Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO"

Transcriptie

1 Informatiebijeenkomst BVNT2 Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO 14 november 2014

2 Presentatie - Globaal overzicht van taken en activiteiten DUO - Inzoomen: - Informatievoorziening - Kennisgeving - Inburgeringsexamen - Vrijstelling - Ontheffing - Sociale lening

3 Globaal overzicht taken en activiteiten DUO - Beheren Informatiesysteem Inburgering (ISI) - Informatievoorziening - Kennisgeving Inburgeringsplicht - Afnemen van inburgeringsexamen en bepalen uitslag - Uitreiken van inburgeringsdiploma - Verlenen van (tijdelijke of gedeeltelijke) vrijstelling - Verlenen van ontheffing of adviezen hieromtrent - Verstrekken van leningen en innen van schulden uit leningen - Verstrekken van vergoedingen (WI 2007) - Beoordelen verwijtbaarheid van termijnoverschrijding en eventueel opleggen van een bestuurlijke boete dan wel overdragen aan IND i.v.m. beoordeling intrekking verblijfsvergunning - Verlenen van verlenging van de inburgeringstermijn

4 Vooraf: Inburgeringsplicht in het kort - Eigen verantwoordelijkheid - Voldoen aan inburgeringsplicht - Inburgeringsdiploma - Ander vrijstellend diploma - Andere wijze van voldoen aan inburgeringsplicht: - Ontheffing - Vrijstelling - Kennisgeving inburgeringsplicht - Inburgeringstermijn - 3 jaar - Verlenging van de inburgeringstermijn - Faciliteiten - Sancties bij verwijtbare termijnoverschrijding

5 5 Informatievoorziening

6 Informatie- en communicatiemiddelen - Inburgeraars - Kennisgeving, halfjaarlijkse reminder, jaarlijks overzicht - Website (www.inburgeren.nl) - Brochures - Telefonische Helpdesk (eerste lijns) - Back Office (tweede lijns) - Keten (o.a. gemeenten, cursusinstellingen en intermediairs) - Relatiebeheer - Website (www.inburgeren.nl) > Groene Site > Ketenpartners - Telefonische Helpdesk - Back Office - E-zine - Informatiebijeenkomsten 6

7 Informatievoorziening - Kennisgeving inburgeringsplicht - Geen beschikking waartegen bezwaar mogelijk is, de inburgeringsplicht vloeit rechtstreeks voort uit de wet - Informatie over start en einde van de inburgeringstermijn - Informatie over rechten en plichten, waaronder de eigen verantwoordelijkheid om aan de inburgeringsplicht te voldoen en de mogelijkheid een lening aan te vragen. - Bepalend voor inburgeringsplicht per is de datum bekendmaking van de inwilligende beschikking van de IND - Bekendmaking is uitreiking van de vergunning of de datum van de beschikking. Wordt door de IND bepaald en aan DUO geleverd. - Halfjaarlijkse reminder en jaarlijks overzicht 7

8 8 Inburgeringsdiploma

9 Inburgeringsdiploma (2013) - Examenonderdelen - Luistervaardigheid - Leesvaardigheid - Schrijfvaardigheid - Spreekvaardigheid (TGN) - Kennis van de Nederlandse Samenleving - Overgangsrecht inburgeringsexamen 2007 (tot ): - Elektronisch Praktijkexamen (A1/A2) - Praktijkexamen (A1/A2) - Portfolio (30 bewijzen) - Assessment (6 rollenspelen) - Combinatie portfolio en assessment (3 rollenspelen + 15 bewijzen) - Overgangsrecht van tot Examenkandidaat mag zelf kiezen welk examen afgelegd wordt: oud of nieuw 9

10 Inburgeringsdiploma (2015) Examenonderdelen: - Luistervaardigheid - Leesvaardigheid - Schrijfvaardigheid - Spreekvaardigheid - Kennis van de Nederlandse Maatschappij (huidige KNS) - Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt* Informatie over dit examen en de definitieve eindtermen zijn sinds deze week te vinden op de website (groene site > Ketenpartners) - Kosten inburgeringsexamen : : 350 (inclusief 100 voor Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) 10

11 11 Vrijstelling

12 Vrijstelling (algemeen) - Gehele vrijstelling (geen of einde inburgeringsplicht) - Op basis van vrijstellend diploma, getuigschrift of certificaat - Gedeeltelijke vrijstelling (inburgeringsplicht) - Op basis van reeds behaalde onderdelen van SE NT2 of andere certificaten - Inburgeringsdiploma als kandidaat slaagt voor de ontbrekende examenonderdelen - Tijdelijke vrijstelling (Start inburgeringsplicht opgeschort) - Op basis van Leer- of kwalificatieplicht - Op basis van het aansluitend aan de kwalificatieplicht volgen van opleiding die opleidt voor vrijstellend diploma (18 jaar) 12

13 Vrijstelling (voorbeelden) - Documenten die leiden tot gehele vrijstelling: - Diploma SE NT2 (per gedeeltelijk voor nieuwkomer) - Diploma VO, HO, MBO (MBO per niveau 2 en hoger) - Belgisch diploma (Nederlandstalig onderwijs en voldoende op het vak Nederlands) - Surinaams diploma (idem) - Besluit college B&W o.b.v. afgelegd hebben van toets als bedoeld in artikel 5, vierde lid, Wet inburgering nieuwkomers - Voor volledige opsomming zie artikel 2.3, eerste lid, Besluit inburgering 13

14 Vrijstelling (Diploma of certificaat SE NT2) - Diploma SE NT2 - Is geheel vrijstellend voor degene die inburgeringsplichtig is geworden voor Is gedeeltelijk vrijstellend voor degene die inburgeringsplichtig wordt op of na Extra vereist: - Kennis van de Nederlandse Maatschappij - Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt - Certificaat SE NT2 - Vrijstellend voor het daarmee overeenkomend examenonderdeel van het inburgeringsexamen - Voorbeeld: Schrijven > Schrijfvaardigheid 14

15 Vrijstelling (Voorbeelden) - Documenten die leiden tot gedeeltelijke vrijstelling: - Vrijstelling taalonderdelen - Certificaat SE NT2 - WIN certificaat (NT2, niveau 2, ROC verklaring) - Verklaring educatie (NT2, niveau 2, ROC verklaring) - TGN (Basisexamen inburgering, 37 punten of meer)>spv - Bepaalde Certificaten Nederlands als Vreemde Taal (A2) - Vrijstelling Kennis van de Nederlandse Samenleving - WIN certificaat (bepaalde score op Maatschappij oriëntatie) 15

16 16 Ontheffing

17 Ontheffing (Medische beperkingen) - Op basis van de beperking (medisch, psychisch of verstandelijk) kan niet aan inburgeringsplicht worden voldaan binnen 5 jaar na aanvraag ontheffing - Aanvraag (formulier > website) - Medisch Advies van door de minister aangewezen arts - Website - Kosten 240,79 of 3x 90,75) - Protocol (bijlage 4 bij de Regeling Inburgering) - Aangepast examen (geen ontheffing) - Groot scherm - Examenhulp - Etc. 17

18 Ontheffing (aantoonbaar geleverde inspanningen) - Criteria volgens wet- en regelgeving inburgering Alfabetiseringstraject: - Urennorm: 600 klassikaal en/of controleerbare e-learning - Leerbaarheidstoets DUO - Aanvraag (website > formulier). NB: aanvraag niet eerder dan 6 maanden voor einde inburgeringstermijn! - Beoordeling: - Urennorm / Leerbaarheidstoets - Verklaring cursusinstelling m.b.t. de lesuren - Alleen uren gevolgd aan cursus bij een instelling met het keurmerk inburgering van Stichting Blik op werk - Kosten (toets):

19 Ontheffing (aantoonbaar geleverde inspanningen) - Criteria volgens wet- en regelgeving inburgering Inburgeringstraject: - Urennorm: 600 klassikaal en/of controleerbare e-learning - 4 pogingen niet behaalde onderdelen - Aanvraag: (website > formulier). NB: 6 maandentermijn - Beoordeling: - Urennorm - Verklaring instelling m.b.t. de lesuren - Check op aantal pogingen in ISI - Aantal van 4 pogingen gaat ook gelden voor nieuw examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt per

20 Advies aantoonbaar geleverde inspanningen - Ten behoeve van naturalisatie - Op aanvraag (formulier op website / info op Klantendienstwijze van de IND) - Zelfde criteria die gelden voor ontheffing wegens aantoonbaar geleverde inspanningen - Zelfde beoordeling als bij ontheffing wegens aantoonbaar geleverde inspanningen - Per , ter vervanging van het haalbaarheidsonderzoek ROC Amsterdam - IND beslist op aanvraag naturalisatie 20

21 Ontheffing (Aantoonbaar voldoende ingeburgerd) - Criteria volgens Wet- en regelgeving inburgering Aanvraag (formulier op website - Verblijf in Nederland gedurende 10 jaar (onafgebroken) - Werk gedurende ten minste 5 jaar (betaald en onbetaald) - Werkgeversverklaring (Verklaring op website) - Gesprek met examinatoren DUO (getoetst wordt het in het Nederlands kunnen communiceren op A2 niveau: spreekvaardigheid en luistervaardigheid) - Kosten: 90 21

22 22 Verlenging

23 Verlenging inburgeringstermijn - Maximaal 2 jaar bij verwijtbare of niet verwijtbare termijnoverschrijding zonder dat aan inburgeringsplicht is voldaan - Op aanvraag, niet eerder dan 6 maanden voor einde inburgeringstermijn - Ambtshalve in het kader van opleggen bestuurlijke boete - Maximaal 2 jaar wegens volgen of gevolgd hebben van een alfabetiseringstraject - Op aanvraag (formulier op website > klantenservice > formulieren) - Maximaal 1 jaar wegens onderbreking van inburgeringsplicht op grond van: - Verblijf in het buitenland volgens Basisregistratie Personen - Verblijf in Nederland voor een tijdelijk doel - Onderbreking werkzaamheden als geestelijk bedienaar - Aanvraag/ambtshalve 23

24 24 Sociale lening

25 Sociale lening Asielmigrant (2013) - Asielmigrant of nareizende familielid (ook verblijfsvergunning regulier) - Maximaal te gebruiken gedurende de (verlengde) inburgeringstermijn - Te besteden aan alfabetiseringscursus, inburgeringscursus, cursus die opleidt voor SE NT2, inburgeringsexamen en examen SE NT2 - Uitbetaling op basis van facturen aan cursusinstelling of exameninstelling - Geen inkomenstoets - Kwijtschelding schuld uit lening als binnen de (verlengde) inburgeringstermijn aan de inburgeringsplicht voldaan wordt (diploma, ontheffing, vrijstelling) - Geen kwijtschelding, dan terugbetaling in 10 jaar - Minimum termijnbedrag is 15 per maand 25

26 Sociale lening Overige inburgeringsplichtigen (2013) - Inburgeringsplichtige niet zijnde asielmigrant of daarmee gelijkgestelde - Maximaal 5000 te gebruiken gedurende de (verlengde) inburgeringstermijn - Te besteden aan inburgeringscursus, cursus die opleidt voor SE NT2, inburgeringsexamen en examen SE NT2 - Uitbetaling op basis van facturen aan cursusinstelling of exameninstelling - Inkomenstoets (inkomen aanvragen en partner daarvan) - Geen kwijtschelding schuld uit lening - Terugbetaling in 10 jaar - Minimum termijnbedrag is 15 per maand 26

27 Sociale lening onderdanen EU/ERR/, Zwitserland of Turkije (2013) - Niet inburgeringsplichtig - Maximaal 5000 te gebruiken gedurende 3 jaar vanaf datum vestiging in Nederland - Te besteden aan inburgeringscursus, cursus die opleidt voor SE NT2, inburgeringsexamen en examen SE NT2 - Uitbetaling op basis van facturen aan cursusinstelling of exameninstelling - Inkomenstoets (inkomen aanvragen en partner daarvan) - Geen kwijtschelding schuld uit lening - Terugbetaling in 10 jaar - Minimum termijnbedrag is 15 per maand 27

28 Contactgegevens DUO Afdeling Servicecentrum Inburgering Telefoonnummer voor intermediairs (Gem. IND, Vlucht.werk etc.) Mailadres: Telefoonnummer voor inburgeraars: Mail inburgeraar: graag via (contactformulier) 28

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te doen? 4. Wat moet

Nadere informatie

Rapport van de gemeentelijke ombudsman

Rapport van de gemeentelijke ombudsman Rapport van de gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer P. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen, afdeling Sociale Zaken en Werk Dossiernummer: 2014.954

Nadere informatie

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

De beleidsregels zijn een nadere invulling of een uitwerking van de artikelen 3.50 en 3.51 Vb.

De beleidsregels zijn een nadere invulling of een uitwerking van de artikelen 3.50 en 3.51 Vb. B9 Humanitair niet-tijdelijk 1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de beleidsregels opgenomen die gelden voor vreemdelingen die: eerder in Nederland hebben verbleven en naar Nederland willen terugkeren; als

Nadere informatie

Inburgeren Examen doen

Inburgeren Examen doen Inburgeren Examen doen Examen doen voor inburgering Gaat u het inburgeringsexamen doen? In deze folder leest u hoe u het inburgeringsexamen kunt doen. U leest welke examenonderdelen er zijn en waar u de

Nadere informatie

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Onderwerp: verlenen van ontheffing van de inburgeringsplicht

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3

PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 3 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 3 Onderwijs- en Examenregeling voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015/2016 van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University voor studenten die zijn gestart per

Nadere informatie

Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag 2015.

Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag 2015. Activiteitenplan behorende bij de herziene subsidieaanvraag 2015. Stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Activiteitenplan 2015 stichting Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

Bij uw partner in Nederland wonen

Bij uw partner in Nederland wonen Bij uw partner in Nederland wonen Wilt u bij uw partner in Nederland gaan wonen? Dan is deze folder voor u. Denk eerst goed na! Verhuizen naar een ander land is niet gemakkelijk. U heeft plichten als u

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie