inburgeringsplicht niet vastgesteld? Bij een verzoek om een medische ontheffing moet een medisch advies worden opgesteld door een bevoegd arts. Welke mogelijkheden heeft de gemeente voor inburgeringsplichtigen die onder het overgangsrecht vallen? Mensen die al een aanbod hebben gehad en hebben geaccepteerd kunnen daarna niet meer lenen (artikel 4.1 lid 3 van het besluit). Als er geen aanbod is geweest of niet is geaccepteerd kan er nog wel onder de oude voorwaarden geleend worden. Dat kan niet. Dit zijn nieuwkomers uit voorgaande jaren die door de IND zijn aangeleverd en door DUO in het ISI zijn opgenomen. Landelijk gaat het om ruim personen. De gemeente dient van deze personen alsnog de inburgeringsplicht vast te stellen en de personen die inburgeringspichtig zijn te handhaven. In principe moet het advies worden verstrekt door de door de gemeente daarvoor aangewezen arts. Het is echter ook mogelijk een verzoek om een medisch advies voor een medische ontheffing ook via Argonaut te laten lopen (de landelijke organisatie die vanaf 1 januari 2013 is gecontracteerd door DUO voor de medische adviezen voor aanvragen om medische ontheffing door inburgeringsplichtigen die na 1/1/2013 inburgeringsplichtig zijn geworden).

14 Re-integratie en inburgering Kunnen gemeenten aan inburgeringsplichtige asielgerechtigde uitkeringsgerechtigden een reintegratievoorziening aanbieden, waarvan inburgering (of NT2) deel uitmaakt? Als de inburgeringsplichtige geen serieus werk maakt van inburgering en daardoor nodeloos langer in de uitkering blijft, kan de gemeente dan een maatregel opleggen? En kan dat ook als DUO daarvoor ook een boete oplegt? Kan de inburgeringsplichtige twee maal worden gestraft voor hetzelfde feit? Nee. Na de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet inburgering per , kunnen er geen inburgeringvoorzieningen en taalkennisvoorzieningen meer uit het Participatiebudget worden betaald. Alleen de voor ultimo 2012 gestarte inburgeringvoorzieningen en taalkennisvoorzieningen mogen worden afgerond en uit het Participatiebudget worden bekostigd. Het Participatiebudget kent dan slechts twee rechtmatige bestedingsdoelen: re-integratievoorzieningen en educatieopleidingen. Een gemeente kan een uitkeringsgerechtigde in het kader van reintegratie verplichten tot een bepaald traject gericht op arbeidsinschakeling. Als beheersing van de Nederlandse taal een belemmering is voor arbeidsparticipatie, kan een taalcursus gericht op het verkrijgen van werk uit het Participatiebudget bekostigd worden. Als er andere belemmeringen zijn voor arbeidsparticipatie kan een gemeente een verplichting opleggen gericht op het wegnemen of verminderen daarvan. DUO kan een inburgeringsplichtige uitsluitend een boete opleggen als de desbetreffende inburgeraar verwijtbaar zijn inburgeringsexamen niet haalt binnen de maximale termijn van 3 jaar (voor asielgerechtigden 5 jaar). Tussentijds zijn geen boetes in het kader van de Wet inburgering mogelijk. Als de desbetreffende persoon in een re-integratietraject zit, kan een aantal situaties zich voordoen: In het re-integratiecontract heeft de gemeente niet vastgesteld en vastgelegd dat het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal een belemmering vormt voor het verkrijgen van betaalde arbeid. In dat geval kan de gemeente de persoon die niet geen serieus werk maakt van zijn inburgering niet hiervoor straffen. In het re-integratiecontract heeft de gemeente wel vastgesteld en vastgelegd dat het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal een belemmering vormt voor het verkrijgen van betaalde arbeid. In het zelfde contract wordt de persoon in kwestie geen

15 Als de inburgeringsplichtige op grond van de eigen verantwoordelijkheid zelf afspraken maakt voor een cursus en als dat niet strookt met plannen die de gemeente heeft met die cliënt, bijvoorbeeld vanwege een re-integratietraject, kan de gemeente daartegen dan optreden? Wat gaat voor: uitstroom naar werk of ruimte bieden om eerst te voldoen aan de inburgeringsplicht (met behoud van uitkering)? Kinderopvang en inburgering Per 1 januari 2013 is de Wet Kinderopvang gewijzigd. Vanaf die datum voert de taalcursus in het kader van de re-integratie opgelegd, omdat deze al inburgeringsplichtig is. Aangesloten wordt bij de termijn die geldt in de Wet inburgering. In dat geval kan DUO na het verstrijken van de inburgeringstermijn een boete opleggen. De gemeente beoordeelt daarnaast of in het kader van de WWB aan de verplichtingen die zijn verbonden aan een uitkering is voldaan. Is dat niet het geval dan bestaat er voor de gemeente de mogelijkheid om de uitkering te korten. Dit is een maatregel in het kader van de WWB en heeft niet het karakter van een boete. Bij het opleggen van een maatregel en de hoogte daarvan, betrekt de gemeente alle relevante voorschriften, feiten en omstandigheden. In het re-integratiecontract heeft de gemeente wel vastgesteld en vastgelegd dat het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal een belemmering vormt voor het verkrijgen van betaalde arbeid. In het zelfde contract wordt de persoon in kwestie weliswaar geen taalcursus in het kader van de re-integratie opgelegd omdat deze al inburgeringsplichtig is, maar de gemeente eist wel dat deze tussentijds voortgang laat zien. Kan deze dat niet, dan kan de gemeente hem op zijn uitkering korten. De gemeente kan in het kader van re-integratie eisen stellen aan de bijstandsgerechtigde, die afwijken van of aanvullen op hetgeen geëist wordt in het kader van de inburgeringsplicht. De gemeente kan in het kader van re-integratie eisen dat het door de inburgeringsplichtige bijstandsontvanger gekozen inburgeringstraject de re-integratie naar werk niet in de weg staat. De gemeente kan in het kader van re-integratie eisen dat het door de inburgeringsplichtige gekozen inburgeringstraject het re-integratietraject niet in de weg staat. Nee, dat geldt niet voor cliënten met een inburgeringstraject dat door de gemeente is aangeboden. Voor deze doelgroep zal de Belastingdienst

16 Belastingdienst de uitvoering van de bijdragen WKO voor doelgroepouders uit. Wel dient de gemeente maandelijks de feitelijke gegevens met betrekking tot het gebruik van kinderopvang in relatie tot re-integratie voor de cliënten met een re-integratietraject aan te leveren. Geldt dit ook voor cliënten met een inburgeringstraject dat is aangeboden door de gemeente? Tenslotte lopen die trajecten die al vóór 31 december 2012 zijn gestart nog wel even door in 2013 of zelfs 2014, afhankelijk van het soort traject en bij welke aanbieder. Nieuwe inburgeringsexamen Hoe ziet het nieuwe inburgeringexamen er uit? Hoe lang kan het huidige examen na 1 januari 2013 nog worden afgelegd? Het is niet de bedoeling dat nieuwe inburgeringsplichtigen het oude examen gaan doen, maar is dat verboden als men dat toch perse wil? een check laten uitvoeren door DUO. Er zijn 3 nieuwe examens bijgekomen: lezen, luisteren en schrijven. Lezen: uit een korte tekst over bijvoorbeeld werk vragen beantwoorden. Het zijn meer keuze antwoorden. Luisteren: luisteren naar een instructie of naar de radio en hierover een vraag beantwoorden. Het zijn meer keuze antwoorden. Schrijven: een formulier invullen of een korte schrijfopdracht maken en aanvulzinnen. Beoordeling gebeurt door menselijke beoordelaars aan de hand van een beoordelingsmodel. Lezen en luisteren zijn digitale examens, het schrijven gaat op papier. Zie voor meer informatie de website van DUO. Het huidige examen kan nog tot 1 januari 2015 worden afgelegd. De huidige inburgeraars hebben de keuze tussen het huidige examen en het nieuwe examen. Nee, dat is niet verboden. De oude examenonderdelen worden echter niet meer aangeboden na 2014.

17 Inzage inburgeringsexamen Er zakken opvallend veel mensen meermaals voor de TGN, zelfs na extra examentraining, logopedie etc. Hoe kunnen klanten worden geadviseerd waar ze zich op moeten richten, wat ze nog meer moeten oefenen als ze dat antwoord niet krijgen? Verordening inburgering Wat moeten we doen met onze verordening, beleidsplan en uitvoeringsplan? bv. officieel intrekken of aanpassen? In de gemeentelijke verordening Wi zijn de doelgroepen bepaald en de hoogte van de boetes; staat in de overgangsbepalingen dat dit gehandhaafd blijft; vervalt de verordening niet van rechtswege vanwege de wijziging Wi per 1 januari 2013? Blijft in de verordening nog een rol weggelegd voor de informatievoorziening of betreft het uitsluitend nog de handhaving door de gemeente? Moet het overgangsrecht een plaats krijgen in een nieuwe verordening? Personen die veel zakken voor TGN kunnen om een herbeoordeling vragen via een menselijke herbeoordelaar. DUO heeft een nadere toelichting opgenomen in een factsheet. Verder is het belangrijk dat de deelnemers aan het TGN examen zich voorbereiden door de oefentoets te doen samen met een docent zodat hij een terugkoppeling kan geven over wat goed en fout ging. De meest simpele methode is een aanpassing van de verordening. Voor gemeenten met een zogenaamde Vaststellende verordening geldt dat zij per 1 januari 2013 deze moeten wijzigen in een verordening volgens het aanbodstelsel. Een modelverordening staat op de website van rijksoverheid.nl/inburgering In de overgangsbepalingen wordt de hoogte van de boetes gehandhaafd. Wat de doelgroepen betreft worden deze vanaf 1 januari 2013 beperkt tot de asielgerechtigden en de geestelijke bedienaren. De verordening komt dus niet te vervallen. Ook de informatievoorziening blijft naast de handhaving een onderdeel vormen van de verordening. Ja, voor zover de huidige verordening daar al niet in voorziet.

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Vergadering: 23 april 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO

Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO Informatiebijeenkomst BVNT2 Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO 14 november 2014 Presentatie - Globaal overzicht van taken en activiteiten DUO - Inzoomen: - Informatievoorziening - Kennisgeving -

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 BOB 13/001 VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 Aan de raad, In de Wet inburgering staan de regels voor inburgeren in Nederland. Per 1 januari 2013 wijzigt de Wet inburgering.

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. BELEIDSNOTITIE EN BELEIDSREGELS WET INBURGERING INLEIDING Sinds 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (hierna te noemen: WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor

Nadere informatie

Verslag uitvoering Wet inburgering

Verslag uitvoering Wet inburgering Gewijzigde Wet inburgering per 1 januari 2013 Verslag uitvoering Wet inburgering 2007 2012 Juni 2013 Verslag Wet inburgering 2007 2012 Voor u ligt een verslag van de Wet inburgering. Gemeenten zijn vanaf

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. NOTITIE EN BELEIDSREGELS WI INLEIDING Sinds 1 januari 007 is de Wet Inburgering (WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor personen van 16 tot 65 jaar die duurzaam

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Inburgering De nieuwe Wet Inburgering

Inburgering De nieuwe Wet Inburgering Inburgering De nieuwe Wet Inburgering Else Roetering en Jan Laurier De nieuwe Wet Inburgering is per 1 januari 2007 ingegaan. Hoewel de totstandkoming met veel politiek rumoer gepaard ging, is er in de

Nadere informatie

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen Integratie en Samenleving Nieuwe beleidsontwikkelingen Onderwerpen 1. Politieke achtergrond 2. Overeenkomsten en verschillen oude en nieuwe regelingen 3. Nieuwe examenonderdelen 4. Vrijstellingsregelingen

Nadere informatie

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007.

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007. Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007 Beknopt voorstel In het nieuwe inburgeringsstelsel worden zowel nieuw- al oudkomers

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 W 6 gemeente- Heemskerk Verordening Wet inburgering gemeente Heemskerk 2042 1 januari 2012 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 6 +6 V E R O R D E N I N G W E

Nadere informatie

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012)

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INFORMATIEVERSTREKKING Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze

Nadere informatie

een digitaal informatiepunt.

een digitaal informatiepunt. Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Heusden gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 2007; nr. B200700723 inzake Wet inburgering gelet op de artikelen 8, 19, vijfde

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering; Verordening Wet inburgering Gemeente Utrecht 2009 De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering;

Nadere informatie

Marktconsultatie Inburgering

Marktconsultatie Inburgering Marktconsultatie Inburgering Onderzoek naar de verwachte gevolgen van de gewijzigde Wet Inburgering voor de markt van inburgerings- en taalonderwijs Eindrapportage Utrecht, 14 maart 2012 GB129 Inhoud Achtergrond

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van Wé' - îheemskerk gemeente Verordening Wet inburgering gemeente Heemskerk 203 1 januari 2013 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van Nè V E R O R D E N I N G W E T

Nadere informatie

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Onderwerp: verlenen van ontheffing van de inburgeringsplicht

Nadere informatie

Inburgering 2013. Jacqueline van Swaaij Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college

Inburgering 2013. Jacqueline van Swaaij Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Inburgering 2013 Jacqueline van Swaaij Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college De onderwerpen Inburgeraars met een verblijfsvergunning voor 1 januari 2013 Inburgeraars met een verblijfsvergunning na 1 januari

Nadere informatie

Verordening inburgering Drechtsteden

Verordening inburgering Drechtsteden Verordening inburgering Drechtsteden De Drechtraad; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering; gelezen het voorstel van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Alkmaar; nr.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Alkmaar; nr. Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Alkmaar; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Alkmaar; nr. inzake gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van

Nadere informatie

Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden.

Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden. Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden. De Wet inburgering (Wi) treedt op 1 januari 2007 in werking en komt in de plaats van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) en de verschillende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leiderdorp d.d. 20 februari 2007; nr 13 inzake de Wet inburgering;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leiderdorp d.d. 20 februari 2007; nr 13 inzake de Wet inburgering; Wet inburgering De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leiderdorp d.d. 20 februari 2007; nr 13 inzake de Wet inburgering; gelet op de artikelen 8, 19,

Nadere informatie

Inburgering in Krimpen aan den IJssel 2007-2012 en vanaf 2013

Inburgering in Krimpen aan den IJssel 2007-2012 en vanaf 2013 Inburgering in Krimpen aan den IJssel 2007-2012 en vanaf 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De Wet Inburgering van 2007 tot 2013... 4 2.1 De Wet Inburgering op hoofdlijnen... 4 2.2 Organisatie van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 791 Wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen) Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de

Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de BELEIDSREGELS WET INBURGERING Ter bevordering van de effectiviteit van beleid, gelijkheid in behandeling en rechtszekerheid voor de burgers zijn de Beleidsregels Wet inburgering (Wi) opgesteld. In deze

Nadere informatie

- De Verordening inburgering (GB2010-032) en de Wijzigingsverordening Verordening Inburgering (GB2011-100) zijn met gelijke ingang ingetrokken.

- De Verordening inburgering (GB2010-032) en de Wijzigingsverordening Verordening Inburgering (GB2011-100) zijn met gelijke ingang ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 099 Naam Verordening inburgering (2013) Publicatiedatum 25 september 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij Raadsbesluit van 18 september 2013

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel WI: beperking doelgroep en inburgeraar betaalt

Wijzigingsvoorstel WI: beperking doelgroep en inburgeraar betaalt Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.4.31 verwachte wijzigingen Wijzigingsvoorstel WI: beperking doelgroep en inburgeraar betaalt bronnen Rijksoverheid.nl, nieuwsbericht d.d. 14.11.2011, 'Inburgering als

Nadere informatie

Inburgeren voor asielmigranten

Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren U hebt een verblijfsvergunning Asiel bepaalde tijd. En u hebt van DUO een brief gekregen. In de brief staat dat u moet inburgeren. Als u gaat inburgeren leert

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 bijlage 19 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 Onderwerp Verordening inburgering Drechtsteden agendapunt 10c datum 16 april 2010 steller Marije Klink doorkiesnummer 078-6398237 e-mail m.klink@drechtsteden.nl

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Zoetermeer

Verordening Wet inburgering gemeente Zoetermeer Verordening Wet inburgering gemeente Zoetermeer Versie geldig van 1 april 2007 tot 23 juli 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel

Nadere informatie

Ontvangst rapportage met gegevens uit ISI. Deze gegevens dienen als basis voor de indicatoren die in de SiSa bijlage moeten worden ingevuld.

Ontvangst rapportage met gegevens uit ISI. Deze gegevens dienen als basis voor de indicatoren die in de SiSa bijlage moeten worden ingevuld. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag «Adres» «huisnummer» «Postcode» «Plaats» «Postcode» «huisnummer» Contactpersoon binnen uw organisatie: Naam contactpersoon Datum: 14 september 2011

Nadere informatie

Inburgeren in Inburgering. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college

Inburgeren in Inburgering. Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Inburgeren in Inburgering Wilma Smit Noorderpoort Rudi Knol Alfa-college Veldschets Taalniveaus, hoe burger je in? Inburgering tot 1 januari 2013 Inburgering vanaf 1 januari 2013 en vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN De Drechtraad; gelezen het voorstel van de bestuurscommissie; gelet op de behandeling in de adviescommissie werk, zorg en inkomen van 19 mei 2010 en het bijbehorend advies aan de Drechtraad; gelet op de

Nadere informatie

De Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel 2010 gewijzigd vast te stellen en met terugwerkende kracht in te voeren per 1 januari 2013.

De Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel 2010 gewijzigd vast te stellen en met terugwerkende kracht in te voeren per 1 januari 2013. Datum: 26-2-13 Onderwerp Wijziging verordening Wet inburgering gemeente Boxtel 2010 Status Besluitvormend Voorstel De Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel 2010 gewijzigd vast te stellen en met terugwerkende

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Wet inburgering, augustus 2013

Vragen en antwoorden Wet inburgering, augustus 2013 Vragen en antwoorden Wet inburgering (in het kader van het overgangsrecht dat vanaf 1 januari 2013 van toepassing is op inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars die een overeenkomst hebben met

Nadere informatie

Inburgeren voor asielmigranten

Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren U hebt een verblijfsvergunning Asiel bepaalde tijd. En u hebt van DUO een brief gekregen. In de brief staat dat u moet inburgeren. Als u gaat inburgeren leert

Nadere informatie

Voorbeeldverordening Wet inburgering versie aanbodstelsel

Voorbeeldverordening Wet inburgering versie aanbodstelsel Voorbeeldverordening Wet inburgering versie aanbodstelsel De raad van de gemeente < >; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake. gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid,

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Op 1 januari 2013 zijn de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking getreden. Hierdoor wijzigt o.a. de

Nadere informatie

Invoering. Wet participatiebudget

Invoering. Wet participatiebudget Invoering Wet participatiebudget Wat verandert er door de invoering van de Wet participatiebudget? Op 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders Het college van gemeente Houten gelet op artikel 35 lid 1 van de Participatiewet; B E S L U I T de volgende beleidsregels vast te stellen: Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie 1. Waarom deze publicatie? Als u via naturalisatie Nederlander wilt worden, moet u onder andere voldoende zijn ingeburgerd. Dit wil zeggen dat u behoorlijk

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2668 30 december 2008 Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 16 december 2008, nr. BJZ2008123774,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 086 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

Nadere informatie

Wijzigingen binnen de Wi (Wet inburgering) in samenhang met wijziging van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie)

Wijzigingen binnen de Wi (Wet inburgering) in samenhang met wijziging van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie) Gemeente Ede Memo Aan : Raadscommissie Maatschappelijke Zaken Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 18 december 2012 Opsteller : N. Weigergangs Registratienummer : 734124 Onderwerp : Wijzigingen

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Altena. Locatie Altena

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Altena. Locatie Altena 1 Inleiding VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, van het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. is werkzaam

Nadere informatie

Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt.

Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt. ( jan 2015) Dit is het schema zoals dat vanaf 1 januari 2015 geldt. Wijziging: Het onderdeel KNS van het inburgeringsexamen is uitgebreid Informatie over naturalisatie en inburgering Wil de klant door

Nadere informatie

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars?

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? INBURGERING EN KINDEROPVANG/VVE Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? (1)Formele opvang onder de Wet kinderopvang (kinderen van 0-4 jaar) Onderscheid wordt gemaakt

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Wet inburgering, 04-01-2013

Vragen en antwoorden Wet inburgering, 04-01-2013 Vragen en antwoorden Wet inburgering (in het kader van het overgangsrecht dat vanaf 1 januari 2013 van toepassing is op inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars die een overeenkomst hebben met

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26740 21 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2012, nr. I&S/2012/17936,

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Wet participatiebudget

Wet participatiebudget Wet participatiebudget december 2009 Op 1 januari 2009 1 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet houdt in dat de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen worden onderverdeeld in 4 categorieën. Percentages 5%, 10%, 20%, 100% 10%, 20% en 100%

De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen worden onderverdeeld in 4 categorieën. Percentages 5%, 10%, 20%, 100% 10%, 20% en 100% Verschillen analyse Verordeningen WWB, IOAW en IOAZ AFSTEM M I NGSVEROR DENING Algemeen Alleen van toepassing op WWB Ook van toepassing op IOAW en IOAZ De gedragingen bij niet nakomen van de verplichtingen

Nadere informatie

Samenleving Maart 2007 VISIENOTA INBURGERING

Samenleving Maart 2007 VISIENOTA INBURGERING Samenleving Maart 2007 VISIENOTA INBURGERING Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Inburgering 4 2.1 De WI op hoofdlijnen 4 2.2 De regeling 2007 5 2.3 De rol van de inburgeraar 5 2.4 De rol van de gemeente 6

Nadere informatie

Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering

Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering Algemeen De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent de mogelijkheid om bepaalde overtredingen te bestraffen met een bestuurlijke boete. Een bestuurlijke

Nadere informatie

Beleidsregels. wetswijziging verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders

Beleidsregels. wetswijziging verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders Beleidsregels wetswijziging verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders 1 Inleiding De Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders is per 1 januari 2009 in werking getreden. Deze

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen CA-NR-1653 132215/0187436 Bijlage 25 bij circulaire Care/Wlz/15/07c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 9 december 2009 RA0945025 Samenvatting Eind juli 2008 dient een man

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Verbreding Wet Inburgering in Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede 2007-2009

Verbreding Wet Inburgering in Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede 2007-2009 Verbreding Wet Inburgering in Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede 2007-2009 Samenvatting van deze nota Vanaf 1 november 2007 is de nieuwe Wet Inburgering (WI), die vanaf

Nadere informatie

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 22-05-2014 IN OPDRACHT VAN: Dienst Uitvoering Onderwijs UITGEVOERD DOOR: MWM2, Anuschka Sital 2 SAMENVATTING ACHTERGROND MWM2 heeft in opdracht

Nadere informatie

1. de gemeente Heusden, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Willems

1. de gemeente Heusden, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Willems Uitvoeringsovereenkomst Wet Inburgering ISD Midden- Langstraat en Gemeente Heusden De ondergetekenden: 1. de gemeente Heusden, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Willems en 2. de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Wet inburgering.

Vragen en antwoorden Wet inburgering. Vragen en antwoorden Wet inburgering. Klik op een item: Bekostiging Examen Geestelijke bedienaren Gemeentelijk aanbod Gemeentelijk aanbod: inkoop en aanbesteding Handhaving Inburgeringsplicht Leningen

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 139. Naam Beleidsregels Wet Kinderopvang (2007) Publicatiedatum 28 november 2007.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 139. Naam Beleidsregels Wet Kinderopvang (2007) Publicatiedatum 28 november 2007. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 139 Naam Beleidsregels Wet Kinderopvang (2007) Publicatiedatum 28 november 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen. Verbeteren positie arbeidsmarkt arbeidsgehandicapten

Toelichting. Algemeen. Verbeteren positie arbeidsmarkt arbeidsgehandicapten Toelichting Algemeen De invoeringswet Participatiewet introduceert een studieregeling in de Participatiewet: de individuele studietoeslag. Hiermee krijgt het college de mogelijkheid mensen, van wie is

Nadere informatie

Notitie Wet Inburgering Gemeente Heusden

Notitie Wet Inburgering Gemeente Heusden Notitie Wet Inburgering Gemeente Heusden Januari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 - geschiedenis van inburgering in Nederland... 2 - introductie Wet Inburgering.. 3 - Deltaplan inburgering 3 2. Wet Inburgering.

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien?

1. Wat zijn de SiSa-indicatoren die nu worden gevraagd en hoe gaat de verantwoording er vanaf 1 januari 2013 uitzien? Inkoop, contractafspraken en verantwoording In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt vinden.

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mr. J.P.H. Donner Postbus 20011 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mr. J.P.H. Donner Postbus 20011 2500 EA 'S-GRAVENHAGE De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mr. J.P.H. Donner Postbus 20011 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Mr. J. de Poorte 070 370 8007 16 mei 2011 ACVZ/ADV/2011/018 Advies inzake het concept wetsvoorstel

Nadere informatie

Rapport van de gemeentelijke ombudsman

Rapport van de gemeentelijke ombudsman Rapport van de gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer P. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, afdeling Sociale Zaken en Werk Dossiernummer: 2014.954

Nadere informatie

*13-0012744* 13-0012744 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 D12-0060 951 1

*13-0012744* 13-0012744 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 D12-0060 951 1 Beleidsregels kinderopvang gemeente Waalwijk 2013 Het College van Waalwijk gelet op artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en artikel 1:3, vierde lid, Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Op dinsdag 17 oktober a.s. houdt uw commissie een inbrengvergadering (vooronderzoek) over het wetsvoorstel Wet Inburgering.

Op dinsdag 17 oktober a.s. houdt uw commissie een inbrengvergadering (vooronderzoek) over het wetsvoorstel Wet Inburgering. Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag Tel. 070-789 07 70 Fax 070-789 07 74 E-mail: info@lcrsuwi.nl Aan leden Vaste Eerste Kamer Commissie voor Justitie T.a.v. de griffier Mevrouw W.A.J.M.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? U moet het inburgeringsexamen halen om Nederlander te kunnen worden. Dit geldt ook als u in het buitenland

Nadere informatie

De Wet Inburgering. Stand van zaken op 1 juli 2007 bij 56 grote gemeenten in Nederland

De Wet Inburgering. Stand van zaken op 1 juli 2007 bij 56 grote gemeenten in Nederland De Wet Inburgering Stand van zaken op 1 juli 2007 bij 56 grote gemeenten in Nederland Significant / Triarii, september 2007, Den Haag OOSTDUINLAAN 127 2596 JK DEN HAAG TELEFOON 070 3283574 FAX 070 3284301

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar de informatieverstrekking door DUO over de verandering van de Wet Inburgering met ingang van 1 januari 2013.

Rapport. Een onderzoek naar de informatieverstrekking door DUO over de verandering van de Wet Inburgering met ingang van 1 januari 2013. Rapport Een onderzoek naar de informatieverstrekking door DUO over de verandering van de Wet Inburgering met ingang van 1 januari 2013. Datum: 15 december 2014 Rapportnummer: 2014/213 2 WAT IS DE KLACHT?

Nadere informatie

Inburgeren. In de Hoeksche Waard

Inburgeren. In de Hoeksche Waard Inburgeren In de Hoeksche Waard inburgeren in de Hoeksche Waard Doel van deze folder Per 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (WI) in werking getreden. In deze folder staat omschreven wat inburgeren betekent

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verbreding Wet Inburgering in de gemeente Haarlem 2007-2009

Nota van B&W. Onderwerp Verbreding Wet Inburgering in de gemeente Haarlem 2007-2009 Nota van B&W Onderwerp Verbreding Wet Inburgering in de gemeente Haarlem 2007-2009 Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115744 E-mail: jmeer@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr 207103

Nadere informatie

Wet van 9 april 1998, Stb. 1998,261. In 1996 werd een landelijk inburgeringsbeleid ingevoerd op basis van vrijwilligheid. 3

Wet van 9 april 1998, Stb. 1998,261. In 1996 werd een landelijk inburgeringsbeleid ingevoerd op basis van vrijwilligheid. 3 TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2011-2012 33 086 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland 1. Waarom deze publicatie? U moet het inburgeringsexamen halen om Nederlander te kunnen worden. Dit geldt ook als u in het buitenland

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Deze regeling is van toepassing op zorgkantoren als bedoeld in artikel 1.1.1. van de Wet langdurige zorg (Wlz). Bijlage 26 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c REGELING Informatieverstrekking monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen : Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Kenmerk: 184268 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

Besluit van tot uitvoering van de Wet inburgering (Besluit inburgering)

Besluit van tot uitvoering van de Wet inburgering (Besluit inburgering) Besluit van tot uitvoering van de Wet inburgering (Besluit inburgering) Op de voordracht van Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van *, Directie Wetgeving, nr. *; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Samenleving 1 13. SAM

Samenleving 1 13. SAM Samenleving 1 13. SAM 13.01. Sociale zaken: Sociale Zekerheid Eindterm 13.01. De kandidaat kan het stelsel van de Sociale Zekerheid in Nederland omschrijven. 13.01.01. Kan de Werknemersverzekeringen, de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 086 Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Telling contracten rijksbijdrage educatie 2012

Telling contracten rijksbijdrage educatie 2012 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Telling contracten rijksbijdrage educatie 2012 Bestemd

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 3, 22 januari 2013

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 3, 22 januari 2013 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 3, 22 januari 2013 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Tjapko Poppens Janneke Louisa-Muller Jan Burger Robbert Peek Algemeen Onderwerp

Nadere informatie

Factsheet huisvesting statushouders

Factsheet huisvesting statushouders Factsheet huisvesting statushouders Aanleiding Eind vorig jaar stonden ruim 11.000 statushouders in AZC's (AsielZoekersCentra) op de wachtlijst voor een woning in een gemeente. Daar komen dit jaar nog

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 308 Regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering) Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE

Nadere informatie

2. Het college werkt bij de uitvoering van het eerste lid, onderdeel a, samen met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

2. Het college werkt bij de uitvoering van het eerste lid, onderdeel a, samen met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Artikel 7. Opdracht college 1. Het college: a. ondersteunt bij arbeidsinschakeling: 1. personen die algemene bijstand ontvangen, 2. personen als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35,

Nadere informatie

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013

Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013 Beleidsregel tegemoetkoming kosten kinderopvang 2013 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; b. berekeningsjaar:

Nadere informatie